MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 840/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 340 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 345 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.184. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb

 

5.291. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.106. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 340

din 24 mal 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Nutrimold - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 17.093/245/2015 al Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.519D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 1.621 D/2015, nr. 1.643D/2015 şi nr. 142D/2016 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Nutrirom - S.R.L. din Iaşi, Societatea Tagro Grup - S.R.L. din Iaşi şi, respectiv, de Societatea Arcom International Company - S.R.L. din comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, în dosarele nr. 16.300/245/2015, nr. 16.299/245/2015 şi, respectiv, nr. 16.303/245/2015 ale Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din Oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarelor nr. 1.621D/2015, nr. 1.643D/2015 şi nr. 142D/2016 la Dosarul nr. 1.519D/2015.

6. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.621 D/2015, nr. 1.643D/2015 şi nr. 142D/2016 la Dosarul nr. 1.519D/2015, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta invocă jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 944 din 6 iulie 2010, Decizia nr. 1.207 din 5 octombrie 2010 şi Decizia nr. 1.297 din 14 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

8. Prin încheierea din 6 octombrie 2015, Sentinţa civilă nr. 11.249 din 8 octombrie 2015, încheierea din 12 octombrie 2015 şi Sentinţa civilă nr. 13.966 din 25 noiembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 17.093/245/2015, nr. 16.300/245/2015, respectiv nr. 16.299/245/2015 şi nr. 16.303/245/2015, Judecătoria Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Nutrimold - S.A. din Iaşi, respectiv de Societatea Nutrirom - S.R.L. din Iaşi, Societatea Tagro Grup S.R.L. din Iaşi şi Societatea Arcom International Company - S.R.L. din comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare şi a unor cereri de suspendare a executării silite.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale întrucât, atâta timp cât nu se prevede că măsura asigurătorie poate fi aplicată doar atunci când există temeiuri, indicii temeinice că ar exista pericolul sustragerii de la plată în eventualitatea în care se va stabili că există o faptă cauzatoare de prejudicii bugetului de stat, dispoziţia legală lasă ioc arbitrariului organului fiscal.

10. Se mai susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât instituie două măsuri asigurătorii ce nu se justifică. Astfel, procesul-verbal de control încheiat de Direcţia de combatere a fraudelor constituie act de sesizare a Parchetului, care, la rândul său, în situaţia în care consideră că sunt elemente care conduc la ideea săvârşirii unor fapte penale cauzatoare de prejudicii, după începerea urmăririi penale, poate institui măsuri asigurătorii, fapt ce presupune o analiză a probelor din care să se constate existenţa unor temeiuri cel puţin rezonabile că ar exista pericolul sustragerii de la plata sumelor datorate. Este neconstituţional să se prevadă două măsuri asigurătorii în una şi aceeaşi situaţie, fiind creată o situaţie discriminatorie între societăţile pentru care sesizarea penală este formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi orice altă societate pentru care sesizarea penală este formulată în alt mod, chiar dacă ambele se pot face vinovate, eventual, de fapte similare.

11. De asemenea, dispoziţiile legale criticate nu cuprind criteriile în baza cărora pot fi dispuse măsurile asigurătorii şi nici limitarea în timp a acestora. S-a apreciat că, în aceste condiţii, aceste măsuri pot fi luate în mod discriminatoriu şi abuziv, putând dura ani de zile, timp în care persoana vizată este lipsită de un atribut al dreptului de proprietate, respectiv dreptul de dispoziţie.

12. Judecătoria Iaşi - Secţia civilă şi-a exprimat opinia în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Instanţa arată că legea reglementează doar posibilitatea indisponibilizării unor bunuri, nu şi posibilitatea confiscării acestora. Atâta vreme cât măsurile reglementate de textul de lege criticat au caracter provizoriu, nu se poate pune problema încălcării dispoziţiilor constituţionale cu privire la dreptul de proprietate privată. De altfel, potrivit art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, ceea ce conferă legiuitorului competenţa de a stabili cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate.

13. În plus, nu se poate susţine că dispoziţiile legale criticate ar fi de natură să încalce dispoziţiile art. 44 din Constituţie referitoare la dreptul de proprietate privată prin prisma faptului că nu este prevăzută o limitare în timp a măsurilor asigurătorii atâta timp cât, potrivit art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, măsurile asigurătorii vor fi ridicate în cazul în care debitorul constituie o garanţie la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz.

14.  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

15. Guvernul, în punctul de vedere, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor criticate prin Decizia nr. 944 din 6 iulie 2010.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile

procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007 care au următorul conţinut: „(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.”

19. Curtea constată faptul că dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate, având în vedere ca ele continuă să producă efecte juridice în cauze.

20. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine faptul că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici relativ similare, constatând că acestea sunt constituţionale.

22. Astfel, prin Decizia nr. 1.297 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 19 decembrie 2011, Curtea Constituţională a reţinut că măsurile asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiţii, măsurile asigurătorii, potrivit textului de lege criticat, „rămân valabile pe toată perioada executării silite” şi, mai mult, „odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii”.

23. Această viziune a legiuitorului a fost determinată de imperativul eficientizării procedurilor de recuperare a debitelor pe care operatorii economici le înregistrează la bugetul de stat, iar finalitatea oricărei proceduri de executare silită este recuperarea debitelor datorate, indiferent de creditorul obligaţiei.

24. Distinct de cele reţinute, Curtea a constatat, în ceea ce priveşte invocarea încălcării prevederilor constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privată, că, atâta vreme cât măsura reglementată de textul de lege criticat are caracter provizoriu şi nu soluţionează fondul dreptului, nu poate fi reţinută această critică. În plus, potrivit art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată sunt stabilite prin lege, ceea ce conferă legiuitorului competenţa de a stabili cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat

25. De altfel, Curtea a observat că art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prevede că măsurile asigurătorii vor fi ridicate în cazul în care debitorul constituie o garanţie la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz.

26. Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile legale nu cuprind criteriile în baza cărora pot fi dispuse măsurile asigurătorii şi nici limitarea în timp a acestora, Curtea Constituţională a stabilit prin decizia menţionată că norma juridică contestată este suficient de clară, precisă şi previzibilă pentru a permite reglarea conduitei celor interesaţi, avându-se în vedere şi prevederile de ansamblu în materia executării silite a creanţelor fiscale.

27. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

28. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia prevederile legale sunt neconstituţionale atâta timp cât nu se prevede că măsura asigurătorie poate fi aplicată doar atunci când există temeiuri, indicii temeinice că ar exista pericolul sustragerii de la plată în eventualitatea în care se va stabili că există o faptă cauzatoare de prejudicii bugetului de stat, Curtea reţine faptul că, potrivit art. 129 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală „Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent.” De asemenea, potrivit art. 129 alin. (11), „împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 112. “Aşadar, măsura organului fiscal trebuie să fie motivată în mod corespunzător de către conducătorul acestuia, întrucât îh caz contrar ea poate să fie desfiinţată de instanţa judecătorească. Astfel, măsura asigurătorie dispusă poate fi cenzurată de instanţa judecătorească.

29. De asemenea, nu se poate susţine că măsura aplicată se întinde sine die, având în vedere prevederile art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală potrivit cărora „Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 127, după caz.”

30. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia este neconstituţional să se prevadă două măsuri asigurătorii în una şi aceeaşi situaţie, fiind creată o situaţie discriminatorie între societăţile pentru care sesizarea organelor de urmărire penală este formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi orice altă societate pentru care sesizarea organelor de urmărire penală este formulată în alt mod chiar dacă ambele se pot face vinovate, eventual, de fapte similare, ea priveşte aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, care excedează competenţei Curţii Constituţionale. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sunt neconstituţionale prevederile actelor [...] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei”, alin. (3) al aceluiaşi articol stabilind că instanţa constituţională „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată Curtea Constituţională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţele judecătoreşti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege” (a se vedea Decizia nr. 1.665 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010).

31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Nutrimold - S.A. din Iaşi, Societatea Nutrirom - S.R.L. din Iaşi, Societatea Tagro Grup - S.R.L. din Iaşi şi Societatea Arcom International Company - S.R.L. din comuna Tomeşti, judeţul Iaşi în dosarele nr. 17.093/245/2015.nf. 16.300/245/2015, nr. 16.299/245/2015 şi. respectiv, nr. 16.303/245/2015 ale Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

pentru AUGUSTIN ZEGREAN

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,

semnează prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 345

din 24 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Carlo Ghiotto în Dosarul nr. 1.949/290/2015 al Judecătoriei Reşiţa şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.712D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate solicită, de fapt, modificarea soluţiei legislative.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 11 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.949/290/2015, Judecătoria Reşiţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Carlo Ghiotto, într-o cauză având ca obiect o plângere împotriva unor încheieri de carte funciară.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că este asociatul unei societăţi, persoană juridică, dizolvată împotriva voinţei asociaţilor săi, în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. În acest context, face referire şi la prevederile art. 171 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care prevăd situaţia transferului de proprietate al imobilelor în cazul radierii societăţii ca urmare a dizolvării voluntare. Arată că aceste prevederi din Legea societăţilor şi din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, extrem de clare în opinia autorului excepţiei, sunt în contradicţie cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, criticate în prezenta cauză, întrucât acestea nu fac în niciun fel distincţie între cazurile de fapt care determină transferul proprietăţii.

6. Judecătoria Reşiţa apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Arată, astfel, că prin adoptarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, sistemul de publicitate imobiliară al cărţilor funciare s-a extins la nivelul întregii ţări. Cartea funciară reprezintă un registru public, ce cuprinde evidenţa juridică integrală şi exactă a imobilelor proprietatea persoanelor fizice şi juridice din raza lor de cuprindere. Superioritatea sistemului cărţilor funciare rezidă în faptul că acesta are în vedere apărarea intereselor proprietarilor bunurilor imobile, dar şi al terţilor, permiţând o identificare mult mai uşoară a imobilului şi având, astfel, şi efect de opozabilitate.

7. De asemenea, este de menţionat caracterul real al evidenţei, prin care atât părţile, cât şi terţii interesaţi sunt în măsură să cunoască situaţia juridică a unui imobil în orice moment (proprietarul, sarcinile imobiliare, ipotecile, urmăririle, indisponibilizările, modalităţile de care sunt afectate, dobândirea dreptului, capacitatea părţilor etc.). Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la bunurile imobile. Fiecare imobil are cartea sa funciară, în care sunt înscrise toate actele translative sau constitutive de drepturi, astfel încât se poate cunoaşte situaţia juridică a acestuia.

8. Impunerea prin lege a unor condiţii pentru intabularea sau înscrierea provizorie în cartea funciară, cum este cerinţa prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 7/1996, respectiv ca înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere să individualizeze printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, asigură securitatea juridică a înscrierilor sau radierilor menţiunilor din cartea funciară.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul, în punctul de vedere exprimat, opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile constituţionale la care acesta se raportează deoarece, dispoziţiile respective prevăd anumite condiţii necesare a fi îndeplinite pentru intabularea sau înscrierea provizorie în cartea funciară. Astfel, potrivit prevederilor criticate este necesar ca înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere, să individualizeze imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, în vederea asigurării securităţii juridice a înscrierilor sau radierilor menţiunilor de carte funciară.

