MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 680/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 455 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

 

1.016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie

 

1.445. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016

 

1.938. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 455

din 28 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Eugen Tăbăcaru în Dosarul nr. 5.277/2/2012* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.313D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că părţile Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor au transmis la dosar note scrise conţinând punctul lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate, în sensul netemeiniciei acesteia.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că textele de lege criticate nu încalcă dreptul de acces liber la justiţie sau dreptul la un proces echitabil, iar intervenţia unui act normativ nou nu conduce la restrângerea unor drepturi sau libertăţi.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Decizia nr. 3.931 din 19 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.277/2/2012*, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a Imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru

pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Eugen Tăbăcaru într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei prin care Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a admis cererea de obligare a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire, conform dispoziţiilor Legii nr. 247/2005, în dosarul de despăgubire înaintat Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de Comisia locală de fond funciar Măgurele cu propunerea de acordare de despăgubiri.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că art. 4 din Legea nr. 165/2013 încalcă principiul neretroactivităţii legii civile, arătând că legea nouă nu se poate aplica cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a acesteia şi care au ca obiect obligarea autorităţilor statului, în speţă Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea titlului de despăgubire în baza Legii nr. 247/2005. Susţine că textul de lege menţionat contravine art. 52 din Constituţie, având în vedere că persoana care s-a adresat instanţei de judecată pentru nesoluţionarea în termen legal a unei cereri este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins în concordanţă cu legea în vigoare la momentul invocării acestui drept. Paguba creată unei persoane prin nesoluţionarea în termen a cererii sale nu poate fi adâncită prin obligarea persoanei să parcurgă o altă procedură administrativă instituită de o lege apărută după ce persoana în cauză s-a plâns instanţei de refuzul nejustificat al autorităţii publice de soluţionare a cererii sale. Susţine că se încalcă şi textele constituţionale şi convenţionale care consacră soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, acesta referindu-se atât la durata procedurilor administrative, cât şi la timpul necesar finalizării procedurilor judiciare. În ce priveşte prevederile art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 arată că ocale de atac extraordinară de reformare, aşa cum este recursul, nu poate fi soluţionată de aceeaşi instanţă care a pronunţat hotărârea în fondul cauzei, ci de o instanţă superioară acesteia, pentru că, altfel, recursul s-ar transforma într-o cale de atac de retractare, partea fiind lipsită practic de dreptul la un recurs efectiv. Susţine, totodată, că atât timp cât recursul în contencios administrativ se transformă, potrivit textului de lege criticat, dintr-o cale de atac de reformare într-una de retractare, nu se mai poate vorbi de o garanţie a statului faţă de controlul judecătoresc efectiv în materia contenciosului administrativ. Susţine că se încalcă şi dreptul persoanei de a folosi căile de atac, garantat de art. 129 din Constituţie.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia cu privire la constituţionalitatea textelor de lege criticate.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că este inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013, întrucât acestea nu pot fi disociate de indicarea expresă a dispoziţiilor incidente în soluţionarea litigiului aflat pe rolul instanţei judecătoreşti. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 arată că, în opinia sa, este neîntemeiată.

10. Avocatul Poporului consideră că textele de lege supuse controlului de constituţionalitate nu contravin dispoziţiilor din Legea fundamentală şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei, astfel că nu pot fi reţinute criticile formulate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şt ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi cele ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, procesul în cadrul căruia a fost ridicată prezenta excepţie era pendinte pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, astfel că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013. Totodată, ţinând cont şi de obiectul cauzei (cerere de obligare a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea titlului de despăgubire pentru un imobil care nu poate fi restituit în natură), se observă că autorul excepţiei îşi formulează critica prin raportare la prevederile art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege, deşi nu menţionează expres acest lucru. Prin urmare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, în realitate, prevederile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 34 alin. (1)din Legea nr. 165/2013, precum şi prevederile art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013. Textele de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe roiul instanţelor (...).”;

- Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013: „(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.”;

- Art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013: „(1) Procesele în primă instanţă, precum şi căile de atac în materia contenciosului administrativ şi fiscal, în curs de judecată la data schimbării, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, a competenţei instanţelor legai învestite se judecă de instanţele devenite competente potrivit prezenţei legi.

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casape şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care, potrivit prezentei legi, sunt de competenţa curţilor de apel se trimit la curţile de apel. (...)

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativă, la instanţele devenite competente să le judece.*

14. În opinia autorilor excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 15 alin. (2) care instituie regula neretroactivităţii legii civile, art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 126 privind instanţele judecătoreşti şi art. 129 care reglementează cu privire la folosirea căilor de atac. De asemenea, prin raportare la art. 11 şi art. 20 din Constituţie, sunt invocate şi prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că a fost ridicată în cursul soluţionării recursului formulat de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor împotriva sentinţei prin care Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a admis cererea de obligare a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire, conform dispoziţiilor Legii nr. 247/2005, în dosarul de despăgubire înaintat Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de Comisia Locală de Fond Funciar Măgurele cu propunerea de acordare de despăgubiri.

16. Prin Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. Autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate critică, în esenţă, aceeaşi interpretare care a fost constatată ca neconstituţională prin decizia menţionată şi, având în vedere că această decizie a fost pronunţată ulterior sesizării instanţei constituţionale cu soluţionarea prezentei excepţii, rezultă că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 a devenit inadmisibilă. Aceasta deoarece, în măsura în care instanţa constituţională a constatat constituţionalitatea textului criticat într-o anumită interpretare, ce rezultă direct din dispozitivul deciziei, devin incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, Totodată, faţă de soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, Curtea subliniază, în conformitate cu cele statuate cu valoare de principiu în jurisprudenţa sa anterioară, că decizia de constatare a neconstituţionalităţii menţionată reprezintă temei al revizuirii conform art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 sau art. 509 pct. 11 din Codul de procedură civilă, după caz, în cauza în care a fost invocată prezenta excepţie (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 122 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 27 mai 2014).

17. În ce priveşte prevederile art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013, Curtea observă că acestea stabilesc regula procedurală potrivit căreia recursurile aflate, la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care, potrivit acestei legi, intră în competenţa de soluţionare a curţilor de apel se trimit pe cale administrativă la aceste instanţe devenite competente să le judece. Critica de neconstituţionalitate formulată în cauza de faţă vizează, la fel ca şi cea analizată de Curtea constituţională prin Decizia nr. 370 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2014, faptul că aceeaşi instanţă ajunge să judece de două ori acelaşi dosar, atât în fond, cât şi în recurs.

18. Prin decizia menţionată, Curtea Constituţională a aplicat acelaşi raţionament utilizat atunci când a examinat dispoziţii legale similare, cuprinse în Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, în prezent abrogată, dispoziţii care vizau acelaşi tip de măsuri ca şi cele reglementate prin textele de lege criticate în prezenta cauză. Astfel, potrivit art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005, recursurile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data intrării în vigoare a legii menţionate şi care, potrivit acesteia, erau de competenţa curţilor de apel urmau să se trimită pe cale administrativă la instanţele menţionate, fără a se mai pronunţa o hotărâre de declinare a competenţei.

19. Curtea a apreciat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenţei sale, astfel cum este determinată prin dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii” (Decizia nr. 137 din 21 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006). Curtea a reţinut, totodată, că, deşi prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenţa materială aceeaşi instanţă urmează să soluţioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, acesta nu constituie un fine de neconstituţionalitate, întrucât judecata se realizează în complete cu compunere diferită. Curtea a constatat că reglementarea are caracter tranzitoriu, iar părţile beneficiază de toate drepturile şi garanţiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil. În plus, noua soluţie legislativă nu instituie nicio discriminare şi, ca atare, nu contravine nici principiului egalităţii de tratament între subiectele de drept.

20. Curtea a mai reţinut că dispoziţiile legale examinate nu aduc atingere principiului imparţialităţii instanţelor judecătoreşti, în contextul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală şi de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Sub acest aspect, Curtea a subliniat că judecarea recursului de către aceeaşi instanţă care a soluţionat apelul, dar în complete diferite, nu constituie în sine o prezumţie a lipsei de imparţialitate a judecătorilor care se pronunţă asupra recursului, remarcând, în acelaşi timp, că cele două căi de atac - apelul şi recursul - sunt guvernate de reguli procedurale distincte, menite să asigure realizarea dreptului la un proces echitabil.

21. Curtea s-a pronunţat, în sensul arătat, prin mai multe alte decizii, dintre care, cu titlu de exemplu, se reţin: Decizia nr. 760 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, Decizia nr. 447 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 920 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 3 decembrie 2007, sau Decizia nr. 709 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010,

22. De altfel, Curtea a observat că din Expunerea de motive a Legii nr. 2/2013 rezultă că raţiunea adoptării normelor tranzitorii criticate în prezenta cauză a fost reprezentată de modificările intervenite prin noul Cod de procedură civilă sub aspectul competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti. Măsurile reglementate prin acestea au ca scop asigurarea unei repartizări echilibrate a cauzelor pe rolul instanţelor civile, cu finalitatea aplicării în condiţii optime a dispoziţiilor noii reglementări procesual civile.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Eugen Tăbăcaru în Dosarul nr. 5.277/2/2012* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

II. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin, (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ridicată de acelaşi autor în aceiaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile menţionate sunt constituţionale în raport cu criticile formulate

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1910 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 25 august 2016.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte:

a) modul de organizare a accesului în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, denumite în continuare centre;

b) regulile de ordine interioară în centre;

c) modul de organizare a pazei centrelor;

d) modul de organizare a supravegherii şi escortării solicitanţilor de azil faţă de care s-a dispus măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat, denumite în continuare spaţii închise, pe timpul deplasării în afara acestora.

