MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 812/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 812         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 14 octombrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

170. - Lege privind impozitul specific unor activităţi

 

838. - Decret pentru promulgarea Legii privind impozitul specific unor activităţi

 

175. - Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

843. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

177. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

 

845. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

 

178. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

846. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

179. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

847. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

180. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

 

848. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

742. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

 

743. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin

 

744. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi

 

745. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

 

746. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind impozitul specific unor activităţi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 - „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 - „Alte servicii de cazare”, 5610 - „Restaurante”, 5621 - .Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Definiţii

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;

b) persoană juridică română - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

(i) sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;

(ii) înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate;

(iii) nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629;

d) suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - „Restaurante”şi 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie;

e) suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” - suprafaţa totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizaţiei;

f) unitate - locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României.

(2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art. 6-10 au înţelesul prevăzut de legile de organizare şi funcţionare a domeniilor de activitate specifice.

(3) Clasificarea activităţilor prevăzute de prezenta lege intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu.

Contribuabili

Art. 3. - Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:

a) aveau înscrisă În actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;

b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

Anul fiscal/perioada impozabilă

Art. 4. - (1) Anul fiscal este anul calendaristic.

(2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi

Art. 5. - (1) Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 3, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

(4) Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfăşurată.

(5) în situaţia în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

(6) în situaţia în care se înfiinţează o nouă unitate cu activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor alin. (5).

(7) în situaţia în care un sat, o comună sau o staţiune turistică de interes local dobândeşte statutul de staţiune turistică de interes naţional, contribuabilii stabiliţi în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/staţiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de staţiune turistică de interes naţional.

Reguli pentru calculul impozitului specific anual

Art. 6. - (1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1.

(2) Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2.

(3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3.

(4) Valoarea impozitului standard - „k”, prevăzut în anexa nr. 3, este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.

(5) în situaţia în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare prevăzut la alin. (4) sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).

(6) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obţinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).

(7) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi care desfăşoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.

Reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activităţii şi alte situaţii

Art. 7. - (1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului.

(2) în cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei de funcţionare/ certificatului de clasificare pentru toate activităţile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, persoanele juridice române prevăzute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare.

(3) în cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege şi nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.

Reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi

Art. 8. - (1) Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară şi plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

(3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Pierderi fiscale

Art. 9. - Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activităţi şi care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.

Reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi

Art. 10. - (1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Veniturile din alte activităţi luate În calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

Termenele de declarare a menţiunilor

Art. 11. - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

(2) în cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

(3) în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală

Art. 12. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific ţin evidenţa amortizării fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.

(2) Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende de către persoanele juridice plătitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligaţia să întocmească registrul de evidenţă fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activităţi desfăşurate, coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa impozitului specific, numărul de unităţi, suprafeţele de desfăşurare a activităţilor, precum şi amortizarea fiscală.

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

(2) în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

(3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 170.

 

ANEXA Nr. 1

 

Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 - „Restaurante”, 5621 - „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie”

 

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,

 

unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;

z - coeficient de sezonalitate;

q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

 

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)

Bucureşti, cei 8 poli

0,45

Municipii, oraşe

0,35

Staţiuni turistice de interes naţional

0,30

Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local

0,10

 

 

Variabila în funcţie de rangul localităţii (variabila X)

Bucureşti

Zona A

17,0

Zona B

16,0

Zona C

15,0

Zona D

13,5

8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara)

Zona A

15,0

Zona B

14,0

Zona C

13,0

Zona D

11,5

Municipiu

Zona A

13,0

Zona B

11,0

Zona C

9,0

Zona D

7,0

Oraş

5,0

Staţiuni

5,0

Comună

3,0

 

 

Suprafaţa cuprinsă între

Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei (variabila „y”)

0 mp - 30 mp

2,0

31 mp - 50 mp

7,0

51 mp - 70 mp

12,0

71 mp - 90 mp

16,0

91 mp - 120 mp

21,0

121 mp - 160 mp

29,0

161 mp - 200 mp

38,0

201 mp - 240 mp

47,0

241 mp - 300 mp

58,0

301 mp - 400 mp

75,0

401 mp - 500 mp

80,0

501 mp - 600 mp

85,0

601 mp - 700 mp

90,0

701 mp - 800 mp

95,0

peste 801 mp

105,0

 

1. Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610:

a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată;

b) cărucioare mobile care vând mâncare;

c) prepararea hranei la standuri din pieţe, impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

Formula do calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

 

Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z,

 

unde:

k-900, valoarea impozitului standard;

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y-variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;

z - coeficient de sezonalitate;

q - 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.

 

Variabila în funcţie de rangul localităţii (variabila „x”)

Bucureşti

Zona A

16,0

Zona B

15,0

Zona C

14,0

Zona D

12,5

8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara)

Zona A

14,0

Zona B

13,0

Zona C

12,0

Zona D

11,0

Municipiu

Zona A

12,5

Zona B

10,0

Zona C

6,0

Zona D

4,0

Oraş

2,0

Staţiuni

2,0

Comună

0,4

 

Suprafaţa cuprinsă între:

Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei (variabila „y”)

0 mp - 30 mp

2,0

31 mp - 50 mp

4,0

51 mp - 70 mp

6,0

71 mp - 90 mp

8,0

91 mp -120 mp

10,0

121 mp - 160 mp

14,0

161 mp -200 mp

16,0

201 mp - 240 mp

18,0

241 mp - 300 mp

20,0

301 mp - 400 mp

25,0

401 mp - 500 mp

30,0

501 mp - 600 mp

40,0

601 mp - 700 mp

50,0

701 mp - 800 mp

60,0

801 mp - 900 mp

70,0

901 mp - 1000 mp

80,0

peste 1001 mp

90,0

 

