MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 856/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 339 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 341 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

774. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

151. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014

 

1.080. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni

 

5.033. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

31. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 .

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 339

din 24 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Petruş Dobrotă în Dosarul nr. 323/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.440D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate solicită, de fapt, modificarea soluţiei legislative.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 18 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 323/44/2015, Curtea de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Petruş Dobrotă, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că prin dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă se îngrădeşte accesul la justiţie al celui care nu poate invoca o hotărâre judecătorească cu acelaşi obiect şi cauză, dar în care nu a fost parte. Prin astfel de hotărâri contrarii se dă naştere unei practici neunitare fără a avea nicio posibilitate de revizuire a hotărârii ulterioare. Prin impunerea identităţii de părţi şi nu doar a obiectului şi a cauzei se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale, încălcări constatate de nenumărate ori de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Se ajunge la situaţia în care aceeaşi lege îndreptăţeşte un justiţiabil şi lezează pe un altul, în funcţie de interpretarea judecătorului. Astfel, dispoziţiile legale criticate îngrădesc dreptul la anularea hotărârii ulterioare în măsura în care există alte hotărâri bazate pe acelaşi obiect şi cauză.

6. Autorul excepţiei a mai arătat că, prin dispoziţiile art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, se îngrădeşte dreptul celor în privinţa cărora s-a pronunţat deja o hotărâre judecătorească definitivă de a beneficia de acest mecanism prin care se asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către instanţele judecătoreşti, întrucât decizia pronunţată într-un recurs în interesul legii produce efecte doar pentru viitor.

7. Curtea de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Aceasta arată că revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei, interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care să se poată exercita această cale de atac.

8. Prevederile legale invocate sunt norme de procedură, iar în conformitate cu art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale rezultă că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac şi modul în care pot fi probate. Se mai arată că dispoziţiile criticate nu aduc atingere egalităţii în faţa legii şi liberului acces la justiţie întrucât reglementarea de către legiuitor, în limitele stabilite de Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, menţionând jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale.

11. De asemenea, mai arată că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt cele prevăzute numai prin lege, iar, în conformitate cu prevederile art. 129 din Legea fundamentală, împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. În virtutea acestui mandat constituţional, legiuitorul are competenţa de a adopta reglementări cu caracter general sau cu caracter special, derogatoriu, cu aplicabilitate la anumite situaţii, în mod egal, pentru toţi cei interesaţi în exercitarea aceloraşi categorii de drepturi său în îndeplinirea aceloraşi categorii de obligaţii.

12. Avocatul Poporului apreciază că nu se aduce atingere accesului liber la justiţie, întrucât acesta semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări, competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătoreşti, nu îngrădesc, ci permit accesul liber la justiţie.

13. Se mai arată că scopul recursului în interesul legii este acela de a uniformiza aplicarea legii pe viitor, împiedicând perpetuarea practicii neunitare, iar normele interpretative edictate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii nu pot retroactiva. Potrivit dispoziţiilor procedurale, decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prevederi ce au următorul conţinut:

- Art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă: „(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;”

- Art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă: „(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese

17. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi în art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru motivele ce vor fi arătate în continuare.

19. Astfel, referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2), Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că accesul liber la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări; competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i legiuitorului, prevederile criticate fiind o aplicare a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, sens în care este Decizia nr. 221 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005.

20. Or, autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică faptul că ipoteza legală criticată priveşte o triplă condiţie, în sensul că, pentru a se putea folosi de calea de atac extraordinară a revizuirii trebuie să existe o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză. Mai exact, acesta critică că nu se permite şi altei persoane care nu a fost parte într-un dosar, fiind deci terţ, să promoveze revizuirea beneficiind de o hotărâre judecătorească ulterioară mai favorabilă persoanei care este parte în acel dosar, însă, legiuitorul a dorit ca numai partea ale cărei drepturi au fost afectate prin încălcarea autorităţii de lucru judecat a unei prime hotărâri judecătoreşti printr-o hotărâre judecătorească ulterioară care vizează aceeaşi persoană să poată invoca respectiva cale de atac a revizuirii, în condiţii strict reglementate de lege. Cu alte cuvinte, opţiunea legiuitorului a fost determinată de faptul că o hotărâre judecătorească potrivnică trebuie să privească aceeaşi parte care şi-a văzut stabilite drepturile printr-o hotărâre judecătorească anterioară şi a cărei autoritate de lucru judecat a fost încălcată printr-o hotărâre judecătorească ulterioară.

21 Curtea constată că autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti reprezintă un element component al principiului securităţii raporturilor juridice, principiu care derivă, în mod implicit, din dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţie în componenta sa referitoare la statul de drept. De aceea, repunerea în discuţie a autorităţii de lucru judecat poate fi realizată doar în anumite condiţii strict şi limitativ reglementate prin lege prin intermediul unor căi de atac care să reflecte caracterul extraordinar al procedurii. În acest caz, legiuitorul a reglementat cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă şi a impus condiţia implicită de a exista o identitate a părţii care promovează calea de atac extraordinară a revizuirii, limitând efectele revizuirii la cazul respectiv (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016). Reglementarea menţionată este una rezonabilă, de natură a proteja drepturile şi interesele legitime ale persoanelor aflate în diverse raporturi juridice. Aceste prevederi legale se aplică, de altfel, tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.

22. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine încălcarea art. 16 privind egalitatea în drepturi şi nici a art. 21 privind accesul liber la justiţie. De asemenea, Curtea constată că prevederile art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică nu sunt incidente în cauză.

23. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Curtea constată că ele vizează efectele hotărârilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma promovării unui recurs în interesul legii. În cazul de faţă, nu există o astfel a hotărâre a instanţei supreme, existând, potrivit afirmaţiilor autorului excepţiei de neconstituţionalitate, doar o solicitare a acestuia adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a promova un astfel de recurs în interesul legii care să vizeze drepturile militarilor români detaşaţi în cadrul unor misiuni internaţionale. În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate nu sunt, de fapt, aplicabile în cauza de faţă, neavând legătură cu soluţionarea ei, fapt ce conduce, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale care prevede că aceasta „decide asupra excepţiilor ridicate hi faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia*

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Petruş Dobrotă în Dosarul nr. 323/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de acelaşi autor în dosarul aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, pentru

AUGUSTIN ZEGREAN

În temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,

semnează prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 341

din 24 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Megrom - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 3.672/30/2015 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.545D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 367D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Marexim Com - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 134/102/2015 al Tribunalului Mureş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 367D/2016 la Dosarul nr. 1.545D/2015.

6. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 367D/2016 la Dosarul nr. 1.545D/2015, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta invocă jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 118 din 1 februarie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

8. Prin încheierea din 9 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.672/30/2015, Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Megrom - S.R.L. din Timişoara într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative.

9. Prin încheierea din 8 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 134/102/2015, Tribunalul Mureş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Marexim Com - S.R.L. din Târgu Mureş, într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative fiscale.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale, întrucât premisa de la care pornesc (creşterea valorii clădirilor odată cu trecerea timpului este nereală). Mecanismul prevăzut de aceste dispoziţii conduce la o expropriere de fapt, fără o justă şi prealabilă despăgubire şi la încălcarea garanţiilor constituţionale privind proprietatea privată garantată de art. 44 din Constituţie. Sancţiunea prevăzută de lege este disproporţionată faţă de gravitatea faptei pretins ilicite. Această sancţiune este cu atât mai excesivă cu cât depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale este sancţionată cu amendă contravenţională şi dă naştere obligaţiei de plată a unor sume suplimentare către autorităţile fiscale cu titlu de accesorii la impozitul pe clădiri datorate. De asemenea, prevederile legale criticate contravin exigenţelor unui stat de drept, raportat la posibilitatea autorităţilor fiscale de a efectua o inspecţie fiscală pentru a constata în concreto culpa persoanei juridice care nu a declarat valoarea clădirilor pe care le are în proprietate. Se arată că se ajunge chiar la dublarea impozitului faţă de valoarea de piaţă a clădirii.

11. Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul respingerii ca neîntemeiate a excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Tribunalul Mureş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul respingerii ca neîntemeiate a excepţiei de neconstituţionalitate. Instanţa arată că persoana care nu procedează la reevaluarea clădirii se află în culpă şi nu poate invoca în apărare propria culpă. De altfel, în mod normal, valoarea construcţiilor se modifică în timp, astfel încât este necesar a se stabili impozitul pe clădiri la valoarea lor reală, nu la o valoare care nu mai este de actualitate.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Guvernul, în punctul de vedere exprimat în Dosarul nr. 1.545D/2015, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor criticate prin Decizia nr. 118 din 1 februarie 2011.

