MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 863/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

113. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

114. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

792. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

794. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

 

795. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

796. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

797. - Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

338. - Decizie privind eliberarea domnului Liviu-Ionuţ Moşteanu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

339. - Decizie privind numirea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

340. - Decizie privind numirea doamnei Gabriela-Raluca Popovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului Victor Roman,

preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Victor Roman, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 4 Vrancea, Colegiul uninominal nr. 6.

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Victor Roman în Circumscripţia electorală nr. 4 Vrancea, Colegiul uninominal nr. 6.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN JORDACHE

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 113.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului Moldovan Ioan,

preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Moldovan Ioan, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 7.

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Moldovan Ioan în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 7.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 114.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 198 se introduc patru noi articole, articolele 199-202, cu următorul cuprins:

„Art. 199. - (1) în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale, a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.

(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin, (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale/dispozitivelor medicale.

Art. 200. - (1) în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din prescripţiile medicale on-line şi off-line, în condiţiile prevăzute în norme. În aceste situaţii medicamentele prescrise nu se eliberează fracţionat. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de medicamente a medicamentelor eliberate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.

(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de medicamente şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu eliberate.

Art. 201. - Serviciile medicale//Medicamentele/Dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line la care se înregistrează erori în utilizarea cârdului de asigurări sociale de sănătate în perioada de întrerupere a funcţionării sistemului naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate se validează strict pentru aceste erori.

Art. 202. - Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite ordin, până la termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contract, pentru ziua/zilele în care sunt constatate întreruperi în funcţionarea PIAS în condiţiile art. 199-201. Ordinul cuprinde procedura de transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line şi/sau procedura de validare a acestora în cazul imposibilităţii de a utiliza on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate - parte componentă a PIAS -, ca urmare a întreruperii în funcţionarea acestuia, şi se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După articolul 36 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi articole, articolele 361-364, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale asigurate bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate curative se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate curative, a serviciilor medicale acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor medicale acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.

(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate curative şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale.

Art. 362, - (1) în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicarea pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente şi materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative eliberează în sistem off-line medicamentele/materialele sanitare specifice din prescripţiile medicale on-line şi off-line, în condiţiile prevăzute de norme. În aceste situaţii medicamentele/materialele sanitare specifice prescrise nu se eliberează fracţionat. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de medicamente/materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative, a medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.

(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de medicamente şi materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative care derulează programe naţionale de sănătate curative şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a medicamentelor/materialelor sanitare specifice, eliberate.

Art. 363. - Serviciile medicale/Medicamentele/Materialele sanitare specifice acordate/eliberate off-line în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, la care se înregistrează erori în utilizarea cârdului de asigurări sociale de sănătate în perioada de întrerupere a funcţionării sistemului naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate, se validează strict pentru aceste erori.

Art. 364. - Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite ordin, până la termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contract, pentru ziua/zilele în care sunt constatate întreruperi în funcţionarea PIAS în condiţiile art. 361-363, Ordinul cuprinde procedura de transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line şi/sau procedura de validare a acestora în cazul imposibilităţii de a utiliza on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate - parte componentă a PIAS -, ca urmare a întreruperii funcţionării acestuia, şi se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro”

Art. II. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 794.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 795.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 14273221

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.663,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.453,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

210,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

24.255,16

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

24.253,16

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

7.186,10

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

300,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.385,06

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.100,90

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

11.145,86

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.955,04

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

367,08

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.917,08

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

382,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5.407,84

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

969,57

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4.438,28

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2.529,31

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.908,97

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

604.177,83

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

585.140,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

604.177,83

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

150

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

7.190,34

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.192,14

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

196,35

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

817,69

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

0,00

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 22 iulie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 796.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” - S.A.

Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 24979799

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an curent

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.141,1

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.998,6

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

 

2

 

Venituri financiare

5

142,5

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7.138,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7.127,9

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.563,5

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

223,0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.322,3

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.702,0

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.600,4

 

 

 

C2

bonusuri

14

102,0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

211,3

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

409,0

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.019,1

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

11,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.001,4

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

197,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

804,4

 

1

 

Rezerve legale

25

50,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

754,4

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

23,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

388,7

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

388,7

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

365,7

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

112,0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

112,0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

73,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

71,0

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.086,8

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.961,3

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

112,7

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

877,0

 

8

 

Plăţi restante

55

0,0

 

9

 

Creanţe restante

56

7,1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 797.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

Cod

Denumirea indicatorilor

Buget Rectificat 2016

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

166.758

 

L VENITURI CURENTE

18.833

 

C. VENITURI NEFISCALE

18.833

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

8.656

31.10

Venituri din dobânzi

8.656

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

8.656

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

10.177

36.10

Diverse venituri

10.177

36.10.50

Alte venituri

10.177

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

37.273

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

37.273

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

37.273

 

IV. SUBVENŢII

110.652

42.10

Subvenţii de Io bugetul de stat

110.652

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

110.652

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

105.383

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.269

 

TOTAL CHELTUIELI

213.622

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

213.622

01

CHELTUIELI CURENTE

20.443

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.754

10.01

Cheltuieli sa la riale în bani

10.832

10.0 l.01

Salarii de baza

10.670

10.01.12

Indemnizaţii plăţile unor persoane din afara unităţii

157

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

485

10.02.01

Tichete de masă

485

10.03

Contribuţii

2.437

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.711

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

54

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

563

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

92

20

TITLUL n BUNURI ŞI SERVICII

4.689

20.01

Bunuri şi servicii

1.870

20.01.01

Furnituri birou

90

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

5

20.01.03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

350

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

35

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

235

20.01.06

Piese de schimb

37

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

252

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

259

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

605

20.02

Reparaţii curente

150

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

5

20.04.01

Medicamente

2

20.04.02

Materiale sanitare

3

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05.01

Uniforme şi echipament

6

20.05.30

Alte obiecte de inventar

24

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

200

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

200

20.06.02

Deplasări în străinătate

0

20.12

Consultanţă şi expertiză

200

20.13

Pregătire profesională

100

20.14

Protecţia muncii

5

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

6

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

6

20.30

Alte cheltuieli

2.123

20.30.01

Reclama şi publicitate

90

20.30.02

Protocol şi reprezentare

20

20.30.04

Chirii

56

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.957

59

TITLU XI - ALTE CHELTUIEI

2.000

59.17

Despăgubiri civile

2.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

193.179

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

193.179

71.01

Active fixe

193.179

71.01.01

Construcţii

192.925

71.01.02

Maşini,echipamente şi mijloace de transport

185

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica, sistem de protecţii a val. umane şi materiale şi alte active corporale

49

71.01.30

Alte active fixe

20

70.10.03

Locuinţe

213.622

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

192.925

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

20.697

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

-46.864

 

EXCEDENT/DEFTCIT ANII PRECEDENŢI

46.864

 

Deficitul prognozat pe anul 2016, se acoperă din excedentul anilor precedenţi.

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2016

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Buget Rectificat 2016

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

110.652

 

IV. SUBVENŢII

110.652

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

110.652

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

110.652

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

105.383

 

Sume de 1a bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.269

 

TOTAL CHELTUIELI

110.652

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

110.652

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

110.652

71

TITLUL XIII ACTIVE NEEINANCIARE

110.652

71.01

Active fixe

110.652

71.01.01

Construcţii

110.652

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Liviu-Ionuţ Moşteanu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere cererea domnului Liviu-Ionuţ Moşteanu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.856 din 26 octombrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 28 octombrie 2016.

Nr. 338.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

Având în vedere Adresa Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic nr. 2.127/V.A. din 17 octombrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.547 din 17 octombrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alexandra Luminiţa Petrescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 28 octombrie 2016.

Nr. 339.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Gabriela-Raluca Popovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

Având în vedere Adresa Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic nr. 2,127/V.A. din 17 octombrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.547 din 17 octombrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela-Raluca Popovici se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 28 octombrie 2016.

Nr. 340.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.