MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 798/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.280. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

2.594. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

 

Ţinând cont de faptul că România trebuie să implementeze conform Maşter Planului General de Transport reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune, şi anume:

a) restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;

b) atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;

c) introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate;

d) introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, inclusiv pentru Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care trebuie să fie implementate de o structură specializată organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, întrucât urgenţa reglementării este determinată de faptul că România trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, inclusiv pentru sectorul feroviar, în caz contrar România riscând suspendarea/întreruperea fondurilor alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru sectorul feroviar, în valoare de aproximativ 1,280 mld euro, şi a sumei de 1,200 mld euro în cadrul Mecanismului de interconectare a Europei, ceea ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

ţinând cont de făptui că în prezent în sectorul feroviar se înregistrează performanţe economice destul de scăzute ale administratorului de infrastructură feroviară, dar şi ale operatorilor de servicii de transport public feroviar de călători, blocaje şi întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură feroviară, calitatea documentaţiilor tehnico-economice este destul de slabă, procesul de achiziţie, în unele cazuri, se desfăşoară cu dificultate şi fondul de timp pentru procesul de reformă şi investiţii feroviare este insuficient alocat,

în lipsa unor măsuri care privesc reforma în sectorul feroviar din România performanţele economice ale companiilor aflate sub autoritatea ori în coordonarea Ministerului Transporturilor din sectorul feroviar vor continua să se deterioreze, efortul bugetar al statului român prin alocarea de subvenţii din bugetul de stat către sectorul feroviar va creşte continuu, iar lipsa de eficienţă în alocarea resurselor destinate sectorului feroviar se va manifesta în continuare,

întrucât măsurile de reformă feroviară trebuie completate cu măsuri care privesc investiţiile în materialul rulant, precum şi cu măsuri care privesc modalitatea de alocare a subvenţiilor destinate operatorilor de servicii de transport feroviar public de călători, dar şi a facilităţilor de care beneficiază anumite categorii sociale pentru transportul pe calea ferată,

deoarece implementarea celor patru direcţii de reformă feroviară trebuie realizată de o structură independentă care va funcţiona în subordinea Ministerului Transporturilor şi a cărei finanţare este realizată din bugetul fondurilor structurale în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, pentru cheltuielile de funcţionare şi de investiţii care sunt necesare pentru a asigura realizarea obiectului său de activitate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind implementarea măsurilor de reformă feroviară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) în subordinea Ministerului Transporturilor se înfiinţează Autoritatea de Reformă Feroviară denumită în continuare A RE, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, prin preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor.

(2) A.R.F. are sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, care poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Scopul înfiinţării A.R.F. este de a desfăşura următoarele categorii de activităţi:

a) stabilirea şi implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare, astfel cum aceasta va rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;

b) stabilirea, derularea şi implementarea măsurilor necesare, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toţi operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile prevăzute de lege;

c) achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat închirierii în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport public feroviar de călători pe bază de proceduri aprobate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar de călători;

d) stabilirea, implementarea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege;

e) elaborarea şi implementarea de programe necesare pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare şi restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară;

f) promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;

g) promovarea de reglementări în domeniul utilizării eficiente a resurselor financiare alocate programelor de întreţinere destinate infrastructurii publice de transport feroviar;

h) asigurarea, în limita fondurilor aprobate din bugetul de stat, a subvenţiilor prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători şi răspunderea privind alocarea acestora;

i) încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar de călători;

j) asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători potrivit legislaţiei În vigoare;

k) propunerea către Ministerul Transporturilor a regulilor specifice de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii de transport feroviar de călători şi marfă, în condiţiile legii;

l) realizarea oricăror altor activităţi necesare scopului pentru care a fost înfiinţată,

(2) A.R.F realizează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile de reformă în sectorul feroviar şi contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanţă pentru realizarea scopului său.

(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin, (1) A.R.F. poate colabora cu instituţiile financiare internaţionale (I.F.I.), sens în care poate beneficia de expertiză din partea acestora, poate încheia protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat, precum şi alte documente necesare colaborării cu mediul academic, asociaţiile profesionale în domeniul transportului feroviar, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Pentru realizarea scopului său A.R.F. colaborează, în condiţiile legii, cu toate companiile care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar şi/sau structurile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi va încheia protocoale cu alte entităţi din domeniul transportului feroviar, după caz.

(5) Companiile/instituţiile publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar şi/sau structurile din cadrul Ministerului Transporturilor, precum şi operatorii privaţi de transport public feroviar de călători au obligaţia să pună la dispoziţia A.R.F. datele şi informaţiile necesare fundamentării deciziilor de reformă feroviară, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Cheltuielile eligibile aferente proiectelor ce pot fi decontate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014--2020 sunt:

a) cheltuieli de personal, funcţionare şi cheltuieli de investiţii necesare pentru realizarea scopului său;

b) realizarea de studii, strategii, prognoze, studii de fezabilitate, precum şi alte documente strategice necesare pentru fundamentarea deciziilor de reformă în sectorul feroviar;

c) achiziţionarea de material rulant destinat închirierii operatorilor de transport public feroviar de călători;

d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data închirierii către operatorii de transport public feroviar de călători.

(2) în aplicarea alin. (1) lit. a) şi b), A.R.F. poate încheia contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport şi utilizează resursele alocate din fonduri structurale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se finanţează numai în condiţiile încheierii de către A.R.F. de contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) A.R.F. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului transporturilor.

(2) Preşedintele A.R.F. Îndeplineşte rolul de ordonator terţiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale.^

(3) în exercitarea atribuţiilor safe preşedintele A.R.F. emite decizii în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Deciziile de reformă feroviară pentru desfăşurarea categoriilor de activităţi prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. a), b), d), e) şi f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, contractate conform legii, sau realizata prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.

(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară, cu excepţia celor care se referă la scoaterea din funcţiune a unor sectoare de transport feroviar, preşedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind obligatorii pentru companiile/operatorii de transport feroviar de călători care au contract de servicii publice legal încheiat.

(3) Măsurile de reformă feroviară care se referă la scoaterea din funcţiune a unor sectoare de transport feroviar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(4) Pentru tronsoanele de cale ferată care sunt scoase din funcţiune nu se mai alocă fonduri din bugetul de stat destinate activităţii de mentenanţă, întreţinere sau reparaţii curente şi nici subvenţii destinate transportului public feroviar de călători.