11. Prin urmare, critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale vizate, în raport de art. 44 din Constituţie, nu poate fi reţinută, deoarece nu conţin nicio reglementare de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale menţionate.

12. În opinia Guvernului, în cauză nu se pune problema neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate de către autorul excepţiei, ci este vorba de o problemă strict de interpretare şi aplicare a acestora, în raport cu situaţia de fapt ce urmează a fi reţinută de către instanţa de judecată.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013. Curtea reţine faptul că Legea cadastrului şi a publicităţi] imobiliare nr. 7/1996 a fost republicată din nou în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015. Dispoziţiile legale care şi-au păstrat aceeaşi numerotare în urma republicării succesive şi au următoarea formulare:

- Art. 29 alin. (1) lit. c): „în cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii limitative: [.. ]

c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;”.

16. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, respingând-o ca inadmisibilă, prin Decizia nr. 285 din 10 mai 2016, nepublicată încă la data pronunţării prezentei decizii.

18. Cu privire la situaţia de fapt concretă, Curtea reţine că, în speţă, prin cererea aflată pe rolul Judecătoriei Reşiţa, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a formulat o plângere împotriva unei încheieri de reexaminare, respectiv, de respingere, emise de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reşiţa referitoare la intabularea dreptului său de proprietate asupra unui imobil (apartament) aflat în proprietatea Societăţii Ghiotto Invest - S.R.L. Astfel cum reiese din cuprinsul încheierii de sesizare, conform Sentinţei nr. 1.520/2008 pronunţate de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul nr. 2.339/115/2008 al acestei instanţe, s-a dispus dizolvarea societăţii (Ghiotto Invest - S.R.L.) în baza art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât nicio persoană interesată nu a solicitat numirea unui lichidator, directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a solicitat, prin cerere, judecătorului delegat radierea societăţii, iar conform încheierii acestuia din 2009, s-a admis cererea formulată şi s-a dispus radierea societăţii. Aşa fiind, această societate a fost radiată în anul 2009, în temeiul prevederilor art. 237 alin. (8) şi (9) din Legea societăţilor nr. 31/1990. Ca urmare a radierii societăţii, Primarul municipiului Reşiţa a emis, în anul 2012, dispoziţia prin care s-a dispus scoaterea de pe rolul fiscal a societăţii, precum şi anularea deciziilor de impunere ulterioare radierii acesteia. Reclamantul învederează faptul că societatea a fost dizolvată împotriva voinţei asociaţilor, iar nu prin voinţa acestora, sediul materiei fiind art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, neexistând o hotărâre a asociaţiilor de repartizare a activelor, transferul proprietăţii asupra acestora efectuându-se ope legis, conform art. 237 alin. (8)-(10) din actul normativ menţionat. Acesta se raportează şi la prevederile art. 171 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, care reglementează tocmai situaţia în care se găseşte societatea vizată. Autorul excepţiei subliniază faptul că, deşi în cererea de reexaminare au expus toate aceste argumente, registratorul-şef nu a ţinut cont de ele şi, din eroare, acesta a considerat că reclamantul are nevoie de un certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, în care să fie amintit imobilul în cauză.

19. Aşa fiind, consideră că prevederile art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi cele ale art. 171 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 sunt în contradicţie cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, criticate în prezenta cauză.

20. Analizând excepţia de neconstituţionalitate din perspectiva criticilor astfel formulate, Curtea reţine că autorul acesteia şi-a întemeiat argumentele de neconstituţionalitate pe o pretinsă necorelare între prevederile criticate din Legea nr. 7/1996, care nu fac niciun fel de distincţie între cazurile de fapt care determină transferul proprietăţii, şi cele cuprinse în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, şi în Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, necorelare ce a determinat, în viziunea acestuia, o încălcare a dispoziţiilor art. 44 din Constituţie.

21. Plecând de la aceste premise, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat constant că nu se poate pronunţa asupra neconcordanţelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra înţelesului dispoziţiilor legale criticate în raport cu prevederile şi principiile constituţionale. De exemplu, prin Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005, şi Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, Curtea a reţinut că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Prin urmare, o astfel de situaţie nu constituie un veritabil argument pe care să se întemeieze neconstituţionalitatea prevederilor criticate, ci o eventuală contrarietate între norme legale din acelaşi domeniu sau din domenii pe care autorii excepţiei de neconstituţionalitate le apreciază ca fiind similare. Or, coordonarea legislaţiei în vigoare, sub aspectele menţionate, este de competenţa autorităţii legiuitoare.

22. Totodată, Curtea observă că autorul excepţiei este nemulţumit şi de modul de aplicare de către registratorul şef a reglementărilor aplicabile în această materie. Or, acest aspect nu poate constitui motive de neconstituţionalitate a textelor criticate şi, prin urmare, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, fiind de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. Mai mult, în aplicarea art. 237 ultimul alineat din Legea nr. 31/1990, bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8)-(10), le revin acţionarilor/asociaţilor, iar modul concret de punere în aplicare a acestor reglementări ţine de competenţa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sub controlul instanţei judecătoreşti, în condiţiile Legii nr. 7/1996.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Carlo Ghiotto în Dosarul nr. 1.949/290/2015 al Judecătoriei Reşiţa.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Reşiţa şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

pentru AUGUSTIN ZEGREAN

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,

semnează prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.820/AC din 22 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 16.177 din 15 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Punctul de vedere al Direcţiei biodiversitate din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad cu nr. 14.745 din 13 noiembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Punctul

de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 28.567/ES din 17 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.184.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1), ale art. 27 alin. (2) lit. a), respectiv ale art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de tarifele de evaluare, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

în temeiul art. 61 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare notele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia generală de management şi resurse umane nr. 685 din 1 iunie 2016, respectiv nr. 748 din 17 iunie 2016, înregistrate la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar cu nr. 1.595 din 17 iunie 2016, precum şi lista finală a unităţilor de învăţământ propuse de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru procesul de evaluare externă periodică, conform comunicărilor înaintate de inspectoratele şcolare, ca urmare a solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia generală de management şi resurse umane nr. 685 din 1 iunie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Procesul de evaluare externă periodică a celor 3.123 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care, în anul şcolar 2016-2017, intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, propuse de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, se eşalonează pe 4 ani şi se realizează cu fonduri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) în anul 2016 se supun evaluării externe periodice 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu 702 niveluri de învăţământ, unităţi de învăţământ care intră sub incidenţa art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au fost evaluate extern periodic, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu anul 2017, în funcţie de evoluţia reţelei şcolare, lista unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor intra în procesul de evaluare externă periodică, altele decât cele prevăzute în anexa la prezentul ordin, pe baza propunerilor inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, va fi stabilită anual de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

Art. 3. - (1) Evaluarea externă a acestor unităţi de învăţământ preuniversitar se va realiza pe bază de contract încheiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar,

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice alocă fondurile necesare pentru activităţile de evaluare externă periodică a calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 712/2009, cu modificările ulterioare, respectiv maximum 3.795 lei pentru fiecare nivel de învăţământ, dar nu mai mult de cheltuielile directe la care se adaugă o cotă de până la 10% din cheltuielile indirecte, conform reglementărilor legale.

(3) Pentru anul 2016, prin contractul încheiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar se acordă suma reprezentând cheltuielile directe şi maximum 10% din cheltuielile indirecte, pe baza fundamentării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(4) Pentru anii 2017, 2018 şi 2019, sumele pentru contractul între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar se vor calcula în mod corespunzător, corelate cu lista menţionată la art. 2 din prezentul ordin.

(5) Anual, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice verifică, prin Serviciul de Audit, modul de utilizare a sumelor alocate către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru evaluarea externă periodică a unităţilor de învăţământ evaluate extern periodic conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar realizează activităţile de evaluare externă periodică a calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale şi înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice un raport semestrial.

Art. 5. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii îh învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală Management şi Resurse Umane, Direcţia Generală învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Buget-Finanţe din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016.

Nr. 5.291.

 

ANEXĂ

 

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat supuse evaluării externe periodice în anul 2016

 

Nr. crt.

Judeţul

Mediul

COD CIF

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică/niveluri de învăţământ şcolarizate/adresa, nr. tel./fax/8-mail

Nivelul de învăţământ

Total niveluri

1

AB

Urban

5504718

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia (primar, gimnazial, liceal, a două şansă)

Alba Iulia, Str. Călăraşilor nr. 2/0258812473,

contact@lmap.ro

primar

3

gimnazial

liceal

2

AB

Rural

12817424

Şcoala Gimnazială Almaşu Mare (PRI, GIM),

Str. Almaşu Mare nr. 238, tel./fax: 0258850115,

sc.almasumare@mail.albanet.ro

primar

2

gimnazial

3

AB

Rural

12864698

Şcoala Gimnazială Blandiana (PRE, PRIM, GIM),

Str. Principală nr. 204 A, tel./fax: 0258760708/

scoalablandiana@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

4

AB

Rural

12848722

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gârda de Sus (PRE, PRI, GIM),

Str. Centru nr. 50 A, tel./fax: 0258778123,

sc.girda@mail.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

5

AB

Rural

12857543

Şcoala Gimnazială Mogos (PRE, PRI, GIM), toc. Mogos, jud. Alba nr. 38B,

tel./fax: 0258-855528/

sc.mogos@mail.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

6

AB

Rural

12864647

Şcoala Gimnazială Noşlac (PRE, PRI, GIM),

Str. Şcolii nr. 1, tel./fax: 0258-889109/

scoalanoslac@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

7

AB

Rural

12817440

Şcoala Gimnazială Ocoliş (PRE, PRI, GIM),

Str. Principală nr. 164, tel/fax: 0258/776416,

sc.ocolis@maii.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

8

AB

Rural

12839694

Şcoala Gimnazială Poşaga de Jos (PRE, PRI, GIM)/

Poşaga de Jos, tel./fax: 0258776025,

sc.ocolis@mail.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

9

AB

Rural

12864507

Şcoala Gimnazială „Simion Balint”

Roşia Montană (PRE, PRI, GIM), Roşia Montană nr. 188/0258/783113/

sc.rosiamontana@gmail.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

10

AB

Rural

12884148

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea (PRE, PRI, GIM),

Str. Avram Iancu nr. 69, tei. 0258/876108, fax: 0258/815003,

sc.unirea@mail.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

11

AB

Rural

12877710

Şcoala Gimnazială Vidra (PRE, PRI, GIM),

Str. Lunca Bisericii nr. 34, tel./fax: 0258786583/

sc.vidra@mail.albanet.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

12

AG

Urban

4469205

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti,

Str. Teiuleanu nr. 1, tel./fax: 0348430054,

c_economic@yahoo.com

liceal

1

13

AG

Urban

29361291

Grădiniţa cu Program Prelungit „Luminişul Pădurii” Piteşti,

Str. Frasinului nr. 10, tel: 0248274094

PRE

preşcolar

1

14

AG

Rural

4972044

Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” Stălpeni,

PRE, PRI, GIM, LIC TEHN/tel: 0248565531

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

15

AG

Urban

29412751

Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi” Piteşti,

Bd. Republicii nr. 84, tel: 0248214039

PRE

preşcolar

1

16

AG

Urban

4469248

Grădiniţa cu Program Prelungit „Armonia” Piteşti,

Str. Independenţei nr. 20/tel: 0248254848 PRE

preşcolar

1

17

AG

Urban

29437365

Grădiniţa cu Program Prelungit „Fantezia”, Costeşti,

Str. Ştrandului nr. 18, tel: 0248672846

PRE

preşcolar

1

18

AG

Urban

29454650

Grădiniţa cu Program Normal „Lumea Copiilor”, Topoloveni,

Calea Bucureşti nr. 74, tel: 0248667557

PRE

preşcolar

1

19

AR

Urban

29028913

Seminarul Teologic Ortodox Arad (LIC VOC), Arad,

Str. Academia Teologică nr. 11-13, cod 310096, tel: 0257-285292; fax: 0257-285292;

seminort@yahoo.com

liceal

1

20

AR

Urban

3520067

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica (PRI, GIM, LIC TEO, LIC TEH, PROF), Pecica,

