MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 679/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 495 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

290. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

291. - Decizie privind numirea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

292. - Decizie pentru eliberarea domnului Dorin-Emil Măntescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

903. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 495

din 30 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.563/101/2014 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civila, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.806D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei autoarele excepţiei de neconstituţionalitate au depus o cerere de judecare în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că este atributul exclusiv al instanţei de judecată de a analiza un eventual concurs între normele speciale şi cele generale de procedură. Acest aspect excedează sferei de competenţă a Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte controlul de constituţionalitate al textului legal criticat. În consecinţă, pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 20 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.563/101/2014, Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin, având calitatea de administratori judiciari - părţi pârâte, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind obligarea acestora la plata unei sume de bani reprezentând prejudicii materiale produse prin fapta lor.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate nu fac vreo menţiune cu privire la dosarele asociate rezultate ca urmare a unei cereri contencioase în urma căreia se pronunţă o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă guvernat de Legea nr. 85/2006 respectiv Legea nr. 85/2014 şi dispoziţiile legale cu privire la procedura aplicabilă acestor dosare.

7. În acest sens arată că procedura insolvenţei este o procedură specială, guvernată de o lege specială, respectiv toate dosarele asociate care derivă din dosarul de insolvenţă sunt într-o strânsă legătură cu procedura la care este supusă societatea debitoare. Apreciază că dacă dosarul principal de insolvenţă a fost constituit înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, atunci şi toate dosarele constituite ca urmare a unei cereri contencioase soluţionate printr-o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă sunt supuse legii vechi. În măsura în care cererea de deschidere a procedurii a fost formulată sub imperiul legii vechi, aceasta va fi aplicabilă tuturor procedurilor judiciare incidente, ocazionate de respectiva cerere de insolvenţă.

8. În concluzie, arată că dispoziţia legală criticată reglementează cu privire la situaţia proceselor în curs de judecată şi a executărilor silite începute sub vechea lege, fără a reglementa însă cu privire la situaţia dosarelor rezultate ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă. Drept urmare, apreciază că se impune reformularea art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă.

9. Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şt Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.”

15. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie astfel cum se interpretează prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 124 alin. (2) privind caracterul unic, imparţial şi egal pentru toţi al justiţiei şi art. 126 privind instanţele judecătoreşti din Legea fundamentală.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că art. 24 din Codul de procedură civilă prevede că „Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare”. Această prevedere legală trebuie privită în coroborare cu soluţia legislativă prevăzută de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, care dispune că „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”.

17. Art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, criticat în prezenta cauză, prevede că „Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi”. Curtea reţine că această dispoziţie legală trebuie privită, de asemenea, în coroborare cu prevederile art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, potrivit cărora „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”.

18. Astfel, Curtea constată că, pe de o parte, legea nouă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare (art. 24 din Codul de procedură civilă - principiul aplicării imediate a legii noi), iar. pe de altă parte, „procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi” [art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă - principiul supravieţuirii legii vechi],

19. Prin Decizia nr. 620 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 6 ianuarie 2015, paragraful 22, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 24 din Codul de procedură civilă au fost adoptate de legiuitor în cadrul competenţei sale, astfel cum este consacrată prin prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, considerent care îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. În continuare, Curtea observă că autoarele excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţia legală din perspectiva faptului că aceasta nu reglementează cu privire la anumite situaţii tranzitorii, respectiv cu privire la situaţia dosarelor rezultate ca urmare a unei cereri contencioase, înregistrate pe tărâmul legii noi, în legătură cu un dosar de insolvenţă constituit în temeiul legii vechi. Drept urmare, apreciază că se impune reformularea art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă.