(5) Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare rezultă că există perspectiva unui potenţial de valorificare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară poate decide trecerea acestora în conservare pe o perioadă de maximum 5 ani. Cheltuielile de conservare se suportă exclusiv din veniturile proprii ale administratorului de infrastructură feroviară.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin hotărâre a Guvernului, tronsoanele de cale ferată scoase din funcţiune pot fi transferate din domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea unor proiecte de interes public local.

(7) Odată cu scoaterea din funcţiune a unor sectoare de transport feroviar, componentele bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului care sunt parte a sectoarelor de transport feroviar sunt trecute în domeniul privat al statului.

(8) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. gestionează componentele prevăzute la alin. (7), la valorile din fişele de mijloace fixe, reactualizate, conform prevederilor legale în vigoare, sortează componentele şi stabileşte care dintre acestea pot fi reutilizate şi care se vor casa şi procedează după cum urmează:

a) componentele reutilizabile se vor înregistra în contabilitatea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” -

S.A, conform prevederilor legale în vigoare;

b) pentru celelalte componente care nu mai pot fi reutilizate se va trece la procedura de casare, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Componentele prevăzute la alin. (8) lit. a) se vor utiliza pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere ale elementelor căii ferate în vederea menţinerii acesteia la parametrii de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei prevăzuţi de actele normative în vigoare.

(10) Modul de reutilizare a componentelor prevăzute la alin. (8) lit. a) se aprobă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin dispoziţie a directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

(11) Componentele prevăzute la alin. (8) lit. b) se vor valorifica conform prevederilor legale în vigoare.

(12) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, sumele provenite din vânzările prevăzute la alin. (11) se constituie venituri proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. şi se vor utiliza pentru exercitarea prerogativelor statului în vederea executării lucrărilor de reparaţii, întreţinere, modernizare, reparaţii capitale, mentenanţă şi alte categorii de lucrări necesare reţelei de line de cale ferată.

(13) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va ţine evidenţa sumelor prevăzute la alin. (12) în conturi separate şi le va utiliza numai pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii feroviare publice din România.

(14) Utilizarea sumelor prevăzute la alin. (12) în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (13) se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare

Art. 6. - (1) Subvenţiile alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim social, precum şi facilităţile de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători se asigură din bugetul A R.F., în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe bază de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea. Subrogarea în drepturi şi obligaţii are loc prin acordul de voinţă al părţilor, prin încheierea unor acte adiţionale la contractele de servicii în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2017, actele adiţionale la contractele de servicii publice se încheie de A.R.F. şi se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Răspunderea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute în bugetul A.R.F. revine ordonatorului de credite din cadrul A.R.F.

(5) Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători se realizează pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim social, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim social, precum şi a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene.

(6) Mecanismul prevăzut la alin. (5) se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul AR.F.

(2) Materialul rulant se închiriază, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, prin licitaţie publică organizată conform reglementărilor legale în vigoare ca parte a licitaţiei publice de atribuire a contractelor de servicii publice în transportul feroviar public de călători.

(3) Materialul rulant achiziţionat şi închiriat de A.R.F. conform prezentei ordonanţe de urgenţă se utilizează pe trasele de pe coridorul de transport feroviar transeuropean.

(4) Până la încheierea contractelor de închiriere a materialului rulant conform alin. (2), materialul rulant se repartizează, contra cost, prin act adiţional la contractul de servicii, atribuit în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar de călători care operează pe trase din coridorul de transport feroviar transeuropean, pe baza criteriilor de transparenţă şi a indicatorilor de eficienţă stabiliţi prin decizie a preşedintelui a A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei.

(5) Compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători de care beneficiază, potrivit legii, operatorii prevăzuţi la alin. (2) şi (4) se achită de către A.R.F. numai după ce aceştia fac dovada plăţii obligaţiilor ce decurg din contractul de închiriere sau actul adiţional, după caz.

(6) Procedurile de licitaţie publică prevăzute la alin. (2) pentru închirierea materialului rulant şi de atribuire a contractelor de servicii publice se detaliază prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(7) Anunţul privind procedurile prevăzute la alin. (2) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la acestea, potrivit art. 7(2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 8. - (1) Organizarea şi funcţionarea A.R.F., structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), posturile aferente activităţilor descrise la art. 2, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat, precum şi patrimoniul, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi creditele bugetare rămase neutilizate aferente activităţilor corespunzătoare, în condiţiile legii.

(3) A.R.F. preia personalul aferent activităţilor prevăzute la art. 2, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi se vor modifica în mod corespunzător organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

(4) Personalul A.R.F. este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.

(5) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face la nivelul stabilit potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor.

(6) Personalul A.R.F. implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiază A.R.F. În calitate de beneficiar, beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Bugetul A.R.F. se elaborează şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 10. - A.R.F. prezintă anual Guvernului un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară.

Art. 11. - (1) Până la data asigurării prin bugetul A.R.F. a subvenţiilor alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim social, precum şi a facilităţilor de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători, plăţile pentru subvenţii şi facilităţi de călătorie se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

(2) Până la încadrarea personalului prevăzut la art. 8 alin. (3) plăţile necesare asigurării cheltuielilor cu salariile şi a celor referitoare la contribuţiile sociale, precum şi a oricăror altor categorii de cheltuieli aferente acestor categorii de personal se suportă din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016,

Nr. 62.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin, (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Crizbav, judeţul Braşov, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.280.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

 

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 713.849 din 19 septembrie 2016 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, precum şi a altor

venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-21*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

 

Nr. anexă

Denumirea

Model

1

Proces-verbal

Model 2016 ITL055

2

Raport de inspecţie fiscală

Model 2016 ITL056

3

Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

Model 2016 ITL057

4

Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

Model 2016 ITL058

5

Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

Model 2016 ITL059

6

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Model 2016 ITL060

7

Autorizaţie de foraje sau excavări

Model 2016 ITL061

8

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Model 2016 ITL062

9

Autorizaţie privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Model 2016 ITL063

10

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Model 2016 ITL064

11

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile

Model 2016 ITL065

12

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

Model 2016 ITL066

13

Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile

Model 2016 ITL067

14

Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile

Model 2016 ITL068

15

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate

Model 2016 ITL069

16

Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite

Model 2016 ITL070

17

Proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

Model 2016 ITL071

18

Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile

Model 2016 ITL 072

19

Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

Model 2016 ITL 073

20

Proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale

Model 2016 ITL 074

21

Proces-verbal de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate

Model 2016 ITL 075

 

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică după cum urmează:

a) „Model 2016” reprezintă anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere „ITL” reprezintă acronimul de la impozite şi taxe locale;

c) cifrele „055-075” reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 şi în anexele nr. 1-21 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.