15. În ceea ce priveşte pretinsa critică de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Constituţie, se precizează că accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică anumite limite, inclusiv instituirea unor sarcini în sarcina operatorilor economici. Totodată, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin taxe şi impozite la cheltuielile publice, iar sistemul legal de impuneri asigură aşezarea justă a sarcinilor fiscale, fiind interzise alte prestaţii, în afara celor prevăzute de lege. Referitor la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie se arată că, în condiţiile în care statul de drept asigură supremaţia Constituţiei, corelarea legilor şi a tuturor actelor normative, textul criticat constituie o aplicare a textului constituţional pretins încălcat.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Prevederile legale criticate au următoarea formulare: „în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între:

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;

b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. “

19. Curtea constată faptul că dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin art. 502 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015. Noul Cod fiscal a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2016. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate, având în vedere Că ele continuă să producă efecte juridice în cauze.

20. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, în art. 56 alin. (2) privind justa aşezare a sarcinilor fiscale, precum şi în art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietăţii private.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, se reţine faptul că instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici relativ similare, constatând că sunt constituţionale, prin Decizia nr. 118 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011.

22. Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a observat că dispoziţiile legale criticate reglementează plata impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Stabilirea unui anumit cuantum al acestui impozit, în ipoteza reglementată de norma legală criticată, nu încalcă prevederile art. 56 din Constituţie, care prevăd că cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice, iar sistemul legal de impuneri asigură aşezarea justă a sarcinilor fiscale, fiind interzise doar alte prestaţii, în afara celor stabilite prin lege. Nu se poate ignora motivul esenţial al reglementării, şi anume acela al obligaţiei contribuabilului de a-şi reevalua clădirile şi a plăti impozitul aferent diferenţei rezultate din recalculare, astfel încât textul apare mai degrabă ca o sancţiune aplicabilă celor care nu au respectat obligaţia de a-şi reevalua clădirile.

Potrivit dispoziţiilor constituţionale, impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege, în sensul că este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozitele datorate bugetului de stat, precum şi cuantumul acestora. Numai legiuitorul poate acorda anumite scutiri sau reduceri de impozite în favoarea anumitor categorii de contribuabili şi în anumite perioade de timp, în funcţie de situaţiile conjuncturale, dar, evident, şi în raport cu situaţia economico-financiară a ţării în perioadele respective. Aşa fiind, legiuitorul, dând expresie politicii fiscale şi bugetare adoptate la un moment dat, are deplina libertate de a stabili impozite, taxe şi cuantumul acestora, bineînţeles cu condiţia ca acestea să fie rezonabile şi echitabile.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Distinct de cele de mai sus, Curtea reţine faptul că dispoziţiile legale criticate au rolul de a disciplina contribuabilul, având un rol sancţionator în situaţia în care acesta nu înţelege să se conformeze acestora. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Megrom - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 3.672/30/2015 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi de Societatea Marexim Com - S.R.L. din Târgu Mureş, în Dosarul nr. 134/102/2015 al Tribunalului Mureş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Mureş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

pentru AUGUSTIN ZEGREAN

În temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, semnează prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea Direcţiei verificare derulare procedura de atribuire.”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

„e) de control ex-post al modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică, contractele sectoriale, pe cele de concesiune de lucrări publice, precum şi pe cele de concesiune de servicii;

f) de asigurare a suportului operaţional pentru autorităţile contractante, prin implementarea unor instrumente dedicate în vederea diseminării, inclusiv prin mijloace informatice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziţie publică.”

3. La articolul 3 alineatul (3), literele a)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia europeană;

b) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu;

c) supervizează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcţiilor de monitorizare, verificare ex-ante, control şi a indicatorilor de performanţă relevanţi, modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiţii de eficacitate şi eficienţă a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către autorităţile contractante, a contractelor sectoriale, a celor de concesiune de lucrări publice, precum şi a celor de concesiune de servicii;

d) controlează ex-post modul în care au fost atribuite contractele de achiziţie publică de către autorităţile contractante, ca urmare a semnalelor şi/sau sesizărilor transmise de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, precum şi alte surse de informare;

e) elaborează şi implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în baza informaţiilor comunicate de autorităţile contractante;

f) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice, propunând măsuri pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia, în vederea exercitării funcţiilor de strategie, reglementare, monitorizare, supervizare şi de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice ale agenţiei, precum şi în vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;

g) evaluează conformitatea documentaţiilor de atribuire, selectate în condiţiile legii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz;

h) verifică procedurile de atribuire şi modificările contractuale, selectate în urma aplicării unei metodologii de selecţie, precum şi documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;

i) elaborează documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale cu rol de suport în aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi asigură diseminarea acestora;”.

4. La articolul 3 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) realizează procedura de conciliere cu autorităţile contractante verificate ex-ante, respectiv o procedură contradictorie care are ca obiect contestarea pe cale administrativă a măsurilor dispuse de ANAP, în condiţiile legii.”

5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 435, exclusiv demnitarul.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte atribuţii, potrivit legii, delegate prin ordin al preşedintelui ANAP.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Articolul 9 se abrogă.

9. Articolul 10 se abrogă.

10. Articolul 11 se abrogă.

11. Articolul 12 se abrogă.

12. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 3 al literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

436”

Art. III. - (1) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 774.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)

 

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

Numărul maxim de posturi 435 posturi (exclusiv demnitarii)

 

CABINET PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI PUBLICE, REGLEMENTARE ŞI ARMONIZARE LEGISLATIVA

 

DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI SUPERVIZARE SISTEM

 

DIRECŢIA COORDONARE METODOLOGICĂ ŞI SUPORT

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL EX-ANTE

 

DIRECŢIA CONTROL EX-POST

 

DIRECŢIA CONCILIERE CU AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE VERIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA POLITICI PUBLICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

DIRECŢIA REGLEMENTARE ŞI ARMONIZARE LEGISLATIVĂ

 

 

 

DIRECŢIA DE EVALUARE DOCUMENTAŢII DE ATRIBUIRE

 

DIRECŢIA VERIFICARE .DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 structuri regionale*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* se organizează la nivel de serviciu

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT

şi consumul do carburanţi pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)

0

1

2

3

4

1

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu

1.1.

Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora

autoturism

3

400

1.2.

Parc auto comun

autoturism

11

300

2

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale

2.1.

Parc auto comun

Autoturism operativ

8

500

 

NOTE:

1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014

 

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul generai al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 12 mai 2014, denumit în continuare Catalog, se actualizează cu versiunea octombrie 2016.

(2) Catalogul prevăzut la alin. (1), versiunea octombrie 2016, se publică pe site-ul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi se actualizează periodic.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 52/2016 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014, publicat îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016, se abrogă.

Art. 4. - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucureşti, 20 octombrie 2016.

Nr. 151.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.838 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi - Decizia Etapei de încadrare nr. 797 din 7 decembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.339 din 11 martie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCIQ134 Pădurea Balta-Munteni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 1.080.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică lin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 24 februarie 2014.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management, resurse umane, Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 29 august 2016.

Nr. 5.033.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a învăţământului profesional de stat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat, în condiţiile legii, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Învăţământul profesional de stat, reglementat prin prezenta metodologie, numit în continuare învăţământ profesional, are următoarele obiective:

a) formarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;

b) dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale şi progresului în viitoarea carieră;

c) facilitarea integrării socioprofesionale a absolvenţilor învăţământului profesional în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

d) implicarea angajatorilor în asigurarea forţei de muncă calificate, în funcţie de nevoile proprii;

e) dezvoltarea motivaţiei tinerilor pentru muncă şi a interesului pentru învăţare, printr-o abordare integrală a pregătirii teoretice şi practice într-o calificare solicitată de piaţa muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcţie de interesele profesionale şi potenţialul individual de dezvoltare.

Art. 3. - (1) învăţământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

(2) învăţământul profesional este organizat ca învăţământ cu frecventă, cursuri de zi.

(3) învăţământul profesional, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.

(4) Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(5) învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 4. - Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional constă în:

a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional;

b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.

Art. 5. - (1) Efectivul de elevi al unei formaţiuni de studiu pentru învăţământul profesional respectă prevederile legale în vigoare.

(2) O formaţiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări profesionale din acelaşi domeniu de pregătire profesională.

(3) în cazuri excepţionale şi numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru două calificări profesionale din domenii de pregătire profesională diferite.

Art. 6. - (1) Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa Profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiara, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică.