Art. 2. - (1) Centrele sunt destinate cazării următoarelor categorii de persoane:

a) solicitanţii de azil care nu dispun de mijloace materiale necesare pentru întreţinere până la încetarea dreptului de a rămâne pe teritoriul României, în limita locurilor disponibile;

b) solicitanţii de azil pe perioada derulării procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil;

c) solicitanţii de azil faţă de care a fost dispusă măsura plasării în spaţii închise special amenajate, potrivit art. 192 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;

d) beneficiarii protecţiei internaţionale, în condiţiile legii;

e) solicitanţii de azil faţă de care a fost dispusă măsura stabilirii reşedinţei într-un centru, potrivit art. 192 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în aplicarea corespunzătoare a art. 192 alin. (4) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în centre pot fi cazaţi şi membrii de familie ai solicitanţilor de azil.

Art. 3. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au înţelesul stabilit prin Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Accesul solicitanţilor de azil şi al altor persoane în centre

 

SECŢIUNEA 1

Accesul solicitanţilor de azil

 

Art. 4. - (1) Activităţile aferente cazării solicitanţilor de azil în centre se realizează sub coordonarea personalului principal de serviciu pe centru.

(2) Cazarea în centre a solicitanţilor de azil se face pe baza cererii de cazare aprobate de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

(3) Modelul cererii de cazare a solicitanţilor de azil în centre este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) La momentul cazării în centre, solicitanţii de azil sunt informaţi cu privire la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării lor în centru.

(2) Informarea se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi redactat într-o limbă pe care străinul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege şi în care poate comunica în mod clar. Dacă este cazul, pentru o înţelegere adecvată din partea solicitantului, informarea se poate realiza şi oral, prin intermediul unui interpret apt să asigure o comunicare corespunzătoare.

(3) Informaţiile referitoare la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt afişate în fiecare cameră de cazare, într-o limbă de circulaţie internaţională.

Art. 6. - (1) La momentul cazării în centre a solicitanţilor de azil se efectuează următoarele activităţi:

a) controlul corporal şi al bagajelor;

b) controlul medical.

(2) Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează de către personalul de serviciu pe centru care întocmeşte un proces-verbal în care menţionează, în mod obligatoriu:

a) sumele de bani şi/sau bunurile aflate asupra solicitantului de azil la momentul efectuării controlului ori faptul că acesta nu avea asupra sa sume de bani sau alte bunuri;

b) documentele care atestă identitatea solicitantului de azil, aflate asupra sa la momentul efectuării controlului, ori faptul că acesta nu avea asupra sa asemenea documente;

c) urme vizibile de violenţă pe care le prezintă solicitantul de azil la momentul efectuării controlului sau faptul că acesta nu prezintă urme vizibile de violenţă.

(3) Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează în prezenţa unui martor asistent. Controlul corporal se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu persoana controlată, fără a aduce atingere verificărilor efectuate din motive de securitate, cu respectarea deplină a principiului demnităţii umane şi a integrităţii fizice şi mentale.

(4) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.

(5) Procesul-verbal menţionat la alin. (2), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se întocmeşte în două exemplare care se semnează de către persoana controlată, de lucrătorul care a efectuat controlul şi de martorul asistent. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează persoanei controlate, sub semnătură.

Art. 7. - (1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este de a verifica amănunţit dacă solicitanţii de azil posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a altor persoane cazate în centru ori a personalului, obiecte de valoare sau sume de bani, documente de călătorie ori de identitate pe baza cărora poate fi stabilită sau confirmată identitatea solicitanţilor de azil, precum şi orice alte elemente care pot fi considerate probe sau dovezi circumstanţiale în procedura de determinare a statului membru responsabil.

(2) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, pe care persoanele controlate le posedă, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate.

(3) în cazul în care sunt descoperite obiecte, materiale sau substanţe interzise de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.

(4) Persoanele care urmează a fi cazate în centru pot păstra îmbrăcămintea personală, cu excepţia cazurilor când, din motive de igienă colectivă sau de securitate, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispun ca îmbrăcămintea personală a solicitanţilor de azil să fie spălată, dezinfectată şi/sau depozitată într-un loc special amenajat.

Art. 8. - (1) Controlul medical se efectuează de către medicul centrului, după efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, în condiţii de confidenţialitate, cu respectarea intimităţii şi demnităţii persoanei.

(2) în situaţia în care activitatea aferentă cazării solicitanţilor de azil are loc atunci când nu este prezent medicul, asistentul medical realizează triajul medical. În acest caz, controlul medical urmează a se realiza la sosirea medicului.

(3) în vederea evaluării stării de sănătate, solicitantul de azil va da o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a consumat droguri sau dacă suferă de boli cronice, afecţiuni psihice ori afecţiuni infectocontagioase.

(4) Rezultatul controlului medical, inclusiv existenţa eventualelor urme de violenţă, se consemnează, în mod obligatoriu, în Registrul de consultaţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în fişa medicală întocmită pentru fiecare solicitant de azil cazat îh centru. În cazul în care se constată existenţa unor urme de violenţă, medicul informează despre aceasta, de îndată, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.

(5) Atunci când există suspiciunea că solicitantul de azil suferă de o boală infecto-contagioasă care ar putea pune în pericol sănătatea celorlalţi solicitanţi de azil cazaţi în centru sau a personalului centrului ori când acesta prezintă documente medicale din care rezultă că suferă de o asemenea boală sau când personalul medical constată că starea de sănătate a străinului este deosebit de gravă, solicitantul de azil va fi prezentat la unitatea spitalicească specializată cea mai apropiată în funcţie de afecţiunea prezentată, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - În momentul cazării în centre, solicitanţii de azil primesc, pe bază de semnătură, lista bunurilor care le sunt distribuite.

Art. 10. - Dispoziţiile prevăzute la art. 4-9 se aplică şi beneficiarilor protecţiei internaţionale în România şi membrilor de familie ai acestora, precum şi persoanelor cazate în centru potrivit art. 192 alin. (4) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale incidente în părţile care îi privesc.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Accesul solicitanţilor de azil faţă de care a fost dispusă măsura plasării în spaţiu închis

 

Art. 11. - Activităţile aferente introducerii în spaţiile închise a solicitanţilor de azil se realizează sub coordonarea personalului principal de serviciu pe spaţiul închis.

Art. 12. - (1) Introducerea în spaţii închise a solicitanţilor de azil se face în baza următoarelor documente:

a) ordonanţa prin care procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de apel în circumscripţia căruia se află centrul în care este constituit spaţiul închis, a dispus plasarea într-un spaţiu închis;

b) nota de introducere în spaţiul închis, aprobată de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

(2) Modelul notei de introducere în spaţiul închis este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. - (1) Solicitanţii de azil sunt informaţi imediat după introducerea în spaţiile închise despre motivele plasării lor în aceste spaţii, procedura pentru contestarea măsurii, posibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în condiţiile legii, despre posibilitatea prelungirii, suspendării sau încetării măsurii, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au pe durata cazării lor în spaţiile închise, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării lor în aceste spaţii/după caz.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 şi redactat în limba pe care solicitantul de azil o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege.

(3) Informaţiile referitoare la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în spaţiile închise sunt afişate în fiecare cameră de cazare, într-o limbă de circulaţie internaţională.

(4) Solicitantul de azil este informat în scris, de îndată, cu privire la dispunerea prelungirii măsurii plasării şi durata acesteia, suspendarea sau încetarea măsurii plasării în spaţiu închis, după caz.

(5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 şi redactat în limba pe care solicitantul de azil o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege.

Art. 14. - (1) La introducerea solicitanţilor de azil în spaţiile închise se efectuează controlul corporal şi al bagajelor, precum şi controlul medical, dispoziţiile art. 6 şi 8 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) în situaţia în care introducerea solicitanţilor de azil în spaţiile închise are loc atunci când nu este prezent medicul, asistentul medical realizează triajul medical şi ia măsuri pentru a asigura regimul alimentar şi medicaţia minimă necesară străinului. Asistentul medical informează medicul centrului despre orice situaţie deosebită privind starea de sănătate a solicitanţilor de azil introduşi în spaţiile închise. Controlul medical se realizează cu aplicarea dispoziţiilor art. 8 la sosirea medicului.

Art. 15. - (1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este cel prevăzut la art. 7 alin. (1).

(2) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, documentele care atestă identitatea, sumele de bani, obiectele de valoare, precum şi obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, pe care persoanele controlate le posedă, inclusiv telefoanele mobile, componentele, subansambluri le, accesoriile, cartelele S.I.M. şi dispozitivele de tip hands-free se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului/asistentului medical. De asemenea, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate inclusiv aparatele electronice cu funcţii de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrare, fotografiere, poziţionare globală de tip G.P.S., de tipul laptopurilor sau calculatoarelor personale.

(3) Persoanele cazate pot păstra îmbrăcămintea personală, excepţia prevăzută la art. 7 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege. se aplică dispoziţiile art. 7 alin. (3).

(5) Până la depozitarea în locurile special amenajate a documentelor, sumelor de bani, obiectelor sau materialelor reţinute de la persoanele cazate, responsabilitatea asigurării pazei acestora revine personalului principal de serviciu.

(6) Rezultatul controlului corporal şi al bagajelor, inclusiv reţinerea de documente, sume de bani, obiecte sau materiale, se consemnează într-un proces-verbal, dispoziţiile art. 6 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.

(7) Documentele, sumele de bani, obiectele sau materialele reţinute de la persoanele cazate cu ocazia controlului corporal şi al bagajelor se înscriu pe numele persoanelor în cauză, în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (6), în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la persoanele cazate în spaţiile închise, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 16. - (1) Documentele prevăzute la art. 12 alin. (1), precum şi toate documentele întocmite ulterior pe parcursul cazării în spaţiul închis, până la scoaterea definitivă din acesta, cu excepţia documentelor medicale, se introduc în dosarul personal al solicitantului de azil. Existenţa acestor documente se menţionează în Registrul de evidenţă a solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile închise, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Termenele de stocare şi condiţiile de ştergere/distrugere a documentelor personale ale solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile închise, ce conţin date cu caracter personal, sunt cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal!