(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

(4) Organele fiscale locale vor pune gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1 depuse de contribuabili, pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.

Art. 4. - Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, după caz.

Art. 5. - Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.

Art. 6. - Tipizatele prevăzute la art. 1 înlocuiesc tipizatele utilizate anterior de organele fiscale locale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 5 din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 2.594.


*) Anexele nr. 1-21 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 055

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. ........................./...... /20....

Cod SIRUTA

 

 

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL 1)

încheiat astăzi ............. luna .......................... 20.... ora ..........

 

Subsemnaţii ................................................................. 2), având funcţia de ................................................................. în cadrul ................................................................. în baza titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu legitimaţia de serviciu nr. ....................................... şi cu Ordinele de serviciu nr. ........................../.......................... şi nr. ........................../.......................... am efectuat, în perioada ................................................................., un control inopinat /constatare la faţa locului, în vederea

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 3) la

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal.........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I .P./Paşaport seria ................. nr. .........................., C.I.F4) ................................................................., tel ................................................................., fax ................................................................., e-mail .................................................................

Controlul s-a desfăşurat la

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 5)

Contribuabilul este reprezentat de.

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 6), în calitate de

......................................................................................................................................................................................

 

Urmare controlului efectuat, constatării la fata locului, au rezultat următoarele: (constatări, consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):

1. Descrierea faptei

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

2. Prevederile legale încălcate:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

3. Consecinţe:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

4. Susţinerile contribuabilului/plătitorului, ale experţilor sau ale ailor persoane care au participat la efectuarea constatării:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

5. Alte menţiuni considerate relevante:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6. Măsuri dispuse:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

La finalizarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia reprezentanţilor organului fiscal local, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmii proces-verbal de reţinere/restituire de înscrisuri,

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ......, exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. .........................., din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar exemplare au fost luate de reprezentanţii organului fiscal local.

 

Reprezentanţi organ fiscal local.

Reprezentant legal.

 

 

L.S. .................................................................

.................................................................

(prenumele, numele, funcţia şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

.................................................................

.................................................................

(prenumele, numele, funcţia şi semnătura)

Experţi/alte persoane participante

 

.................................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)


1) Se va întocmi numai în cazul controalelor inopinate sau în cazul constatării la ţaţa locului (art. 65 şi 135 din Legea nr. 207/2015). Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexează la Raportul de inspecţie fiscală;

2) Prenumele şi numele persoanelor din cadrul organelor fiscale locale;

3) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului/constatării la faţa locului;

4) Se va completa: codul de identificare fiscali (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz)

5) Se va preciza adresa la care s-a desfăşurat controlul, precum şi modul (proprietate/chirie/altele) şi tipul de deţinere ăl spaţiului (punct de lucru, sucursală, subunitate; o altă proprietate);

6) Prenume, nume, CNF.

 

ANEXA Nr. 2

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 056

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

 

Aprobat,

 

 

Conducător organ fiscal local,

 

 

L.S. .................................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ

încheiat la data de ..........................

 

CAPITOLUL I - Date despre inspecţia fiscală şi contribuabil

Subsemnaţii ................................................................. 1), având funcţia de ................................................................. în cadrul ................................................................. în baza titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu legitimaţia de serviciu nr. ....................................... şi cu Ordinele de serviciu nr. ........................../.......................... şi nr. ........................../.......................... am efectuat, în perioada ................................................................., un control inopinat /constatare la faţa locului, în vederea

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 2)

 

 

 

la ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., identificat prin B.I../C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. .................................................................,

C.I.F.3) ................................................................., tel: ................................................................., fax: ................................................................., e-mail ................................................................. .

codul CAEN al activităţii principale: ................................................................., contul bancar .................................................................

Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ........................../..........................

Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):

......................................................................................................................................................................................

Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la poziţia ........................../..........................

Perioada supusă inspecţiei Fiscale:

 ...................................................................................................................................................................................... conform avizului de inspecţie fiscală;

 ......................................................................................................................................................................................, pentru următoarele motive.

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 4)

Controlul s-a desfăşurat la

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 5)

Contribuabilul este reprezentat de

......................................................................................................................................................................................, în calitate de .................................................................

Obiectul inspecţiei fiscale:

 verificarea bazelor de impunere:

 verificarea realităţii declaraţiilor fiscale în corelaţie cu datele din evidenţa contabilă, registrele societăţii sau orice alte documente justificative existente în societate ori obţinute prin controale încrucişate, precum şi cu alte declaraţii depuse în conformitate cu legile speciale;

 verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabil;

 verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

 stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora;

 altele: .................................................................

Obligaţiile fiscale care fac obiectul inspecţiei fiscale sunt următoarele :

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

Ultima inspecţie fiscală: a fost consemnată prin Actul de control din data de ..................................... şi s-a efectuat pentru perioada .................................................................

 


1) Prenumele şi numele persoanelor din cadrai organelor fiscale locale;

2) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului;

3) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

4) Se va completata cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală, prin înscrierea perioadei verificate efectiv;

5) Se va preciza adresa la care s-a desfăşurat controlul, precum şi modul (proprietate/chirie/altele) şi tipul de definise al spaţiului (punct de lucra, sucursală, subunitate, o altă proprietate);

6) Prenume, nume, CNP.

 

CAPITOLUL II – Constatări

 

1. Constatări fiscale (se completează pentru fiecare obligaţie fiscală verificată):

 

A. Informaţii despre obligaţia fiscală:

- denumirea obligaţiei fiscale;

- perioada supusă inspecţiei fiscale;

- prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul verificării prin sondaj, selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura activităţii contribuabilului;

- facilităţile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de care a beneficiat contribuabilul în perioada supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora.

