MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 864/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

134. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 479 final

 

135. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizăm unei uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 482 final

 

136. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane - COM (2016) 551 final

 

137. - Hotărâre privind pachetul legislativ format din: Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final

 

138. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, sistemul de alertă timpurie şi procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanţe psihoactive - COM (2016) 547 final

 

139. - Hotărâre privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural - COM (2016) 543 final

 

140. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace - COM (2016) 447 final

 

141. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţâri terţe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei ţâri terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) COM (2016) 272 final

 

142. - Hotărâre privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţâri terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 496 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 504 din 5 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

 

1.082/731. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice COM (2016) 479 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/681 din 18 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constată că prezenta propunere de Regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Propunerea face parte din pachetul referitor la uniunea energetică şi pune în aplicare angajamentele asumate de UE în baza Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Propunerea stabileşte modul în care sectorul LULUCF va fi inclus în cadrul de politici ale UE privind clima, începând din 2021, astfel încât funcţionarea optimă a pieţei unice să nu fie afectată negativ prin norme de raportare şi de contabilizare diferite de la un stat membru la altul. Abordarea propusă elimină cadrul de raportare paralelă prevăzut de Protocolul de la Kyoto şi armonizează sistemul cu cadrul de raportare CCONUSC „bazat pe terenuri”. Statele membre pot beneficia de mecanisme de flexibilitate ca sprijin în realizarea obiectivelor.

(2) Se consideră că România participă la eforturile UE în domeniul schimbărilor climatice şi sprijină adoptarea instrumentelor legislative pentru punerea în aplicare a Cadrului 2030 care să permită îndeplinirea angajamentelor asumate de UE şi de statele membre în acest domeniu.

(3) Se recomandă şi se subliniază faptul că la stabilirea obiectivelor naţionale de reducere este extrem de important să se asigure convergenţa economică între toate statele membre, inclusiv prin reducerea disparităţilor macroeconomice în UE.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 134.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii relevante

pentru schimbările climatice COM (2016) 482 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/680 din 18 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constată că prezenta propunere de Regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Propunerea face parte din pachetul referitor la uniunea energetică şi pune în aplicare angajamentele asumate de UE în baza Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Propunerea stabileşte ţinte pentru statele membre în sectoarele non-ETS, astfel încât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel UE, în aceste sectoare, să fie de -30% în 2030 faţă de 2005, ţinând cont de asigurarea integrităţii de mediu.

În vederea unei reduceri echitabile la nivelul UE, propunerea stabileşte contribuţiile minime ale statelor membre la reducerile de emisii pentru perioada 2021-2030, luând în considerare diferenţele economice între acestea, precum şi normele care stabilesc cotele anuale de emisii şi evaluarea progreselor înregistrate. Creşterea flexibilităţii permite statelor membre atingerea ţintelor naţionale, iar ajustările asigură consecvenţa obiectivului privind emisiile stabilit la nivelul întregii UE pentru anul 2030. Sistemul de guvernanţă este un instrument important care sprijină progresul în realizarea obiectivelor de reducere pe termen lung a emisiilor din UE.

(2) Se consideră că România participă la eforturile UE în domeniul schimbărilor climatice şi sprijină adoptarea instrumentelor legislative pentru punerea în aplicare a Cadrului 2030 care să permită îndeplinirea angajamentelor asumate de UE şi de statele membre, în acest domeniu.

(3) Se recomandă şi se subliniază faptul că, la stabilirea obiectivelor naţionale de reducere, este extrem de important să se asigure convergenţa economică între toate statele membre, inclusiv prin reducerea disparităţilor macroeconomice în UE.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 135.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane COM (2016) 551 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/682 din 18 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

Iniţiativa Comisiei de a se stabili un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane, se consideră binevenită şi se susţine abordarea generală a propunerii.

III. Se recomandă următoarele:

1. Pentru pregătirea implementării şi implementarea propriu-zisă va fi nevoie de eforturi financiare şi umane foarte mari.

2. Referitor la cercetarea statistică privind veniturile şi condiţiile de viaţă ale populaţiei (EU-SILC), proiectul regulamentului prevede scurtarea drastică a termenelor de transmitere a microdatelor la Eurostat (de exemplu, pentru ancheta anului N până la sfârşitul anului N), ceea ce nu mai permite o validare completă şi corectă a datelor colectate şi nici utilizarea surselor administrative pentru imputarea veniturilor. Multe din statele membre, printre care şi România, şi-au manifestat opoziţia faţă de această măsură.

3. Proiectul regulamentului prevede încă 2 valuri în plus la panelul longitudinal (6 valuri, în loc de 4 valuri în prezent), ceea ce va însemna scăderea calităţii estimaţiilor şi creşterea efectului de uzură a eşantionului prin creşterea ratei de non-răspuns. În acest context, România propune ca în anexa III din Regulament să se modifice schema de rotaţie a eşantionului de la şase la patru ani, aşa cum este prevăzut în momentul de faţă în Regulamentul (CE) nr. 1.177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU- SILC).

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016,

Nr. 136.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind pachetul legislativ format din:

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final;

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final;

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/686 din 21 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport/proces-verbal pentru pachetul legislativ format din:

1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final;

2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final;

3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final.

Comisia economică, industrii şi servicii a transmis Proces-verbal cu nr. XX/523 din 11 octombrie 2016 şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis procese-verbale individuale cu nr. XXVI 1/187 din 5 octombrie 2016, nr. XXVI 1/193 din 11 octombrie 2016 şi nr. XXVI 1/193 din 11 octombrie 2016.

La lucrările comisiei din data de 18 octombrie a.c. au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost primite puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

În urma examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene formulează următoarele observaţii:

1. Se constată că Pachetul legislativ respectă principiul subsidiarităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, însă au fost formulate o serie de obiecţii aferente Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final.

2. Se apreciază că:

I. Referitor la COM (2016) 528 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului:

a) Revizuirea Regulamentului de funcţionare a EU-OSHA (Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă) are în vedere alinierea anumitor dispoziţii ale Regulamentului existent cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate şi va oferi posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile EU- OSHA. Astfel, noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine evoluţiile din acest domeniu, precum şi necesitatea unor modificări suplimentare.

b) Modificările aduse permit o mai bună coordonare între nivelul european şi naţional, o clarificare şi corelare a procedurilor de participare la consultările europene, cu consolidarea cooperării şi implicării statelor membre şi partenerilor sociali în procesele de informare, colectare şi diseminare de date şi de monitorizarea a măsurilor de politică.

II. Referitor la COM (2016) 531 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului:

a) Propunerea are drept obiectiv revizuirea regulamentului de constituire a Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) datând din 1975. Motivele pentru revizuire sunt duble.

b) Revizuirea regulamentului de constituire a Eurofound va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Eurofound cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate.

c) Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Eurofound. Noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine aceste evoluţii, precum şi contribuţia actuală a Eurofound la elaborarea politicilor sociale şi în domeniul muncii, prin furnizarea de rezultate ale cercetării relevante şi de înaltă calitate în domeniul ocupării forţei de muncă, al relaţiilor de muncă şi al condiţiilor de muncă şi de viaţă.

III. Referitor la COM (2016) 532 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75:

a) Revizuirea regulamentului de instituire a Cedefop Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Cedefop cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate.

b) Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Cedefop; pentru a răspunde la evoluţia contextului politic în schimbare, activităţile actuale ale Cedefop trec dincolo de educaţia şi formarea profesională şi includ activitatea cu privire la calificări, în special Cadrul european al calificărilor, la analiza şi previziunile competenţelor, precum şi la validarea învăţării nonformale şi informale, care ar trebui toate să fie recunoscute.

3. Se consideră necesare modificările specifice prevăzute în pachetul legislativ, respectiv:

1. reconfirmarea rolul CEDEFOP în sprijinirea Comisiei în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale, competenţelor şi calificărilor;

2. crearea posibilităţii de a prevedea măsuri antifraudă, o politică privind conflictele de interese, dispoziţii privind evaluarea şi revizuirea, precum şi stabilirea unui acord privind sediul Agenţiei;

3. armonizarea dispoziţiilor privind programarea şi raportarea cu cerinţele stabilite de regulamentul financiar revizuit;

4. revizuirea procedurii de numire a directorului executiv; rolul autorităţii de numire a acestuia va fi conferit consiliului de administraţie al Agenţiei;

5. numirea de către Consiliu a membrilor consiliului de administraţie ai Agenţiei. Aceşti membri ai consiliului de administraţie reprezintă guvernele statelor membre, organizaţiile patronale şi sindicale din fiecare stat membru.

4. Se atrage atenţia şi se recomandă anumite observaţii punctuale de modificare şi completare a mai multor articole ale Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75, COM(2016) 532 final, astfel:

a) Propunem modificarea cap. I art. 1 alin. (2), întrucât:

Propunerea de reformulare evidenţiază dar că CEDEFOP, ca structură guvernată tripartit (guvern, sindicate, patronate), trebuie să asiste atât Comisia, cât şi actorii naţionali, mai ales guvernele şi partenerii sociali. Acesta este şi punctul de vedere susţinut de partenerii sociali. Prin eliminarea sintagmei „punerea în aplicare a politicii” se evită posibila înţelegere eronată conform căreia punerea în aplicare a politicii de educaţie şi formare profesională la nivel naţional este rolul Comisiei.

b) Recomandăm modificarea cap. I art. 1 alin. (2) modificat astfel:

Text iniţial

Art. 1

(2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia în definirea şi în punerea în aplicare a politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional, în special guvernele şi partenerii sociali.

Text propus

(2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia şi actorii naţionali, cu precădere guvernele şi partenerii sociali, în definirea şi promovarea politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional.

II. Propunem modificarea art. 3-11 titlul II:

a) art. 3-11 titlul II al proiectului de regulament trebuie revizuit în totalitate.

Este necesar să fie făcută o separare între control/supervizare şi managementul agenţiei. Considerăm că rolul consiliului de administraţie trebuie limitat la adoptarea planificării strategice/programare multianuală, a bugetului şi a numirii managerilor care la rândul lor trebuie să fie grupaţi într-un directorat. Prin urmare, rolul principal al consiliului de administraţie este de monitorizare a activităţii managerilor grupaţi într-un directorat. Propunem să fie reglementat modelul codeterminării în guvernanţa agenţiei. În aceste condiţii trebuie ajustate toate articolele din proiectul de regulament care fac referire la consiliul de administraţie, comitet executiv şi director executiv, în funcţie de modul în care propunem funcţiile consiliului de administraţie, directoratul şi directorul general.

a) La articolul 2 credem că este necesar să fie completate atribuţiile agenţiei.

Se consideră că agenţia trebuie să aibă o bază de date pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte politicile de educaţie şi de formare profesionale, inclusiv proiecte cu finanţare europeană sau din alte surse care contribuie la ajustarea politicilor de educaţie sau formare profesională. Prin urmare, agenţia trebuie să fie un Clearing House Best Practices Database in professional training and education (policies + projects).

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la pachetul legislativ, cu observaţiile incluse în prezentul raport referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75-COM (2016) 532 final.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f). art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 137.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, sistemul de alertă timpurie şi procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanţe psihoactive - COM (2016) 547 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/687 din 21 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - (1) Se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.