Str. 2 nr. 37, cod 317235,

tel: 0257-468084; fax: 0257-468084;

ltpecica@gmail.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

21

AR

Urban

3519119

Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova (PRI, GIM, GIM SP, LIC TEH. LIC TEO, PROF), Lipova,

Str. N. Titulescu nr. 1, cod 315400, tel:0257-563121; fax: 0257-563120;

gsam@clicknet.ro

primar

4

gimnazial

gimnazial

special

liceal

profesional

22

AR

Urban

29045515

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Curtici (PRI, GIM), Curtici,

Str. I. R, Şirianu nr. 20-22, cod 315200, tel: 0257-464106; fax: 0257-464106;

curtici2@gmail.com

primar

2

gimnazial

23

AR

Rural

29021893

Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” Andrei Şaguna (PRI, GIM),

Andrei Şaguna nr. 164, cod 317426, tel. 0257-380351; fax: 0257-380351;

andreisaguna@yahoo.com

primar

2

gimnazial

24

AR

Rural

29033030

Şcoala Primară „Sever Bocu” Şiştarovăţ (PRI),

 Şiştarovăţ nr. 116, cod 317345, tei: 0257-434232; fax: 0257-434232;

scoalasistarovat@yahoo.com

primar

1

25

AR

Urban

29033960

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Piticilor” Arad (PRE), Arad,

Calea Radnei nr. 248, cod 310292, tel: 0257-219939; fax: 0257-219939; gradinitapp18arad@yahoo.com

preşcolar

1

26

AR

Urban

29047648

Grădiniţa cu Program Prelungit Pecica (PRE), Pecica,

Str. 2 nr. 197, cod 317235, tel: 0257-469438, fax: 0257-469438;

gradiproprepecica@yahoo.com

preşcolar

1

27

AR

Rural

14178823

Şcoala Gimnazială Specială Vărădia de Mureş

(PRI, GIM/SPE), Vărădia de Mureş nr. 38, cod 317380,

tel: 0257-417104; fax; 0257-417104; scspecvaradia@yahoo.com

primar

2

gimnazial

gimnazial

special

28

AR

Urban

3519755

Clubul Sportiv Şcolar „Gloria” Arad, Arad,

Str. Ion Rusu Sirianu nr. 6, cod 310035, tei: 0357-409916; fax: 0357-409916;

lps_css2003@yahoo.com

liceal

1

29

B

Urban

20769832

Grădiniţa Nr. 42, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Gala Galaction nr. 1, tel./fax: 0212242440,

e-mail: gradinitanr42@yahoo.ro

preşcolar

1

 

30

B

Urban

7807076

Grădiniţa Nr. 50, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Nicolae Iorga nr. 5, tel./fax: 0212128804,

e-mail: gradinita_nr_50@yahoo.com

preşcolar

1

31

B

Urban

4192901

Grădiniţa Nr. 116, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Mendeelev nr. 27, tel./fax: 0213168043,

e-mail: gradinitanr116@yahoo.com

preşcolar

1

32

B

Urban

4754856

Grădiniţa Nr. 122, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Băneasa nr. 12, tel./fax: 0212320179,

e-mail: gradinita122@yahoo.com

preşcolar

1

33

B

Urban

4316643

Grădiniţa Nr. 203, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. C.A. Rosetti nr. 32, tel.7fax: 0213112352,

e-mail: gradinita203@yahoo.com

preşcolar

1

34

B

Urban

4382507

Grădiniţa Nr. 248, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Arthur Vârtejeanu nr. 15, tel./fax: 0212224120,

e-mail: gradinitam248@yahoo.com

preşcolar

1

35

B

Urban

4382582

Grădiniţa Nr. 251, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Venezuela nr. 11, tel ./fax: 0212301417,

e-mail: gradinita_251 @yahoo.com

preşcolar

1

36

B

Urban

8209615

Grădiniţa Nr. 252, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. Aleea Alexandru nr. 34, tel./fax: 0212302296,

e-mail: gradi252@yahoo.com

preşcolar

1

37

B

Urban

30686351

Grădiniţa M.AP.N. Nr. 2, Bucureşti, sectorul 1 (PRE),

Str. G-ral. Cristescu nr. 5, tel./fax: 0213156889,

e-mail: gradinita_mapn2@yahoo.com

preşcolar

1

38

B

Urban

20715395

Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Atelierului nr. 25, tel./fax: 0213127572, 0213179916,

e-mail: sfintiivoievozi@gmail.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

39

B

Urban

20769298

Şcoala Gimnazială Nr. 6, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. C-tin Dobrogeanu-Gherea nr. 74, tel./fax: 0212332730,

e-mail: scoala6@gmail.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

40

B

Urban

20769301

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Neagoe Vodă nr. 11, tel./fax: 0212321531,

e-mail: scoala.sapte@yahoo.com

primar

2

gimnazial

41

B

Urban

20769328

Şcoala Gimnazială Nr. 13, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI. GIM),

bd. Petrila nr. 10-12, tel./fax: 0213510198,

e-mail: scoala13ro@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

42

B

Urban

20769255

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM, PRI-SP, GIM-SP),

Calea Dorobanţilor nr. 163, tel./fax: 0212301673,

e-mail: secretariat@scoala45.ro

primar

2

gimnazial

primar special

gimnazial

special

43

B

Urban

20745701

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Ştirbei Vodă nr. 32-34, tel./fax: 0213138287,

e-mail:

iula_zoia2005@yahoo.com

primar

2

gimnazial

44

B

Urban

20745779

Şcoala Gimnazială „Uruguay”, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Virgiliu nr. 40, tel./fax; 0216370361,

e-mail: şcoala152_uruguay@yahoo.es

preşcolar

3

primar

gimnazial

45

B

Urban

20769352

Şcoala Gimnazială Nr. 162, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Copşa Mică nr. 1A, tel./fax: 0212205484,

e-mail: scoala162@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

46

B

Urban

20799850

Şcoala Gimnazială „Geo Bogza”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Barbu Lăutaru nr. 4, tel./fax: 0212223072,

e-mail: scoala170@caronet.ro

primar

2

gimnazial

47

B

Urban

20745787

Şcoala Gimnazială „Petre Ispirescu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Vasile Gherghel nr. 2, tel./fax: 0212241163,

e-mail:

scoala171pi@yahoo.com, sc.gimn.petre.ispirescu@gmail.com

primar

2

gimnazial

48

B

Urban

20745809

Şcoala Gimnazială .Eugen Barbu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Pavlov nr. 2-4 , tel./fax: 0212240937,0212240240,

e-mail:

Scoala173eugenbarbu@yahoo.it

primar

2

gimnazial

49

B

Urban

20745663

Şcoala Gimnazială „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Coralilor nr. 1, tel./fax: 0216671547,

e-mail: scoala177_ngrigorescu@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

50

B

Urban

20769247

Şcoala Gimnazială Nr. 178, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Dridu nr. 2, tel./fax: 0216670335,

e-mail: scoalanr178@gmail.com

primar

2

gimnazial

51

B

Urban

20769220

Şcoala Gimnazială Nr. 179, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Ardealului nr. 34 ,tel./fax: 0216670247,

e-mail: scoala179@gmail.com

primar

2

gimnazial

52

B

Urban

20769280

Şcoala Gimnazială Nr. 181, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Nazarcea nr. 30, tel./fax: 0213105599,0213105970,

e-mail: scoala_181@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

53

B

Urban

20745728

Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Amintirii nr. 26, tel./fax: 0216674540,

e-mail: scoala_182_bucuresti@yahoo.com

primar

2

gimnazial

54

B

Urban

20745710

Şcoala Gimnazială Nr. 183, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Dunei nr. 1 , tel./fax: 0216673280,

e-mail: scoala_183@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

55

B

Urban

32287098

Şcoala Gimnazială Nr. 184, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM),

Str. Ştefan Magheri nr. 13, tel./fax: 0216672225,

e-mail: scoala184@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

56

B

Urban

20769239

Şcoala Gimnazială Nr. 192, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM),

Str. Munteniei nr. 28, tel./fax: 0216670296,

e-mail: scoala192@yahoo.com

primar

2

gimnazial

57

B

Urban

4433880

Colegiul Naţional „Sfântul Sava “, Bucureşti, sectorul 1 (LSC TEO),

Str. G-ral. Berthelot nr. 23, tel./fax: 0213126821,

e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

liceal

1

58

B

Urban

4773866

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti, sectorul 1 (GIM, LIC TEO),

Str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, tel./fax: 0212226670,

e-mail: lbi@lbi.ro

gimnazial

2

liceal

59

B

Urban

4754830

Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Bucureşti, sectorul 1 (PRE,

PRI, GIM, LIC TEO), Str. Jean Monnet nr. 2,

tel./fax: 0212305078,

e-mail: itjeanmonnet@gmail.com

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

 

60

B

Urban

4505413

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Bucureşti, sectorul 1 (LIC TEO),

Str. Pajurei nr. 9, tel.: 0216670890, fax: 0216674295,

e-mail: lt_constantin_brancoveanu@yahoo.com

liceal

1

61

B

Urban

20769409

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM, LIC TEO),

bd. Ion Mihalache nr. 126, tel./fax: 0212242026,

e-mail: licniorga@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

62

B

Urban

20799841

Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM, LIC TEO),

Str. Şcoala Floreasca nr. 5, tel./fax: 0212305292, 0212338277,

e-mail: liceulteoreticalexandruvlahuta@yahoo.ro

primar

3

gimnazial

liceal

63

B

Urban

20745744

Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM, LIC TEO),

Calea Plevnei nr. 38-40, tel./fax: 0213149311,

e-mail: liceulcervantes@gmail.com

primar

3

gimnazial

liceal

64

B

Urban

4266715

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti, sectorul 1 (GIM, LIC VOC),

Str. G-ral. Berthelot nr. 56-58, tel.: 0213145529, fax: 0213131216,

e-mail: ntonitza@yahoo.com, lntonitza@gmail.com

gimnazial

2

liceal

65

B

Urban

4505324

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM, LIC VOC),

Str. Gheorghe Mânu nr. 30, tel./fax: 0213108871,

e-mail: george.enescu.ro@gmail.com

primar

3

gimnazial

liceal

66

B

Urban

4364608

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Bucureşti, sectorul 1 (LICTEH),

bd. Dacia nr. 34, tel./fax: 0212117256,

e-mail: cemadgearu@yahoo.com

liceal

1

67

B

Urban

4602050

Colegiul Tehnic „Media”, Bucureşti, sectorul 1 (LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS),

