MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 805/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

67. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

729. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 

730. - Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

 

731. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

732. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.294. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj

 

1.297. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa

 

1.532. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului silului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

Ţinând cont de faptul că în unităţile de învăţământ în care participă la cursuri atât preşcolarii - care nu sunt beneficiari ai programului - cât şi şcolarii, care sunt deja beneficiari ai programului, discriminarea şi inechităţile generate de lipsa uniformităţii grupului-ţintă trebuie corectate,

având în vedere faptul că măsura 3.3 «Copii sănătoşi la grădiniţă” a Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, aprobat prin memorandum la data de 19 iulie 2016, prevede un pachet naţional de sănătate şi nutriţie pentru copiii dezavantajaţi pentru a preveni/reduce îmbolnăvirile recurente şi pentru a îmbunătăţi sănătatea acestora şi a evita malnutriţia,

ţinând cont de termenul asumat pentru derularea măsurii, respectiv luna octombrie 2016, şi, implicit, termenul asumat pentru modificarea cadrului legal în vigoare pentru includerea preşcolarilor din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore între beneficiarii programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, respectiv luna septembrie 2016,

luând în considerare art. 22 al Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1,234/2007 ale Consiliului, care prevede că schemele de ajutor destinate îmbunătăţirii distribuirii de produse agricole sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat creşe, grădiniţe sau instituţii şcolare de nivel primar sau secundar,

întrucât noul cadru legislativ trebuie să intre în vigoare cât mai curând posibil, fiind depăşită data începerii anului şcolar, neadoptarea actului normativ nu va permite preşcolarilor să beneficieze de drepturile instituite de acest act şi, implicit, nu va permite atingerea obiectivelor de sănătate şi nutriţie ale măsurii 3.3 „Copii sănătoşi la grădiniţă”, prin întârzierea aplicării unuia dintre instrumentele de finanţare, respectiv programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.

Aceasta constituie o situaţie extraordinară şi de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) începând cu anul şcolar 2016-2017, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore.”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) Fructele proaspete distribuite elevilor/preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev/ preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (11) şi (6) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi/preşcolari beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.”

5. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Dreptul de a primi fructe proaspete şi de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la cursuri.

........................................................................................................................

(3) Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a urmări şi a verifica buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi/preşcolari.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în şcoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014--2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei fructelor proaspete şi prestărilor de servicii.”

7. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în unităţile de învăţământ. În acest sens, depun înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora:

a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) şi numai elevilor/preşcolarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), (11) şi (6), cu nominalizarea unităţilor de învăţământ;

b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantităţile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor/preşcolarilor conform prevederilor art. 1 alin. (1), (11), (2) şi (6) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform prevederilor art. 1 alin. (1), (11), (2) şi (6);

........................................................................................................................

d) pur la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în unităţile de învăţământ;11.

8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins;

„Art. 10. -- (1) în vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în unităţile de învăţământ conform prevederilor art. 1 alin. (1), (11), (2) şi (6), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.”

9. La articolul 10 alineatul (2), literele b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale unităţilor de învăţământ cărora li s-au distribuit cantităţile de fructe proaspete prevăzute la lit. a);

c) numărul de elevi/preşcolari din fiecare unitate de învăţământ în care au fost distribuite fructele proaspete;

d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileşte în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative.”

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru anul şcolar 2016-2017, fructele proaspete distribuite preşcolarilor, numărul de zile şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe şi măsurile adiacente sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru anul şcolar 2016-2017, pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin, (11) se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, potrivit anexei.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul şcolar 2016-2017, pentru sumele alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se aplică prevederile art. 4 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

1. Fructele proaspete distribuite preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/preşcolar În anul şcolar 2016-2017

 

Fructe proaspete distribuite

Numărul de zile de distribuţie

Frecvenţa distribuţiei

Limita valorii zilnice/preşcolar

Măr

88 de zile

1 măr/zi/preşcolar

0,37 lei

 

2. Sumele pentru distribuţia de fructe în grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum şi pentru implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2016-2017                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Judeţ

Total fonduri an şcolar 201 2017

Fonduri alocate în 2016 pentru distribuţia demara

Fonduri alocate 1h 2016 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2016

Fonduri alocate în 2017 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2017 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2017

