MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 816/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

680. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind anularea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad

 

1.271. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor

 

1.986.- Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia

 

5.183. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferenţiat - filiera vocaţională - profilul artistic - specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a XII-a)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 680.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Bertea, judeţul Prahova

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bertea, judeţul Prahova

 

Descrierea stemei

Stema comunei Bertea, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat de o filieră de argint.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o rindea de argint, văzută din profil spre dreapta.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o roată de moară de argint.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află un stup tradiţional de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Rindeaua simbolizează una din activităţile principale ale locuitorilor, prelucrarea lemnului.

Stupul de albine face referire la alte ocupaţii de bază ale locuitorilor, respectiv agricultura şi apicultura.

Roata de moară reprezintă opt mori de apă de pe teritoriul localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Măgureni, judeţul Prahova

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Măgureni, judeţul Prahova

 

Descrierea stemei

Stema comunei Măgureni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, tăiat de un pal albastru, încărcat cu un cocor de argint.

Ieşind din pal la dextra se află o jumătate de acvilă de aur, cu zborul deschis, ţinând în gheară o sabie de aur, iar la senestra se află tot o jumătate de acvilă de aur, cu zborul deschis, ţinând în gheară o cruce de aur.

În vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cocorul face referire la denumirea satului Cocorăştii Capiii, unde vin cocorii şi fac popasuri regulate în drumul lor migrator, în pădurile din vestul comunei.

Acvila face trimitere la blazonul familiei Cantacuzino, care a avut în zonă un castel.

Sabia şi crucea sunt simboluri ce amintesc de curajul şi credinţa dovedite de locuitori pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial.

Brâul undat reprezintă râul Prahova.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind anularea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.430 din 6 octombrie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.313/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială Exploatare Resurse Minerale - S.R.L. Oradea, în calitate de concesionar, cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Costa-Foru nr. 1, judeţul Bihor, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 32.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.271.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Brusturi

Bihor

1, 2

2

Husasău de Ţinea

Bihor

1, 2

3

Lazuri de Beiuş

Bihor

1, 2

4

Sârbi

Bihor

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi ale art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi regulile specifice de utilizare a acestuia, cuprinse în Manualul de identitate vizuală pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 1.986.

 

ANEXĂ

 

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ

pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie

 

I. Introducere

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale, care cuprinde certificatul ce atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, precum şi elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau lucrărilor executate ori documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. Elementul specific de identitate vizuală serveşte la evidenţierea produselor, serviciilor sau lucrărilor executate de titularul certificatului faţă de cele executate de alte entităţi juridice.

Utilizarea elementului specific de identitate vizuală promovează produse şi servicii realizate de persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile, achiziţionarea acestora contribuind la creşterea bunăstării comunităţii din care provin. Manualul de identitate vizuală pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie cuprinde un sistem de reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementului vizual şi a semnăturii vizuale a întreprinderii sociale de inserţie. Scopul acestui sistem de reguli este de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii întreprinderii sociale de inserţie.

Elementul de identitate vizuală poate fi utilizat pe materiale de promovare şi informare, fără a fi obligatoriu: file cu antet, cărţi de vizită, formulare tipizate, corespondenţă, comunicări scrise, materiale în format electronic.

Pentru orice alt tip de material care nu se regăseşte în acest ghid se vor adapta regulile existente.

II. Utilizarea elementului specific de identitate vizuală

Pentru a-şi atinge scopul de a promova imaginea economiei sociale, precum şt pentru a diferenţia produsele/serviciile/lucrările realizate de o întreprindere socială de inserţie faţă de cele furnizate de alte entităţi economice prezente pe piaţă, elementul specific de identitate vizuală trebuie să poată fi rapid identificat, evidenţiat şi uşor de memorat, respectându-se prevederile prezentului manual.

Activităţile şi serviciile prestate de întreprinderile sociale de inserţie trebuie să fie evidenţiate în mod distinct prin aplicarea elementului specific de identitate vizuală.

Un concept de identitate vizuală unitar susţinut de valoarea simbolică a logotipului şi de alte elemente grafice întăreşte, în percepţia publicului, imaginea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie şi promovează activităţile acestor entităţi juridice.

III. Reguli generale de identitate vizuală

A. Elementul specific de identitate vizuală

Elementul specific de identitate vizuală (sigla) cuprinde elementul grafic (figura 1) şi textul „ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE” (figura 2) scris cu majuscule, care se va poziţiona în partea de jos a elementului grafic, conform figurii 3.

Elementul grafic este cel care produce în mintea publicului asocierea dintre produsele realizate, serviciile prestate, materialele de comunicare ale unei întreprinderi sociale de inserţie şi activitatea de economie socială propriu-zisă. De aceea este extrem de important ca elementul grafic să fie folosit corect şi unitar de către toate întreprinderile sociale de inserţie.

 

 

Figura 1*) Element grafic

 

ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

DE INSERŢIE

 

 

Figura 2 Textul „ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE”

 


*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.