(2) Se consideră şi se apreciază că:

a) Prezenta propunere vizează regulamentul de organizare şi funcţionare al Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions - EMCDDA) de la Lisabona, agenţie independentă a UE responsabilă cu elaborarea politicilor în materie de droguri şi cu monitorizarea trendurilor privind drogurile.

b) Prin această propunere de regulament se urmăreşte reducerea gradului de disponibilitate a noilor substanţe printr-o acţiune mai rapidă şi mai eficace la nivelul Uniunii şi controlul noilor substanţe psihoactive.

c) Legislaţia existentă nu asigură eficienţa şi celeritatea procesului de punere sub control a noilor substanţe psihoactive (NSP), astfel s-a decis, ca soluţie juridică, elaborarea prezentei propuneri de regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 1.920/2006, privind organizarea şi funcţionarea EMCDDA - prin preluarea prevederilor privind schimbul de informaţii, sistemul de avertizare timpurie şi analiza de risc privind NSP nou-identificate în statele membre din conţinutul Deciziei nr. 387/2005.

d) Instituirea unui cadru legal pentru controlul noilor substanţe psihoactive va permite un control mai bun al acestui tip de substanţe.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. I) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural - COM (2016) 543 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/697 din 21 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

(2) Se apreciază că:

a) Prezenta propunere de decizie reprezintă răspunsul Comisiei Europene la Concluziile Consiliului privind guvernanta participativă a patrimoniului cultural, adoptate la 25 noiembrie 2014, prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere pentru un „An european al patrimoniului cultural”. În rezoluţia sa. Parlamentul European a adresat o invitaţie similară şi a invitat Comisia „să stabilească, de preferinţă pentru 2018, un An European al Patrimoniului Cultural”. Comitetul Regiunilor s-a alăturat acestei solicitări în avizul său şi a subliniat faptul că un An european al patrimoniului cultural ar contribui la atingerea unor obiective comune în context paneuropean.

b) Anul european al patrimoniului cultural le va oferi cetăţenilor europeni şansa de a înţelege mai bine prezentul, printr-o interpretare mai bogată şi comună a trecutului, şi va stimula o mai bună evaluare a beneficiilor sociale şi economice ale patrimoniului cultural şi a contribuţiei acestuia la creşterea economică şi la coeziunea socială. De asemenea va evidenţia provocările şi oportunităţile asociate digitalizării şi va contribui la abordarea provocărilor identificate prin diseminarea de bune practici în ceea ce priveşte: protejarea, gestionarea, dezvoltarea, guvernanţa şi activităţile de cercetare şi inovare.

c) 2018 reprezintă şi anul încheierii Primului Război Mondial şi, în acest context, este important sa se stabilească un mod prin care obiectivele programului „Anul European al Patrimoniului Cultural” să fie integrate cu celelalte obiective aniversare sau comemorative majore, fără să se substituie reciproc.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016,

Nr. 139.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace - COM (2016) 447 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII 134 din 18 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1). Se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

(2) Se apreciază acordarea unei atenţii speciale cooperării cu partenerii în domeniul securităţii şi apărării şi, în mod specific, sprijinului pe care Uniunea îl poate acorda acestora.

(3) Se consideră necesare:

1. Abordarea incluzivă şi echilibrată din punct de vedere geografic, care să ia în considerare atât situaţia din vecinătatea estică, cât şi pe cea din vecinătatea sudică, sprijinul oferit urmând să fie adaptat nevoilor specifice ale partenerilor din cele două regiuni;

2. Luarea în considerare şi a instrumentelor similare de asistenţă în domeniul apărării oferite partenerilor de către alte organizaţii internaţionale, cum ar fi Iniţiativa privind consolidarea capacităţilor de apărare (Defence Capacity Building) dezvoltată de NATO.

Asigurarea complementarităţii acţiunilor UE şi NATO este toarte importantă, pentru evitarea duplicărilor inutile şi utilizarea cât mai eficientă a resurselor de care dispun cele două organizaţii pentru sprijinirea partenerilor.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 140.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei ţâri terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) COM (2016) 272 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/692 din 21 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează următoarele elemente:

1. Extinderea scopului EURODAC în vederea includerii posibilităţii pentru statele membre (SM) de a stoca şi căuta informaţii aparţinând cetăţenilor terţi sau persoanelor fără cetăţenie care nu sunt solicitanţi de azil pentru a putea fi identificaţi în vederea returnării şi readmisiei.

2. Statele membre vor putea stoca în Eurodac mai multe date cu caracter personal, cum ar fi numele, data naşterii, cetăţenia, datele de identitate sau documentele de călătorie, precum şi imaginea facială a persoanelor.

3. Propunerea stabileşte reguli stricte de acces la Eurodac în vederea respectării cerinţelor în domeniul protecţiei datelor personale.

4. În ceea ce priveşte posibilitatea identificării minorilor neînsoţiţi cu ajutorul amprentelor şi imaginilor faciale propunerea aduce garanţii pentru asigurarea faptului că colectarea datelor biometrice pentru minori va fi realizată cu respectarea drepturilor acestora şi luarea în considerare a interesului superior al copilului,

5. Stabilirea unor condiţii stricte cu privire la modul în care poate fi realizat schimbul de date cu state terţe în scopul returnării.

6. Propunerea aliniază Eurodac cu alte baze dedate, precum VIS şi Sistemul Entry/Exit.

7. Autorităţile de aplicare a legii vor avea în continuare acces la Eurodac în scopul prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor grave sau terorismului.

8. Noua propunere permite SM să introducă sancţiuni, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru acei indivizi care refuză să respecte procedura de amprentare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 141.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/685 din 21 octombrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Se constată:

1. propunerea de regulament conţine unele elemente care pot fi apreciate ca fiind pozitive:

2. introducerea unui mecanism pentru a gestiona situaţiile de presiune disproporţionată asupra sistemelor de azil ale statelor membre, un sistem de partajare a surplusului de solicitanţi de azil (mecanism de corecţie pentru repartizarea cererilor) care va determina automat situaţiile în care o ţară se confruntă cu un număr disproporţionat de cereri de azil, în funcţie de PIB (50%) şi populaţie (50%). Dacă o ţară primeşte un număr disproporţionat de cereri care depăşeşte valoarea de referinţă (peste 150% din valoarea de referinţă), toate noile cereri depuse în acea ţară (indiferent de cetăţenia solicitantului) vor fi transferate, după ce s-a verificat admisibilitatea cererilor, în întreaga UE, până când numărul cererilor se va situa din nou sub nivelul respectiv;

3. păstrarea principiului de bază respectiv: solicitanţii de azil trebuie să depună cererea în prima ţară în care intră, cu excepţia cazului în care au familie în altă ţară;

4. termene mai scurte pentru etapele procedurii de determinare, transfer şi acces la procedura de azil.

II. Se necesită clarificări:

1. o justificare a modului de calcul al aşa-numitei contribuţii de solidaritate ce ar putea să fie impusă statului membru care nu ar accepta un solicitant de protecţie internaţională.

III. Se recomandă:

1. Orice propunere de redistribuire a solicitanţilor de protecţie internaţională între statele membre trebuie să ia în considerare specificul şi capacitatea statelor membre, fiind evident că un mecanism de repartizare corectiv, cu caracter autonom, nu ţine cont de circumstanţele de fapt din fiecare stat membru şi de infrastructura de care dispune acesta:

2. Împărţirea responsabilităţilor între statele membre în domeniul migraţiei, care ar trebui să fie echitabilă, să nu pornească de la sancţiuni financiare a unor state membre care s-ar putea confrunta la rândul lor cu dificultăţi.

IV. Se atrage atenţia:

1. Prezenta propunere reduce şi simplifică la minimum cheia de calcul, dar evită orice element corectiv care, în cazul României, ar însemna în principal capacitatea de primire şi integrare. Mecanismul de corecţie va fi revizuit după 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, apoi anual, pentru a asigura că permite o partajare echitabilă a responsabilităţii între SM.

2. Solidaritatea nu ar trebui invocată pentru dezvoltarea unor situaţii particulare, iar caracterul voluntar este singura garanţie a succesului în gestionarea imigraţiei neregulamentare şi a deplasărilor secundare.

V. Se manifestă reţineri, prin încălcarea principiului proporţionalităţii, astfel:

1. Posibilitatea ca un stat membru să nu ia parte, temporar, la redistribuirea cererilor de azil, în acest caz, statul membru respectiv va trebui să plătească o contribuţie de solidaritate în valoare de 250.000 EUR („solidaritate financiară”) pentru fiecare solicitant pentru care ar fi fost responsabil în temeiul mecanismului, către statul membru care a primit solicitantul în cauză.

2. Introducerea unei chei de distribuţie obligatorie permanentă, în loc de a adopta măsuri provizorii în situaţii de urgenţă, depăşeşte măsura necesară pentru atingerea obiectivului şi, prin urmare, încalcă principiul proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5, lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2016.

Nr. 142.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 496

din 30 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Mana Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona Maya Teodoroiu - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Anwar Mohammad în Dosarul nr. 5.589/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.841 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă. Arată că autorul excepţiei enumeră prevederile constituţionale fără a arăta în ce mod dispoziţiile criticate încalcă aceste prevederi.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 2 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.589/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Anwar Mohammad cu ocazia soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect „anulare act administrativ - litigiu străini”.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că pe parcursul şederii sale în România a părăsit teritoriul acesteia pentru a studia în Olanda. Arată că această durată a fost inclusă în calculul perioadei de absenţă de pe teritoriul României, astfel că, în baza textului de lege criticat, i s-a respins solicitarea de acordare a dreptului de şedere permanentă. Susţine că dispoziţiile criticate încalcă dreptul la liberă circulaţie şi dreptul la învăţătură. Făcând referire la Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, apreciază că textul criticat nu asigură flexibilitatea care să ţină seama de circumstanţele care pot determina o persoană să părăsească teritoriul României. Precizează că există o necesitate a limitării situaţiilor ce nu se consideră absenţă de pe teritoriul României, însă recunoaşterea acestui lucru doar în cazul străinilor ce desfăşoară activităţi de transport internaţional, face din prevederea criticată una discriminatorie.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile legale criticate nefiind în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale invocate de reclamant, având în vedere regimul special al străinilor din România.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, instituirea unor regimuri juridice diferite în situaţii care impun rezolvări diferite neputând fi considerate o încălcare a acestui principiu. În cazul de faţă, tratamentul diferenţiat aplicat pentru cei care desfăşoară activităţi de transport internaţional rezultă din chiar pătură serviciului respectiv, susţinut cu acte doveditoare. În ceea ce priveşte critica referitoare la art. 25 şi 32 din Constituţie, apreciază că acestea nu au incidenţă în cauză.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Apreciază că autorul excepţiei este, în realitate, nemulţumit de modalitatea de aplicare a legii în situaţia sa particulară, arătând în acest sens că i s-a respins de către Inspectoratul General pentru Imigrări cererea prin care solicita acordarea dreptului de şedere, pe termen lung, în România, întrucât nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale criticate. Or, aceasta reprezintă o problemă de fapt, instanţa învestită cu soluţionarea litigiului fiind competentă să aprecieze cu privire la modalitatea în care au fost respectate prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002. O asemenea situaţie vizează, aşadar, legalitatea respingerii cererii de acordare a dreptului de şedere pe termen lung, în cauză nefiind pusă în mod real în discuţie constituţionalitatea textelor de lege criticate,

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „(1) Dreptul de şedere permanentă se acordă străinilor prevăzuţi la art. 70 alin. (1), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au avut drept de şedere temporară sau au beneficiat de protecţia internaţională pe teritoriul României, în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:

(i) în această perioadă nu au absentat de pe teritoriul României mai mult de 6 luni consecutive şi nu depăşesc 10 luni de absenţă în total. Nu se consideră absenţă de pe teritoriul României dacă prin natura serviciului străinul s-a deplasat în străinătate pentru desfăşurarea unor activităţi de transport internaţional şi prezintă înscrisuri doveditoare în acest sens.”

13. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 25 referitor la libera circulaţie şi art. 32 alin. (1) referitor la dreptul la învăţătură. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1, art. 13 şi art. 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 832 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 28 martie 2016, a statuat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 constituie cadrul normativ prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsurile specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte. De asemenea, Curtea a reţinut că intră în marja de apreciere a statului reglementarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de cetăţeanul străin - astfel cum acesta este definit de art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, şi anume persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene -, pentru a I se prelungi dreptul de şedere temporară în scop de muncă pe teritoriul României. Astfel, Curtea consideră că marja de apreciere a statului în această materie se exercită şi în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor de acordare a dreptului de şedere permanentă străinilor care, la data soluţionării cererii, sunt titulari ai unui drept de şedere temporară sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România.

15. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 creează o discriminare între străinii care solicită acordarea dreptului de şedere permanentă şi străinii care desfăşoară activităţi de transport internaţional şi solicită acordarea aceluiaşi drept. Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reţinută. Curtea observă că, în esenţă, obiectul activităţii de transport internaţional îl constituie deplasarea în afara teritoriului unui stat a călătorilor sau a mărfurilor. Astfel, prin specificul muncii depuse, străinii care desfăşoară activităţi de transport internaţional se află în situaţia obiectivă de a nu putea îndeplini, în toate cazurile, cerinţele Impuse de dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002.

16. Având în vedere acest aspect, Curtea apreciază că străinii care solicită acordarea dreptului de şedere permanentă şi străinii care desfăşoară activităţi de transport internaţional şi solicită acordarea aceluiaşi drept se află într-o situaţie diferită, din perspectiva ipotezei speciale în care cea de-a două categorie se situează.

17. Or, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor nu presupune uniformitate, astfel că, dacă unor situaţii egale trebuie să le corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, sau Decizia nr. 755 din 5 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2016).

18. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor constituţionale referitoare la libera circulaţie, Curtea observă ca, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul la liberă circulaţie vizează libertatea de mişcare, textul constituţional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamentai, şi anume: libera circulaţie pe teritoriul României şi libera circulaţie în afara teritoriului ţării. Libera circulaţie însă nu poate fi absolută, ea trebuie să se desfăşoare cu îndeplinirea şi respectarea unor condiţii prevăzute de lege (a se vedea Decizia nr. 220 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 13 iunie 2005). De asemenea, Curtea a reţinut c㠄libera circulaţie”, prevăzută de textul constituţional invocat în motivarea excepţiei, se desfăşoară potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice şi sociale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a unei normale desfăşurări a relaţiilor interstatale (a se vedea Decizia nr. 44 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 februarie 2005).

19. Astfel, Curtea reţine că cetăţeanul străin este liber să părăsească temporar teritoriul statului român şi are dreptul de a reintra pe acesta pe toată durata valabilităţii permisului de şedere. Faptul că legiuitorul a impus anumite condiţii referitoare la durata părăsirii teritoriului statului român, condiţii care trebuie îndeplinite pentru acordarea dreptului de şedere permanentă, nu se constituie într-o încălcare a libertăţii de circulaţie.

20. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor constituţionale ale art. 32 referitor la dreptul la învăţătură, Curtea apreciază Că acestea nu au incidenţă în cauza dedusă controlului de constituţionalitate.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Anwar Mohammad în Dosarul nr. 5.589/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Măriţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 504

din 5 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, excepţie ridicată de Marcel Kollenman în Dosarul nr. 8.176/245/2015 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.285D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile de lege criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei. În plus, arată că nu există nicio prevedere constituţională în baza căreia Curtea să impună unei autorităţi publice să emită acte subsecvente în aplicarea legilor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 23 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 8.176/245/2015, Judecătoria Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative. Excepţia a fost ridicată de Marcel Kollenman cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva unei încheieri a judecătorului de supraveghere a privării de libertate, prin care a fost respinsă plângerea formulată de persoana privată de libertate împotriva unei hotărâri a comisiei de disciplină din penitenciar prin care i s-a aplicat sancţiunea cu avertisment, întrucât, la controlul efectuat asupra sa, s-a constatat c㠄avea într-un recipient mâncarea pe care trebuia să o consume la sala de mese, conform dispoziţiilor anexă la regulamentul de ordine interioară şi a celor prevăzute în carnetul postului”.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 încalcă prevederile constituţionale privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat, obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, clasificarea legilor în constituţionale, organice şi ordinare, reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora, rolul Consiliului Legislativ, abilitarea Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice şi interdicţia afectării drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţie prin adoptarea ordonanţelor de urgenţă, precum şi prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea abuzului de drept, întrucât, ca urmare a intervenţiei Guvernului printr-o ordonanţă de urgenţă într-un domeniu rezervat legii organice, care este atributul exclusiv al legiuitorului, s-a ajuns la aplicarea de sancţiuni disciplinare în temeiul unor acte normative contrare Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Consideră că, „în lipsa unui regulament care să cuprindă norme metodologice de aplicare a Legii nr. 254/2013, corelat cu noile modificări corespunzător necesităţii practice în domeniul executării pedepselor privative de libertate, s-a creat un vid legislativ care a generat apariţia unor situaţii ce au dat naştere unor conflicte de natură constituţională”. Arată c㠄Guvernul avea obligaţia să respecte prevederile art. 187, cât şi dispoziţiile art. 191 din Legea nr. 254/2013, mai exact adoptarea actelor normative pentru implementarea legii, deoarece rezultatul unei politici neconstituţionale se reflectă în practica penitenciară, ajungându-se pe cale de interpretare la concluzii ce aduc atingere principiului legalităţii, golind de conţinut art. 16 din Constituţie şi anumite aspecte ce ţin de procedură ca dimensiune a unui proces echitabil”. Astfel, „analizând Legea nr. 24/2000 [privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative] care face parte din piramida constituţională, în sensul că reprezintă o lege esenţială pentru procedura legislativă, nicio autoritate publică nu poate deroga implicit de la prevederile acestei legi fără a contraveni dispoziţiilor constituţionale”. În continuare, autorul excepţiei susţine c㠄noţiunea de afectare vizează nu numai suprimarea drepturilor constituţionale, ci orice măsuri care ar constitui o afectare a acestora, precum derogări, ingerinţe, limite, condiţii, dar şi definirea ori stabilirea sferei de aplicare sau exercitare a drepturilor, precum şi reglementarea regimului juridic al îndatoririlor fundamentale. Pe de o parte este vorba de reglementarea concretă a existenţei şi exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fie în ipoteza unei trimiteri constituţionale exprese, fie dacă o asemenea trimitere expresă lipseşte. Pe de altă parte, soluţia este valabilă şi pentru îndatoririle fundamentale, atât acolo unde Constituţia reclamă existenţa unei legi, cât şi acolo unde fără existenţa unei trimiteri constituţionale exprese este necesară detalierea prin lege a dispoziţiilor constituţionale privind îndatoririle fundamentale. Prin urmare, dacă până la revizuirea Constituţiei în 2003 Guvernul era liber să adopte o ordonanţă de urgenţă acolo unde considera că este necesară, în prezent art. 115 alin. (6) interzice expres această posibilitate. Altfel spus, domenii în care Guvernul a intervenit fără restricţii, cum ar fi pedepsele penale, executarea lor, procedura penală şi civilă sunt fără putinţă de tăgadă interzise ordonanţelor de urgenţă. În cauză, prin una şi aceeaşi ordonanţă de urgenţă a fost violat art. 115 alin. (6) sub dublu aspect, întrucât în egală măsură este afectat regimul unei instituţii fundamentale. De asemenea, neîndeplinirea unei obligaţii pozitive a statului care trebuie să ofere o anumită protecţie împotriva încălcărilor arbitrare care aduc atingere drepturilor unei persoane private de libertate poate constitui o violare a art. 17 din Convenţie. Din perspectiva Curţii europene, criteriul de apreciere este hotărâtor în această privinţă, dacă Guvernul beneficiază de o asemenea putere de apreciere discreţionară în executarea obligaţiilor sale, atunci statul este responsabil de actele sale privind respectarea îndatoririlor fundamentale şi a prevederilor Convenţiei. Curtea europeană a subliniat că sintagma «prevăzut de lege» nu se referă doar la dreptul intern, ci vizează şi calitatea legii în ceea ce priveşte compatibilitatea cu principiul preeminenţei drepturilor menţionate explicit în preambulul Convenţiei în sensul de a indica cu suficientă claritate limitele şi modalităţile de exercitare a marjei de apreciere a autorităţilor, cetăţeanul trebuind să aibă o indicare precisă asupra normelor aplicabile într-o anumită situaţie, întrucât simpla prevedere legală nu este suficientă. Potrivit Curţii europene, noţiunea de «lege» include în accepţiunea Convenţiei şi jurisprudenţa, cu atât mai mult cu cât trebuie recunoscută valoarea de «act cu putere de lege» unui act jurisprudenţial căruia caracterul obligatoriu îi este conferit chiar prin lege.”

6. Judecătoria Iaşi - Secţia penală arată că susţinerile autorului excepţiei pot fi apreciate ca juste în contextul în care noua lege de executare a pedepselor privative de libertate a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, tar timpul scurs de la acea dată a permis factorului decizional luarea unor măsuri pentru implementarea legislaţiei ce reglementează executarea pedepselor privative de libertate. Instanţa de judecată menţionează că se raportează la prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi ale art. 53 privind condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

7. Potrivit art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 este în acord cu prevederile constituţionale invocate şi a fost introdus ca dispoziţie tranzitorie în vederea evitării generării de disfuncţionalităţi în cadrul activităţii sistemului penitenciar până la intrarea în vigoare a noii legislaţii subsecvente, emise în temeiul noii legi de executare a pedepselor privative de libertate. Menţionează că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 a fost adoptată cu avizul Consiliului Legislativ,

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 sunt constituţionale în raport cu prevederile art. 21 şi art. 53 din Constituţie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitateîl constituie dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2014, care au următorul cuprins: „După alineatul (1) al articolului 188 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în executarea prezentei legi, se vor aplica prevederile actelor normative existente. În măsura în care nu contravin acesteia, tuturor unităţilor penitenciare, centrelor educative, centrelor de detenţie, centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi centrelor de arestare preventivă.»“

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, respectiv obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 73 alin. (1) şi (3) lit. h) cu privire la clasificarea legilor în constituţionale, organice şi ordinare şi reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora, ale art. 79 alin. (1) referitor la rolul Consiliului Legislativ şi ale art. 115 alin. (1) şi (6) privind abilitarea Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, respectiv interdicţia afectării drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţie prin adoptarea de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă, precum şi a prevederilor art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că aceasta a fost ridicată cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva unei încheieri a judecătorului de supraveghere a privării de libertate, prin care a fost respinsă plângerea formulată de persoana privată de libertate împotriva unei hotărâri a comisiei de disciplină din penitenciar prin care i s-a aplicat sancţiunea cu avertisment, întrucât, la controlul efectuat asupra sa, s-a constatat c㠄avea într-un recipient mâncarea pe care trebuia să o consume la sala de mese, conform dispoziţiilor anexă la regulamentul de ordine interioară şi a celor prevăzute în carnetul postului”.