 

B. Baza de impunere

a) În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impunere, se vor menţiona:

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au influenţat baza de impunere;

- punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept şi temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;

- modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea eventualelor diferenţe, precum şi calculul impozitului, taxei sau al contribuţiei stabilite suplimentar. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;

- calculul obligaţiilor fiscale accesorii la diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite de inspecţia fiscală;

- stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei impozabile şi efectuarea de propuneri pentru sancţionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.

b) În cazul în care baza de impunere nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se vor prezenta următoarele:

- perioadele efectiv verificate;

- documentele care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată,

2. Alte constatări

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

3. Discuţia finală cu contribuabilul

A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului:

- se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care contribuabilul este înştiinţat despre data. ora şi locul de desfăşurare a discuţiei finale:

- în caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat expres în raport;

- de asemenea, se va prezenta o sinteză a punctului de vedere al contribuabilului pentru fiecare diferenţă de impozit, taxă, contribuţie.

B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:

- se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al contribuabilului.

- argumentele organelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care contribuabilul a prezentai punctul său de vedere.

4. Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie la care s-au calculat diferenţe sau accesorii în sarcina contribuabilului se vor prezenta următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţiile fiscale accesorii

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată

De la data

Până la dara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anexe

Pentru flecare impozit, taxă sau contribuţie verificată. la Raportul de inspecţie fiscală se vor anexa situaţii, tabele, copii de pe documente, note explicative, necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din prezentul raport.

Raportul a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unui pentru contribuabil, unul pentru organele de inspecţie fiscală şi unul pentru organul fiscal local unde contribuabilul este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe.

 

Avizat,

Întocmit,

Şef compartiment,

.................................................................

.................................................................

(prenumele, numele, funcţia şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 057

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

DECIZIE

de restituire a sumelor de la bugetul local

 

Prenumele şi numele/denumirea contribuabilului: .................................................................

Date de identificare

Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

B.I./C.I./C.I.P./ seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F1 ,

Tel. ................................................................., fax: ................................................................., e-mail .................................................................

 

În temeiul ari. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare şi în baza Cererii de restituire nr. ........................../.......................... s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:

 

Suma solicitată la restituire (lei)

Suma compensată 2 (lei)

Suma aprobată pentru restituire (lei)

 

 

 

 

Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului .................................................................

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la organul fiscal competent, în termen de 45 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

APROBAT,

Conducător organ fiscal local,

L.S. ......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

 

Şef compartiment,

Întocmit,

......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele, funcţia şi semnătura)


1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz)

2 În conformitate cu prevederile ari. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 4

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 058

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

privind cheltuielile de executare silită nr. .........................

 

În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcina debitorului 1

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,

în baza titlului executoriu nr./data 3 ................................................................., emis de ................................................................., s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:

 

Natura cheltuielilor de executare

Denumirea documentului justificativ, numărul şi dată

Suma (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare Sa cunoştinţă. În conformitate cu prevederile art.260- 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Data emiterii ................................................................

 

Conducătorul organului fiscal local

Executor fiscal

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Prenume şi nume /denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); 9 în cazul Sa care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

ANEXA Nr. 5

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 059

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... orele ...........

 

În temeiul art. 259 alin, (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi

completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale faţă de debitorul1

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., în sumă de.......................... lei,

specificate în titlul executoriu nr./data3

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

emis de ................................................................., s-a procedat la aplicarea măsurilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de ......................... lei, la data de .........................

S-a procedat la distribuirea suinei rezultate următorilor creditori care au participai la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

 

Nr. crt.

Numele sau denumirea creditorului

Domiciliul fiscal

Natura creanţei şi titlul care o constată

Cuantumul creanţei

Suma distribuită/ nr. cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În temeiul art. 259 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin, (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul organului fiscal local

Creditorii prezenţi la distribuire

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

Alte persoane prezente la distribuire

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

Executor fiscal

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 


1 Prenume şi nume/denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscali, codul de înregistrare fecală sau codul unic de înregistrare, după caz)

3 În cazul fin care s-au emis mai multe titluri executării ori/şi s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;

 

ANEXA Nr. 6

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 060

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

 

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a) ................................................................. 1 Subscrisa .................................................................,

C.I..F. 2................................................................. cu domiciliul fiscal iu ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel/fax ................................................................., e-mail ................................................................., reprezentată prin .................................................................3, în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 .................................................................

 

Nr. crt.

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări pentru studii:

Suprafaţa

m2

 

 

 

1

geotehnice

 

2

privind ridicările topografice

 

3

privind sondele de gaz

 

4

privind sondele de petrol

 

5

privind alte excavări

 

 

Total suprafaţă

 

 

Suprafaţa afectată de exploatările pentru care solicit eliberarea autorizaţiei este de .......................... mp, fiind situata în tarlaua .........................., parcela .......................... sau la adresa

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a autorizaţiei să fie de la ........................../......................... la ........................../.........................

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Beneficiez de scutire la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, în calitate de ................................................................. conform documentelor anexate

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................,

 

Data

Semnătura

.................................................................

.................................................................


1 Se completează în cazul persoanelor fizice;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 Se completează în cazul persoanelor juridice.

 

ANEXA Nr. 7

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 061

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE FORAJE SAU EXCAVĂRI

Nr. .......................... din.................. 20....

 

Se autorizează cererea înregistrată sub nr. ........................../......................... depusă de .......................................................... 1 cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/......................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ............................................, str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,să execute foraje sau excavări necesare3:

 

Nr. crt.

Se autorizează efectuarea de lucrări pentru studii:

Suprafaţa

m2

1

geotehnice

 

2

privind ridicările topografice

 

3

privind sondele de gaz

 

4

privind sondele de petrol

 

5

privind alte excavări

 

 

Total suprafaţă

 

 

Total suprafaţa afectată de forajele sau excavări le autorizate

m2

 

Taxa prevăzută pentru foraje sau excavări, inclusiv majorarea anuală stabilită de consiliul local

lei/ m2

 

Taxa încasată pentru eliberarea autorizaţiei (rd. 1 x rd. 2)

lei

 

Taxa prevăzută la rd. 3 a fost achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa nr. ................................................................., din data de ...................../...................../20.......

Perioada de valabilitate a autorizaţiei de la data de ..................... /20 ....... la data de ..................... /20 .......

 

Exploatările autorizate se execută în tarlaua ....................., parcela ..................... sau la adresa:

......................................................................................................................................................................................

În temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi/nu beneficiaţi de scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări.

 

PRIMAR,

L.S. ...............................................................