 

SECŢIUNEA a 3-a

Accesul şi circulaţia vizitatorilor în incinta centrului, inclusiv în spaţiile închise

 

Art. 17. - În sensul prezentei secţiuni, prin vizitator se înţelege orice persoană care solicită intrarea în centru, inclusiv în spaţiile închise, cu excepţia următoarelor categorii:

a) solicitanţii de azil sau beneficiarii protecţiei internaţionale şi membrii lor de familie, cazaţi în centru;

b) personalul Inspectoratului General pentru Imigrări;

c) efectivele puse la dispoziţia centrului de către celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

Art. 18. - (1) Accesul vizitatorilor în incinta centrului, inclusiv în spaţiile închise, se face numai pe la postul de control-acces, în baza documentelor care atestă identitatea, cum ar fi cartea de identitate, paşaportul, cârdul de identitate diplomatic sau permisul de şedere.

(2) Accesul vizitatorilor în incinta centrului, inclusiv în spaţiile închise, este permis numai după legitimarea acestora de către personalul de serviciu în postul de control-acces şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitatorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11. Se interzice reţinerea la punctul de control-acces a documentelor în baza cărora se permite accesul în centru.

(3) Vizitatorii sunt supuşi controlului bagajelor şi, dacă se impune, controlului corporal.

(4) Scopul controlului bagajelor şi al controlului corporal este de a verifica dacă vizitatorii posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a persoanelor cazate în centru, inclusiv a celor cazate temporar în spaţiile închise, sau a personalului centrului.

(5) Controlul corporal se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu vizitatorul controlat, din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.

(6) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.

(7) Obiectele, materialele sau substanţele interzise sunt reţinute pe bază de proces-verbal şi depozitate în locuri special amenajate până la încheierea vizitei şi se restituie în momentul părăsirii centrului.

(8) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.

(9) Accesul în centru sau în spaţiile închise al grupurilor de persoane participante la diferite activităţi organizate în cadrul centrului sau al spaţiului închis, precum şi al autovehiculelor cu care se deplasează acestea se face pe baza unui tabel nominal, aprobat cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţii de către conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări.

(10) Deplasarea vizitatorilor în incinta centrului, inclusiv în spaţiul închis, se face numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului.

Art. 19. - (1) încărcătura autovehiculelor şi a altor mijloace de transport se verifică de către personalul postului de control-acces, iar accesul este permis numai dacă aceasta corespunde cu documentele de transport.

(2) Intrarea şi ieşirea autovehiculelor în şi din centru se consemnează de către personalul postului de control-acces în Registrul de evidenţă a autovehiculelor intrate/ieşite în/din centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.

 

CAPITOLUL III

Regulile de ordine interioară

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile, obligaţiile şi Interdicţiile solicitanţilor de azil cazaţi în centru

 

§1. Drepturile solicitanţilor de azil pe perioada cazării în centru

Art. 20. - (1) Pe perioada cazării în centru, solicitanţii de azil beneficiază în principal de următoarele drepturi:

a) să circule în incinta centrului şi în afara acestuia, cu respectarea programului centrului;

b) să comunice direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;

c) să primească pachete sau bani şi să efectueze cumpărături;

d) să primească şi să utilizeze sume de bani provenite din diverse surse de venit dobândite în condiţiile legii, precum salarii, alocaţii de stat, burse de studii sau ajutoare sociale;

e) să transmită cereri, sesizări sau plângeri;

f) să desfăşoare activităţi cultural-educative şi recreative organizate la nivelul centrului sau în afara acestuia;

g) să desfăşoare activităţi religioase.

(2) Pe perioada cazării în centru, solicitanţilor de azil li se asigură asistenţă medicală şi psihologică, spaţii de cazare, acces la duşuri şi grupuri sanitare, spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, materiale de igienă şi întreţinere, cazarmament şi lenjerie de pat, condiţii de curăţare şi uscare a efectelor personale.

(3) Solicitanţii de azil cu nevoi speciale beneficiază de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenţă în centrul de cazare.

§2. Obligaţiile solicitanţilor de azil pe perioada cazării În centru

Art. 21. - Pe timpul cazării în centre, solicitanţii de azil au următoarele obligaţii:

a) să respecte programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;

b) să respecte şi, după caz, să execute dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;

c) să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intră în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, unităţilor sanitare sau ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale;

d) să respecte obiceiurile şi intimitatea celorlalţi solicitanţi de azil cazaţi în centre;

e) să respecte repartizarea pe camere stabilite în momentul cazării în centru;

f) să întreţină curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;

g) să păstreze şi să întreţină în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;

h) să respecte măsurile medico-sanitare, inclusiv pe cele profilactice, stabilite de medicul centrului;

i) să informeze cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferă sau au suferit;

j) să participe la activităţile de instruire în situaţii de urgenţă şi să îşi însuşească prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplice întocmai când situaţia o impune.

§3. Interdicţiile solicitanţilor de azil pe perioada cazării în centru

Art. 22. - Pe perioada cazării în centru, solicitanţilor de azil le este interzis:

a) să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;

b) să exercite acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;

c) să incite, să organizeze, să sprijine sau să participe la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;

d) să părăsească incinta centrului fără informarea prealabilă a conducerii acestuia, în cazul în care faţă de solicitantul de azil s-a dispus măsura prevăzută la art. 192 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să ameninţe personalul, persoanele care execută misiuni în centre sau care se află în vizită, ceilalţi solicitanţi cazaţi în centre, precum şi oricare altă persoană;

f) să se exprime în public, prin limbaj, gesturi sau acte obscene;

g) să deţină, să comercializeze sau să consume băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;

h) să utilizeze focul deschis în afara spaţiilor pentru prepararea şi servirea hranei sau substanţe inflamabile;

i) să pătrundă în zonele marcate cu inscripţia „Accesul interzis”;

j) să blocheze căile de acces şi/sau de evacuare în/din spaţiile de cazare sau în/din spaţiile comune;

k) să confecţioneze şi să deţină obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4;

l) să tulbure liniştea şi ordinea în centru;

m) să împiedice cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centre;

n) să facă schimburi sau să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri;

o) să folosească serviciile altor solicitanţi de azil cazaţi în centru în interes personal, fără acordul acestora;

p) să folosească instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aducă modificări;

q) să ascundă în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;

r) să practice jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;

s) să utilizeze telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;

ş) să trimită sau să primească corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin prezentul regulament;

t) să fumeze în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;

ţ) să utilizeze reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;

u) să procure sau să deţină mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament;

v) să învelească în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat ori alte surse de căldură;

w) să realizeze improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;

x) să aducă în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrelor.

Art. 23. - Dispoziţiile art. 20-22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor de familie ai solicitanţilor de azil, solicitanţilor de azil faţă de care a fost dispusă măsura stabilirii reşedinţei într-un centru, potrivit art. 192 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor protecţiei internaţionale cazaţi în centru în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile solicitanţilor de azil pe perioada cazării în spaţiile închise

 

§1. Drepturile solicitanţilor de azil pe perioada cazării în spaţiile închise

Art. 24. - (1) Pe perioada cazării în spaţiile închise, solicitanţii de azil beneficiază, în principal, de următoarele drepturi:

a) să comunice, direct sau prin corespondenţă, cu persoane din afara spaţiului închis;

b) să primească pachete sau bani şi să efectueze cumpărături;

c) să transmită cereri, sesizări sau plângeri;

d) să desfăşoare activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber, şi să participe la activităţi de consiliere;

e) să desfăşoare activităţi religioase.

(2) Pe perioada cazării în spaţiile închise, solicitanţilor de azil li se asigură asistenţă medicală şi psihologică, spaţii de cazare, acces la duşuri şi grupuri sanitare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi cazarmament şi lenjerie de pat, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 25. - (1) în exercitarea dreptului prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. a), solicitantul de azil poate desfăşura următoarele activităţi:

a) să utilizeze pe cheltuiala proprie telefonul din incinta centrului, zilnic, între orele 9,00 şi 22r00;

b) să utilizeze, la cerere, telefonul mobil personal, în limita a 20 de minute zilnic, în camera de vizitare sau în alt spaţiu stabilit de conducerea centrului, pe perioada în care solicitantul de azil se află sub escortă în vederea deplasării în afara spaţiilor închise, utilizarea telefonului mobil este interzisă;

c) să fie vizitat de următoarele categorii de persoane:

(i) reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul azilului sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, zilnic, între orele 9,00 şi 20,00;

(ii) membrii de familie sau, motivat, de către alte persoane, de trei ori pe săptămână, între orele 10,00 şi 12,00 sau 14,00 şi 17,00, pe o durată de cel mult 60 minute/zi/vizită, de regulă, în zilele de marţi, vineri şi duminică;

(iii) reprezentantul legal sau de avocat, zilnic între orele 9,00 şi 20,00.

(2) Efectuarea vizitelor de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) se autorizează de către directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

(3) în situaţia în care nu există protocoale de cooperare încheiate cu organizaţiile sau organismele prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. (i), efectuarea vizitelor de către reprezentanţii acestora se autorizează de către inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări.

(4) Vizitele se desfăşoară în locuri special amenajate, iar personalul centrului înscrie menţiunile corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13.

(5) Solicitanţii de azil pot fi vizitaţi de maximum două persoane îh acelaşi timp. În situaţii justificate, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba ca străinii să fie vizitaţi de mai mult de două persoane în acelaşi timp.

(6) în situaţia în care vizitatorii încearcă, prin orice mijloace nelegale, scoaterea străinilor din spaţiile în care sunt cazaţi, personalul centrului împiedică desfăşurarea activităţilor nelegale şi sesizează, de îndată, autorităţile competente.

(7) Solicitantul de azil poate să primească şi să trimită corespondenţă, pe cheltuiala proprie, prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat sau prin fax.

(8) înainte de a fi înmânată solicitanţilor de azil, corespondenţa primită de aceştia se deschide de către personalul centrului în prezenţa destinatarului. Citirea corespondenţei de către personalul centrului este interzisă.

(9) în cazul în care la deschiderea corespondenţei primite de solicitantul de azil se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, inclusiv telefoane mobile, componente, subansambluri, accesorii, cartele S.I.M. şi dispozitive de tip hands-free, acestea sunt reţinute de către personalul centrului şi depozitate în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului/asistentului medical al centrului.

