MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 839/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.122.- Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri

 

623/2.436/1.344. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR - Marfă” - S.A. deţine o participaţie majoritară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8® alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţiile militare de învăţământ şi instituţiile civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,

luând în considerare avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 35.514 din 30 iunie 2016, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85/2003 pentru aprobarea „I.M. - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”*),

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. M.122.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85/2003 pentru aprobarea „I.M. - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt unităţi de învăţământ postliceal militar şi au ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a maiştrilor militari şi subofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, şi din alte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.

(2) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pot asigura pregătire şi pentru personalul armatelor străine, în baza acordurilor/protocoalelor/înţelegerilor de cooperare încheiate în acest scop.

Art. 2. - (1) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se înfiinţează şi se desfiinţează prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare M.E.N.C.S.

(2) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt şcoli postliceale cu personalitate juridică care se subordonează nemijlocit statelor majore ale categoriilor de forţe din care fac parte.

Art. 3. - Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se supun mecanismelor naţionale de asigurare a calităţii în educaţie.

Art. 4. - (1) învăţământul postliceal militar este învăţământ cu frecvenţă.

(2) în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, învăţământul se desfăşoară în limba română.

(3) Unele programe/module de pregătire incluse în formarea profesională iniţială şi continuă a maiştrilor militari şi subofiţerilor se pot desfăşura şi în limbi de circulaţie internaţională, cu scopul însuşirii terminologiei militare de specialitate şi a standardelor operaţionale NATO şi UE.

(4) Instruirea de specialitate prevăzută în planurile de învăţământ se poate executa şi în alte unităţi militare, în poligoane şi baze de antrenament ori în afara unităţilor militare, în condiţiile de mediu necesare obţinerii calificărilor profesionale, precum şi în cadrul exerciţiilor militare.

 (5) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri şi unităţile militare/instituţiile organizatoare ale activităţilor de instruire de specialitate în condiţiile prevăzute la alin. (4) au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a elevilor şi cursanţilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic implicat.

Art. 5. - (1) Durata programelor de studii postliceale organizate în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri este de 1-2 ani, în funcţie de complexitatea calificărilor profesionale şi a programelor acreditate sau autorizate, în acord cu standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea, precum şi cu cerinţele MApN.

(2) Calificările profesionale şi cifrele anuale de şcolarizare pentru învăţământul postliceal militar se stabilesc de către ministrul apărării naţionale, la propunerea Direcţiei management resurse umane, şi se transmit M.E.N.C.S., pentru a fi aprobate conform legii.

Art. 6. - (1) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a programelor de formare iniţială în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt cele stabilite anual, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi prin planul de învăţământ.

(2) În situaţii deosebite, motivate în scris, comandanţii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri pot solicita suspendarea cursurilor pe o perioadă determinată cu aprobarea eşalonului ierarhic superior şi informarea inspectoratului şcolar judeţean.

Art. 7. - Pe timpul instituirii stării de mobilizare sau a stării de război se pun în aplicare planurile de învăţământ şi programele elaborate în acest scop.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri

 

Art. 8. - Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri au în compunere o structură de instrucţie şi educaţie şi module funcţionale specifice unităţilor militare.

Art. 9. - Structura de instrucţie şi educaţie asigură proiectarea, planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de instrucţie şi educaţie şi este constituită din:

a) entităţi organizaţionale care asigură managementul instrucţiei şi educaţiei în cadrul programelor de formare iniţială şi continuă;

b) catedre şi comisii metodice/didactice;

c) formaţiuni de studiu;

d) subunităţi de elevi sau de cursanţi;

e) structura de asigurare învăţământ şi logistică didactică.

Art. 10. - Entităţile organizaţionale care asigură managementul instrucţiei şi educaţiei au următoarele atribuţii principale:

a) elaborează documentele de planificare, organizare, desfăşurare, evaluare, control şi evidenţă a procesului educaţional;

b) coordonează pregătirea de specialitate şi metodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi a instructorilor militari;

c) asigură actualizarea curriculumului şi corelarea acestuia cu cerinţele structurii de forţe şi ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională cu care sunt încheiate protocoale de colaborare;

d) gestionează documentele de conducere a învăţământului, documentele şcolare şi actele de studii;

e) elaborează informări, analize şi sinteze privind starea învăţământului;

f) asigură desfăşurarea concursurilor, examenelor şi evaluărilor care se organizează în şcoală;

g) întocmeşte repartiţia sarcinilor didactice şi propune modul de suplinire a posturilor vacante, temporar vacante sau a orelor care nu se pot constitui în norme întregi;

h) controlează modul de îndeplinire a sarcinilor didactice.

Art. 11. - (1) Catedrele şi comisiile metodice/didactice se constituie din minimum 3 membri, din rândul instructorilor militari şi personalului didactic civil care predau aceeaşi disciplină de studiu, discipline înrudite sau discipline cuprinse în aceeaşi arie curriculară, precum şi din personalul didactic auxiliar specific.

(2) în situaţia în care catedrele şi comisiile metodice/didactice nu pot 11 constituite conform prevederilor de la alin. (1), acestea se constituie pe arme sau servicii.

Art. 12. - Catedrele şi comisiile metodice/didactice au următoarele atribuţii:

a) elaborează programele şcolare/analitice;

b) elaborează programele semestriale şi anuale ale activităţilor proprii;

c) coordonează şi avizează proiectarea didactică;

d) elaborează instrumente de evaluare şi notare;

e) analizează, periodic, performanţele elevilor şi cursanţilor;

f) monitorizează parcurgerea programelor la fiecare clasă/grupă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor şi cursanţilor;

g) elaborează manuale, cursuri, culegeri de lecţii, exerciţii, aplicaţii şi alte materiale didactice auxiliare;

h) elaborează planul consultaţiilor;

i) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor şi cursanţilor pentru examene/concursuri/evaluări finale;

j) organizează lecţii demonstrative, interasistenţe, schimburi de experienţă şi alte activităţi de formare continuă a personalului didactic;

k) coordonează activitatea cercurilor şcolare;

l) elaborează informări asupra propriilor activităţi, semestrial sau ori de câte ori este nevoie;

m) avizează materialele didactice ce urmează să fie tipărite;

n) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii actului didactic;

o) participă la elaborarea actelor normative specifice;

р) contribuie la modernizarea şi dezvoltarea logisticii didactice.

Art. 13. - (1) Şefii catedrelor şi comisiilor metodice/didactice se numesc de către comandant, la propunerea şefului structurii de instrucţie şi educaţie, din rândul instructorilor superiori sau principali, cu calităţi manageriale şi rezultate deosebite în pregătirea elevilor şi cursanţilor.

(2) Şefii catedrelor şi comisiilor metodice/didactice răspund de activitatea profesională a membrilor acesteia.

