MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 868/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.055/2.076. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

2.809. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

10. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.035. - Decizie privind sancţionarea Societăţii MED LIFE BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.055 din 14 septembrie 2016

Nr. 2.076 din 24 octombrie 2016

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. VW 3.699 din 14 septembrie 2016,

având În vedere prevederile art. 155 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Vlad Vasile Voiculescu

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.256/443/2008)

 

COMPONENŢA

Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

1. Prof. univ. dr. Eugenia Naghi - UMF Bucureşti - Clinica de boli profesionale - Spitalul Clinic Colentina - Ministerul Sănătăţii

2. Dr. Felicia Ştefana Popescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică - Ministerul Sănătăţii

3. Dr. Liliana Rapaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii

4. Şef de lucrări dr. Moldovan Horaţiu - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş - Ministerul Sănătăţii

5. Prof. univ. dr. Elena Ana Păuncu - Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara - Ministerul Sănătăţii

6. Dr. Carmen Artenie - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti - Casa Naţională de Pensii Publice

7. Consilier Emil Chiriac - Direcţia generală accidente de muncă şi boli profesionale - Casa Naţională de Pensii Publice

8. Consilier superior George Voicu - Direcţia asigurări sociale - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

9. Dantes Nicolae Bratu - Inspecţia Muncii

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a două şi art. 302 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 72 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 93 alin. (3) şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/18, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Decizie privind stabilirea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.02.02/19, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate.

Art. 7. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică cererilor de rambursare depuse începând cu data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Soluţionarea cererilor de rambursare depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se face potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare. Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 2.809.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 72 din normele metodologice, către persoanele impozabile nestabilite în România, dar stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, se efectuează potrivit prezentei proceduri.

2. Competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine, în condiţiile prezentei proceduri, Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin compartimentul cu atribuţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi neînregistraţi în scopuri de TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Solicitarea rambursării

 

3. Pentru a obţine o rambursare a TVA în România, persoana impozabilă care nu este stabilită în România, denumită în continuare solicitant, adresează pe cale electronică o cerere de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de către statul membru respectiv.

4. Solicitantul trebuie să furnizeze atât informaţiile din cererea de rambursare, cât şi eventualele informaţii suplimentare/documente solicitate de către compartimentul de specialitate, în condiţiile pct. 9.1 şi 9.3 din prezenta procedură, în limba română sau însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 din Codul de procedură fiscală.

5.1. Cererile de rambursare primite prin intermediul statului membru de stabilire, care conţin elementele prevăzute la pct. 72 alin. (7)-(12) din normele metodologice, se transmit, cu ajutorul portalului electronic pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, compartimentului de specialitate definit la pct. 2.

5.2. În situaţia în care cererile de rambursare nu conţin elementele prevăzute la pct. 72 alin. (7)-(12) din normele metodologice, se comunică solicitantului, cu ajutorul aplicaţiei informatice, că cererea nu se consideră a fi depusă.

6.1. Cererile completate conform pct. 72 alin. (7)-(10) şi (12) din normele metodologice şi însoţite de documentaţia prevăzută la alin. (11) de la aceiaşi punct sunt înregistrate de compartimentul de specialitate în Registrul de evidenţă a cererilor de rambursare, organizat electronic, potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură.

6.2. Compartimentul de specialitate atribuie fiecărei cereri un număr de referinţă, număr care se înscrie pe toate documentele referitoare la modul de soluţionare a respectivei cereri de rambursare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Analiza cărării şi a documentelor ataşate

 

7.1. Pentru stabilirea dreptului la rambursare, compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA în România potrivit art. 316 din Codul fiscal.

7.2. În cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, prin care se propune respingerea rambursării TVA. Referatul va fi înaintat spre avizare conducătorului compartimentului de specialitate.

7.3. Pe baza referatului prin care se propune respingerea rambursării TVA se întocmeşte proiectul deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin care se respinge taxa pe valoarea adăugată solicitată. Referatul împreună cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.

7.4. După aprobare, dispoziţiile pct. 16.2 şi pct. 17 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

8. Compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă de solicitant, verificând respectarea condiţiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 72 din normele metodologice.

9.1. În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informaţii suplimentare, în special de la solicitant, dar şi de la autorităţile competente din statul membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4 luni prevăzute la pct. 72 alin. (21) din normele metodologice.

9.2. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru, cererea de rambursare se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.

9.3. Dacă, ulterior transmiterii cererii de informaţii suplimentare, compartimentul de specialitate consideră necesar, se pot solicita alte informaţii suplimentare.