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)

Bucureşti, cei 8 poli

0,45

Municipii, oraşe

0,40

Staţiuni turistice de interes naţional

0,35

Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local

0,15

 

ANEXA Nr. 3

 

Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 - „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 - „Alte servicii de cazare”

 

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:

Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an

 

Tabelul nr. 1

 

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*,2 */ margarete

Pensiune 3*/ margarete

Pensiune 4*/ margarete

Pensiune 5*/ margarete

Bucureşti + 8 poli

205

308

513

820

164

246

410

656

Municipii

150

224

374

598

120

180

299

481

Oraşe

142

215

358

573

113

170

287

458

 

Tabelul nr. 2

 

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*, 2*/ margarete

Pensiune 3*/ margarete

Pensiune 4*/ margarete

Pensiune 5*/ margarete

Delta Dunării

43

64

107

171

34

51

86

137

Sate, comune, staţiuni de interes local

45

67

111

178

36

53

89

143

 

Tabelul nr. 3

 

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*, 2*

Pensiune 3*

Pensiune 4*

Pensiune 5*

Staţiuni turistice de interes naţional

113

171

271

448

91

132

225

358

 

Tabelul nr. 4

 

LEI/loc cazare/an

Structura 1*, 2*, 3*

Structura 4*

Cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, spaţii de campare, campinguri, tabere, popasuri turistice şi sate de vacanţă (campinguri, bungalow-uri, sate de vacanţă)

22

31

 

Tabelul nr. 5

 

LEI/loc cazare/an

Structura 1*

Structura 2*

Structura 3*

Structura 4*

Structura 5*

Cod CAEN 5590 - Navă maritimă/fluvială, ponton plutitor

36

53

89

111

143

 

Tabelul nr. 6

 

LEI/loc cazare/an

Structura 1*, 2*, 3*

Structura 4, 5

Cod CAEN 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

22

31

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind impozitul specific unor activităţi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind impozitul specific unor activităţi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 838.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă următoarele:

a) obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile de hrană, cazare şi transport printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă;

c) posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile mai sus menţionate printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă.

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 175.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 843.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 21 noiembrie ca Ziua Limbii Sârbe.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Sârbe, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii sârbe se organizează manifestări dedicate acestei zile.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvemamentale şi alte instituţii pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, sărbătorirea acestei zile.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care este studiată limba sârbă, în ziua de 21 noiembrie se organizează programe cultural-artistice dedicate acestei sărbători.

Art. 4. - Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor momente sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 177.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 845.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 25 ianuarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 178.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 846.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 179.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 847.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şt se completează după cum urmează:

1. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se

înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art. 47.”

2. La articolul 47, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane:”.

3. La articolul 47, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) pentru imobilizarea unei persoane care ameninţă cu comiterea cu violenţă a unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică;”.

4. La articolul 47, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă şi nu poate fi oprită prin alte mijloace;”.

5. La articolul 47, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

J) în executarea intervenţiei antiteroriste sau intervenţiei contrateroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor sau altor persoane şi restabilirii ordinii publice;”.

6. La articolul 47, după litera J) se Introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) în executarea intervenţiei în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate.”

7. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale autorizat să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc din dotare poate face uz

de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.”

8. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Uzul de armă se face numai după somaţia legală.

Somaţia se face prin cuvintele: «Stai, stai că trag!». În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcţie presupus sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. 2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia. În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) şi i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: «Părăsiţi , vom folosi arme de foc!».

Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în situaţiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f), j) şi k), precum şi la art. 48, se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.”

9. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute

în prezentul capitol, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acţiona sau neutralizarea acţiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morţii acestora.

Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

Cei cate a făcut uz de armă este obligat să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent, potrivi legii, de către instituţia din care face parte persoana care a executat uzul de armă.”

10. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor şi persoanelor cu handicap vizibil, precum şi în situaţia în care s-ar primejdui viaţa altor persoane, cu excepţia:

a) cazurilor în care se înfăptuieşte un atac armat izolat sau în grup împotriva persoanelor prevăzute la art. 47 lit. a) şi b);

b) situaţiilor prevăzute la art. 47 lit. j) şi k).

Se interzice uzul de armă:

a) în situaţia în care s-ar viola, în mod intenţionat, teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin;

b) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane.”

11. După articolul 52 se introduc trei noi articole, articolele 521-523, cu următorul cuprins:

„Art. 521. - Uzul de armă executat în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta lege înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea materială a personalului instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art. 522. - instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale au obligaţia de a pregăti personalul autorizat să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc cu privire la condiţiile utilizării acestora şi de a institui testări teoretice şi practice periodice ale acestui personal.

Art. 523. - Prevederile art. 46-52 se aplică inclusiv instituţiilor care au încadrate persoane care ocupă funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de foc, în situaţiile în care uzul de armă nu este reglementat prin lege specială.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 180.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 848.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 742.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 98 alin. (1) lit. d) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 octombrie 2016 încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 743.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 744.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ştefan Grigoraş-Daniel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 745.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 octombrie 2016, domnul Iordan Alexandru-Cristian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Tulcea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 746.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.