Art. 14. - (1) Atribuţiile şefilor catedrelor şi comisiilor metodice/didactice sunt următoarele;

a) întocmesc planul managerial al catedrei/comisiei metodice/didactice;

b) organizează şi conduc şedinţele catedrei/comisiei/ metodice/didactice;

с) stabilesc atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice/didactice şi propun includerea acestora în fişa postului;

d) evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice/didactice şi propun calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat;

e) monitorizează existenţa şi calitatea documentelor de proiectare didactică ale membrilor catedrei/comisiei metodice/didactice;

f) elaborează rapoarte şi analize cu privire la activitatea catedrei/comisiei metodice/didactice şi alte documente stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

g) efectuează, personal sau printr-un membru desemnat, asistenţe la activităţile didactice din cadrul catedrei/comisiei metodice/didactice, în special ale personalului didactic nou-venit în unitatea de învăţământ şi la cel la care se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev/cursant;

h) participă la acţiunile iniţiate/ordonate de comandant sau de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie;

i) participă la elaborarea planurilor de învăţământ şi organizează activitatea de elaborare a programelor şcolare/analitice la disciplinele din responsabilitatea catedrei/ comisiei metodice/didactice;

j) coordonează elaborarea de manuale, cursuri, culegeri de lecţii, exerciţii, aplicaţii şi alte materiale didactice auxiliare de către membrii catedrei/comisiei metodice/didactice;

k) organizează activitatea de elaborare, la disciplinele catedrei/comisiei metodice/didactice, a temelor, subiectelor/ chestionarelor, testelor, pentru lucrările/proiectele de absolvire, examenele de semestru/progres/performanţă/competenţe/ profesionale/absolvire şi pentru concursurile de admitere;

l) organizează şi îndrumă activitatea de pregătire metodică a membrilor catedrei/comisiei metodice/didactice;

m) analizează, periodic, performanţele elevilor şi cursanţilor şi, împreună cu personalul didactic din catedră, stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;

n) propun măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea logisticii didactice.

(2) în funcţie de activităţile de instrucţie şi educaţie din cadrul programelor de formare iniţială şi continuă, atribuţiile şefilor catedrelor şi comisiilor metodice/didactice de la alin. (1) se completează cu atribuţiile specifice din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice/didactice se ţin lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, după o tematică aprobată de şeful structurii de instrucţie şi educaţie.

Art. 15. - Formaţiunile de studiu sunt următoarele:

a) clasa, care reprezintă formaţiunea de bază pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea învăţământului pentru elevii înmatriculaţi la programele de studii postliceale;

b) grupa de cursanţi, care reprezintă formaţiunea de bază pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii pentru cursanţii înmatriculaţi la programele de formare continuă.

Art. 16. - (1) Clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30.

(2) Clasele se constituie astfel încât elevii să fie grupaţi pe arme sau servicii şi specialităţi militare, niveluri de cunoaştere a limbilor moderne, potrivit opţiunii lor pentru diferite discipline opţionale şi facultative.

(3) La constituirea claselor se pot avea în vedere şi alte criterii, proprii unităţii de învăţământ postliceal militar, cuprinse în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care să reducă fracţionarea colectivelor de elevi.

(4) Activităţile didactice la limbile moderne, informatică, disciplinele de specialitate din învăţământul militar, precum şi cele opţionale sau facultative care nu se pot desfăşura cu întreaga clasă se organizează pe grupe de studiu.

Art. 17. - (1) Grupa de cursanţi la programele de formare continuă cuprinde în medie 15 cursanţi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 25.

(2) Grupele de cursanţi sunt conduse de către îndrumători de grupe numiţi de către comandantul şcolii, prin ordin de zi pe unitate, din rândul instructorilor militari.

Art. 18. - Toate grupele de cursanţi de la programele de formare continuă sunt coordonate de către Biroul cursuri din cadrul structurii de instrucţie şi educaţie.

Art. 19. - (1) Activităţile de învăţământ din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se planifică pentru un ritm mediu de 30 de ore pe săptămână.

(2) Durata orei de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.

(3) între a treia şi a patra oră de curs se poate stabili o pauză de 20 de minute.

(4) La activităţile practice se pot acorda pauze de 20 de minute după două ore de pregătire.

(5) Pe timpul exerciţiilor tactice, tragerilor în poligoane, al taberelor de instruire şi al evaluărilor periodice se planifică minimum 8 ore de activităţi de instruire pe zi.

(6) în situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, comandantul şcolii poate modifica durata orelor de curs şi durata pauzelor.

Art. 20. - Efectivele de elevi se organizează în subunităţi, astfel:

a) plutonul/similar, constituit, de regulă, din efectivul unei clase;

b) compania/similar, constituită, de regulă, din efectivul de elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiţi;

c) batalionul, constituit, de regulă, din efectivul total de elevi ai unui program de studiu.

Art. 21. - Structura de asigurare învăţământ şi logistică didactică asigură personalul, baza materială şi tehnica necesară desfăşurării activităţilor de învăţământ.

 

CAPITOLUL III

Personalul şcolilor militare

 

Art. 22. - (1) Personalul şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri este constituit din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Personalul didactic este format din instructori militari şi din personal civil încadrat în funcţii didactice.

(3) Personalul didactic auxiliar este format din personal militar şi civil încadrat în funcţii didactice auxiliare.

(4) Personalul nedidactic este format din personalul militar şi civil încadrat în funcţii nedidactice.

(5) Funcţiile didactice, didactice auxiliare şi nedidactice pentru personalul militar şi civil se prevăd în statele de organizare ale şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri cu respectarea legislaţiei specifice fiecărei categorii de personal.

Art. 23. - (1) Instructorii militari au drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate, din instrucţiunile specifice MApN privind corpul instructorilor militari şi din prezentele instrucţiuni.

(2) Personalul civil contractual are drepturi şi obligaţii care decurg din lege, din contractul individual de munca, din regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din MApN şi din prezentele instrucţiuni,

(3) Personalul militar încadrat în funcţii nedidactice are drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate şi din prezentele instrucţiuni.

Art. 24. - (1) Funcţiile vacante de instructori militari şi de personal militar didactic auxiliar şi nedidactic se încadrează conform normelor specifice din MApN.

(2) Funcţiile didactice prevăzute a fi încadrate cu personal civil contractual se încadrează prin concurs, organizat în conformitate cu reglementările emise de M.E.N.C.S. şi cu normele specifice din MApN privind încadrarea personalului civil contractual.

(3) Funcţiile nedidactice prevăzute a fi încadrate cu personal civil contractual se încadrează prin concurs, organizat conform normelor specifice din MApN.

Art. 25. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale instructorilor militari, ale personalului militar didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi ale personalului civil contractual încadrat în funcţii nedidactice se realizează conform normelor specifice din MApN.

(2) Evaluarea personalului civil contractual încadrat în funcţii didactice se face conform metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea şcolilor militare

 

SECŢIUNEA 1

Comanda şcolii

 

Art. 26. - (1) Conducerea şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri se asigură de către comandant, care are drepturile şi obligaţiile ce revin comandantului de unitate militară, potrivit prevederilor legale şi ale actelor normative specifice din MApN.

(2) Comandantul este şef direct al întregului personal din şcoală.

