MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 844/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 844         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 430 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

232. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

 

1.642. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa

 

2.810. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 430

din 21 Iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi â prevederilor art. 10 alin. (1), (2),

(3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind

acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Ştefan Şerban Hartulari şi Alexandru Hartular în Dosarul nr. 55.223/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, care formează obiectul Dosarului nr. 1.565D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal, răspunde pentru autorii excepţiei, avocatul Răzvan Ranetti, din cadrul Baroului Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, partea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorilor excepţiei care solicită admiterea criticilor do neconstituţionalitate, deoarece reeşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite este contrară considerentelor şi soluţiei cuprinse în Decizia Curţii Constituţionale nr. 528 din 12 decembrie 2013. Sunt astfel încălcate dispoziţiile art. 147 alin. (4) din Constituţie, care consacră caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 14 din 19 ianuarie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 15 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 55.223/299/2014, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia  de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Ştefan Şerban Hartulari şi Alexandru Hartular într-o cauză având ca obiect pretenţii.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 şi ale art. 10 din Legea nr. 164/2014 dispun amânarea plăţii despăgubirilor stabilite în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legi) nr. 290/2003 şi împiedică persoanele îndreptăţite la obţinerea drepturilor recunoscute cu mult timp în urmă. Autorii excepţiei consideră că motivele care au condus la constatarea neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 528 din 12 decembrie 2013, subzistă şi în privinţa prevederilor de lege criticate. Cu toate acestea, Guvernul şi Parlamentul au nesocotit Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, emiţând acte normative care încalcă cele statuate de Curtea Constituţională: faptul că nu este permisă sistarea plăţii despăgubirilor sau instituirea unei a două eşalonări a plăţii acestora. De asemenea, atât timp cât art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 dispune suspendarea de drept a tuturor procedurilor de executare silită, accesul liber la justiţie este îngrădit, iar părţii îi este limitat şi accesul la un proces echitabil, care să fie soluţionat într-un termen rezonabil. Totodată, în condiţiile în care actul normativ de acordare a despăgubirilor a fost adoptat în anul 1998 (Legea nr. 9/1998), iar, până în prezent, aceste despăgubiri nu au fost efectiv acordate, este evident că principiile privind garantarea creanţelor asupra statului şi ocrotirea dreptului de proprietate, impuse de art. 44 din Constituţie, sunt încălcate.

8. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, sens în care reţine că instituirea unor noi prevederi legale, prin care persoanele îndreptăţite la despăgubiri sunt obligate să urmeze o nouă cale pentru realizarea creanţelor încalcă art. 44 şi art. 21 din Constituţie. Mai mult, actele normative instituie noi termene de eşalonare a plăţilor. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 528 din 12 decembrie 2013, prin care Curtea Constituţională a constatat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 sunt neconstituţionale şi reţine că intervenţia statului prin edictarea unor noi acte normative de suspendare şi eşalonare a plăţilor apare în vădită contradicţie cu aceleaşi norme constituţionale pe care le-a încălcat actul normativ anterior menţionat. De asemenea, suspendarea executării silite şi eşalonarea plăţii despăgubirilor, ce urmează altor norme de eşalonare şi amânare lipseşte în continuare creditorii de beneficiul sumelor cuvenite, măsurile instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 şi prin Legea nr. 164/2014 apărând astfel, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ca fiind o ingerinţă nejustificată şi disproporţionată.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 este inadmisibilă, iar excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor criticate din Legea nr. 164/2014 este neîntemeiată. Invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi precizează că măsurile reglementate au un caracter pozitiv, în sensul că Guvernul recunoaşte obligaţia de plată a autorităţii statale şi se obligă la plata despăgubirilor, modalitatea de executare fiind impusă de situaţia de excepţie pe care o reprezintă, pe de parte, proporţia deosebit de semnificativă a creanţelor astfel acumulate împotriva statului şi, pe de altă parte, stabilitatea economică a statului român, în actualul context de criză economică naţională şi internaţională.

11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Legea nr. 164/2014 sunt constituţionale, iar excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014* precum şi a art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 este inadmisibilă. Astfel, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 nu au continuat să îşi producă efecte juridice, întrucât s-au aplicat până la finele anului 2014, astfel cum rezultă din prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014, prin raportare la art. 21, art. 44 şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, consideră, de asemenea, că aceasta este inadmisibilă, deoarece nu este îndeplinită condiţia de admisibilitate referitoare la legătura excepţiei cu soluţionarea cauzei. În privinţa criticilor de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Legea nr. 164/2014, prin raportare la art. 44 din Constituţie, precizează că, prin stabilirea unui nou termen pentru acordarea despăgubirilor în temeiul Legii nr. 9/1998, dreptul de proprietate privată nu apare ca fiind iluzoriu, în condiţiile în care este supus unor condiţii şi limitări în temeiul legii. Ca atare, normele criticate prin care s-a dispus eşalonarea plăţii despăgubirilor nu sunt de natură să aducă atingere dreptului de proprietate privată, doar pentru că legiuitorul a ales să reglementeze în mod diferit modul de plată a despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 9/1998, şi anume în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, atât timp cât dreptul de proprietate nu este suprimat. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 147 alin. (4) din Constituţie, menţionează că aceasta nu poate fi reţinută, deoarece considerentele Deciziei nr. 528 din 12 decembrie 2013 nu pot fi aplicate mutatis mutandis la situaţia legislativă actuală, şi anume la Legea nr. 164/2014, pentru că se referă la soluţii legislative diferite.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, susţinerile avocatului autorilor excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014. În ceea ce priveşte aplicabilitatea în timp a textelor de lege criticate, Curtea observă că acestea cuprind norme temporare, care au fost în vigoare până la 31 decembrie 2014. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare. Ţinând cont de împrejurările caracteristice cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, şi observând că în încheierea de sesizare instanţa judecătorească reţine că „excepţia de neconstituţionalitate are legătură cu soluţionarea cauzei, deoarece obiectul litigiului în care este invocată priveşte modalitatea prin care persoanele îndreptăţite la primirea despăgubirilor în temeiul Legii nr. 9/1998 pot să îşi realizeze efectiv dreptul”. Curtea reţine incidenţa Deciziei sale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia sintagma „În vigoare”din cuprinsul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Ca atare, deşi în prezent textele de lege deduse controlului de constituţionalitate nu mai sunt în vigoare, Curtea este competentă să examineze excepţia de neconstituţionalitate

15. De asemenea, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014. Prevederile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 10: „(1) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 Ut. c) şi d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare.

(3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

[...]

(6) Pentru fiecare tranşă anuală, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică, în cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite.”;

- Art. 11 alin. (3): „Orice procedură de executare silită se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în ridurile de plată emise conform art. 10 alin. (6).”

16. În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind liberul acces la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 147 alin. (4) privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 31 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, Decizia nr. 346 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 22 iulie 2015, Decizia nr. 530 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 august 2015, şi Decizia nr. 703 din 27 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2016, Curtea a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate. Astfel, Curtea a reţinut, în esenţă, că termenul rezonabil al unei proceduri judiciare este respectat, în condiţiile în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 reprezintă un act normativ cu aplicabilitate limitată în timp, iar statul a depus diligenţele necesare continuării procedurilor de despăgubire. Aşadar, măsura instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 constituie o măsură adecvată şi necesară în vederea atingerii scopului legitim urmărit, fiind de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat, respectiv asigurarea echilibrului bugetar, şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, respectiv despăgubirea efectivă a acestora, fără a încălca art. 44 din Constituţie.

18. De altfel, Curtea a constatat că acesta este şi motivul pentru care argumentele care au condus la soluţia pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 nu îşi găsesc raţiunea în cazul de faţă. Astfel, prin decizia menţionată, Curtea a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 prin care măsura reeşalonării plăţii despăgubirilor cuvenite beneficiarilor Legilor nr. 9/1998, nr. 290/2003 şi nr. 393/2006 pe o durată de 10 ani nu poate fi considerată una de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, ci, dimpotrivă, se poate aprecia că persoana îndreptăţită suportă o sarcină disproporţionată şi excesivă în privinţa dreptului său de a beneficia de despăgubirile acordate prin lege. Situaţia supusă analizei Curţii în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 vizează o altă ipoteză, aceea a suspendării, până la data de 31 decembrie 2014, a plăţii despăgubirilor stabilite conform celor trei legi reparatorii, interval de timp apreciat de Guvern ca fiind necesar pentru reglementarea unui nou cadru legal necesar acordării acestor despăgubiri. Ulterior, în interiorul acestui interval, a fost adoptată Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legilor nr. 9/1998 şi nr. 290/2003, iar art. 10 alin. (1) din aceasta prevede că platei despăgubirilor stabilite prin actele administrative emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2014 prin care se stabileşte dreptul la despăgubiri şi cuantumul acestora se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. Curtea a mai reţinut şi faptul că, prin adoptarea dispoziţiilor legale criticate, nu se neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin actele administrative prevăzute de cele trei legi reparatorii şi, în acelaşi timp, nici nu se refuză punerea în aplicare a acestora, respectându-se dreptul de proprietate al persoanelor îndreptăţite.

19. De asemenea, Curtea reţine că prevederile art. 10 şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, iar, prin mai multe decizii (spre exemplu, Decizia nr.14 din 19 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, Decizia nr. 120 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din data de 20 mai 2016, Decizia nr. 133 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 16 mai 2016, Decizia nr. 173 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 17 mai 2016, şi Decizia nr. 213 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 13 iunie 2016), instanţa de contencios constituţional a respins, ca neîntemeiate, excepţiile de neconstituţionalitate. Astfel, Curtea a reţinut că mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare, poate fi considerat ca fiind în concordanţă cu considerentele consacrate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate. Curtea a constatat că prevederile art. 10 din Legea nr. 164/2014 îndeplinesc aceste condiţii, stabilind un termen de 5 ani pentru eşalonarea plăţii, precum şi obligaţia de actualizare a sumelor neplătite cu indicele de creştere a preţurilor de consum. Măsura instituită de reeşalonare a unor debite ale statului pe o durată de 5 ani, poate fi considerată, aşadar, de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, de vreme ce persoana îndreptăţită nu suportă o sarcină disproporţionată şi excesivă în privinţa dreptului său de a beneficia de despăgubirile acordate prin lege. Eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a plăţii sumelor reprezentând despăgubiri fiind o măsură de natură a păstra un just echilibru între interesele persoanelor îndreptăţite la despăgubire şi interesul general al colectivităţii, urmăreşte principiile stabilite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, astfel încât nu se poate considera că, prin această măsură, statul afectează esenţa dreptului de proprietate privată al beneficiarilor de despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003.

20. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a soluţiei legislative de suspendare de drept a oricărei proceduri de executare silită, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în titlurile de plată, Curtea, în acord cu jurisprudenţa sa, a reţinut că această măsură este necesară pentru a se putea realiza scopul avut în vedere de legiuitor, respectiv finalizarea procesului de despăgubire a tuturor cetăţenilor români siliţi să îşi abandoneze bunurile în teritorii cedate de România prin tratate internaţionale, în contextul în care în prezent sunt declanşate proceduri individuale de executare silită, care, în mod inevitabil, au ca efect blocaje în funcţionarea instituţiilor publice cu atribuţii în materie şi care duc la soluţionarea selectivă a dosarelor pentru un număr mic de beneficiari. Lipsa de intervenţie în acest sens ar avea ca rezultat imposibilitatea plăţii în ordine cronologică a despăgubirilor şi plata de cheltuieli accesorii drepturilor cuvenite, împovărătoare pentru statul român, în condiţiile în care acesta este preocupat de menţinerea echilibrului bugetar. Aceasta cu atât mai mult cu cât statul, prin caracterul său social - valoare constituţională instituită de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală - are obligaţia de a imprima acţiunilor sale cu caracter economic un conţinut just proporţionat, astfel încât să asigure tuturor cetăţenilor săi exercitarea efectivă a tuturor drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefan Şerban Hartulari şi Alexandru Hartular în Dosarul nr. 55.223/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi prevederile art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat Sa Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 886/2002 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 368/2015 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 24 decembrie 2015,

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 232.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

Art. 1.1. - Contractul se încheie între:

Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, cod poştal 900117, telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 702688, e-mail: office@oil-terminal.com, cod unic de înregistrare: 2410163, număr de TVA: RO2410163, nr. de ordine în registrul

comerţului: J13/512/01.02.91 cont IBAN .................................... deschis la Banca ...................................., reprezentată legal prin ...................................., în calitate de director general, şi ...................................., în calitate de director economic, în calitate de prestator şi expediţionar, denumită în continuare prestator,

şi

...................................., cu sediul în ...................................., str. .................................... nr. ......, cod poştal .................................... , telefon .................................... ,  fax .................................... , cod unic de înregistrare: ...................................., nr. de ordine în registrul comerţului: ...................................., cod IBAN .................................... , deschis la Banca .................................... , reprezentată legal prin ...................................., în calitate de în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare beneficiar,

denumite în continuare în mod individual partea şi împreună părţile.