 

CAPITOLUL II

Organizarea învăţământului profesional

 

Art. 7. - (1) învăţământul profesional se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 2 specificate în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare. Calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare corespund nivelului 3 al Cadrului naţional al calificărilor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoarea Registrului naţional al calificărilor. De la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor, învăţământul profesional se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 specificate în acesta.

(3) Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;

b) existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Art. 8. - (1) învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor în unitatea de învăţământ şi la operatorii economici, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 4 ani şcolari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.

(3) Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 9. - (1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.

(2) Cifra de şcolarizare se stabileşte la nivel judeţean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare aprobate de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) în fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare,

Art. 10. - (1) Lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi a operatorilor economici.

(2) Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui judeţ, sunt avizate de către comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi de către Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi la nivel regional. Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt aprobate de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

(3) Lista unităţilor de învăţământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:

a) prevederile Planului regional de acţiune pentru învăţământ şi Planului local de acţiune pentru învăţământ, distribuţia teritorială a ofertei unităţilor de învăţământ şi direcţiile strategice de restructurare a reţelei judeţene, a municipiului Bucureşti, a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic;

b) accesibilitatea unităţilor de învăţământ, stabilită prin analiza distribuţiei în teritoriu a reţelei de învăţământ profesional la nivel judeţean, în raport cu infrastructura şi cu reţeaua de transport;

c) ponderea elevilor cu domiciliul în alte localităţi/unităţi teritorial-administrative din totalul populaţiei şcolare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilităţile de asigurare a transportului elevilor şi/sau a cazării în internate şcolare;

d) îndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de către unităţile de învăţământ, a prevederilor legale privind: spaţiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea şi securitatea muncii, pregătirea personalului didactic;

e) existenţa contractelor-cadru, prevăzute la art. 8 al prezentei metodologii, încheiate cu operatorii economici/ instituţiile publice cu dotări tehnologice şi resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;

f) alte repere, legate de specificul regional şi local, stabilite de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi avizate de comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social.

(4) Anexele proiectului planului de şcolarizare, detaliate pe domenii de formare profesională, calificări şi unităţi de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2-4 la prezenta metodologie, completate de către inspectoratele şcolare, sunt transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (Direcţia generală management şi resurse umane - DGMRU) şi la Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), odată cu transmiterea anexelor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare.

Art. 11. - (1) încadrarea cu personal didactic în învăţământul profesional se face în funcţie de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru şi ale planului de învăţământ, conform prevederilor legale.

(2) în învăţământul profesional poate fi încadrat şi personal didactic asociat, în condiţiile legii.

(3) Selecţia personalului didactic asociat se realizează conform legislaţiei în vigoare şi respectând metodologia mişcării personalului didactic, aprobată de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 12. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi în cei profesional, în secţiuni separate.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(3) Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional, fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi operatorii economici, va realiza un plan de acţiuni la nivel judeţean, care va cuprinde:

a) organizarea acţiunii „Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;

b) organizarea acţiunii „Târgul meseriilor pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean;

c) promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;

d) alte acţiuni de promovare.

(4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd obligatoriu în tematica de inspecţie şcolară cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional.

 

CAPITOLUL III

Conţinutul pregătirii prin învăţământul profesional

 

Art. 13. - (1) Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituţia publică partener de practică.

(3) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

Art. 14. - (1) Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ.

(2) Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică.

(3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.

(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;

b) condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, pe baza cererii unităţii de învăţământ, însoţită de contractul-cadru încheiat cu operatorii economici/instituţii publice, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.

(6) Pregătirea practică şi de laborator a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ.

(7) Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituţia publică va fi stabilită de unitatea de învăţământ împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.

Art. 15. - (1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică, partener de practică, elevul şi părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulţi elevi care se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională.

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an.

Art. 16. - (1) Directorul unităţii de învăţământ desemnează câte un cadru didactic coordonator de practică, pentru fiecare grupă. Cadrul didactic coordonator de practică este responsabil pentru ducerea Sa îndeplinire a activităţilor asumate de unitatea de învăţământ, prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici/instituţii publice.

(2) Operatorii economici/instituţiile publice la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

(3) Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

(4) Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite prin contractul de pregătire practică.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării

 

Art. 17. - Absolvenţii învăţământului profesional care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.

Art. 18. - (1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională a absolvenţilor, în baza unei metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, pentru absolvenţii învăţământului profesional, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economici/instituţiile publice partenere sau la unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională în situaţia în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.

(4) Din comisia de examen fac parte evaluatori autorizaţi, externi unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat programul de formare, precum şi reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere în conformitate cu reglementările din metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale.

(5) Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 19. - (1) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Prevederile prezentei metodologii se aplică elevilor care sunt şcolarizaţi în învăţământul profesional de stat începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 21. - În scopul eliberării certificatelor de calificare profesională cu recunoaştere naţională, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional particular se organizează pe baza metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 22. - (1) Calitatea serviciilor de educaţie şi formare profesională iniţială în învăţământul profesional este monitorizată extern prin:

a) inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar, realizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau inspectoratele şcolare, reglementată de Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.547/2011;

b) monitorizarea implementării planurilor de acţiune ale şcolilor (PAS), realizată de către comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS), reglementată de Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.456/2015.

(2) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea monitorizării externe a implementării planurilor de acţiune ale şcolilor se realizează pe baza cadrului general stabilit prin Metodologia de monitorizare a Planului de acţiune al şcolii (PAS), aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

 

ANEXA Nr. 1

la Metodologia de organizare ş/ funcţionare a învăţământului profesional de stat

 

CONTRACT-CADRU

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat

 

Nr. de înregistrare la unitatea de învăţământ ................................

Nr. de înregistrare la operatorul economic ................................

 

I. Părţile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Unitatea de învăţământ (organizator de practică) ..............................................., cu sediul în ..............................................., str. ..............................................., nr. ...., judeţul ..............................................., tel. ..............................................., fax ..............................................., CUI ..............................................., cont bancar IBAN ..............................................., deschis la ..............................................., reprezentată legal prin ..............................................., având funcţia de director,

şi

2. Operatorul economic (partener de practică) ..............................................., cu sediul în..............................................., str. ..............................................., nr. ...., judeţul ..............................................., identificată cu J ..............................................., CUI ..............................................., având cont bancar IBAN ..............................................., deschis la sucursala ..............................................., tel. ..............................................., fax ..............................................., reprezentat legal prin ..............................................., în calitate de ............................................... .

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Prezentul contract stabileşte responsabilităţile părţilor în formarea profesională iniţială pentru elevii prevăzuţi a fi înscrişi în învăţământul profesional, în clasa a IX-a, în anul şcolar ................... după cum urmează:

- .............. elevi, în domeniul de pregătire profesională ..............................................., calificarea ...............................................;

- .............. elevi, în domeniul de pregătire profesională ..............................................., calificarea ...............................................;

- .............. elevi, în domeniul de pregătire profesională ..............................................., calificarea ...............................................;

Art. 2. - Prezentul contract-cadru reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate contractele de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi Sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.

III. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de .............. 1 ani şcolari, care cuprinde perioada de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga perioadă de pregătire a elevilor înscrişi, inclusiv cea a examenului final de evaluare şi certificare a calificării, începând cu anul şcolar  .............. , şi intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor contractante.

(2) Contractul-cadru se actualizează anual şi poate fi revizuit cu acordul părţilor.

IV. Obligaţiile părţilor

Art. 4. - Unitatea de învăţământ (organizator de practică) are următoarele obligaţii:

a) organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi promovare a învăţământului profesional;

b) organizează şi desfăşoară împreună cu operatorul economic activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare menţionată la art. 1;

c) supune avizării Consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ componenţa Comisiei de admitere în învăţământul profesional şi o transmite spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional;

d) elaborează, în parteneriat cu operatorul economic, Procedura de preselecţie a candidaţilor la admiterea în învăţământul profesional, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor printr-un angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ;

e) supune avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ Procedura de admitere şi Procedura de preselecţie a candidaţilor la admiterea în învăţământul profesional;

f) încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele de pregătire practică în condiţiile şi la termenele prevăzute în Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional şi în Metodologia şi Calendarul admiterii în învăţământul profesional, în vigoare;

g) asigură condiţiile materiale - spaţii de instruire, mijloace de învăţământ etc. - pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică realizate în unitatea de învăţământ, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru, Standardele de pregătire profesională, planurile-cadru  de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

h) asigură resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică realizată în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

i) desemnează, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică. Cadrul didactic coordonator este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor asumate de unitatea de învăţământ prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează. Responsabilităţile cadrului didactic coordonator vor fi stabilite în detaliu în Anexa pedagogică a Contractului de pregătire practică care vor fi încheiate conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.539/2012;

j) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ asigură, împreună cu tutorele desemnat de operatorul economic, evaluarea competenţelor dobândite de elevul practicant pe durata stagiului de pregătire practică;

k) realizează proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru stagiile de pregătire practică), în conformitate cu solicitările operatorului economic şi cerinţele Standardelor de pregătire profesională şi în parteneriat cu acesta;

l) stabileşte, în parteneriat cu operatorul economic, schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

m) planifică, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

n) asigură, în colaborare cu operatorul economic, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

o) asigură celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5. - Operatorul economic are următoarele obligaţii:

a) sprijină unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi promovare a învăţământului profesional;

b) organizează şi desfăşoară, împreună cu unitatea de învăţământ, activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare menţionate la art. 1;

c) transmite unităţii de învăţământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învăţământul profesional de la nivelul unităţii de învăţământ;

d) elaborează, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, Procedura de preselecţie a candidaţilor la admiterea în învăţământul profesional, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajamentele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul contract-cadru;

e) încheie, împreună cu unitatea de învăţământ, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele de pregătire practică în condiţiile şi la termenele prevăzute în Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

f) asigură, pe parcursul fiecărui an şcolar din cei 3 (trei) ani şcolari de învăţământ profesional, condiţiile materiale - spaţii de instruire, mijloace de învăţământ, utilaje, echipamente etc. - pentru desfăşurarea orelor de laborator, instruire practică săptămânală şi stagiu de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract, Standardele de pregătire profesională, planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

g) asigură resursele umane - tutorii - pentru coordonarea activităţii de pregătire practică desfăşurată la operatorul economic, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional. Responsabilităţile tutorilor vor fi stabilite în detaliu în contractele de pregătire practică încheiate conform prevederilor Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

h) tutorele desemnat de operatorul economic asigură, împreună cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, evaluarea competenţelor dobândite de elevul practicant pe durata stagiului de pregătire practică;

i) participă cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală);

j) stabileşte, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

k) planifică, împreună cu unitatea de învăţământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional;

l) înainte de începerea stagiului de practică, operatorul economic are obligaţia de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

m) operatorul economic va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicanţilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică a elevilor, cu acordul acestora şi/sau al părinţilor/tutorilor legali ai acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii;

o) asigură, în colaborare cu unitatea de învăţământ, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

p) poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, respectând prevederile legislaţiei muncii. Stagiile suplimentare se organizează pe baza unei convenţii individuale încheiate cu elevul sau părintele/tutorele legal instituit al elevului, cu respectarea art. 13 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani,

Art. 6. - (1) Operatorul economic va putea acorda elevului practicant sprijin material sau de altă natură în condiţiile legii şi în funcţie de posibilităţile sale financiare, cum ar fi:

a) bursă de studii;

b) premii, gratificări, prime;

c) plata transportului la şi de la locul desfăşurării stagiului de practică;

d) asigurarea unei mesei/zi;

e) examinări şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică în conformitate cu cerinţele specifice, în funcţie de domeniul de activitate;

f) echipament de muncă şi protecţie conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă.

(2) Situaţia stimulentelor şi formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract care se completează anual.

(3) Anexa nr. 2 se completează numai în cazul în care operatorul economic asigură sprijin material sau de altă natură în condiţiile legii.

(4) Condiţiile pentru acordarea stimulentelor şi formelor de sprijin menţionate mai sus se vor detalia de către operatorul economic şi vor fi specificate în contractele de practică încheiate cu elevii.

(5) Operatorul economic se angajează să respecte principiile egalităţii de şanse şi tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenenţă etnică, convingeri religioase în procesul de selecţie a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea şi certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea stimulentelor, formelor de sprijin şi facilităţilor pentru elevi, în angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

Art. 7. - (1) Contractele individuale de pregătire practică trebuie să acopere întreaga perioadă de pregătire a elevilor, inclusiv examenul final de evaluare şi certificare a calificării.

(2) Contractele individuale de pregătire practică pot fi reziliate unilateral de către operatorul economic partener de practică, doar după informarea prealabilă a unităţii de învăţământ.

(3) Condiţiile de reziliere prevăzute la alin. (2) vor fi specificate în contractele individuale de pregătire practică

V. Răspunderea părţilor

Art. 8. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

VI. Modificarea şi rezilierea contractului

Art. 9. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul ambelor părţi prin act adiţional, care va constitui anexă la prezentul contract.

Art. 10. - În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvenţe de formare profesională menţionate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de către operatorul economic şi/sau cu convenţiile de stagii pentru pregătirea elevilor, unitatea de învăţământ poate decide întreruperea derulării secvenţelor de formare profesională care revin operatorului economic prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a operatorului economic şi primirea confirmării de primire a acestei informări.

Art. 11. - În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvenţe de formare profesională menţionate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de către unitatea de învăţământ în cadrul prezentului contract-cadru şi/sau convenţiilor de stagii pentru pregătirea elevilor, operatorul economic poate decide întreruperea derulării secvenţelor de formare profesională care îi revin prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a unităţii de învăţământ şi primirea confirmării de primire a acestei informări.

Art. 12. - Prezentul contract poate fi denunţat de către oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă prealabilă, acordând un preaviz de 9 luni celeilalte părţi.

Art. 13. - Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja existente între părţile contractante.

VII. Notificări

Art. 14. - În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la persoana şi adresa prevăzută la pct. I. din prezentul contract.

Art. 15. - Dacă notificările nu se pot efectua în scris, atunci cererile sau alte comunicări între părţi se consideră efectuate la transmiterea lor prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părţi sau la oricare din adresele pe care părţile se obligă să-şi le comunice reciproc.

Art. 16. - Partea care îşi schimbă adresa de notificare este obligată să notifice în scris celeilalte părţi în termen de maximum 5 zile, cu privire la schimbarea de adresă, e-mail, telefon.

Art. 17. - Orice notificare care are ca scop modificarea prezentului contract se va efectua în formă scrisă.

VIII. Forţa majoră

Art. 18. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Art. 19. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document emis de autoritatea competentă care certifică apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis celeilalte părţi.

Art. 20. - Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese,

IX. Litigii

Art. 21. - Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

Art. 22. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială a sediului unităţii de învăţământ.

X. Clauze finale

Art. 23. - Prezentul contract, încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre cele două părţi.

Art. 24. - Prezentul contract, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă convenţie verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 25. - Neexercitarea de către una dintre părţi a drepturilor ce îi revin din prezentul contract nu echivalează cu renunţarea la acele drepturi.

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat la în 2 exemplare, câte unui pentru fiecare parte.

 

Unitatea de învăţământ: ...............................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ...............................................

Funcţia: ...............................................

Semnătura

 

Operatorul economic: ...............................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ...............................................

Funcţia: ...............................................

Semnătura

 

1 Perioada minimă este de 4 ani şcolari.

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat

 

Partajarea responsabilităţilor privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale în anul şcolar ......................

 

Calificarea profesională: ...............................................

1. Locurile unde se desfăşoară formarea elevilor

Clasa a IX-a

 

Modulul de pregătire2

Laborator/instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învăţământ

Din care, cu desfăşurare la:

Unitatea de învăţământ

Operatorul economic

I. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

II. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

Stagiul de pregătire practică (CDL)

..................................

..................................

..................................

..................................

 

Clasa a X-a

 

Modulul de pregătire3

Laborator/instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învăţământ

Din care, cu desfăşurare la:

Unitatea de învăţământ

Operatorul economic

I. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

II. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

Stagiul de pregătire practică CDL

..................................

..................................

..................................

..................................

 

Clasa a XI-a

 

Modulul de pregătire4

Laborator/instruire practică săptămânală

Numărul total de ore conform planului de învăţământ

Din care, cu desfăşurare la:

Unitatea de învăţământ

Operatorul economic

I. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

II. ...............................................

Laborator

..................................

..................................

..................................

Instruire practică săptămânală

..................................

..................................

..................................

Stagiul de pregătire practică CDL

..................................

..................................

..................................

..................................

 

NOTĂ:

Pentru situaţia în care Stagiul de pregătire practică CDL se desfăşoară integral sau parţial în unitatea de învăţământ este necesară aprobarea dată de inspectorul şcolar general, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Certificăm faptul că spaţiile de învăţământ destinate desfăşurării orelor de laborator, de instruire practică săptămânală şi pentru stagiile de pregătire practică, atât din unitatea de învăţământ, cât şi de la operatorul economic asigură toate condiţiile pentru dobândirea de către elevi a competenţelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul în vigoare.

