MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 792/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE şi HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

706. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

 

725. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

924. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului culturii nr. 3.758/2016

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

Având în vedere faptul că până la data de 31 decembrie 2017 Societatea FORD ROMAN IA- S.A. are obligaţia realizării unui volum de 810.000 de autovehicule, respectiv 1.500.000 de motoare,

având în vedere faptul că în data de 8 iunie 2016 Guvernul României a adoptat un Memorandum pentru prelungirea perioadei de realizare a volumelor de producţie de automobile, respectiv de motoare asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare, până în anul 2025,

având în vedere faptul că Societatea FORD ROMANIA - SA. intenţionează să demareze la Craiova o investiţie suplimentară finanţată exclusiv din surse proprii ale societăţii şi fără implicarea altor elemente de natura ajutorului de stat,

ţinând seama de faptul că modificările nu au incidenţă în domeniul ajutorului de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, iar descrierea şi caracteristicile proiectului de investiţii suplimentare, astfel cum este definit la art. 7 lit. w) din prezenta ordonanţă de urgenţă, au făcut obiectul consultării Comisiei Europene şi au fost acceptate de către Comisie,

având în vedere necesitatea continuării procesului investiţional. potrivit calendarului în care este prevăzută lansarea de noi modele de autoturisme în cel mai scurt timp, şi având în vedere impactul economico-social al acestei investiţii în regiune,

ţinând seama de faptul că întârzierea investiţiei suplimentare poate duce la pierderea momentului favorabil lansării noului model, moment anticipat de societate în funcţie de produsele competitorilor săi şi evoluţiile segmentului de piaţă în care se încadrează modelul de automobil propus a fi fabricat, iar pierderea momentului propice de lansare a noului model poate afecta situaţia economico-financiară a companiei,

având în vedere beneficiile economico-sociale ale prelungirii perioadei de menţinere a desfăşurării activităţii în fabrica de la Craiova până în anul 2025,

având în vedere necesitatea asigurării menţinerii actualului număr de 2.700 de locuri de muncă, ţinând seama de necesitatea evitării consecinţelor economico-sociale grave atât la nivel regional, cât şi naţional prin dispariţia unui mare contribuabil la bugetul local şi bugetul de stat, precum şi dispariţia efectului multiplicator în economie prin diminuarea drastică a activităţii furnizorilor FORD ROMANIA- S.A.,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 7, după litera v) se introduc trei noi litere, literele w)-y), cu următorul cuprins:

„w) proiect de investiţii suplimentare - investiţii suplimentare distincte faţă de cele definite la lit. s) şi ş) din prezentul articol, constând în achiziţionarea de active corporale şi necorporale în valoare totală de minimum 130 mii. euro, în echivalent lei, din care minimum 100 mii. euro, în echivalent lei, destinat producerii de automobile noi şi minimum 30 mii. euro, în echivalent lei, destinat producerii de motoare, realizate începând cu anul 2016 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2019, cu scopul producerii volumelor de automobile şi motoare prevăzute la art. 201 şi 221;

x) raportul de realizare a proiectului de investiţii suplimentare - un raport emis de către Societatea FORD ROMANIA- SA, care conţine: o descriere şi o cuantificare a valorii activelor aferente proiectului de investiţii suplimentare astfel cum este definit la lit. w), gradul de realizare a proiectului de investiţii suplimentare, precizarea perioadei de realizare a investiţiei suplimentare, date privind volumul producţiei de automobile şi motoare realizate în perioade 2013-2019. Raportul va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 29 februarie 2020;

y) unitatea de implementare - structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu monitorizarea investiţiei suplimentare şi a volumului de producţie de automobile şi a volumului de producţie de motoare.”

2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) începând cu anul 2016 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2019, Societatea FORD ROMANIA - S A. realizează şi finalizează, exclusiv din surse proprii sau atrase fără implicarea vreunei intervenţii a statului român, un proiect de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w) cu scopul producerii volumelor de automobile şi motoare prevăzute la art. 202 şi, respectiv, la art. 222.