Art. 26. - (1) în exercitarea dreptului prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. b), solicitantul de azil poate desfăşura următoarele activităţi:

a) să primească de la persoanele care îi vizitează pachete cu bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 27;

b) să primească de la persoanele care îi vizitează sume de bani;

c) să solicite cumpărarea de bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 27.

(2) Pachetele sunt deschise şi controlate, în spaţiul special stabilit pentru vizite şi în prezenţa vizitatorului, de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.

(3) în cazul în care la controlul pachetului se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute îh anexa nr. 4, inclusiv telefoane mobile, componente, subansambluri, accesorii, cartele S.I.M. şi dispozitive de tip hands-free, acestea se restituie de îndată persoanei cane le-a adus, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege.

(4) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul pachetelor reţin aceste bunuri în baza unui proces-verbal şi informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.

(5) La solicitarea vizitatorului, sumele de bani, obiectele de valoare sau obiectele, materialele ori substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, inclusiv telefoanele mobile, componentele, subansambluri le, accesoriile, cartelele S.I.M. şi dispozitivele de tip hands-free, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege, sunt reţinute de către lucrătorii care efectuează controlul pachetelor şi depozitate, pe numele solicitantului de azil căruia îi sunt destinate, în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului sau asistentului medical al centrului.

(6) Sumele de bani primite de solicitantul de azil se preiau de către personalul centrului în baza unui proces-verbal, se depozitează în locuri special amenajate şi se înscriu, pe numele străinului, în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la persoanele cazate în spaţii închise.

(7) Sumele de bani înscrise pe numele solicitantului de azil în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la persoanele cazate în spaţii închise se pot utiliza pentru cheltuieli efectuate la solicitarea formulată în scris a acestora, pe perioada cazării în spaţiile închise.

(8) Cumpărarea de bunuri materiale prevăzută la alin. (1) lit. c) se face la solicitarea scrisă a solicitantului de azil, cu indicarea sursei financiare din care aceasta urmează a fi efectuată.

(9) Efectuarea de cumpărături se face săptămânal sau ori de câte ori se consideră necesar, prin grija personalului principal de serviciu pe centru, de către personalul desemnat de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, de la operatorii economici care activează în localitatea în care se găseşte centrul sau în localităţile limitrofe.

(10) Personalul desemnat cu efectuarea cumpărăturilor primeşte de la personalul principal de serviciu centralizatorul cumpărăturilor şi sumele de bani aferente şi procedează la efectuarea acestora. În situaţia în care este necesar, personalul care efectuează cumpărăturile realizează şi schimbul valutar al sumelor de bani primite în valută.

(11) După efectuarea cumpărăturilor, personalul desemnat împreună cu personalul principal de serviciu pe centru predau cumpărăturile şi o copie a documentelor justificative fiecărui solicitant de azil, sub semnătură.

(12) După predarea cumpărăturilor, în baza documentelor justificative, personalul principal de serviciu pe centru operează în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la persoanele cazate sumele cheltuite pentru fiecare solicitant de azil, stabilind soldul rămas.

Art. 27. - (1) în aplicarea prevederilor prezentului regulament, prin bunuri materiale care pot fi cumpărate, păstrate şi folosite de solicitanţii de azil pe perioada cazării în spaţii închise se înţelege:

a) produse alimentare;

b) articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;

c) articole de igienă;

d) produse din tutun;

e) articole necesare petiţionarii şi/sau corespondenţei, precum şi cartele telefonice;

f) jocuri recreative, cum ar fi şah, table, rummy sau cărţi de joc;

g) instrumente muzicale.

(2) Produsele alimentare prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi numai:

a) alimente preparate termic, cu termen de valabilitate de minimum 15 zile;

b) fructe şi legume proaspete sau conservate;

c) apă şi băuturi răcoritoare;

d) ceai şi cafea.

(3) Nu pot fi primite, cumpărate, păstrate sau folosite produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă.

Art. 28. - (1) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor materiale de natura celor prevăzute la art. 27 se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

(2) Medicul poate restricţiona primirea sau cumpărarea de către solicitanţii de azil bolnavi a unor alimente contraindicate în afecţiunile de care suferă aceştia ori a produselor din tutun.

Art. 29. - (1) în aplicarea art. 24 alin. (1) lit. c), solicitantul de azil poate desfăşura următoarele activităţi:

a) să adreseze cereri, sesizări sau plângeri directorului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în legătură cu activităţile realizate în spaţiile închise, urmând ca răspunsul la acestea să-i fie comunicat în termenul stabilit de reglementările în vigoare aplicabile în funcţie de obiectul cererii, sesizării sau plângerii;

b) să adreseze cereri, sesizări sau plângeri către autorităţile publice române sau străine, inclusiv către instanţele de judecată ori către organizaţiile sau organismele neguvernamentale naţionale sau internaţionale.

(2) Cererile, sesizările sau plângerile prevăzute la alin. (1) lit. b) se transmit prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, pe cheltuiala solicitantului de azil sau prin fax, prin grija personalului principal de serviciu.

Art. 30. - (1) lin aplicarea art. 24 alin. (1) lit. d), solicitantul de azil poate să desfăşoare şi să participe la activităţi cultural-educative, dispoziţiile art. 34 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Zilnic, fiecare solicitant de azil are dreptul la două ore de activităţi recreative în aer liber, în funcţie de condiţiile atmosferice şi de posibilităţile de supraveghere. Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în intervalul orar 13,30-17,00.

(3) Directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba majorarea duratei activităţilor recreative în aer liber sau poate reduce durata activităţilor recreative în aer liber pentru solicitanţii de azil sancţionaţi disciplinar potrivit art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) fără ca aceasta să fie mai mică de o oră.

(4) Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în grup, cu excepţia situaţiilor în care:

a) solicitantul de azil este izolat din motive medicale;

b) solicitantul de azil primeşte vizitatori;

c) solicitantul de azil este izolat cu titlu de sancţiune, în condiţiile prezentului regulament.

(5) Minorii care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, cazaţi împreună cu aceştia în spaţiile închise, beneficiază de o durată mai mare de desfăşurare a activităţilor recreative în aer liber, însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul legai al minorului, conform programului stabilit de psiholog şi medic şi aprobat de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

Art. 31. - (1)În aplicarea art. 24 alin. (1) lit. e), solicitantul de azil are dreptul să desfăşoare practici şi ritualuri specifice cultului al cărui adept este, cu respectarea regulilor privind igiena individuală şi colectivă şi a regulilor privind prevenirea incendiilor.

(2) La cererea solicitantului de azil, în scopul respectării opiniei şi specificului propriu în materie religioasă, filozofică şi culturală, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate permite accesul în centru al reprezentanţilor cultului al cărui adept este acesta.

§2. Obligaţiile şi interdicţiile solicitanţilor de azil pe perioada cazării în spaţiile închise

Art. 32. - Pe perioada cazării în spaţiile închise, solicitanţii de azil au obligaţiile şi interdicţiile prevăzute Sa art. 21 şi 22.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Programul zilnic şi activităţi desfăşurate

 

§1. Programul zilnic

Art. 33. - (1) Accesul solicitanţilor de azil, al beneficiarilor de azil şi al membrilor de familie ai acestora, cazaţi în centru, se desfăşoară în intervalul 06,00-22,00.

(2) Programul zilnic al solicitanţilor de azil în cadrul spaţiilor închise este următorul:

7.30 - Deşteptarea

7.30- 8,00 - Program de dimineaţă

8.00- 9,00 - Masa de dimineaţă (poate fi servită în serii)

9.00- 12,00 - Interviuri, consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă medicală şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative şi recreative

12.00- 13,30 - Masa de prânz (poate fi servită în serii)

13.30- 17,00 - Timp liber pentru recreere şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative, sportive, consiliere psihologică şi consiliere juridică

17.00- 18,00 - Masa de seară (poate fi servită în serii)

18.00- 22,30 - Program de seară

22.30 - Stingerea

(3) După ora stingerii, solicitanţii de azil cazaţi în spaţii închise nu au voie să părăsească camerele de cazare decât în situaţii temeinic justificate, cu aprobarea personajului principal de serviciu.

(4) Pentru străinii bolnavi, precum şi pentru femeile însărcinate, programul zilnic este stabilit de către medic.

(5) în cazul în care în spaţiul închis sunt cazaţi şi minori, în aplicarea art. 195 alin. (2) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, programul zilnic este stabilit de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, la recomandarea psihologului şi a medicului.

(6) în situaţii justificate, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba modificarea programului zilnic.

§2. Activităţi cultural-educative şi recreative. Participarea la activităţi de consiliere

Art. 34. - (1) La nivelul centrelor sunt constituite încăperi şi locuri în aer liber special destinate desfăşurării de activităţi cultural-educative şi recreative.

(2) Activităţile cultural-educative şi recreative au ca scop acoperirea utilă a timpului pe perioada cazării în centre, inclusiv în spaţiile închise.

(3) Activităţile de consiliere au ca scop informarea solicitanţilor de azil în sensul respectării legislaţiei naţionale privind azilul în România.

(4) în cooperare şi cu sprijinul organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale şi internaţionale pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de azil materiale de informare, literatură şi alte documentare interne şi internaţionale.

(5) Solicitanţii de azil cazaţi în centre, inclusiv în spaţiile închise, au acces neîngrădit la informaţiile difuzate prin mass-media, în condiţiile şi în limitele programului stabilit la nivelul centrului.

(6) Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări aprobă organizarea şi desfăşurarea în cadrul centrului de către organizaţiile şi organismele neguvernamentale naţionale sau internaţionale a unor programe cu caracter cultural-educativ sau recreaţional ori programe de consiliere, în funcţie de tipul de program, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) obiectivul programului nu contravine dispoziţiilor legale;

b) programul este realizat cu respectarea ordinii interioare în centru şi/sau în scopul încurajării respectării legislaţiei naţionale privind azilul;

c) organizaţiile şi organismele neguvernamentale naţionale sau internaţionale oferă garanţii în sensul că, după iniţierea programului, dispun de posibilităţi pentru derularea acestuia;

d) activităţile aferente programului urmează să se desfăşoare în cooperare cu personalul centrului.