10. Informaţiile solicitate în conformitate cu pct. 9.1-9.3 din prezenta procedură pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, în original sau în copie, în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. În acest caz, plafoanele prevăzute la pct. 72 alin, (11) din normele metodologice nu se aplică.

11. Solicitarea de informaţii potrivit pct. 9.1-9.3 din prezenta procedură se face prin completarea şi transmiterea cererilor de informaţii suplimentare/alte informaţii suplimentare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 la prezenta procedură.

12.1. În situaţia în care compartimentul de specialitate transmite cererea de informaţii suplimentare/alte informaţii suplimentare prin mijloace electronice, destinatarul cererii va confirma electronic data primirii acestei cereri.

12.2. În situaţia în care din informaţiile deţinute de compartimentul de specialitate rezultă că destinatarul cererii de informaţii suplimentare/alte informaţii suplimentare nu dispune de mijloace electronice, cererea se transmite prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

12.3. Compartimentul de specialitate înscrie în Registrul de evidenţă a cererilor de rambursare data transmiterii către destinatar a cererii, data primirii cererii de către destinatar, precum şi data primirii informaţiilor de către compartimentul de specialitate.

13. Informaţiile solicitate în temeiul pct. 9.1-9.3 din prezenta procedură trebuie furnizate în termen de o lună de la data la care cererea privind informaţiile suplimentare sau cererea privind alte informaţii suplimentare este primită de persoana căreia îi este adresată. În cazul în care solicitantul nu transmite în termenul respectiv informaţiile suplimentare/alte informaţii suplimentare, prevederile pct. 72 alin. (31) din normele metodologice nu se aplică.

14. În cazul în care există suspiciuni cu privire la unele facturi de achiziţii de bunuri/prestări de servicii, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul directorului coordonator adjunct, efectuarea unei constatări la faţa locului, potrivit art. 65 din Codul de procedură fiscală, la persoana impozabilă stabilită în România care a emis respectiva factură.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Decizia privind dreptul de rambursare

 

15.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării cererii de rambursare se consemnează într-un referat prin care se propune rambursarea integrală, rambursarea parţială sau respingerea rambursării TVA. Referatul se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate.

15.2. Pe baza referatului de analiză se întocmeşte proiectul deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Referatul împreună cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.

16.1. După aprobarea deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, se procedează la compensarea cu eventualele obligaţii fiscale neachitate la bugetul general consolidat de respectiva persoană şi la restituirea sumelor aprobate sau a diferenţelor rămase după compensare.

16.2. Compartimentul de specialitate comunică, de îndată, solicitantului decizia cu privire la rambursarea TVA, însoţită de documentele întocmite pentru stingerea prin compensare/restituire a sumelor, prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

17. Împotriva deciziei de rambursare se poate formula contestaţie la organul fiscal competent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Termenul de soluţionare

 

18. Termenul de soluţionare a cererilor de rambursare este:

a) dacă compartimentul de specialitate nu a solicitat informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare;

b) dacă organul fiscal competent a solicitat informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 2 luni de la data primirii informaţiilor suplimentare solicitate sau în termen de cel mult 2 luni de la data expirării termenului de furnizare a acestor informaţii, în cazul în care nu a primit răspuns la cererea sa de informaţii, dar, în ambele cazuri, nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii de rambursare de la autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit solicitantul;

c) dacă organul fiscal competent a solicitat alte informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.

19. În cazul în care cererea de rambursare se aprobă, rambursarea sumei aprobate este efectuată cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la pct. 72 alin. (21) din normele metodologice sau, în cazul în care au fost solicitate informaţii suplimentare sau alte informaţii ulterioare, a termenelor menţionate la pct. 72 alin. (24) din normele metodologice.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Dispoziţii privind plata

 

20.1. Rambursarea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, în oricare alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.

20.2. Rambursarea se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului sau pe numele altei persoane, în situaţia în care în cererea de rambursare sunt înscrise datele de identificare ale acesteia,

 

SECŢIUNEA a 7-a

Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

 

21. Dacă, ulterior primirii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere declarată cu ocazia depunerii solicitării respective se modifică, solicitantul trebuie să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată.

22. Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate reprezintă o majorare sau o reducere a sumei de rambursat.

23. Rectificarea se poate face astfel:

23.1. printr-o cerere de rambursare, dacă solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursată;

Exemplu: - Perioada de rambursare: ianuarie-aprilie 2016

Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2016.

- Perioada de rambursare: iunie-septembrie 2016

Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 19 mai

2017.