Art. 27.  - Comandantul şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri are, pe lângă atribuţiile comandantului de unitate militară, şi următoarele atribuţii specifice:

a) coordonează elaborarea planului de dezvoltare instituţională;

b) asigură implementarea politicilor educaţionale şi de dezvoltare instituţională, potrivit normelor stabilite de eşaloanele superioare;

c) asigură realizarea prevederilor planurilor de învăţământ, ale programelor şcolare şi ale metodologiilor privind evaluarea cunoştinţelor elevilor şi cursanţilor;

d) aprobă componenţa comisiilor de examen şi graficul desfăşurării examenelor organizate în şcoală;

e) aprobă repartiţia sarcinilor didactice, urmărind respectarea principiului continuităţii, şi atribuie prin ordin de zi pe unitate orele rămase nealocate;

f) aprobă programul lunar de învăţământ/programarea orară;

g) aprobă şi coordonează activitatea de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar, pe baza propunerilor consiliului profesoral, precum şi elaborarea manualelor/ suporturilor de curs;

h) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor şcolare, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor;

i) coordonează aplicarea instrumentelor de evaluare/ autoevaluare a instituţiei, potrivit normelor stabilite de MApN şi M.E.N.C.S.;

j) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistentele efectuate, comandantul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră/comisie metodică/didactică;

k) propune eşalonului ierarhic superior personalul didactic cu rezultate de excepţie pentru conferirea de distincţii şi premii;

l) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu şi numeşte elevii gradaţi, şefii de clasă, preşedinţii consiliilor clasei şi îndrumătorii grupelor de cursanţi;

m) coordonează activităţile de pregătire organizate pentru elevii care participă la competiţii sportive, concursuri şi festivaluri;

n) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară şi de studii;

o) semnează, în numele MApN, contractul educaţional prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni;

p) iniţiază proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate, cu aprobarea eşaloanelor superioare;

q) coordonează activitatea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Art. 28. - Pe timpul cât comandantul şcolii lipseşte, comanda se asigură de către locţiitorul comandantului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organisme funcţionale

 

Art. 29. - În şcolile militare se constituie următoarele organisme:

a) consiliul de administraţie;

b) consiliul profesoral.

Art. 30. - (1) Consiliul de administraţie se constituie din 9 sau 13 membri, numiţi conform legii.

(2) Comandantul şcolii este preşedintele consiliului de administraţie.

Art. 31. - (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) avizează planul managerial;

b) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

c) aprobă planul de dezvoltare instituţională, după analizarea

şi avizarea acestuia în consiliul profesoral;

d) aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

e) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală şi promovează măsuri de îmbunătăţire a activităţii, conform normelor legale în vigoare;

f) aprobă pianul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar;

g) analizează, avizează şi propune ordonatorului de credite ierarhic superior proiectul anual de buget, de venituri şi cheltuieli;

h) analizează lunar cheltuielile şi repartizările de credite bugetare şi propune măsuri privind eficienţa cheltuielilor;

i) stabileşte modul de atragere a resurselor financiare şi materiale ce provin din donaţii şi sponsorizări;

j) acordă calificativele anuale pentru personalul didactic, pe baza propunerilor rezultate din analiza şefilor de catedre şi comisii metodice/didactice şi din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală;

k) stabileşte componenţa catedrelor şi comisiilor cu atribuţii în domeniul învăţământului, care funcţionează în cadrul şcolii;

l) solicită, periodic, rapoarte din partea şefilor de catedră/comisie metodică/didactică privind parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor;

m) stabileşte propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit;

n) stabileşte cuantumul taxelor de admitere/absolvire;

o) stabileşte comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

p) soluţionează contestaţiile privind sancţiunile aplicate elevilor şi cursanţilor;

q) aprobă orarul activităţilor didactice;

r) aprobă sancţiunile pentru abateri disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

s) decide menţinerea calităţii de elev sau exmatricularea elevilor, în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării acestora.

(2) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare se elaborează sub coordonarea locţiitorului comandantului, de către un colectiv numit de comandant, se avizează de către consiliul de administraţie şi se aprobă de către comandant.

(3) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice unităţii militare, reglementări necesare pentru organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi pentru aplicarea prezentelor instrucţiuni.

Art. 32. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare sau de câte ori este necesar, la ordinul comandantului şcolii ori la solicitarea a 2/3 din membri.

(2) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind cvorumul.

(3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă în condiţiile prevăzute de lege şi se pun în aplicare prin grija comandantului şcolii.

Art. 33. - Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, comandantul şcolii anunţă în scris membrii consiliului de administraţie care nu fac parte din personalul şcolii.

Art. 34. - (1) Fiecare şedinţă a consiliului de administraţie este consemnată într-un proces-verbal de către un secretar desemnat de comandantul şcolii.

(2) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie, însoţite, după caz, de rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, memorii, sesizări, se semnează de către toţi membrii prezenţi la sfârşitul şedinţei.

(3) Registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie este document oficial care se păstrează potrivit normelor privind păstrarea documentelor şcolare.

Art. 35. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie se adoptă prin hotărâre a consiliului de administraţie şi se aprobă de către comandantul şcolii, în prima şedinţă care are loc în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.

(2) Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie se elaborează sub coordonarea comandantului şcolii, de către o comisie numită de acesta prin ordin de zi pe unitate.

Art. 36. - (1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea personalului didactic din cadrul şcolii.

(2) Consiliul profesoral se constituie şi funcţionează potrivit prevederilor legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

(3) Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;

b) monitorizează aplicarea Codului de etică profesională;

c) avizează planul de dezvoltare instituţională a şcolii;

d) avizează planurile de învăţământ şi programele analitice;

e) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar civil, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

f) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic pentru acordarea gradaţiei de merit sau, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de aceştia, potrivit legii, acordă recomandările pentru concursul de obţinere a gradaţiilor de merit;

g) propune consiliului de administraţie măsuri privind organizarea activităţilor didactice, a activităţilor practice în teren, poligoane şi tabere de instrucţie, a pregătirii elevilor şi cursanţilor pentru stagiu, verificări şi examene;

h) propune consiliului de administraţie măsuri de îmbunătăţire a procesului de învăţământ;

i) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor şi cursanţilor;

j) propune consiliului de administraţie analizarea situaţiei personalului didactic cu performanţe slabe sau care au încălcat etica profesională;

k) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a personalului didactic civil şi a instructorilor militari;

l) alege, prin vot secret, din rândul personalului didactic, cadrele didactice şi instructorii militari membri în consiliul consiliului de administraţie;

m) propune consiliului de administraţie componenţa comisiilor metodice din şcoală;

n) avizează şi propune consiliului de administraţie raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de examen pentru amânări, diferenţe şi restanţe;

o) analizează şi propune consiliului de administraţie, pentru validare, rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual de activitate;

p) propune consiliului de administraţie recompensele ce se acordă elevilor, cursanţilor, personalului didactic şi didactic auxiliar;

q) analizează proiectul regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a şcolii şi propune consiliului de administraţie validarea acestuia;

r) analizează raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală;

s) propune şefii de clasă şi îndrumătorii de grupă;

t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

Art. 37. - (1) Şedinţele consiliului profesoral sunt conduse de către comandantul şcolii.

(2) La şedinţele consiliului profesorali poate participa şi personalul didactic auxiliar atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia sau atunci când este invitat.

(3) Comandantul şcolii poate invita la şedinţele consiliului profesoral, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare, ai marilor unităţi/unităţilor beneficiare şi ai şcolilor de aplicaţie/centrelor/bazelor de instruire.

(4) Şedinţele consiliului profesoral se desfăşoară legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor acestuia.

Art. 38. - (1) Consiliul profesoral se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, sau de câte ori este nevoie, la ordinul comandantului.

(2) Consiliul profesoral poate fi convocat cu aprobarea comandantului şi la solicitarea a minimum o treime din personalul didactic.

(3) Invitaţii prevăzuţi la art. 37 alin. (2) şi (3) au statut de observator şi nu au drept de vot.