15. Astfel fiind, Curtea reţine că autorul excepţiei este nemulţumit de modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014, care prevăd aplicabilitatea actelor normative existente până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în executarea Legii nr. 254/2013, în măsura în care nu contravin acesteia, tuturor unităţilor penitenciare, centrelor educative, centrelor de detenţie, centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi centrelor de arestare preventivă. Or, aspectele ce privesc interpretarea şi aplicarea legii nu intra sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 este inadmisibilă.

16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, excepţie ridicată de Marcel Kollenman în Dosarul nr. 8.176/245/2015 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016, şi Memorandumul cu tema „Posibilitatea finanţării de proiecte retrospective nonmajore prin Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» 2007-2013”,

în baza Avizului Ministerului Fondurilor Europene nr. 48.599 din 8 iunie 2016 privind avizarea favorabilă a Ghidului solicitantului aferent operaţiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”,

în conformitate cu art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Adresa Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale nr. 5.187 din 29 iunie 2016,

ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului aferent operaţiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 318.


*) Anexa sa publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

Nr. 1.082 din 27 septembrie 2016

Nr. 731 din 29 septembrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 4.174 din 27 septembrie 2016,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

luând în considerare:

- necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire

a contractelor de achiziţie publică de substanţe biocide derulate de către unităţile sanitare;

- prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice de substanţe biocide;

- necesitatea fluidizării şi perfecţionării procesului de achiziţie publică prin prevenirea întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin, (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide, cuprinzând Fişa de date, DUAE, Specificaţii tehnice şi Modelul de contract, prevăzute în anexele nr. 1a), 1 b), 1c), 2, 3 şi 4 la prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile contractante care demarează proceduri de atribuire în vederea achiziţionării de substanţe biocide prevăzute în prezentul ordin au obligaţia utilizării acestei documentaţii începând cu data prezentului ordin, prin transmiterea ei în Sistemul electronic de achiziţii publice în vederea iniţierii procedurii de atribuire.

Art. 3. - Anexele fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Vlad Vasile Voiculescu

Bogdan Puşcaş

 

ANEXA Nr. 1.a

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

 

Denumire oficială:

Adresa:

Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

Punct(e) de contact:

În atenţia

Persoana responsabilă pentru Fişa de date

Desemnată de autoritatea contractantă

Telefon:

Email:

Fax:

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

 

Alte informaţii pot fi obţinute la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

 Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: toate documentele sunt postate pe SF.AP www.e-licltatie.ro

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior :

 Altele: completaţi anexa A.III

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 9 (înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) (Pentru procedurile de licitaţie deschisă) Acest termen este orientativ, autoritatea contractantă urmând a aplica corespunzător prevederile legale în legătură cu solicitările de clarificări şi răspunsuri ie asociate acestora.

4 (înainte de data-limită de depunere a ofertelor, candidaturi lor) (Pentru procedura simplificată)

Răspunsurile la clarificări/contestaţii/decizii CNSC/măsuri de remediere vor fi publicate în mod exclusiv pe SEAP (www.e-licitatie.ro), respectiv vor fi anexate anunţului de participare în cadrul secţiunii Documentaţie şi clarificări.

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE şi ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

 

 Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

 Servicii publice generale

 Agenţie,..birou naţional sau federal

 Apărare

 Colectivitate teritorială

 Ordine şi siguranţă publică

 Agenţie/birou regional sau local

 Mediu

 Organism de drept public

 Afaceri economice şi financiare

 Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

X Sănătate

 

 Construcţii şi amenajări teritoriale

 

 Protecţie socială

 

 

 

 Altele (precizaţi): ..............................................................

 Recreere, cultură şi religie

 Educaţie

 Altele (precizaţi): ..............................................................

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da  nu X

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

 

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă

Se va menţiona de către autoritatea contractantă categoria produselor ce foc obiectul contractului.

NOTĂ: În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze mai multe tipuri de produse biocide, recomandarea este să existe o singură procedură de achiziţie derulată pe loturi.

Nu se vor preciza denumiri comerciale ale produselor

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări



b) Produse

X

c) Servicii



Executare

Proiectare şi executare

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări,

conform cerinţelor specificate de autoritatea

contractantă







Cumpărare

Leasing o închiriere

Închiriere cu opţiune de cumpărare

O combinaţie între acestea

X







Categoria serviciilor:

nr. 

Locui principal de prestare

.................................................

Cod NUTS 

Locul principal de livrare

Se va completa sediul autorităţii contractante

Cod NUTS 

Locui principal de prestare

.................................................

Cod NUTS 

II.1.3) Procedura implică

 

Un contract de achiziţii publice



Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAL)



Încheierea unui acord-cadru



II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

* Modul de finalizare a procedurii de achiziţie va fi stabilit de autoritatea contractantă.

NOTĂ: În cazul în care autoritatea contractantă finalizează procedura de achiziţie prin încheierea unui acord-cadru, recomandarea este ca acesta să fie încheiat cu toii operatorii economici care au depus oferte admisibile şi cu posibilitatea de reluare a competiţiei între aceştia.

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici                         

Numărul  sau. după caz, numărul maxim  de participanţi la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic                         

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru

da  nu 

Dacă DA,

Reluarea competiţiei se va face în SEAP:

 

da  nu 

 

 

 

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru)

Durata acordului-cadru: Durata în ani:  sau în luni:         *Se va completa de autoritatea contractantă

Notă: Autoritatea contractantă va stabili durata maximă a acordului-cadru de 4 ani numai dacă la nivel naţional nu se prefigurează în această perioadă apariţia unui laborator/organism naţional de testare a dezinfectanţilor;

Durata acordului-cadru de 2 ani cu posibilitatea reluării competiţiei sau potrivit art. 118 alin. (1) fit c) din Legea nr. 98/2016, parţial fără reluarea competiţiei şi parţial cu reluarea competiţiei, nu este afectată de modificări substanţiale în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor tehnice stabilite iniţial (in măsura în care dezinfectanţii sunt apreciaţi tehnic din punct de vedere al eficacităţii, şi nu al compoziţiei chimice).

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:

.................................................

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată fără TVA.................................................;                         Moneda: ................................................. sau intervalul: între ................................................. şi ................................................. Moneda: .................................................

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): .................................................

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

 

II.1.6) Clasificare CPY (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

 

Vocabular principal

 

Obiect principal

33631600-8 antiseptice şi dezinfectante

 

 

 

Obiect(e) suplimentar(e)

...-

 

...-

 

...-

 

...-

 

 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)

da ԉ nu 

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare iot în parte)                          *Se va completa de autoritatea contractantă

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

da ԉ nu 

un singur lot



unul sau mai multe loturi

X

toate loturile



II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da  nu X

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI                 *Se va completa de autoritatea contractantă

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

După caz, valoarea estimată fără TVA ................................................. (numai în cifre):

Moneda: .................................................

sau intervalul: între ................................................. şi .................................................

Moneda: .................................................

Notă:

1. Valoarea estimată cuprinsă în această secţiune se va prelua din Strategia de contractare elaborată în conformitate cu prevederile art. 9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Strategia de contractare va conţine informaţii de natură a permite identificarea clară a modului în care a fost stabilită această valoare.

II.2.2) Opţiuni (după caz)

da  nu X

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ..................................................................................................................................................................

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:

în luni:  sau în zile:  (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz):  sau interval: între  şi 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni:  sau în zile:  (de la data atribuirii contractului)

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

Durata în luni:  sau în zile:  (de la dala atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor)

Se va completa de autoritatea contractantă

Notă: Durata contractului nu se va confunda cu termenul de livrare asociat executării contractului (după caz, cu livrarea în tranşe/pe bază de grafic a cantităţilor )

 

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

 

II. 4. 1. Ajustarea preţului contractului

da  nu X

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cian, formula de ajustare aplicabilă)

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

 

III. 1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III. 1.1.a) Garanţie de participare

da X nu 

NOTĂ: Cuantumul nu va depăşi 2 % din valoarea contractului de achiziţie publică sau, după caz, 2 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent acordului-cadru. În cazul în care procedura de achiziţie se desfăşoară pe loturi,

garanţia de participare se va constitui în procent de din valoarea estimată Iară TVA pentru fiecare lot în

parte.

Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Garanţia de participare poate fi constituită şi în valută, la cursul BNR, din data publicării în SE AP a anunţului de participare. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 zile de la dala-limită stabilită pentru depunerea ofertelor,

Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO ......... TREZ ....................................................., Cod fiscal ..................................................... al autorităţii contractante, deschis la ..................................................... .

Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea în numerar, la casieria autorităţii contractante, a sumelor corespunzătoare fiecărui lot, conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante în original, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor.

Garanţia de participare constituită printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP şi, în original. la sediul autorităţii contractante, până la data-limită de depunere a ofertelor, în cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original şi va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.

 

III.1.l.b) Garanţie de buni execuţie

da X nu 

În procent de ....... % din valoarea contractului/contractului subsecvent fără TVA.

În cazul în care procedura de achiziţie se desfăşoară pe loturi, garanţia de bună execuţie se va constitui pentru fiecare lot în parte, în procent de ....... % din valoarea iară TVA a fiecărui lot.

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:

- în conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016.

- se va constitui în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

* Se specifică sursa/sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit.

.................................................................................................................................................................

III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)

Asociere, conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da  nu X

Dacă da, descrierea acestor condiţii

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

III.1.5. Legislaţia aplicabilă

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadra din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile ele atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, eu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor şi preşedintelui ANSVSA nr. 10/368/11/2010, modificat prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi preşedintelui ANSVSA nr. 433/1042/92/2014 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, modificat prin HG nr. 345/2016.

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

- după caz, alte acte normative în legătură cu obiectul contractului

(Se vor menţiona obligatoriu în cazul achiziţiei de produse biocide, conform ordinului ministrului sănătăţii)

Celelalte reglementări şi acte normative comunitare şi naţionale aplicabile www.anap.gov.ro

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească tu situaţiile prevăzute 1a art.164,165,167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

 

2. Se vor preciza numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante, ale celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum şi ale celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă.

Notă:

- Persoanele din această secţiune trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante dată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 295/2016.

În această secţiune şi în declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al autorităţii contractante se vor regăsi atât persoanele cit funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante [aşa cum sunt definite la art.2 alin. (1) lit. ll) din Legea nr. 98/2016], cât şi persoanele eu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare (de exemplu, servicii de consultanţă achiziţionate în vederea întocmirii documentaţiei/derulării procedurii etc.) şi cele implicate în procedură din partea acestuia din urmă.

III.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care Fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire eu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative caic probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul i în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Atenţie! În cazul aplicării procedurii simplificate na se pot solicita cerinţe privind capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire:

Cerinţă minimă de calificare:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmii la finalizarea evaluării ofertelor.

- Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE

În cazul depunerii unei oferte comune. DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/ copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul 1egal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a Contractului / contractului subsecvent (fără TVA) \ 2.