 


*) Figura 3 este reprodusă în facsimil.

**) Figura 4 este reprodusă în facsimil.

 

C. Font

Textul  „ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE” scris pe două rânduri se redactează cu font Calibri Light, aliniere centrală.

 

D. Zona de siguranţă

Zona de siguranţă se va aplica întotdeauna, indiferent de reprezentare.

Această zonă are ca scop vizualizarea şi identificarea logo-ului, precum şi eficientizarea poziţionării sale în materialele de comunicare.

Punctul de referinţă este pătratul X, acesta reprezentând o unitate de măsură. Elementul specific de identitate vizuală trebuie separat de restul obiectelor de pe suport cu o zonă echivalentă unei unităţi de măsură.

 

 

Figura 5*) Zona de siguranţă

 

E. Dimensiuni

Dimensiunea minimă admisă pentru elementul specific de identitate vizuală este de minimum 5% din suprafaţa pe care se aplică, cu obligativitatea ca acesta să fie lizibil.

Textul „ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE” este poziţionat în partea de jos a elementului grafic, scris pe două rânduri, cu majuscule, care trebuie să reprezinte 27% din înălţimea elementului grafic.

Distanţa ce separă elementul grafic de text reprezintă întotdeauna 19% din înălţimea logo-ului, indiferent de mărimea fizică la care se foloseşte acesta.

Se recomandă plasarea elementului specific de identitate vizuală pe un fundal alb. Pentru reproducerea pe fundal colorat, în cazul în care nu există posibilitatea evidenţierii acestuia, elementul se încadrează într-un dreptunghi alb cu dimensiunea de minimum 5% din suprafaţa pe care este aplicat, cu obligativitatea ca acesta să fie lizibil.

 

 

Figura 6**)

 

Spaţiul liber obligatoriu în jurul elementului specific de identitate vizuală este de minimum 1 mm.


*) Figura 5 este reprodusă în facsimil.

**) Figura 6 este reprodusă în facsimil.

 

F. varianta alb-negru, gri si codurile de culori

 

 

Figura 7*) Varianta alb-negru, gri şi codurile de culori ale elementului specific de identitate vizuală


*) Figura 7 este reprodusă în facsimil.

 

G. Exemple de reproducere incorectă a elementului specific de identitate vizuală Elementul specific de identitate vizuală nu trebuie modificat prin schimbarea nuanţei culorilor, inversarea ordinii culorilor, a înclinaţiei acestora, a poziţiei textului, a fontului textului, a scrierii textului cu litere mici în nicio circumstanţă. Se vor folosi doar variantele de element specific de identitate vizuală prezentate în acest manual.

 

Figura 8*) Variante incorecte ale elementului specific de identitate vizuală

 

IV. Instrucţiuni de utilizare a elementului specific de identitate vizuală

Orice alt element sau orice altă combinaţie de elemente folosite pentru a modifica elementul specific de identitate vizuală nu este permisă.

Este obligatoriu ca elementul specific de identitate vizuală să fie folosit conform prevederilor prezentului manual.

Elementul specific de identitate vizuală va fi folosit în acelaşi format şi pe fond deschis, şi pe fond închis.

V. Recomandări de utilizare a elementului specific de identitate vizuală

în utilizarea elementului de identitate vizuală, toate părţile implicate acţionează în spiritul parteneriatului şi al ajutorului reciproc.

Alături de elementul specific de identitate vizuală a mărcii sociale pot fi utilizate şi logo-urile, siglele proprii şi/sau ale partenerilor, finanţatorilor sau sponsorilor, condiţionat de păstrarea vizibilităţii şi lizibilităţii acestuia.

Prin aplicarea manualului nu se limitează abordarea creativă a conceptelor de informare şi comunicare folosite de întreprinderile sociale de inserţie, aplicându-se regula „ce nu este scris nu este interzis”.


*) Figura 8 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferenţiat - filiera vocaţională - profilul artistic - specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a XII-a)

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Biologia aplicată în conservare-restaurare”, pentru clasele a XI-a şi a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Chimia aplicată în conservare şi restaurare”, pentru clasele a XI-a şi a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Evidenţa şi expertizarea patrimoniului” pentru clasa a XI-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională. profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Legislaţia patrimoniului”, pentru clasa a XI-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Managementul patrimoniului”, pentru clasa a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Marketing cultural”, pentru clasa a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Atelier de specialitate (Teorie şi tehnici de conservare-restaurare”, pentru clasele a XI-a şi a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Tehnici de expoziţie (expunere)”, pentru clasa a XI-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Investigaţia patrimoniului”, pentru clasa a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Se aprobă programa şcolară pentru disciplina „Istoria artelor şi arhitecturii”, pentru clasele a XI-a şi a XII-a din învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cuprinsă în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Începând cu anul şcolar 2016-2017, programele şcolare cuprinse în anexele nr. 1-10*) la prezentul ordin vor fi utilizate în sistemul vocaţional, profilul artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale.

Art. 12. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 5.183.


*) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.