MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 819/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

320. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului George-Dan Vuşcan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

933. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

934. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

1.273. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi

 

1.277. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

1.278. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Isvema din judeţul Mehedinţi

 

1.301. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului George-Dan Vuşcan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere cererea domnului George-Dan Vuşcan,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Dan Vuşcan se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 112.600 din 13 octombrie 2016,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 1.149 din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150 din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene ne rambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2015,

în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014--2018, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 1.10 se introduce un nou punct, punctul 1.11, cu următorul cuprins:

„1.11. costurile restructurării reprezintă sumele de bani cheltuite de solicitant pentru restructurarea/reconversia/ modernizarea unui hectar de viţă-de-vie.”

2. Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.5. Sprijinul financiar maxim prevăzut în anexele nr. 1A şi 1B la anexa nr. 1 «Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie», acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor restructurării.”

3. Punctul 7.91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.91. În termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligaţia să depună la centrele judeţene A.P.I.A. documentele justificative privind efectuarea tuturor plăţilor către furnizori, aferente măsurilor recepţionate. Nedepunerea documentelor justificative în termen constituie încălcarea prevederilor pct. 2.5 şi 2.51 din prezentele norme şi conduce la recuperarea de către A.P.I.A. a sprijinului financiar acordat.”

4. Punctul 7.11 se abrogă.

5. Punctul 7.111 se abrogă.

6. După punctul 7.111 se introduc două noi puncte, punctele 7.112 şi 7.113, cu următorul cuprins:

„7.112. În cazul în care nerealizarea suprafeţei este mai mare de 20%, însă de cel mult 50%, sprijinul se penalizează cu dublul diferenţei nerealizate.

7.113. În cazul în care nerealizarea suprafeţei depăşeşte 50%, nu se acordă sprijin.”

7. După punctul 7.15 se introduce un nou punct, punctul 7.151, cu următorul cuprins:

„7.151. Valoarea avansurilor nu poate depăşi 80% din valoarea unei măsuri în cadrul programului de restructurare/reconversie, conform prevederilor art. 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei.”

8. După punctul 7.16 se introduce un nou punct, punctul 7.161, cu următorul cuprins:

„7.161. Beneficiarii ale căror plăţi în avans sunt mai mici de Cinci milioane euro sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei.”

9. Punctul 7.20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.20. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului înainte de a se aproba cererea, A.P.I.A. va elibera 95% din suma constituită ca garanţie, în conformitate cu pct. 7.14 lit. c).”

10. Punctul 7.21 se modifică şi va avea următorul cuprins: _

„7.21. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului după aprobarea cererii, A.P.I.A. va elibera 90% din suma constituită drept garanţie, conform pct. 7.14 lit. c), numai după ce solicitantul va rambursa avansul, în cazul în care i-a fost deja virat.”

11. Punctul 7.22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.22. Dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 50% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin a cărei plată a solicitat-o în avans, A.P.I A va reţine garanţia prevăzută la pct. 7.14 lit. c).”

12. Punctul 7.23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.23. Dacă se constată că solicitantul a realizat cel puţin 50% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, a cărei plată a primit-o în avans, A.P.I.A. va elibera garanţia prevăzută la pct. 7.14 lit. c) numai după ce va reţine suma care reprezintă dublul suprafeţei nerealizate.”

13. Punctul 7.24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7,24, în situaţia efectuării de plăţi parţiale, prevederile pct. 7.22 şi 7.23 se aplică suprafeţelor rezultate la finalizarea măsurii.”

14. Punctul 7.25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.25. În cazul acordării avansului, garanţia prevăzută la pct. 7,14 lit. c) se eliberează de către A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă. Nerealizarea cu până la 20% a suprafeţei din măsura de sprijin pentru care s-a solicitat avansul nu conduce la penalizarea solicitantului.”

15. La anexa nr. 1, titlul „Anexa nr. 1A” se modifică după cum urmează:

„Capitolul 1

Persoane neînregistrate fiscal”.

16. La anexa nr. 1, titlul „Anexa nr. 1B” se modifică după cum urmează:

„Capitolul 2

Persoane înregistrate fiscal”.

Art. II. - Pentru planurile individuale aprobate şi depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), la care s-a constituit garanţia de bună execuţie, dar nu s-au început lucrările de execuţie din cadrul măsurilor eligibile care fac obiectul planului individual, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, A.P.I.A. eliberează, la cererea solicitantului, suma constituită ca garanţie de bună execuţie.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 13 octombrie 2016.

Nr. 933.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.607/2016 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară, precum şi prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 106.777.120,508 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 191.932.291,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 14 octombrie 2016.

Nr. 934.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016 - 30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină

(litri)

Valoare ajutor de stat (*)

(lei)

Valoare ajutor de stat rotunjită, fără subdiviziuni (**)

(lei)

1

Sectorul vegetal

99.069.501,117

178.077.428,258

178.077.775,00

2

Sectorul zootehnic

7.584.960,351

13.633.966,231

13.634.037,00

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

122.659,040

220.479,624

220.479,00

 

Total

106.777.120,508

191.931.874,113

191.932.291,00


(*) Pentru anul 2016, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litri.

(**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.273.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematici a Imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Scânteia

Iaşi

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.277.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Spermezeu

Bistriţa-Năsăud

1

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Isverna din judeţul Mehedinţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Isverna din judeţul Mehedinţi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 1.278.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANFXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Isverna

Mehedinţi

17

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările, ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 1.301.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bocşa

Sălaj

1, 2, 3, 4, 5, 6

2

Hereclean

Sălaj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3

Pericei

Sălaj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4

Şărmăşag

Sălaj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ANEXA Nr. 2


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.