MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 802/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

721. - Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

 

733. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Dolj. Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanţa şi Braşov

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

313. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Sorana Baciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

314. - Decizie privind numirea doamnei Sorana Rodica Baciu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.187. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

1.204. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

 

1.212. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

1.272. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

19. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, constituit din teren, cu suprafaţa de 1,4 ha, trecut în domeniul public al statului potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 293/2013, pentru desfăşurarea de activităţi militare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2, - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106848, ca urmare a transmiterii terenului menţionat la art. 1 în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a reevaluării conform art. 21 şi 22din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza pentru funcţionarea Staţiei Meteo laşi.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 3 alin. (2), aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 721.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, trecut în proprietatea publică a statului ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 293/2013, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Persoana juridică la care s-a transmis imobilul/CUI

Imobilul se alipeşte

la imobilul 2649 cu

nr. MFP 106848.

8.19.01

Imobil

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi

CF 134202

Nr. cad. 134202

Teren în suprafaţă de 1,4 ha

23.904,13

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a transmiterii unui teren în suprafaţă de 1,4 ha în domeniul public sistatului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 293/2013, şi a reevaluării conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil

(în lei)

Administratorul bunului imobil/CUI

1

 

8.19.01

Teren în suprafaţă de 1,4 ha ce se alipeşte la imobilul 2649 cu nr. MFP 106848

Municipiul Iaşi

CF 134202

Nr. cad. 134202

Teren în suprafaţă de 1A ha

23.904,13

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

2

106848

8.19.01

Imobil 2649

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi

CF 60683

Nr. cad. 60683

CF 139947

Nr. cad. 139947

CF 147146

Nr. cad. 147146

CF147147

Nr. cad. 147147

CF 147148

Nr. cad. 147148

CF 147149

Nr. cad. 147149

Construcţii şi teren*

1.244.203,79

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

3

106848

8.19.01

Imobil 2649 rezultat în urma alipirii terenului de la nr. crt. 1 la imobilul de la nr. crt. 2 şi a reevaluării

Judeţul laşi, municipiul Iaşi

CF 60683

Nr. cad. 60683

CF 139947

Nr. cad. 139947

CF 147146

Nr. cad. 147146

CF 147147

Nr. cad. 147147

CF 147148

Nr. cad. 147148

CF 147149

Nr. cad. 147149

CF 134202

Nr. cad. 134202

Construcţii şi teren*

1.293.077,43**

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 2649 rezultată în urma alipirii terenului în suprafaţă de 1,4 ha şi a reevaluării.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil, aflată în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106848

(parţial)

8.19.01

Imobil 2649 laşi - parţial

Judeţul laşi,

municipiul Iaşi

CF 139947

Nr. cad. 139947

Teren în suprafaţă de 1,44 ha

21.426,09

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

CUI - 4267095

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Dolj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanţa şi Braşov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. . 5. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestuia pentru constituirea unui imobil nou în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unui bun în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unui imobil nou prin dezmembrare din alt bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 733.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Sorana Baciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere Cererea doamnei Sorana Baciu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/6.293 din 7 octombrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Sorana Baciu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 313.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Sorana Rodica Baciu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Sorana Rodica Baciu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 314.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.187.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Buzău

Buzău

1, 2, 3, 4

2

Topliceni

Buzău

1, 2, 3

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-7*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.204.


*) Anexele nr. 2-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bărăganul

Brăila

3, 11

2

Chiscani

Brăila

8

3

Măxineni

Brăila

5, 42

4

Salcia Tudor

Brăila

3, 4, 5, 6

5

Şuteşti

Brăila

8, 27, 29

6

Zăvoaia

Brăila

1, 2, 11, 17, 18

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-11*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.212.


*) Anexele nr. 2-11 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Coloneşti

Bacău

1

2

Găiceana

Bacău

47

3

Iteşti

Bacău

1, 2

4

Izvorul Berheciului

Bacău

1, 2, 3, 4, 5

5

Onceşti

Bacău

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

6

Pârjol

Bacău

1

7

Scorţeni

Bacău

1

8

Stănişeşti

Bacău

1, 2, 3, 4, 5

9

Strugari

Bacău

1

10

Tamaşi

Bacău

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.272.


*) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Ciochina

Ialomiţa

1

2

Giurgeni

Ialomiţa

1

3

Răduleşti

Ialomiţa

1, 2, 3

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 390, 414 şi 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, se modifică după cum urmează:

- Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 19.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.