Dacă în urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificată, solicitantul are obligaţia de a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Astfel, solicitantul modifică pro-rata de deducere cu ocazia depunerii cererii de rambursare pe data de 19 mai 2017.

23.2. printr-o declaraţie de rectificare, dacă solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic menţionat la pct. 23.1.

Exemplu: - Perioada de rambursare: ianuarie-aprilie 2016

Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2016 şi o declaraţie de rectificare a pro-ratei pe data de 25 aprilie 2017.

Dacă în urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificată, solicitantul are obligaţia de a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Deoarece în anul 2016 persoana nestabilită în România a desfăşurat, doar în perioada ianuarie-aprilie, operaţiuni pentru care avea dreptul să solicite rambursarea TVA în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal şi întrucât pe parcursul anului 2017 această persoană nu mai depune altă cerere de rambursare, rectificarea se va face printr-o declaraţie de rectificare transmisă electronic, prin intermediul portalului electronic creat de statul membru în care este stabilit solicitantul, declaraţie care a fost depusă pe data de 25 aprilie 2017.

24.1. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluţionată (suma TVA a fost rambursată) şi, ca urmare a rectificării sumei rambursate, rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, prin care se stabileşte diferenţa de plată dintre taxa deja rambursată şi taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive.

24.1.1. Proiectul deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.

24.1.2. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică solicitantului decizia privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

24.1.3. Dacă persoana impozabilă nu restituie diferenţa de taxă în termenul stabilit prin decizie, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 302 alin. (3) din Codul fiscal.

25.1. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluţionată (suma TVA a fost rambursată) şi, ca urmare a rectificării sumei rambursate, rezultă o sumă de rambursat mai mare decât suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se restituie persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare diferenţa dintre taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive şi taxa deja rambursată.

25.1.1. Proiectul deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.

25.1.2. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică solicitantului decizia privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

26. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA este în curs de soluţionare (suma TVA nu a fost rambursată), compartimentul de specialitate soluţionează cererea ţinând cont de rectificarea sumei de TVA. Eventualele acte emise anterior pentru soluţionarea cererii de rambursare şi necomunicate persoanei impozabile (referat de analiză, decizie de rambursare a TVA) se desfiinţează în condiţiile art. 50 din Codul de procedură fiscală, noile acte întocmindu-se ţinând cont de modificarea pro-ratei.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

EVIDENŢA CERERILOR DE RAMBURSARE A TVA

 

Nr. crt.

Denumirea/ Numele şi prenumele solicitantului

Codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al solicitantului

Data înregistrării cererii de rambursare a TVA

Perioada de rambursare

Suma solicitată - lei -

Pro-rata definitivă

Sumă rectificată conform pro-ratei definitive - lei -

Data transmiterii cererii de informaţii suplimentare

Destinatarul cererii de informaţii suplimentare (solicitant, autoritatea competentă din SMS, altă sursă)

Data primirii cererii de informaţii suplimentare de către destinatarul acestei cereri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

- continuare –

 

Data primirii răspunsului la cererea de informaţii suplimentare

Data transmiterii cererii de alte informaţii suplimentare

Destinatarul cererii de alte informaţii suplimentare (solicitant, autoritatea competentă din SMS, altă sursă)

Data primirii cererii de alte informaţii suplimentare de către destinatarul acestei cereri

Data primirii răspunsului la cererea de alte informaţii suplimentare

Decizia organului fiscal*)

Suma aprobată

- lei -

Sumă respinsă

- lei -

Data efectuării compensării şi/sau restituirii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

*) Se va completa cu:

A- în cazul cererilor aprobate;

R - în cazul cererilor respinse;

P - În cazul cererilor aprobate parţial.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

 

Tel: +021 307 57 63

 

 

Fax :

 

 

e-mail :

Nr.

 

 

 

 CERERE DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 CERERE DE ALTE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 

Solicitant

 

 

Denumire/Nume, Prenume ............................................................................................................

 

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Codul de înregistrare fiscală

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tara de rezidenţă .............................................................................................................................

 

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă ...........................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cod poştal ................................. Telefon ................................. e-mail ..........................................

 

 

Prin Cererea dvs. de rambursare nr. ......depusă în dala de .................., aferentă anului .................., perioadei ..................- .................., .................................. s-a solicitat rambursarea sumei de .................. lei.

În vederea soluţionării respectivei solicitări de rambursare, vă rugăm să transmiteţi, la adresa de mail ....................................., /adresa ............................, în termen de cel mult o lună de la data primirii prezentei cereri, copii scanate ale următoarelor documente/următoarele documente:

- factura nr. ......din data ..................;

- documentul de import nr. .......... din data de ..................;

- alte documente (de ex, contract prestări servicii, documente de plată etc.)

