MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 837/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.343. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

în temeiul art. 3 alin, (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 şi 362 bis din 11 mai 2016, se modifică după cum urmează:

- La punctul 3.3.5 „întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului”, subpunctul 3.3.5.2 „Livrabile”, paragraful 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziţia Prestatorului un fişier .xsd conţinând schema fişierului .cgxml, Manualul de utilizare al aplicaţiei WebCadgen.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 1.343.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere art. 14 alin. (3) lit. d), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, 95 şi 96 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Decizia Biroului Electoral Central nr. 51D din 11 octombrie 2016 privind aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. (2), ale art. 95 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondenţă la alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 11 şi 12 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale privind voturile obţinute şi mandatele de senator şi deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral şi mandatele de senator şi deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 14 şi 15 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se aprobă modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi de deputat, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator şi de deputat, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prevăzute în anexele nr. 19 şi 20 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Se aprobă modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central, prevăzute în anexele nr. 21 şi 22 la prezenta hotărâre.

Art. 8, - Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 39.


*) Anexele nr. 1-22 sunt reproduse în facsimil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.