MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 809/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 809         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 octombrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

174. - Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013

 

Acord privind cooperarea economică īntre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei

 

842. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

738. - Hotărāre pentru modificarea art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri īn vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.205. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

 

1.282. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu

 

1.283. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

1.284. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău

 

1.285. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Giarmata din judeţul Timiş

 

1.639. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei si Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 174.

 

ACORD

privind cooperarea economică īntre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei

 

Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, denumite īn continuare părţi contractante, conştiente de solidele relaţii economice tradiţionale, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase şi reciproc avantajoase, avānd o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,

dorind să stabilească un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea măsurilor adecvate īn scopul dezvoltării cooperării economice īn beneficiul ambelor state,

hotărāte să consolideze, să adāncească şi să diversifice relaţiile lor economice astfel īncāt acestea să atingă un potenţial optim, īn beneficiul reciproc,

recunoscānd faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diferite aspecte economice de interes comun, susţinānd dezvoltarea economică a ambelor ţări, creşterea eficienţei economice şi a nivelului de trai,

convinse de faptul că īntărirea cooperării dintre părţi va crea noi oportunităţi, precum şi un mediu stabil, favorabil colaborării economice şi tehnice,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile contractante, avānd īn vedere potenţialul lor intern şi aspiraţiile economice pe termen lung, vor īncuraja cooperarea bilaterală īn toate domeniile de interes, īn special īn sectoarele economic şi tehnic.

Obiectivele acestei cooperări includ, printre altele:

- dezvoltarea şi prosperitatea propriilor industrii de profil;

- īncurajarea cooperării economice;

- protecţia mediului īnconjurător;

- contribuţia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum şi a nivelului de trai.

 

ARTICOLUL 2

 

Īn conformitate cu prevederile prezentului acord, cooperarea economică se va dezvolta prin promovarea activităţilor cu caracter economic, fără īnsă a se limita la:

1. agricultură, silvicultură şi gospodărirea apelor;

2. resurse naturale;

3. industria minieră;

4. reabilitarea centralelor electric», conductelor de petrol şi gaze;

5. metalurgie (inclusiv industria de prelucrare a metalelor) şi industria construcţiilor de maşini;

6. industria electronică şi electrotehnică (inclusiv tehnologia informaţiilor);

7. industria chimică şi petrochimică;

8. industria farmaceutică;

9. echipamente de transport auto şi telecomunicaţii;

10. cooperarea privind dezvoltarea īntreprinderilor mici şi mijlocii;

11. alte domenii din sectorul cooperării economice şi industriale care pot fi tacit acceptate īn baza prezentului acord.

Se vor facilita schimbul de experienţă īntre experţi din sectorul public şi privat, tehnicieni, investitori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi transferul de echipamente, materiale şi know-how necesare pentru implementarea activităţilor la care face referire prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile contractante vor coopera la nivel interguvernamental īn scopul promovării şi evaluării diverselor activităţi economice şi totodată pentru implementarea prevederilor prezentului acord, īn cazul unor situaţii deosebite, ministerele din statele părţilor contractante pot organiza consultări bilaterale de cāte ori consideră necesar.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru a facilita implementarea şi īndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului acord, părţile contractante vor urmări printre altele:

- evoluţia şi perspectivele relaţiilor economice bilaterale;

- īncurajarea cooperării Īn domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor īntre operatorii economici din statele părţilor contractante şi prin identificarea de proiecte concrete şi domenii de interes potenţial pentru cooperarea bilaterală;

- informarea comunităţilor de afaceri cu privire la oportunităţile de investiţii īn ţara celeilalte părţi contractante, respectiv cu privire la cadrul legal īn vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord eter;

- promovarea şi dezvoltarea cooperării economice īn domeniul public şi privat, inclusiv al transferului de tehnologie, cu respectarea obligaţiilor internaţionale ale părţilor contractante, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi īn concordanţă cu priorităţile politicii economice şi de dezvoltare a părţilor contractante;

- evaluarea implementării prevederilor prezentului acord īn cadrul consultărilor bilaterale.