Str. Jiului nr. 163, tel.: 0216675585, fax: 0216684350,

e-mail: colegiultehnicmedia@yahoo.com

liceal

 

2

postliceal

68

B

Urban

4192731

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”, Bucureşti, sectorul 1 (LICTEH, LIC VOC, LIC TEO),

Str. Occidentului nr. 12, tel./fax: 0213108958

e-mail: ctalp2002@yahoo.com

liceal

1

69

B

Urban

20769395

Şcoala Gimnazială de Arte Josif Sava”, Bucureşti, sectorul 1 (GIM/AR),

Str. Constantin Dissescu nr. 37, tel./fax: 0212312470,

e-mail: muzica1@hotmail.com

gimnazial

1

70

B

Urban

20715387

Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3, Bucureşti, sectorul 1 (GIM/AR),

Str. Ştirbei Vodă nr. 101, tel./fax: 0213142361,

e-mail: vionicmaler@yahoo.com

gimnazial

1

71

B

Urban

4203512

Grădiniţa „Licurici”, Bucureşti, sectorul 2 (PRE),

bd. Dacia nr. 134, tel./fax: 0212104790,

e-mail: licuricigradinita@yahoo.com

preşcolar

1

72

B

Urban

5197605

Grădiniţa Nr. 23, Bucureşti, sectorul 2 (PRE),

Str. Rădută Gheorghe nr. 1, tel./fax: 0212550840, 0216275013,

e-mail: gradinita23@yahoo.com

preşcolar

1

73

B

Urban

4695466

Colegiul Economic „Viilor”, Bucureşti, sectorul 5 (PROF, LIC TEH),

Şos. Viilor nr. 38, tel./fax: 0213160973,

e-mail: economic4@yahoo.com

liceal

 

2

profesional

74

B

Urban

4611473

Grădiniţa Specială pentru Hipoacuziei Nr. 65, Bucureşti, sectorul 1 (PRE/SPE),

Str. Nicolae Caranfil nr. 24, tel./fax: 0212329819,

e-mail: casapu.alexandra@gmail.com

preşcolar

 

1

special

75

B

Urban

4284096

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 7, Bucureşti, sectorul 1 (PRI, GIM/SPE),

Str. Surorilor nr. 4, tel./fax: 0216673995,

e-mail: scoalaspeciala7@yahoo.com

primar

2

gimnazial

special

76

B

Urban

4602106

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 8, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM/SPE),

Str. Victor Daimaca nr. 2, tel./fax: 0216675295,

e-mail: scoala_speciaia8@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

77

B

Urban

5054834

Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1, Bucureşti, sectorul 1 (PRE, PRI, GIM/SPE),

Str. Neatârnării nr. 5, tel./fax: 0216672090,

e-mail: mirela.vranceanu@gmail.com,

scoala.surzi1@gmaif.com

preşcolar

3

special

primar special

gimnazial

special

78

B

Urban

4284126

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1, Bucureşti, sectorul 1 (LIC/SP),

Str. Ion Mihalache nr. 162, tel./fax: 0212242230,

e-mail: css1pajura@yahoo.com

liceal

1

79

B

Urban

4316635

Clubul Copiilor Sectorul 1, Bucureşti (GIM),

Str. Herman Oberth nr. 2, tel./fax: 0213112346,

e-mail: clubul_copiilor1 @yahoo.com

gimnazial

1

80

BC

Urban

12762108

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, municipiul Bacău,

Str. Oituz nr. 14, tel. 0234 514703, fax: 0234 515667

e-mail: scoalacuzabc@yahoo.com/PRE, PRI, GIM/RO/

preşcolar

3

primar

gimnazial

81

BC

Urban

29157233

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, municipiul Bacău,

Str. Bicaz nr. 3, tel./fax: 0234 552820,

e-mail: scoala_iorga@yahoo.com/ PRE, PRI, GIM/RO/

preşcolar

3

primar

gimnazial

82

BC

Urban

29083330

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, oraş Comăneşti,

Str. Speranţei nr. 11, tel./fax: 0234374270, sc7comanesti@gmail.com/PRE, PRI, GIM/RO/

preşcolar

3

primar

gimnazial

83

BC

Urban

29145050

Şcoala Gimnazială „Domnita Maria”, municipiul Bacău,

Str. Bicaz nr. 126, tel./fax: 0234552667,

e-mail: scoaladomnitamariabc@yahoo.com /PRE, PRI, GIM/RO

preşcolar

3

primar

gimnazial

84

BC

Rural

29166630

Şcoala Gimnazială, satul Cleja, comuna Cleja, tel./fax: 0234 253014,

e-mail: scoalaclejapj@yahoo.com/PRE, PRI, GIM

preşcolar

3

primar

gimnazial

85

BC

Rural

23104558

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, satul Lipova, comuna

Lipova, tel./fax: 0234 220614,

e-mail:mihai.eminescu88@gmail.com/PRE, PRI, GIM/RO/

preşcolar

3

primar

gimnazial

86

BH

Urban

12567662

Şcoala Gimnazială „Dacia” Oradea (PRI, GIM) Oradea,

bd. Dacia nr. 25, cod 410464, tel: 0359/432782; fax; 0359/432782;

scoaladacia@yahoo.com

primar

2

gimnazial

87

BN

Urban

4347771

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa/PRI, GIM, LIC TEO/

Bd. Republicii nr. 8, tel./fax: 0263231112,

e-mail: rebreanu@cnlr.ro

primar

3

gimnazial

liceal

88

BN

Urban

4512216

Colegiul Silvic „Transilvania”, Năsăud UC TEH, LIC TEO, PROF, POS,

Str. Gării nr. 1, tel. 0263360481 e-mail: lsilvic@hotmail.com

liceal

3

profesional

postliceal

89

BN

Rural

19091352

Liceul Tehnologic Lechinţa PRE, PRI, GIM, LIC TEH, PROF,

Str. Poştei nr. 221, tel./fax: 0263274020,

e-mail: grsclechinta@yahoo.fr

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

 

90

BN

Rural

19227986

Liceul Tehnologic Târlişua, PRI, GIM, LIC TEH, PROF,

Str. Principală nr. 154, tel. 0263352112,

e-mail: sc_tirlisua@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

91

BN

Rural

28794602

Şcoala Gimnazială Petris PRE, PRI, GIM,

Str. Principală nr. 216, com. Cetate, tel. 0263271435,

e-mail: scgenpetris@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

92

BN

Urban

29873429

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6, Bistriţa, PRE,

Str. Aleea Şieului nr. 11 B, tel 0263233020 e-mail: gradinita6bn@yahoo.com

preşcolar

1

93

BR

Urban

406125/

0961102265

Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Municipiul Brăila

primar

4

gimnazial

liceal

postliceal

94

BR

Rural

17378869/

0961102609

Liceul Tehnologic „Matei Basarab”, PRI, GIM, LIC TEO, RO,

Str. Pr. Ilie Postolache nr. 32, com. Măxineni, jud. Brăila, tel. 0239 695798, fax: 0239 695798,

e-mail: basarab_m@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

95

BR

Urban

17343755/

403977

Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis7PRI, GIM/RO/ Str. Rubinelor nr. 2,

Brăila/tel./fax: 0239 611130, scoala5br@yahoo.com

primar

2

gimnazial

96

BR

Rural

17383440/

0961101852

Şcoala Gimnazială/PRI, GIM/RO/comuna Berteştii de Jos, jud. Brăila/tel.: 0239 699907, fax: 0239 699907,

e-mail: scoalabertesti@yahoo.com

primar

2

gimnazial

97

BT

Urban

3372211

Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani/LIC/RO/Botoşani,

Str. Bucovina nr. 34, economicbt@gmail.ro

liceal

1

98

BT

Urban

3748457

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani/PRE, LIC, PROF/RO/ Botoşani,

Str. Prieteniei nr. 7, tel.: 0231584006 fax: 0231584007,

asachilicbt@yahoo.com

preşcolar

3

liceal

profesional

99

BT

Urban

15348110

Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani/LIC, PROF /RO/Botoşani,

Str. Dimitrie Rallet nr. 9, tel.: 0231584079, 0331401472, fax: 0231580180, lcm_bt@yahoo.com

liceal

2

profesional

100

BT

Urban

3860271

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani/PRE, LIC, PROF,

POS/RO/Botoşani, Calea Naţională nr. 28,

tel.: 0231514257, 0331401407, fax: 0231534388,

gsiuBOTOŞANI@yaboo.com

preşcolar

4

liceal

profesional

postliceal

101

BT

Urban

24903766

Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoşani/GIM, LIC/RO/Botoşani,

bd. Mihai Eminescu nr. 30 tel./fax: 0231585076,

lsnantipa@yahoo.com

gimnazial

2

liceal

102

BT

Urban

3792096

Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani/LIC/PROF/RO/ Botoşani,

Str. Dragoş Vodă nr. 60, tel. 0231514196, fax: 0231511432,

elieradu@gmail.com

liceal

2

profesional

103

BV

Urban

29484600

Liceul „St. 0. Iosif Rupea (LIC TEH, LIC TEO), Rupea,

Str. Cetăţii nr. 115, cod 505500, tel.: 0268/260825, fax: 0268/260825,

licrupea@yahoo.com

liceal

1

104

BV

Rural

29475903

Liceul „Sextil Puşcariu” Bran (PRE, PRI, GIM, LIC TEH) Bran,

Str. Principală nr. 495 507025, tel.: 0268-236719; fax: 0268-236719,

liceulsextilpuscariu@yahoo.fr

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

105

BV

Urban

29341278

Şcoala Gimnazială nr. 25 (PRI, GIM) Braşov, bd. Valea Cetăţii nr. 24, tel.: 0268/542184; 0368/430286; fax: 0268/542184,

scoalagenerala_nr25brasov@yahoo.com

primar

2

gimnazial

106

BV

Rural

29404910

Şcoala Primară Beclean (PRE, PRI) com Beclean nr. 106, cod 507010, tel.: 0268/518529; fax: 0268/518529

preşcolar

3

primar

107

BV

Urban

4384494

Şcoala Profesională Specială Codlea (PROF/SPE),

Str. Carpaţi nr. 23, Codlea, tel./fax: 0268/251902

profesional special

1

108

BZ

Urban

4299640

Liceul Tehnologic „Costin Neniţescu” Buzău (LIC TEH, PROF, POS),

Str. Transilvaniei nr. 134, tel.: 0238725206;

costinnenitescubz@yahoo.com

liceal

3

profesional

postliceal

109

CJ

Urban

4305954

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (PRI, GIM, LIC TEO, RO)

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 94 -96, tel. 0264-595059, fax: 0264-595059,

e-mail: eminescucn@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

110

CJ

Urban

5022247

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior Cluj-Napoca (PRO, LIC TEH, POS, RO) Cluj-Napoca,

Str. Moţilor nr. 78-80, tel.: 0264-594995, fax: 0264-951409,

e-mail: augustinmaior@yahoo.com

liceal

3

profesional

postliceal

111

CJ

Urban

18004633

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca (LIC VOC, RO),

Str. Câmpului Micro II/2, tel. 0264-456894, fax: 0264-456894,

e-mail: lta_maranatha@yahoo.com

liceal

2

profesional

112

CJ

Rural

17989900

Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida (PRE, PRI, GIM, PRO, LICTEH, RO),

