MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 850/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 850         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.180. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi al ariilor naturale protejate conexe

 

2.435. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem Online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

 

2.921. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

62. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

63. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

64. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

65. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

66. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A.

 

67. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi ale ariilor naturale protejate conexe

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.752 din 17 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad nr. 16.505 din 29 decembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 16.506 din 29 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Avizul Ministerului Culturii

nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 şi Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 28.740/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi al ariilor naturale protejate conexe, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2, - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi al ariilor naturale protejate conexe, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.180.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, se completează după cum urmează:

1. După poziţia 03.01.13 se introduce o nouă poziţie, poziţia 03.01.18, cu următorul cuprins:

 

„03.01.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

 

2. După poziţia 21.05.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21.05.24, cu următorul cuprins:

 

„21.05.24

Regularizări

Regularizări”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 2.435.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

 

Având în vedere dispoziţiile art. 82 alin. (7) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.-Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.02.10, prevăzută în anexa nr. 2a);

b) „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.07.10, prevăzută în anexa nr. 2b).

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Înregistrarea fiscală a unui contribuabil, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei prevăzute la art. 2 lit. a).

Art. 5. - Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7 - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2012.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016,

Nr. 2.921.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

 

A. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii îh domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Prin organ fiscal central competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul - în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale - în cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent/sediul permanent desemnat - în cazul contribuabililor nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României prin sedii permanente;

d) organul fiscal stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - pentru contribuabilii nerezidenţi pentru care s-au stabilit competenţe speciale de administrare ale organului fiscal central;

e) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar - în cazul sediilor secundare care au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.

3. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum şi entităţilor fără personalitate juridică, ce au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, conform legii, precum şi sediilor secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite, în continuare, contribuabili.

4. Prezenta procedură nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

B. Procedura privind înregistrarea, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui contribuabil, care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

1. În sensul prezentei proceduri, înregistrarea fiscală a contribuabililor se realizează de către organul fiscal competent:

a) din oficiu, pe baza constatărilor proprii ale acestuia;

b) la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

2. Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au staţia baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul compartimentului solicitant.

3. Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe actele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală.

4. Dacă înregistrarea fiscală se realizează la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, aceste autorităţi transmit organului fiscal competent o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul autorităţii solicitante şi trebuie să conţină atât dovada faptului că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal, cât şi toate elementele de identificare ale acestuia: denumire/nume şi prenume, adresă şi, după caz, cod numeric personal. Dacă se solicită înregistrarea fiscală a unor sedii secundare trebuie comunicate şi datele de identificare ale contribuabilului care le-a înfiinţat: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliul fiscal.

5. În cazul în care autoritatea care administrează creanţe fiscale nu transmite dovada că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal şi/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal central competent respinge cererea. Organul fiscal central competent comunică autorităţii solicitante respingerea motivată a cererii.

6.1. În cazul în care înregistrarea fiscală are la bază:

a) constatări proprii ale organelor de administrare fiscală;

b) solicitări ale altor organe care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte notificarea prevăzută în anexa nr. 2b) la ordin, care se semnează de conducătorul unităţii fiscale. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Notificarea reprezintă şi invitaţie în vederea audierii contribuabilului.

6.2. Exemplarul al doilea al notificării, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

7. Nu se emit notificări, în cazul în care înregistrarea fiscală a contribuabilului are la bază:

a) constatări ale organelor de inspecţie fiscală;

b) hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

8. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent.

9. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul prezintă organului fiscal central competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare fiscală a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. Sistarea procedurii de înregistrare fiscală se aduce de îndată la cunoştinţa contribuabilului.

10. După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală a contribuabilului respectiv, dacă:

a) contribuabilul nu se prezintă în urma notificării;

b) documentele prevăzute la pct. 9, prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală.

11. Referatul, prin care se propune înregistrarea fiscală a contribuabilului, se întocmeşte şi pentru contribuabilul care se încadrează în una din situaţiile prevăzute la pct. 7.

12. Referatul trebuie să conţină, în mod obligatoriu, toate datele de identificare ale contribuabilului care urmează să fie înregistrat fiscal, motivaţia înregistrării fiscale şi, după caz, obligaţiile declarative care vor fi înscrise în vectorul fiscal.

13.1. În baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2a) la ordin. Referatul şi decizia privind înregistrarea fiscală, însoţite de documentaţia care a stat la baza înregistrării fiscale a contribuabilului, se înaintează Spre aprobare conducătorului unităţii fiscale. Decizia se întocmeşte în 2 exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

13.2. Exemplarul al doilea al deciziei, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

14. Data înregistrării fiscale a contribuabilului este data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

15. Înainte de comunicarea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate verifică dacă respectivul contribuabil a depus declaraţie de înregistrare fiscală, după expirarea termenului prevăzut în notificare.

16. În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală până la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea deciziei şi sistarea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. Înregistrarea fiscală se efectuează în baza declaraţiei de înregistrare fiscală a contribuabilului.

17. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală, care se semnează de către conducătorul unităţii fiscale şi se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

18. Odată cu înregistrarea fiscală a contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

19. Dacă înregistrarea fiscală s-a realizat la solicitarea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, după comunicarea

Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate comunică şi autorităţii solicitante codul de înregistrare fiscală atribuit respectivului contribuabil, precum şi data înregistrării fiscale.