Părţile convin să încheie prezentul contract de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere (denumit în continuare contract) cu următoarele termene şi condiţii:

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 2.1. - Obiectul contractului îl constituie totalitatea operaţiunilor efectuate de prestator în legătură cu:

- primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea ţiţeiului şi produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele prestatorului, în limita spaţiului de depozitare disponibil la data solicitării operaţiunii, din:

- vagoane cisternă CF;

- autocisterne;

- barje fluviale;

- nave maritime;

- primirea ţiţeiului pe conductele aparţinând Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti în rezervor;

- depozitarea produselor în rezervoarele prestatorului, omogenizarea şi condiţionarea;

- amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele prestatorului;

- încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;

- încărcarea produselor prin transbord direct din vagoane-cisternă CF în nave;

- Încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de buncheraj;

- primirea/livrarea prin în tank transfer a produselor depozitate în rezervoare, de la/către clienţii beneficiarului, conform ordinelor de transfer ale beneficiarului;

- predarea ţiţeiului depozitat în rezervoare la Societatea CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conducte magistrale;

- descărcarea produselor prin transbord direct între două nave maritime/barje fluviale acostate în două dane petroliere, prin instalaţiile prestatorului.

- descărcarea de motorină din barje sau nave maritime în vagoane-cisternă CF în S. P. Sud, cu pompa barjelor/navelor.

Art. 2.2. - Beneficiarul declară, iar prestatorul recunoaşte că produsele pentru care se execută servicii conform prezentului contract sunt proprietatea beneficiarului ori că acesta este deţinător legal al produselor.

În consecinţă, prestatorul nu poate dispune de produsele pe care le operează şi înţelege să respecte drepturile beneficiarului pe perioada prezentului contract.

Art. 2.3. - Beneficiarul are obligaţia de a transmite prestatorului fişele tehnice de securitate pentru produsele derulate, elaborate de producători, importatori, utilizatorii din aval sau distribuitori de substanţe sau preparate chimice, în limba română, conform Regulamentului (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) înainte de sosirea produselor la prestator.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 3.1. - Contractul are valabilitate începând cu data de ... până la data de

Părţile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adiţional semnat de ambele părţi, înainte de data expirării contractului.

Valoarea estimată a contractului:

 

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile părţilor.

Drepturi şi obligaţii ale beneficiarului

 

Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.1. - Beneficiarul va aviza prestatorului prin fax sau e-mail fiecare expediere de produse către depozitele prestatorului şi va transmite comenzile de descărcare. Avizarea va conţine cel puţin următoarele date şi va fi transmisă înainte de plecarea trenului spre Constanţa:

- numărul trenului şi numărul de vagoane cisternă CF;

- denumirea mărfii;

- cantitatea/calitatea produselor;

- data plecării din rafinărie şi data sosirii la Constanţa;

- destinaţia mărfii (depozitare sau încărcare prin transbord direct);

- statutul vamal sau fiscal al mărfii;

- numele operatorului de transport feroviar (denumit în continuare OTF).

Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi comercial.

Pentru produsele care necesită încălzire, cisternele vor fi echipate cu serpentină de încălzire în stare de funcţionare şi izolate termic.

Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificaţiilor de calitate din anexa nr. 2 şi este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale prestatorului.

Fiecare transport va fi însoţit de următorul set de documente complete:

- scrisoare de trăsură de cale ferată;

- aviz de însoţire a mărfii;

- notă de greutate;

- declaraţie de conformitate;

- raport de încercare;

- lista de sigilii;

- fisă tehnică de securitate în limba română şi în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

În cazul în care produsele beneficiarului sunt încărcate în alte tipuri de vagoane-cisternă CF decât cele tip CFR, beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului instrucţiuni, planşe şi schiţe de utilizare pentru acestea în limba română.

Prestatorul poate refuza descărcarea/încărcarea acestor tipuri de vagoane-cisternă CF dacă apreciază că se pot crea stări de pericol.

Art. 4.2. - Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu prestatorul sau acceptelor obţinute de la staţia CFR-Constanţa Port, în funcţie de sosirea navelor, spaţiul de depozitare existent, precum şi de posibilităţile de descărcare ale prestatorului.

Beneficiarul va menţiona pe nota de greutate şi pe documentele de transport, „marfă proprietatea .................................... “.

Art. 4.3 - Beneficiarul va încheia un contract de transport (denumit în continuare contract de transport) cu un OTF.

Prin contractul de transport, beneficiarul se obligă Să plătească tariful de transport şi toate tarifele accesorii care grevează transporturile din staţiile de predare şi destinaţie.

Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.

La fiecare transport/comandă de transport, în afara datelor necesare efectuării transportului beneficiarul va comunica prestatorului entitatea responsabilă cu întreţinerea aferentă fiecărui vagon în parte.

Expedierea vagoanelor-cisternă CF pline sau goale se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată aceasta va fi făcută de către beneficiar sau alte societăţi împuternicite de către acesta, prestatorul fiind exonerat de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de prestaţia în sine.

Art. 4.4. - Beneficiarul îl va împuternici pe prestator în baza unei comitente (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru şi în numele acestuia în relaţia cu OTF.

Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele beneficiarului în relaţia cu OTF.

În scrisoarea de trăsură, prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea beneficiarului.

Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica „Destinatar*, iar la rubrica „Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife şi instrucţii1 se scrie: „Transport destinat liniei industriale OIL TERMINAL - SA. conform comitenţei nr. 11.

Art. 4.5 - Vagoanele-cisternă proprietate a OTF/ beneficiarului, predate prestatorului şi care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenţie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.

Vagoanele-cisternă încărcate, defecte, proprietate a OTF/beneficiarului, ce nu pot fi remediate şi descărcate, vor fi puse la dispoziţia beneficiarului şi vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către prestator,

transmisă de prestator prin fax sau e-mail beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.

Pentru returnarea vagoanelor, beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului documentele necesare:

- aviz de însoţire a mărfii;

- scrisori de trăsură pe calea ferată;

- fisă tehnică de securitate în limba română şi în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Art. 4.6. - Beneficiarul va suporta eventualele plăţi solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit şi acceptat de ambele părţi sau în cazul în care vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepţia calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiţionare.

Art. 4.7. - Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum şi dispoziţiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, beneficiarul are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile cuprinse în anexa 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa 2 - NUT;

- să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate şi autorizate conform RID;

- să furnizeze prestatorului date de identificare ale produsului şi pericolului;

- vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să deţină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcţionare (pentru vagoanele cu durata de viaţă depăşită) al Autorităţii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică şi integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziţia prestatorului pentru încărcare;

- să respecte dispoziţiile speciale privind construcţia, echipamentul, reviziile, întreţinerea, marcajul vagoanelor;

- Să pună din timp la dispoziţia prestatorului marcajele, etichetele şi sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele beneficiarului.

Prestatorul este îndreptăţit să refuze operarea vagoanelor care:

- au scadenţa reviziei interne a recipientului expirată;

- au lipsă plăcuţă de timbru sau tăbliţe de calibrare;

- au lipsă eticheta de pericol;

- au inscripţiile de pe vagon ilizibile;

- au neconcordanţe între inscripţiile de pe recipient şi cele de pe vagon.

Acceptarea vagoanelor de către prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condicile enumerate mai sus.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.8. - Beneficiarul va transmite prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puţin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrată, numele conducătorului auto, reprezentantul beneficiarului şi actele prin care aceştia se identifică.

Suplimentar, beneficiarul va transmite şi alte date solicitate de autorităţile vamale şi fiscale.

Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic şi în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor.

Reprezentantul beneficiarului confirmă prin semnătură starea corespunzătoare a autocisternei înainte de începerea încărcării/descărcării produsului.

Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezenţa reprezentantului autorizat al beneficiarului.

Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:

- avize de însoţire a mărfii;

- fişe tehnice de securitate pentru produsul respectiv în limba română şi în format REACH ce vor fi înmânate şoferului autocisternei.

Autocisternele sosite pentru încărcare vor avea toate compartimentele goale.

Autocisternele ce descarcă vor fi însoţite de următorul set de documente:

- aviz de însoţire a mărfii;

- tichet de cântar/tichet de debitmetru;

- document de transport (CMR);

- raport de încercare;

- fisă tehnică de securitate în limba română şi în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Autocisternele vor descărca la prestator integral marfa din toate compartimentele.

Art. 4.9. - Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007.

Şoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care Se va prezenta la cerere reprezentantului prestatorului:

- certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);

- certificat de inspecţie tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);

- certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);

- certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);

- certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).

Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranţei pe timpul transportului şi încărcării:

- trusă ADR;

- două stingătoare cu pulbere;

- o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) şi o lopată;

- contact general (heblu);

- dispozitiv de împământare a autocisternei;

- siguranţe electrice calibrate;

- capace etanşe la compartimente şi la rezervorul de combustibil.

Conducătorii autocisternelor şi reprezentanţii vor purta echipament de protecţie: salopetă de protecţie confecţionată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, bocanci antistatizaţi şi vor respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă primite de la reprezentantul prestatorului.

Beneficiarul transmite prestatorului copii ale Raportului de primire buncher (Bunker receipt/Bunker Delivery Note) de la navele ce au fost buncherate cu autocisternele.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea barjelor fluviale

Art. 4.10. - Pentru barjele ce descarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data plecării barjelor din portul de încărcare şi data de sosire în portul Constanţa, menţionând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea încărcată în fiecare barjă;

- specificaţia de calitate a produselor încărcate.

Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, instrucţiuni de

descărcare pentru fiecare barjă.

Pentru barjele ce încarcă, beneficiarul solicită prestatorului avizul referitor la data de sosire în portul Constanţa, menţionând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea şi specificaţia de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.

Beneficiarul avizează prestatorul în scris, prin fox sau e-mail,

cu zile şi respectiv cu o zi înainte, sosirea convoiului la

Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră şi ETA portul Constanţa.

Art. 4.11. - Beneficiarul se asigură şi garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalaţia de descărcare/încărcare etanşă (conducte, vane, flanşe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor şi personal de supraveghere a operării (cu atestat de calificare), dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor şi pe timp de noapte.

De asemenea, va asigura un număr suficient de termometre, rulete şi lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.

Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina beneficiarului.

Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic.

De asemenea, ruletele şi termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru sigilare şi cu sigilii de tip vamal cu platbandă de minimum 7 mm.

Art. 4.12. - Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:

- scrisoare de trăsură fluvială;

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- raportul de măsurători la tancurile navei (ullage report);

- raport cantitate la bordul navei (OBQ report);

- certificat de conformitate;

- fişă tehnică de securitate în format REACH;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Pe documente se va menţiona: „produs proprietatea ....................................”