Str. Libertăţii nr.114, tel.: 0264-231548, fax: 0264-231548,

e-mail: gsapahida@yahoo.com

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

113

CJ

Rural

18001432

Şcoala Gimnazială Buza, com. Buza (PRE, PRI, GIM, RO,

MA) comuna Buza nr. 54, tel.: 0264-219600, fax: 0264-219600,

e-mail: scoala_buza@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

114

CJ

Urban

17990018

Şcoala Gimnazială Sic, com. Sic (PRE, PRI, GIM, MA) Sic, comuna Sic,

Str. I nr.127, tel.: 0264-228105, fax: 0264-228105,

e-mail: scoalasic@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

115

CJ

Urban

4722528

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca (SP, RO)

Str. Aviator Bădescu nr. 3-5, tel.: 0264-595398, fax: 0264-431560,

e-mail: csei_cluj@yahoo.com

liceal

1

116

CL

Urban

23416380

Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” Călăraşi (PRI, GIM) Călăraşi,

Str. Prel. Bucureşti nr. 189, cod 910153, tel./fax: 0242332391,

sc.mirceavoda@yahoo.com

primar

2

gimnazial

117

CL

Urban

3797271

Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii” Călăraşi (PRE), Călăraşi,

Str. Aleea Grădiniţei nr. 1, cod 910077 tel./fax: 0342407502;

amiciiveseli@yahoo.com

preşcolar

1

118

CL

Rural

24146306

Grădiniţa cu Program Prelungit „Brotăcel” Modelu ( PRE),

Modelu, Str. Călăraşi nr. 57, cod 917180, tel./fax: 0242318733;

gradinita_modelu@yahoo.com

preşcolar

1

119

CT

Rural

28054264

Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu (PRE, PRI, GIM) Bărăganu,

Str. Petre Martinescu nr. 265, cod 907181, tel: 0374-958295; fax: 0374-958295;

scbaraganu@gmail.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

 

120

CT

Urban

4700970

Şcoala Gimnazială „George Enescu” Năvodari (PRE, PRI, GIM) Năvodari,

Str. Culturii nr. 25, cod 905700, tel.: 0735-565009; 0241-760412; fax: 0241-760412;

navodari1@isjcta.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

121

CT

Urban

29517510

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ovidiu (PRI; GIM), Ovidiu,

Str. Primăriei nr. 39, cod 905900, tel: 0241-252368; fax: 0241-252368;

sc2ovidiu@yahoo.com

primar

2

gimnazial

122

CT

Rural

28053064

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Corbu (PRE, PRI, GIM) Corbu,

Str. Principală nr. 27, cod 907085, tel.: 0241-765059; fax: 0241-765059;

scghlazarcorbu@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

123

CT

Rural

28052590

Şcoala Gimnazială „A. Ghencea” Săcele (PRE, PRI, GIM) Săcele,

Str. Cetatea Histriei nr. 21, cod 907260, tel: 0241-876002; fax:0241-876002;

scoalasacele@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

124

CT

Urban

4618196

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa (GIM; LIC; LIC TEO) Constanta,

Str. Ştefan cel Mare nr. 6, cod 900726 tel: 0341-405800; 0341-405801;fax: 0341-405801;

cnmbct@gmail.com

gimnazial

2

liceal

125

CS

Urban

29017930

Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Joan Popasu”,

Caransebeş, LIC/RO/Str. Ardealului nr. 29

tel./fax: 0255-512666/e-mail: seminarteologic@yahoo.com

liceal

1

126

CS

Rural

28949367

Şcoala Gimnazială, Lăpuşnicel, PRI.GIM/RO/

Str. Principală nr. 115A, tel/fax:-/

e-mail: scoalalapusnicel@gmail.com

primar

2

gimnazial

127

CS

Rural

28961913

Şcoala Gimnazială, Mehadica, PRI.GIM/RO/

Str. Principală nr. 325, tel/fax: 0255-563367/

e-mail: scoalamehadica@gmail.com

primar

2

gimnazial

128

CS

Rural

28967053

Şcoala Gimnazială, Cornuţel

PRI, GIM/RO/Str. Principală nr. 222, tel./fax: 0255-523862/

e-mail: claudiaceciliaciurdea@yahoo.com

primar

2

gimnazial

129

CS

Rural

28950574

Şcoala Gimnazială, Slatina-Timiş PRI.GIM/RO/

Str. Principală nr. 262, tel./fax: 0255-260879/

e-mail: scoala_slatina_timis@yahoo.com

primar

2

gimnazial

130

CV

Urban

4404680

Liceul Pedagogic „Bod Peter” Târgu Secuiesc (LIC)/Târgu Secuiesc,

Str. Ady Endre nr. 20, tel.: 0267360670; fax: 0267360670;

bodpeter@hotmail.com

liceal

1

131

CV

Urban

4202037

Liceul Teoretic „Szákely Mikó” Sfântu Gheorghe (PRI; GIM; LIC)/

Sfântu Gheorghe, Str. Gráf Mikó Imre nr. 1

tel.: 0267312793; fax: 0267352615; office@miko.educv.ro

primar

3

gimnazial

liceal

132

CV

Urban

4202053

Liceul „Korosi Csoma Sándor” Covasna (GIM; LIC; PROF)/Covasna,

Str. Ştefan cel Mare nr. 40 tel.: 0267340863; fax: 0267340863;

korosicss@yahoo.com

gimnazial

3

liceal

profesional

133

CV

Urban

24437674

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului

(GIM; LIC)/ Întorsura Buzăului,

Str. Gării nr. 1, tel.: 0267370939; fax: 0267371201; eliadeint@yahoo.com

liceal

1

134

CV

Rural

20869025

Şcoala Gimnazială „Máthe János” Herculian (PRI;GIM)/ Herculian,

Str. Principală nr. 79, tel.: 0267355223; fax: 0742258082;

scmathejanosisk2007@gmail.com

primar

2

gimnazial

135

DB

Rural

29146196

Şcoala Gimnazială Comuna Aninoasa (PRI; GIM); comuna Aninoasa,

Str. C-tin Manolescu; tel./fax: 0245- 226225;

scoala_aninoasa@yahoo.com

primar

2

gimnazial

136

DB

Rural

29146137

Grădiniţa cu Program Normal Comuna Băleni (PRE) Băleni,

Str. 1 Decembrie nr. 1 ; tel./fax: 0245-265010;

gradinita_baieni2011@yahoo.com

preşcolar

1

137

DB

Rural

4280400

Liceul Tehnologic „Udrea Băfeanu” Comuna Băleni (PRI, GIM, LIC, PROF), Băleni,

Sos. Bucureşti-Târgovişte nr. 231; tel.: 0245-265012, fax: 0345-816490;

gs.udreabaleanu@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

138

DB

Rural

29143408

Şcoala Gimnazială Comuna Bilciureşti (PRI, GIM) Bilciureşti,

Str. Principală; tel.:/fax: 0245-671135;

scoala.bilciuresti@gmail.com

primar

2

gimnazial

139

DB

Rural

29151770

Şcoala Gimnazială Comuna Brăneşti (PRI, GIM) Brăneşti,

Str. Principală nr. 187; tel. :/fax: 0245-231162;

scoalabranesti@yahoo.com

primar

2

gimnazial

140

DB

Rural

29139962

Şcoala Gimnazială „Dora Dalies” Comuna Bucşani (PRI, GIM), Bucşani,

Str. Principală nr. 993, tel.:/fax: 0245-235133

scoala_bucsani@yahoo.com

primar

2

gimnazial

141

DB

Rural

29146129

Şcoala Gimnazială „Mareşal Constantin Prezan”, comuna Butimanu (PRI, GIM) Butimanu,

Str. Principală nr. 32;

tel.:/fax : 0245-241070 ; scoaiabutimanu@yahoo.com

primar

2

gimnazial

142

DJ

Urban

17104766

Grădiniţa cu Program Prelungit „Petrache Poenaru” Craiova (PRE),

Str. Vasile Alecsandri nr. 87, jud. Dolj/tel./fax: 0351-800484/

gero_georgiana@yahoo.com gradinita_31 @yahoo.com

preşcolar

1

143

DJ

Urban

17104790

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Ana” Craiova (PRE),

Str. Crişului nr. 14, Craiova, jud. Dolj/tel./fax: 0251-532321/

e-mail: gradinita22craiova@yahoo.com

preşcolar

1

144

GJ

Rural

4666363

Liceul Tehnologic Ţicleni /LIC, POS/RO/oraşul Ţicleni,

Str. Petroliştilor nr. l, tel./fax: 0253234391,

email: gsipt@yahoo.com

liceal

2

postliceal

145

GJ

Rural

29466360

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ţicleni/PRI,GIM/RO/

Str. Petroliştilor nr. 686, oraş Ţicleni, tel./fax: 0253234094/025334340,

email: scoalagenerala1ticleni@yahoo.com

primar

gimnazial

2

146

GL

Urban

29112061

Grădiniţa cu Program Normal „Ioan Neniţescu”, Galaţi (PRE),

Str. Ion Neniţescu nr. 12, tel./fax: 0236-415967,

e-mail: e_vlase@yahoo.com

preşcolar

1

147

GL

Urban

24937351

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30, Galaţi (PRE),

Str. Gh. Asachi nr. 9a, tel./fax: 0236-498468,

e-mail: gradl30pinochio@yahoo.com

preşcolar

1

148

GL

Urban

29095289

Grădiniţa cu Program Prelungit „Camil Ressu”, Galaţi (PRE),

Str. Cărnii Ressu nr. 5-9, bl. U1, U2, tel.: 0236-424288

preşcolar

1

149

GL

Urban

29095360

Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel, Galaţi (PRE), bd. Dunărea nr. 2B, tel./fax: 0236-444221,

e-mail: gradinita62galati@yahoo.com

preşcolar

1

 

150

GL

Rural

23711460

Şcoala Gimnazială „Gabriel Drăgan”, Nicoreşti (PRE; PRI; GIM), tel.: 0236-867034,

e-mail: scoalanicoresti@yahoo.com

preşcolar

 

3

primar

gimnazial

151

GR

Urban

4706484

Şcoala Postliceală Sanitară Giurgiu (POS), Giurgiu,

Str. I.C. Brătianu nr. 10-12; tel.: 0246-225364,

e-mail: spssanitata@yahoo.com

postliceal

1

152

GR

Urban

4352662

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu (GIM, LIC TEO), Giurgiu,

Str. N. Droc Barcian nr. 8, tel 0246-215503, fax: 0246-215501,

e-mail: cnimgiurgiu@gmafl.com

gimnazial

2

liceal

153

GR

Urban

4352573

Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu, (LIC TEO), Giurgiu,

Str. Tudor Vianu nr. 36, tel. 0246-213809, fax: 0246-213809,

e-mail: tudorvianu@gmail.com

liceal

1

154

GR

Rural

19111620

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slobozia (PRE, PRI, GIM) Slobozia,

Str. Principală nr. 304, tel.: 0246-242159, fax: 0246-242155,

e-mail: scoala_slobozia@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

155

GR

Rural

19198953

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stoeneşti (PRE, PRI, GIM) Stoeneşti,

Str. Principală nr. 76, tel.:/fax: 0246-234525,

e-mail: stoenestiscoala@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

156

HD

Urban

3628817/

200530720

Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara (primar, gimnazial, liceal),