(2) Societatea FORD ROMANIA - S A. are obligaţia de a notifica Ministerul Finanţelor Publice cu privire la data începerii realizării investiţiei suplimentare.

3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş).”

4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17. - Beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş), precum şi proiectul de investiţii suplimentare definit conform art. 7 lit. w).”

5. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Descrierea şi caracteristicile proiectelor de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş) au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.”

6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile astfel cum este definit la art. 7 lit. s) reprezintă investiţiile iniţiale legate de extinderea, modernizarea substanţială şi dezvoltarea unităţii existente, inclusiv crearea de noi capacităţi în vederea producerii de noi tipuri de automobile, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie.”

7. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - Ca urmare a implementării proiectului de investiţii astfel cum este definit la art. 7 lit. s), Societatea FORD ROMANIA - S.A. realizează un volum al producţiei de automobile în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2017 de 810.000 unităţi. Beneficiarul transmite anual furnizorului un raport prin care se certifică volumul producţiei realizate elaborat de către o firmă de audit independentă.”

8. După articolul 201 se introduce un nou articol, articolul 202, cu următorul cuprins:

„Art. 202. - În cazul în care obligaţia prevăzută la art. 201 nu se realizează, Societatea FORD ROMANIA - S.A. implementează şi finalizează un proiect de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w), perioada de realizare a volumului de producţie de automobile de 810.000 unităţi urmând a se extinde până la data de 31 decembrie 2025, Societatea FORD ROMANIA- S.A. are obligaţia de a notifica Ministerului Finanţelor Publice imposibilitatea realizării volumelor de automobile prevăzute la art. 201 înainte de 31 decembrie 2017.”

9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare astfel cum este definit la art. 7 lit. ş) reprezintă investiţiile iniţiale legate de modernizarea totală şi dezvoltarea facilităţilor existente în amplasament, inclusiv crearea unei noi linii de producţie destinate producerii de motoare, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie şi o capacitate de 300.000 de motoare pe an.”

10. După articolul 221 se introduce un nou articol, articolul 222, cu următorul cuprins:

„Art. 222. - În cazul în care obligaţia prevăzută la art. 221 nu se realizează, Societatea FORD ROMANIA - S.A. implementează şi finalizează un proiect de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w), perioada de realizare a volumului de producţie de motoare de 1.500.000 unităţi urmând a se extinde până la data de 31 decembrie 2025. Societatea FORD ROMANIA - S.A. are obligaţia de a notifica Ministerului Finanţelor Publice imposibilitatea realizării volumelor de motoare prevăzute la art. 221 înainte de 31 decembrie 2017.”

11. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile astfel cum este definit la art. 7 lit. s) se realizează în perioada 2008-31 decembrie 2012.

(2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile astfel cum este definit la art. 7 lit. s), exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit tabelului nr. 1 din anexa nr. 1.”

12. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - Investiţiile suplimentare în valoare de minimum 100 mii. euro, echivalent în lei, destinat producerii de automobile noi, aferente proiectului de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w), se realizează începând cu anul 2016 până la data de 31 decembrie 2019.”

13. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare astfel cum este definit la art. 7 lit. ş) se realizează în perioada 2010-31 decembrie 2012.

(2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare astfel cum este definit la art. 7 lit. ş), exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 1

14. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Ari. 241. - Investiţiile suplimentare în valoare de minimum 30 mii. euro, echivalent în lei, destinat producerii de motoare, aferente proiectului de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w), se realizează începând cu anul 2016 până la data de 31 decembrie 2019.”

15. La articolul 25, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile astfel cum este definit la art. 7 lit. s) sunt finanţate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene:”.

16. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare astfel cum este definit la art. 7 lit. ş) sunt finanţate din următoarele surse. În conformitate cu Decizia Comisiei Europene:”.

17. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - Proiectul de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w) se realizează şi se finalizează de către Societatea FORD ROMANIA- S.A. exclusiv din surse proprii sau atrase fără implicarea vreunei intervenţii a statului român.”

18. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Ajutorul de stat individual pentru cele două proiecte de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş) se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea legislaţiei europene cu relevanţă pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în special, a Deciziei Comisiei Europene.”

19. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş) sunt stabilite de furnizor cu respectarea Deciziei Comisiei Europene.”

20. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Acordarea ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş) este condiţionată de implementarea şi menţinerea acestora de către beneficiar, în amplasament, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acestora.”

21. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Ajutorul de stat individual se acordă sub forma unor sume nerambursabile din bugetul furnizorului - Acţiuni generale -, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. X, sub rezerva îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor asumate în legătură cu proiectele de investiţii astfel cum sunt definite la art. 7 lit. s) şi ş).”

22. După articolul 77 se Introduce un nou capitol, capitolul XII1 „Verificarea realizării proiectului de investiţii suplimentare şi a volumului de producţie de automobile şi motoare”, alcătuit din articolele 771 şi 772, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL XII1

Verificarea realizării proiectului de investiţii suplimentare şi a volumului de producţie de automobile şi motoare

 

Art. 771. - (1) După finalizarea proiectului de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. w), dar nu mai târziu de 29 februarie 2020, Societatea FORD ROMANIA - S.A. are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice raportul de realizare a proiectului de investiţii suplimentare astfel cum este definit la art. 7 lit. x).

(2) Ulterior primirii raportului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice verifică în amplasament, până la finalul anului 2020, realitatea şi conformitatea informaţiilor prezentate.

(3) Verificarea prevăzută la alin. (2) se va realiza prin consultarea documentelor justificative puse la dispoziţie de Societatea FORD ROMANIA- S A, şi constatarea existenţei fizice a activelor aferente investiţiei suplimentare.

(4) în perioada 2021-2026, Societatea FORD ROMANIA- S.A. are obligaţia de a transmite anual Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 iulie, date privind volumul producţiei de automobile şi motoare realizate în anul anterior, precum şi documente justificative pentru fundamentarea celor declarate. Datele transmise vor fi auditate de către un auditor independent.

Art. 772. - (1) în situaţia în care, în perioada 2020-2025, se constată că Societatea FORD ROMANIA- S A. decide să nu mai continue activitatea de producţie de automobile şi/sau motoare fără a fi îndeplinite obligaţiile de volum de 810.000 de automobile, respectiv 1.500.000 de motoare, Ministerul Finanţelor Publice aplică mecanismul prevăzut în anexa nr. 31.

(2) Ministerul Finanţelor Publice constată decizia Societăţii FORD ROMANIA - S.A. de a nu mai continua activitatea de producţie de automobile şi/sau motoare prin notificarea făcută în acest sens de către Societatea FORD ROMANIA- S.A. sau pe baza datelor şi documentelor transmise conform art. 771 alin. (4).”

23. Articolul 791 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 791. - (1) în cazul în care volumul producţiei realizate de beneficiar în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 sau până la data notificării de către Societatea FORD ROMANIA- S.A. a imposibilităţii realizării obligaţiilor de volum este mai mic de 810.000 de automobile, respectiv 1.500.000 de motoare, beneficiarul fie poate rambursa proporţional cu gradul de nerealizare ajutorul de stat plătit fiecărui proiect de investiţii potrivit mecanismului de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 31, fie poate aplica prevederile art. 202 şi 222.

(2) în cazul aplicării prevederilor art. 202 şi 222, dacă volumul producţiei realizate de beneficiar în perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2025 este mai mic de 810.000 de automobile, respectiv 1.500.000 de motoare, constatat prin raportul de audit anual prevăzut la art. 201 şi 221, precum şi datele transmise conform art. 771 alin. (4), beneficiarul trebuie să ramburseze proporţional cu gradul de nerealizare ajutorul de stat plătit fiecărui proiect de investiţii.

(3) în cazul aplicării prevederilor art. 202 şi 222, nerealizarea proiectului de investiţii suplimentare în cuantumul şi termenul prevăzute la art. 7 lit. w) determină aplicarea mecanismului de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar, prevăzut în anexa nr. 32.