Art. 4.13. - Beneficiarul va asigura primirea de către prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.

Art. 4.14. - Beneficiarul transmite prestatorului, în scris pentru fiecare barjă fluvială care încarcă, următoarele:

- instrucţiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;

- instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului;

- fişă tehnică de securitate în limba engleză şi în format REACH ce va fi predată reprezentantului barjei.

Art. 4.15. - În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii care duc la staţionarea peste termen a barjelor fluviale, beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.

Prestatorul va informa imediat beneficiarul cu privire la orice neconformitate a mărfii din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Părţile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situaţii.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea/descărcarea navelor maritime

Art. 4.16. - Beneficiarul va solicita prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cu minimum ........... zile calendaristice înainte, accept pentru intervalul de sosire al navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice), cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată din fiecare navă nominată şi caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire Q88).

Prestatorul va transmite acceptul sau refuzul referitor la intervalul de sosire în termen de două zile lucrătoare de la nominarea beneficiarului.

În cazul sosirii navei în afara perioadei de descărcare/ încărcare acceptate de prestator, nava va fi acostată imediat ce

acest lucru va fi posibil, în funcţie de:

- existenţa unei dane libere;

- programările altor nave pe aceeaşi dană;

- spaţiul de depozitare disponibil;

- stocul de marfă disponibil la Constanţa.

Nava nu va fi întârziată la operare nejustificat.

Danele interioare (69-76) în care se încarcă/se descarcă navele beneficiarului au adâncimi de maximum 12,50 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water).

Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.

Art. 4.17. - Beneficiarul va transmite în scris prestatorului instrucţiuni de operare pentru fiecare navă şi condiţiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.).

Condiţiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Navele nominalizate de beneficiar trebuie să fie corespunzătoare să transporte produsele beneficiarului.

Art. 4.18. - În cazul navelor care sosesc pentru descărcare, beneficiarul va transmite instrucţiuni de descărcare şi va asigura primirea de către prestator a copiilor următoarelor documente din portul de încărcare:

- certificat de cantitate;

- raport de încercare;

- cargo manifest;

- conosament;

- raport pentru ullage;

- raport OBQ;

- fişa tehnică de securitate în format REACH;

- certificat de conformitate;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilată în portul de încărcare.

Art. 4.19.- Pentru navele nominalizate să încarce produse, beneficiarul va transmite prestatorului, în scris pentru fiecare navă, următoarele:

- instrucţiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;

- instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi alte documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului;

- fişă tehnică de securitate în limba engleză şi în format REACH ce va fi predată reprezentantului navei.

Art. 4.20. - Beneficiarul are obligaţia să asigure, în timp util, toată cantitatea de produse pentru încărcare conformă din punct

de vedere calitativ. În caz contrar, prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.

În cazul descărcării prin transbord direct, beneficiarul are obligaţia să asigure, în timp util, un număr suficient de vagoane-cisternă CF goale pentru încărcarea întregii cantităţi de marfă.

În cazul încărcării sau descărcării prin transbord direct, în funcţie de produsul derulat anterior prin conducte, se va accepta de comun acord cantitatea de marfă necesară pentru spălarea instalaţiei de pompare. Aceasta se va încărca într-o cisternă goală pusă la dispoziţie de beneficiar şi se va expedia beneficiarului însoţită de raport de încercare separat.

Art. 4.21. - În cazul unor dispute în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea mărfii care duc la staţionarea peste termen a navelor maritime, beneficiarul va transmite instrucţiuni clare, precise şi rapide, care vor fi respectate în întregime de prestator.

Părţile sunt direct răspunzătoare de contrastaliile înregistrate din vina fiecăreia în astfel de situaţii.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu pomparea ţiţeiului pe conductele aparţinând Societăţii CONPET - S.A. Ploieşti în rezervoarele prestatorului

Art. 4.22. - Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, înainte de începerea operaţiunii, programul/comanda de pompare a ţiţeiului în rezervorul prestatorului, specificând cantitatea şi calitatea ce urmează a fi pompată şi ritmul zilnic de pompare.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele prestatorului în vagoane-cisternă CF

Art. 4.23. - Beneficiarul va depune la OTF şi la prestator comenzile de încărcare ce vor conţine date referitoare la: destinatarul expediţiei, denumirea staţiilor de expediere şi de destinaţie conform nomenclatorului staţiilor de cale ferată, felul mărfii, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcare, denumirea OTF care va pune la dispoziţie vagoanele-cisternă CF goale şi va efectua transportul. În baza acestuia, prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.

Comenzile de încărcare vor fi transmise prestatorului prin fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării.

Art. 4.24. - Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane-cisternă pe 4 osii goale pentru încărcarea întregii cantităţi solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al stării de curăţenie ţinând cont de proprietăţile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat şi libere de orice taxe.

Vagoanele-cisternă vor avea inscripţionările vizibile, dotate cu tăbliţe de calibrare şi posibilitatea de a aplica sigilii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor.

Art. 4.25. - Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia prestatorului:

- avize de însoţire a mărfii şi scrisori de trăsură completate, ştampilate şi semnate la rubrica „Expeditor” cu numele beneficiarului, documente ce se vor folosi de prestator numai pentru expedierea produselor beneficiarului;

- etichete corespunzătoare cu marfa încărcată ce vor fi aplicate pe ambele părţi ale vagoanelor;

- instrucţiuni, date, informaţii legate de identificarea destinatarului (numele şi adresa completă, cod Staţie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către prestator, în scris (fax sau e-mail) în intervalul: luni-vineri între orele 8,00-15,00;

- fişe tehnice de securitate în limba română şi în format REACH ce vor fi anexate la documentele de însoţire ale vagoanelor CF;

- documente vamale sau fiscale (conform prevederilor legale aplicabile).

Beneficiarul obţine acceptele staţiilor CFR de destinaţie pentru primirea mărfii (pe perioade de timp şi/sau pe cantităţi) şi le transmite în timp util staţiei CFR ce deserveşte prestatorul.

Orice modificare ulterioară atât a programului, cât şi a contractului de transport se va face de către beneficiar către OTF şi prestator cu suportarea tarifelor legale.

Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate şi nu pot fi remediate de OTF.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea tancurilor de buncheraj

Art. 4.26. - Beneficiarul transmite prestatorului în scris, prin fax sau email, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de buncherare, specificând de fiecare dată:

- numele tancului de buncherare;

- instrucţiuni complete de încărcare;

- produsul ce va fi încărcat şi instrucţiuni de calitate;

- instrucţiuni de întocmire a documentelor de încărcare şi

- documente vamale/fiscale în cazul în care au legătură cu instrucţiunile documentare ale beneficiarului.

Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea CONPET - S A pentru pompare pe conductă

Art. 4.27. - Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, programul/comanda de pompare a ţiţeiului, specificând de fiecare dată destinatarul şi cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul şi data declaraţiei vamale de import (dacă este cazul).

La predarea către Societatea CONPET - S.A. (dacă nu există alte înţelegeri), ţiţeiul trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

- temperatura de congelare trebuie să fie cu 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor. Beneficiarul se îngrijeşte ca temperatura solului măsurată pe traseul conductei să fie comunicată zilnic de către Societatea CONPET - S.A. prestatorului.

- viscozitatea maximă la temperatura minimă a solului trebuie să fie: 80 cSt sau 11°E.

- condiţia de omogenitate:

- pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proporţională determinându-se caracteristicile ţiţeiului;

- pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3) se recoltează probe punctuale de la nivelurile intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea, se determină densitatea şi pentru probele intermediare;

- se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).

Atestarea calităţii ţiţeiului se va face prin raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificaţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.28. - Prestatorul va anunţa beneficiarul în scris, prin

fax sau e-mail, cu cel puţin zile înainte (cu excepţia

cazurilor urgente) ori de câte ori rezervoarele în care au fost depozitate produsele beneficiarului trebuie să fie curăţate.

Beneficiarul va trimite un reprezentant sau inspector independent pentru măsurarea şi calcularea cantităţii de şlam ce urmează a fi evacuat, prelevarea probei de la fundul rezervorului şi efectuarea analizei şlamului, în termen de

cinci (5) zile calendaristice de la comunicarea prestatorului că rezervorul este pregătit pentru aceste operaţiuni.

Se vor întocmi procese-verbale cu această ocazie („procese-verbale de şlam”) ce vor fi semnate de către inspectorul independent/reprezentantul beneficiarului şi reprezentanţii prestatorului.

Cantitatea din procesele-verbale de şlam se va scădea din stocul beneficiarului depozitat proporţional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.

În cazul în care inspectorul independent nominalizat de beneficiar nu este prezent la termenul când procesul-verbal de şlam trebuie emis, deşi a fost invitat, procesul-verbal de şlam va fi emis de prestator şi va fi acceptat de beneficiar.

Rezervoarele vor fi supuse operaţiunilor de curăţare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situaţii:

- schimbarea destinaţiei rezervorului;

- recalibrarea rezervorului;

- intervenţii la rezervor ca urmare a defecţiunilor tehnice;

- depunerile de şlam afectează calitatea produselor.

În timpul curăţării rezervoarelor, prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului altă capacitate de depozitare cu aceleaşi caracteristici şi cu acelaşi volum.

În cazul în care nu va fi disponibilă o astfel de capacitate de depozitare, atunci beneficiarului i se va acorda un timp suficient să găsească o soluţie pentru produsul rămas în rezervoare, iar părţile vor găsi de comun acord o soluţie rezonabilă în timp util.

Art. 4.29. - Beneficiarul şi prestatorul vor stabili de comun acord cantităţile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare şi conducte (stoc tehnologic), în funcţie de cantitatea şi calitatea produselor rulate.

Stocul tehnologic va fi returnat beneficiarului la sfârşitul operaţiunii sau la încetarea contractului.

Alte drepturi şi obligaţii ale beneficiarului

Art. 4.30. - Beneficiarul pune la dispoziţia prestatorului, în cazul în care autorităţile vamale solicită astfel, înainte de începerea descărcării navei, factură proformă pentru uz vamal, necesară prestatorului pentru a completa şi a depune declaraţia sumară la Vama Constanţa, precum şi scrisoare de garanţie bancară pentru garantarea taxelor vamale şi accizelor aferente produsului pe perioada depozitării.

Beneficiarul asigură obţinerea liberului de vamă şi plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare.

În cazul operaţiunilor de import sau tranzit, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a declaraţiei vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), respectiv declaraţiei vamale de tranzit, urmând ca în baza acesteia prestatorul să înceapă livrarea produselor importate.

În cazul operaţiunilor de export, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a declaraţiei vamale de export necesară la emiterea facturilor de prestaţii.

În căzui livrărilor intracomunitare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului o copie a documentului T2L.

În cazul livrărilor în regim suspensiv de accize, beneficiarul (autorizat ca expeditor înregistrat) va prezenta prestatorului, înainte de livrarea mărfii, în copie, declaraţie vamală de antrepozit fiscal.

Copiile documentelor mai sus menţionate nu vor conţine informaţii confidenţiale (preţ, valoare etc.) şi sunt utilizate la emiterea facturilor de prestaţii (aplicarea TVA-ului, dacă este cazul).

Art. 4.31. - Dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând, dar nelimitându-se la Codul fiscal, Codul vamal şi normele de aplicare, după cum au fost modificate, şi dacă din cauza acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul prestatorului de către autorităţile fiscale/vamale a unor obligaţii suplimentare de plată a accizelor/taxe vamale, precum şi a unor penalităţi şi/sau amenzi, prestatorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la beneficiar.

Suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autorităţile fiscale prestatorului.

Dacă suma impusă de autorităţile fiscale/vamale este modificată ulterior, suma recuperată de prestator de la beneficiar va fi actualizată şi stabilită în conformitate cu aceste modificări.

