MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 845/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.058. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni

 

1.119. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

2.731. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSC10334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.837 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi - Decizia Etapei de încadrare nr. 798 din 7 decembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 771 din 18 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şt Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi al Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi al Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2016.

Nr. 1.058.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 4.771 din 11 octombrie 2016 al Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare,

având în vedere:

- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012;

- art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I „Dispozitive medicale”, după subsecţiunea „Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice” se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea „Dispozitive medicale de screening auditiv prin testări otoemisiuni acustice”:

 

 

 

„Dispozitive medicale de screening auditiv prin testări otoemisiuni acustice”

 

2. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia „A HIV Atazanavirum 150 mg” se introduce o nouă poziţie, poziţia „Atazanavirum 200 mg”, cu următorul cuprins:

 

„A_HIV

Atazanavirum

caps.

200 mg”

 

3. Secţiunea a Vi-a „Produse necesare funcţionării Centrelor de transfuzie” se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 1.119.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 180-183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. II din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”, prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” şi anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevăzute în anexa nr. 4;

d) „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal”, prevăzută în anexa nr. 5;

e) „Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7.

Art. 4. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 2.731.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, denumite, în sensul prezentei proceduri, persoane fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

2. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel:

a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia:

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.

3. Declaraţia de la pct. 2 este formularul 604 „Declaraţie pentru Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

4. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

5. Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

II. Declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

1. Persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal depun, la organul fiscal competent, formularul 604 „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”.

2. În declaraţie, persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal trebuie să opteze, în mod obligatoriu, pentru una din cele două modalităţi de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.

3. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

4. După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite decizia de impunere, potrivit opţiunii exprimate de persoana fizică care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

5. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei decalcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei.

(2) Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează pentru perioada înscrisă în declaraţie, dar nu mai puţin de 12 luni consecutive.

(3) Compartimentul de specialitate emite „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” împreună cu „Situaţia privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.

6. (1) Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii declaraţiei.

(2) Compartimentul de specialitate emite „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal”, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.

7. Deciziile de impunere prevăzute la pct. 5 şi 6 se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

8. (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.

(2) Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate la data depunerii declaraţiei.

III. Încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de Sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) şi care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 „Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”.

2. Modelul şi conţinutul cererii de la pct. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

4. Cererea se depune însoţită de documente care dovedesc încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

5. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

6. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că persoana fizică nu îndeplineşte condiţiile de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.

7. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de încetare a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

8. Dacă se constată că persoana fizică îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 183 din Codul fiscal pentru încetarea obligaţiei de plată, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nou㠄Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” (formular 606), în care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivel „0”, începând cu luna în care persoana fizică a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.

9. Decizia de impunere se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

IV. Desfiinţarea deciziilor de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizica care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

1. Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal şi care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi cărora ii s-a comunicat „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri” pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desfiinţarea deciziei.

2. Decizia se desfiinţează începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.

3. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

4. După primirea cererii, compartimentul de specialitate emite o nou㠄Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0” pentru anul fiscal în curs, începând cu luna următoare depunerii cererii.

5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

V. Dispoziţii finale

Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

declaraţie

pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal

 

pentru perioada ..............................................................................

604

 

 

 

 Declaraţie rectificativă

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala tatălui

 

Cod numeric identificare personal / Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

Banca

Strada

Număr

 

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/sector

 

Cont bancar (IBAN)

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

Nume, prenume/Denumire

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

 

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

 

 

III. OPŢIUNE PRIVIND PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

Optez pentru plata obligaţiilor cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate :

 Lunar, începând cu luna curentă, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, pe o perioadă de   luni, dar nu mai puţin de 12 luni consecutive, potrivit art.180 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal;

 La data depunerii prezentei, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară, potrivit art.180 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal.