(4) în cazul în care se va stabili rambursarea proporţională a ajutorului de stat. sumele de recuperat au regimul juridic aplicabil creanţelor bugetare, conform legislaţiei în vigoare.”

24. Anexa nr. 31 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

25. După anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 63.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 31 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2008)

 

Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar În cazul nerealizării volumului de producţie

 

a) în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile:

Z = X * (810.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile;

X = n/810.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice şi primit de Societatea FORD ROMANIA-S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2017 sau în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2025 sau oricând în intervalul 2020-2026, în cazul aplicării prevederilor art. 772, după caz, dacă volumul de producţie de autovehicule este mai mic de 810.000 de unităţi.

b) în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare:

Z = X * (1.500.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare;

X = n/1.500.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice şi primit de Societatea FORD ROMANIA - S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în luna ianuarie 2018 în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 sau în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2025 sau oricând în intervalul 2020-2026, în cazul aplicării prevederilor art. 772, după caz, dacă volumul de producţie de motoare este mai mic de 1.500,000 de unităţi,

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 32 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2008)

 

Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar în cazul nerealizării proiectului de investiţii suplimentare în cuantumul şi termenul prevăzute la art. 7 lit. w)

 

a) în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile:

Z = X * (810,000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile;

X = n/810.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice şi primit de Societatea FORD ROMANIA - S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2017, dacă volumul de producţie de autovehicule este mai mic de 810.000 de unităţi.

b) în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare:

Z = X * (1.500.000 -Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare;

X = n/1.500.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice şi primit de Societatea FORD ROMANIA- S.A. şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2017, dacă volumul de producţie de motoare este mai mic de 1.500.000 de unităţi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (3) şi al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 108,20 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009, respectiv nr. 8043, 8045, 80414-80417, 80419, 80420, 80422-80432, 80434-80443, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul majorării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4 - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 706.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti” pe teritoriul localităţilor Bărcăneşti, Bercenr, Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Olari, Gherghiţa şi Balta Doamnei din judeţul Prahova, al localităţilor Nuci, Gruiu, Snagov, Moara Vlăsiei, Dascălu, Voluntari şi Ştefăneştii de Jos din judeţul Ilfov şi al sectorului 2 din municipiului Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Nr. crt., conform H.G. nr. 81/2009

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Numărul

cadastral

Numărul

cărţii

funciare

Suprafaţa

totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii aferente terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