(7) Activităţile aferente programelor aprobate potrivit alin. (6) se desfăşoară cu respectarea programului zilnic al centrului şi sub coordonarea nemijlocită a personalului principal de serviciu, care are obligaţia de a cunoaşte în permanenţă numărul solicitanţilor de azil participanţi la aceste activităţi.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Asigurarea spaţiilor de cazare, hranei şi materialelor de întreţinere şi igienă

 

Art. 35. - (1) Solicitanţii de azil sunt cazaţi individual sau colectiv, în funcţie de numărul acestora şi de camerele disponibile, cu respectarea dispoziţiilor art. 36.

(2) Fiecărei persoane cazate i se asigură pat individual şi cazarmamentul necesar, în funcţie de anotimp şi în conformitate cu normele de dotare prevăzute de legislaţia în vigoare

(3) în spaţiile de cazare se asigură condiţii corespunzătoare de igienă, iluminat, încălzire şi ventilaţie.

(4) Spaţiile de cazare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă, iar spaţiile comune sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă şi supraveghere.

(5) Aşezarea paturilor în camere se face în aşa fel încât să existe o distanţă de minimum 50 de cm între acestea şi un culoar pentru evacuarea camerei în caz de urgenţă de 1- 1,5 metri în dreptul uşii.

(6) în spaţiile de cazare se asigură persoanelor cazate condiţii de servire a hranei, de regulă, în locuri special amenajate, precum şi vesela necesară pentru prepararea şi servirea hranei, potrivit normelor de înzestrare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 36. - (1) Persoanele sunt cazate separat pe camere în funcţie de sex, cu excepţia străinilor membri ai unei familii, care sunt cazaţi în aceeaşi cameră, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate.

(2) Minorii nu pot fi cazaţi în spaţiile închise, cu excepţia situaţiei de la art. 195 alin. (2) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Solicitanţii de azil vulnerabili care sunt cazaţi în spaţii închise beneficiază de adaptarea corespunzătoare a condiţiilor de cazare, ţinând cont de situaţia lor individuală, inclusiv starea lor de sănătate.

Art. 37. - (1) Solicitanţii de azil cazaţi în spaţii închise beneficiază de hrană gratuită, în natură, în limita plafoanelor calorice aprobate, care constituie norme de hrană zilnice, diferenţiate pe categorii de persoane.

(2) Drepturile de hrană se asigură sub formă de hrană caldă sau rece, în funcţie de situaţia de fapt a solicitantului de azil, respectiv pe timpul cazării sau transportului, repartizată, de regulă, pe 3 mese zilnice.

(3) Pentru solicitanţii de azil bolnavi, femeile însărcinate şi alte categorii de persoane se asigură numărul de mese şi regimul alimentar prescris de medic.

(4) La cererea solicitanţilor de azil cazaţi în spaţii închise, hrana se asigură cu respectarea regulilor impuse de religia ai căror adepţi sunt aceştia sau cu respectarea specificului acestora în materie filozofică sau culturală.

(5) în spaţiul închis se asigură condiţii de servire a hranei, în locuri special amenajate, precum şi vesela necesară pentru distribuţia şi servirea hranei, potrivit normelor de dotare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(6) Spaţiile pentru servirea mesei sunt astfel amenajate încât să fie permisă evacuarea în condiţii optime a tuturor persoanelor, în caz de urgenţă.

(7) Este interzisă depozitarea oricăror materiale în spaţiile destinate servirii mesei.

Art. 38. - (1) Materialele de igienă individuală şi colectivă se asigură gratuit, în limita normelor de consum prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Fiecărei persoane i se asigură posibilitatea utilizării surselor de apă curentă potabilă şi a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei personale şi colective.

(3) Centrul asigură schimbarea lenjeriei de pat a străinilor, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi spălarea îmbrăcămintei, la solicitarea acestora.

(4) Lenjeria izolatorului medical şi a sălilor de tratamente medicale se colectează, se transportă, se dezinfectează şi se spală separat, în acest sens putând fi încheiate contracte de achiziţie publică de servicii, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Asigurarea asistenţei medicale şi psihologice

 

Art. 39. - (1) Persoanele cazate în centru au dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

(2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigură, după caz, prin cabinetul medical al centrului sau prin unităţile spitaliceşti cele mai apropiate şi cu secţie de profil în funcţie de afecţiunile prezentate de pacient.

(3) Serviciul de permanenţă în cadrul cabinetului medical al centrului se asigură de către asistenţi medicali care execută serviciul în ture, potrivit planificării aprobate de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

(4) Decontarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

Art. 40. - (1) îngrijirea medicală a solicitanţilor de azil cazaţi în centru se realizează prin servicii medicale, după cum urmează:

a) servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce â bolilor;

b) servicii de asistenţă medicală primară;

c) servicii medicale ambulatorii de specialitate;

d) servicii medicale spitaliceşti;

e) servicii de asistenţă stomatologică de urgenţă;

f) servicii medicale de urgenţă, inclusiv transportul sanitar;

g) servicii medicale complementare pentru reabilitare;

h) asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală;

i) îngrijiri medicale la locul de cazare;

j) medicamente, materiale sanitare, proteze şi orteze.

(2) Medicamentele reţinute de personalul centrului şi predate medicului sunt luate în evidenţa cabinetului medical şi sunt gestionate şi administrate la recomandarea medicului, separat de medicamentele asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

Art. 41. - În cazul solicitanţilor de azil cazaţi în spaţii închise, dacă asistenţa medicală se acordă în afara spaţiului închis sau a centrului, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia ia toate măsurile necesare pentru asigurarea escortării solicitanţilor de azil pe timpul transportului, precum şi pentru supravegherea acestora în unitatea medicală, în funcţie de diagnosticul stabilit, durata si/sau condiţiile de acordare a asistenţei medicale de specialitate.

Art. 42. - (1) în funcţie de gravitatea afecţiunii, medicul stabileşte locul unde să fie trataţi solicitanţii de azil, după cum urmează:

a) camera de cazare;

b) izolatorul medical al centrului;

c) o unitate medicală specializată.

(2) Toate datele şi informaţiile legate de sănătatea persoanelor cazate în centru, precum şi îngrijirile medicale primite de către acestea se consemnează de către personalul medical al cabinetului în fişa medicală a fiecărui solicitant, în evidenţele de unitate, care reprezintă acte medico-legale cu regim de evidenţă, mânuire şi păstrare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 43. - (1) în caz de afecţiuni grave, boli contagioase sau evenimente epidemiologice, medicul informează de îndată directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia asupra măsurilor ce trebuie luate. Ulterior, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia informează dispeceratul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi Direcţia azil şi integrare, în vederea informării conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări.

(2) Direcţia medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este informată de către directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia cu privire la situaţia apărută, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în vederea stabilirii, după caz, a unor măsuri suplimentare.

Art. 44. - În vederea realizării investigaţiilor pentru obţinerea documentelor medicale la care se face referire la art. 19â alin. (2) sau (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul de azil este scos temporar din spaţiul închis, la propunerea motivată a medicului şi cu aprobarea directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.

Art. 45. - Psihologul realizează evaluarea psihologică a solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile închise, întocmeşte fişele de observaţie psihologică şi acordă asistenţă de specialitate pe toată durata cazării. Pentru solicitanţii de azil identificaţi cu probleme psihologice sau psihiatrice, psihologul informează imediat directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia şi, după caz, face propuneri pentru efectuarea unor consultaţii de specialitate la unităţi spitaliceşti de profil.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Abateri şi sancţiuni disciplinare

 

Art. 46. - (1) Abaterea disciplinară săvârşită de către o persoană cazată în centru reprezintă nerespectarea obligaţiilor sau interdicţiilor stabilite prin prezentul regulament, pe timpul cazării, transferului sau al altor activităţi desfăşurate în cadrul centrului.

(2) Abaterile disciplinare se constată de personalul centrului şi se consemnează într-un raport de incident, care se înaintează directorului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.

(3) în situaţia încălcării prevederilor prezentului regulament de către persoanele cazate în centru, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, în baza rapoartelor de incidente, va putea decide, gradual, în funcţie de caracterul şi repetabilitatea abaterilor, sancţiunile aplicabile persoanelor vinovate.

Art. 47. - Pentru abaterile disciplinare săvârşite de persoanele cazate în centru, cu excepţia celor cazate în spaţiile închise, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia aplică individual, gradual şi proporţional cu gravitatea faptei una dintre următoarele sancţiuni;

a) avertisment verbal;

b) avertisment scris;

c) suspendarea acordării sumei de 6 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presă, servicii de reparaţii şi întreţinere, cheltuieli cu produse de igienă personală pentru o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) evacuarea temporară din centru pentru 24 de ore;

e) evacuarea temporară din centru pentru 7 zile;

f) evacuarea definitivă din centru.

Art. 48. - Evacuarea din centru se face prin decizie motivată, care se comunică solicitantului, aceasta putând fi contestată, dispoziţiile art. 80 şi 81 din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 49. - (1) Pentru abaterile disciplinare săvârşite de solicitanţii de azil cazaţi în spaţiile închise, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia aplică individual, gradual şi proporţional cu gravitatea faptei, una dintre următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea unuia, mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la alin. (2);

c) izolarea.

(2) Drepturile ce pot face obiectul suspendării potrivit alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) dreptul de a participa la activităţile cultural-educative şi recreative organizate în cadrul centrului;

b) dreptul de a efectua cumpărături, cu excepţia cumpărării materialelor de igienă personală;

c) dreptul de a primi vizite, cu excepţia vizitării solicitanţilor de către reprezentantul lor legal sau de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către directorul centrului sau de către înlocuitorul legal al acestuia, pentru încălcarea prevederilor art. 21 şi art. 22 lit. n)-x).