Str. Victoriei nr. 12, tel.: 0254713341, fax: 0254713341,

iancuhd@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

157

HD

Urban

27336550/

200530744

Colegiul de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani (liceal),

Str. Slatinioara nr. 10, tel.: 0254542683. fax: 0254542683,

infopet77@yahoo.com

liceal

1

158

HD

Urban

12984708/

200526456

Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani (primar, gimnazial, liceal, profesional),

Str. Republicii nr. 16, tel.: 0254511109, fax: 0254511109,

grupscolarretezat@yahoo.ro

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

159

HD

Urban

29001306/

200526420

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan (primar, gimnazial),

Str. Nicolae Titulescu nr. 31, tel.: 0254570228, fax: 0254570228,

scoala4vulcan@yahoo.com

primar

2

gimnazial

160

HD

Urban

4944680/

200530782

Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad (liceal),

Str. Liceului nr. 16, tel.: 0254612641, fax: 0254612641,

cnaibrad@yahoo.com

liceal

1

161

HD

Urban

5453916/

200524367

Grădiniţa „Căsuţa cu Povesti” Orăştie (preşcolar),

Str. Luminii nr. 6, tel.: 0254243849, fax: 0254243849,

gradinitanr1@gmail.com

preşcolar

1

162

HD

Urban

4375186/

200244230

Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria (liceal, profesional, maiştri),

Şoseaua Naţională nr. 13, tel.: 0254260453, fax: 0254260453,

colegiulsaligny_simeria@yahoo.com

liceal

2

profesional

 

163

HR

Urban

4367426

Liceul Tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa,

Str. Mihai Eminescu nr. 2B, cod 535800/0266246050/0266246897/

gs.gaboraron@eduhr.ro /PRE, PRI, GIM, LIC, PRO/MA

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

164

HR

Urban

4246017

Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea-Ciuc,

Str. Topliţa nr. 22, cod 530241/0266313873/0266313873/

gs.joanneskajoni@eduhr.ro/LIC, PRO, POS/MA-RO

liceal

3

profesional

postliceal

165

HR

Urban

4245372

Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec,

Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod 535300/0266337013/0266337013/

gs.zimmethausen@eduhr.ro/PRE, PRI, GIM,

LIC, PRO/MA-RO

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

166

HR

Urban

4612509

Liceul Teoretic „Tamási Áron” Odorheiu Secuiesc,

str. Baroti Szabo Dávld nr. 32, cod 535600/0266218379/0266218379/

lt.tamasiaron@eduhr.ro/PRI, GIM, LIC, POS/MA

primar

4

gimnazial

liceal

postliceal

167

HR

Urban

4245356

Şcoala Gimnazială „Jokai Mor” Băile Tusnad,

Str. Jokai Mor nr. 7, cod 535100/0266335035/0266335035/

sc.jokaimor@eduhr.ro/PRE, PRI, GIM/MA

preşcolar

3

primar

gimnazial

168

HR

Rural

4246076

Şcoala Gimnazială „Josika Miklos” Atid,

Str. Principală nr. 393, cod 537005/0266226216/0266226216

sc.josikamiklos@eduhr.ro/PRE, PRI, GIM/MA

preşcolar

3

primar

gimnazial

169

HR

Rural

13398693

Şcoala Gimnazială „Márton Áron” Brădesti,

Str. Gheorgheni nr. 264, cod 537025/0266245004/0266245004/

sc.bradesti@eduhr.ro/PRE, PRI, GIM/MA

preşcolar

3

primar

gimnazial

170

HR

Rural

12882430

Şcoala Gimnazială „Mârton Ferenc” Bancu,

Str. Principală nr. 154, cod 537043/0266331629/0266331629/

sc.martonferenc@eduhr.ro/PRE, PRI, GIM/MA

preşcolar

3

primar

gimnazial

171

IF

Urban

400768846/

28363421

Grădiniţa Nr. 1 Bragadiru/

Str. Griviţei nr. 41/021.448.09.95/

gradinita_bragadiru@yahoo.com /PRE

preşcolar

1

172

IF

Urban

40900247/

24922741

Grădiniţa Nr. 1 Măgurele/

Str. Fizicienilor nr. 28/ 021.457.52.58/021.457.52.65/

Gradinitappmagurele@yahoo.com/PRE

preşcolar

1

173

IF

Urban

402002466/

14129057

Grădiniţa Nr. 1 Otopeni/

Str. Argeş nr. 70/ 021.351.22.79/

gradinitaotopem@yahoo.com /PRE

preşcolar

1

174

IF

Urban

1189102/

21616845

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov Buftea/

Str. Ştirbei Vodă nr. 18/tel./fax: 021.351,52.01/

ccebuftea@yahoo.com

liceal

1

175

IF

Urban

8003888/

27996565

Clubul Sportiv Şcolar Ilfov Buftea/

str. Agricultori nr. 108/tel./fax: 021.350.64.96/

clubul_sportiv_scolarjlfov@yahoo.com

liceal

1

176

IL

Urban

13533102

Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia (PRE, PRI, GIM), Slobozia,

Str. Matei Basarab nr. 35, cod 920055, tel./fax: 0243233903,

sc_m2_slobozia@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

177

IL

Urban

4364993

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia (GIM, LIC), Slobozia,

Str. Unirii nr. 10, cod 920022, tel./fax: 0243236322,

cn_mv_slobozia@yahoo.com

gimnazial

2

liceal

178

IL

Urban

13533110

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (PRE, PRI, GIM), Slobozia,

Bd. Unirii nr. 19, cod 920042, tel./fax: 0243235752,

sc_nr3_slobozia@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

179

IL

Rural

33558624

Şcoala Gimnazială Miloşeşti (PRE, PRI, GIM), comuna Miloşeşti,

jud. Ialomiţa, cod 927170, tel./fax: 0243245228,

sc.milosesti@yahoo.ro

preşcolar

3

primar

gimnazial

 

180

IS

Urban

4701550

Colegiul Economic Administrativ, Iaşi (LIC) Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 35, tel./fax: 0232/267669,

e-mail: colegiul_ec_adm_iasi@yahoo.com

liceal

1

181

IS

Urban

4701592

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi (GIM, LIC), Iaşi,

Aleea Nicolina nr. 4, tel./fax: 0232/234272,

e-mail: office@racovita.ro

gimnazial

2

liceal

182

IS

Urban

32224243

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26, Iaşi (PRE), Iaşi,

Str. Calea Chişinăului nr. 21, tel/fax: 0332/730242,

e-mail: gradinita_pp_26@yahoo.com

preşcolar

1

183

IS

Urban

4541939

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Iaşi (LIC, PROF, POS),

Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, tel./fax: 0232/237710,

e-mail: mecatronicasiautomatizari@yahoo.com

liceal

3

profesional

postliceal

184

IS

Urban

4540070

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi (PRI, GIM, LIC, PROF),

Str. Sf. Andrei nr. 70, tel./fax: 0232/316238,

e-mail: exam_madgearu@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

185

IS

Urban

4541882

Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei (LIC, PROF),

oraşul Podu Iloaiei, tel./fax: 0232/740155,

e-mail: gsahv@yahoo.com

liceal

2

profesional

186

IS

Urban

32224251

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Frumos (PRE),

Str. Petru Rareş nr. 13 C, tel./fax: 0232/711141,

e-mail: gppJgfrumos@yahoo.com

preşcolar

1

187

IS

Urban

4701223

Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos (GIM, LIC), Târgu Frumos,

Str. Cuza Vodă nr. 65, tel./fax: 0332/805922,

e-mail: isJonneculce@yahoo.com

gimnazial

2

liceal

188

IS

Rural

14153004

Liceul Tehnologic, Lespezi (PRI, GIM, LIC, PROF), Lespezi,

comuna Lespezi, tel./fax: 0232/715475,

e-mail: scoalajespezi_secr@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

189

IS

Rural

17130439

Liceul Tehnologic, Lungani (PRE, PRI, GIM, LIC, PROF), sat Lungani,

comuna Lungani, tel./fax: 0232/322955,

e-mail: scoala_lungani@yahoo.com

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

190

IS

Rural

14157391

Şcoala Gimnazială, Mirosloveşti (PRI, GIM), localitatea Mirosloveşti,

comuna Mirosloveşti, 707325, tel./fax: 0232/713533,

e-mail: sammiroslovesti@yahoo.com

primar

2

gimnazial

191

IS

Rural

17165267

Liceul Tehnologic „Dumitru Popa”, Mogoşeşti (PRE, PRI, GIM, LIC, PROF),

comuna Mogoşeşti, tel./fax: 0232/294281,

e-mail: scoalamogosesti@yahoo.com

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

192

IS

Rural

 

Şcoala Profesională Plugari (PRI, GIM, PROF),

localitatea Plugari, tel./fax: 0232/238082,

e-mail: scoalaplugari@yahoo.com

primar

3

gimnazial

profesional

193

IS

Rural

17140777

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popeşti (PRE, PRI, GIM),

comuna Popeşti, tel./fax: 0232/323496,

e-mail: scpopesti@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

194

IS

Rural

17130560

Şcoala Gimnazială, Popricani (PRE, PRI, GIM), loc. Popricani,

comuna Popricani, tel./fax: 0232/297109,

e-mail: scoalapopricani@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

195

IS

Rural

17161001

Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva”, Iaşi (PRI, GIM), Iaşi,

Str. Ghica Vodă nr. 24, tel./fax: 0232/218612,

e-mail: carmensylva_iasi@yahoo.com

primar

2

gimnazial

196

IS

Rural

17150266

Şcoala Gimnazială Prisăcani (GIM). comuna Prisăcani,

Str. Principală nr. 37, tel./fax: 0322/95919,

e-mail: scprisacani08@yahoo.com

gimnazial

1

197

IS

Rural

17155670

Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Româneşti (PRE, PRI, GIM),

comuna Româneşti, satul Româneşti, tel./fax: 0232/323804,

e-mail: scJoanid_romanescu68@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