8043

Ilfov

Voluntari

Becali George

44

930

intravilan

6464/2

-

437

437

40.032,00

2

8045

Ilfov

Voluntari

Giavela Mihai

44

928

intravilan - arabil

6463/2

-

733

733

67.147,00

3

80414

Ilfov

Voluntari

Cristea Mariana, Cristea Adrian

44

928/20/1/4

intravilan - arabil

951/1/4/2/2

-

164

115

10.535,00

4

80415

Ilfov

Voluntari

Bucur Mihaela

44

928/20/5

intravilan - altele

4308/5/2/2

-

437

397

36.367,00

5

80416

Ilfov

Voluntari

Simulescu Mariana

44

928/20/6

intravilan - altele

4308/6/2/2

-

823

799

73.193,00

6

80417

Ilfov

Voluntari

Constantinescu Georgeta, Constantinescu Emil

44

928/20/1

intravilan - arabil

951/2/4/1/1

-

884

756

69.254,00

7

80418

Ilfov

Voluntari

Georgescu Aurelia, Tecsanu Florenţa, Tecsanu Marian

44

928/20/5

intravilan + drum de acces

951/2/5/1

-

201

201

18.413,00

8

80420

Ilfov

Voluntari

Ionescu Georgeta, Crintea Corneliu

44

928/20/5

intravilan + drum de acces

951/2/5/2/1

-

13

13

1.191,00

9

80422

Ilfov

Voluntari

Farashahi-Zadeh Eniko, Farashahi-Zadeh Hossein

44

928/20/4/1

intravilan - arabil

4308/4/1/2/2

-

70

56

5.130,00

10

80423

Ilfov

Voluntari

Vargolici Gabriela

44

928/20/1/1

intravilan - altele

951/2/1/1/2/2

-

593

593

54.322,00

11

80424

Ilfov

Voluntari

Vargolici Gabriela

44

928/20/1/1

intravilan - altele

951/2/1/1/1/2

-

26

17

1.557,00

12

80425

Ilfov

Voluntari

Carciumaru Nicoleta Mioara, Carciumaru Mihai

44

928/20/1/2

intravilan - altele

951/2/1/2/1

-

1202

1202

110.110,00

13

80426

Ilfov

Voluntari

Carciumaru Nicoleta Mioara, Carciumaru Mihai

44

928/20/1/2

intravilan - altele

951/2/1/2/2/1

-

49

46

4.214,00

14

80427

Ilfov

Voluntari

Topor Cristian, Topor Mioara

44

928/20/1/3

intravilan - arabii

951/2/1/3/1

-

349

349

31.970,00

15

80420

Ilfov

Voluntari

Topor Cristian, Topor Mioara

44

928/20/1/3

intravilan - arabil

951/2/1/3/2/1

-

72

56

5.130,00

16

80428

Ilfov

Voluntari

Miron Mihăiţa, Miron Cristina

44

928/21

intravilan - curţi construcţii

1726/2/1/2

-

334

322

29.497,00

17

80430

Ilfov

Voluntari

Miron Mihăiţa, Miron Cristina

44

928/21

intravilan - curţi construcţii

1726/2/2

-

4181

4181

383.002,00

18

80431

Ilfov

Voluntari

Miron Mihăiţa, Miron Cristina

44

928/21

intravilan - curţi construcţii

1726/2/3/1

-

269

269

24.642,00

19

80432

Ilfov

Voluntari

Nedelcu Mihail, Vasile Alexandrina

44

928/22

intravilan - arabil

5374/2

-

1040

1040

95.270,00

20

80434

Ilfov

Voluntari

Nedelcu Mihail, Vasile Alexandrina

44

928/22

intravilan - arabil

5374/1/2

-

287

287

26.291,00

21

80435

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/3

intravilan - curţi construcţii

2193/3/2

-

2532

2532

231.945,00

22

80436

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/3

intravilan - curţi construcţii

2193/3/1/2

-

553

553

50.658,00

23

80437

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/3

intravilan - curţi construcţii

2193/3/4/1

-

531

531

48.642,00

24

80438

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/3

intravilan - curţi construcţii

2193/3/3/1

-

44

44

4.031,00

25

80438

Ilfov

Voluntari

Negoiţă Robert-Sorin

44

928/23/4

intravilan - curţi construcţii

2193/4/1

-

33

33

3.023,00

26

80440

Ilfov

Voluntari

Negoiţă Robert-Sorin

44

928/23/4

intravilan - curţi construcţii

2193/4/2/1

-

145

145

13.283,00

27

80441

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/2

intravilan - altele

2193/2/1/2

-

681

681

62.383,00

26

80442

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/2

intravilan - altele

2193/2/2

-

3130

3130

286.725,00

29

80443

Ilfov

Voluntari

S.C. Credit Europe Leasing IFN - S.A.

44

928/23/2

intravilan - altele

2193/2/3/1

-

683

683

62.566,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1.850.523,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi

de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

.(2) în cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispoziţiilor legale, cuantumul cumulat al subvenţiei lunare pe persoană asistată nu poate depăşi suma de:

a) 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei;

b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.

(3) Nivelul mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.”