(4) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) se aplică de către directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia pentru încălcarea prevederilor art. 22 lit. a)-m).

Art. 50. - (1) Durata sancţiunii prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) este de maximum 5 zile consecutive, iar în caz de săvârşire repetată a abaterilor, durata sancţiunii este de până la 10 zile consecutive.

(2) Durata sancţiunii prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) este, de regulă, de 24 de ore, iar în cazul în care comportamentul solicitantului de azil face imposibilă integrarea sa în grup, durata se poate prelungi, succesiv, de către directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia cu perioade de câte 24 de ore, fără a se depăşi 5 zile consecutive.

(3) Camerele de izolare sunt dotate cu utilităţile necesare odihnei şi igienei personale a străinului şi cu un mijloc tehnic de comunicare prin care acesta să poată chema în orice moment personalul centrului.

(4) Solicitanţii de azil cărora li se aplică sancţiunea prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c) îşi pot exercita dreptul de petiţionare, la corespondenţă şi la informare prin presa scrisă şi beneficiază de plimbare zilnică de cel puţin o oră, în aer liber, separat de ceilalţi solicitanţi de azil.

Art. 51. - Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate se consemnează în Registrul pentru evidenţa evenimentelor deosebite, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14, precum şi în dosarele personale constituite la nivelul centrului pe numele solicitantului de azil.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Modul de acţiune în cazul producerii unor evenimente

 

§1. Acţiunea în cazul manifestărilor violente

Art. 52. - (1) în cazul producerii unor evenimente caracterizate prin manifestări violente din partea persoanelor cazate în centru, de natură să pună în pericol siguranţa personalului centrului sau a celor cazaţi ori integritatea bunurilor din dotarea acestuia, personalul principal de serviciu dispune măsurile necesare pentru restabilirea ordinii şi siguranţei în cadrul spaţiilor de cazare, folosind resursele aflate la dispoziţie la nivelul centrului sau al Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi resursele puse la dispoziţie de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens

(2) Pentru restabilirea ordinii în situaţiile prevăzute la alin. (1), personalul centrului şi efectivele celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne solicitate să intervină pot utiliza mijloacele aflate în dotare.

Art. 53. - (1) Persoanele cazate pot fi temporar imobilizate de către personalul centrului sau de către efectivele celorlalte Structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care intervin pentru restabilirea ordinii în interiorul centrului, cu mijloacele din dotare, pentru a preveni un pericol real şi concret în următoarele cazuri:

a) pentru a împiedica acţiunile de autovătămare ori de distrugere a unor bunuri;

b) pentru a împiedica exercitarea unor acte de violenţă asupra altor persoane cazate, asupra personalului centrului sau asupra altor persoane;

c) pentru a împiedica părăsirea neautorizată a spaţiilor închise.

(2) Este interzisă imobilizarea femeilor însărcinate cazate în centru.

(3) Este interzisă imobilizarea cu lanţuri a persoanelor cazate.

(4) Folosirea măsurilor de constrângere trebuie să fie proporţională cu starea de pericol, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de înlăturare a pericolului. Folosirea măsurilor de constrângere nu are caracterul unei sancţiuni.

(5) Aplicarea măsurilor de constrângere se raportează în cel mai scurt timp directorului centrului sau înlocuitorului legai al acestuia.

Art. 54. - În cazul în care un solicitant de azil cazat în centru incită la nerespectarea regulilor de ordine interioară şi este susţinut de către alţi străini cazaţi sau atunci când, în mod repetat, prin comportamentul său, periclitează propria securitate sau pune în pericol securitatea celorlalţi străini cazaţi, a membrilor personalului centrului sau ordinea în cadrul spaţiilor de cazare, la solicitarea directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, prin Direcţia azil şi integrare, se poate dispune transferul solicitantului de azil în cadrul altui centru, cu aprobarea inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări.

§2. Gestionarea riscului de suicid

Art. 55. - (1) Personalul centrului comunică în scris psihologului informaţiile pe care le obţine în legătură cu riscul de suicid în rândul persoanelor cazate.

(2) în cazul în care se constată că o persoană cazată în centru prezintă risc real de suicid, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, la propunerea psihologului, dispune măsuri adecvate pentru diminuarea acestui risc. Măsurile dispuse pot include cazarea persoanei în cauză împreună cu alţi străini care ar putea să îl influenţeze în sensul reducerii riscului de suicid sau să stopeze o eventuală tentativă de suicid, includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate sau efectuarea unui control psihiatria

(3) în cazul în care se constată că o persoană cazată prezintă un risc ridicat de suicid, precum şi în cazul în care acesta a avut o tentativă de suicid, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, la propunerea psihologului, dispune izolarea şi ţinerea sub supraveghere permanentă a străinului în cauză de către personalul centrului, efectuarea unei examinări medicale primare de către medicul din cadrul centrului şi efectuarea altor investigaţii medicale de specialitate, inclusiv controlul psihiatric.

§3. Acţiunea în cazul producerii unor calamităţi

Art. 56. - (1) în caz de incendiu, calamităţi naturale sau alte situaţii care pun în pericol integritatea fizică a persoanelor cazate sau a personalului centrului se aplică planurile de acţiune în caz de urgenţă elaborate la nivelul centrului.

(2) Dacă în urma unor evenimente de natura celor prevăzute la alin. (1) spaţiile de cazare devin inutilizabile total sau parţial, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, la solicitarea directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, desemnează o comisie de evaluare a stării de fapt, care stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea cazării solicitanţilor de azil, inclusiv prin transferul acestora în alte centre.

§4. Gestionarea situaţiei determinate de refuzul de hrană

Art. 57. - (1) în cazul în care o persoană cazată refuză în mod explicit să primească hrana sau atunci când personalul centrului constată că aceasta nu se hrăneşte, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită, de îndată, să prezinte verbal motivele care determină refuzul de hrană. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, aceştia sunt ascultaţi separat cu privire la motivele refuzului de hrană.

(2) Directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi prezintă străinului mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvarea problemelor sale, iar medicul îi prezintă consecinţele dăunătoare ale refuzului de hrană asupra stării de sănătate.

(3) După analizarea motivelor prezentate de către străin, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune, după caz, fie măsuri pentru remedierea aspectelor semnalate, fie includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate. La recomandarea psihologului şi a medicului, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune efectuarea altor investigaţii de specialitate, inclusiv controlul psihiatric. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, măsurile se dispun în mod individual.

(4) Dacă persoana cazată îşi menţine hotărârea de a refuza hrana şi în următoarele 24 de ore de la dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (3), directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită să declare în scris motivele care îl determină să refuze hrana. Atunci când străinul refuză sau este îh imposibilitate să dea o declaraţie scrisă, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul, încheie un proces-verbal în acest sens.

(5) Declaraţia sau procesul-verbal prevăzute la alin. (4) se înaintează, de îndată, la dispeceratul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi Direcţiei azil şi integrare, în vederea informării conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări. O copie a declaraţiei sau a procesului-verbal se depune la dosarul personal.

(6) Refuzul de hrană se raportează potrivit procedurilor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind raportarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ.

Art. 58. - (1) Se consideră ca zi a începerii refuzului de hrană data la care solicitantul de azil a declarat în scris acest lucru ori data la care a fost încheiat procesul-verbal în acest sens.

(2) Solicitanţii de azil care refuză să primească hrana sunt izolaţi de ceilalţi străini, în camere anume destinate, unde li se efectuează un control corporal amănunţit şi li se ridică toate produsele alimentare şi din tutun.

(3) Medicul vizitează şi consultă zilnic solicitanţii de azil care îşi menţin refuzul de hrană, efectuând menţiunile corespunzătoare în fişa medicală a fiecărui străin, în vederea monitorizării stării de sănătate a acestuia pe perioada refuzului de hrană.

(4) în funcţie de evoluţia stării de sănătate, dacă persoana nu refuză asistenţa medicală sau dacă se află în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, medicul stabileşte şi aplică măsurile de tratament medical necesare menţinerii funcţiilor vitale, inclusiv transferul în alte unităţi sanitare în cazul în care viaţa acestuia este pusă în pericol.

(5) Persoanelor aflate în refuz de hrană le este asigurată exercitarea drepturilor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu menţiunea că pachetele cu alimente aflate în termenul de valabilitate şi produsele din tutun sunt înmânate străinului la încetarea refuzului de hrană.

(6) Solicitanţii de azil cazaţi în spaţii închise care refuză hrana sunt alocaţi zilnic la normele de hrană. Personalul centrului are obligaţia ca, la orele de servire a mesei, să informeze străinii în cauză despre faptul că beneficiază de hrană, urmând ca aceştia să-şi exprime opţiunea în acest sens. Acceptarea hranei se consideră act personal de voinţă prin care străinul încetează refuzul de hrană declarat sau constatat anterior.

(7) Motivele şi data încetării refuzului de hrană se consemnează în scris în cuprinsul unei declaraţii a străinului ori în cuprinsul unui proces-verbal încheiat de către directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul, încetarea refuzului de hrană se înscrie şi În fişa medicală a acestuia.

(8) Declaraţia de încetare a refuzului de hrană sau procesul-verbal încheiat în acest sens se înaintează la dispeceratul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi la Direcţia azil şi integrare, în vederea informării conducerii Inspectoratului General pentru imigrări. O copie a declaraţiei ori a procesului-verbal se depune la dosarul personal.

(9) La recomandarea medicului, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune mutarea străinului care a încetat refuzul de hrană într-o cameră de cazare, de regulă cea în care a fost cazat anterior sau internarea acestuia într-o unitate medicală. Medicul acordă acestuia asistenţa medicală atât timp cât este necesar.

§5. Gestionarea situaţiei femeilor însărcinate cazate în centra

Art. 59. - (1) în cazul în care în centru este cazată o femeie însărcinată, personalul principal de serviciu întocmeşte un raport scris în cuprinsul căruia se menţionează situaţia detaliată a persoanei respective, precum şi recomandările medicale privind acordarea asistenţei medicale de specialitate şi regimului igieno-dietetic. Raportul se înaintează directorului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia.