Art. 39. - Hotărârile consiliului profesoral se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi şi sunt obligatorii pentru întregul personal didactic şi didactic auxiliar al şcolii.

Art. 40. - (1) Preşedintele consiliului profesoral desemnează un secretar din rândul membrilor consiliului, care are atribuţia de a redacta procesele-verbale ale şedinţelor în registrul constituit în acest scop.

(2) Registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul cu anexe ale proceselor-verbale: documente oficiale, rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, memorii, sesizări.

(3) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral se semnează de toţi membrii şi invitaţii prezenţi.

(4) Dacă unii participanţi la şedinţa consiliului profesoral au o opinie separată faţă de cele consemnate, aceasta se înscrie distinct şi se semnează.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Documente manageriale

 

Art. 41.- În şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se elaborează documente manageriale de diagnoză, prognoză, curriculare şi de evidenţă.

Art. 42. - (1) Documentele de diagnoză sunt următoarele:

a) rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate;

b) raportul de autoevaluare internă a calităţii;

c) raportul general privind starea şi calitatea învăţământului.

(2) Raportul semestrial se întocmeşte de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie şi se prezintă, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie.

(3) Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi se prezintă, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie.

(4) Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului se întocmeşte de către locţiitorul comandantului, pe baza rapoartelor semestriale asupra activităţii desfăşurate şi a raportului de autoevaluare internă a calităţii, se aprobă de către comandant după ce a fost validat de către consiliul profesoral şi consiliul de administraţie.

(5) Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului se înaintează pe cale ierarhică şefului statului major al categoriei de forţe care are în subordine şcoala şi şefului Direcţiei management resurse umane, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului şcolar următor.

(6) Fiecare dintre rapoartele menţionate la alin. (1) are anexat un plan de remediere, dacă este cazul.

Art. 43. - Documentele de prognoză sunt următoarele:

a) planul de dezvoltare instituţională;

b) planul managerial:

c) planul operaţional.

Art. 44. - (1) Planul de dezvoltare instituţională cuprinde prognozarea activităţilor pentru o perioadă de 5 ani şi conţine următoarele capitole:

a) prezentarea şcolii, care cuprinde istoricul acesteia, starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu structurile MApN şi schema organizatorică;

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern şi a celui extern;

c) viziunea, misiunea, priorităţile, obiectivele strategice;

d) planificarea activităţilor şcolii, cu menţionarea funcţiei manageriale, obiectivelor, termenului, stadiului de realizare, resurselor necesare, responsabilităţilor, indicatorilor de performanţă şi evaluărilor anuale;

e) planul operaţional al etapei curente.

(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

(3) Planul de dezvoltare instituţională se completează în conformitate cu reglementările în domeniu emise de M.E.N.C.S.

Art. 45. - (1) Planul managerial decurge din planul de dezvoltare instituţională, cuprinde prognozarea activităţilor pentru o perioadă de un an şi conţine adaptarea la contextul şcolii a direcţiilor de acţiune ale MApN şi ale M.E.N.C.S.

(2) Planul managerial se elaborează de către comandant, se avizează de către consiliul de administraţie şi se prezintă pentru informare consiliului profesoral cu cel puţin o săptămână înainte de începerea anului şcolar.

Art. 46. - Planul operaţional cuprinde operaţionalizarea obiectivelor planului managerial pentru o perioadă de un an, se elaborează de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie şi se aprobă de către comandant, cu cel puţin o săptămână înainte de începerea anului şcolar.

Art. 47. - (1) Documentele de management curricular sunt următoarele:

a) planul de învăţământ;

b) programele şcolare/analitice ale disciplinelor;

c) planul cu repartiţia temelor şi şedinţelor pe luni/semestre;

d) programarea orară.

(2) Modelele şi metodologia de elaborare a documentelor prevăzute la alin.(1) se reglementează prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.

(3) Planul de învăţământ se elaborează cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului şcolar, se avizează de către şeful Direcţiei management resurse umane şi de către M.E.N.C.S. şi se aprobă de către şeful categoriei de forţe care are în subordine unitatea postliceală de învăţământ.

Art. 48. - Documentele de evidenţă sunt următoarele:

a) registrul matricol;

b) catalogul clasei/grupei;

c) cataloagele pentru examene/verificări;

d) condica de clasă/grupă;

e) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.

Art. 49. - Documentele şcolare pentru elevii înmatriculaţi la programele de studii postliceale se întocmesc pe formulare ale căror machetă şi conţinut sunt stabilite prin reglementări ale M.E.N.C.S. şi ale MApN.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 50. - (1) Evaluarea internă a calităţii educaţiei în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se realizează pe baza procedurilor prevăzute în legislaţia naţională privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivelul fiecărei şcoli.

(2) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri, iar conducerea este asigurată de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie.

(3) Membrii se numesc de către comandant din rândul instructorilor militari şi ai personalului civil contractual încadrat în funcţii didactice.

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi coordonează aplicarea acestora;

b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală, care se pune la dispoziţia evaluatorului extern;

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

(5) Raportul de evaluare internă constituie baza oricărei evaluări externe, inspecţii sau control care se efectuează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau alte structuri de specialitate din M.E.N.C.S. sau din MApN.

Art. 51. - (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează şi adoptă propria strategie de asigurare a calităţii educaţiei şi propriul regulament de funcţionare, în baza reglementărilor în domeniu emise de M.E.N.C.S.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către comandantul şcolii la propunerea preşedintelui comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Concursuri, examene şi verificări

 

Art. 52. - Admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se planifică, se organizează şi se desfăşoară în baza metodologiilor proprii, elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dispoziţiile şefului Direcţiei management resurse umane.

Art. 53 - (1) Pe durata programelor de studii postliceale pentru formarea profesională iniţială se desfăşoară următoarele forme de evaluare:

a) examene de semestru sau verificări;

b) examene de restanţă pentru elevii declaraţi restanţieri la încheierea semestrelor şi pentru elevii declaraţi restanţieri după susţinerea examenelor/verificărilor din sesiunea pentru elevii amânaţi;

c) examene/verificări de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi pe al doilea semestru al anului şcolar sau anuale;

d) examene de diferenţe, care se susţin în cazuri de transfer, la programele mai mari de un an, la discipline de specialitate care nu au fost studiate de elevul care solicită transferul sau pentru care programele parcurse diferă în procent de cel puţin 50%;

e) examene de absolvire/de certificare a calificării profesionale/de certificare a competenţelor profesionale în calificarea pentru care s-a asigurat pregătirea postliceală şi de specialitate.

(2) Verificările se stabilesc prin planurile de învăţământ, pentru disciplinele la care nu sunt prevăzute examene; se stabileşte o singură verificare, după parcurgerea întregului conţinut al disciplinei planificat pentru semestrul/modulul respectiv.

(3) Examenele şi verificările se organizează şi se desfăşoară după metodologii proprii, elaborate la nivelul fiecărei şcoli, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente emise de M.E.N.C.S. şi MApN.

Art. 54. - Pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi la cursuri de formare continuă se pot organiză şi desfăşura examene şi verificări care se reglementează prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

Art. 55. - (1) Sunt admişi la susţinerea verificărilor sau examenelor elevii care au media notelor curente de minimum 5,00 la fiecare disciplină prevăzută cu aceste probe.