198

IS

Rural

17179424

Şcoala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia (PRI, GIM), satul Scânteia,

comuna Scânteia, tel./fax: 0232/229331,

e-mail: scoala_scanteia@yahoo.com

primar

2

gimnazial

199

IS

Rural

17140823

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăută”, Şcheia (PRE, PRI, GIM, LIC, PROF),

comuna Şcheia, tel./fax: 0232/229033,

e-mail: grupulscolarscheia@yahoo.ro

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

200

IS

Rural

14153101

Liceul Tehnologic Stolniceni-Prăjescu (PRE, PRI, GIM, LIC, PROF),

comuna Stolniceni-Prăjescu, tel./fax: 0232/714000,

e-mail: scoalastolniceni@yahoo.com

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

201

IS

Rural

17386110

Şcoala Gimnazială Glodenii Gândului (PRI, GIM), localitatea Glodenii-Gândului,

comuna Ţibăneşti, tel./fax: 0232/326279,

e-mail: samglodeni@yahoo.com

primar

2

gimnazial

202

IS

Rural

11350290

Liceul Tehnologic Vlădeni (PRI. GIM. LIC, PROF), satul Vlădeni,

comuna Vlădeni, tel./fax: 0232/299668,

e-mail: gsv_is@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

203

IS

Urban

19012308

Şcoala Gimnazială Nr. 41, Iaşi (PRI, GIM), Iaşi,

Str. Dr. Vicol nr. 10, tel./fax; 0232/219091

primar

2

gimnazial

204

MH

Rural

29134221

Şcoala Gimnazială, comuna Braniştea, tel.: 0252395877/PRE, PRI, GIM/PRI

e-mail: sc_branistea2008@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

205

MH

Rural

28987514

Şcoala Gimnazială „Constantin Truşcă”,

comuna Pătulele, tel.: 0252/392518/PRE, PRI, GIM/PRI,

e-mail: scoalalpatulele@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

206

MH

Rural

29296592

Şcoala Gimnazială, comuna Grozeşti,

tel: 0252373942/PRE, PRI, GIM

preşcolar

3

primar

gimnazial

207

MH

Rural

29041017

Şcoala Gimnazială, comuna Obârşia Cloşani, tel.: 0252/216866/PRE, PRI, GIM/PRI,

e-mail: obirsiaclosani@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

208

MH

Rural

29413641

Şcoala Gimnazială, comuna Podeni, tel.: 0252/388454/PRE, PRI, GIM/PRI

e-mail: scgimpodeni@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

209

MH

Urban

4426530

Colegiul Naţional „Gh. Tiţeica”,

Str. Crişan nr. 50, Drobeta Turnu-Severin, tel.: 0252/320461/GIM, LICTEO,

e-mail: lictiteica@yahoo.com

gimnazial

2

liceal

 

 

210

MH

Urban

448558

Colegiul Tehnic „Dierna”, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 11 A, municipiul Orşova, tel.: 0252/361415/LIC THE/PROF/POS,

e-mail: colegiultehnicdiema@yahoo.com

liceal

2

profesional

211

MM

Urban

14351052

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare (LIC), Baia Mare,

Str. Culturii nr. 7, cod 430316, tel.: 0262211069,

fax: 0262211987; colegiul_mihaleminescubm@yahoo.com

liceal

1

212

MM

Urban

3695166

Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmaţiei (LIC), Sighetu Marmaţiei,

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 5, cod 435500, tel.: 0262311732, fax: 0372892151,

lrferdinand@yahoo.com

liceal

1

213

MM

Urban

4884813

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie (PRI, GIM, LIC) Baia Sprie,

Str. Aleea Minerilor nr. 1A, cod 435100, tel.: 0262262355, fax: 0262261440,

office@grupscolarauto.ro

primar

3

gimnazial

liceal

214

MM

Urban

14133783

Centrul Şcolar de Educaţie Incluziva (LIC) Baia Mare,

Str. 8 Martie nr. 7, cod 430406, tel.: 0262211710, fax: 0262215744,

sam_baiamare@yahoo.com

liceal

1

215

MM

Urban

32984630

Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei, Sighetu Marmaţiei,

Str. Gheorghe Doja nr. 46, cod 435500, tel.: 0262311927, fax: 0262311927,

clubulcopiilor.sighet@yahoo.com

liceal

1

216

MS

Rural

4323225

Liceul Tehnologic Bând (PRI, GIM, LIC. TEH, PROF), Bând,

Str. Păcii nr. 4, cod 547065, tel.: 0265-428416, fax: 0265-428416,

lictband@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

217

MS

Rural

4322785

Liceul Tehnologic Dumbrăvioara (PRI, GIM, LIC TEH, PROF), Dumbrăvioara,

Str. Principală nr. 326, cod 547217, tel.: 0265-337004, fax: 0265-337004,

agr_dumbravioara@yahoo.com

primar

4

gimnazial

liceal

profesional

218

MS

Rural

29028123

Şcoala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly”, Corunca (PRI, GIM),

Str. Principală, nr. 186, cod 547367, tel.: 257404/PRI/GIM,

scoalatholdalagim@yahoo.com

primar

2

gimnazial

219

MS

Urban

13054746

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceusianu”, Reghin (PRI, GIM), Reghin,

Str. Petru Maior nr. 11, cod 545300,

tel./fax: 0265- 521340, gimnaziuLceusianu@gmaii.com

primar

2

gimnazial

220

MS

Urban

13054754

Şcoala Gimnazială „Florea Bogdan”, Reghin (PRI, GIM), Reghin,

Str. Pomilor nr. 20, cod 545300,

tel./fax:0265- 511937; gimnf1oreabogdan@yahoo.com

primar

2

gimnazial

221

MS

Urban

4619159

Şcoala Gimnazială Iernut (PRI, GIM), Iernut,

Str. Mihai Viteazul nr. 3, cod 545100, tel.: 0265-471011, fax: 0265471396,

sgiernut@yahoo.com

primar

2

gimnazial

222

MS

Urban

4375992

Şcoala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului (PRE, PRI, GIM), (Corpul A)

Str. Bocskai Istvan nr. 5, tel./fax: 0265-576023 - PRE/PRI/GIM + (Corpul B) - Str. Sântandrei nr. 80,

scgenmniraj@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

223

MS

Urban

577975

Liceul Tehnologic Nr. 1, Luduş,

Str. Crinului nr. 2, tel.: 411366/LIC.

liceal

1

224

NT

Rural

18102933

Şcoala Gimnazială, comuna Hangu, (PRE, PRI, GIM), tel./fax: 0233257674,

secretariathangu@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

225

NT

Urban

2613265

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Municipiul Piatra-Neamţ (PROF, LIC TEH, POS),

Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16, tel.: 0233211552, fax: 0233212328,

economicnt@yahoo.com

profesional

3

liceal

postliceal

226

NT

Rural

17617869

Şcoala Gimnazială, comuna Sagna (PRE, PRI, GIM),

Str. Principală nr. 845, tel., fax: 0233766009,

sagnasc@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

227

NT

Rural

17637254

Şcoala Gimnazială, comuna Secuieni (PRE, PRI, GIM),

Str. Principală nr. 83, tel., fax: 0233745031,

sc.secuieni@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

228

NT

Rural

23635746

Şcoala Gimnazială Moreni, comuna Văleni, (PRE, PRI. GIM),

satul Moreni, tel., fax: 0233781003,

valeniscoala@yahoo.co.uk

preşcolar

3

primar

gimnazial

229

NT

Urban

2613320

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşea”, municipiul Piatra-Neamţ (PRI, GIM, SPE),

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68, tel., fax: 0233221101,

csei_alrosca@yahoo.com

primar

2

gimnazial

230

OT

Urban

4549983

Liceul Tehnologic, oraşul Piatra-Olt,

Aleea Tineretului nr. 2, telefon: 0249-417009,

e-mail: liceulpiatraolt@yahoo.com,

PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

231

OT

Rural

25523170

Şcoala Gimnazială, comuna Calul,

e-mail: scoalacalui@yahoo.com,

PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

232

OT

Rural

25306260

Şcoala Gimnazială, comuna Gârcov, telefon: 0249-519525,

e-mail: scoalagircov@yahoo.com,

PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

233

OT

Rural

25299057

Şcoala Gimnazială, comuna Icoana, telefon: 0249-483041,

e-mail: şcoala icoana@yahoo.com,

PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

preşcolar

3

primar

gimnazial

234

OT

Rural

25306510

Şcoala Gimnazială, comuna Movileni, telefon: 0249-482223,

e-mail: scoalamovileni62@yahoo.com,

PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

235

OT

Rural

25299251

Şcoala Gimnazială „Florian Diţuleasa”, satul Vităneşti,

comuna Sârbii-Măgura, telefon: 0249-481550,

e-mail: scoalavitanesti@yahoo.com, PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

236

OT

Rural

25552000

Şcoala Gimnazială, comuna Stoicăneşti,

telefon: 0249-487030,

e-mail: scoalastoicanesti@yahoo.com,

PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

237

OT

Rural

25534101

Şcoala Gimnazială, comuna Vulpeni, telefon: 0249-456761,

e-mail: scoala_vulpeni@yahoo.com, PRIMAR, GIMNAZIAL

primar

2

gimnazial

238

PH

Urban

2844677

Colegiul „Spiru Haret”, municipiul Ploieşti, LIC, PROF, POS/RO/

Str. Constructorilor nr. 8, tel./fax: 0244-512161,

e-mail: spiruh2003@yahoo.com

liceal

 

profesional

 

postliceal

3

239

PH

Urban

29165406

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30 municipiul Ploieşti/PRE/RO,

bd. Bucureşti nr. 25 B, tel./fax: 0244-572609,

e-mail: gradinita30ploiesti@yahoo.com

preşcolar

1

preşcolar

 

240

PH

Rural

2244316

Liceul Tehnologic Agricol, comuna Bărcăneşti, PRE, PRI, GIM, LIC, PROF., POS/RO,

Str. DN 1 nr. 368 A,

tel./fax: 0244-277050,

e-mail: gsabarc@clicknet.ro

primar

 

gimnazial

 

liceal

 

profesional

5

241

PH

Rural

29055470

Şcoala Gimnazială, comuna Drăgăneşti, PRE, PRI, GIM/RO,

tel.: 0244465050/fax: 0244465994,

e-mail: scoala_draganesti@yahoo.com

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

3

242

PH

Rural

29038925

Şcoala Gimnazială, satul Buda, comuna Râfov, PRI, GIM/RO/ Str. Principală nr. 146, tel./fax: 0244470700,

e-mail : scoala.rafov@gmail.com

primar

 

gimnazial

2

243

PH

Rural

29070527

Şcoala Gimnazială „Prof. Dinu Mihail Dan” satul Măgula, comuna Tomşani, PRI, GIM, tel./fax: 0244-237036,

e-mail: sc_tomsani@yahoo.com

primar

 

gimnazial

2

244

PH

Urban

29055578

Şcoala Profesională Specială, oraşul Breaza (PRESC , PRIMAR, GIMN, LIC. TEHN),

Str. Ocinei nr. 2, Breaza 105400, 0244341356/0244341356/

centrulscolarspecialbreaza@yahoo.com

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

 

liceal

4

245

SB

Urban

4241036

Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu/Sibiu,

Str. Movilei nr. 8, 0269210925, 0269210925,

grlemn@yahoo.com /liceal/ inv.prof./lb. romana

liceal

 

profesional

2

246

SB

Urban

4603403

Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu/Sibiu,

Str. Pedagogilor nr. 7, 0269223298, 0269220328,

grupcarol@gmail.com/ liceal/inv, prof./postliceal/lb. romana

liceal

 

profesional

 

postliceal

3

247

SB

Urban

4406274

Liceul Tehnologic Cisnădie/Cisnădie,

Str. Târgului nr. 14, 0269561072, 0269561072,

grcisnadie@yahoo.com/ primar/gimnazial/liceal/inv. prof./lb. romana

primar

 

gimnazial

 

liceal

3

248

SB

Urban

4405961

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică/Copşa Mică,

Str. Sibiului nr. 61,0269840147, 0269840532,

grcopsa@yahoo.com /liceal/inv. prof./lb. romana

liceal

 

profesional

2

249

SB

Urban

4624937

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului/Miercurea Sibiului,

Str. I. Măcelariu nr. 793, 0269533327,0269533076, lmiercurea@yahoo.com

/prescolar/primar/gimnazial/liceal/inv. prof./lb. romana/lb. germana

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

3

250

SB

Rural

4307076

Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier/Târnava,

Str. Mărului nr. 2, 0269858145, 0269858145, scoala_tarnava@yahoo.com

/liceal/inv. prof./lb. romana

liceal

 

profesional

2

251

SB

Urban

45278033

Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” Mediaş/Mediaş,

Str. Cluj nr. 12, 0269843928, gradi15media@yahoo.com

/prescolar/lb. romana/lb. germana

preşcolar

1

252

SJ

Urban

11132791

Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău (PRI, GIM, LIC VOC), Zalău,