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

 

 

Cerinţa 1:

Formular nr. 5

Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel puţin ............. lei (nu mai mult decât valoarea estimată a contractul ui/cel ui mai mare contract subsecvent).

 

Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, gel uri. spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităţi).

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante.

 

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 

 

- procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/ valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani);

 

În cazul depunerii unei oferte comune. DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 

 

Cerinţa 2 :

 

Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor ii prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 

 

 

Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

 

 

III.2.3.h.) Standarde de asigurare a calităţii

Atenţie! În căzui aplicării procedurii simplificate nu se pot solicita cerinţe referitoare la standarde de asigurare a calităţii/mediului

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate    

 

 

 

Cerinţa 1:

Modalitatea de îndeplinire

Dovada implementării sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (pentru cazurile specifice prevăzute de lege)

În cazul unei asocieri, această condiţie trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineşte.

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da  nu 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate



Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate



 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA

 

IV.1) PROCEDURA

 

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire

Offline     On line

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitaţie deschis㠁

Licitaţie restrâns㠁

Negociere 

Au fost deja selectaţi candidaţi

da  nu 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea Vi,3) informaţii suplimentare

Dialog competitiv 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat 

sau Număr minim preconizat  şi. după caz. număr maxim 

Criterii de preselecţie

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în. etape succesive pentru a reduce progresiv numărul

da  nu 

soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

Procedură simplificat㠁

 

NOTĂ: Alegerea procedurii se va face în funcţie de valoarea estimată raportată la pragurile valorice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii)

 

IV .2.1) Criterii de atribuire (după caz:, bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumeraţi criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluţii)

 

NOTA: Autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza în cadrul procedurii de achiziţie unul din cete două criterii de atribuire.

 

Preţul cel mai scăzut

X

 

Cel mai bun raport calitate - preţ

X

 

Costul cel mai scăzut



 

Cel mai bun raport cost-calitate



 

 criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)

 

 criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv

 

 

Criterii

Pondere

Intră în licitaţie electronică/reofertare SEAP

1.

 

Nu  Da

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

 

2.

 

Nu  Da

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

 

3.

 

Nu  Da

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da X * nu 

 

* cu excepţia procedurii simplificate

 

 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este preţul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.c-licitatic.ro). În timpul licitaţiei electronice operatorul SE AP va pune la dispoziţia ofertanţilor informaţii privind numărul de participanţi care licitează electronic, precum şi cel mai scăzut preţ.

Număr runde 1

Durata rundei 1 zi lucrătoare (24 ore)

După licitaţia electronică ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia de a transmite o nouă ofertă financiară semnată şi ştampilată. La etapa finală a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul final.

 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)

.................................................................................................................................................................

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

da  nu X

Dacă da,

Anunţ de intenţie



Anunţ despre profilul cumpărătorului 

 

Numărul anunţului în JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) 

Numărul anunţului în JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)

Anunţ de intenţie

Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES

BG

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 



































X









 

Altele:

.................................................................................................................................................................

Moneda în care se transmite ofertă financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.)

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise, proceduri simplificate)

durata în luni:  sau în zile:  (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Notă:

Perioada minimă pentru valabilitatea ofertei se va stabili avându-se în vedere capacitatea autorităţii contractante de a derula procedura de atribuire. Valabilitatea ofertei trebuie să acopere întreaga perioadă de timp între data-limită pentru depunerea ofertelor şi data semnării contractului. Se va corela perioada minimă de valabilitate a garanţiei de participare. Se va exprima în aceeaşi unitate de timp ca perioada de valabilitate a garanţiei de participare.

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în caietul de sarcini. Acolo unde sunt menţionate produse de o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o maică de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, se citeşte “sau echivalent”. Aceste specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea “Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor Fi publicate m SEAP la secţiunea “Documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului/invitaţiei de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul dea transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Se vor publica în SEAP, în mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, semnate cu semnătură electronică extinsă.

Documentele care se solicită la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decât în legătură eu cerinţele tehnice şi de performanţă ale produselor ce fac obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiză, teste conform standardelor, şi nu de natura cerinţelor de capacitate tehnică a operatorului economic.

 

Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnătură electronică extinsă.

IV.4.2. M udul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară pentru fiecare produs ofertat; se va completa formularul Propunere financiară.

Se acceptă doar preţuri cu  maximum 2 (două) zecimale. Preţul care va fi criptat este preţul obţinut prin însumarea valorilor rezultate din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea MAXIMA pentru fiecare produs ofertat. Propunerea financiară va  fi  făcută în LEI pentru valoarea MAXIMA totală a ofertei, cu evidenţierea separată a TVA. - Termen de plată: max. 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie a produselor, pe baza facturii în original, prin ordin de plată: plata se va face prin contul de Trezorerie al ofertantului -.

În cazul dezinfectanţilor în formă concentrată analiza comparativă a preţului - se va realiza în funcţie de preţul unui litru de soluţie de lucru la cea mai mică concentraţie care acoperă spectrul bactericid, fungicid, virucid, micobactericid, în timp de ....... minute.

Propunerea financiară se criptează în SEAP.

Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa dea se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă îl reprezintă Formularul de ofertă. Ca anexă la Formularul de ofertă se constituie centralizatorul de preţuri în care se va preciza preţul unitar - lei fără TVA şi evidenţiată distinct TVA, precum şi valoarea totală fără TVA.

Notă: În cazul procedurilor desfăşurate pe loturi, dacă ofertantul depune ofertă pentru mai multe loturi, formularul de ofertă va fi completat distinct, pentru fiecare lot în parte.

Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriului “preţul cel mai scăzut” rezultat în urma derulării etapei finale de licitaţie electronică.

IV.43. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul va depune oferta în SEAP elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei însoţită de documentul DUAE, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă.

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da  nu 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: .............................................

 

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

da  nu 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ......................................................................

 

Tipul de finanţare:

 

Cofinanţare



Credite externe cu garanţia statului



Fonduri europene



Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă)

Alte fonduri.



VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)

 

Documentaţia va fi descărcată de ne site-ul www.e-licitatie.ro. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă / decizii CNSC / contestaţii / note de informare / măsuri de remediere vor fi postate ne site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentaţii / clarificări / decizii, precum şi prin publicare de erate.

În cazul în care în urma etapei finale de licitaţie electronică ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în SEAP, în vederea departajării ofertelor.

După caz: Acordul-cadru se va încheia ca MAXIMUM (X) operatori economici.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti

Localitate:

Cod poştal: 10033

Ţara: România

Bucureşti

 

 

E-mail:

Telefon: 021/3104641

 

Adresa de internet

Fax: 021/3104642

 

(URL):

 

 

www.cnsc.ro

 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială:

Adresa:

Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

E-mail:

Telefon:

 

Adresa de internet

Fax:

 

(URL)

 

 

VI..4.2) Utilizarea căilor de atac (completuri rubrica VI.4.2 SAU, după caz. rubrica VI.4.3)

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor do atac:

Termenele de notificări prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 şi art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor.

 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială:

Adresa:

Localitate:

Cod poştal:

Ţara: România

Bucureşti

 

 

E-mail:

Telefon:

 

Adresa de internet

Fax:

 

(URL):

 

 

 

ANEXA Nr. 1.b)

 

..........................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

 

FORMULAR DE OFERTA

 

Către ..............................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm .............................................................. (denumirea produselor), pentru suma de .............................................................. (suma în litere şi în citire, precum şi moneda ofertei)  plătibilă după recepţia produselor, în rate lunare/trimestriale, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) .

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ........................ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/„altă ofertă”,

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

 

Data ............./............./............

 

..............................................................

(nume, prenume şi semnătură)

 

ANEXA Nr. 1.b)

 

..........................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru produse

 

Nr. crt.

Produsul

(gama/faza)

UM

Cantitatea

Preţul unitar/fără TVA

Preţul total/fără TVA

(col. 3 x col. 4)

TVA

Preţul total/cu TVA

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

................... % asociaţi                        lei:

 

TOTAL lei:

................... % subcontractanţi           lei:

 

 

 

 

 

Anexă la ofertă

 

 

..............................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIŢII EUROPENE

(DUAE)

 

Partea I: Informaţii privind procedura de achiziţii publice şi autoritatea contractantă sau entitatea contractantă (*Se completează de autoritatea contractantă)

 

În cazul procedurilor de achiziţie publică în care s-a publicat o invitaţie la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informaţiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiţia ca serviciul electronic pentru DUAE să fie utilizat pentru generarea şi completarea DUAE. Trimiterea anunţului relevant publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

 

JOUE S număr [ ], data [ ], pagina [ ]

 

Numărul anunţului în JO S [ ][ ][ ][ ]/S [ ] [ ] [ ]- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 

În cazul în care nu există o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare în JOUE, autoritatea contractantă sau entitatea contractată trebuie să completeze informaţiile care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziţie publică:

 

În cazul în care publicarea unui anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară, vă rugăm să furnizaţi alte informaţii care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziţie publică (de exemplu, referinţa unei publicări la nivel naţional): [... ]

 

INFORMAŢII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

Informaţiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiţia ca serviciul electronic pentru DUAE menţionat anterior să fie utilizat pentru generarea şi completarea DUAE. În caz contrar, aceste informaţii trebuie completate de către operatorul economic.

 

Identitatea achizitorului

Răspuns:

Nume:

[ ]

Ce achiziţie este vizată?

Se va menţiona de către autoritatea contractantă categoria produselor ce fac obiectul contractului.

Titlu sau o scurtă descriere a achiziţiei:

NOTĂ: În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze mai multe tipuri de produse biocide. recomandarea este să existe o singură procedură de achiziţie derulată pe loturi.

Nu se vor preciza denumiri comerciale ale produselor

Numărul de referinţă atribuit dosarului de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă (dacă este cazul):

[ ]

 

Toate celelalte informaţii din toate secţiunile DUAE trebuie completate de către operatorul economic.

 

Partea II: Informaţii referitoare la operatorul economic

 

A: INFORMAŢII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC

 

Identificare:

Răspuns:

Nume:

[ ]

Cota de TVA, dacă. este cazul:

[ ]

Dacă nu se aplică nicio cotă de TVA, vă rugam să indicaţi

 

Adresa poştală:

[ ...................... ]

Persoana sau persoanele de contact:

[ ...................... ]

Telefon:

[ ...................... ]

E-mail:

[ ...................... ]

Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul)

[ ...................... ]

Informaţii generale:

Răspuns:

Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere mică sau o întreprindere mijlocie?

[ ] Da [ ] Nu

Numai în cazul în care achiziţia publică este rezervată:

[ ] Da [ ] Nu

operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere social㔠sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată”

 

 

 

Daca da,

 

 

 

care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilităţi sau defavorizaţi?

[ ...................... ]

Dacă se solicită, vă rugăm să specificaţi categoria sau categoriile de lucrători cu durabilităţi sau defavorizaţi în care se încadrează angajaţii în cauză.

[ ...................... ]

 

 

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficială a operatorilor economici agreaţi sau deţine o certificare echivalentă [de exemplu, în cadrul unui sistem naţional de (pre)calificare]?

[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu se aplică

Daca da,

 

Vă rugăm să furnizaţi răspunsuri în cadrul celorlalte părţi din prezenta secţiune, al secţiunii B şi, după caz, al secţiunii C din prezenta parte, să completaţi partea V. dacă este cazul. şi. în orice caz. să completaţi şi să semnaţi partea VI.

