MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 801/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 801         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

65. - Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.540/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situaţia juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat art. 35 şi art. 36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi a art. 40 lit. c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, existând riscul iminent de a se transmite cauza la Curtea Europeană de Justiţie şi, pe cale de consecinţă, impunerea unor amenzi în sarcina statului român, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

având în vedere faptul că reglementarea unor măsuri necesare pentru achiziţia de către furnizori a cantităţilor de gaze naturale destinate clienţilor finali, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure respectarea principiilor general acceptate de către Uniunea Europeană, respectiv caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la această procedură, în calitate de ofertanţi, reprezintă o măsura necesară pentru procesul de dereglementare a preţului gazelor naturale destinate clienţilor casnici,

având în vedere faptul că stimularea tranzacţionării gazelor naturale pe pieţele centralizate, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare, reprezintă o măsură necesară pentru dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi pentru asigurarea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică şi socială, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative care afectează interesul public general,

având în vedere că, începând cu data de 31 decembrie 2016, încetează aplicabilitatea prevederii legale referitoare la obligaţia furnizorilor de a tranzacţiona cantităţi de gaze naturale pe pieţe centralizate, fără ca această prevedere legală să fi produs efectele scontate, referitoare la realizarea unei pieţe gaziere bazate pe principii concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative iminente, de natură să afecteze funcţionarea pieţei gazelor naturale din România în condiţii de transparenţă, concurenţă şi nediscriminare şi să conducă la afectarea siguranţei în asigurarea continuităţii aprovizionării cu gaze naturale a clienţilor finali, în special a celor casnici, precum şi la dificultăţi în implementarea în România, în termenele asumate, a unor proiecte majore de infrastructură de transport gaze naturale, considerate de interes comun la nivel european,

în considerarea faptului că aspectele menţionate vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul Românie adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) până la data de 31 martie 2017, să pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie, necesare acoperirii consumului clienţilor casnici, inclusiv cantităţile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, în conformitate cu reglementările AN RE şi cu respectarea graficului de liberalizare a preţurilor şi de asigurare a gazelor naturale pentru aceştia; furnizorii şi clienţii noncasnici care beneficiază de aceste cantităţi au obligaţia respectării destinaţiei acestor cantităţi de gaze naturale; restul producţiei proprii realizate de producători, mai puţin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziţia pieţei concurenţiale;”.

2. La articolul 143 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi;”.

3. La articolul 177, alineatele (31)-(33) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(31) în perioada 15 iulie 2014-30 noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale din România sau afiliaţii acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(32) în perioada 1 ianuarie 2015-30 noiembrie 2016, furnizorii licenţiaţi au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(33) în vederea asigurării nediscriminării între aceleaşi categorii de consumatori, până la data de 31 martie 2017, clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, au acelaşi tratament din punctul de vedere al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementaţi.”

4. La articolului 177, după alineatul (33) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (34)-(314), cu următorul cuprins:

„(34) în perioada 1 decembrie 2016-31 decembrie 2017, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător.

(35) în perioada 1 decembrie 2016 - 31 decembrie 2017, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale către clienţii angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, cu clienţii angro, în calitate de vânzător

(36) în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

(37) în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/ cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

a) cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;

b) vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale către clienţii angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienţii angro, în calitate de vânzător.

(38) Prevederile alin. (34) şi (35) nu sunt aplicabile cantităţilor de gaze naturale furnizate, până la data de 31 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) lit. e).

(39) Prevederile alin. (34) şi (36) nu sunt aplicabile cantităţilor de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea şi calitatea de producător, cu condiţia ca aceste cantităţi să fie tranzacţionate de afiliat în condiţiile şi cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (34) şi (36), în sarcina producătorului.

(310) Prevederile alin. (35) lit. b) şi ale alin. (3) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare-cumpărare cu clienţii angro, în calitate de vânzător.

(311) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va aproba, cu avizul Consiliului Concurenţei, regulile specifice care vor fi aplicate pe pieţele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacţionării gazelor naturale, în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.

(312) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va emite, cu avizul Consiliului Concurenţei, reglementările necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, astfel încât să fie asigurate condiţiile de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială.

(313) Cotele procentuale prevăzute la alin. (34) şi (35) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 15 octombrie 2016.

(314) Cotele procentuale prevăzute la alin. (36) şi (37) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 31 august a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligaţia de tranzacţionare pe pieţele centralizate a cantităţilor minime de gaze naturale.”

5. La articolul 181, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Până la data de 31 martie 2017, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.”

6. La articolul 194, punctul 351 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„351. neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (31), (32) şi (34)-(37);”.

7. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (31) şi (32), şi cu amendă cuprinsă între 0,2% şi 1 % din cifra de afaceri anuală pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (34)- (37).-

Art. II. - Prevederile art. I pct. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

Întrucât Compania Naţională a Uraniului - S.A. se află în imposibilitatea continuării activităţii, nemaiavând resursele financiare necesare efectuării plăţilor curente şi desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară şi de mediu astfel asumate de România prin Tratatul Euroatom şi Tratatul de funcţionare a UE,

în lipsa resurselor financiare Compania Naţională a Uraniului - S.A. poate ajunge în situaţia nerespectării obligaţiilor pe partea de securitate nucleară şi mediu, respectiv de a desfăşura activităţile de securizare specifice privind evacuarea controlată a apei, decontaminarea şi depoluarea apelor de iaz cu conţinut de uraniu, radiu şi săruri diverse, peste normele de mediu, situaţie ce poate avea consecinţe deosebit de grave pentru mediu şi populaţie, inclusiv pentru instalaţiile şi echipamentele companiei, precum şt de a nu asigura respectarea obligaţiilor de siguranţă şi securitate nucleară şi de mediu, asumate de România prin Tratatul EURATOM şi TFUE, cu riscul retragerii autorizaţiei şi certificatului de securitate industrială, iar, în cazul nerespectării obligaţiilor pe partea de securitate nucleară şi mediu, România poate fi nevoită să suporte sancţiuni grave din partea autorităţilor europene şi a instituţiilor de reglementare din domeniul nuclear, ce pot conduce la pierderea credibilităţii, afectând capabilitatea statului român de a mai găzdui sau dezvolta obiective nucleare pe teritoriul său,

având în vedere faptul că Compania Naţională a Uraniului - S.A. reprezintă o componentă strategică a ciclului combustibilului nuclear, asigurând materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la CNE Cernavodă, contribuind astfel la menţinerea stabilităţii Sistemului energetic naţional, întrucât CNE Cernavodă este un producător în bandă, care contribuie cu circa 18% la producţia naţională de energie electrică,

ţinând cont de faptul că este necesară asigurarea, în regim de urgenţă, a surselor de finanţare pentru gestionarea atât a obligaţiilor naţionale, europene şi internaţionale pe partea de protecţie fizică şi controlul de garanţii nucleare şi pe partea de mediu, cât şi a intereselor strategice ale României privind securizarea continuităţii în aprovizionarea cu combustibil nuclear pentru CNE Cernavodă, cu impact asupra asigurării securităţii energetice a României,

întrucât acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Compania Naţională a Uraniului - S.A., în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la decizia de aprobare a Comisiei Europene a ajutorului de stat,

având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 108 (3) din Tratatul de funcţionare a UE, România a notificat Comisiei Europene, la data de 8 septembrie 2016, un ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. şi la data de 30 septembrie 2016 Comisia Europeană a aprobat acordarea ajutorul de stat prin Decizia numărul C(2016) 6250 final,

ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra interesului public şi a activităţii Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Energiei să acorde un ajutor pentru salvare sub formă de împrumut în două tranşe, în valoare totală de 62.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni

Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

(2) Ajutorul pentru salvare se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. pentru o perioadă de 6 luni şi pentru a acorda timpul necesar pentru elaborarea şi lansarea unui plan de restructurare a activităţii economice şi financiare.

Art. 2. - (1) împrumutul prevăzut la art. 1 se acordă în baza unei convenţii de împrumut, în două tranşe, după cum urmează:

a) prima tranşă, în valoare de 47.200 mii lei;

b) a două tranşă, în valoare de 14.800 mii lei.

(2) împrumutul se acordă pe baza unei analize economico-financiare realizate de către Eximbank prin care se va stabili capacitatea de rambursare şi clasa de risc a Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. din surse proprii.

(3) Rata dobânzii la care se va acorda împrumutul va fi stabilită în funcţie de ROBOR la 6 luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării convenţiei de împrumut, la care se adaugă marja de dobândă stabilită în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01). Marja de dobândă nu poate fi mai mică de 400 puncte de bază, aceasta rămânând fixă pe toată perioada de derulare a împrumutului.

(4) Compania Naţională a Uraniului - S.A. va constitui garanţii suficiente pentru împrumutul acordat de Ministerul Energiei care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutului acordat, precum şi dobânzile aferente determinate potrivit alin. (3).

(5) Garanţiile se constituie prin încheierea unui contract de gaj între Ministerul Energiei şi debitoarea Compania Naţională a Uraniului-SA având ca obiect garantarea tranşelor de împrumut prin constituirea unui gaj asupra stocului de uraniu deţinut de debitoare, precum şi, după caz, asupra unor bunuri imobile şi mobile, proprietate a Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

(6) Valoarea garanţiilor se va determina prin raport de evaluare întocmit după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii. Prin excepţie, pentru produsul de octoxid de uraniu stabilirea valorii de piaţă se va realiza prin raportarea la preţurile de piaţă de referinţă publicate în rapoartele anuale/periodice ale Euratom Supply Agency - Agenţia de aprovizionare EURATOM.

(7) Gajul se înregistrează în condiţiile legii de către Ministerul Energiei, costurile aferente fiind suportate din bugetul acestui minister, Compania Naţională a Uraniului - S.A. având obligaţia de a rambursa aceste cheltuieli aferente înregistrării gajului la scadenţa primei tranşe a împrumutului.