Materiile prime, materialele şi energia necesare asigurării dobândirii de către elevi a competenţelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul în vigoare sunt asigurate de către partenerul la care se desfăşoară laboratorul, instruirea practică săptămânală.

Pentru perioadele de desfăşurare a Stagiului de pregătire practică CDL la operatorul economic, materiile prime, materialele, energia necesare asigurării dobândirii de către elevi a competenţelor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculum în vigoare sunt asigurate de către operatorul economic.

 

2 Se completează toate modulele din Planul de învăţământ.

3 Se completează toate modulele din Planul de învăţământ.

4 Se completează toate modulele din Planul de învăţământ.

 

2. Asigurarea materiilor prime şi materialelor în stagiile de pregătire practică organizate la unitatea de învăţământ

 

Clasa a IX-a

 

Rezultate ale învăţării

Materiile prime, materialele asigurate

De către unitatea de învăţământ:

De către operatorul economic:

..................................5

..................................6

..................................7

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a X-a

 

Rezultate ale învăţării

Materiile prime, materialele asigurate

 

De către unitatea de învăţământ:

De către operatorul economic:

..................................5

..................................6

..................................7

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XI-a

 

Rezultate ale învăţării

Materiile prime, materialele asigurate

 

De către unitatea de învăţământ:

De către operatorul economic:

..................................5

..................................6

..................................7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de învăţământ: ...............................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ...............................................

Funcţia: ...............................................

Semnătura

 

Operatorul economic: ...............................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ...............................................

Funcţia: ...............................................

Semnătura

 

5 Se completează conform Curriculumului în dezvoltare locală.

6 Se menţionează categoriile mari de materii prime şi materiale asigurate de unitatea de învăţământ.

7 Se menţionează categoriile mari de materii prime şi materiale asigurate de operatorul economic.

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat

 

Situaţia stimulentelor şi formelor de sprijin acordate elevului de câtre operatorul economic în anul şcolar  ....................

 

Calificarea profesională: ...............................................

 

Stimulentul/Forma de sprijin acordată elevilor

Numărul de elevi prevăzuţi a fi înscrişi în învăţământul profesional

Numărul de elevi pentru care se va acorda stimulentul/forma de sprijin

Valoarea

stimulentului/formei de sprijin acordată/elev

Perioada pentru care se va acorda stimulentul/forma de sprijin

(nr. de luni)

Valoarea totală a stimulentului/formei de sprijin acordată elevilor

(=3*4*5)

1

2

3

4

5

6

bursa de studii

 

 

 

 

 

premii, gratificări, prime

 

 

 

 

 

plata transportului la şi de la locul desfăşurării stagiului de practică

 

 

 

 

 

asigurarea unei mesei/zi

 

 

 

 

 

examinări şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică

 

 

 

 

 

echipament muncă

 

 

 

 

 

echipament de protecţie

 

 

 

 

 

Altele:

 

 

 

 

 

Altele:

 

 

 

 

 

Total valoare stimulente/forme de sprijin

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Anexa nr. 2 se completează numai în cazul în care operatorul economic asigură sprijin material sau de altă natură în condiţiile legii.

 

Operatorul economic: ...............................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ...............................................

Funcţia: ...............................................

Semnătura

 

ANEXA Nr. 2

la Metodologia de organizam şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean .............................................../Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Avizat CLDPS

 

Preşedinte CLDPS,

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Semnătură

 

 

 

Aviz

 

Coordonator regional CNDIPT,

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Semnătură

 

Proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional de zi pentru anul şcolar .....................

Detaliere pe unităţi de învăţământ

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ profesional

Denumirea operatorului economic cu care sunt încheiate contracte-cadru

Numărul de elevi pentru care operatorul economic asigură locuri de practică îh stagiile de practică

(conform contractului-cadru)

Domeniul de formare profesională

Calificarea

Propuneri nr. de clase

Propuneri nr. de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Se vor completa domeniul de formare profesională şi calificarea conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Fiecare operator economic se trece pe o linie distinctă.

3. Clasele constituite din calificări aparţinând unor domenii diferite de pregătire pot fi planificate în mod excepţional numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Inspector şcolar general,

 

Inspector de specialitate,

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Numele şi prenumele: ...............................................

Semnătură

Consilier Compartiment reţea şcolară,

Semnătură

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

 

Semnătură

 

 

ANEXA Nr. 3

la Metodologia da organizare şi funcţionam a învăţământului profesional de stat

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean .............................................../Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Avizat CLDPS

 

Preşedinte CLDPS,

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Semnătură

 

 

 

Aviz

 

Coordonator regional CNDIPT,

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Semnătură

 

Proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional de zi pentru anul şcolar .....................

Detaliere pe domenii de formare profesională şi calificări

 

Domeniul de formare profesională

Calificarea

Propuneri clasa a IX-a

Nr. de clase

Nr. de elevi

Total, din care:

 

0

0

Mecanică

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Electromecanică

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Electronică automatizări

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimie industrială

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale de construcţii

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Electric

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultură

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvicultură

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerţ

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Turism şi alimentaţie

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie alimentară

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricarea produselor din lemn

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie textilă şi pielărie

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnici poligrafice

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetica şi igiena corpului omenesc

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Producţie media

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Se vor completa calificările conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare

2. Se introduc rânduri intermediare când este nevoie. Verificaţi să rămână formula „sumă” nr. de clase/nr. de elevi la domeniul respectiv.

3. Nu ştergeţi rândurile cu total domenii chiar daca nu există ofertă de şcolarizare în judeţ.

 

Inspector şcolar general,

 

Inspector de specialitate,

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Numele şi prenumele: ...............................................

Semnătură

Consilier Compartiment reţea şcolară,

Semnătură

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

 

Semnătură

 

 

ANEXA Nr. 4

la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean .............................................../Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

 

Solicitările operatorilor economici pentru şcolarizare în învăţământul profesional şi propunerea de ofertă de şcolarizare pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici în anul şcolar .....................

 

Nr. crt.

Solicitarea de şcolarizare

Denumirea operatorului economic

Datele de contact ale operatorului economic

Nr. de locuri solicitate de operatorul economic

Propunerea de ofertă de şcolarizare pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici

Calificarea profesională

Nr. de locuri solicitate

e-mail

tel./fax

Nr. de locuri

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici

Unitatea de învăţământ

Observaţii 1)

 

calificarea ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total calificarea  ..............

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total calificarea  ..............

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calificarea  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total calificarea  ..............

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Total general ..............

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Inspector şcolar general,

 

Inspector de specialitate,

Numele şi prenumele: ...............................................

 

Numele şi prenumele: ...............................................

Semnătură

Consilier Compartiment reţea şcolară,

Semnătură

 

Numele şi prenumele: ...............................................

 

 

Semnătură

 


1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) OAMGMAMR cuprinde şi surorile medicale şi oficianţii medicali, în calitate de membri asociaţi.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Activităţile asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu OAMGMAMR.”

4. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Activităţile surorilor medicale şi ale oficianţilor medicali se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu OAMGMAMR, şi a altor acte normative în vigoare.”

5. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 îşi exercită profesia pe bâza certificatului de membru şi a avizului anual, eliberate de OAMGMAMR.”

6. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.”

7. La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

,,(7) Avizul anual se acordă numai persoanelor care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României.

(8) Membrii asociaţi se autorizează în vederea exercitării activităţilor specifice, în conformitate cu hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR.”

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filială, de Biroul Consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.”

9. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:

a) taxe de înscriere;

b) cotizaţii lunare ale membrilor;

c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, îh condiţiile legii;

d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;

e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie profesională continuă;

f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

g) drepturi editoriale, publicate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;

h) încasări din activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ;

i) venituri din chirii;

j) alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale.”

10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivelul aparatului central, în baza metodologiei stabilite de Consiliul naţional, şi poate suferi rectificări.”

11. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Atribuţiile şi competenţele organelor de conducere ale OAMGMAMR”

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Organele de conducere la nivel naţional ale OAMGMAMR sunt: Consiliul naţional, Biroul executiv, Preşedintele.