Art. II. - Normele metodologice prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;

c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;

d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

(2) Nu sunt eligibile pentru a fi subvenţionate de la bugetul de stat unităţile de asistenţă socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:

a) centre de servicii comunitare şi formare (8790 CR-D-V);

b) servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum şi la asistent maternal (8790SF-C);

c) centre pentru gravide în dificultate (8790CR - MC - II);

d) îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID - II);

e) servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal (8810-ID - JV);

f) servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităti acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC- D-l);

g) servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);

h) centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul (8899CZ - F - M);

i) centre de informare şi sensibilizare a populaţiei (8899CZ - VD -II);

j) centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I);

k) centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză (8899CZ-PN -II).

(3) Asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetele locale, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ, respectiv dintr-un sector al municipiului Bucureşti.

(4) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) asociaţiile şi fundaţiile care se încadrează în prevederile art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită acordarea de subvenţii în anul 2016, pentru anul 2017, pentru unităţi de asistenţă socială ale căror cereri de solicitare a licenţei de funcţionare nu au fost soluţionate până la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice. Acestea funcţionează în baza certificatelor de acreditare eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, abrogată prin Legea nr. 197/2012, certificate a căror valabilitate a fost prelungită, în condiţiile prevederilor art. 35 din Legea nr. 197/2012.

(5) Excepţia prevăzută la alin. (4) este condiţionată de obţinerea licenţei de funcţionare până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţionare, respectiv până la aprobarea ordinului sau, după caz, a hotărârii consiliului local menţionate la art. 9 alin. (1), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se acordă subvenţii pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar;

b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;

c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;

d) de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.

(2) Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

(3) Subvenţiile se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2).

(4) Prin personalul prevăzut la alin. (1) lit. a) se înţelege personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şt completările ulterioare, angajat/ contractat al asociaţiei/fundaţiei solicitante care, potrivit contractului individual de muncă şi fişei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuţii în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unităţii de asistenţă socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenţiei; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, pentru subvenţiile acordate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, registratura consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, în luna septembrie a anului curent.

(2) Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.

(3) Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 este 31 octombrie 2016.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare;

b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;

d) certificat de atestare fiscală.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fondaţia, pentru subvenţiile acordate din bugetul de stat, sau, după caz, la nivelul consiliului local, pentru subvenţiile acordate din bugetul local.

(2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc prin decizia directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv prin hotărâre a consiliului local.”

6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se constată de comisia de evaluare şi selecţionare prin consultarea certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale.

(2) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c)se constată de comisia de evaluare şi selecţionare prin consultarea registrelor administrate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau instituţiile aflate în subordine sau coordonare.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), comisia de evaluare şi selecţionare poate solicita informaţii compartimentului/compartimentelor de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau instituţiilor din subordine sau coordonare.”

7. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni;.

8. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni;”.

9. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.

10. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.31 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.”

11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b1) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.”

12. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisia din cadrul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, respectiv comisia de evaluare numită prin hotărârea consiliului local, realizează verificarea în teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenţiei, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei.”

13. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei este întocmit în două exemplare, unul pentru comisia de evaluare şi selecţionare şi unul pentru solicitantul subvenţiei.”

14. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru unităţile de asistenţă socială care au sediul în alt judeţ, comisia solicită agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială au sediul unităţile de asistenţă socială, efectuarea raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei.”

15. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi

selecţionare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) comisia din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti acordă un punctaj, cu încadrare în maximum de puncte aferent fiecărui criteriu.

(2) Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, se acordă maximum 10 puncte.

(3) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:

a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte;

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte;

c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte;

d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

(4) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:

a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte;

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte;

c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte;

d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

(5) Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială se acordă maximum 30 de puncte.

(6) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială se acordă maximum 30 de puncte, după cum urmează:

a) pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 de puncte;

b) pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 de puncte;

c) pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 de puncte.

(7) Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială care realizează cel puţin 60 de puncte.”

16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice lista unităţilor de asistenţă socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice întocmeşte lista finală a unităţilor de asistenţă socială prin încadrarea în bugetul aprobat.

(3) Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de servicii sociale prevalând încadrării în categoria de persoane beneficiare:

a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistenţă socială;

b) categoria de persoane beneficiare.