 

ARTICOLUL 5

 

Īn vederea identificării şi facilitării oportunităţilor de afaceri, precum şi a unor noi forme de cooperare economică, părţile contractante;

- vor sprijini īnfiinţarea şi funcţionarea de birouri de reprezentare, sucursale, filiale, camere mixte de comerţ şi alte entităţi economice, īn conformitate cu legislaţia părţilor contractante;

- vor promova şi vor acorda sprijin misiunilor economice şi de investiţii, organizării de tārguri, expoziţii, seminare, simpozioane şi alte activităţi similare;

- vor acorda sprijin instituţiilor financiare şi băncilor din statele părţilor contractante īn vederea stabilirii de contacte şi pentru amplificarea cooperării dintre acestea, vor īncuraja participarea īntreprinderilor mici şi mijlocii la īndeplinirea obiectivelor prezentului acord, vor sprijini activităţile de investiţii, precum şi crearea de īntreprinderi mixte şi sucursale.

 

ARTICOLUL 6

 

Īn vederea soluţionării eventualelor divergenţe, partea contractantă interesată poate solicita, īn scris, organizarea unor consultări.

Consultările se vor desfăşura īntr-un interval de maximum treizeci de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord intră īn vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei īşi notifică reciproc īndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa īn vigoare,

Prezentul acord se īncheie pentru o perioadă nedeterminată.

La data intrării īn vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Romānia şi Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea comercială şi economică, semnat la 14 mai 2002 la Bucureşti, īşi īncetează valabilitatea.

 

ARTICOLUL 8

 

Fiecare parte contractantă poate denunţa acordul printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante. Īn acest caz, acordul iese din vigoare īn prima zi după expirarea unei perioade de şase luni de la data primirii notificării menţionate, fără ca aceasta să afecteze proiectele şi contractele convenite īn timpul perioadei sale de valabilitate,

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord poate fi modificat prin consimţămāntul reciproc al părţilor contractante, exprimat īn formă scrisă. Amendamentele intră īn vigoare īn conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 7 paragraful 1 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 10

 

Prevederile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ale părţilor contractante. Prezentul acord se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ce decurg din statutul Romāniei de membru al Uniunii Europene.

Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinţa sau afecta, īn vreun fel, obligaţiile ce decurg din orice acord īncheiat īntre Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte.

Semnat la Bucureşti la data de 20 martie 2013, īn două exemplare originale, fiecare īn limba romānă, īn limbile oficiale din Bosnia şi Herţegovina: bosniacă/croată/sārbă şi īn limba engleză, toate textele fiind egal autentice, īn cazul unor diferenţe de interpretare, textul īn limba engleză prevalează.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Pentru Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei,

Varujan Vosganian,

Mirko Sarovic,

ministrul economiei

ministrul comerţului exterior şi al relaţiilor economice

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013, şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 842.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri īn vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Articolul 1 din Hotărārea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 620 din 1 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 100.000 mii lei, īn perioada 2011-2020, sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru realizarea acţiunilor multianuale pentru Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, īn limita prevederilor bugetare ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobate anual.”

Art. II. - După alineatul (6) al articolului 2 din Hotărārea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri īn vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2011, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: „(7) Fondurile provenite din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2017-2020 al Fondului pentru mediu se regăsesc īn bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, īn anexa nr. 3/23/13 «Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)».”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 738.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-16*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.205.


*) Anexele nr. 2-16 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Almaş

Arad

1

2

Buteni

Arad

1, 2, 3, 4, 5, 6

3

Cărānd

Arad

1, 2, 3

4

Diect

Arad

1, 2

5

Gurahonţ

Arad

1

6

Igneşti

Arad

1

7

Ineu

Arad

1, 2

8

Pilu

Arad

1

9

Sāntana

Arad

1

10

Seleuş

Arad

1, 2

11

Şepreuş

Arad

1, 2

12

Şilindia

Arad

1

13

Şimand

Arad

1, 2, 3

14

Zerind

Arad

1

15

Zimandu Nou

Arad

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, directorul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Slimnic din judeţul Sibiu.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.282.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Slimnic

Sibiu

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.283.


*) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Corni

Botoşani

1, 2, 3, 4, 5 şi 16

2

Dumeşti

Botoşani

55, 56, 59, 64, 65 şi 88

3

Lunca

Botoşani

39, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 şi 54

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Ghergheasa din judeţul Buzău.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.284.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Ghergheasa

Buzău

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn unitatea administrativ-teritorială Giarmata din judeţul Timiş

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Giarmata din judeţul Timiş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.285.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Giarmata

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 111.703 din 11 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Decizia Etapei de īncadrare nr. 31 din 16 mai 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.903 din 27 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 74.677 din 10 august 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.767/IM din 12 iulie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 1.639.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I. nr. 809 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”,

Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.