Alba

246

68

10

78

146

22

168

Arad

290

80

12

92

172

26

198

Argeş

455

126

18

144

271

40

311

Bacău

438

121

18

139

260

39

299

Bihor

405

112

17

129

240

36

276

Bistriţa-Năsăud

254

70

11

81

150

23

173

Botoşani

329

91

14

105

195

29

224

Braşov

340

94

14

108

202

30

232

Brăila

246

68

10

78

146

22

168

Buzău

368

102

15

117

218

33

251

Caraş-Severin

214

59

9

68

127

19

146

Călăraşi

258

71

11

82

153

23

176

Cluj

273

76

11

87

162

24

186

Constanţa

429

119

18

137

254

38

292

Covasna

162

45

7

52

96

14

110

Dâmboviţa

344

95

14

109

204

31

235

Dolj

412

114

17

131

244

37

281

Galaţi

307

85

13

98

182

27

209

Giurgiu

194

54

8

62

115

17

132

Gorj

246

68

10

78

146

22

168

Harghita

238

66

10

76

141

21

162

Hunedoara

244

67

10

77

145

22

167

Ialomiţa

211

58

9

67

125

19

144

Iaşi

681

189

27

216

405

60

465

Ilfov

180

50

8

58

106

16

122

Maramureş

347

96

14

110

206

31

237

Mehedinţi

182

50

8

58

108

16

124

Mureş

443

123

18

141

263

39

302

Neamţ

348

96

14

110

207

31

238

Olt

366

101

15

116

217

33

250

Prahova

481

133

20

153

285

43

328

Satu Mare

225

62

9

71

134

20

154

Sălaj

188

52

8

60

111

17

128

Sibiu

243

67

10

77

144

22

166

Suceava

607

168

25

193

360

54

414

Teleorman

235

65

10

75

139

21

160

Timiş

315

87

13

100

187

28

215

Tulcea

153

44

7

51

89

13

102

Vaslui

355

98

15

113

210

32

242

Vâlcea

303

84

13

97

179

27

206

Vrancea

283

78

12

90

168

25

193

Municipiul Bucureşti

189

52

8

60

112

17

129

TOTAL

13.027

3.604

540

4.144

7.724

1.159

8.883

 

Măsurile adiacente pot fi următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice.

În cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute mai sus se pot organiza sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Luând în considerare interesul naţional privind asigurarea în regim de continuitate a serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat,

ţinând seama de necesitatea imperioasă pentru asigurarea populaţiei cu energie termică în sezonul rece 2016-2017, urmărind atingerea priorităţii majore a Guvernului privind sănătatea populaţiei şi condiţii de trai decente, având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la blocaj al activităţii privind asigurarea serviciului public de interes economic general, în sarcina unor autorităţi ale administraţiei publice locale,

ţinând cont de faptul că în practică, în special în municipiile mari, există disfuncţionalităţi în relaţiile dintre operatorii economici implicaţi în lanţul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se impune un management financiar prudent asociat cu urmărirea eficientă a scopului cheltuielilor bugetare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor necesare pentru implementare, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei,

luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 3 alin. (4), sunt virate de autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de furnizorii de energie termică.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate în avans furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 5 alin. (1), sunt virate de autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 15 zile de la prezentarea estimărilor justificative, într-un cont de tip ESCROW constituit cu această destinaţie, deschis la bănci de aceştia, şi virate, după caz, producătorului de energie termică şi furnizorului/furnizorilor de combustibil,

(3) Sumele acordate în avans potrivit prevederilor art. 5 alin, (1) lit. b) pot fi virate de către autorităţile administraţiei publice locale în conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termică, numai în baza unei convenţii de justificare a avansurilor încheiate între unitatea administrativ-teritorială, furnizorul de energie termică, producătorul de energie termică şi furnizorul de combustibil,”

Art. II. - Pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contul de tip ESCROW prevăzut la alin. (2) al art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţa de urgenţă, nu poate fi supus măsurii popririi, în cadrul procedurilor de executare silită, reorganizare judiciară, insolvenţă sau faliment, potrivit legii, în cazul furnizorilor şi producătorilor de energie termică.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 67.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 729.


*) Traducere.

 

Ministerul Finanţelor Publice

Cabinet secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016

 

Domnului Dr. Rolf Wenzel, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref.: Amendament la F/P1562 - Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice

 

Stimate Domnule Guvernator,

Având în vedere stadiul actual al proiectului menţionat mai sus, pentru a permite finalizarea cu succes a acestuia şi utilizarea eficientă a sumelor împrumutului, la cererea Ministerului Culturii, vă rugăm sa fiţi de acord cu amendarea acordului-cadru de împrumut, astfel:

- extinderea graficului de lucrări cu 24 de luni (din 2016 până în 2018); şi

- actualizarea detalierii estimative a costului, conform nevoilor actuale ale proiectului. Amendamentele propuse vor conduce la modificări în cadrul anexei nr. 1, după cum urmează:

1. rândul „Detalierea estimativă a costului” se va modifica şi va avea următorul cuprins:

 

 

 

euro

„Detalierea estimativă a costului:

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări

111.378.000

 

Administrare proiect

2.000.000

 

Autorizaţii şi permise

1.500.000

 

Total

114.878.000”

 

Detalierea costului actualizată constă în realocarea corespunzătoare a economiilor obţinute în cadrul unor contracte de lucrări deja finalizate, respectiv 1,3 mii. EUR către celelalte categorii de cheltuieli, în vederea asigurării implementării eficiente şi finalizării proiectului, conform nevoilor actuale ale acestuia;

2. rândul „Graficul lucrărilor” se va modifica şi va avea următorul cuprins:

 

„Graficul lucrărilor

2006-2018”

 