Art. 4.32. - Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, comenzile de amestecare a motorinei cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul şi cantitatea de biodiesel şi motorină ce se vor amesteca.

Deoarece nu există rezervor de depozitarea biodieselului, cantităţile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.

Art. 4.33. - Beneficiarul transmite prestatorului, în scris, prin fax sau e-mail, cantitatea de produs transferată prin în tank transfer, specificând:

- vânzătorul/cumpărătorul;

- data transferului;

- cantitatea transferată;

- numele navei din care a fost descărcat produsul.

Cumpărătorul trebuie să aibă contract de prestaţii semnat cu prestatorul pentru operaţiunile de depozitare, încărcare şi livrare ulterioară operaţiunii de în tank transfer.

Art. 4.34. - Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alţi eventuali inspectori care deţin mandat de control în Constanţa şi va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în termene rezonabile.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţă parte pentru a verifica starea de curăţenie a navelor/barjelor fluviale înainte de încărcare.

Beneficiarul va nominaliza inspector de terţă parte pentru verificarea stării de curăţenie a autocisternelor/vagoanelor-cisternă CF înainte de încărcare.

Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curăţenie de către inspectorul de terţă parte.

Art. 4.35. - În cazul în care inspectorul de terţă parte solicită întreruperea pompării la navă/barjă pentru prelevare de probe în vederea verificării calităţii produsului la 30 cm în tancurile navei/barjei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul beneficiarului.

În cazul în care, la cap conductă, produsul este în conformitate cu specificaţia de calitate din anexa nr. 2 în timp ce în tancurile navei/barjei se găseşte marfă în afara specificaţiei de calitate, datorită unui motiv imputabil navei/barjei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris prealabil al beneficiarului. Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei/barjei.

Art. 4.36. - Beneficiarul va respecta Convenţia pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4.37. - Beneficiarul împuterniceşte prestatorul prin comitenţă ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.

Art. 4.38. - Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina beneficiarului.

Drepturile şi obligaţiile prestatorului

Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea produselor din vagoane-cisternă CF în rezervoarele prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.39. - Prestatorul va primi de la OTF expediţiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.

Prestatorul va verifica, împreună cu agentul OTF şi cu inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar, starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.

Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare şi în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanţii prestatorului, agentul OTF şi inspectorul de terţă parte.

În procesul-verbal de constatare se va menţiona:

- starea tehnică şi comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile rafinăriei furnizoare, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi pierderi de conţinut;

- cantitatea de produs recepţionată de prestator;

- denumirea produsului recepţionat;

- furnizorul;

- expeditorul;

- numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;

- numărul şi data notei de greutate şi/sau avizul de însoţire al mărfii;

- existenţa, integritatea, numărul şi seriile sigiliilor;

- dacă cele constatate cu privire Sa sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate şi/sau avizul de însoţire al mărfii întocmite de furnizor;

- locul în care au fost aplicate sigiliile şi dacă acestea au fost sau nu deteriorate.

În cazul în care în cursul operaţiunilor de predare-primire se depistează:

- nereguli tehnice, atunci vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de menţiuni în lista de predare-primire;

- nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conţinut), atunci se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare (regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanţii OTF, ai prestatorului şi din inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar şi se va proceda în conformitate cu prevederile regulamentului.

Procesul-verbal de constatare întocmit va menţiona şi cuantumul pagubei.

Art. 4.40. - Când vagoanele-cisternă au ajuns la prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere şi au sigiliile intacte, dar la recepţia cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia proces-verbal de constatare ce va fi semnat de delegatul prestatorului şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar.

Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat beneficiarului pentru ca acesta să îşi poată exercita în termen legal dreptul la acţiune în pretenţii împotriva persoanei în culpă.

Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoţit transportul, cu cesiune.

Prestatorul va informa beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum şi în legătură cu motivele refuzului transportatorului.

Art. 4.41. - Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură şi a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.

În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, prestatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în termen de 2 zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.

La înştiinţarea scrisă către beneficiar, prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum şi documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinaţie (vagon nesosit, menţiune făcută în lista de primire-predare).

Prestatorul va proceda în mod similar şi în cazul vagoanelor-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale şi nesosite la termen.

Art. 4.42. - Prestatorul obţine, la solicitarea beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată şi transmite acestuia numărul acceptului şi perioada pentru care a fost aprobat de

către CFR Marfă - Constanţa Port.

Art. 4.43. - Prestatorul se obligă să returneze vagoanele proprietatea beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleaşi armături, şuruburi, flanşe cu care au fost predate de transportator beneficiarului, cu toate capacele închise etanş şi sigilate, sigiliile urmând să fie menţionate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiţie se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, prestatorul urmând a achita contravaloarea reparaţiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileşte că se face vinovat.

Drepturi şi obligaţii în legătura cu primirea, recepţia cantitativă şi calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/in autocisterne

Art. 4.44. - Prestatorul asigură instalaţie pentru descărcarea biodieselului din autocisterne şi încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu beneficiarul şi în baza obiectului contractului.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF

Art. 4.45. - Prestatorul asigură instalaţie pentru încărcarea produselor în vagoane-cisternă CF conform programului stabilit cu beneficiarul şi în baza obiectului contractului.

Art. 4 46, - Prestatorul verifică şi asigură vagoanele pline cu sigilii şi le predă cărăuşului, care prin aplicarea ştampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură şi pe lista de predare-primire, preia naveta fără obiecţiuni asumându-şi astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinaţie.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj şi barjelor fluviale

Art. 4.47. - Prestatorul asigură operarea navelor maritime, tancurilor de buncheraj şi a barjelor fluviale angajate de beneficiar şi condiţii tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.

Părţile pot conveni şi alte rate de operare, în funcţie de mărimea şi performanţele navelor.

Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, vânt, ceaţă, ninsoare) nu permite încărcarea/descărcarea navelor sau în situaţiile în care poate fi invocată forţa majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât şi forţa majoră trebuie anunţate beneficiarului în cel mai scurt timp şi dovedite de prestator cu acte emise de autorităţile competente.

Art. 4.48. - Prestatorul întocmeşte documentele în legătură cu marfa şi operarea navei, conform instrucţiunilor primite de la beneficiari iar, atunci când este cazul, întocmeşte documentele care pot fi utilizate de către beneficiar în apărarea intereselor sale în legătură cu operarea navei şi îi pune la dispoziţie un set de documente.

Prestatorul va remite beneficiarului, prin poştă sau delegat, documentele care atestă recepţia cantitativă şi calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terţă parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei conform listei următoare:

Pentru descărcare sunt necesare următoarele documente:

- ullage report;

- ROB report;

- raport timpi de operare (time-sheet);

- raport de încercări;

- Discharging Cargo Report;

- documentele primite din portul de încărcare.

Pentru încărcare sunt necesare următoarele documente:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- ullage report;

- raport timpi de operare (time-sheet);

- chitanţă de primire mostre;

- chitanţă de primire documente.

Art. 4.49, - Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate şi sigilate în portul de încărcare şi le va păstra la dispoziţia beneficiarului timp de zile calendaristice.

În cazul în care se constată diferenţe între rezultatele obţinute la recepţia calitativă efectuată înaintea descărcării şi raportul de încercare emis în portul de încărcare, beneficiarul împreună cu toate părţile implicate pot solicita o analiză comună a mostrelor de arbitraj care vor fi desigilate şi analizate în prezenţa unui inspector de terţă parte nominalizat de beneficiar şi a tuturor părţilor implicate.

Art. 4.50. - Prestatorul va informa beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferenţe în ceea ce priveşte calitatea, între cele constatate la recepţia navei maritime şi cele înscrise în raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificaţia de calitate, care depăşesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare şi va acţiona potrivit instrucţiunilor acestuia.

Art. 4.51. - Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor şi instrucţiunilor primite de la beneficiar şi întocmeşte documentele de expediere a mărfii pe care le transmite beneficiarului.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu predarea ţiţeiului la Societatea CONPET - S A. pentru pompare pe conductă

Art. 4.52. - Prestatorul condiţionează ţiţeiul până la îndeplinirea condiţiilor de pompabilitate pe conductă şi predă la Societatea CONPET - S.A. ţiţeiul condiţionat conform comenzilor transmise în scris de beneficiar.

Cantitatea pompată şi calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv raportul de încercări.

Timpul de pregătire al ţiţeiului în rezervoare, pentru pompare, implică după caz, întârzieri în stabilirea cantităţii nete descărcate şi, implicit, punerea la dispoziţia Societăţii CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 ore de la terminarea descărcării navei.

Drepturi şi obligaţii în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.53. - Prestatorul asigură primirea produselor beneficiarului în spaţiile de depozitare proprii separate, iar în cazul în care nu este posibil acest lucru, în amestec cu produsele de acelaşi tip şi aceeaşi specificaţie de calitate ale altor beneficiari.

Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleaşi specificaţii ca cele stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.

Prestatorul asigură şi va face dovadă beneficiarului că spaţiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic şi al curăţeniei şi au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.

Prestatorul va folosi rezervoare de depozitare corespunzătoare pentru depozitarea produselor şi va folosi conducte curate şi în stare tehnică bună pentru a evita contaminarea produselor.

Prestatorul:

- va coordona prestaţia de depozitare cu toţi participanţii ale căror servicii sunt necesare pentru executarea acestui contract;

- va ţine permanent informat beneficiarul cu privire la cantităţile şi locaţiile mărfii în timpul executării prestaţiei de depozitare;

- va pune la dispoziţia beneficiarului rapoarte lunare de stoc şi evidenţa înregistrărilor cantităţilor depozitate, primite, încărcate din nou şi înscrise, conform procedurilor de inspecţie prevăzute în cap. V „Stabilirea cantităţii şi calităţii”;

- va păstra produsele în siguranţă, depozitate în facilităţile de depozitare în aceeaşi cantitate ca cea primită şi conform specificaţiilor de calitate ale produsului, indicate în anexa nr. 2;

- va permite accesul reprezentantului beneficiarului, inclusiv al inspectorilor de terţă parte nominalizaţi de acesta, pe toată perioada programului de lucru;

- va lua toate măsurile acceptabile pentru a se asigura că produsele încredinţate sunt depozitate cu atenţia corespunzătoare.

Alte drepturi şi obligaţii ale prestatorului

Art. 4.54. - Prestatorul completează şi depune la autoritatea vamală declaraţia sumară.

Conform Codului vamal, mărfurile înscrise într-o declaraţie sumară trebuie să primească o destinaţie vamală (import, export, antrepozit vamal) în termen de 90 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.

Termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu aprobarea autorităţii vamale.

Prestatorul asigură efectuarea formalităţilor vamale de plasare a produselor în regim de antrepozit vamal conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizările/aprobările necesare. De asemenea, prestatorul va avea grijă de îndeplinirea formalităţilor vamale legate de recepţia produsului, depozitarea acestuia în antrepozitul vamal şi transferul său către alţi beneficiari.

Din moment ce formalităţile vamale de plasare a produselor în regim de antrepozit vamal sunt în întreaga responsabilitate a prestatorului şi având în vedere că autorităţile vamale pot solicita prestatorului o garanţie pentru regimul de antrepozit vamal, beneficiarul, la solicitarea scrisă a prestatorului, va pune la dispoziţie o scrisoare de garanţie bancară.

Art. 4.55 - Prestatorul condiţionează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea beneficiarului, comunicând în scris beneficiarului cantităţile de produse folosite.

Art. 4.56. - Prestatorul efectuează recepţia cantitativ-calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, vagoane-cisternă CF, autocisterne şi la bordul navelor, barjelor fluviale, tancurilor de buncheraj numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar, metoda de calcul a cantităţii fiind ASTM (în aer).

Art. 4.57. - Prestatorul va furniza beneficiarului certificat de în tank transfer în conformitate cu cererea beneficiarului către prestator de transfer a produsului şi de asemenea când beneficiarul a cumpărat produse de la o terţă parte prin în tank transfer.