 

Director coordonator,

 

Întocmit, .................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

 

Tel: +021 307 57 63

 

 

Fax :

 

 

e-mail :

Nr.

 

 

 

 CERERE DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 CERERE DE ALTE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 

Autoritatea competentă din statut membru în care este stabilit solicitantul

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tara de rezidenţă .............................................................................................................................

 

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă ...........................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cod poştal ................................. Telefon ................................. e-mail ..........................................

 

 

Prin Cererea de rambursare nr. ...... din data de ..................,  aferentă anului .................., perioadei ..................- .................., depusă de către ................................., Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală ................................., s-a solicitai rambursarea din România a sumei de .................. lei, în conformitate eu prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CH, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare.

În vederea soluţionării respectivei solicitări de rambursare, vă rugăm să ne comunicaţi, la adresa de mail ....................................., următoarele informaţii:

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Director coordonator,

 

Întocmit, .................................

 

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

 

Tel: +021 307 57 63

 

 

Fax :

 

 

e-mail :

Nr.

 

 

 

 CERERE DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 CERERE DE ALTE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 

Către: (de ex. persoana impozabilă stabilită în România care a emis factura nr. ......... )

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cererea de rambursare nr. ...... din dala de ..................,  aferentă anului .................., perioadei ..................- .................., depusă de către ................................., s-a solicitat rambursarea din România a sumei de .................. lei, în conformitate cu prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare.

 

În vederea soluţionării respectivei solicitări de rambursare, vă rugăm să transmiteţi, la adresa de mail  ...................................../adresa  ....................................., în termen de cel mult o lună de la data primirii prezentei cereri, copii scanate ale următoarelor documente/următoarele documente:

- factura nr. ......din data ..................;

- documentul de import nr. .......... din data de ..................;

- alte documente (de ex, contract prestări servicii, documente de plată etc.)

 

Director coordonator,

 

Întocmit, .................................

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

Nr.

Tel: +021 307 57 63

 

 

Aprobat,

Fax :

 

 

Director coordonator,

e-mail :

 

 

......................................

 

 

 

 

 

 

Avizat,

 

 

 

Şef compartiment specialitate,

 

 

 

......................................

 

 

 

REFERAT PENTRU ANALIZĂ DOCUMENTARĂ

 

A. Date de identificare ale persoanei impozabile

 

 

Solicitant

 

 

Denumire/Nume, Prenume ............................................................................................................

 

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Codul de înregistrare fiscală

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tara de rezidenţă .............................................................................................................................

 

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă ...........................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cod poştal ................................. Telefon ................................. e-mail ..........................................

 

 

B. Analiza documentară a cererii de rambursare nr. ...... /.................. aferentă anului .................., perioadei ..................- .................., prin care s-a solicitat suma de .................. lei.

Au fost solicitate următoarele: ..................................................., de la ..................................................., în data de .................., la care s-a primit  răspuns în data de ................../nu s-a primit răspuns.

Au fost analizate următoarele: ...............................................................................................

A fost efectuată cercetare la fata locului la .................................................., în perioada ..................................................

În urma analizei s-au constatat următoarele: ...............................................................................................

 

C. Concluzii:

 

a) Se propune aprobarea rambursării în sumă de                     .................. lei.

 b) Se propune respingerea rambursării TVA                          .................. lei.

 

Întocmit, .................................

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

Nr.

Tel: +021 307 57 63

 

 

Aprobat,

Fax :

 

 

Director coordonator,

e-mail :

 

DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

 

 

Către

 

 

Denumire/Nume, Prenume ............................................................................................................

 

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Codul de înregistrare fiscală al solicitantului

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tara de rezidenţă .............................................................................................................................

 

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă ...........................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cod poştal ................................. Telefon ................................. e-mail ..........................................

 

 

În baza art. 302 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 93 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene pentru anul ..................,  perioada ..................- ..................,  înregistrată cu nr. ...... din ..................,  cu numărul de referinţă .................. si a analizei/cercetării la fata locului efectuate în perioada .................., se stabileşte taxa pe valoarea adăugata de rambursat, astfel:

 

TVA solicitată la rambursare .................. lei

TVA aprobată la rambursare .................. lei

TVA respinsă la rambursare .................. lei

 

Motivul de fapt (detaliat pentru fiecare document de achiziţie, document de import)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Temeiul de drept

Act normativ: ....................................., art. ....., paragraful ...., pct. ..... lit. ..... alin. .....