(2) în cazul în care naşterea este iminentă ori s-a produs deja, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune măsurile necesare pentru transportul persoanelor în cauză, sub supraveghere medicală, către o unitate medicală de specialitate.

(3) Cazurile prevăzute la alin. (2) se raportează către dispeceratul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi Direcţiei azil şi integrare, în vederea informării conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări şi se consemnează în fişa medicală a persoanei în cauză.

§6. Gestionarea situaţiilor de violenţă sexuală sau de gen

Art. 60. - În vederea gestionării situaţiilor de violenţă sexuală sau de gen, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia ia următoarele măsuri:

a) informează persoanele cazate în centru cu privire la cazurile de violenţă sexuală sau de gen, precum şi cu privire la consecinţele producerii acestor fapte;

b) în cazul producerii unor astfel de situaţii pe perioada cazării în centru, sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente şi aplică în mod gradual, în funcţie de gravitatea faptei, una dintre sancţiunile prevăzute la art. 47;

c) colaborează cu organizaţii şi organisme neguvernamentale naţionale şi internaţionale, precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii pe această linie, pentru asistarea adecvată a victimelor, pe perioada cazării în centru.

§7, Gestionarea situaţiei determinate prin decesul unui străin

Art. 61. - (1) în situaţia decesului unui străin, fapt confirmat de personalul medical, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia raportează la dispeceratul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi la Direcţia azil şi integrare, în vederea informării conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări şi informează în acest sens organele de poliţie, medicul legist şi procurorul competent.

(2) Până la sosirea autorităţilor prevăzute la alin. (1), cadavrul este menţinut în poziţia în care a survenit decesul.

(3) Directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia numeşte o comisie pentru inventarierea tuturor bunurilor şi valorilor aparţinând decedatului. Rezultatul inventarierii se consemnează într-un proces-verbal, iar bunurile se păstrează într-un loc special amenajat până la restituirea acestora către persoanele îndreptăţite să le primească.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Folosirea şi întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare

 

Art. 62. - (1) întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare se face de regulă de către personalul angajat în acest sens, iar când situaţia o impune, şi de către persoanele cazate care le folosesc.

(2) Deşeurile rezultate în urma desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi sunt colectate, sortate, depozitate şi eliminate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin grija conducerii centrului.

(3) Pentru efectuarea curăţeniei spaţiilor, unităţile asigură materiale de curăţenie şi substanţe dezinfectante, precum şi amenajarea oficiilor pentru depozitarea, igienizarea şi uscarea acestora, racordate la instalaţia de apă şi canalizare, conform normelor sanitare în domeniu.

Art. 63. - Schimbarea temporară a destinaţiei anumitor încăperi din cadrul centrului se face prin dispoziţie de zi pe centru, cu informarea prealabilă a structurii care asigură suport logistic centrului.

Art. 64. - Căile de acces şi de evacuare sunt menţinute în stare de utilizare în permanenţă, fiind interzisă blocarea acestora, definitiv sau temporar, total ori parţial. În timpul iernii, acestea sunt curăţate de zăpadă, gheaţă sau polei prin grija personalului de serviciu.

Art. 65. - (1) Persoanele cazate în centru sunt informate periodic asupra conţinutului instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu.

(2) Persoanele cazate în centru sunt informate periodic cu privire la regulile de igienă colectivă şi individuală, precum şi cu privire la modul de respectare a acestora.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Reguli privind autovehiculele aflate în folosinţa centrului

 

Art. 66. - (1) Autovehiculele aflate în folosinţa centrului se utilizează numai în scopul pentru care sunt destinate, cu aprobarea directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.

(2) Documentele de exploatare ale autovehiculelor aflate în folosinţa centrului, precum şi cheile de contact se păstrează în camera personalului principal de serviciu, într-un dulap sigilat.

 

CAPITOLUL IV

Paza centrelor

 

Art. 67. - (1) Securitatea spaţiilor de cazare se asigură prin misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă executate atât de personalul centrului, cât şi în cooperare cu efectivele puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Imigrări sau de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

(2) Pentru asigurarea misiunilor de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă, personalul centrelor care execută astfel de activităţi se organizează pe 4 schimburi, executând serviciul prin rotaţie. Planificarea schimburilor este realizată prin dispoziţie de zi pe centru.

(3) Personalul care execută misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă este dotat cu mijloace de imobilizare şi de apărare individuală.

Art. 68. - (1) Pentru prevenirea producerii unor evenimente de natură să afecteze securitatea spaţiilor de cazare şi pentru descoperirea obiectelor, materialelor sau substanţelor interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4, aflate în posesia persoanelor cazate, directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune oricând efectuarea de controale corporale asupra străinilor, precum şi controale în camerele de cazare ale acestora.

(2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează, de regulă, între orele 6,00 şi 22,00. În afara acestui interval orar se pot efectua controale numai în situaţii excepţionale, motivate în mod corespunzător în cuprinsul dispoziţiei directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea şi escortarea solicitanţilor de azil pe timpul deplasării în afara spaţiilor închise.

Scoaterea din spaţiile închise

 

Art. 69. - (1) Scoaterea solicitanţilor de azil din spaţiile închise poate fi temporară sau definitivă. În situaţia în care se suspendă măsura plasării în spaţiul închis, solicitantul de azil este scos din spaţiul închis, pe perioada suspendării.

(2) Scoaterea temporară se realizează pentru ca solicitanţii de azil să fie prezentaţi la instanţele de judecată, unităţile medicale sau în alte locuri unde este necesară prezenţa acestora.

(3) Transferul solicitanţilor de azil între centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil reprezintă o formă de scoatere temporară.

(4) Scoaterea definitivă se realizează atunci când măsura plasării în spaţii închise special amenajate încetează.

(5) Pe timpul scoaterii temporare din spaţiile închise a solicitanţilor de azil, pentru a împiedica acţiunile de vătămare corporală a acestora sau a personalului care îi însoţeşte, producerea de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului scoaterii din spaţiile închise, asupra străinilor se poate utiliza forţa, gradual şi proporţional cu starea de pericol care trebuie înlăturată.

Art. 70. - (1) Scoaterea temporară se efectuează în baza Notei de scoatere temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Scoaterea temporară se aprobă de directorul centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu excepţia situaţiei în care scoaterea temporară se realizează în vederea transferului solicitantului de azil între centre, când se aprobă de către inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Art. 71. - (1) Scoaterea definitivă din spaţiile închise se realizează în baza Notei de scoatere definitivă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16.

(2) Scoaterea definitivă se aprobă de directorul centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.

(3) Solicitantul de azil este scos din spaţiul închis, pe perioada suspendării măsurii plasării, în baza Notei de scoatere

pe perioada suspendării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17.

Art. 72. - (1) în situaţia scoaterii definitive din spaţiile închise, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau acestora pe bază de proces-verbal,

(2) în situaţia transferului la alte centre, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau personalului care asigură escortarea, în vederea predării lor personalului centrului de destinaţie.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 73. - Personalul din serviciul de permanenţă are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanelor cazate în centru, în părţile ce-i privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 74. - Conducerea centrului are obligaţia de a lua măsuri ca prevederile prezentului regulament să fie cunoscute şi respectate de întreg personalul din subordine.

Art. 75. - Personalul centrului răspunde în mod individual de respectarea prezentului regulament, potrivit atribuţiilor funcţionale ce-i revin.

Art. 76. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, în condiţiile legii.

Art. 77. - Relaţia cu mass-media este asigurată prin intermediul structurii de informare şi relaţii publice din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, numai cu aprobarea prealabilă a conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări.

Art. 78. - Prevederile prezentului regulament se aplică în următoarele centre:

a) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Bucureşti - str. Vasile Stolnicul nr. 15, sectorul 2, şi str. Tudor Gociu nr. 24A, sectorul 4, localitatea Bucureşti;

b) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Timişoara - Str. Armoniei nr. 33, localitatea Timişoara;

c) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Rădăuţi - Str. Perilor nr. 2, localitatea Rădăuţi;

d) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Galaţi - str. Săvineşti nr. 2, localitatea Galaţi;

e) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Şomcuta Mare - Str. Cetăţii nr. 1A, localitatea Şomcuta Mare;

f) Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Giurgiu - str. Mircea cel Bătrân nr. 36, localitatea Giurgiu.

Art. 79. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

Aprob.

Director,

..................................................

 

CERERE DE CAZARE

 

Subsemnatul(a), .........................................................., născut(ă) la data de .......................................................... în .......................................................... posesor(oare) al/a documentului temporar de identitate nr. ..........................................................

solicit/nu solicit cazarea în unul dintre centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;

solicit/nu solicit acordarea sumelor prevăzute pentru hrană şi alte cheltuieli, deoarece dispun/nu dispun de mijloace financiare de întreţinere pentru mine şi minorii aflaţi în întreţinere.

Menţionez că am/nu am în întreţinere minori (numele/data naşterii/nr. dosar):

1. ..........................................................

2. ..........................................................

3. ..........................................................

4. ..........................................................

 

Prin completarea şi semnarea prezentei cereri vă daţi acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către ..........................................................  (se menţionează numele operatorului/instituţiei) prin mijloace automate/manuale, în scopul soluţionării cererii. Datele sunt stocate în sistemul .......................................................... pentru o perioadă de ........................... . Datele colectate vor fi dezvăluite numai destinatarilor sau terţilor abilitaţi de lege.

Conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de opoziţie, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la .......................................................... (se menţionează numele operatorului/instituţiei).

 

Data depunerii cererii:

Semnătura solicitantului

................/..../..................

Am primit talonul pentru ajutor financiar.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare !

 

Aviz medical de intrare în centru (când se solicită cazare):

 

Conform fişei medicale nr.  ................................

 

 

APT/INAPT pentru cazare în comunitate

Data: ................/..../..................