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Prenume şi nume / denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 Se bifează categoria de exploatări pentru care s-a eliberat autorizaţia

 

ANEXA Nr. 8

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 062

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

 

Subscrisa ................................................................., domiciliul fiscal în ROMÂNIA/cu domiciliul fiscal iu ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., reprezentată prin ................................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., doresc să efectuez lucrări de racorduri/branşamente la2:

 reţelele publice de apă;

 reţelele publice de canalizare;

 reţelele publice de gaze;

 reţelele publice de transport al energiei termice;

 reţelele publice de transport al energiei electrice;

 reţelele de telefonie;

 reţelele de televiziune prin cablu;

 

Lucrările de racorduri/branşamente se execută la următoarea adresă:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită în temeiul Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de .................... lei, a fost achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa nr. ...................../....................

 

Data

Semnătura

.................................................................

.................................................................


1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscali, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

2 Se bifează tipul de re(ea pentru care se solicită autorizarea

 

ANEXA Nr. 9

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 063

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

AUTORIZAŢIE

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Nr. .................... din .................... 20 ......

 

Se autorizează ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/cu domiciliul fiscal iu ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la2:

 reţelele publice de apă;

 reţelele publice de canalizare;

 reţelele publice de gaze;

 reţelele publice de transport al energiei termice;

 reţelele publice de transport al energiei electrice;

 reţelele de telefonie;

 reţelele de televiziune prin cablu;

pentru beneficiarul ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/cu domiciliul fiscal iu ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,

Lucrările de racorduri/branşamente se execută la următoarea adresă:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită în temeiul Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de .................... lei a fost achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa ...................../....................

Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ...................../....................

 

PRIMAR,

L.S. ...............................................................

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de Înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz)

2 Se bifează tipul de reţea pentru care se acordă autorizarea

 

ANEXA Nr. 10

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 064

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

DECLARAŢIE

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

 

Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., în calitate de beneficiar al autorizaţiei de construire ...................../.................... emisă de către primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ................................................................., având stabilită obligaţia de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalaţiile aferente acestora până la data de ...................../.................... declar că valoarea reală a lucrărilor este de: .................... lei.

 

FIŞA DE CALCUL

privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire

 

Nr. crt.

Specificaţie

U.M.

Valori

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitam la emiterea autorizaţiei de construire. Înscrisă în aceasta

a. În cazul în care valoarea din rd. 7 este determinată în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

 

2

Taxa încasată la eliberarea autorizaţiei de construire se determinăm funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1%;

- lei -

 

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora b. În cazul în care valoarea din rd. 7 este negativă, taxa datorată se determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 6. respectiv: valoarea rd. 6 x 1%

- lei -

 

4

Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii

- m2 -

 

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1 la ordin c. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexele gospodăreşti, taxa se reduce cu 50%;

- lei/nr. -

 

6

Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)

- lei/ m2

 

7

Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±

d. În cazul în care prin autorizaţia de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urina acestora, suprafaţa construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

 

8

Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii

- lei -

 

9

Diferenţa de încasat de la solicitanta 1-contribuabil ca efect al regularizării

- lei -

 

 

Data

Semnătura

.................................................................

.................................................................


1 Se va completa: codul de identificare fiscali (codul numeric personal, numind de identificate fiscali, codul de înregistrare fiscali sau codul unic de înregistrare, după caz);

2 Nu se completează în cazul contribuabililor - persoane juridice

 

ANEXA Nr. 11

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 065

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri mobile

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... ora ...........

 

În temeiul art. 213 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .......................... din .......................... emisă de .................................................................,

subsemnatul, ................................................................., executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. .........................., delegaţia nr. .......................... , am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului1 ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 3

Suma estimată / stabilită 4

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile fiscale menţionate în tabelul anterior au fost estimate/stabilite de ..........................5, conform prevederilor legale prevăzute de .......................... 6

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare, eu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării. Potrivii ari, 238 alin.(S) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj eare conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

1. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

2. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

3. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre iţesc hambare, constând in7:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

bunurile fiind lăsate în custodia ................................................................., din localitatea ................................................................., str. ................................................................., nr. ...., care va depozita bunurile în localitatea ................................................................., str. ................................................................. nr. .... .

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile .................................................................

În legătură eu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ................................................................., menţionează ca au fost/ nu aii fost sechestrate anterior

......................................................................................................................................................................................

În legătură cu bunurile sechestrate asigurător s-au săvârşii infracţiunile ......................................................................................................................................................................................

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite. Iară îndeplinirea altor formalităţi 8,

împotriva prezentului înscris, cel interesat poale Introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen tic 15 zile de la comunicare sau luare Iu cunoştinţă. În conformitate cu prevederile ari. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ....... exemplare.

 

Conducătorul organului fiscal local

Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

 

1. ......................................................

 

 

(semnătura martorului)

 

 

2. ......................................................

 

 

(semnătura martorului)

 

 

3. ......................................................

 

 

(semnătura martorului)


1 Prenume şi nume / denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozit, taxă, amendă sau altă sumă) ori a creanţei fiscale accesorii, după caz;

4 Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obligaţiilor provenite din accesorii de orice fel şi amenzi;

5 Se va completa denumirea organului care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: organul fiscal local, instanţă judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii;

6 Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost estimate/stabilite obligaţiile fiscale pentru care se instituie sechestru asigurător;

7 Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri;

8 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

 

ANEXA

la Procesul-verbal

de sechestru asigurător nr. ......................... din ...................................

 

Dosar de executare

Nr. ...................../....................

 

Bunurile pentru care se dispune sechestrul asigurător

Date de identificare1

Descriere sumară

Cantitatea

Menţiuni privind măsurile spre neschimbare dispuse2

Menţiuni privind custodia

Valoarea estimativă

(exclusiv TVA)

- lei -

Prenumele, numele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile în custodie

Locul de depozitare

Bunurile mobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit

 

 

 

 

 

Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

 

 

 

Bunurile mobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele

 

 

 

 

 

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Codul de procedură fiscală

 

 

 

 

 

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri mobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

 

 

 

Produse finite

 

 

 

 

 

Bunuri perisabile sau supuse degradării

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal local

Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

 

1. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)

 

 

2. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)

 

 

3. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)


1 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bum denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare

2 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia oii ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare sau de conservare a acestora, după caz

 

ANEXA Nr. 12

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 066

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... ora ...........