(2) Organele de conducere la nivel naţional îndeplinesc, în afara atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 şi Statutul OAMGMAMR, şi următoarele atribuţii:

1. Consiliul naţional:

a) aprobă regulamentele, procedurile şi normele interne elaborate de Biroul executiv;

b) aprobă ghidul de elaborare a fişelor-cadru de post de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi metodologia de avizare a acestora, la propunerea Biroului executiv;

c) aprobă proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, la propunerea Biroului executiv;

d) avizează metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, la propunerea Biroului executiv;

e) aprobă condiţiile de autorizare în vederea exercitării profesiei de către membrii asociaţi;

f) aprobă înfiinţarea de structuri de suport, la propunerea Biroului executiv;

g) aprobă metodologia privind acordarea avizului OAMGMAMR de exercitare temporară a activităţilor profesionale în România de către asistenţii medicali generalişti, moaşe, asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ;

h) aprobă metodologia de recunoaştere a calificărilor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene pentru accesul la una dintre activităţile profesionale pe teritoriul României;

i) aprobă metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale în statele membre ale Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

j) aprobă procedura privind accesul parţial la o activitate profesională pe teritoriul României a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

k) aprobă procedura privind condiţiile de organizare a centrelor lingvistice, precum şi de verificare a cunoştinţelor lingvistice;

l) aprobă metodologia privind elaborarea şi, după caz, emiterea cârdului profesional european pentru membrii săi;

m) aprobă metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional curent;

n) aprobă procedura de raportare a modului în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, deciziile biroului consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

o) aprobă criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate.

2. Biroul executiv:

a) aprobă regulamentul intern, alte regulamente, norme şi metodologii necesare funcţionării aparatului central;

b) aprobă structura organizatorică a aparatului central al OAMGMAMR;

c) ia decizii în situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, pe care ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului naţional;

d) aprobă componenţa nominală a membrilor comisiilor de specialitate, la nivel naţional;

e) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiilor de organizare a programelor de specializare şi acordare de competenţe pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;

f) propune Consiliului naţional criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate;

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestora;

h) propune Consiliului naţional înfiinţarea de structuri de suport pentru buna funcţionare a OAMGMAMR (atingerea obiectivelor şi realizarea strategiei organizaţiei);

i) elaborează procedura de raportare a modului în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, deciziile biroului Consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

j) întocmeşte raportul către Consiliul naţional privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului naţional şi ale Consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, deciziile biroului Consiliului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli de către filiale, precum şi raportul privind activitatea proprie.

3. Preşedintele:

a) elaborează structura organizatorică a aparatului central al OAMGMAMR;

b) propune convocarea Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti, în situaţii în care apar probleme de organizare, funcţionare şi încălcări ale prevederilor legale, ale hotărârilor Consiliului naţional la nivelul filialelor OAMGMAMR, care sunt

de natură să prejudicieze organizaţia;

c) emite decizie privind declanşarea mecanismului de alertă.”

13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;

c) Biroul Consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;

d) preşedintele.

(2) Consiliul judeţean/Consiliul municipiului Bucureşti aprobă:

a) regulamentul intern şi alte regulamente, norme şi metodologii necesare funcţionării filialelor, în limitele de competenţă stabilite prin Statut şi cu respectarea prevederilor legale;

b) bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei;

c) Programul de educaţie profesională continuă.”

14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) La nivelul Consiliului naţional funcţionează:

a) departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, Comisia naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia naţională de contrai financiar, precum şi alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional;

b) departamente/structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul dezvoltării instituţionale şi alte domenii necesare funcţionării organizaţiei.

(2) Structura organizatorică internă a aparatului central al OAMGMAMR se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, Statutului şi ale prezentului regulament.

(3) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti pot adopta o structură organizatorică similară cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.

(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea accesului la informaţii, se organizează birouri de informare legislativă.”

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Departamentele/Compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:

a) Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei, care are în componentă:

- Compartimentul de cercetare şi dezvoltare a profesiei;

- Compartimentul standardizare;

- Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti;

- Comisia de specialitate a moaşelor;

- Comisii de specialitate pentru asistenţii medicali;

b) Departamentul de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical şi membri asociaţi, care are în componenţa:

- Compartimentul înregistrare, certificare şi avizare;

- Comisia judeţeană de avizare şi reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;

c) departamentul de înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi;

d) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale;

e) Departamentul financiar-contabil;

f) Departamentul juridic;

g) Departamentul proiecte;

h) Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, care are în componenţă:

- Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă si de asistent medical obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană;

i) Compartimentul înregistrare/eliberare documente de atestare a titlurilor româneşti de calificare profesională;

j) Comisia Naţională/judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Profesională Continuă;

k) Comisia Naţională/judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Etică şi Deontologie;

l) Comisia Naţională de Control Financiar;

m) Secretariatul general.

(2) La nivelul aparatului central al OAMGMAMR/al filialelor judeţene/municipiului Bucureşti, în subordinea directă a preşedintelui, funcţionează consilieri, precum şi structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul dezvoltării instituţionale, managementul resurselor umane şi alte domenii necesare funcţionării organizaţiei”

16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Departamentele/Comisiile/Compartimentele sunt conduse de un şef de departament/preşedinte comisie/şef compartiment şi se află în coordonarea directă a unuia dintre membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti

(2) Desemnarea şefilor de departamente, a preşedinţilor de comisii sau a şefilor de compartimente se face de către Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.”

17. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În funcţie de ponderea şi de volumul lucrărilor, şeful de departament/compartiment sau preşedintele comisiei propune, spre aprobare, conducerii organizaţiei structura de personal necesară funcţionării departamentului/ compartimentului/comisiei.”

18. Articolul 15 se abrogă.

19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte, desemnat de Biroul executiv la nivel naţional al OAMGMAMR şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.

(2) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

b) elaborează criterii privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

c) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

d) elaborează standarde de practică profesională, în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

e) elaborează curricule de pregătire profesională continuă, la solicitarea Biroului executiv/Biroului Consiliului judeţean/ Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti;

f) elaborează norme şi metodologii privind autorizarea exercitării profesiei, precum şi drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi (surori medicale şi oficianţi medicali);

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate;

h) organizează şi derulează programe de calificare profesională în domeniul sănătate.

(3) Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei este condus de urî şef de departament, asistent medical generalist/moaşă/asistent medical, principal/licenţiat, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor şi compartimentelor din cadrul departamentului;

b) stabileşte atribuţiile structurilor organizatorice ale departamentului;

c) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine,

pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

d) propune componenţa nominală a comisiilor din cadrul departamentului;

e) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii cu celelalte structuri care funcţionează la nivelul OAMGMAMR;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR/Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, în limitele competenţei sale.”

20. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Departamentul de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşa, asistent medical şi membri asociaţi funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv, la nivel naţional al OAMGMAMR, şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

b) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;

c) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;

d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la activitatea de avizare privind înfiinţarea cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;

e) avizează fişa posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical din punctul de vedere al respectării atribuţiilor, conform competenţelor dobândite în baza formării/titlului de calificare profesională, a standardelor de calitate si a normelor specifice;

f) iniţiază şi susţine programe de informare, în scopul cunoaşterii de către membrii săi a drepturilor şi obligaţiilor profesionale şi a altor informaţii de interes pentru aceştia;

g) monitorizează procesul de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi întocmeşte semestrial rapoarte;

h) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgentă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi alte state;

i) ţine evidenţa membrilor autorizaţii a celor împotriva cărora s-au dispus sancţiuni ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost suspendaţi temporar din această calitate.

(2) Departamentul de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical şi membri asociaţi este condus de un şef de departament, asistent medical

gen erai ist/moaşă/asistent medical, principal/licenţiat, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea comisiei şi compartimentului din cadrul departamentului;

b) stabileşte atribuţiile structurilor organizatorice ale departamentului;

c) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

d) propune componenţa nominală a comisiei din cadrul departamentului;

e) colaborează cu Comisia naţională de etică şi deontologie şi cu Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană în cadrul mecanismului de alertă, pentru monitorizarea membrilor cărora li s-a eliberat avizul de liberă practică, membrilor împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;

f) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii în domeniul recunoaşterii califică ritor/autorizării temporare privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cu Ministerul Sănătăţii, după caz, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi alte autorităţi competente ale altor state;

g) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii cu celelalte structuri care funcţionează la nivelul OAMGMAMR;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv/Biroul consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti, în limitele competenţei sale.”

21. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, iar Comisia judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Profesională Continuă, sub directa coordonare a preşedintelui la nivelul filialei judeţene/a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii;

a) elaborează Programul naţional de educaţie profesională continuă;

b) acreditează furnizorii de educaţie profesională continuă şi întocmeşte Lista furnizorilor de educaţie profesională continuă acreditaţi;

c) creditează programele de educaţie profesională continuă, conform Programului naţional de educaţie profesională continuă;

d) elaborează şi propune Biroului executiv al OAMGMAMR metodologii de organizare şi desfăşurare a programelor de educaţie profesională continuă;

e) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie profesională continuă;

f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la iniţierea şi promovarea formelor de educaţie continuă, în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;

g) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie profesională continuă;

h) verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;

i) organizează evidenţa certificatelor de participare la cursurile de educaţie profesională continuă eliberate de OAMGMAMR naţional filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti.