(8) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul Ministerului Energiei sumele necesare asigurării costurilor aferente înregistrării gajului.

Art. 3. - (1) Finanţarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea primei tranşe a ajutorului de stat prevăzut Sa art. 2 alin. (1) se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 suma de 47.200 mii lei Ministerului Energiei la capitolul 82,01 „Industria extractivă prelucrătoare şi construcţii” titlul 80 „împrumuturi”.

(3) Ministerul Energiei verifică modul de utilizare a sumelor reprezentând ajutorul de stat pentru salvare, cu respectarea destinaţiei acestor sume stabilită de norme naţionale şi comunitare în materie de concurenţă, precum şi prin decizia de autorizare a ajutorului de stat pentru salvare emisă de către Comisia Europeană.

(4) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Energiei.

Art. 4. - (1) Ministerul Energiei încheie în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Compania Naţională a Uraniului - S.A. o convenţie de împrumut, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, modul de constituire şi garanţiile acordate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. pentru garantarea împrumutului, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a tranşelor de împrumut. Sumele aferente tranşelor de împrumut se vor elibera de către Ministerul Energiei proporţional cu valoarea garanţiilor constituite de Compania Naţională a Uraniului - S.A.

(2) Pe baza cererilor de tragere formulate de Compania Naţionala a Uraniului - S.A., Ministerul Energiei, în termen de 7 zile lucrătoare, virează sumele solicitate într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.

(3) Compania Naţională a Uraniului - S.A. Întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.

(4) Compania Naţională a Uraniului - S.A. este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor acordate cu titlu de ajutor de stat individual de salvare astfel autorizat de Comisia Europeană.

(5) Modul de acordare şi administrare a ajutorului de stat, inclusiv organizarea decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor care se acordă cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. se stabilesc în condiţiile legii prin ordin emis de ministrul energiei, în termen de 7 zile de la data semnării convenţiei de împrumut prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 5. - (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1 se efectuează integral de Compania Naţionala a Uraniului - S.A. la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont de disponibil deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Energiei. În termen de 5 zile lucrătoare, Ministerul Energiei virează, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), suma încasată în contul de disponibil într-un cont de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Energiei.

(2) împrumutul acordat se poate rambursa anticipat parţial sau integral cu informarea prealabilă scrisă a Ministerului Energiei cu privire la intenţia Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. de rambursare. Pentru suma rambursată anticipat, Compania Naţională a Uraniului - S.A plăteşte şi dobânda aferentă perioadei, calculată de la data virării sumei în cont până la data rambursării anticipate parţial sau integral.

(3) Dobânda reprezintă venit la bugetul de stat, se plăteşte de Compania Naţională a Uraniului - S.A. la data scadenţei împrumutului prevăzut la art. 1 în contul de disponibil prevăzut la alin. (1) şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (2), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 2 alin. (3) la soldul împrumutului. În termen de 5 zile lucrătoare, Ministerul Energiei virează, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), suma încasată în contul de disponibil reprezentând dobânzi, într-un cont de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Energiei.

(4) Compania Naţională a Uraniului - S.A. virează sumele datorate Ministerului Energiei în contul prevăzut la alin. (1) şi

(3), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile şi ratele de capital.

Art. 6. - (1) Dacă până la scadenţa împrumutului, Compania Naţională a Uraniului - S.A. nu rambursează împrumutul şi dobânzile aferente calculate potrivit art. 2 alin. (3), compania are obligaţia să transmită Ministerului Energiei un plan de restructurare care să demonstreze restabilirea viabilităţii companiei pe termen lung şi să facă dovada asigurării de lichidităţi prin încheierea de contracte de vânzare-cumpărare la preţul pieţei care să asigure desfacerea produselor sale.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) statul român notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare, care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat.

(3) Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Energiei, la solicitarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., prelungeşte perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, în aceleaşi condiţii de dobândă şi garanţii, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare.

(4) în cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (1) şi (2) privind notificarea planului de restructurare, statul român va prezenta Comisiei Europene un plan de lichidare.

Art. 7. - (1) în situaţia netransmiterii unui plan de restructurare până la data scadenţei împrumutului astfel prevăzut la art. 6, creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se execută pe baza înscrisurilor întocmite de Ministerul Energiei, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat care constituie titluri executorii. În căzui în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(2) Executarea garanţiilor se realizează prin vânzarea de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. sau de către operatori economici specializaţi în acest domeniu, stabiliţi prin ordin al ministrului energiei.

(3) în situaţia nerambursării împrumutului şi netransmiterii planului de restructurare, Compania Naţională a Uraniului - S.A. va transmite Ministerului Energiei un plan de lichidare care va fi notificat la Comisia Europeană.

(4) în cazul prevăzut la alin. (2), ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data scadenţei împrumutului până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 65.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011

 

Având în vedere Hotărârea nr. 20 din 26 mai 2016 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin care se propune emiterea ordinului ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, cu completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.”

2. În anexa nr. 5, la litera 5, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.”

Art. II. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 3.540/C.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.