 

În temeiul art. 213 alin.(2) din Legea nr. 207/2013 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ......................... din emisă de ................................................................., subsemnatul ................................................................., executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ........................., delegaţia nr. ........................., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului1 ................................................................., cu domiciliul fiscal fii ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 3

Suma estimată. Stabilită 4

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile fiscale menţionate în tabelul anterior au fost stabilite/estimate de ................................................................., 5, conform prevederilor legale prevăzute de ................................................................. 6

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile ale debitorului :

a) clădire având suprafaţa construită desfăşurata de ....................... m2, compusă din ................................................................ şi construită din ................................................................, situată în localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ...., deţinută în baza 7 ................................................................ înscrisă în CF nr. ................................................................ nr. top ................................................................, evaluată la suma de ......................... lei.

b) teren 8 ................................................................. în suprafaţă de .......................... m2, situat în localitatea ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20..../ 20..... TIPUL ......................., VOL ......................., POZIŢIA NR ......................., parcela ......................., deţinut în baza 7 ................................................................, înscris în CF nr. ................................................................ nr. top ................................................................, evaluat la suma de ......................... lei.

În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poale estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru Care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare,

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

1. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

2. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

3. ................................................................. domiciliat în ................................................................. legitimat cu ................................................................. în calitate de .................................................................;

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile ...............................................................

În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ............................................................... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii 9:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

În legătură cu bunurile sechestrate asigurător s-au săvârşit infracţiunile .................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate În condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ....... exemplare.

 

Conducătorul organului fiscal local

Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

 

1. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)

 

 

2. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)

 

 

3. ......................................................

 

 

(prenumele, numele şi semnătura martorului)


1 Pronume şi nume /denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii, după caz;

4 Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obligaţiilor provenite din accesorii şi amenzi;

5 Se va completa denumirea organului care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: organul fiscal local, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii;

6 Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite/estimate obligaţiile fiscale pentru care se instituie sechestru asigurător;

7 Se vor menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului, precum şi autoritatea emitentă;

8 Se va menţiona felul terenului;

9 Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

 

ANEXA Nr. 13

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 067

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

de licitaţie pentru bunuri mobile

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... orele ...........

 

În temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale restante; faţă de debitorul1 ................................................................. cu domiciliul fiscal în

ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., în sumă de .......................... lei, individualizate în titlul executoriu nr./data 3.................................................................

................................................................., emis de ................................................................., s-a sechestrat bunul mobil înscris în procesul-verbal de sechestru nr. ......................... din ........................., întocmit de .................................................................,

Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la Cunoştinţa publică prin publicarea la data de ......................... în ziarele ................................................................. a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul 4 ................................................................. la 5, precum şi la ................................................................. 6

În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat Ea valorificarea bunului mobil sechestrai prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:

Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunului mobil

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- descrierea sumara

......................................................................................................................................................................................

- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- preţul de pornire a licitaţiei ......................... lei

- data ......................... ora ......................... locul vânzării .............................................................

- numele, prenumele, denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- creditori urmăritori

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Executatul fiscal a tăcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Preţul de evaluare a bunului mobil ......................... lei:

Licitaţia ......................... 7 a început de la preţul de .........................8 lei;

Adjudecarea s-a făcut în favoarea

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

la preţul de adjudecare de ........................ lei.

Adjudecat arul va plăti preţui de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la unitatea de Trezorerie a Statului ............................................................., în contul .............................................................

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au lacul următoarele obiecţii:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

În conformitate eu prevederile art. 252 din Exigea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligai să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi. În cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic. diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia 9

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie Sa instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor artă/ alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în exemplare.

 

Comisia de licitaţie:

Adjudecatar sau reprezentantul său legal

 

......................................................

L.S. ......................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)

 

......................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

......................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1 Nume şi prenume/denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;

4 Organul de executare cane organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile mobile sechestrate;

5 Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei;

6 Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare;

7 Se va menţiona licitaţia I, II, III, etc., după caz;

8 Cel mai mare preţ din ofertele scrise; dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei;

9 Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 14

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 068

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

PROCES-VERBAL

de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... orele ...........

 

În temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţă de debitorul1 ................................................................. cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 2 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., în sumă de .......................... lei, individualizate în titlul executoriu nr./data 3 .................................................................

emis de ................................................................., s-au sechestrat bunurile înscrise în procesul-verbal de sechestru nr. ......................... din ........................., întocmit de .................................................................

Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă 1a cunoştinţa publică prin publicarea la data de ......................... în ziarele ................................................................. a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul .................................................................4 la .................................................................5, precum şi la ................................................................. 6

În baza art. 250 din Legea nr. 207/2035 privind Codul de procedură fiscală, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunurilor (clădire şi,sau teren, ansamblu de bunuri)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- descrierea sumarii

......................................................................................................................................................................................

- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- preţul de pornire a licitaţiei ......................... lei

- data ......................... ora ......................... locul vânzării .................................................................

- numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- creditori urmăritori

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participam)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Preţul de evaluare a bunurilor ......................... lei

Licitaţia7 ......................... a început de la preţul de ......................... lei

Adjudecarea s-a făcut în favoarea8 ................................................................. la preţul de adjudecare de......................... lei.

Adjudeca tarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea laxei de participare la licitaţie .în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării.

 

Plata se va face integral ......................... sau în ......................... rate lunare, cu un avans de ......................... Iei şi cu plata unei dobânzi de ........................., la unitatea de Trezorerie a Stalului ................................................................. în contul .................................................................

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi. în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va (1 mai mie, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oierii iniţial, caz în care va fi obliga» numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie, Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.

Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite, conform art. 255 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare. În cazul plăţii preţului în rate.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă. În conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) lit. dl din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ...... exemplare.

 

Comisia de licitaţie:

Adjudecatar sau reprezentantul său legal

 

......................................................

L.S. ......................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)

 

......................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

......................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1 Nume şi prenume/denumire;

2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

3 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;

4 Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile sechestrate;

5 Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei;

4 Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare;

7 Numărul licitaţiei;

8 Se vor menţiona: nume şi prenume/denumire precum şi cod de identificare fiscală (codul numeric personal, număr de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).

 

ANEXA Nr. 15

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 069

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate 1

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ............... ora ...........

 

            În temeiul art. 247 alin. (3) lit. e) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, între:

 

Debitor .................................................................

Cumpărător .................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(nume, prenume/denumi re, forma juridică)

(nume, prenume/denumi re, forma juridică)

C.N.P./C.F./C.U.I. ..............................................

C.N.P./C.F./C.U.I. ..............................................

Str. ........................................................... nr. .....

Str. ........................................................... nr. .....

Localitatea ...........................................................

Localitatea ...........................................................