Art. 4.58. - Prestatorul garantează că respectă Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (Codul ISPS).

 

CAPITOLUL V

Stabilirea cantităţii şi calităţii

 

Art. 5.1. - a) Recepţia cantitativă a produselor primite/expediate cu vagoanele-cisternă CF se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul prestatorului, în funcţie de depozitul unde se descarcă/se încarcă naveta.

Atunci când cântarul este defect, recepţia se efectuează prin calibrare.

Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la prestator, beneficiarul va fi informat în timp util.

Beneficiarul va fi informat în timp util şi despre orice reverificare a cântarului dinamic de către metrolog autorizat din cadrul S.P. Sud al prestatorului pentru a-şi putea trimite reprezentantul să participe la reverificarea acestuia.

Diferenţele cantitative de până la ± 0,2% din cantitatea înscrisă în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în considerare.

În cazul în care diferenţele cantitative depăşesc nivelul toleranţei de ± 0,2% se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.39 (procese-verbale de constatare).

Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunea că numărul înscris pe sigilii este acelaşi cu cel din nota de greutate şi scrisoarea de trăsură.

Stabilirea cantităţii mărfii (recepţia) se va face numai în prezenţa inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar careva semna toate documentele după calibrare şi recepţie.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura măsurarea cantităţii mărfii cu acelaşi tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât şi la destinatar

în cazul expediţiilor de la prestator, pentru diferenţele cantitative constatate la destinaţie se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

b) Cantităţile de ţiţei primite prin vagoane-cisternă CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării vagoanelor-cisternă CF. Cantităţile se vor determina/se vor calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menţiona într-un proces-verbal de recepţie semnat de prestator şi de inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar.

c) Recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se face prin cântărire, iar cantitatea de marfă care va fi recepţionată va fi:

- în cazul în care diferenţele cantitative dintre brut şi tară (din locurile de încărcare şi cel de descărcare) se încadrează în intervalul de +/-30 kg, care reprezintă abaterea cântarului, cantitatea considerată ca fiind recepţionată va fi cea înscrisă în documentele proprietarului de produs;

- în cazul în care această diferenţă este mai mare decât abaterea, recepţia se face astfel: cantitatea recepţionată în Oii Terminal este cantitatea brută cântărită la prestator minus tara (greutatea proprie a mijlocului de transport) cântărită.

Atât diferenţele de cantitate la brut, dar şi cele de final, recepţionate, vor fi comunicate beneficiarului după ce au fost însuşite prin semnătură de inspectorul terţă parte nominalizat de beneficiar.

În cazul în care determinarea cantităţii de marfă se face prin măsurare prin debitmetru, încărcătorul va înscrie în Avizul de însoţire a mărfii şi tara mijlocului de transport, conform certificatului de înmatriculare (talon).

În cazul în care cântarul este defect, recepţia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform

certificatului de calibrare. Prestatorul îl va aviza pe beneficiarei timp util de această situaţie.

d) Cantităţile de produse livrate la nave maritime/barje fluviale pentru care se emit conosamente vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea încărcării. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.

În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea încărcării navei, pentru stabilirea conosamentului, se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi inspectorii de terţă parte nominalizaţi de către beneficiar în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- cantitatea măsurată la nave (ullage report), Vessel Experience Factor (VEF) al navei;

- cantitatea livrată din rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;

- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi);

- incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;

- alte influenţe asupra determinărilor.

e) Stabilirea cantităţilor livrate la autocisterne se face prin citire la debitmetrele prestatorului.

f) Stabilirea cantităţilor livrate la tancurile de buncheraj se face prin citire la debitmetrele prestatorului.

g) Cantităţile de produse primite din import pentru care se emite Raportul de descărcare a mărfii (Discharging Cargo Report) vor fi cele măsurate la debitmetre, după terminarea descărcării navelor maritime/barjelor fluviale. Debitmetrele trebuie să fie în stare de funcţionare şi omologate metrologic.

În cazul în care debitmetrele nu sunt în stare de funcţionare sau nu sunt omologate metrologic, după terminarea descărcării navei pentru stabilirea Discharging Cargo Report se va face o analiză a operaţiunii de către reprezentanţii terminalului şi de inspectorii independenţi nominalizaţi de către beneficiar în care se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- cantitatea menţionată în conosament, ullage report în portul de încărcare, ullage report în portul de descărcare, VEF navei, cantitatea rămasă în navă (ROB), după ce comandantul declară ca a terminat descărcarea;

- cantitatea primită în rezervoarele şi conductele depozitului/depozitelor, gradul de umplere a conductelor exterioare şi interioare determinat prin deplasamentul conductelor efectuat conform standardelor IP/ASTM;

- trasabilitatea parametrilor din rapoartele de încercare de la navă şi de la rezervoare folosiţi la stabilirea cantităţii (densitate, temperaturi);

- incertitudinea mijloacelor şi dispozitivelor de măsurare, reproductibilitatea şi repetabilitatea metodelor de încercări de laborator;

- alte influenţe asupra determinărilor.

h) Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, menţionată în conosament, se va determina în urma bilanţului cantitativ al operaţiunii în prezenţa inspectorului de terţă parte.

Deplasamentul conductelor se va efectua înainte/după încărcare/descărcare conform procedurilor standard IP/ASTM pentru verificarea gradului de umplere a acestora, numai în prezenţa inspectorului de terţă parte desemnat de beneficiar, în mod regulat pentru fiecare navă/barjă.

Art. 5.2. - În cazul în care beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale menţionate în anexa nr. 2, înainte ca aceste produse să fie expediate spre Constanţa, este obligat să ceară din timp acordul prestatorului pentru livrarea acestora.

Transmiterea acestui accept nu va fi întârziată nejustificat.

În cazul în care beneficiarul expediază către prestator produse care nu se încadrează în condiţiile de calitate contractuale fără acordul prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziţia beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 5.3. - Calitatea produselor predate/primite este aceea care s-a stabilit în laboratoarele prestatorului şi a fost acceptată de beneficiar.

În cazul în care laboratoarele prestatorului se află în incapacitate temporară de funcţionare, prestatorul va încheia un contract cu un laborator terţ agreat de beneficiar, prin care va fi preluată această activitate. Laboratorul terţ va avea acreditare de la Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.

Prestatorul va obţine de la beneficiar agrearea pentru terţ, în forma scrisă, înainte de data de încheiere a contractului prestator-terţ.

Costurile contractului prestator-terţ vor fi achitate integral de către prestator.

În cazul în care, în urma efectuării recepţiei calitative a produselor primite de la beneficiar se constată că acestea nu se încadrează în condiţiile specificaţiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, prestatorul va informa beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situaţiei apărute.

Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Art. 5.4. - Prestatorul are obligaţia de a menţine calitatea produselor primite în condiţiile contractului de prestări servicii.

Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor dacă aceasta apare ca urmare a unor vicii inerente ale produselor.

Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curăţenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, barje fluviale, tancuri de buncheraj, vagoane-cisternă, autocisterne).

Cu privire la produsele pe care le expediază prestatorul în numele şi pe seama beneficiarului, prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primeşte certificatul de inspecţie din partea inspectorului de terţă parte nominalizat de către beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă beneficiarul nu nominalizează un inspector, prestatorul nu va începe încărcarea.

Art. 5.5. - Mostrele de arbitraj:

a) pentru primirea produselor:

- din fiecare navetă/lot de vagoane-cisternă CF/autocisternă descărcată se vor eşantiona câte .......... mostre de arbitraj x 1 litru care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte .......... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;

- .......... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eşantionate înainte de începerea descărcării care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi/sau de reprezentantul navei .......... mostre vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 90 zile calendaristice la dispoziţia beneficiarului, iar...mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;

- după primirea produselor în rezervoare se vor eşantiona .......... mostre medii x 1 litru din fiecare rezervor vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte .......... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 10 zile calendaristice de la data golirii rezervorului, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar.

b) pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:

- ........ x 1 litru amestec rezervoare/vagoane-cisternă CF constituite din mostre individuale amestecate proporţional cu cantităţile livrate la navă ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea mostre se predau la navă mostre se păstrează în

laboratorul prestatorului timp de.......... zile calendaristice, iar... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

- ........ x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă pe tot timpul încărcării ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea .......... mostre se predau la navă mostre se păstrează în

laboratorul prestatorului timp de ... zile calendaristice, iar... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

- ........ x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage a mostrelor recoltate din tancurile navei ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea .......... mostre se predau la navă,  .......... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de .......... zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

- ........ x 1 litru recoltate la 30 cm marfă încărcată în tancul/tancurile navei (mostră de prim picior) ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea mostre se predau la navă, .......... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de .......... zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

c) mostre de arbitraj încărcare barje fluviale:

-  .......... mostre x 1 litru cap conductă recoltate înainte de începerea încărcării ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea .......... mostre se predau la barjă mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de .......... zile calendaristice, iar ........... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

-  .......... mostre x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform Ullage a mostrelor recoltate din tancurile barjei ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorii de terţă parte şi reprezentantul navei. Din acestea .......... mostre se predau la barjă, .......... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de ....... zile calendaristice, iar ... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

d) pentru încărcarea în autocisterne, .......... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalaţie încărcare ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte, .......... mostre se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte;

e) pentru încărcare în cisterne CF, ......... .......... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate care vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte .......... mostră se va păstra în laboratorul prestatorului timp de 30 zile calendaristice, iar ........ mostră se va preda inspectorului de terţă parte;

f) pentru încărcarea tancurilor de buncheraj:

- .... .......... mostre x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, ce vor fi etichetate şi sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi reprezentantul tancului. Din acestea mostre se predau la tanc, .......... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de .......... zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

- .......... mostre x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate împreună cu inspectorul de terţă parte şi cu reprezentantul tancului. Din acestea, .......... mostre se predau la tanc, .......... mostre se păstrează în laboratorul prestatorului timp de .......... zile calendaristice, iar .......... mostre se vor preda inspectorului de terţă parte nominalizat de beneficiar;

g) din fiecare rezervor predat la Societatea CONPET-S.A., prestatorul împreună cu reprezentantul Societăţii CONPET - S.A. vor sigila .......... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul prestatorului timp de .......... de zile.

Pentru ţiţei, metodologia de eşantionare este conform ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conformă SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestuia.

Art. 5.6. - În cazul în care beneficiarul sau inspectorul de terţă parte nominalizat de către beneficiar solicită eşantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către beneficiar şi vor fi facturate separat.

Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.

Art. 5.7. - Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepţiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum şi certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii şi semnate atât de către prestator, cât şi de către inspectorii independenţi vor fi finale şi obligatorii pentru părţi.

Art. 5.8. - Cantităţile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienţii de consum tehnologic rezultaţi în urma manipulării acestora, conform anexelor.

Coeficienţii de consum tehnologic sunt cei avizaţi de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de către Ministerul Finanţelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, în baza unor studii efectuate de persoane juridice abilitate).

Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar prin balanţa (mişcarea) produselor şi trimestrial prin inventarierea stocurilor de produse în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului.

Art. 5.9. - Prestatorul va întocmi lunar situaţia mişcării produselor (denumit în continuare raport lunar), care va cuprinde:

- stocul la început de lună;

- primirile de produse prin vagoane-cisternă CF/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare şi cantitatea recepţionată efectiv;

- primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;

- primirile de ţiţei prin conductă;

- primirile/livrările prin în tank transfer;

- marfă pe drum (marfă nerecepţionată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul, numărul vagoanelor;

- livrările prin pompare la Societatea CONPET - S.A., indicându-se şi numărul procesului-verbal;

- livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de buncheraj, numerele vagoanelor-cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării şi cantitatea;

- consumul tehnologic;

- stocul la sfârşit de lună.

Raportul lunar, semnat de reprezentanţii legali ai prestatorului, va fi trimis beneficiarului prin fax sau e-mail, până la data de 5 a lunii următoare.

Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmiţând acceptul sau observaţiile sale referitor la datele menţionate în raportul lunar.

Dacă prestatorul nu primeşte răspuns de la beneficiar în termen de 5 zile de la emiterea raportului lunar, se consideră că beneficiarul şi-a însuşit şi este de acord cu raportul lunar.

 

CAPITOLUL VI

Tarife şi condiţii de plată

 

Art. 6.1. - Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse îh anexa nr. 2 şi sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de prestator către beneficiar.

Actualizarea se face pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier.

Fiecare parte îşi plăteşte propriile comisioane bancare.

Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cu prinse în tarifele de prestaţii.

Art. 6.2. - Plata se face din contul beneficiarului, cod ...................................., deschis la Banca ...................................., în contul prestatorului cod ...................................., deschis la Banca .................................... .

Art. 6.3. - Calcularea şi facturarea prestaţiilor se fac astfel:

- pentru încărcarea navelor sau barjelor fluviale pe baza cantităţilor menţionate în conosament;

- pentru descărcarea din vagoane-cisternă CF/autocisterne, pe baza cantităţilor menţionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terţă parte;

- pentru descărcare din nave/barje fluviale, pe baza cantităţilor menţionate în Discharging Cargo Report încheiate cu inspectorii de terţă parte;

- pentru încărcare în vagoane-cisternă CF/autocisterne/tancuri de buncheraj, pe baza cantităţilor menţionate în documentele de livrare;

- pentru amestecarea motorinei cu biodiesel, tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;

- pentru livrare prin în tank transfer, pe baza cantităţilor menţionate în certificatul de în tank transfer;

- pentru transbord direct între nave/barje pe baza cantităţii menţionate în conosamentul navei/barjei care încarcă;

- pentru primire ţiţei pe conductă, conform proceselor-verbale de predare-primire semnate cu Societatea CONPET- S.A.;

- pentru predare la Societatea CONPET - SA, prestatorul va factura decadal către beneficiar contravaloarea prestaţiei pentru cantităţile de ţiţei efectiv predate la Societatea CONPET- SA, conform proceselor-verbale de predare-primire;

- calculul şi facturarea depozitării se vor efectua lunar, pe zi, şi pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:

- data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero”;

- depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoţire a mărfii, conosament, buncher receipt/buncher delivery note etc.).

În cazul în care comenzile beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.

Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.

Termenul de emitere a facturilor este în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

 

Art. 7.1. - Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a facturilor emise, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligaţiile fiscale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă sau de sărbătoare legală, plata se va efectua în ziua bancară precedentă.

În cazul în care scadenţa cade într-o zi de duminică, plata se va efectua în ziua bancară următoare.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea contractuală

 

Art. 8.1. - Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de prestator şi avizat de reprezentantul beneficiarului.

Timpul consumat pentru încărcare/descărcare se va calcula conform anexei nr. 1.

Timpul normat se calculează prin împărţirea cantităţii din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menţionată în anexe,

Contrastaliile vor fi suportate de prestator numai dacă depăşirea timpului normat de operare se datorează uneia dintre următoarele situaţii:

- în cazul neasigurării condiţiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum şi al neoperării acesteia în poziţia de comun acord convenită;

- întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina prestatorului.

Astfel de contrastalii vor fi calculate la oră, pro rata, pentru oricare parte pentru timpul ce depăşeşte timpul alocat de stalii. Rata contrastaliilor pentru încărcarea/descărcarea navei/barjei va fi rata contrastaliilor menţionată în charter-party care guvernează contractul sau cea din acordul de transport cu barja, oricare din ele se aplică.

Art. 8.2. - Fiecare parte va păstra confidenţialitatea şi:

- nu va divulga niciunei terţe părţi informaţii care nu sunt publice referitoare la o altă parte sau despre acest contract care nu este public (informaţii confidenţiale);

- nu va folosi informaţiile confidenţiale decât în scopul acestui contract;

- va limita divulgarea informaţiilor confidenţiale afiliaţilor, angajaţilor, contractorilor independenţi, agenţilor, consilierilor financiari şi furnizorilor săi de finanţare, care necesită deţinerea unor astfel de informaţii şi care au legătură cu obligaţii similare de confidenţialitate.

Prevederile acestui articol vor acţiona după încetarea acestui contract o perioadă de ... ani.

Faţă de cele de mai sus, fiecare parte poate divulga informaţii confidenţiale dacă şi extinzându-se la cazurile când:

- prin lege se impune oricăreia dintre părţi furnizarea de date privind prezentul contract;

- informaţiile confidenţiale intră în domeniul public independent de acea parte; sau

- partea la care se face referire şi-a dat consimţământul scris.

Art. 8.3. - Pentru fiecare navă/barjă nominată, conform contractului, beneficiarul garantează că nava/barja este în proprietatea sau operarea (exemplu prin navlosire) unui membru al Federaţiei Internaţionale a Proprietarilor de Nave (ITOPF), în perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare.

Beneficiarul se va asigura că:

- nava/barja are la bord un certificat de asigurare valabil pentru poluarea cu produse petroliere;

- nava/barja este şi va rămâne membră a Clubului P&I, pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare;

- nava/barja (pe toată perioada voiajului către şi de la terminalul de depozitare) are o asigurare pentru poluarea cu produs petrolier la o valoare nu mai mică decât acoperirea de poluare pentru cel mai ridicat produs standard, valabilă conform regulamentelor grupului internaţional al P&I Clubs.

Beneficiarul se va asigura că:

- nava/barja îndeplineşte cerinţele Codului managementului internaţional de siguranţă (ISIM), Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare şi amendamentelor respective din cap. XI al SOLÂS (COD ISPS) şi va avea la bord un certificat de management al securităţii pentru navă, o copie certificată a documentului de conformitate al managerului navei, un certificat internaţional de securitate al navei, precum şi orice alte certificate şi documente valabile solicitate, emise conform Codului ISIM, Codului ISPS, Convenţiei SOLAS 1974 modificate;

- nava/barja va înainta o declaraţie de securitate, când i se solicită, autorităţilor corespunzătoare, înainte de sosirea în terminalul petrolier.

 

CAPITOLUL IX

Încetarea contractului

 

Art. 9.1. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, în următoarele cazuri:

- prin acordul părţilor exprimat în scris semnat de prestator şi beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părţilor contractante cu privire la acest aspect;

- în cazul dizolvării companiei/societăţii, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătoreşti în virtutea căreia se pronunţă dizolvarea uneia dintre părţile contractante;

- la data încetării valabilităţii contractului;

- în cazul neexecutării ori a executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de părţi în cadrul prezentului contract, partea creditoare a obligaţiei încălcate va notifica partea în culpă, solicitându-i remedierea situaţiei create, într-un termen rezonabil, expres specificat. În cazul neconformării părţii în culpă în privinţa unei asemenea solicitări, partea creditoare va putea considera contractual ca reziliat de drept, fără altă formalitate, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu obligarea părţii în culpă la plata de daune, atât directe, cât şi indirecte, în cuantumul necesar acoperirii întregului prejudiciu cauzat.

Contractul nu poate înceta prin denunţare unilaterală de către niciuna din părţi, exceptând situaţia în care denunţarea este imputabilă culpei celeilalte părţi, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Art. 9.2. - Invocarea de către o parte a unei cauze de încetare a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja asumate între părţile contractante.

Obligaţiile asumate şi scadente până în momentul încetării contractului vor fi executate.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 9.3.- În cazul în care evenimente neprevăzute de către părţi la momentul încheierii contractului (ca, de exemplu, şi fără a se limita la evoluţii neaşteptate ale pieţii, acte de putere ale autorităţilor de stat) afectează termenii şi condiţiile prezentului contract, plasând o sarcină excesivă asupra uneia din părţi în executarea obligaţiilor contractuale, atunci fiecare parte va avea dreptul să solicite actualizarea unor termeni pertinenţi prevăzuţi în prezentul contract, conform prevederilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

O astfel de solicitare va fi notificată în scris celeilalte părţi într-o perioadă rezonabilă de timp din momentul în care partea solicitantă ia la cunoştinţă evenimentul şi efectul său asupra prevederilor prezentului contract.

Orice amendament se va supune acordului comun. Dacă părţile nu agreează tarifele noi în termen de... zile după primirea unei astfel de notificări scrise, fiecare parte va fi îndreptăţită să înceteze prezentul contract la finele numitei perioade de... zile.

 

CAPITOLUL X

Forţa majoră

 

Art. 10.1. - Forţa majoră, aşa cum este definită de lege şi doctrină, exonerează părţile de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuţie a oricărei obligaţii conform acestui contract (cu excepţia obligaţiilor plăţii la termen). Cauze de forţă majoră pot fi: lock-out-uri, inundaţii, cutremure, alunecări de teren, războaie (declarate sau nedeclarate), revolte, embargouri, restricţii impuse de autorităţi guvernamentale (inclusiv alocaţii, priorităţi, rechiziţii, controlul cotaţiilor sau preţului). Partea care invocă  evenimentul de forţa majoră va înainta imediat o notificare scrisă celeilalte parii, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariţie şi acolo unde se aplică, conform certificatului eliberat de camera de comerţ şi industrie de la sediul părţii ce invocă forţa majoră.

Ca urmare a apariţiei forţei majore, partea afectată:

- va anunţa cealaltă parte despre apariţia şi natura forţei majore, durata estimată şi obligaţiile părţii afectate;

- va da detalii săptămânal celeilalte părţi despre evoluţia problemelor menţionate şi despre măsurile luate de partea afectată de a depăşi apariţia forţei majore sau efectele acesteia şi de a executa obligaţiile sale

Dacă durata forţei majore depăşeşte 60 de zile, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părţile nu ajung la un acord, oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul contract, fără somaţie sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părţi contractante, fără ca vreuna dintre părţi să fie îndreptăţită să pretindă plata de daune-interese.

 

CAPITOLUL XI

Litigii

 

Art. 11.1. - Acest contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea din România.

Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din contract, precum şi cefe legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilă între părţi.

În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluţiona prin acordul reciproc al părţilor pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat de instanţa judecătorească competentă de pe raza teritorială a sediului prestatorului.

 

CAPITOLUL XII

Clauze speciale

 

Art. 12.1. - Părţile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiţionale la contract, obligaţii şi garanţii suplimentare.

Art. 12.2. - În cazul în care părţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una din părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele următoare:

- pentru beneficiar

adresă: ....................................,  str. .................................... nr. .......;

telefon: ...................................., fax: ...................................., e-mail: ....................................

Persoană de contact:

- pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa adresă: Constanta, str. Caraiman nr. 2,

telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688, e-mail: dircom@oil-terminal.com

persoană de contact: ....................................

Art. 12.3. - Nicio parte nu are dreptul, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, să transfere către terţe părţi total sau parţial drepturile şi obligaţiile ce revin prin prezentul contract şi anexele sale. În cazul în care una dintre părţi îşi transferă drepturile şi obligaţiile fără consimţământul celeilalte părţi, aceasta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, printr-o notificare trimisă părţii care a iniţiat transferul.