(2) Verificările şi examenele se planifică astfel încât elevii şi cursanţii să nu susţină mai mult de o verificare sau un examen pe zi, iar între două verificări/examene să aibă, de regulă, o pauză de cei puţin o zi.

(3) Elevii şi cursanţii care au lipsit motivat de la verificări le pot susţine ulterior, în cel mult două săptămâni după prezentarea la cursuri sau până la începerea sesiunii examenelor de absolvire, după caz,

Art. 56. - (1) După încheierea sesiunii examenelor de restanţă, elevii care nu au promovat la o disciplină de studiu au dreptul să solicite, în scris, o singură reexaminare. Aceasta se aprobă de comandant şi se desfăşoară potrivit prevederilor metodologiilor proprii.

(2) La examenele de diferenţă în vederea transferului nu se acordă reexaminare.

(3) Elevii care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoţia din care fac parte pot susţine un nou examen de absolvire în sesiunile următoare, organizate pentru absolvenţii altor serii şi nu Ii se mai acordă primul grad militar de maistru militar sau de subofiţer şi nici brevetul de maistru militar, respectiv subofiţer; după promovarea examenului de absolvire li se eliberează numai certificatul de calificare profesională.

(4) Elevii specificaţi la alin. (3) sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere şi de instruire pe durata şcolarizării.

(5) Elevii care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoţia din care fac parte şi încheie cu MApN un contract de soldat şi gradat profesionist pe o durată de 4 ani nu restituie cheltuielile de Întreţinere şi de instruire pe durata şcolarizării.

(6) Elevii proveniţi din soldaţii şi gradaţii profesionişti care au în derulare un contract cu MApN şi care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată pentru promoţia din care fac parte şi încheie cu MApN un nou contract de soldat şi gradat profesionist pe o durată de 4 ani nu restituie cheltuielile de întreţinere şi de instruire pe durata şcolarizării.

Art. 57. - (1) Pe timpul examenelor şi reexaminărilor, elevii şi cursanţii se alocă la drepturi.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică elevilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (3).

Art. 58. - Cursanţilor care, indiferent de motiv, nu au reuşit să finalizeze cursul, nu li se eliberează documente de absolvire.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor şi cursanţilor

 

Art. 59. - În şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, toate evaluările se realizează cu respectarea standardelor şi metodologiilor naţionale şi specifice de evaluare a rezultatelor învăţării şi a prevederilor prezentelor instrucţiuni.

Art. 60. - Instrumentele, criteriile şi standardele de evaluare, numărul de note curente şi ritmicitatea acestora, precum şi formele de evaluare se stabilesc la nivelul catedrei/comisiei metodice/didactice, în funcţie de specificul fiecărei discipline, se analizează în consiliul profesoral şi se înscriu în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

Art. 61. - La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar personalul didactic are obligaţia să încheie situaţia elevilor, cu excepţia celor amânaţi.

Art. 62. - (1) Situaţia fiecărui elev se încheie pe baza următoarelor elemente de calcul:

a) media notelor curente ale disciplinei, MD, egală cu media aritmetică a notelor curente înscrise în catalog, fără verificare sau examen;

b) media semestrială la fiecare disciplină, MDS = (3MD + V): 4, în care V reprezintă nota obţinută la verificare sau examen;

c) media anuală la fiecare disciplină, MAD, egală cu media aritmetică a celor două medii semestriale la disciplinele care se studiază în ambele semestre ale unui an şcolar, respectiv cu media semestrială la disciplinele care se studiază într-un singur semestru;

d) media anuală generală, MAG, este egală cu media aritmetică a mediilor anuale ale disciplinelor;

e) media generală de promovare a anilor de studii, Mp, egală cu media aritmetică a mediilor anuale generale;

f) media examenului de absolvire, ME, egală cu media aritmetică a mediilor obţinute la fiecare probă a examenului de absolvire;

g) media generală de şcolaritate, MG = (2Mp + ME): 3.

(2) Mediile menţionate la alin. (1) se calculează cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

Art. 63. - (1) Mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se înscriu în catalog de către titularul de disciplină, iar mediile la purtare se înscriu de către comandanţii de subunităţi.

(2) Media anuală generală se înscrie în catalogul clasei prin grija şefului structurii de instrucţie şi educaţie.

Art. 64. - Notele/mediile înscrise greşit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu notele/mediile corespunzătoare cu cerneală roşie, se semnează de către titularul de disciplină şi de către comandant, care aplică ştampila.

Art. 65. - Sunt declaraţi „promovat” elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin cel puţin media anuală 5,00 la fiecare disciplină de studiu.

Art. 66. - (1) Elevii care au absentat 20% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 30% din numărul de ore prevăzut într-un an şcolar sunt exmatriculaţi.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică elevilor care au absentat din motive medicale sau ca urmare a participării la competiţii/activităţi de nivel local, naţional sau internaţional, dar nu mai mult de 30% din numărul orelor prevăzute pentru un semestru.

Art. 67. - (1) Elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline sunt declaraţi restanţieri.

(2) Pentru elevii restanţieri se organizează o sesiune de examene de restanţă într-o perioadă stabilită de comandantul şcolii.

(3) Elevii care au fost declaraţi restanţieri la mai mult de două discipline şi cei care nu au promovat examenele de restanţă sunt declaraţi repetenţi şi sunt exmatriculaţi.

Art. 68. - Elevii care obţin la purtare medii semestriale sub 8.00 sunt exmatriculaţi.

Art. 69. - Elevii prevăzuţi la art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (3) şi la art. 68 care nu au calitatea de soldat sau gradat profesionist sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere şi de instruire pe durata şcolarizării.

Art. 70. - Situaţia şcolară a elevilor se analizează şi se validează de consiliul profesoral şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 71. - (1) Rezultatele învăţării cursanţilor se evaluează prin examen sau verificare la sfârşitul fiecărui modul.

(2) Cursanţii care, la examenul sau verificarea susţinute la sfârşitul unui modul, nu obţin minimum nota 5.00 sunt exmatriculaţi de la curs.

Art. 72. - (1) Cursurile de formare continuă se finalizează cu examen de absolvire,

(2) Cursanţilor care nu au obţinut minimum media 6.00 la examenul de absolvire a cursului li se eliberează adeverinţă de participare la curs.

Art. 73. - Media de absolvire a cursului se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, ca medie aritmetică dintre media examenului de absolvire şi mediile examenelor/verificărilor de modul.

Art. 74. - Cursanţii care au absentat, indiferent de motiv, 20% din numărul total al orelor prevăzute în cadrul unui modul sunt exmatriculaţi.

 

CAPITOLUL V

Elevii şi cursanţii

 

SECŢIUNEA 1

Dobândirea calităţii de elev

 

Art. 75. - (1) Calitatea de elev în învăţământul postliceal militar se poate dobândi de către orice cetăţean român, indiferent de gen, rasă, naţionalitate sau religie, care întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îndeplineşte criteriile generale şi specifice de recrutare;

b) este declarat „admis” la probele de selecţie;

c) este declarat „admis” la admiterea organizată într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri şi înscris în registrul matricol în unitatea de învăţământ respectivă.

(2) Potrivit legii, pot dobândi calitatea de elev în învăţământul postliceal militar copiii cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi ai personalului civil care au decedat în timpul şi din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, dacă întrunesc condiţiile de recrutare şi selecţie menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), prin înmatriculare în anul I, la începutul anului şcolar, în baza dosarului de candidat.