Judeţul .................................................................

Judeţul .................................................................

Contul ..................................................................

Contul ..................................................................

Banca ..................................................................

Banca ..................................................................

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

UM

Cantitatea

Preţ unitar (fără T.V.A.)

- lei -

Valoarea

- lei -

Valoarea T.V.A.

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Total de plată (col. 5 + col. 6)

 

Conducătorul organului fiscal local

Creditorii prezenţi la distribuire

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

Executor fiscal

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Alte modalităţi prevăzute de lege pot fi: case de licitaţii, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, case de amanet, anticariate, firme de vânzare-cumpărare buy-back etc.

 

ANEXA Nr. 16

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 070

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

 

APROBAT,

 

Conducătorul organului fiscal local,

 

L.S. ......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite

încheiat astăzi ............. luna .......................... anul ...............

 

În temeiul art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

stingerea creanţelor fiscale1 ................................................................. faţă de debitorul 2 ................................................................. domiciliat în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 3 ................................................................., astfel cum au fost specificate în titlurile executorii nr./data4 ......................... emise de ................................................................., în sumă totală de ......................... lei, pentru care s-a început procedura de executarea silită, din care rămase de recuperat 5

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Titluri executorii emise pentru alte creanţe fiscale: ......................................................................................................................................................................................

Întrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia, se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile înscrise în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile ...................../.................... întocmit de ................................................................. care se anexează la prezentul proces-verbal.

a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

b) Descrierea sumara

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a statului ......................... lei

e) Suma totală obligaţii fiscale ......................... lei

f) Diferenţa din care:

- obligaţii fiscale râmase de recuperat (e-d) ......................... lei

- suma rămasă în plus care urmează a fi regularizată conform dispoziţiilor legale în vigoare (d-e) ......................... lei

Documentele din care rezulta că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenţele Biroului de Carte funciară)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei ...................../.................... a comisiei din cadrul ................................................................., în ........ exemplare.

În conformitate cu prevederile art. 263 alin. (7) din Legea nr. 207/20 f 5 privind Codul de procedură fiscală, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 13 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurii fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Executor fiscal

Debitor,

L.S. ......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Impozite, taxe, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora;

2 Nume şi prenume/denumire;

3 Se va completa: codul de identificare fiscali (codul numeric personal, numind de identificare fiscali, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);.

4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;

5 Se înscriu sumete rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora.

 

ANEXA Nr. 17

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 071

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

APROBAT,

 

Conducătorul organului fiscal local,

 

L.S. ......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

PROCES-VERBAL

de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

încheiat astăzi ............. luna .......................... 20 ............... ora ...........

 

În urina verificărilor efectuate de organele fiscale în perioada ................................................................. asupra bunurilor/veniturilor aparţinând patrimoniului debitorului ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 1 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail ................................................................., declarat insolvabil prin Procesul-verbal ...................../....................,

a rezultat:

 existenţa unor bunuri sau venituri după cum urmează:

 inexistenţa vreunui bun sau venit.

Având în vedere că debitorul este înscris în  evidenţa curentă /  evidenţa separată eu obligaţii fiscale restante în sumă totală de ......................... lei. precum şi faptul că acesta  deţine /  nu deţine, la această dată. bunuri şi venituri urmăribile, creanţele debitorului vor fi transferate, în conformitate eu prevederile art. 265 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurii fiscală. eu modificările şi completările ulterioare, după caz. În  evidenţa curentă /  evidenţa separată.

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură:

 

Natura obligaţiei fiscale

Termenul de plată

Suma datorată (lei)

 

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii din care

................................................................. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile fiscale înregistrate de debitor vor fi:

 administrate în continuare în evidenţa curentă:

 trecute în evidenţa separată.

Începând cu data prezentului proces-verbal:

 se întrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi trecute în evidenţa curentă, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

 se reiau sau se iniţiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare şi unul la compartimentul eu atribuţii în evidenţa fiscală pe plătitor.

 

Şef compartiment executare silită,

Şef compartiment juridic,

......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

Întocmit,

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

Se anexează următoarele documente justificative:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


1 Se va completa; codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);.

2 Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziase, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie2006 vor fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

 

ANEXA Nr. 18

 

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 072

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

ANEXĂ CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND VERIFICAREA

ELIGIBILITĂŢII SOLICITANŢILOR DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

 

Ca urmare a cererii nr. ...................../.................... şi a verificărilor efectuate la nivelul organului fiscal local la nr. de rol nominal unic ........................., unde este înregistrat contribuabilul ................................................................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 1 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,

se atestă:

În semestrul anterior emiterii prezentului certificat de atestare fiscală, contribuabilul a înregistrat următoarea situaţie fiscală:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei bugetare

Semestrul I 20....

Semestrul II 20....

Datorat

Achitat

Diferenţă

1/6 din suma datorată

Datorat

Achitat

Diferenţă

1/6 din suma datorată

0

1

2

3

4 = col 2 - col 3

5 = col 2/6

6

7

8 = col 6-col 7

9 = col 6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitantul se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată la bugetul local, la data întocmirii prezentului certificat de atestare fiscală, într-una din situaţiile de mai jos:

 obligaţiile de plată scadente depăşesc I/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat.

 obligaţiile de plată scadente nu depăşesc l/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat.

 

Conducătorul organului fiscal,

L.S. ......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

 

întocmit azi data ..........................

........................................................

(prenumele, numele şi funcţia şi semnătura)

 

notă: Se va elibera numai la solicitarea contribuabilului.


1 Se va completa; codul de identificare fiscali (codul numeric personal, numărul de identificare fiscali, codul de înregistrare fiscali sau codul unic de înregistrare, după caz);

 

ANEXA Nr. 19

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 073

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

DECIZIE nr. ........................

referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

 

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:

Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 1 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii:

Natura obligaţiei de plată 2 .................................................................

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată .................................................................

 

Suma

(obligaţii de plată principale)

- lei -

Accesorii din care ................................................................. 3

Perioada

Nr. de luni

Cota(%)

Suma

(obligaţii de plată accesorii)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total:

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţa.

Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie şi înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 156 alin. (I) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv,

Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 al in.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015. cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul organului fiscal,

L.S. ......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Se va completa: codul de identificate fiscală, (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

2 Se va preciza denumirea obligaţiei de plată (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume)

3 Accesoriile se vor calcula conform prevederilor art. 173 şi art. 183, după caz; din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 20

 

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 074

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

APROBAT,

 

Conducătorul organului fiscal local,

 

L.S. ......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

PROCES-VERBAL

de scădere din evidenţă a obligaţiilor Fiscale

încheiat astăzi ............. luna .......................... 20 ............... ora ...........