20. Documentele care au stat la baza înregistrării fiscale, precum şi actele administrative şi procedurale emise de organul fiscal central în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Adresa:

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Sigla

Direcţia generală regională a finanţelor publice ......................................................

 

D.G.R.F.P.

Unitatea fiscală ......................................................

Tel.: ......................................

 

 

Fax: ......................................

 

Nr. ................./....................

E-mail:   ......................................

 

Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale

 

Denumire/Nume, prenume ......................................................

Adresa:

localitate ......................................................, str. ...................................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţ/sector...................................................... , ţara ......................................................

 

În baza prevederilor art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), şi a Referatului privind înregistrarea fiscală nr. ............ din data (zz/ll/aaaa) ........../........../..........,  

vă comunicăm următoarele:

 

Potrivit informaţiilor şi documentelor deţinute de organul fiscal/comunicate de ...................................................... (altă autoritate), aveaţi obligaţia să vă înregistraţi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 82 din Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 82 alin, (7) din Codul de procedură fiscală aţi fost înregistrat fiscal din oficiu/la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale şi vi s-a atribuit codul de identificare fiscală ...................................................... . Înregistrarea fiscală produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii.

 

De la data înregistrării fiscale aveţi următoarele obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal

Obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal pot fi modificate şi completate prin depunerea, la organul fiscal central competent, a unei declaraţii de menţiuni.

Motivaţia înregistrării fiscale:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

....................................................................................................................................................................................

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ......................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ......................................................

 

Întocmit.

Numele şi prenumele ......................................................

Funcţia .............................................................................

Semnătura .......................................................................

 

Cod M.F.P. 14.13.02.10                                                                     www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 2b)

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Adresa:

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Sigla

Direcţia generală regională a finanţelor publice ......................................................

 

D.G.R.F.P.

Unitatea fiscală ......................................................

Tel.: ......................................

 

 

Fax: ......................................

 

Nr. ................./....................

E-mail:   ......................................

 

Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale

 

Către:

Denumire/Nume, prenume ......................................................

Adresa:

localitate ......................................................, str. ...................................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţ/sector...................................................... , ţara ......................................................

 

Potrivit prevederilor art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea fiscală.

Având în vedere prevederile art. 9 din Codul de procedură fiscală, vă rugăm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării fiscale.

În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare fiscală sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare fiscală, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală, conform legii.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ......................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ......................................................

 

Întocmit.

Numele şi prenumele ......................................................

Funcţia .............................................................................

Semnătura .......................................................................

 

cod M.F.P. 14.13.07.10                                                                      www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”

1.1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”

1.2. Cod MFP: 14.13.02.10

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: o filă.

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru înregistrarea fiscală.

1.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;

de: organul fiscal competent.

1.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2 „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”

2.1. Denumire: „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”

2.2. Cod MFP: 14 13.07.10

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: o filă.

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care au obligaţia înregistrării fiscale.

2.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;

de: organul fiscal competent.

2.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4,

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la  îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

8,75%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

69.377

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,66

Venit total unitar

lei/MWh

35,84

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale În regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

23.987

Venit unitar

lei/MWh

5,30

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

40,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,78

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

31,93

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

28,83

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,92

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

116,07

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CORDUN GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea CORDUN GAZ-S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 63.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

10,73%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

63.059

Venit reglementat unitar

lei/MWh

25,64

Venit total unitar

lei/MWh

22,84

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

15.161

Venit unitar

lei/MWh

4,21

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,08

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,22

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

23,17

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

21,95

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S JV. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,72

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2,

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S A. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea INSTANT CONSTRUCT

COMPANY - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 64.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

3,10%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

12.300

Venit reglementat unitar

lei/MWh

29,85

Venit total unitar

lei/MWh

34,23

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

9.600

Venit unitar

lei/MWh

7,58

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

34,52

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

34,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

33,53

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,28

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,75

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea OLIGOPOL- S.R.L. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 146/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 29 septembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

-0,80%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

10.153

Venit reglementat unitar

lei/MWh

24,49

Venit total unitar

lei/MWh

18,17

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

3.729

Venit unitar

lei/MWh

7,20

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

18,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

18,09

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

17,74

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11,627,78 MWh

17,71

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/ MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

95,28

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

94,51

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea SALGAZ - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea SALGAZ - S.A. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea SALGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea SALGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la  îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

0,38%

 

ANFXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea SALGAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

56.938

Venit reglementat unitar

lei/MWh

23,59

Venit total unitar

lei/MWh

25,23

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea SALGAZ - S.A.

 

Activitatea da furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

29.060

Venit unitar

lei/MWh

8,02

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

27,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

25,02

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

24,11

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

23,43

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

116,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

113,47

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A. În al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. În anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea TULCEA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea TULCEA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

-1,79%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea TULCEA GAZ - SA.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

308.894

Venit reglementat unitar

lei/MWh

18,14

Venit total unitar

lei/MWh

25,83

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

76.811

Venit unitar

lei/MWh

4,41

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

27,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

26,84

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

26,21

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

25,24

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

24,85

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,95

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,99

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

103,36

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

102,39

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.