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165. 167 sau 168. după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, eu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată, la organul fiscal competent. În conformitate cu dispoziţiile art.272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art.270 alin.(l) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ................................................

 

Cod MFP: 14.13.02.02/18                                                                  www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 3

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BUCUREŞTI

 

MFP

 

Str. Dimitrie Gerata, nr. 13

 

Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi

sector 2, Bucureşti

 

Nr.

Tel: +021 307 57 63

 

 

Aprobat,

Fax :

 

 

Director coordonator,

e-mail :

 

DECIZIE

pricind stabilirea diferenţelor de ta\ă pe valoarea adăugată rambursată în condiţiile art. 302 alin. (l) lit. a) din Codul fiscul

 

Către

 

 

 

Denumire/Nume, Prenume ............................................................................................................

 

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Codul de înregistrare fiscală al solicitantului

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tara de rezidenţă .............................................................................................................................

 

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă ...........................................................................................

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Cod poştal ................................. Telefon ................................. e-mail ..........................................

 

 

În baza an. 302 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 93 alin. (3) din Legea nr.207 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de rambursare nr. ...... din data de .................. a fost aprobată rambursarea sumei de .................., lei.

 

Având în vedere rectificarea sumei solicitate ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive, comunicate prin cererea de rambursare declaraţia de ajustare a pro-rutei transmisă electronic în data de .................. ,

Se stabilesc diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rambursate, după cum urmează:

diferenţă suplimentară de plată de .................. lei Suma rambursată necuvenit se plăteşte in funcţie de dala comunicării prezentei, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună. termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună. termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru neplata sumelor stabilite se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legii.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

SAU

diferenţă suplimentară de rambursai de .................. lei.

Diferenţele suplimentare de taxă pe valoarea adăugată urmează procedura prevăzută la art. 165, 167 sau 168, după caz, din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris, se poate formula contestaţie la organul fiscal, în conformitate cu dispoziţiile art.272 din Legea nr.207 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art.270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Director coordonam,

Numele şi prenumele ................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ................................................

 

Cod MFP: 14.13.02 02/19                                                                  www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de decizii

 

I. Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Denumirea formularului: Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

Cod MFP: 14.13.02.02/18

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul aplicaţiei informatice.

Se utilizează la stabilirea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adăugată rambursate.

Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi de la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal competent.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului,

II. Decizie privind stabilirea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

Denumirea formularului: Decizie privind stabilirea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condiţiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

Cod MFP: 14.13.02.02/19

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul aplicaţiei informatice.

Se utilizează la stabilirea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată rambursate, respectiv fie a diferenţelor suplimentare de plată, fie a diferenţelor suplimentare de rambursat rezultate în urma rectificării sumei deja aprobate la rambursare, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive comunicate de solicitant.

Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi de la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin completarea, după caz, a diferenţei suplimentare de plată sau a diferenţei suplimentare de rambursat.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal competent.

Se păstrează;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 octombrie 2016, hotărăşte:

Art. I.- Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancţiunii disciplinare «mustrare», iar neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 februarie 2017 atrage aplicarea sancţiunii disciplinare «avertisment», cu posibilitatea aplicării unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, conform art. 1 pct. A.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 19 octombrie 2016.

Nr. 10.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii MED LIFE BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor ari. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 septembrie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea MED LIFE BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10716/2004, cod unic de înregistrare 16563248/2004, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-404/2007, reprezentată de către domnul Preda Dorin, în calitate de director executiv,

si a constatat următoarele:

La data controlului, directorul executiv al Societăţii MED LIFE BROKER DE ASIGURARE şi REASIGURARE - S.R.L. nu a făcut dovada obţinerii unui certificat de absolvire a programului de pregătire profesională continuă a conducătorilor executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

De asemenea, personalul propriu cu atribuţii de intermediere a contractelor de asigurare şi/sau reasigurare din cadrul societăţii nu a făcut dovada obţinerii unui certificat de pregătire profesională continuă în domeniul intermedierilor în asigurări.

Fapta sus-menţionată constituie nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. I) şi art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi ale art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din legea sus-menţionată.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societatea MED LIFE BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10716/2004, cod unic de înregistrare 16563248/2004, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-404/2007, până la data la care conducătorul executiv îndeplineşte prevederile legii speciale şi ale normelor date în aplicarea acesteia referitoare la pregătirea profesională continuă a conducătorilor executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2.Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură CU regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţă clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 octombrie 2016.

Nr. 2.035.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.