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare

 

Data:

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

ANEXA Nr. 3

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CERERE

de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri

sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal

605

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala tatălui

 

Cod numeric identificare personal / Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

Banca

Strada

Număr

 

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/sector

 

Cont bancar (IBAN)

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

Nume, prenume/Denumire

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

 

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

 

 

III. DATE PRIVIND STOPAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATĂ DE PERSOANELE FIZICE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI SAU ALTE CATEGORII DE PERSOANE PREVĂZUTE LA ART.180 DIN CODUL FISCAL

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că, începând cu data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

z

 

l

l

 

a

a

a

a

 

 Realizez venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul fiscal

 Mă încadrez în una din categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art.154 alin.(1) din Codul fiscal

 Mă încadrez în una din categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse, prevăzute la art.153 alin.(1) lit. g) - o) din Codul fiscal

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare

 

Data:

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

ANEXA Nr. 4

 

Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală regională a finanţelor publice ...............................................

Unitatea fiscală ......................................................................................................

Adresa: ...............................................................

Tel: ......................................................................

Fax: .....................................................................

e-mail: ................................................................

Nr. Înregistrare ................................................ Data ............/ ............/ ............

606

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal

pentru perioada ...........................................................

 

Către:

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:

Nume: .........................................

.....................................................................

Prenume: .........................................

 

Domiciliul: Localitate: .........................................

În baza art.180 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal pentru perioada ......................................... nr. ...................... din data ...................., /Cererii de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal, nr. din data se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

Cod poştal.........................................

Str. .........................................

Nr. ...., Bl. ...., Sc. ...., Etaj ...., Ap. ....,

Judeţ/sector: .........................................

 

I. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată (conform Anexei):

 

 

 

(lei)

Perioada pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Decizie anterioară

Decizie curentă

 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

Plata obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

 

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Beneficiar

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

Explicaţii

 

Suma (lei)

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului .....................................................................;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Am primit un exemplar

Funcţie ..........................

Funcţie ..........................

Funcţie ..........................

Semnătură contribuabil

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Data ......./....../...... sau numărul şi

Data ......./....../......

Data ......./....../......

Data ......./....../......

data confirmării de primire

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................

 

ANEXĂ

la Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit ari. 180 alin, (1) lit. a) din Codul fiscal

 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţie privind stabilirea contribuţie lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

 

 

Anul

Luna

Decizie anterioară

Decizie curentă

pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Baza lunară de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Baza lunară de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

 

ANEXA Nr. 5

 

Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală regională a finanţelor publice ...............................................

Unitatea fiscală ......................................................................................................

Adresa: ...............................................................

Tel: ......................................................................

Fax: .....................................................................

e-mail: ................................................................

Nr. Înregistrare ................................................ Data ............/ ............/ ............

607

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal

 

pentru luna

 

 

anul

 

 

 

 

 

Către:

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:

Nume: .........................................

.....................................................................

Prenume: .........................................

 

Domiciliul: Localitate: .........................................

În baza art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal pentru perioada ......................................... nr. ...................... din data ...................., se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

Cod poştal.........................................

Str. .........................................

Nr. ...., Bl. ...., Sc. ...., Etaj ...., Ap. ....,

Judeţ/sector: .........................................

 

I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

 

(lei)

Baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

1.

2.

 

 

 

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele prevăzute de lege, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

 

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Beneficiar

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

Explicaţii

 

Suma (lei)

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului .....................................................................;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Am primit un exemplar

Funcţie ..........................

Funcţie ..........................

Funcţie ..........................

Semnătură contribuabil

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Data ......./....../...... sau numărul şi

Data ......./....../......

Data ......./....../......

Data ......./....../......

data confirmării de primire

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........................

 

ANFXA Nr. 6

 

CERERE

privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri

 

Subsemnatul(a), .........................................,

domiciliat(ă) în  ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,  judeţul (sectorul) ........................................., codul poştal  ........................................., având CNP/NIF  ........................................., prin prezenta solicit anularea sumei de  ....................... lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate stabilită şi comunicată prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul  ................. .

 

Semnătura

Data  ..........................

 

ANEXA Nr. 7

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

A. Denumire: „Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: „Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru solicitarea încetării plăţi) contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, potrivit legii.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate În cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata lunară, pe o perioadă de cel puţin12 luni consecutive, a obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

D. Denumire: „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmeşte ca anexă la formularul 606.

5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil,

8. Se arhivează împreună cu formularul 606 la dosarul contribuabilului.

E. Denumire: „Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181 din Codul fiscal.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

F. Denumire: „Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru solicitarea desfiinţării deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse.

5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.

6. Circulă - un exemplar, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.