(3) Comisia judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Profesională Continuă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează Programul de educaţie profesională continuă la nivelul filialei în baza analizei nevoii de formare;

b) monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie profesională continuă;

c) organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie profesională continuă;

d) analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;

e) organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate;

f) furnizează Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă datele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e)-i).

(4) Comisia Naţională/judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Profesională Continuă funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de acestea.”

22. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie este compusă din 3 sau 5 membri nominalizaţi de Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti şi este condusă de un preşedinte, ales din rândul membrilor săi.”

23. La articolul ui alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, denumit în continuare Codul de etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare Statut, şi ale prezentului regulament.”

24 La articolul 21 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) furnizează datele pentru mecanismul de alertă.”

25. La articolul 21 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) furnizează datele pentru mecanismul de alertă.”

26. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Comisia de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta şi aprobat de Consiliul naţional.”

27. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti organizează birouri de informare legislativă în vederea asigurării accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni români, precum şi pentru cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România şi care exercită profesia, la informaţiile privind legislaţia din domeniul sănătăţii, securităţii sociale, precum şi prevederile Codului de etică şi deontologie al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali.

(2) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti vor desemna câte o persoană pentru organizarea activităţii biroului naţional/teritorial de informare legislativă.”

28. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) afişare/punere la dispoziţie spre consultare la sediul organizaţiei, în spaţii special destinate acestui scop a legislaţiei, normelor, standardelor, ghidurilor etc.;”.

29. La articolul 24, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) consultarea lor la sediul organizaţiei, în spaţii special destinate acestui scop.”

30. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Departamentul/Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuţii:

a) stabileşte contacte şi asigură schimbul de informaţii referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale;

b) promovează imaginea organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

c) organizează centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

d) colaborează cu instituţii/autorităţi de stat furnizând, la cerere, informaţii cu privire la membrii OAMGMAMR.

(2) Departamentul/Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale este condus de un şef de departament/ compartiment, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizarea presei scrise şi audiovizuale;

b) administrarea site-ului OAMGMAMR: www.oamr.ro;

c) editarea revistei «Ars medica», redactarea materialelor pentru revistă şi asigurarea difuzării acesteia, precum şi elaborarea altor publicaţii: buletine informative, broşuri promoţionale;

d) formularea răspunsurilor pentru mesajele primite din partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizaţiei şi/sau redirecţionarea acestora către compartimentele/departamentele de specialitate;

e) iniţierea unor proiecte comune cu organizaţii în colaborare cu celelalte departamente şi organizarea/iniţierea unor întâlniri între reprezentanţii acestora şi membrii Biroului executiv;

f) preluarea şi prelucrarea informaţiilor, permanent, de interes pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte departamente şi aducerea lor la cunoştinţa membrilor/publicului prin mijloacele specifice mai sus menţionate;

g) propunerea acţiunilor de promovare a imaginii organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţierea demersurilor necesare punerii în practică;

h) elaborarea fişelor de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

i) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.”

31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Departamentul/Compartimentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte, nominalizat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, şi sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul/Compartimentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România şi administrează pagina de internet pe care este publicat;

b) emite şi eliberează certificatul de status profesional curent.

(2) Departamentul/Compartimentul este condus de un şef de departament/compartiment care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează întreaga activitate privind funcţionarea şi actualizarea permanentă a programului informatic privind realizarea Registrului naţional unic;

b) întocmeşte anual un raport de activitate;

c) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

d) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competentei sale.”

32. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Departamentul/Compartimentul financiar-contabil funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR, la nivel naţional şi a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul/ Compartimentul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei şi a celorlalte lucrări financiar-contabile;

b) asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile, conform legislaţiei în vigoare;

c) asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul organizaţiei.

(2) Departamentul/Compartimentul financiar-contabil este condus de un şef de departament/compartiment, cu studii superioare economice, autorizat în domeniul financiar-contabil, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

b) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);

d) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau pin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat, controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti, cât şi sub aspectul securităţii acestora;

e) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

f) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi informează organele de conducere cu privire la execuţia bugetară;

g) întocmeşte situaţiile financiare anuale şi anexele acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) elaborează şi actualizează manualul de politici şi proceduri contabile;

i) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare preşedintelui organizaţiei;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale,”

33. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 271 şi 272, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Departamentul/Compartimentul juridic funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel naţional şi a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti/ Departamentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură consultanţă juridică pentru organizaţie;

b) asigură asistenţă juridică pentru OAMGMAMR în faţa oricăror organe jurisdicţionale;

c) întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actelor care reglementează profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

d) redactează decizii, hotărâri ale Biroului executiv, Consiliului naţional, respectiv Biroului Consiliului judeţean şi/sau Consiliului judeţean;

e) participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, a Codului de etică şi deontologie, a Statutului OAMGMAMR;

f) elaborează puncte de vedere şi răspunsuri la corespondenţa cu membrii OAMGMAMR, cu filialele OAMGMAMR şi cu alte instituţii;

g) colaborează la întocmirea regulamentelor, instrucţiunilor, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de OAMGMAMR;

h) avizează actele cu caracter juridic ale organizaţiei la solicitarea conducerii OAMGMAMR;

i) colaborează la elaborarea Statutului, Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi asistentului medical din România;

j) asigură consultanţă juridică pentru organizaţie în domeniul derulării programelor de calificări şi în domeniul legislaţiei muncii;

k) informează organele de conducere ale OAMGMAMR asupra legislaţiei muncii/specifice;

l) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu Autoritatea Naţională a Calificărilor, cu organizaţii, autorităţi şi instituţii ale statului în limitele competenţei profesionale;

m) colaborează la transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, a informaţiilor solicitate prin mecanismul de alertă;

n) participă la lucrările Comisiei Naţionale/judeţene de etică şi deontologie;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR/Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti şi de preşedinte, în limitele competenţei sale.

(2) departamentul/Compartimentul juridic este condus de un şef de departament/compartiment, cu studii superioare juridice, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea Departamentului/ Compartimentului juridic;

b) urmăreşte rezolvarea tuturor problemelor de natură juridică apărute;

c) întocmeşte şi verifică contractele comerciale din cadrul organizaţiei;

d) colaborează cu toate departamentele din cadrul organizaţiei pe parte juridică;

e) reprezintă interesele organizaţiei în faţa instanţelor de judecată;

f) coordonează activitatea şi repartizează sarcinile care fac obiectul activităţii juridice;

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR/Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti şi de preşedinte, în limitele competenţei sale.

Art. 272. - (1) Departamentul/Compartimentul proiecte funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel naţional şi a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti. Departamentul/ Compartimentul proiecte îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) implementează proiectele cu finanţare europeană şi alte proiecte derulate la nivelul organizaţiei;

b) asigură buna desfăşurare a parteneriatelor pentru implementarea proiectelor;

c) monitorizează buna desfăşurare a implementării proiectelor cu finanţare europeană;

d) monitorizează diseminarea informaţiilor către toţi participanţii interesaţi de proiecte;

e) întocmeşte/actualizează/verifică procedurile operaţionale de lucru în cadrul proiectelor;

f) elaborează bugetele şi previziunile financiare periodice în cadrul proiectelor;

g) colaborează cu echipa pentru rezolvarea problemelor de ordin financiar ce pot afecta desfăşurarea proiectelor;

h) participă la pregătirea rapoartelor şi a materialelor de sinteză privind activitatea desfăşurată, din punctul de vedere al resurselor financiare;

i) verifică eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea proiectului;

j) monitorizează cheltuielile pe capitole bugetare şi stadiul recuperării prefinanţării;

k) identifică posibile surse de finanţare nerambursabilă;

l) asigură consiliere Biroului executiv privind oportunităţile de aplicaţii pentru derularea de noi proiecte cu finanţare din bondul Social European (FSE);

m) elaborează documente informative în ceea ce priveşte oportunităţile de finanţare disponibile privind dezvoltarea de proiecte cu finanţare din FSE;

n) elaborează şi depune cereri de finanţare nerambursabilă;

o) coordonează procesul de contractare pentru proiectele aprobate;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele OAMGMAMR.