(3) Candidaţii declaraţi „neadmis” la concursul de admitere organizat într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri pot dobândi, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, calitatea de elev în unitatea de învăţământ respectivă prin înmatriculare pe locurile râmase libere în urma neprezentării, retragerii sau eliminării candidaţilor admişi, în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4) Absolvenţii colegiilor naţionale militare care nu au fost admişi în învăţământul superior militar sau au promovat examenul de bacalaureat în a două sesiune pot dobândi calitatea de elev în învăţământul postliceal militar prin repartiţie într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri, în funcţie de rezultatele obţinute pe timpul studiilor liceale şi la examenul de bacalaureat.

(5) Soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi „admis” la admiterea organizată într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri îşi păstrează, pe durata studiilor, statutul şi drepturile acordate potrivit prevederilor legale.

(6) înscrierea în registrul matricol se face în cel mult 7 zile lucrătoare de la începerea cursurilor din anul şcolar respectiv sau de la aprobarea transferului.

(7) înmatricularea într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri este condiţionată de semnarea contractului educaţional cu MApN, prevăzut în anexă, în primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor din anul şcolar sau după aprobarea transferului şi a contractului privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate prevăzut la art. 411 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) în perioada menţionată la alin. (3) se aduc la cunoştinţa elevilor, prin grija comandantului şcolii, următoarele:

a) conţinutul prezentelor instrucţiuni, în părţile care privesc elevii;

b) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

Art. 76. - Copiii personalului militar şi civil care, potrivit legii, nu susţin examen de admitere într-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri sunt înmatriculaţi în anul I în primele 7 zile lucrătoare de la începutul anului şcolar, numai dacă au semnat, de asemenea, contractul educaţional cu MApN şi contractul în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate.

Art. 77. - Calitatea de elev al şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri se poate dobândi şi de către cetăţenii străini trimişi la pregătire în aceste unităţi de învăţământ, potrivit prevederilor acordurilor/protocoalelor/înţelegerilor de cooperare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Exercitarea calităţii de elev

 

 Art. 78. - (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile prevăzute în programul orar al şcolii.

(2) Instructorii militari şi cadrele didactice au obligaţia să monitorizeze prezenţa elevilor la fiecare oră de curs şi să consemneze absenţele în catalog/condica de clasă.

(3) La celelalte activităţi din şcoală, prezenţa se urmăreşte de către îndrumătorii de grupă/comandanţii de subunităţi sau de către personalul aflat în serviciul de permanenţă pe unitate.

(4) Elevii scutiţi parţial sau temporar de efort fizic din motive medicale au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi la orele în care se desfăşoară activităţi practice de pregătire militară.

Art. 79. - (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu documente legale, se motivează.

(2) Cazurile de absenţă a elevilor de la program mai mult de 12 ore sunt consemnate în ordinul de zi pe unitate.

(3) Motivarea absenţelor se face de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie, în baza documentelor justificative.

(4) Elevii care se află în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) au obligaţia de a înştiinţa unitatea de învăţământ în termen de 8 de ore de la producerea evenimentului şi de a prezenta, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţilor, documentele justificative pentru motivarea absenţelor.

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate şi aplicarea măsurilor ce decurg din aceasta.

(6) Documentele justificative pentru motivarea absenţelor sunt păstrate la structura de instrucţie şi educaţie pe tot parcursul anului şcolar.

(7) Elevii care participă, cu aprobarea comandantului, la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional se consideră absenţi motivaţi şi sunt obligaţi să recupereze orele la care au absentat, în baza unui plan de recuperare întocmit de către titularii de discipline, avizat de către şefii de catedre şi aprobat de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie, cu respectarea art. 66 alin (2).

 

SECŢIUNEA a 3-a

Drepturile elevilor

 

Art. 80. - (1) Elevii din învăţământul postliceal militar beneficiază gratuit de învăţământ, de asistenţă medicală şi psihologică.

(2) MApN suportă cheltuielile de întreţinere şi de instruire a elevilor în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Elevii pot folosi baza materială şi didactică de care dispun şcolile, sub îndrumarea comandanţilor de subunităţi, a instructorilor militari, a personalului civil contractual încadrat în funcţii didactice şi didactice auxiliare sau a cadrelor militare aflate în serviciul de permanenţă pe unitate.

(4) Elevele pentru care starea de graviditate este dovedită medical pot amâna, la cerere, încheierea situaţiei şcolare pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.

(5) Elevii orfani pot beneficia de cazare şi hrănire în şcoli pe perioada vacanţelor.

Art. 81. - (1) Elevii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească învoiri, permisii, premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică şi comportare exemplară, potrivit normelor MApN şi prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

(2) Elevii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri au dreptul la învoiri şi permisii şi pentru rezolvarea unor probleme personale, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice din MApN.

Art. 82. - (1) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise şi sancţiunile aplicate.

(2) Modul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, cu respectarea prevederilor cuprinse în acest sens în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016.

Art. 83. - Elevii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri au dreptul să participe la activităţile şcolare şi extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ proprii, cercurile militare, precum şi la cele organizate în bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare sau în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora şi ale actelor normative specifice din MApN.

Art. 84. - Elevii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri se pot asocia în cercuri şi asociaţii culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut sau regulament propriu, aprobat de comandant.

Art. 85. - (1) în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii.

(2) Conţinuturile publicaţiilor se avizează de către responsabilii cu protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 86.- În şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se interzice organizarea oricărei activităţi care poate leza demnitatea, onoarea militară sau personalitatea elevilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile elevilor

 

Art. 87. - Elevii din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri au următoarele obligaţii:

a) să îşi însuşească cunoştinţele cuprinse în programele şcolare ale disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ;

b) să participe la activităţile didactice care se desfăşoară cu clasa/plutonul/grupa de studiu din care fac parte, precum şi la activităţile ordonate;

c) să respecte legile, ordinele, regulamentele militare şi regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri;

d) să respecte normele specifice care reglementează utilizarea tehnicii militare, a materialelor didactice şi a celorlalte bunuri din dotarea şcolii;

e) să aibă şi să îşi întreţină echipamentul şi toate materialele necesare pentru a participa la activităţile ce se desfăşoară în şcoală.

Art. 88. - Elevilor le este interzis:

a) să distrugă sau să deterioreze documente şcolare, manuale, materiale de logistică didactică sau alte bunuri din inventarul unităţii;

b) să organizeze şi să participe la acţiuni de tip sindical sau de protest;

c) să deţină şi să consume droguri sau substanţe halucinogene şi să participe la jocuri de noroc, atât în incinta unităţii de învăţământ, cât şi în afara acesteia;

d) să deţină şi să consume băuturi alcoolice în incinta unităţii;

e) să deţină sau să introducă în incinta unităţii arme, muniţii, obiecte sau materiale care pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului;

f) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau care, prin conţinutul lor, cultivă violenţa şi intoleranţa, instigă la nerespectarea bunelor moravuri ori pot constitui o ameninţare pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării;

g) să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicaţii şi informatică proprietate personală în timpul orelor de curs, examenelor, concursurilor şi altor activităţi ordonate;

h) să întreprindă acţiuni care să aducă prejudicii materiale, de imagine sau de altă natură personalului şcolii, şcolii militare sau armatei.