(4) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. a) este următoarea:

a) centre rezidenţiale;

b) unităţi de îngrijire la domiciliu;

c) centre de zi;

d) cantine sociale.

(5) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. b) este următoarea:

a) persoane vârstnice;

b) copil şi familie, cu excepţia copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, inclusiv persoane victime ale violenţei în familie;

c) persoane cu dizabilităţi;

d) persoane fără adăpost;

e) copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială;

f) persoane dependente de consumul de alcool şi alte droguri;

g) alte persoane aflate în situaţii de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul cantinelor sociale.

(6) Lista cuprinzând date referitoare la denumirea asociaţiei/fundaţiei, denumirea unităţii de asistenţă socială pentru care s-a solicitat subvenţie, adresa acesteia, suma solicitată şi suma propusă pentru subvenţionare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul de beneficiari propuşi pentru subvenţionare, persoana de contact din cadrul serviciului social va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.”

17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

(2) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică în scris, prin poştă, fax sau e-mail, asociaţiilor şi fundaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ordinului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1)/

18. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv consiliul local poate organiza şi selecţii ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie.

(2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru selecţia/selecţiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local şi se anunţă într-un ziar de largă circulaţie la nivel naţional sau, după caz, la nivel judeţean sau local.

(3) La selecţiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) pot participa la selecţia prevăzută la alin. (1) şi asociaţiile şi fundaţiile care au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local, în cazul în care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă socială.

(5) Prevederile art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător.”

19. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, denumită în continuare convenţie, încheiată între asociaţia sau fundaţia selectată şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, între asociaţia sau fundaţia selectată şi consiliul local.”

20. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au încheiat convenţii definitive, unităţile de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora “

21. Articolul 13 se abrogă.

22. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în baza următoarelor documente:

a) cererea de acordare a subvenţiei în care se menţionează numărul de beneficiari/persoane asistate şi suma solicitată;

b) raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate În luna anterioară, începând cu luna februarie.”

23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale care acordă subvenţii verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3).”

24. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18 - (1) Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială se realizează la sediul unităţii de asistenţă socială, de Către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul unitatea de asistenţă socială.

(2) Verificarea utilizării subvenţiei se realizează pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile, la sediul asociaţiei sau fundaţiei, de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia.

(3) În urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi al utilizării subvenţiei.”

25. Articolul 19 se abrogă.

26. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) în situaţia în care agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale care acordă subvenţii constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi a clauzelor prevăzute în convenţie, prin decizie a conducătorului agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a primarului, se dispune suspendarea sau, după caz, încetarea aplicării convenţiei.

(2) Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia să comunice Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice deciziile prevăzute la alin. (1).”

27. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost încheiată convenţia.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), întocmite de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, se transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, inclusiv în format Excel, însoţite de următoarele

documente:

a) balanţa contabilă de verificare la data de 31 decembrie a asociaţiei sau fundaţiei;

b) extrasul de cont la data de 31 decembrie, pentru contul prevăzut la art. 16 alin. (1);

c) după caz, dovada restituirii sumelor primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului aplicării convenţiei.

(3) Raportul prevăzut la alin (1), întocmit de autoritatea administraţiei publice locale, se transmite consiliului local.”

28. La anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: ....................................................“

29. La anexa A la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, punctele 7.1 şi 7.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7,1, Numărul total de personal: .................................................... din care:

- de conducere ....................................................;

- de execuţie ....................................................;

- cu contract individual de muncă ....................................................;

- cu contract de voluntariat ...................................................., din care .................................................... persoane vârstnice.

7.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcţie:

Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupaţiilor din România (sase caractere):

a) ....................................................

b) ....................................................

c) ....................................................“

30. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, denumirea punctului II se modifică după cum urmează:

„II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie”.

31. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II, rândurile 1-11 din coloana 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale

3. Cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale

4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet”.

32. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II coloana 3, sintagma „Din subvenţie de la bugetul de stat/local” se înlocuieşte cu sintagma „Din subvenţii în baza Legii nr. 34/1998”.

33. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, punctele III şi IV se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială ....................................................

IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcţionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) ....................................................“

34. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Resurse umane

5.1. Numărul total de personal: ....................................................

din care:

- de conducere ....................................................;

- de execuţie ....................................................;

- cu contract individual de muncă ....................................................;

- cu contract de voluntariat ...................................................., din care .................................................... persoane vârstnice.

5.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate auxiliar care participă efectiv la acordarea serviciilor sociale. Se completează pentru fiecare funcţie:

Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupaţiilor din România (şase caractere):

a) ....................................................

b) ....................................................

c) ....................................................“

35. La anexa nr. 3 la normele metodologice, la punctul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Asociaţia/Fundaţia se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului/bugetelor unităţii de asistenţă socială cheltuieli curente de funcţionare, respectiv cu suma de .................................................... lei în bani şi/sau natură, după cum urmează:

- în bani .................................................... lei;

- în natură .................................................... lei.”

36. La anexa nr. 4 la normele metodologice, punctul II. Raport financiar, rândurile 1-11 din coloana 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale

3. Cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale

4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet”.

Art. III. - În cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagma „Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” şi sintagmele „direcţii judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie, respectiv Direcţia generală de muncă, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti” şi „Direcţia de muncă şi solidaritate socială” se înlocuiesc cu sintagma „agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti”, iar sintagma „direcţie teritorială”, cu sintagma „agenţie teritorială”.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 725.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 325.319 din 6 septembrie 2016, în temeiul prevederilor:

- art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 401 din 26 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete se aplică următoarele reguli:

1. Cheltuielile sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 61 şi art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

2. În cazul operaţiunilor generatoare de venituri nete pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate conform prevederilor pct. 1, beneficiarul are obligaţia returnării sumelor calculate de Autoritatea de management conform prevederilor art. 61 alin. (6) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 2, Autoritatea de management recuperează sumele, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. a) în determinarea veniturilor nete, beneficiarul va utiliza, atât în cursul implementării operaţiunii, cât şi ulterior finalizării ei, doar veniturile şi cheltuielile din exploatare, generate de operaţiune.

b) în cadrul cheltuielilor din exploatare nu se va lua în calcul amortizarea.”

2. În anexă, la punctul II „Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare”.

3. În anexă, după punctul II se introduce un nou punct, punctul II1, cu următorul cuprins:

„II1. Cheltuieli comune măsurilor, altele decât cele de investiţii, finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

Cheltuieli aferente managementului de proiect

1. Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect - se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de management al proiectului, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii; constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar.

2. Cheltuieli cu servicii de management de proiect.”

4. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifica fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, litera K „Măsura II.3. Investiţii productive în acvacultura - eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei”, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru filtrarea, condiţionarea, pomparea şi distribuţia apei tehnologice, ce reduc impactul fermelor de acvacultură asupra utilizării şi calităţii apei”.

5. În anexă, la punctul III litera L „Măsura II.4. Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă”, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi/sau sisteme de monitorizare”.

6. În anexă, la punctul III, titlul literei R „Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„R. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare”.

7. În anexă, la punctul III, după litera R se introduce o nouă literă, litera R1, cu următorul cuprins:

„R1. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală

Cheltuielile aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii sunt eligibile cu condiţia ca aceste cheltuieli să conducă la cel puţin unul dintre următoarele obiective:

a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;

b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură;

c) sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de acvacultură, inclusiv operaţiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;

d) promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim;

e) consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti în ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi guvernanţa resurselor locale de pescuit şi a activităţilor maritime.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 924.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului ministrului culturii nr. 3.758/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice În vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 13 septembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 18 [cu referire la art. 26 pct. 1 lit. a) din Regulament], în loc de: „... şi minimum 20 de pagini scrise pentru scurtmetraj;” se va citi: „... şi minimum 2 pagini scrise pentru scurtmetraj

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.