(2) Departamentul/Compartimentul proiecte este condus de un şef de departament/compartiment, cu studii superioare, care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) supervizează şi coordonează activitatea echipelor de implementare ce desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor cu finanţare europeană;

b)  asigură buna desfăşurare a parteneriatelor pentru implementarea proiectelor;

c) monitorizează buna desfăşurare a implementării proiectelor cu finanţare europeană;

d) monitorizează diseminarea informaţiilor către toţi participanţii interesaţi de proiecte;

e) participă la întocmirea/actualizarea/verificarea procedurilor operaţionale de lucru în cadrul proiectelor;

f) participă la realizarea bugetelor şi a previziunilor financiare periodice în cadrul proiectelor;

g) colaborează cu echipa pentru rezolvarea problemelor de ordin financiar ce pot afecta desfăşurarea proiectelor;

h) participă la pregătirea rapoartelor şi a materialelor de sinteză privind activitatea desfăşurată, din punctul de vedere al resurselor financiare;

i) verifică eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea proiectului;

j) monitorizează cheltuielile pe capitole bugetare şi stadiul recuperării prefinanţării;

k) identifică posibile surse de finanţare nerambursabilă;

l) asigură consiliere Biroului executiv privind oportunităţile de aplicaţii pentru derularea de noi proiecte cu finanţare din Fondul Social European;

m) elaborează documente informative în ceea ce priveşte oportunităţile de finanţare disponibile privind dezvoltarea de proiecte cu finanţare din FSE;

n) elaborează şi depune cereri de finanţare ne rambursabilă;

o) coordonează procesul de contractare pentru proiectele aprobate;

p) păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului tuturor documentelor, precum şi asupra altor informaţii sau date de care a luat la cunoştinţă pe toată durata executării contractului individual de muncă, de natură să prejudicieze interesele şi imaginea organizaţiei;

q) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele OAMGMAMR.”

34. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia Naţională de Control Financiar este compusă din 2 reprezentanţi care au studii de specialitate în domeniul financiar-contabil.”

35. După articolul 28 se introduc două noi articole, articolele 281 şi 282, cu următorul cuprins:

„Art. 281 - (1) Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR, la nivel naţional. Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează metodologia privind acordarea avizului OAMGMAMR de exercitare temporară a activităţilor profesionale, în România, de către asistenţii medicali generalişti, moaşe, asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ;

b) elaborează metodologia de recunoaştere â calificărilor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene pentru accesul la una dintre activităţile profesionale pe teritoriul României;

c) elaborează metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale în celelalte state membre UE, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

d) elaborează procedura privind accesul parţial la o activitate profesională pe teritoriul României a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care sunt stabiliţi în vederea exercitării profesiei îh unul din aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activităţile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

e) informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care beneficiază de prevederile privind exercitarea profesiei în regim temporar, ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României;

f) elaborează procedura privind condiţiile în care se face verificarea cunoştinţelor lingvistice;

g) elaborează procedura/metodologia privind întocmirea şi, după caz, emiterea cârdului profesional european pentru membrii săi;

h) elaborează metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional curent;

i) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne a Uniunii Europene (IMI), cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;

j) colaborează cu Departamentul/Compartimentul juridic şi cu Departamentul/Compartimentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi în ceea ce priveşte informarea autorităţilor competente din toate celelalte  state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene în cadrul mecanismului de alerta;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele OAMGMAMR.

(2) Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale este conclus de un şef de departament. Şeful de departament are următoarele atribuţii:

a) elaborează metodologia de avizare de către OAMGMAMR, a exercitării temporare în România, a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ;

b) elaborează metodologia de acordare de către

OAMGMAMR a avizului de exercitare temporară sau ocazională în România a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe, asistenţii medicali, cetăţeni ai unui alt stat membru UE, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene formaţi în profesie în aceste state;

c) elaborează metodologia de recunoaştere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, eliberate de un alt stat membru UE, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora, în vederea accesului la activităţile profesionale pe teritoriul României;

d) elaborează metodologia de acordare a accesului parţial la o activitate profesională pe teritoriul României titularilor calificărilor de asistenţi medicali (specializaţi), cetăţeni unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, formaţi în profesie în aceste state;

e) elaborează metodologia internă privind întocmirea şi, după caz, emiterea cârdului profesional european pentru asistenţii medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în România;

f) elaborează metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional curent;

g) elaborează metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană;

h) elaborează modelele-tip pentru documentele care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi le supune aprobării preşedintelui OAMGMAMR;

i) elaborează Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

j) colaborează cu Departamentul juridic la elaborarea metodologiei interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre UE cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali aflaţi în situaţiile prevăzute în acest sens de Directiva 2005/36/CE, modificată şi completată prin Directiva 2013/55/CE;

k) colaborează cu Departamentul juridic şi cu Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în vederea îndeplinirii în condiţii optime a atribuţiilor care revin OAMGMAMR în cadrul mecanismului de alertă prevăzut de directivă;

l) colaborează cu Departamentul juridic şi Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi în domeniul funcţionării birourilor de informare legislativă;

m) colaborează cu Comisia Naţională de Etică şi Deontologie, pentru monitorizarea membrilor împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare, respectiv a celor cărora li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR sau au fost suspendaţi temporar din această calitate;

n) colaborează în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale cu autorităţile competente omoloage din celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul IMI;

o) colaborează în domeniul formării/dezvoltării profesionale în profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, cu Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi, după caz, cu autorităţi competente ale altor state;

p) colaborează cu celelalte comisii de specialitate de la nivelul OAMGMAMR în domeniul formării şi al dezvoltării profesionale a membrilor organizaţiei, precum şi în domeniul recunoaşterii calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

q) coordonează activitatea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

r) coordonează activitatea de întocmire şi eliberare a documentelor de atestare a titlurilor româneşti de calificare în profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

s) coordonează activitatea de întocmire şi eliberare a cârdului profesional european în profesiile respective;

t) coordonează activitatea utilizatorilor ÎMI desemnaţi de OAMGMAMR în cadrul schimbului de informaţii cu celelalte autorităţi competente cuprinse în IMI;

u) acordă consultanţă filialelor în domeniile de activitate ale structurii;

v) este desemnat utilizator IMI-OAMGMAMR;

x) verifică autenticitatea titlurilor de calificare obţinute în profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, precum şi a documentelor de experienţă profesională sau de identitate a titularilor, atât în cadrul procedurilor de avizare a exercitării profesiei/de recunoaştere a titlurilor de calificare respective, cât şi la solicitarea altor autorităţi competente;

y) informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul de avize de exercitare în regim temporar (ocazional) a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical acordate, precum şi la numărul de recunoaşteri a titlurilor de calificare obţinute în aceste profesii în celelalte state membre UE, în statele aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, efectuate;

z) stabileşte atribuţiile personalului din subordine, întocmeşte fişele de post şi le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;

z1) elaborează procedura privind circuitul documentelor;

z2) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.

(3) Comisia naţională pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană funcţionează la nivel OAMGMAMR naţional în baza Regulamentului propriu aprobat de Biroul executiv şi este condusă de un preşedinte.

Art. 282. - (1) Compartimentul înregistrare/eliberare documente de atestare a titlurilor româneşti de calificare profesională funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui filialei judeţene/municipiului Bucureşti. Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură înregistrarea cererilor/dosarelor de recunoaştere a calificării profesionale;

b) verifică dacă dosarele sunt complete (conţin toate documentele solicitate conform metodologiei);

c) transmite dosarele complete către Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale pentru soluţionare;

d) eliberează documentele către solicitanţi, după primirea de la OAMGMAMR naţional;

e) întocmeşte evidenţa specială a dosarelor solicitanţilor şi a documentelor de atestare eliberate;

f) publică pe site-ul propriu lista actelor în baza cărora se elaborează documentele de atestare, precum şi lista solicitanţilor titulari ai documentelor de atestare, în vederea eliberării acestora;

g) colaborează permanent cu Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea optimizării activităţilor desfăşurate;

h) acordă, la solicitarea petenţilor, informaţii privind actele necesare eliberării documentelor de atestare a titlurilor de calificare.

(2) Compartimentul înregistrare/eliberare documente de atestare a titlurilor româneşti de calificare profesională este condus de un şef de compartiment care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea compartimentului;

b) desemnează prin decizie minimum o persoană responsabilă cu efectuarea activităţilor privind gestionarea dosarelor, precum şi un înlocuitor şi o transmite către Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale;

c) stabileşte atribuţiile personalului din subordine;

d) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii filialei;

e) elaborează Regulamentul de funcţionare al structurii interne a compartimentului;

f) verifică dacă dosarele sunt complete (conţin toate documentele solicitate conform metodologiei) şi le transmite către Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale;

g) colaborează cu Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele filialei judeţene/municipiului Bucureşti, în limitele competenţei sale.”

36. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Prezentul regulament a fost adoptat de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016.

Nr. 31.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.