Art. 89. - Elevii din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt obligaţi să respecte normele privind portul uniformei militare şi, prin comportarea lor, să nu aducă prejudicii onoarei şi demnităţii militare sau prestigiului Armatei României.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Recompensarea elevilor

 

Art. 90. - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi/sau se disting prin calităţi manageriale şi comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) mulţumire/evidenţiere verbală în faţa colegilor de clasă/pluton/grupă de studiu sau în faţa consiliului profesoral;

b) evidenţiere de către comandant în faţa elevilor şcolii;

c) ridicarea unei sancţiuni aplicate anterior;

d) acordarea de premii, diplome, medalii;

e) numirea în funcţii de comandă specifice unităţii de învăţământ;

f) acordarea/înaintarea în gradul onorific;

g) înscrierea numelui şefului de promoţie pe placa de onoare a şcolii.

Art. 91. - Performanţa elevilor poate fi stimulată prin acordarea unor premii din partea conducerii şcolii, a eşaloanelor superioare, a unor fundaţii ştiinţifice şi culturale sau din partea comunităţii locale.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Sancţiunile aplicate elevilor

 

Art. 92. - (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale, inclusiv regulamentele militare, sunt sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Prin abatere gravă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncţii majore în activităţile, ordinea şi disciplina interioară din şcoală, afectarea în mod esenţial a imaginii acesteia ori a integrităţii fizice, demnităţii sau personalităţii celorlalţi elevi.

(3) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţie individuală;

b) interdicţie temporară de a ieşi în învoire;

c) retrogradare din gradul onorific;

d) destituire din funcţia de comandă;

e) mustrare scrisă;

f) preaviz de exmatriculare;

g) exmatriculare.

(4) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti înmatriculaţi la programele de studii postliceale li se aplică atât sancţiunile prevăzute la alin. (3), cât şi cele specifice categoriei profesionale.

Art. 93. - (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare şi consilierea acestuia astfel încât să îşi îndrepte atitudinea/comportamentul, cu menţionarea faptului că în caz contrari se va aplica o sancţiune mai severă.

(2) Observaţia individuală se aplică de către comandantul de pluton şi nu atrage scăderea notei la purtare.

Art. 94. - Interdicţia temporară de a ieşi în învoire se aplică de către comandantul de subunitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.

Art. 95. - (1) Retrogradarea din gradul onorific şi destituirea din funcţia de comandă se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea comandantului de subunitate.

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral şi în ordinul de zi pe unitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.

Art. 96. - (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral şi se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

(3) Aplicarea sancţiunii este însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct.

Art. 97. - (1) Preavizul de exmatriculare se aplică elevilor care au absentat 15% din numărul orelor prevăzut într-un semestru sau 25% din numărul de ore prevăzut într-un an şcolar, precum şi celor care au comis o abatere gravă de la ordinea şi disciplina militară.

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea şefului structurii de instrucţie şi educaţie, şi se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

Art. 98. - (1) Exmatricularea elevilor se aplică pentru abateri deosebit de grave şi în situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (3) şi art. 68, se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în ordinul de zi pe unitate, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol şi se raportează, ierarhic, şefului categoriei de forţe care are în subordine şcoala şi şefului Direcţiei management resurse umane.

(2) Exmatricularea se aduce la cunoştinţă elevului în scris, sub semnătură, de către comandantul şcolii.

(3) Exmatricularea elevilor din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri este fără drept de reînscriere în aceste unităţi de învăţământ postliceal militar.

Art. 99. - Elevii vinovaţi de deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor şcolii au obligaţia să suporte cheltuielile aferente lucrărilor de reparaţii sau înlocuirii bunurilor deteriorate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 100 - Sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. f) şi g) pot fi contestate în termen de 5 zile de la data de aducere la cunoştinţa elevului şi soluţionate conform prevederilor din regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Transferul elevilor

 

Art. 101. - Elevii din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri se pot transfera la cerere, în cadrul aceluiaşi program de studii, în limita cifrei de şcolarizare aprobate, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor în anul I de studii, astfel:

a) în cadrul aceleiaşi şcoli, de la o specializare la alta;

b) de la o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri la alta;

c) dintr-o şcoală militară de maiştri militari şi subofiţeri într-0 altă unitate de învăţământ postliceal care nu aparţine MApN.

Art. 102. - (1) în situaţia prevăzută la art. 101 lit. a), transferul se aprobă de consiliul de administraţie al şcolii.

(2) în situaţia prevăzută la art. 101 lit. b), transferul se aprobă de către şefii categoriilor de forţe ale armatei care au în subordine unităţile de învăţământ între care se efectuează transferul, pe raportul iniţiat de comandantul şcolii din care se efectuează transferul, cu informarea Direcţiei management resurse umane.

(3) în situaţia prevăzută la art. 101 lit. c), transferul se efectuează cu avizul consiliului de administraţie al şcolii şi aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ unde se transferă elevul, cu informarea ierarhică a şefului categoriei de forţe a armatei care are în subordine unitatea de învăţământ postliceal militar, precum şi a şefului Direcţiei management resurse umane.

(4) Transferul elevilor şcolarizaţi pentru alţi beneficiari, din afara MApN, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 101, este condiţionat de solicitarea şi obţinerea avizului acestor structuri.

Art. 103. - (1) După aprobarea transferului, în situaţia prevăzută la art. 101 lit. b), unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile, iar unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia şcolară în termen de 10 zile.

(2) Elevul este luat în evidenţă şi înscris în catalog numai după primirea situaţiei şcolare de la unitatea de învăţământ de la care s-a transferat.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Încetarea calităţii de elev

 

Art. 104. - (1) Calitatea de elev în învăţământul postliceal militar încetează în următoarele situaţii:

a) la absolvirea şcolii;

b) în cazul transferului într-o unitate de învăţământ care nu aparţine MApN;

c) în cazul admiterii la un program de formare iniţială a ofiţerilor în activitate;

d) în cazul exmatriculării;

e) la cererea scrisă a elevului, caz în care acesta se consideră retras;

f) dacă nu se prezintă la cursuri în termen de 3 zile de la data începerii acestora, fără să justifice absenţele;

g) în cazul în care este declarat „inapt medical”;

h) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

i) în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării acesteia, în baza deciziei consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.

(2) în cazul în care calitatea de elev în învăţământul postliceal militar încetează potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), d),

e), h) sau i) elevii au obligaţia să restituie cheltuielile de întreţinere şi instruire efectuate de MApN pe timpul şcolarizării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică elevilor înmatriculaţi în primul an care au depus cerere scrisă în termen de 5 zile de la începutul cursurilor şi celor prevăzuţi la alin. (1) lit. c) şi g) pe tot parcursul programului de formare.

(4) Elevii declaraţi „inapt medical” în ultimul semestru din anul terminal al programelor de studii cu durata mai mare de 1 an pot continua studiile în învăţământul postliceal militar, fără suportarea cheltuielilor de întreţinere şi instruire aferente perioadei de şcolarizare râmase până la absolvire şi fără a li se acorda primul grad militar la finalizarea studiilor.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Cursanţii

 

Art. 105. - (1) Calitatea de cursant al unei şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri se atribuie oricărei persoane din cadrul MApN care este înmatriculată la un curs organizat de şcoală.

(2) Calitatea de cursant al unei şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri se dobândeşte şi de către cetăţenii străini trimişi la pregătire sau de către personalul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şt securitate naţională, potrivit prevederilor acordurilor/protocoalelor/înţelegerilor încheiate în acest sens.