Avem plăcerea să vă informăm că 11 obiective ale proiectului au fost finalizate în integralitate, iar lucrările de execuţie aferente obiectivelor Opera Naţională şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român înregistrează progrese semnificative. În ce priveşte celelalte obiective (cum ar fi Biblioteca Naţională - Filiala Omnia, Palatul Cantacuzino - Bucureşti, Muzeul Kalinderu), Ministerul Culturii se aşteaptă ca toate procedurile de achiziţie pentru actualizarea proiectelor tehnice şi contractarea lucrărilor de execuţie să fie finalizate până la sfârşitul anului 2016, De aceea şi în conformitate cu concluziile recentei misiuni BDCE, în vederea asigurării perioadei de timp aferente finalizării corespunzătoare a obiectivelor proiectului, este necesară extinderea cu 24 de luni a graficului de lucrări.

 

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

cc: Karin Lepp, manager de ţară

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Domnului Attila György, secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 20 iunie 2016

 

Ref. - Amendament la Acordul-cadra de împrumut F/P1562 (2006) - reabilitarea monumentelor istorice

 

Stimate Domnule György,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 17 mai 2016 referitoare la amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, BDCE ia cunoştinţă că:

- data de finalizare a proiectului trebuie să fie extinsă până la 31 decembrie 2018;

- detalierea estimativă a costului trebuie să fie actualizată conform proiecţiilor actuale, cu un cost total al proiectului în valoare de 114,878,000 EUR.

Avem plăcerea să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie să confirme modificările de mai sus.

În continuare vă asigurăm că proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE şi că banca va continua să acorde o atenţie deosebită proiectului până la finalizarea acestuia.

 

Cu stimă,

Director departament,

Director general,

Melanie Wieschollek Lacroix

Thierry Poirel

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 11a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii lui, cu titlu gratuit, în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în condiţiile legii.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - La punctul 1 din anexa nr. 11 a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, rândul 5 „nr. MF 116359, cod de clasificare 8.29.05 - Sera A.S.A.S.” se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 730.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti - CUI 2593494 şi transmiterii lui, cu titlu gratuit, în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi Industriei alimentare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Valoare de inventar

(în lei)

Nr. cadastral

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

1

116359

8.27.06

Seră ASAS

Exp. Cercetare;

S = 349 mp

Ţara: România;

municipiul Bucureşti; sectorul 1;

bd. Mărăşti nr. 61

3.200

CF 244384 - C8, C9, C10

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune si demolării

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrat cu numărul M.F.P. 59296, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.

Art. 3. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 731.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului cu nr. M.F.P. 59296, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţie juridică

Baza legală

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

59296

8.29.09

Imobil

Judecătoria

Vaslui

S+P+1E

Sc = 923 mp

Sd = 1,904 mp

CF nr. 74524

N - domeniu public

S - str. Ing. Badea Romeo

E - bloc de locuinţe

V - str. Spiru Haret

România, judeţul Vaslui,

municipiul Vaslui,

str. Ing. Badea Romeo nr. 13

1974

5.099.033,76

Decizia nr. 467/1974, emisă de Consiliul Local al Oraşului Vaslui

Ministerul

Justiţiei

Anexe (garaj + centrală termică + grup sanitar)

Sc = 119 mp

Sd = 119 mp

325.470,24

TOTAL

5.424.504,00

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ Imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţie Juridică

Baza legală

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

59296

(parţial)

8.29.09

Imobil

(parţial)

Judecătoria

Vaslui

Anexe (garaj + centrală termică + grup sanitar)

Sc = 119 mp

Sd = 119 mp

N - domeniu public

S - str. Ing. Badea Romeo

E - bloc de locuinţe

V-str. Spiru Haret

România, judeţul Vaslui,

municipiul Vaslui,

str. Ing. Badea Romeo nr. 13

1974

325.470,24

Decizia nr. 467/1974, emisă de Consiliul Local al Oraşului Vaslui

Ministerul Justiţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea,

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza În vederea realizării unui drum de acces la ansamblul rezidenţial din zona învecinată imobilului 338 Focşani, într-un termen de 3 ani de la data preluării părţii de imobil, cu fonduri de la bugetul local sau alte surse de finanţare, în condiţiile legii, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 226/28 07.2016.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 2, aceasta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 732.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 338 Focşani care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106993 - parţial

8.19.01

Imobil 338 Focşani - parţial

Judeţul Vrancea,

municipiul Focşani,

bd. Bucureşti nr. 3

C.F. 61771

Nr. cad. 61771

Suprafaţa terenului = 2604 mp

17.956.489

475.246,28

17.481.242,72

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea

CUI - 4350645

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Gârbău din judeţul Cluj.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 1.294.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Gârbău

Cluj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 1.297.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Mărculeşti

Ialomiţa

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.364/AC din 21 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 32 din 16 mai 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Punctul de vedere al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4.679 din 30 mai 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.903 din 27 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 60.578 din 29 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016 şi Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 154.765/IM din 30 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 1.532.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.