21. În legătură cu această critică, în primul rând, Curtea observă, referitor la noţiunea de dosar asociat, că aceasta a fost menţionată de Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.049/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2014, prin art. 11421 alin. (4) potrivit căruia „Orice cerere contencioasă în urma căreia se pronunţă o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă existent se înregistrează ca dosar asociat chiar de la depunerea ei şi se repartizează manual aceluiaşi judecător-sindic.”. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat un nou regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti prin Hotărârea nr. 1.375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 28 decembrie 2015, care prevede la art. 142 alin. (2) că „Dosarul de fond, în procedurile privind insolvenţă, este constituit din dosarul de bază şi, dacă este cazul, din dosare asociate

22. În al doilea rând, în legătură cu chestiunea legii de procedură aplicabilă cauzelor, Curtea observă, cu titlu de exemplu, că Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă, în soluţionarea unui recurs în cadrul căruia recurenţii au adus în discuţie legea de procedură aplicabilă, întrucât noul Cod de procedură civilă a lăsat nesoluţionată chestiunea legii aplicabile în situaţia conexării unor cauze guvernate de ambele Coduri, a interpretat legea şi a hotărât, prin Decizia nr. 1.535 din 4 iunie 2015, că în situaţia conexării unor cauze guvernate de ambele coduri, ca efect al conexării, dosarul repartizat ultimei instanţe învestite îşi pierde propria individualitate, şi chiar dacă cererile urmează a fi soluţionate distinct, procesul rămâne unul singur şi, în măsura în care a început anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, nu îi este aplicabil acesta, potrivit regulii instituite de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, ci Codul de procedură civilă din 1865.

23. Aşadar, Curtea reţine că aspectele semnalate de autoarele excepţiei de neconstituţionalitate privesc chestiuni de interpretare şi aplicare a legii de către instanţa de judecată.

24. Totodată, din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarele acesteia solicită modificarea şi completarea dispoziţiilor legale criticate, în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă, fapt ce excedează competenţei Curţii Constituţionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

25. Aşadar, Curtea constată că susţinerile autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, soluţionarea acestora excedând competenţei sale.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.563/101/2014 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere cererea domnului Gabriel Liviu Ispas, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.754/S.S.C. din 1 septembrie 2016, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2016, domnul Gabriel Liviu Ispas se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 290.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.10.371 din 31 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.451 din 1 septembrie 2016,

în temeiul art.15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 2016, doamna Nicoleta-Claudia Moldovan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dorin-Emil Măntescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

Având în vedere cererea domnului Dorin-Emil Măntescu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.383 din 26 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2016, domnul Dorin-Emil Măntescu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 292.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale

 

Văzând Referatul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.892 din 19 august 2016,

în temeiul prevederilor:

- art. 17 alin. (6) şi ale art. 55 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;

- Hotărârii Guvernului 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şt prezentarea anumitor produse vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2016.

Nr. 903.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

do control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează cadrul general prin care se instituie procedurile de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietate.

Art. 2. - (1) Autoritatea competentă care verifică şi certifică vinul varietal în raport cu legislaţia de referinţă este Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.

(2) Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul O.N.V.P.V. verifică respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Vinul varietal este vinul fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică, care poartă numele unui soi dintre cele prevăzute la alin. (2) şi care defineşte un produs care respectă următoarele cerinţe:

a) provine din struguri recoltaţi din plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul plantaţiilor viticole (denumit în continuare R.P.V.), cu denumirea soiului admis pentru a produce vin varietal;

b) strugurii din care este obţinut vinul varietal trebuie să provină în proporţie de cel puţin 85% exclusiv din unul dintre soiurile prevăzute la alin. (2);

c) este produs în România, din struguri recoltaţi în arealele viticole, delimitate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Vinul varietal este produs din struguri proveniţi din următoarele soiuri de viţă-de-vie: Aligote, Burgund mare, Băbească neagră, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Fetească regală, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot gris, Pinot noir, Riesling italian, Sauvignon blanc, Syrah.

(3) Lista soiurilor menţionată la alin. (2) se completează şi se actualizează anual şi se notifică la Comisia Europeană de O.N.V.P.V

Art. 4. - Dreptul de a folosi în etichetare numele soiului de viţă-de-vie se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin autorizaţia de producător de struguri destinaţi producerii de vin varietal, autorizaţia de producător de vin varietal sau certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinului varietal, emise de către O.N.V.P.V., după caz,

Art. 5. - Caracteristicile fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor varietale trebuie să fie conforme cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri pentru obţinerea de vinuri varietale şi a unităţilor de vinificaţie

 

Art. 6. - O.N.V.P.V. autorizează plantaţiile producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale şi unităţile de vinificaţie.