 

 

 

a) Vă rugăm să menţionaţi denumirea listei sau a certificatului şi numărul relevant de înregistrare sau de certificare, dacă este cazul:

a) [ ...................... ]

 

 

b) Dacă certificatul de înregistrare sau de certificare este disponibil în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

b) [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

 

c) Vă rugăm să precizaţi referinţele pe care se bazează înregistrarea sau certificarea şi, dacă este cazul, clasificarea obţinută pe lista oficială:

c) [ ...................... ]

 

 

d) înregistrarea sau cerificarea acoperă toate criteriile de selecţie impuse?

d) [ ] Da [ ] Nu

 

 

Dacă nu:

 

 

 

În plus vă rugăm să completaţi informaţiile lipsa în partea IV secţiunea A, B, C sau D, după caz:

 

 

 

NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunţul sau în documentele achiziţiei relevante:

 

 

 

e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale şi plata impozitelor sau să furnizeze

informaţii care să fi permită autorităţii contractante sau entităţii contractante să obţină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naţionale sau în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit?

e) [ ] Da [ ] Nu

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugam să precizaţi:

 

 

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitentă), referinţa exactă a documentaţiei]

 

 

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

Forma de participare:

Răspuns:

Operatorul economic participă la procedura de achiziţie publică împreună cu alţii?

[ ] Da [ ] Nu

Daci da, vă rugăm să vă asiguraţi că celelalte părţi în cauză prezintă un formular DUAE separat.

Dacă da:

 

 

 

a) Vă rugăm să precizaţi rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice...):

a) [ ...................... ]

b) Vă rugăm să li identificaţi pe ceilalţi operatori economici care participă la procedura de achiziţie publică împreună:

b) [ ...................... ]

c) Dacă este cazul, denumirea grupului de participanţi:

c) [ ...................... ]

Loturi

Răspuns:

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic doreşte să depună oferte:

[ ]

 

B: INFORMAŢII PRIVIND REPREZENTANŢII OPERATORULUI ECONOMIC

 

Dacă este cazul, vă rugăm să indicaţi numele şi adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziţie publică:

 

Reprezentare, dacă este cazul:

Răspuns:

Numele şi prenumele;

[ ...................... ]

însoţite de data şi locul naşterii, dacă sunt solicitate:

 

Poziţie/acţionând în calitate de:

[ ...................... ]

Adresa poştală:

[ ...................... ]

Telefon:

[ ...................... ]

E-mail:

[ ...................... ]

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizaţi informaţii detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...):

[ ...................... ]

 

C: INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITĂŢII ALTOR ENTITĂŢI

 

Utilizarea capacităţilor:

Răspuns:

Operatorul economic utilizează capacităţile altor entităţi pentru a satisface criteriile de selecţie prevăzute în partea IV, precum şi (dacă este cazul) criteriile şi regulile menţionate în partea V de mai jos?

[ ] Da [ ] Nu

 

Dacă da, vă rugăm să prezentaţi un formular DUAE separat care să cuprindă informaţiile solicitate în secţiunile A şi B din această parte şi din partea III pentru Secare dintre entităţile în cauză, completat şi semnat în mod corespunzător pentru entitatea în cauză, completat şi semnat în mod corespunzător de entităţile în cauză.

 

Vă atragem atenţia asupra faptului că trebuie incluşi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.

În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacităţile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeţi informaţiile prevăzute în părţile IV şi V pentru fiecare dintre entităţile în cauză.

 

 

D: INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANŢI3 PE ALE CĂROR CAPACITĂŢI OPERATORUL ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ

 

(Secţiunea se completează numai în cazul în care această informaţie este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.)

 

 

 

Subcontractarea:

Răspuns:

Operatorul economic intenţionează să subcontracteze vreo parte din contract unor subcontractori?

[ ] Da [ ] Nu

 

Dacă da şi în măsura în care se cunoaşte, vă rugăm enumeraţi subcontractanţii propuşi:

 

[......]

 

Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informaţii, în plus faţă de informaţiile din prezenta secţiune, vă rugăm să furnizaţi informaţiile solicitate în secţiunile A şi B din această parte şi din partea III pentru fiecare dintre subcontractanţii (categoriile de subcontractanţi) în cauză.

 

 

Partea III: Motive de excludere

 

A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE

 

 

Art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 stabileşte următoarele motive de excludere:

1. Constituirea unui grup infracţional organizat;

2. Infracţiuni de corupţie;

3. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

4. Acte de terorism;

5. Spălare de bani;

6. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

7. Fraudă.

 

Motive legate de condamnările în temeiul art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. respectiv ari. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016

Răspuns:

Operatorul economic însuşi sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enunţate mai sus, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi: [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

Dacă da, vă rugăm să precizaţi:

 

a) Data condamnării, specificând care dintre punctele 1-6 se aplică şi motivul (motivele) condamnării.

a) Data: [ ], punctul (punctele) [ ], motivul (motivele) [ ]

b) Identificaţi cine a fost condamnat;

b) [......]

c) În măsura în care se stabileşte direct în condamnare:

c) Durata perioadei de excludere [ ...................... ]şi punctul (punctele) în cauză [ ]

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi [adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

În cazul condamnărilor pronunţate, operatorul economic a luat măsuri pentru a-şi demonstra fiabilitatea, în ciuda existentei unui motiv relevant de excludere („autocorectare”)”

[ ] Da [ ] Nu

Dacă da, vă rugăm să descreţi măsurile întreprinse:

[ ...................... ]

 

B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUŢIILOR LA ASIGURĂRILE SOCIALE

 

Plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale

Răspuns;

Operatorul economic şi-a îndeplinit toate obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale, atât în ţara în care este stabilit, cât şi în statul membru al autorităţii contractante sau entităţii contractante, în cazul în care este diferit de ţara de stabilire?

[ ] Da [ ] Nu

 

Impozite

Contribuţii sociale

Dacă nu, vă rugăm să menţionaţi:

 

 

a) Ţara sau statul membru în cauză

a) [ ...................... ]

a) [ ...................... ]

b) Care este suma în cauză?

b) [ ...................... ]

b) [ ...................... ]

c) Cum a fost stabilită această încălcare a obligaţiilor:

c1) [ ] Da [ ] Nu

c1) [ ] Da [ ] Nu

1) Printr-o hotărâre judecătorească sau prinţ») decizie administrativă:

 

 

- Această hotărâre/decizie este definitiva şi obligatorie?

[ ] Da [ ] Nu

[ ] Da [ ] Nu

- Vă rug;ini să precizaţi data condamnării sau a hotărârii/deciziei.

- [ ...................... ]

- [ ...................... ]

- În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare:

- [ ...................... ]

- [ ...................... ]

 

 

 

2) Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizaţi:

c2) [ ...................... ]

c2) [ ...................... ]

d) Operatorul economic şi-a îndeplinii obligaţiile plătind impozitele sau contribuţiile la asigurările sociale datorate sau încheind un angajament cu caracter obligatoriu în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?

d) [ ...................... ]

d) [ ...................... ]

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

[ ...................... ]

[ ...................... ]

În cazul în care documentaţia relevantă privind plata impozitelor sau a contribuţiilor sociale este disponibilă în format electronic, vă rugăm să menţionaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei):

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENŢĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI PROFESIONALE

 

Vă atragem atenţia asupra faptului că, în scopul acestei achiziţii publice, este posibil ca unele din următoarele motive de excludere să fi fost definite mai precis în legislaţia naţională, în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei. Prin urmare, legislaţia naţională poate prevedea, de exemplu, că noţiunea de „abatere profesională grav㔠poate acoperi mai multe comportamente diferite.

 

Informaţii privind eventualele cazuri de insolvenţă, conflict de interese şi abateri profesionale

Răspuns:

În măsura cunoştinţelor sale, operatorul economic şi-a încălcat obligaţiile în domeniul mediului, social şi al muncii?

[ ] Da [ ] Nu

 

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri pentru a-şi demonstra fiabilitatea în ciuda existenţei acestui motiv de excludere („autocorectare”)?

 

[ ] Da [ ] Nu

 

 

 

Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile întreprinse:

 

[ ...................... ]

Operatorul economic se află în vreuna din următoarele situaţii:

[ ] Da [ ] Nu

a) Stare de faliment sau

 

b) Face obiectul unor proceduri de insolvenţă sau de lichidare sau

 

c) Într-un concordat preventiv sau

 

d) Într-o situaţie similară care rezultă dintr-o procedură similară din legislaţiile sau reglementările naţionale sau

 

e) Intr-o situaţie de administrare judiciară sau

 

f) într-o situaţie de încetare a activităţii?

 

Dacă da:

 

- Vă rugăm să furnizaţi detalii:

[ ...................... ]

- Vă rugăm să precizaţi motivele pentru care veţi putea fi, totuşi, în măsură să executaţi contractul, ţinând cont de normele naţionale aplicabile şi de măsurile privind continuarea activităţii în aceste condiţii?

[ ...................... ]

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesionali gravă?

[ ] Da [ ] Nu

 

[ ...................... ]

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?

 

[ ] Da [ ] Nu

 

Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile întreprinse:

 

[ ...................... ]

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alţi operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenţei?

[ ] Da [ ] Nu

 

[ ...................... ]

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare

 

 [ ] Da [ ] Nu

 

Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile întreprinse:

 

[ ...................... ]

Operatorul economic are cunoştinţă de vreun conflict de interese care decurge din participarea sa la procedura de achiziţii publice?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

[ ...................... ]

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanţă autorităţii contractante sau entităţii contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziţii publice?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă da, vă rugam să furnizaţi detalii:

[ ...................... ]

Operatorul economic se află intr-o situaţie în care un contract de achiziţii publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancţiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:

[ ...................... ]

Operatorul economic poate confirma că:

[ ] Da [ ] Nu

a) Nu s-a făcut grav vinovat de declaraţii false la furnizarea informaţiilor solicitate pentru verificarea absenţei motivelor de excludere sau a îndeplinit criteriile de selecţie,

 

b) Nu a ascuns astfel de informaţii,

 

c) A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractanta şi

 

d) Nu a încercat să influenţeze în mod nepermis procesul decizional al autorităţii contractante sau al entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziţie publică sau să furnizeze din neglijenţă informaţii false care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecţia şi atribuirea?

 

 

D: ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE

 

Alte motive de excludere

Răspuns;

Se aplici motivele de excludere care sunt specificate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă documentele solicitate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să menţionaţi:

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

În cazul în care se aplică oricare dintre motivele de excludere, operatorul economic a luat măsuri de auto corectare?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă da, vă rugăm să precizaţi măsurile întreprinse:

[ ...................... ]

 

Partea IV: Criterii de selecţie

 

În ceea ce priveşte criteriile de selecţie operatorul economic declară că:

 

INDICAŢIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECŢIE

 

Operatorul economic trebuie să completeze acest câmp numai în cazul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a precizat în anunţul relevant sau în documentaţia achiziţiei menţionate în anunţ că operatorul economic se poate limita la completarea tabelului următor fără să trebuiască să completeze nicio altă secţiune din partea IV:

 

 

Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie impuse

Răspuns:

Îndeplinirea criteriilor de selecţie impuse:

[ ] Da [ ] Nu

 

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINŢELOR

 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.