Str. Crişan nr. 15/A, tel.:/fax: 0260-610842,

seminarul.ortodox.zalau@gmail.com

primar

 

gimnazial

 

liceal

3

253

SJ

Urban

4566453

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău (PROF, POS, LIC TEHN), Zalău,

Str. Simion Bărnuţiu nr. 51, tel.: 0260-617697, fax: 0260-617696;

voievodjgelu@yahoo.com

liceal

3

profesional

postliceal

254

SJ

Urban

4566577

Liceul cu Program Sportiv .Avram Iancu” Zalău (PRI, GIM,

LIC VOC), Zalău,

Str. Avram Iancu nr. 38, tel./fax: 0260-613441,

e-mail: lic_avramiancu@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

255

SJ

Rural

21534427

Liceul Tehnologic nr. 1 Gâlgău (PRE, PRI, GIM, LIC TEHN),

Gâlgău, nr. 28; tel./fax: 0260-647057,

e-mail: samgalgau@yahoo.com

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

256

SJ

Rural

21403642

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sâg (PRE, PRI, GIM, PROF, LIC TEHN),

Sâg nr. 160, tel./fax: 0260-673106,

e-mail: scoala_sig@yahoo.com

preşcolar

5

primar

gimnazial

liceal

profesional

257

SJ

Urban

4792256

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Şimleu Silvaniei (PRE), Şimleu Silvaniei,

Str. Ghioceilor, nr. 18, tel./fax: 0360-566984,

gradinita3simleu@yahoo.com

preşcolar

1

258

SJ

Urban

4291484

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei (SP), Şimleu Silvaniei,

Str. Nicolae Bălcescu nr. 19, tel./fax: 0260-678241,

sspeciala@yahoo.com

special

1

259

SM

Urban

17424558

Grădiniţa cu Program Prelungit Ardud (PRE), Ardud,

Str. Ştefan cel Mare nr. 64; tel./fax:0261-771030;

gppardud@yahoo.com

preşcolar

1

260

SM

Rural

4038733

Grădiniţa cu Program Săptămânal „Floarea de Lotus” Odoreu (PRE), Odoreu,

Str. Pionerilor nr. 2; tel /fax: 0261-775345;

gpsodoreu@yahoo.com

preşcolar

1

261

SM

Rural

17312651

Şcoala Gimnazială Piscolt (PRI; GIM), Piscolt,

Str. Libertăţii nr. 289; tel.: 0261-824612; fax: 0261-824613;

scpiscolt@yahoo.com

primar

2

gimnazial

262

SM

Rural

17357300

Şcoala Gimnazială „Tempfli Jozsef Urziceni, (PRI, GIM), Urziceni,

Str. Principală nr. 181; tel./fax: 0261-874222;

scoala.urziceni@yahoo.com

primar

2

gimnazial

263

SM

Urban

17286820

Liceul Teologic Romano Catolic „Ham Janos” Satu Mare (PRE, PRI, GIM, LIC VOC/LIC TEO), Satu Mare,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2; tel./fax: 0261-717180;

secretarham@ygmail.com

preşcolar

4

primar

gimnazial

liceal

264

SV

Rural

14061504

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grăniceşti (PRI, GIM), Grăniceşti,

Str. Eroilor nr. 136, cod 727290 tei.: 0230-414504; fax: 0230-414504;

granicestiscoala@yahoo.com

primar

2

gimnazial

265

SV

Urban

18238146

Şcoala Gimnazială Bivolărie (PRI, GIM), Vicovu de Sus,

Str. Ştefan cel Mare nr. 184, cod 727611 tel.: 0230-412181; fax: 0230-412181;

scgenbivolarie@yahoo.com

primar

2

gimnazial

266

SV

Rural

16846031

Şcoala Gimnazială Voitinel (PRI, GIM), Voitinel,

Str. Principală nr. 155, cod 727282 tel.: 0230-412211; fax: 0230-412211;

scoalavoitinel@yahoo.com

primar

2

gimnazial

267

SV

Rural

14152505

Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleşeşti (PRI, GIM),

Vultureşti, Pleşeşti, cod 727627 tel.: 0371-492136; fax: 0230-570282;

scoalaplesesti@yahoo.com

primar

2

gimnazial

268

SV

Rural

14102230

Şcoala Gimnazială Zamostea (PRI, GIM),

Zamostea, cod 727630, tel.: 0230-569812; fax: 0230-569812;

scoalazamostea@yahoo.com

primar

2

gimnazial

269

SV

Rural

14117567

Şcoala Gimnazială Zvoriştea (PRI, GIM),

Zvoriştea, cod 727640, tel.: 0230-538802; fax: 0230-538802;

sczvoristea@yahoo.com

primar

2

gimnazial

 

270

SV

Rural

26331687

Grădiniţa cu Program Normal „Obcini” Suceava (PRE), Suceava,

Str. Slătioarei nr. 2D, cod 720278 tel.: 0230-515214; fax: 0230-510997;

gradinitaobcini@yahoo.com

preşcolar

1

271

TL

Rural

28637179

Şcoala Gimnazială C. A. Rosetti (PRE, PRI, GIM), C.A. Rosetti,

Str. Păcii nr. 15, tel.: 0240546130; fax: 0240546130;

scoalacarosetti@yahoo.com

preşcolar

2

primar

272

TL

Rural

28665705

Şcoala Gimnazială Crişan (PRE, PRI, GIM), Crişan,

tel.: 0240547008; fax: 0240547008;

scoalacrisan@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

273

TL

Rural

28686872

Şcoala Gimnazială Hamcearca (PRE, PRI. GIM). Hamcearca,

Str. Principală nr. 24, tel.: 0374003531; fax;

schamcearca@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

274

TM

Urban

4638215

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara (PRI, GIM, LIC TEO), Timişoara,

bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26, cod 300172/ tel.: 0256-491714; fax: 0256-491713; cnb@colegiulbanatean.ro

primar

3

gimnazial

liceal

275

TM

Urban

2487752

Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara (GIM, LIC TEO), Timişoara,

bd. C.D. Loga nr. 37, tel.: 0256-491873 fax 0256-492094;

cdloga@loga.ro

gimnazial

2

liceal

276

TM

Urban

4638231

Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara (PRI, GIM, LIC TEO), Timişoara,

Str. Pestalozzi nr. 14, tei.: 0256-491540; fax: 0256-491540; tel.: 025-6203406

liceu_caideron@yahoo.com

primar

3

gimnazial

liceal

277

TM

Urban

2491338

Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara (LIC TEHN, PROF),Timişoara,

Piaţa Iancu Huniade nr. 3, tel.: 0356-411540; fax: 0356-411540,

emanuil.ungureanu@yahoo.com

liceal

2

profesional

278

TM

Urban

4663499

Colegiul de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde” Timişoara (PRE, LIC TEHN, POS), Timişoara,

aleea Pădurea Verde nr. 5, tel.: 0256-220093; fax: 0256-220093,

lsilvic@gmail.com

preşcolar

3

liceal

postliceal

279

TM

Urban

29108284

Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” - Sânnicolau Mare (LIC TEO, PROF), Sânnicolau Mare,

Str. 16 Decembrie 1989 nr. 17; tel.:0256-370547; fax: 0256-370547,

grup_scolar_sm@yahoo.com

liceal

2

profesional

280

TM

Rural

29186140

Şcoala Gimnazială Uivar (PRE, PRI. GIM). Uivar,

Str. Principală nr. 132, tel.: 0256-366520; fax: 0256-366520;

scoalauivar@yahoo.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

281

TM

Rural

29131276

Şcoala Gimnazială Corn. Victor Vlad Delamarina (PRE, PRI, GIM), Victor Vlad Delamarina,

Str. Principală nr. 47A, tel.: 0256-358416; fax: 0256-358416;

scoalawd@gmail.com

preşcolar

3

primar

gimnazial

282

TR

Urban

4567904

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4, Alexandria (PRE), mun. Alexandria,

Str. Alexandru Ghica nr. 148, tel.: 0247310042/fax: 0247310042/

e-mail: gradinita4alex@yahoo.com

preşcolar

1

283

TR

Urban

19073470

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria (PRI, GIM), mun. Alexandria,

Str. Avocat Alexandru Colfescu nr. 34, tel.: 0247312771/fax: 0247312771/

e-mail: scoala_mihai_viteazul@yahoo.com

primar

2

gimnazial

284

TR

Urban

19080302

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria (PRI, GIM), mun. Alexandria,

Str. Carpaţi nr. 15, tel.: 0247312249/fax:0247312249/

e-mail: sc.stefancelmare@gmail.com

primar

 

gimnazial

2

285

TR

Rural

19004364

Şcoala Gimnazială Crângu (PRI, GIM),

comuna Crângu, tel.: 0247329796/fax: 0247329796/

e-mail: scoalacringutr@yahoo.com

primar

 

gimnazial

2

286

TR

Rural

18987320

Şcoala Gimnazială Viişoara (PRI, GIM), com. Viişoara,

Şos. Principală nr. 672, tel.: 0247360505/fax: 0247360505/

e-mail: sc_viisoara_tr@yahoo.com

primar

 

gimnazial

2

287

TR

Rural

18991100

Şcoala Gimnazială Vitănesti (PRI, GIM), com. Vităneşti, tel.: 0247331213/fax:0247331213/

e-mail: scoala_vitanesti@yahoo.com

primar

 

gimnazial

2

288

TR

Rural

18991143

Şcoala Gimnazială „Alexandru Bădăuţă” Zâmbreasca (PRI, GIM),

com. Zâmbreasca, tel.: 0247338404/fax: 0247338404/

e-mail: sczim67@yahoo.com

primar

 

gimnazial

2

289

TR

Urban

4567939

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria (SPE, PRE, PRI, GIM, LIC TEH),

mun. Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1 bis,

tel.: 0347401909/fax: 0347808718/

e-mail: centmscolaralex@yahoo.com

preşcolar

 

special

primar special

 

gimnazial

 

special

liceal special

4

290

VL

Rural

29105005

Şcoala Gimnazială, com. Creţeni (PRE, PRI, GIM),

comuna Creţeni tel.: 0250-772902

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

3

291

VL

Rural

13024745

Liceul Teoretic, com. Grădiştea (PRE, PRI, GIM, LIC TEO),

com. Grădiştea, tel.: 0250-867061;

liceulgradistea@yahoo.com

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

 

liceal

4

292

VL

Rural

29318658

Şcoala Gimnazială, satul Tina, com. Livezi (PRE, PRI, GIM),

com. Livezi;

tinascoala@yahoo.com

preşcolar

 

primar

 

gimnazial

3

293

VL

Rural

29070780

Şcoala Gimnazială, com Lungeşti (PRE, PRI, GIM),

comuna Lungeşti, tel.: 0250-830525;

sc.iungesti@yahoo.com

preşcolar

 

primar