Art. 7. - Metodologia de autorizare a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale, precum şi a unităţilor de vinificaţie se face în baza procedurilor elaborate de către O.N.V.P.V., în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Controlul, verificarea şi certificarea vinurilor varietate

 

Art. 8. - Controlul vinului varietal în vederea certificării se efectuează în strictă conformitate cu procedura de control a O.N.V.P.V. prin:

a) control periodic, efectuat de către comisiile de evaluare a vinurilor în vederea certificării pentru comercializare, conform procedurilor specifice elaborate de către O.N.V.P.V., cu respectarea legislaţiei în vigoare;

b) control sistematic, prin evidenţa declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, centralizarea mişcărilor de produse vitivinicole destinate producerii vinurilor varietale şi certificarea atestării dreptului de comercializare a vinurilor varietale.

Art. 9. - În conformitate cu legislaţia în vigoare, controlul vinurilor varietale constă în:

a) verificarea trasabilităţii vinurilor varietale;

b) verificarea parametrilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor varietale.

Art. 10. - (1) Evaluarea vinurilor se face pe loturi, în faza anterioară îmbutelierii în vederea comercializării sau chiar şi după îmbuteliere, dar obligatoriu înainte de faza de etichetare.

(2) Acordarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor varietale se face conform procedurii specifice de certificare, emisă de către O.N.V.P.V.

(3) Pentru orice vin varietal care a suferit modificări calitative în sens negativ, nu se încadrează în parametrii fizico-chimici şi caracteristicile organoleptice corespunzătoare sau a fost supus unor tratamente şi practici oenologice neautorizate, O.N.V.P.V. poate dispune suspendarea sau anularea certificatului de atestare a dreptului de comercializare ca vin varietal şi sesizează inspectorii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Dacă vinul varietal evaluat de către comisii nu corespunde cerinţelor pentru a fi comercializat ca vin cu denumire de soi, acesta este scos din evidenţele O N.V.P.V. privind vinurile varietale, iar producătorul este notificat de către O.N.V.P.V. în maximum 5 zile.

(5) Comercializarea vinului menţionat la alin. (4) se face prin încadrarea în categoria „vin” (alb, rose, roşu).

Art. 11. - (1) Comercializarea vinurilor varietale trebuie să respecte legislaţia în vigoare,

(2) Procesatorii şi/sau îmbuteliatorii de vin varietal au obligaţia de a asigura trasabilitatea acestuia, prin intermediul documentelor şi registrelor de evidenţă întocmite de către aceştia.

(3) La etichetarea vinurilor varietale îmbuteliatorul se obligă să garanteze veridicitatea tuturor informaţiilor care prezintă consumatorului identitatea vinului respectiv.

(4) Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorului în sensul precizat de legislaţia în vigoare este interzisă în etichetarea vinurilor varietale orice trimitere la o parte sau un întreg din numele unei denumiri de origine controlată sau unei indicaţii geografice.

Art. 12. - (1) Taxele de autorizare şi certificare a vinurilor varietale sunt:

a) taxa de autorizare a plantaţiilor furnizoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale este 20 lei/hectar/an;

b) taxa de certificare a vinurilor varietale este de 12 lei/hectolitru.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) lit. a) se achită la data autorizării plantaţiilor furnizoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale.

(3) Taxa prevăzută la alin. (1) lit. b) se achită la data acordării certificatului de comercializare a vinurilor varietale.

(4) Taxele se vor plăti în contul IBAN nr. R007TREZ70220G335000XXXX, C.I.F. 26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, adresa: Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 021719.

(5) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri proprii ale O.N.V.P.V. în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 13. - La solicitarea deţinătorilor de plantaţii pentru producerea de struguri cu denumire de origine controlată/indicaţie geografică cărora le-au fost emise autorizaţii, strugurii din recolta anului 2016 pot fi utilizaţi/comercializaţi în vederea obţinerii vinului varietal, cu notificarea O.N.V.P.V.

Art. 14. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, O.N.V.P.V. va elabora metodologia şi procedura de atestare, control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale, care se aprobă prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.