 

CAPITOLUL XIII

Definiţii, termeni şi abrevieri

 

Art. 13.1. - Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezentul contract sunt:

- ADR - Acordul european referitor la transport mărfuri periculoase;

- ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociaţia Americană pentru Testare şi Materiale;

- brackish water - apă salmastră;

- contrastam - creştere a navlului, a preţului ce se plăteşte armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;

- C.F.U. - căi ferate uzinale;

- Cargo Manifest - manifestul mărfii;

- CF - căile ferate;

- CFR- Căile Ferate Române;

- consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părţile contractante ca pierdere pe perioada manipulării şi depozitării;

- consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ţinându-se cont de stocul iniţial, cantităţile primite şi cantităţile livrate;

- Discharging Cargo Report - raport de descărcare;

- EN (European Norm) - standard european;

- ETA - timpul estimat de sosire;

- LT.M. - inspectoratul teritorial de muncă;

- ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- ISO (International Standard Organization) - Organizaţia Internaţională de Standardizare;

- ITA - inspecţie tehnică anuală;

- ITP- inspecţie tehnică periodică;

- NOR (Notice Of Readiness) - informarea şi confirmarea comandantului că este gata de începerea operaţiunilor de încărcare/descărcare;

- NUT - Normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;

- Ř - diametrul;

- OBQ report - totalul volumului lichid şi nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;

- pn - presiunea nominală;

- R.I. - regulamentul intern;

- rată de încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată/descărcată în unitatea de timp;

- RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- ROB report - totalul volumului lichid şi al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate înaintea începerii încărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafaţa pereţilor tancurilor şi structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;

- S.P. - secţia platformă;

- SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica şi sărbătorile legale incluse;

- SR - standard românesc;

- stalii - numărul de zile convenit între armator şi încărcător sau descărcător necesare pentru efectuarea operaţiunilor respective;

- Time-sheet - istoricul operării navei;

- Ullage Report - document în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă şi în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 14.1. - Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante.

Art. 14.2. - Prezentul contract se încheie la Constanţa, astăzi ..................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi se supune legislaţiei româneşti. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.

Art. 14.3. - Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

Anexa nr. 1 - Condiţiile privind operarea navelor maritime prin terminalul petrolier;

Anexa nr. 2 - Condiţii specifice de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere;

Anexa nr. 3 - Comitenţă;

Anexa nr. 4 - Convenţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului.

 

Prestator,

Beneficiar,

Societatea OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

............................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

Condiţiile privind operarea navelor maritime prin terminalul petrolier

 

Avizarea sosirii navelor maritime

Navele maritime au obligaţia de a transmite avizări scrise către prestator prin agentul lor din portul Constanţa cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore şi cu 24 de ore înaintea sosirii în portul Constanta, ETA definitiv şi ancorarea în radă (dacă este cazul).

La sosire, nava va transmite Notice of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada portului Constanţa şi că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice şi legale) pentru începerea descărcării/încărcării.

NOR tendered se primeşte de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul prestatorului, după terminarea inspecţiei tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorităţii Navale Române şi după ce se emite permisul de operare.

NOR se acceptă de reprezentantul prestatorului (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte nominalizat de beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei,

Calculul timpului de stalii

Angajarea navelor maritime se face în condiţii SHINC.

Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi începe manevra de acostare fără a aştepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.

Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea operării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.

Dacă nava maritimă soseşte în perioada agreată conform art. 4.16 din contract şi după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deşi are dană liberă repartizată de terminal, condiţii meteo favorabile şi nu sunt restricţii din partea autorităţilor portului Constanţa, nava maritimă pierde poziţia de încărcare/descărcare, iar operarea se va face „la posibilităţile” terminalului.

În cazul în care în urma inspecţiei navei efectuată de reprezentantul Autorităţii Navale Române se constată deficienţe tehnice şi acesta emite certificat de respingere, nava maritimă pierde poziţia de încărcare/descărcare, iar operarea se va face „la posibilităţile” terminalului.

În cazul în care la sosirea navei la radă beneficiarul nu deţine toate aprobările/autorizările necesare de la autorităţile competente pentru descărcarea sau încărcarea mărfii sau încadrarea definitivă a statutului mărfii, nava nu va fi acostată, iar operarea ulterioară se va face „la posibilităţile” terminalului.

Dacă nava este acceptată pentru operare „la posibilităţile” terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii încărcării/descărcării.

Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităţilor de sosire, controlul cantitativ şi calitativ al mărfii (acceptarea tancurilor de către inspectorul de terţă parte înainte de începerea încărcării, măsurătorile la marfa din tancurile navei, verificarea golirii tancurilor după descărcare, prelevare mostre, încercarea mărfii în laborator), nu intră în calculul timpului de stalii.

Perioadele de întrerupere a încărcării/descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime, nu contează ca timp de stalii,

Nu va conta ca stalii timpul în care condiţiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea şi operarea navei maritime îh siguranţă sau în cazurile de forţă majoră.

Timpul de stalii încetează în momentul deconectării braţelor sau furtunurilor flexibile.

Ocuparea neoperativă a danei atrage penalităţi conform uzanţelor portului Constanţa.

Prin ocuparea neoperativă a danei se înţeleg următoarele situaţii:

- nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;

- staţionarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;

- staţionarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă şi nu este primită de beneficiar;

- staţionarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terţă parte;

- staţionarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;

- întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;

- nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deşi terminalul asigură condiţiile tehnice pentru realizarea acesteia;

- staţionări ale navei maritime cauzate de divergenţe cu autorităţile portuare (divergente privind: poluare, deţinere de arme, droguri, datorii faţă de autorităţi portuare, arestarea navei maritime, documente de navigaţie în neregulă, grevă la bord etc.);

- staţionare a navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depăşeşte două ore de la

terminarea formalităţilor vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.

Alte obligaţii:

Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducţii la manifold care să permită conectarea la braţe de încărcare de Ř 300 mm sau furtunuri flexibile de Ř 150 mm echipate cu flanşă tip pn 25.

Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.

Ruletele şi termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.

Braţele se deconectează la o viteză a vântului de peste 70 km/oră.

Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.

Comunicarea între reprezentanţii terminalului şi ai navei se face în limba engleză sau limba română.

 

Prestator;

Beneficiar,

Societatea OIL TERMINAL-S.A. Constanţa

............................................

 

ANEXA Nr. 2

Ia contractul-cadru

 

CONDIŢII SPECIFICE

de manipulare a ţiţeiului şt a produselor petroliere

 

1. Produs:

2. Specificaţii de calitate:

3. Tarife (TVA nu este inclusă):

4. Consum tehnologic:

5. Rată medie de descărcare/încărcare nave:

6. Spaţiu de depozitare:

7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:

 

Prestator;

Beneficiar,

Societatea OIL TERMINAL-S.A. Constanţa

............................................

 

ANEXA Nr. 3

Ia contractul-cadru

 

Societatea Comercială ............................................

Nr. ............................................

 

COM ITENŢĂ

 

Subscrisa, ............................................, cu sediul în ............................................, str. ............................................ nr. ....., cod poştal ............................................, cod unic de înregistrare: ............................................, nr. de ordine în registrul comerţului J ............................................, cod IBAN ............................................, deschis la

Banca ............................................, reprezentată legal prin ............................................ în calitate de ............................................, şi ............................................, în calitate de ............................................,

în calitate de beneficiar şi expeditor, denumită în continuare beneficiar.

Împuterniceşte prin prezenta Societatea OIL TERMINAL- S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa cu nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentanţii săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF şi primirea/expedierea cisternelor goale pentru

încărcare/după descărcare pentru şi în numele ............................................

Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt înscrise în Contractul nr. ............................................

Dată astăzi ............................................

 

Beneficiar,

............................................

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

CONVENŢIE

pe linie de securitate şi sănătate În muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului

 

Încheiată astăzi, ............................, în baza prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, între Societatea OIL TERMINAL - S.A. CONSTANŢA, în calitate de prestator, şi S.C ............................................, în calitate de beneficiar.

În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecţiei mediului şi securităţii instalaţiilor se stabilesc următoarele:

1. Prestatorul va efectua un instructaj general pe probleme Specifice terminalului, personalului beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează Într-o fişă de instruire colectivă sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire şi la Biroul Protecţia Mediului al Societăţii OIL TERMINAL – S.A.

În baza instructajului general se va elibera o legitimaţie de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scuteşte unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, de protecţia mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.

Obligativitatea prezentării personalului beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.

2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societăţii OIL TERMINAL - S.A., personalul beneficiarului va fi instruit şi asupra:

- riscurilor privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul prestatorului;

- mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentului individual de protecţie ce trebuie utilizate pe timpul desfăşurării activităţii pe teritoriul beneficiarului;

- semnalului de alarmă în caz de urgenţă internă;

- măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secţiei;

- pericolelor pe care le prezintă substanţele toxice/ inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;

- mijloacelor de protecţie, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu etc.;

- eventualelor riscuri privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, ce pot apărea în cadrul activităţii desfăşurate, generate de desfăşurarea unor lucrări de investiţii/revizii/reparaţii în paralel cu activitatea de producţie a terminalului;

- căilor de circulaţie şi drumurilor de acces, vitezei de circulaţie în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră;

- indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere şi locul de amplasare a acestora, marcaje, poziţionarea punctelor/ locurilor periculoase sau interzise personalului beneficiarului etc.

3. Participarea la activităţile lucrative ale personalului beneficiarului pe teritoriul prestatorului este condiţionată de participarea la instructajul introductiv general şi la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al beneficiarului să desfăşoare activităţi pe teritoriul prestatorului, va fi însoţit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfăşurării activităţii.

4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului, revine personalului unităţii beneficiare.

5. Echipamentul individual de protecţie specific activităţii desfăşurate pe teritoriul prestatorului de către personalul beneficiarului sau de inspectorii independenţi desemnaţi de acesta va fi asigurat de către unităţile unde lucrătorii sunt angajaţi, în conformitate cu actele normative în vigoare.

6. La apariţia unor situaţii anormale ce pot pune în pericol atât personalul prestatorului, cât şi personalul unităţii beneficiare, aceştia sunt obligaţi să se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă, până la luarea masurilor de protecţie sau remedierea deficienţelor de către prestator.

Ambele unităţi sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor şi mediu fiecare pe linia lui de responsabilitate.

7. Orice intervenţie în instalaţiile prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul prestatorului, autorizat şi instruit în acest scop.

8. Personalul unităţii beneficiare este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul prestatorului prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale regulamentul intern al societăţii, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.

9. Personalul beneficiarului cu atribuţiuni de îndrumare control, asistenţă tehnică va intra pe teritoriul societăţii însoţit de un reprezentant al prestatorului.

10. Societăţile care importă-exportă prin Societatea OIL TERMINAL- S.A. produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide prin vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranţă, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanşări, după caz, serpentine de încălzire, izolaţii termice, marcarea poziţiei închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de beneficiar de la alţi transportatori intră tot în sarcina beneficiarului.

Tancurile petroliere, barjele, navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT şi ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate şi instruite.

Se vor folosi căile de acces indicate de către prestator, accesul la bord se va face pe pasarele, punţi, scări de acces cu grijă pentru a evita căderea între navă şi cheu.

Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atenţie pentru a evita alunecarea şi vătămarea prin cădere. Odată urcaţi pe puntea navei salariaţii beneficiarului vor urma indicaţiile primite de la ofiţerul cu securitatea muncii de pe navă.

Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale beneficiarului sau celor care îl deservesc pe beneficiar vor fi înregistrate de către beneficiar.

11. Pe teritoriul prestatorului lucrătorii beneficiarului vor respecta prevederile legislaţiei pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului.

Persoanele care intră în terminal utilizează un minim de echipament de protecţie, alcătuit din; cască, salopetă, încălţăminte adecvată şi ochelari pe care-i va purta atât timp cât se află în instalaţiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurţi, şorturi, maiouri, papuci, şlapi, adidaşi/tenişi.

Blocarea cu maşina a părţii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalaţiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide sau spre instalaţiile P.S.I. (hidranţi, centre de preparare soluţie spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.

Efectuarea de reparaţii la maşină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanţi şi lubrifianţi sunt interzise. Operaţiile de încărca re/descărcarea autocisternelor se efectuează în instalaţii special destinate cu motorul oprit şi cisterna legată la pământ.

Sunt interzise abaterea de la traseul indicat şi pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalaţiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică).

În cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea sau în zona în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiarului îşi va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul maşinilor de intervenţie şi a pompierilor.