Art. 106. - Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor, participarea la toate activităţile prevăzute în programul orar al şcolii şi respectarea normelor de ordine interioară.

Art. 107. - Drepturile, obligaţiile, sancţiunile, recompensele, precum şi alte măsuri administrative şi educative aplicabile cursanţilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.

Art. 108. - Cursanţii scutiţi parţial de efort fizic, din motive medicale, au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi la orele în care se desfăşoară activităţi practice de pregătire militară.

Art. 109. - Cursanţii din şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri nu se pot transfera.

 

CAPITOLUL VI

Colaborarea dintre şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri şi alţi parteneri educaţionali

 

Art. 110. - (1) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pot încheia, cu informarea eşalonului ierarhic superior, protocoale de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, unităţi medicale, instituţii de cultură, organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională.

(2) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pot iniţia, în parteneriat cu structuri ale MApN, activităţi care să contribuie la atingerea obiectivelor educaţionale.

(3) în cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii militare, în protocol se menţionează cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art. 111. - Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 112. - (1) Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri au obligaţia să elaboreze regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a fiecărei şcoli în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.

(2) Metodologiile proprii elaborate de şcolile de maiştri militari şi subofiţeri sunt avizate de către şeful Direcţiei management resurse umane şi sunt aprobate de către şeful statului majorai categoriei de forţe ale armatei care are în subordine şcoala militară respectivă. După aprobare, o copie a acestora se transmite eşalonului ierarhic superior şi Direcţiei management resurse umane.

(3) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, Direcţia management resurse umane emite dispoziţia prevăzută la art. 47 alin. (2).

Art. 113. - (1) Elevilor şi cursanţilor li se întocmesc, la finalizarea perioadei de pregătire, fişe de apreciere a pregătirii profesionale în conformitate cu Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014, cu completările ulterioare.

(2) Fişele de apreciere a pregătirii profesionale ale elevilor se anexează la memoriul original, iar cele ale cursanţilor se trimit la unităţile de provenienţă, prin grija structurii de instrucţie şi educaţie.

Art. 114. - (1) Contractul educaţional prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni se semnează începând cu seria de elevi care se înmatriculează în anul I în anul şcolar 2016-2017.

(2) Angajamentul semnat de elevi în baza prevederilor „I.M. - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85/2003, îşi păstrează valabilitatea până la absolvirea studiilor de către seriile de elevi aflate în şcolarizare.

(3) Elevii care urmează un program de formare profesională iniţială a maiştrilor militari pot participa, cu aprobarea comandantului şcolii, la concursul de admitere într-o instituţie de învăţământ superior militar aparţinând MApN.

 

ANEXĂ

la instrucţiuni

 

- Model -

 

ROMÂNIA

 

NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

Exemplarul nr. .............................

ŞCOALA MILITARĂ ..........................................

 

 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 

I. Având în vedere prevederile art. 86 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suporta de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare, ale art. 188 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, şi ale art. 75 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, se încheie prezentul contract educaţional, între:

1. Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în ...................................................., reprezentat de ...................................................., în calitate de comandant al Şcolii Militare ...................................................., cu sediul în ...................................................., şi

2. Beneficiarul direct elev, ...................................................., cu domiciliul în .................................................... .

II. Scopul: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ în şcoala militară, prin responsabilizarea tuturor părţilor implicate în educaţia elevilor.

III. Drepturile părţilor: părţile semnatare ale prezentului contract educaţional au drepturile prevăzute în Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Militare .................................................... .

 IV. Obligaţiile părţilor: părţile semnatare ale prezentului contract educaţional au obligaţiile prevăzute în Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Militare .................................................... .

1. Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure elevului/elevei;

a) educaţia şi formarea profesională specifice învăţământului postliceal militar;

b) cazarea, hrănirea, echiparea, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi alte drepturi, în conformitate cu dispoziţiile legale, pe întreaga durată a şcolarizării în şcoala militară;

 c) repartizarea/numirea în funcţie în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură, la comportare şi la examenul de absolvire.

2. Beneficiarul direct: elevul/eleva ...................................................., cu domiciliul în ...................................................., mă oblig:

a) să respect normele care reglementează activitatea în şcoală;

b) să manifest interes la învăţătură pentru a obţine rezultate cât mai bune la toate disciplinele şi activităţile de învăţământ;

c) să manifest, în toate împrejurările, o conduită demnă şi civilizată, o ţinută regulamentară, în concordanţă cu onoarea şi demnitatea de elev al/elevă a şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri;

d) să îndeplinesc obligaţiile ce îmi revin şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;

e) să utilizez corespunzător baza material-didactică şi celelalte bunuri existente în unitatea de învăţământ şi să ie păstrez în bună stare de utilizare şi funcţionare;

f) să achit contravaloarea bunurilor materiale din dotarea şcolii, pierdute sau deteriorate din neglijenţa mea;

g) să susţin examenul de absolvire;

h) să restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele băneşti reprezentând cheltuielile de întreţinere şi de instruire din perioada în care am avut calitatea de elev în şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri în cazul în care:

- voi fi exmatriculat/exmatriculată pentru săvârşirea unor abateri disciplinare deosebit de grave sau pentru alte motive imputabile mie;

- voi rămâne repetent/repetentă;

- îmi încetează calitatea de elev conform prevederilor art. 104 lit. b), d), e), h) sau i) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016;

- nu voi susţine şi/sau nu voi promova examenul de absolvire la finalizarea programului de pregătire sau în termen de ... zile de la aceasta.

V. Durata contractului educaţional: .... ani (în funcţie de durata şcolarizării).

VI. Alte clauze:

Forţa majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.

Partea care, în caz de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile va înştiinţa în scris cealaltă parte, în termen de 7 zile de la data încetării situaţiei de forţa majoră.

Soluţionarea litigiilor

Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului educaţional.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, conform legii.

Prezentul contract educaţional s-a încheiat la Şcoala Militară .................................................... în 2 (două) exemplare, în original, pentru fiecare parte şi s-a înregistrat cu nr. ........................... din ............................ după ce, în prealabil, s-a verificat identitatea elevului/elevei.

 

Beneficiarul direct: elevul/eleva ....................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Comandantul Şcolii Militare ....................................................

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

Am primit un exemplar din prezentul contract educaţional,

elevul/eleva ....................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 623 din 26 iulie 2016

Nr. 1.344 din 5 august 2016

Nr. 2.436 din 12 octombrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR - Marfă” - S.A. deţine o pârtiei păţi e majoritară

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - SA, la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR - Marfă” - S.A. deţine o participaţie majoritară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială ROFERSPED - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Petru Sorin Buşe

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Daniela Pescaru,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială ROFERSPED - S.A.

Str. Turda nr. 98, bl. 29A, tronson 3, parter

Cod unic de înregistrare

RO 9825567

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

143.764.00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

143.199.00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

565,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

138.936,68

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

138.206,68

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

135,175,02

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.746,36

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.070,70

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.703,29

 

 

 

C2

bonusuri

14

367,41

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

15,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

15,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

224,50

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

436,16

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

271,30

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

730,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.827,32

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

820,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4,007,32

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

4.007,32

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

170.00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.436,59

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

3.436,59

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

570,73

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

521,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

521,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

35

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

35

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.332.62

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.055,45

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

4.091,40

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

12.000,00

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.