 

Capacitatea de a corespunde cerinţelor

Răspuns

1) Este înscris într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru în care este stabilit;

[ ...................... ]

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă). referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

2) Pentru contractele de servicii:

 

Operatorul economic are nevoie de o autorizaţie specială sau trebuie să fie membru al unei organizaţii pentru a putea presta

[ ] Da [ ] Nu

serviciul în cauză în ţara unde este stabilit?

Dacă da, vă rugăm să precizaţi care sunt acestea şi dacă operatorul economic dispune de ele: [......] [ ] Da [ ] Nu

 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă). referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

B: SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.

 

 

 

Situaţia economică şi financiară

Răspuns

la) Cifra sa de afaceri anuală („generală”) pentru numărul de exerciţii financiare impus în anunţul relevant sau în documentele

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

achiziţiei, după cum urmează:

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

 

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

şi/sau

 

1b) Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei, după cum urmează:

(numărul de ani, cifra de afaceri medie):

 

[ ...................... ], [ ...................... ] [......] moneda

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitentă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

2a) Cifra sa de afaceri anuală („specifică”) în domeniul la care se referă contractul şi care este specificat în anunţul relevant

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

sau în documentele achiziţiei pentru numărul de exerciţii financiare impus, după cum urmează:

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

 

anul: [......] cifra de afaceri: [......][......] moneda

 

 

şi/sau

(numărul de ani, cifra de afectai medie):

2b) Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul şi pentru numărul de ani impus în anunţul relevant sau în documentele

 

achiziţiei, după cum urmează:

[ ...................... ], [ ...................... ] [......] moneda

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm şi precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

3) În cazul în care informaţiile privind cifra de afaceri (generală sau specifică) nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, vă rugăm să precizaţi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea:

[ ...................... ]

4) În ceea ce priveşte indicatorii financiari specificaţi în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei, operatorul economic

(identificarea indicatorului solicitat - raportul dintre x şi y - şi valoarea acestuia):

declară că valoarea (valorile) reală (reale) pentru indicatorii solicitaţi este (sunt) după cum urinează:

[ ...................... ] [ ...................... ]

 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

5) Suma asigurată prin asigurarea sa împotriva riscurilor profesionale este următoarea:

[ ...................... ] [......] moneda

 

 

Dacă documentele relevante suni disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

6) În ceea ce priveşte alte cerinţe economice sau financiare, dacă este cazul, care ar putea fi specificate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei, operatorul economic declară că:

 

 

 

 

Dacă documentele relevante care ar putea fi specificate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei sunt disponibile

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă). referinţa exactă a documentaţiei]:

în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

C: CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ

 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.

 

Capacitatea tehnică şi profesională

Răspuns

 

la) Numai pentru contractele de achiziţii publice de lucrări:

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei):

 

În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat:

[ ...................... ]

 

 

Lucrări: [ ...................... ]

 

 

 

 

Dacă documentele relevante privind buna execuţie şi rezultatul corespunzător pentru lucrările cele mai importante sunt

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

1b) Numai pentru contractele de achiziţii publice de produse ţi de servicii:

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei):

 

 [ ...................... ]

În perioada de referinţă operatorul economic a efectuat următoarele livrări principale de tipul specificat sau a prestat

 

Descriere

sume

date

beneficiari

 

următoarele servicii principale de tipul specificat: la întocmirea listei, vă rugăm să indicaţi valorile,

 

 

 

 

 

datele şi beneficiarii publici sau privaţi:

 

2) Poate recurge la următorii tehnicieni sau la următoarele organisme tehnice, mai ales cei (cele) responsabili (responsabile) de controlul calităţii:

[ ...................... ]

În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, operatorul economic va putea recurge la uimitorii tehnicieni sau la următoarele organisme tehnice:

[ ...................... ]

3) Utilizează următoarele instalaţii tehnice şi măsuri de asigurare a calităţii, iar resursele sale de studiu şi de cercetare sunt după cum urmează:

[ ...................... ]

4) Va fi în măsură să aplice următoarele sisteme de management şi de trasabililate în cadrul lanţului de aprovizionare pe durata executării contractului;

[ ...................... ]

5) Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau. în mod excepţional, pentru produsele sau serviciile solicitate cu un scop anume:

[ ] Da [ ] Nu

Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităţii tehnice a operatorului economic şi. dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu şi de cercetare de care dispune şi ale măsurilor de control al calităţii?

 

6) Următoarele calificări educaţionale şi profesionale sunt deţinute de către:

 

a) prestatorul de servicii sau de contractantul însuşi şi/sau (în funcţie de cerinţele stabilite în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei)

a) [ ...................... ]

b) personalul de conducere al acestuia:

b) [ ...................... ]

7) Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:

[ ...................... ]

8) Efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic şi numărul membrilor personalului de conducere din ultimii trei ani au fost după cum urmează:

Anul, efectivele medii anuale de personal:

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

 

Anul, numărul membrilor personalului de conducere:

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

 

[ ...................... ], [ ...................... ],

9) Va dispune de următoarele utilaje, instalaţii sau echipamente tehnice pentru executarea contractului:

[ ...................... ],

10) Operatorul economic intenţionează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract:

[ ...................... ],

11) Pentru contractele de achiziţii publice de bonuri:

 

Operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor care urmează să fie furnizate, care nu trebuie să fie însoţite de certificate de autenticitate:

[ ] Da [ ] Nu

Dacă este cazul, operatorul economic declară, de asemenea, că va furniza certificatele de autenticitate solicitate:

[ ] Da [ ] Nu

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă). referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

12) Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri:

 

 

Operatorul economic poate furniza certificatele solicitate emise de instituţie sau servicii oficiale de control al calităţii cu competenţe recunoscute, care să ateste conformitatea produselor dar identificate prin trimiteri la specificaţiile sau la standardele tehnice care sunt stabilite în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei?

[ ] Da [ ] Nu

 

Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să precizaţi ce alte mijloace de probă pot fi utilizate:

[ ...................... ]

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

 

D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU

 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care sistemele de asigurare a calităţii şi/sau standardele de management de mediu au fost solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.

 

 

 

Sisteme de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu

Răspuns

Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respecta standardele de asigurare a calităţii cerute, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap?

[ ] Da [ ] Nu

 

 

Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să precizaţi ce alte mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calităţii pot fi furnizate:

[ ...................... ]

 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi;

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă sistemele sau standardele de management de mediu cerute?

[ ] Da [ ] Nu

Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să precizaţi ce alte mijloace de probă privind sistemele sau standardele de management de mediu pot fi furnizate:

[ ...................... ]

 

 

Dacă documentele relevante suni disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi:

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

Partea V: Reducerea numărului de candidaţi calificaţi

 

Operatorul economic trebuie să prezinte informaţii numai dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a specificat criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferte sau să participe la dialog.

Aceste informaţii, care pot fi însoţite, dacă este cazul, de cerinţe privind certificatele (tipurile de certificate) sau formale de documente justificative care trebuie furnizate, sunt prezentate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.

 

Numai pentru procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog competitiv şi parteneriatele pentru inovare:

 

Operatorul economic declară că:

 

Reducerea numărului de candidaţi

Răspuns:

Îndeplineşte criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidaţi în următorul mod:

[......]

În cazul în care sunt solicitate anumite certificate sau alte forme de documente justificative, vă rugăm să precizaţi pentru fiecare dintre acestea dacă operatorul economic dispune de documentele solicitate:

[ ] Da [ ] Nu

Dacă unele dintre aceste certificate sau alte forme de documentare justificative sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizaţi pentru fiecare:

[adresa de internet; autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:

 

[ ...................... ] [ ...................... ] [ ...................... ]

 

Partea VI: Declaraţii finale

 

Subsemnatul declar că informaţiile prezentate în părţile II - V de mai sus sunt exacte şi corecte şi că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecinţele cazurilor grave de declaraţii false.

 

Subsemnatul declar în mod oficial că pot să furnizez, la cerere şi Oră întârziere, certificatele şi alte forme de documente justificative menţionate, cu excepţia cazurilor în care:

 

a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine documentele justificative vizate direct prin accesarea unei baze de date naţionale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit sau

 

b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, autoritatea contractantă sau entitatea contractantă deţine deja documentele în cauză.

 

Subsemnatul declar în mod oficial că sunt de acord ca [identificaţi autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este descrisa în partea 1 secţiunea A] să obţină acces la documentele justificative privind informaţiile pe care le-am furnizat în [identificaţi partea/secţiunea/punct (punctele) în cauză] din prezentul document european de achiziţie unic în scopul [identificaţi procedura de achiziţii publice: (scurtă descriere, referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, numărul de referinţă)].

 

Data, locul şi. dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile): [ ...................... ]

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de produse biocide

 

Dosarul tehnic achiziţie dezinfectante

 

Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Fişa tehnică a produsului originală şi/sau tradusă autorizat în limba română, cu următoarele informaţii:

- denumirea comercială;

- tipul de produs biocid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare;

- domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicaţiile de utilizare, concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie susţinut de concluzia raportului de testare);

- forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare şi cantităţile exprimate în unităţi metrice;

- compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi concentraţia în unităţi metrice.

Certificat de calitate şi conformitate al produsului (la solicitare să se prezinte buletine de analize fizico-chimice ale produsului)

Condiţii tehnice de asigurare a calităţii

Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minim de informaţii cum ar fi:

- denumirea produsului;

- numărul lotului din care face parte;

- rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, PH, densitate, solubilitate în apă etc.) care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu date de securitate;

- determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active care trebuie să corespundă cu datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător;

- data de expirare a lotului,

- Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală

- Categorii de utilizatori: domeniul medical conform cu avizul

- indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor

Fişa cu dat» de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei nr. 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi nr. 2000/21/CE ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, şi copie de pe fişa cu date de securitate a producătorului şi documentaţia care a stat la baza întocmirii fişei cu date de securitate

Eticheta, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informaţii:

- identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice;

- forma de condiţionare, cum ar fi: concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, aerosol pulverizabil şi altele;

- utilizările pentru care produsul biocid este avizat/autorizat, cum ar fi: dezinfecţie (pentru igiena umană, instrumentar, suprafeţe);

- indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în aviz/autorizaţie, exprimate în unităţi metrice;

- detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate şi mediu care pot apărea şi instrucţiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul;

- instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său, inclusiv o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate şi publicului larg;

- numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de depozitare;

- perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi, acolo unde este cazul, informaţii privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; masurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie ale personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei;

- categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat;

- informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei.

Rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs, activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN),

Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) acreditate sunt acceptate cu condiţia efectuării în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru susţinerea activităţii produsului biocid asupra altor organisme decât cele pentru care sunt prevăzute standardele europene se acceptă rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, metode naţionale sau metode individuale standardizate, după dezbatere în cadrul CNPB, la propunerea evaluatorilor.

Dovada înregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în ţara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul

Un document emis şi semnat de către firma producătoare prin care firma solicitantă este împuternicită ca reprezentant pentru plasarea produsului pe piaţă pe teritoriul României

Substanţa activă

- Conform Regulamentului (UE) nr. 1.062/2014, cu modificările ulterioare

- Să se regăsească în lista producătorilor agreaţi de ECHA, conform art. 95 din Regulamentul UE nr. 528/2012 (publicată).

Documentele se prezintă în copie legalizată şi traduse în limba română.

Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei, este prevăzută în standardul SR EN 14885 din 2006, cu completările şi modificările ulterioare. Unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonarea acestora, sunt obligate să solicite Avizul (BIO)/actul administrativ de punere pe piaţă şi comercializare, emis de Comisia Naţională a Produselor Biocide, care are la bază dosarul tehnic şi rezultatele testelor de laborator ce demonstrează eficacitatea acestora.

În conformitate cu obiectivele de dezinfecţie şi cerinţele impuse în anumite sectoare, nivelurile de dezinfecţie sunt clasificate astfel: dezinfecţie de nivel scăzut, mediu sau înalt, care direcţionează spectrul de acţiune al produsului Acest nivel de dezinfecţie este în funcţie de caracterul critic al materialului care urmează să fie dezinfectat.

Forma de condiţionare a dezinfectanţilor poate fi solidă (granule, tablete, pulberi) sau lichidă (soluţii, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrată, care urmează a se dilua pentru utilizare, şi se vor alege astfel încât să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat.

Dezinfecţia în unităţile sanitare, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, se poate împărţi în funcţie de nivelul corespunzător suprafeţelor critice, semicritice şi noncritice sau de instrumentarul medical unde se aplică produsele biocide sau dispozitivele medicale;

- critice - cele care vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau penetrează ţesuturile, inclusiv sistemul vascular.

În această categorie intră: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere, echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele şi tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie;

- semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluţii de continuitate. În această categorie intră: suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (mască de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-urile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepţionale, accesoriile pompiţelor de lapte;

- noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. În această categorie intră: stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru, specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

După gradul de dezinfecţie, aceasta poate fi:

- dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la 104;

- dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;

- dezinfecţie de nivel scăzut-procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, viruşilor fără înveliş şi a mucegaiurilor.

Criterii de selecţie pentru pregătirea specificaţiilor

Dezinfectanţi cu indicaţii de utilizare

Dezinfecţia suprafeţelor critice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2.1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2.1) , timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig, ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical ) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

Spectrul de activitate conform EN 14885/2006

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min, reducere Ig. ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2.1) , timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau : ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Mycobactericidă/Tuberculocidă: EN14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (Poliovirus; Adenovirus tip 5) (2,1), timp contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Sporicidă: EN 13704 (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016) pentru incubatoare şi săli de operaţii

- Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite clătire.

- Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.).

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică.

- Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv.

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare.

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială.

- Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive).

- Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Dezinfecţia suprafeţelor semicritice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical ) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig, ≥ 4,0

. Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical ) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

Spectrul de activitate conform EN 14885/2006

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans +AspergHlus niger) (2.1) , timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Mycobactericidă/Tuberculocidă: EN14348 (2,1), timp de contact 60 min, reducere Ig. ≥  4,0

- Virucidă: EN 14476 (Poliovirus; Adenovirus tip 5) (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite clătire.

- Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.).

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică.

- Conform fişei de securitate produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv.

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare.

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială.

- Seva verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive).

- Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Dezinfecţia suprafeţelor noncritice

Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig ≥ 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2.1) , timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

Spectrul de activitate conform EN 14885/2006

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 5,0

- Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere Ig. 5 4,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2.1) , timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. ≥ 4,0

- Să poată fi aplicat în spaţii de pregătire, distribuţie şi consum alimente (bloc alimentar, oficii alimentare, săli de mese), spaţii publice admisie pacienţi, vizitatori/aparţinători, ± spaţii de învăţământ (spaţii instituţionale).

- Să nu conţină fenoli, aldehide, clor, iod.

- Să nu necesite clătire.

- Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat.

- Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferenţe, materie organică.

- Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv.

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare.

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială.

- Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive).

- Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării,

Dezinfecţia de nivel înalt prin imersie a instrumentarului medical

Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

- Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergilfius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476

- Sporicidă: EN 13704 (2,1)

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2006

- Bactericidă: EN 13727 f2.1L timp de contact ≤ 60 min.. reducţie Ig. 5,0

EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie Ig. 5 5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1) timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min, reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

-Virucidă: EN 14476

- Sporicidă : EN 13704 (2,1)

- Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoarele cu ultrasunete.

- Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat.

- Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv.

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare.

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială.

- Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Dezinfecţia de nivel mediu prin imersie a instrumentarului medical

Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0 EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0 -Virucidă: EN 14476

Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2006

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie Ig. ≥ 5,0

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact fi 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă; EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min.. reducere Ig. ≥ 4,0

EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), , timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Micobactericidă/Tuberculocidă:

EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0 EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere Ig. ≥ 4,0

- Virucidă: EN 14476

- Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoare cu ultrasunete.

- Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat.

- Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv.

- Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare.

- Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială.

- Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare şi/sau frecare

Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Se aleg produsele care au o formulare anticorozivă.

Activitate antimicrobiană şi standarde:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare ≥ 3,0, pentru produs de frecare ≥ 5,0

EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min,

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0

- Virucidă; EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. ≥ 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans; Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0

Spectrul de activitate conform EN 14885:2006:

- Bactericid EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact maximum 5 min.

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie Ig. ≥ 4,0

- Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru.

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară.

- Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016).

- Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare.

- Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat

Compoziţia şi ingrediente active:

Spectrul de activitate conform EN 14885:2015

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig pentru produs de spălare â 3,0, pentru produs de frecare ≥:5,0

EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min.

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare 5 4,0

- Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans; Aspergitlius brasiliensis) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie Ig. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0

Spectrul de activitate conform EN 14885:2006

- Bactericid EN 12791 (2,2), timp de contact maximum 5 min.

- Să acopere spectrul solicitat în maximum 5 minute pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinii prin spălare şi în maximum 90 de secunde.

- Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru.

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară.

Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016).

- Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare.

- Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.

 

NOTA:

Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfecţie adecvate situaţiei specifice a unităţilor sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecţiilor nosocomiale (circulaţia germenilor, etiologie infecţii nosocomiale etc.) şi se aplică în funcţie de nivelul de dezinfecţie necesar suprafeţelor din unităţile sanitare critice sau noncritice şi nivelul de dezinfecţie indicat acestora:

- dezinfecţie de nivel scăzut, intermediar sau înalt în conformitate cu recomandările Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 si

- conform SR EN 14885/2015.

Standarde:

- obligatorii: bactericidă şi levuricidă (destinată suprafeţelor din arii noncritice, respectiv săli de aşteptare, pavimente spaţii comune, grupuri sanitare etc.)

- adiţionale (destinată suprafeţelor, instrumentarului şi tegumentelor din săli de intervenţii chirurgicale, săli de pansamente, secţii terapie intensivă, neonatologie etc.)

Anexa 1 şi anexa 2 - Modele recomandate: Buletin de analize fizico-chimice

CONDIŢII TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minimum de informaţii cum ar fi:

- denumire produs;

- numărul lotului din care face parte;

- rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă etc.), care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu datele de securitate;

- determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active, care trebuie să corespundă cu datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător;

- data de expirare a lotului.

 

ANEXA Nr. 4

Model de contract

 

CLAUZE CONTRACTUALE

 

- model –

 

1. Părţi contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

................................................................................

(denumire autoritate contractantă)

cu sediul în .................................................., telefon/fax .................................................., cod fiscal .................................................., cont trezorerie .................................................., reprezentată prin dl/dna .................................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

................................................................................

 (denumire operator economic)

cu sediul în .................................................., telefon/fax .................................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal .................................................., cont de virament .................................................., deschis la .................................................., reprezentată prin .................................................., în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract-actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate contractantă în calitate de achizitor şi un furnizor de produse în calitate de furnizor;

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) produse - bunurile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

e) servicii - activităţile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă să le presteze achizitorului;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;

g) zi-zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi

să livreze un număr de .................................................. u.m. .................................................. (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziţionat sau denumirea categoriei de produse ce urmează a fi achiziţionate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract).

4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele şi serviciile prevăzute la subpct. 4.1, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Valoarea contractului este de ................................. lei fără TVA (................................. lei/u.m. fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de ................................. lei.

Preţul total al contractului cu TVA este de ................................. lei.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la .................................

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie de către furnizor.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică;

c) propunerea financiară;

d) garanţia de bună execuţie;

e) alte anexe, dacă este cazul.

9. Obligaţiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele conform contractului şi documentelor contractului prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul contract.

9.2. În caz de neconcordanţă între prevederile prezentului contract şi caietul de sarcini, prevalează cerinţele prevăzute în caietul de sarcini

9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele convenite la subpct. 15.1. Produsele vor fi transportate, asigurate şi livrate pe cheltuiala furnizorului.

9.4. Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a contractului (................................. lei/u.m. fără TVA).

9.5. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

(i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

(ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de ................................. lei, reprezentând .................................% din valoarea fără TVA a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului şi va fi valabilă până la ................................. .

12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie de ................................. lei, în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are obligaţia de a efectua recepţia produselor achiziţionate şi are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa la contract.

13.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative şi cantitative) se vor face la destinaţia de livrare a produselor.

13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele neconforme, fără a modifica preţul contractului.

13.5. Prevederile clauzelor prevăzute la subpct. 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare şi marcare

14.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la sediul autorităţii

contractante un număr de ................................. u.m. ................................. (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziţionat sau denumirea categoriei de produse ce urmează a fi achiziţionate în termen de ................................. sau până la data de .................................).

15.2. Furnizorul are obligaţia să respecte condiţiile de livrare şi transport prevăzute în caietul de sarcini. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.3. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice şi propunerea sa tehnică, anexă la contract. Perioada de garanţie a produsului va fi de minimum de ................................. la data livrării.

16.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o noua perioadă de garanţie, care curge de la data înlocuirii produsului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1. Preţul contractului este ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare pe perioada de derulare a acestuia, conform caietului de sarcini şi documentelor contractului aşa cum sunt prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul contract.

18.2. Cu excepţia prevederilor clauzei prevăzute la pct. 19, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.

18.3. Cu excepţia prevederilor cap. 19 (forţă majoră) şi în afara cazului în care furnizorul este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului notificat de furnizor cu cel puţin 30 de zile înainte dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii m executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

18.4. Pentru întârzieri faţă de data menţionată de furnizor ca fiind termenul de livrare, achizitorul va percepe penalizări pentru fiecare zi de întârziere, aplicate valorii cantităţii de produs întârziat.

19. Forţa majoră

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Încetarea contractului

20.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) prin rezilierea/rezoluţiune de către o parte ca urmare a neîndepliniri sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract la pct. 9 de către cealaltă parte, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări prealabile transmise cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea şi dacă partea nu îşi îndeplineşte până la expirarea termenului de preaviz obligaţiile prevăzute în acest contract sub sancţiunea aplicării de daune-interese.

Termenul de 15 zile este un termen de graţie în cadrul căruia partea în culpă poate să îşi îndeplinească obligaţiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul reziliat în condiţiile acestei litere;

c) una dintre părţi îşi cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

d) la încheierea duratei contractului conform pct. 6 din prezentul contract.

20.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.

20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

20.4. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

20.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

21. Cesiunea

21.1. Furnizorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului.

21.2. Încălcarea prevederilor subpct. 21.1 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă.

22. Amendamente

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, cu excepţia clauzei prevăzute la pct. 4 şi 5.

23. Conflictul de interese

23.1. Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ........................., prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Achizitor,

Furnizor,

.................................

.................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.