Se interzice introducerea pe teritoriul societăţii a ţigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc şi a muniţiei.

De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societăţii, precum şi sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.

Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus beneficiarul se face direct răspunzător şi va suporta consecinţele.

12. Se interzice efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană şi nr. 9 fenol din S.P. PORT şi pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestaţia CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare.

13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficienţe, prin efectuarea unor improvizaţii la sistemele de încărcare/descărcare.

14. Mijloacele de transport auto, utilajele şi personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului Securitatea muncii - Situaţii de urgenţă şi Compartimentului pază în vederea efectuării formalităţilor de instruire şi reglementarea accesului.

15. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum şi de pregătirea şi dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la maşinile şi utilajele proprii.

Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de prestator la porţile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor în secţii vor fi evacuate imediat şi nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecţiunilor.

16. În cazul în care se constată că salariaţii beneficiarului încalcă normele de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi de mediu punând în pericol atât instalaţiile, cât şi personalul prestatorului şi nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situaţia creată, li se anulează dreptul de acces în terminal.

17. În cazul producerii unui accident de muncă la executant acesta va fi:

- anunţat la I.T.M. Constanţa atât de către beneficiar, cât şi de executant;

- anunţat la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa (asigurător) de către executant;

- cercetat de către executant;

- înregistrat în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care apar situaţii deosebite, neprevăzute, în reglementările în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părţi, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către I.T.M. - Constanţa.

18. Alte măsuri pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor pentru unele activităţi desfăşurate în paralel şi apărute ulterior prezentei convenţii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părţi, care va face parte integrantă din prezenta convenţie.

19. Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii personalului şi instalaţiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părţi care concură la obiectul de activitate stipulat mai sus.

 

Prestator;

Beneficiar,

Societatea OIL TERMINAL-S.A. Constanţa

............................................

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.668 din 9 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 254 din 7 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin nr. 4.346/AAA din 24 iunie 2016, Hotărârea Consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa nr. 906 din 21 septembrie 2015 şi Procesul-verbal al Consiliului ştiinţific din 27 iunie 2016, Procesul-verbal al Consiliului consultativ din 27 iunie 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.289 din 12 iulie 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 68.555 din 25 iulie 2016 şi Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.409 din 27 iulie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCIO031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 1.642.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 302 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 73 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite În România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.03.02/18, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin (8) din normele metodologice”, cod MFP 14.13.03.02/19, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor menţionate la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 7. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 2.810.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

 

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite în România şi transmiterea acestor cereri statelor membre cărora le sunt adresate

I. Potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 73 din normele metodologice, persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, denumit în continuare sfat membru de rambursare.

2.1. Pentru a obţine o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul adresează o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronică, respectivului stat membru, pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.2. Cererea de rambursare se depune, în format electronic, la organul fiscal competent din România, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare, în condiţiile prevăzute la pct. 73 alin. (15)-(17) din normele metodologice.

2.3. Informaţiile din cererea de rambursare şi eventualele informaţii suplimentare trebuie furnizate de solicitant în limba stabilită de statul membru de rambursare.

3. După primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a acesteia.

4.1. Organul fiscal competent din România verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în perioada de rambursare înscrisă în cerere solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

4.2. Dacă solicitantul nu a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” nu au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România, organul fiscal competent din România nu înaintează cererea de rambursare statului membru de rambursare şi comunică solicitantului, pe cale electronică, această decizie.

4.3. Dacă solicitantul a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, şi dacă documentele menţionate la punctul precedent au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent din România atribuie un număr de referinţă cererii şi transmite, electronic, autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, împreună cu toate documentele care însoţesc respectiva cerere. Numărul de referinţă al cererii se comunică solicitantului pentru a fi înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă.

5. Operaţiunile descrise la pct. 2.1-4.3 se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

II. Corectarea cererii de rambursare şi rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

1.1. Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

1.2. În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

1.3. Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

2.1. Dacă, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, solicitantul trebuie să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată. Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, dacă solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursată sau printr-o declaraţie de ajustare a pro-ratei, dacă solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

2.2. Declaraţia de ajustare a pro-ratei se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la

ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România,

depusă potrivit art. 302 alin.(2) din Codul fiscal

318

Nr. de operator de date

cu caracter personal 759

 

STATUL MEMBRU IN CARE AU FOST EFECTUATE IMPORTURILE şi ACHIZIŢIILE DE BUNURI/SERVICII

 

 

 

 

Limba oficială

 

 

 

Moneda

 

 

ANUL

 

 

 

 

PERIOADA

 

 

-

 

 

 

Cerere anuală

 

 

Cerere iniţială

 

 

Cerere rectificativă

 

Număr de referinţă a cererii anterioare

 

 

AJUSTAREA PRO - RATEI

ANUL:

 

 

 

 

 

PRO-RATA DEFINITIVA:

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

E-MAIL

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE (se pot completa mai multe coduri de activitate)

 

 

 

 

 

REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT

DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

TELEFON

 

E-MAIL

 

 

INFORMAŢII FINANCIARE

SUMA SOLICITATA LA RAMBURSARE

MONEDA

 

TITULARUL CONTULUI

 

SOLICITANT

 

ÎMPUTERNICIT

 

COD IBAN

 

COD BIC/SWIFT

 

 

 

LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA TVA

 

ACHIZIŢII BUNURI / SERVICII

 

Nr. crt.

Referinţă factură

1 ... m

Factură simplificată

D

N

Număr factură

 

Data factură

 

Natura bunurilor/serviciilor (se pot completa mal multe categorii de coduri şi sub-coduri)

Cod

 

Sub-cod

 

Descriere

 

Total factură

Baza impozabilă

 

TVA

 

Pro-rata

 

TVA deductibilă

 

Furnizor/Prestator

Cod de înregistrare în scopuri de TVA / cod de înregistrare fiscală

 

Denumire

 

Adresă

 

Ţara

 

Telefon

 

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură

 

IMPORTURI

 

Nr. crt.

Referinţă documentele import

m+1 ... n

Număr document de import

 

Data document de import

 

Descriere

 

Natura bunurilor (se pot completa mai multe categorii de coduri şi sub-coduri)

Cod

 

Sub-cod

 

Descriere

 

Total document de import

Baza impozabilă

 

TVA

 

Pro-rata

 

 

TVA deductibilă

Exportator

Denumire

 

 

Adresă

 

 

Ţara

 

Telefon

 

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import

 

DOCUMENTE ATAŞATE

 

Nume Fişier

 

Tip fişier

 

Descriere

 

 

NR.ANEXE

 

 

 

NR FACTURI

 

 

 

NR.DOCUMENT DE IMPORT

 

 

 

 

Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greşeală

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că nu am efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia:

- serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul ari.144, 146, 148, 149, 151, 153,159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statului membru de rambursare;

- livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art.194- 197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statului membru de rambursare.

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

Cod MFP: 14.13.03.02/18

 

Instrucţiuni pentru completarea formularului „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”

 

1.1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

1.2. Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

2.1. Cererea adresată statului membru de rambursare se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.2. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

2.3. Programul de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro - „Declaraţii electronice”.

Modul de completare

Secţiunea 1

Statul membru în care au fost efectuate importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii: se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care au fost efectuate importurile şi achiziţiile de bunuri mobile livrate/servicii.

Limba oficială - se alege cu ajutorul aplicaţiei informatice din limbile oficiale în care solicitantul are obligaţia să furnizeze informaţiile din cererea de rambursare.

Moneda - se înscrie moneda oficială a statului membru de rambursare.

Anul la care se referă cererea - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2015).

Perioada aferentă operaţiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie-iunie se va înscrie 02-6).

Cerere anuală - pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa şi depune o cerere de rambursare anuală.

Cerere iniţială - se bifează dacă solicitantul completează şi depune o cerere iniţială.

Cerere rectificativă - cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare din formular,

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Număr de referinţă a cererii anterioare - în cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare nr. de referinţă a cererii iniţiale.

Pro-rata definitivă - se completează numai dacă pro-rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.

Cartuşul „Date de identificare a solicitantului” conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii;

- obiectul de activitate - pentru descrierea activităţii economice pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.

Cartuşul „Reprezentare prin împuternicit” - în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuţa corespunzătoare.

Cartuşul „Date de identificare ale împuternicitului” se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit şi conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului;

- cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartuşul „Informaţii financiare” conţine:

- suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată exprimată în moneda statului membru de rambursare. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta;

- titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar şi se bifează în căsuţa corespunzătoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau împuternicit, după caz;

- cod IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată;

- cod BIC/SWIFT - se înscrie codul SWIFT (codul unic internaţional de identificare a instituţiilor bancare).

Secţiunea a 2-a

Cuprinde operaţiunile ce stau la baza sumei solicitate şi vor fi introduse nominal toate achiziţiile/prestările de servicii ce i-au fost efectuate, precum şi importurile de bunuri.

Cartuşul „Achiziţii bunuri/servicii”

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură.

Factură simplificată - se selectează, după caz, D/N.

Număr factură - se înscrie numărul facturii din care reiese suma solicitată la rambursare.

Dată factură - se înscrie data facturii.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor achiziţionate/serviciilor de care a beneficiat.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA- se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulţirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al furnizorului/prestatorului - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă din statul membru de rambursare. Se completează opţional dacă la rubrica „Factură simplificată” a fost selectat „D”.

Denumirea furnizorului/prestatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.

Adresa furnizorului/prestatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al furnizorului/prestatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul „Importuri”

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import.

Număr document de import - se înscrie numărul documentului de import din care reiese suma solicitată la rambursare.

Data document de import - se înscrie data documentului de import.

Descriere - se completează cu alte informaţii pentru a identifica documentul de import.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor importate.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA- se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulţirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Denumirea exportatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea exportatorului.

Adresa exportatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al exportatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul „Documente ataşate”: conform listei de preferinţe a statelor membre, se vor ataşa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 1.000 euro sau echivalentul în moneda naţională;

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 250 euro sau echivalentul în moneda naţională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)

Nume fişier-trebuie să fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să conţină „o cale”.

Tip fişier - se vor ataşa fişiere în următoarele formate: „PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.

Un fişier poate conţine copii de pe mai multe facturi/documente de import.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoţesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import - se înscrie numărul documentelor de import ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Declaraţie de ajustare a pro ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin.(2) din Codul fiscal şi ale pct.73 alin.(8) din normele metodologice

319

Nr. de operator de date

cu caracter personal 759

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

E-MAIL

 

 

AJUSTAREA PRO - RATEI

ANUL:

 

 

 

 

 

PRO-RATA DEFINITIVĂ:

 

 

 

 

 

 

 

Numele persoanei care face declaraţia

Funcţia

 

Semnătura

 

 

Cod MFP: 14.13.03.02/19

 

Instrucţiuni pentru completarea formularului „(319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice”

 

Declaraţia de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 73 alin. (8) din normele metodologice, în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 300 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

Rectificarea sumei se efectuează pe parcursul anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză, prin declaraţie de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

Cartuşul „Date de identificare a solicitantului” conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA- se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii.

Cartuşul „Ajustarea pro-ratei” conţine:

- anul - se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determină pro-rata definitivă (exemplu: 2015);

- pro-rata definitivă - se completează pro-rata definitivă, calculată potrivit art. 300 alin. (8) din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor

 

I. Formularul „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”

Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal

Cod MFP: 14.13.03.02/18

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează la solicitarea rambursării taxei pe valoarea adăugată din alte state membre de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmeşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează în arhiva de documente electronice.

II. Formularul „(319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice”

Denumirea formularului: Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice

Cod MFP: 14.13.03.02/19

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează la declararea pro-ratei definitive, pentru rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate din alte state membre, de către persoane impozabile stabilite în România.

Se întocmeşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Circulă în format electronic, la autoritatea fiscală competentă din statul membru de rambursare.

Se păstrează în arhiva de documente electronice.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.