 

În urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ................................................................. asupra stării debitorului ................................................................., cu domiciliul fiscal în

ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 1 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,

declarat insolvabil prin Procesul-verbal ...................../....................

respectiv asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz, a rezultat că:

 debitorul 2 ................................................................. a decedat sau a fost declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti.

Documentele doveditoare sunt: ................................................................. 3

 debitorul4 ................................................................. a fost radiat din registrul comerţului.

Documentele doveditoare sunt: ................................................................. 3

 termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit la data de .........................., pentru obligaţii fiscale restante în sumă totală de .......................... lei, după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale

Termenul de plată

Suma datorată (lei)

 

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii din care

................................................................. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere cele consemnate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale Înregistrate de debitorul decedai ori dispărut, radiat din registrul comerţului, respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, după caz, se scad din evidenţa curentă/separată. după caz. prin borderou de debite-scădere a creanţelor.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitorii

 

Şef compartiment executare silită,

Şef compartiment juridic,

......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

Întocmit,

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)


1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

2 Se completează în cazul debitorilor persoane fizice;

3 Se consemnează tipul documentului, instituţia emitentă, numărul şi data acestuia;

4 Se completează în cazul debitorilor persoane juridice;

5 Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

 

ANEXA Nr. 21

 

 

Stema unităţii

 

 

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Model 2016ITX 075

 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

 

 

Denumirea compartimentului de specialitate

 

 

 

 

Nr. ........................./...... /20....

 

Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Cod SIRUTA

 

Nr. ........................./...... /20....

Codul de identificate fiscală: .........................

 

 

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

 

 

APROBAT,

 

Conducătorul organului fiscal local,

 

L.S. ......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate nr.

încheiat astăzi ............. luna .......................... 20 ............... ora ...........

 

În baza prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatată starea de insolvabilitate a debitorului ................................................................. cu domiciliul fiscal/ în ROMÂNIA/................................................................., judeţul ................................................................., codul poştal .........................., municipiul/oraşul/comuna ................................................................., satul/sectorul ................................................................., str. ................................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......................... nr. ................................................................., C.I.F. 1 ................................................................., tel./fax ................................................................., e-mail .................................................................,

Debitorul persoană juridică are înscris în evidenţele contabile, la data de ........................., obligaţii fiscale restante în stană totală de ......................... lei, şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată, conform documentelor financiar-contabile, de ......................... lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile.

Debitorul persoană fizică are înscris, la data de ......................... obligaţii fiscale restante în sumă totală de lei şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată de ......................... lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile.

În conformitate cu datele cuprinse în evidenţa fiscală pe plătitor, obligaţiile fiscale restante sunt următoarele:

 

Natura obligaţiei fiscale

Termenul de

plată

Suma datorată (lei)

 

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii din care 2

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru realizarea acestor creanţe fiscale s-au luat următoarele măsuri:

- au fost întocmite şi comunicate somaţiile ...................../..................../....................;

- au fost înfiinţate popriri asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele ...................../..................../....................;

- a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal...................../...................., asupra .................................................................;

- a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal...................../...................., asupra .................................................................;

- a fost aplicată procedura legală pentru evaluarea bunurilor

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- au fost luate măsurile legale privind înregistrarea ipotecilor la birourile de Carte Funciară

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- au fost luate măsurile legale privind înregistrarea dreptului de gaj la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- au fost luate măsurile legale privind publicitatea în vederea valorificării respectivelor bunuri, astfel:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


1 Se va completa; codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);

2 Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 var fi evidenţiate cu titulatura de majorare de întârziere.

 

- au fost luate măsurile legale în vederea valorificării respectivelor bunuri, prin licitaţii publice organizate la data de ......................................................................................................................................................................................;

- a fost necesară reorganizarea licitaţiilor publice, după cum urmează:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- în urma licitaţiilor publice organizate au fost valorificate următoarele bunuri:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

fiind realizate creanţe în cuantum de .......................... lei.

 

Anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse următoarele:

Al. A fost verificată situaţia patrimonială a debitorului persoană juridică sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor deţinute, prin solicitarea şi consultarea datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, precum şi din ultima balanţă contabilă încheiată de societatea debitoare, fapt din care rezultă că:

a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitoarei este de .......................... lei;

b) valoarea însumată a tuturor vânturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen este de .......................... lei;

c) valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi. a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni) este de .......................... lei;

d) valoarea însumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat este de .......................... lei;

e) valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare, este de .......................... lei.

A2. Au fost verificate situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la:

 Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale ................................................................. 3

 Biroul de Carte Funciară ................................................................. 3

p Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ................................................................. 3

 Registrul Auto Român ................................................................. 3

P Registrul Naval Român ................................................................. 3

 (altă instituţie care gestionează registre publice) ................................................................. 3

din care a rezultat

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

Bl. A fost verificată situaţia bunurilor de orice fel care se alia în proprietatea debitorului persoană fizică, fiind solicitate informaţii de la:

 Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale

 Biroul de Carte Funciară ................................................................. 3

P Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ................................................................. 3

 Registrul Auto Român ................................................................. 3

P Registrul Naval Român ................................................................. 3

 (altă instituţie caic gestionează registre publice) ................................................................. 3

din care a rezultat

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

B2. Au fost efectuate cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană fizică, din care au rezultat

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


3 Se va indica denumirea instituţiei în cauză.

 

B3. Au fost solicitate informaţii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

B4. Au fost solicitate informaţii de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitor inclusiv în situaţia în care debitorul este declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

În urma constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în prevederile art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este declarat insolvabil întrucât:

 valoarea bunurilor şi veniturilor acestuia este mai mică decât valoarea obligaţiilor fiscale neachitate;

 acesta nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Creanţele înregistrate de debitorul ................................................................. declarat insolvabil prin prezentul proces-verbal vor fi:

 administrate în continuare în evidenţa curentă;

 trecute în evidenţa separată.

Începând cu data prezentului proces-verbal:

 se continuă aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

 se întrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

 

Şef compartiment executare silită,

Şef compartiment juridic,

......................................................

......................................................

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

Întocmit,

 

......................................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

Se anexează următoarele documente justificative:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.