Semnătura şi parafa medicului

 

Verificat şi implementat în tabelul de ajutor financiar pentru solicitanţii de azil

 

 

Funcţionar desemnat

Data: ................/..../..................

Semnătura

 

 

 

 

TALON DE AJUTOR FINANCIAR PENTRU SOLICITANŢII DE AZIL ÎN ROMÂNIA

Numele şi prenumele .................................... cetăţenia ....................................

Data naşterii: ................/..../..................

 

Dosar: ....................................

 

Data depunerii cererii: ................/..../..................

 Data efectuării plătii: ................/..../..................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplarul nr. ..................

[SIGLA]

Nr. ...............

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

Localitatea ..................................................

 

INFORMARE

pentru persoanele prevăzute la art. 2 din Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, aprobat prin

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 130/2016 (regulament), cazate în centru

 

Drepturile persoanelor prevăzute la art. 2 din regulament (denumite în continuare străini) pe perioada cazării în centru

Pe perioada cazării în centru, străinii beneficiază, în principal, de următoarele drepturi:

a) să circule în incinta centrului şi în afara acestuia, cu respectarea programului centrului;

b) Să comunice direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;

c) să primească pachete sau bani şi să efectueze cumpărături;

d) să transmită cereri, sesizări sau plângeri;

e) să desfăşoare activităţi cultural-educative şi recreative organizate la nivelul centrului sau în afara acestuia;

f) să desfăşoare activităţi religioase.

Pe perioada cazării în centru străinilor li se asigură spaţii de cazare, spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, materiale de igienă şi întreţinere, asistenţă medicală şi psihologică.

Străinii cu nevoi speciale beneficiază de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenţă în centrul de cazare.

Obligaţiile străinilor pe perioada cazării în centru

Pe perioada cazării în centru, străinii au următoarele obligaţii:

a) să respecte programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;

b) să respecte şi, după caz, să execute dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;

c) să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intră în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai unităţilor sanitare sau ai organizaţiilor neguvemamentale;

d) Să respecte obiceiurile şi intimitatea celorlalţi străini cazaţi în centru;

e) să respecte repartizarea pe camere stabilite în momentul cazării în centru;

f) să întreţină curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;

g) să păstreze şi să întreţină în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;

h) să respecte măsurile medico-sanitare, inclusiv pe cele profilactice, stabilite de medicul centrului;

i) să informeze cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferă sau au suferit;

j) să îşi însuşească prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplice întocmai când situaţia o impune.

Interdicţiile străinilor pe perioada cazării în centru

Pe perioada cazării în centru, străinilor le este interzis:

a) să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;

b) să exercite acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;

c) să incite, să organizeze, să sprijine sau să participe la acte

de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;

d) să părăsească incinta centrului fără informarea prealabilă a conducerii acestuia, în cazul în care faţă de străin s-a dispus măsura prevăzută la art. 192 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să ameninţe personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;

f) să se exprime în public prin limbaj, gesturi sau acte obscene;

g) să deţină, să comercializeze sau să consume băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;

h) să utilizeze focul deschis sau substanţe inflamabile;

i) să pătrundă în zonele marcate cu inscripţia „Accesul interzis”;

j) să blocheze căile de acces şi/sau de evacuare în/din spaţiile de cazare sau în/din spaţiile comune;

k) să confecţioneze şi să deţină obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4 la regulament;

l) să tulbure liniştea şi ordinea în centru;

m) să împiedice cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;

n) să facă schimburi sau să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri;

o) să folosească serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal, fără acordul acestora;

p) să folosească instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aducă modificări;

q) să ascundă în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;

r) să practice jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;

s) să utilizeze telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;

ş) să trimită sau să primească corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin prezentul regulament;

t) să fumeze în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;

ţ) să utilizeze reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;

u) să procure sau să deţină mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament;

v) să învelească în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat ori alte surse de căldură;

w) să realizeze improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;

x) să aducă în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrului.

Sancţiuni disciplinare ce pot fi aplicate străinilor pe perioada cazării în centru:

a) avertisment verbal;

b) avertisment scris;

c) suspendarea acordării sumei de 6 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presă, servicii de reparaţii şi întreţinere, cheltuieli cu produse de igienă personală pentru o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) evacuarea temporară din centru pentru 24 de ore;

e) evacuarea temporară din centru pentru 7 zile;

f) evacuarea definitivă din centru.

 

Am luat cunoştinţă.

Data: ................/..../..................

Numele şi prenumele străinului (în clar) .................................................. Semnătura ..................................................

Reprezentant legal (atunci când este cazul)

Numele şi prenumele (în clar) .................................................. Semnătura ..................................................

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

 

 

PROCES-VERBAL

de efectuare a controlului corporal şi al bagajelor

 

Încheiat astăzi, anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............, de către noi, personalul de serviciu ...................................................................... (gradul, numele şi prenumele), care am procedat la controlul corporal şi al bagajelor aparţinând cetăţeanului străin .........................................., născut la data de .........................................., în ..........................................,

constatând următoarele:

a) identitatea s-a stabilit pe baza (paşaportului, titlului de călătorie, laissez-passer, procesului-verbal de identificare etc.) seria ..........,  nr. ..........................................;

b) s-au găsit asupra sa şi s-au ridicat următoarele valori şi materiale:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

c) străinul afirmă/nu afirmă că are probleme medicale, prezintă/nu prezintă urme de violenţă.

La introducerea în spaţiul închis străinul primeşte următoarele:

a) materiale:

saltea ; pat metalic: .......... buc.; pernă: .......... buc.; faţă de pernă: .......... buc.; pătură:.. .......... buc.; cearşaf: .......... buc.; prosop de faţă: .......... buc.; prosop de bale: .......... buc.;

b) consumabile:

aparat de ras ..........; pastă pentru ras ..........; periuţă de dinţi ..........; pastă de dinţi ..........; săpun de faţă ..........; săpun de bale ..........; hârtie igienică ..........

Controlul s-a efectuat în prezenţa martorului .........................................., CNP .........................................., posesor al CI seria ........ nr. .........................................., cu domiciliul în localitatea .........................................., judeţul .........................................., a început la ora .......... şi s-a terminat la ora .......... .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat străinului.

 

Personal de serviciu*)

Martor asistent

Străin cazat

..........................................

..........................................

..........................................

(gradul, numele şi prenumele)

 

 

 

*) Care efectuează controlul corporal şi al bagajelor.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Obiecte, materiale şi substanţe interzise

 

I. Arme şi obiecte periculoase:

a) arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte;

b) obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc;

c) scule sau instrumente care pot fi utilizate atât ca arme albe, cât şi pentru a înlesni părăsirea centrului fără aprobare;

d) articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa personalului şi a centrului, buna convieţuire sau sănătatea celorlalţi străini, precum şi cele a căror manipulare implică risc de deteriorare.

II. Alimente şi băuturi:

a) băuturi alcoolice sau alimente care conţin alcool;

b) produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă;

c) alimente preparate termic, cu termen de conservare sau de garanţie mai mic de 15 zile;

d) alimente alterate, fără dată de valabilitate ori cu dată de valabilitate expirată;

e) alimente care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei şi a ceaiului.

III. Substanţe toxice, medicamente:

a) substanţe toxice, spray-uri paralizante, iritante şi lacrimogene;

b) stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;

c) medicamente de orice tip.

IV. Substanţe combustibile:

a) substanţe combustibile gazoase sau lichide, inflamabile, spre exemplu benzină, motorină, spirt, acetonă etc.;

b) substanţe piroforice.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Registru de consultaţii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele străinului

Ţara de origine

Vârstă/Sex

Diagnostic

Tratamente şi recomandări medicale

Semnătura străinului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

Aprob.

Director,

..................................................

 

NOTĂ DE INTRODUCERE

în spaţiul închis special amenajat din cadrul Centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

 

Anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............

 

Se introduce în spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ..................................... numitul ....................................., cetăţean ....................................., născut la ..................................... în .....................................  (cheia Sistemul informatic de management al străinilor ....................................., dosar personal R - .....................................),

motivul/motivele introducerii fiind .......................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Lucrătorul desemnat,

.....................................................

(gradul, numele şi prenumele)

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare !

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplarul nr. ...............

[SIGLA]

Nr. ...................................

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Localitatea .....................................

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

 

 

INFORMARE

pentru solicitanţii de azil plasaţi în spaţii închise special amenajate

 

Domnului/Doamnei .........................................., cetăţean din .........................................., născut(ă) la .......................................... .

Prin prezenta vă informăm că la data de ............ s-a dispus împotriva dumneavoastră măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat pentru o perioadă de ................................. prin Ordonanţa nr. ............ din data de ......................

Măsura a fost dispusă în conformitate cu art. 195 alin ............ lit. ............ 1 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva măsurii plasării puteţi depune, în termen de 5 zile, plângere la Curtea de Apel.................................... (Se menţionează curtea de apel competentă şi adresa completă.), care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă. În situaţia în care instanţa admite plângerea, măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat încetează la data pronunţării hotărârii instanţei.

În conformitate cu art. 197 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, perioada pentru care a fost dispusă măsura sus-menţionată poate fi prelungită atunci când din motive obiective nu au putut fi realizate activităţile pentru îndeplinirea cărora a fost dispusă iniţial măsura plasării pentru 30 de zile.

Prelungirea duratei măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se dispune de curtea de apel, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru imigrări, prin hotărâre care este definitivă.

Potrivit art. 197 alin. (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de plasare într-un spaţiu închis special amenajat nu poate depăşi 60 de zile.

În cazul în care activităţile pentru care a fost dispusă plasarea într-un spaţiu închis special amenajat sunt finalizate anterior expirării duratei măsurii, Inspectoratul General pentru Imigrări constată încetarea acesteia.

În situaţia în care ulterior luării sau prelungirii măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se constată prin documente medicale eliberate de unităţile medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ori eliberate de unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, faptul că starea de sănătate a dumneavoastră este incompatibilă cu măsura, aceasta încetează de drept, fapt despre care veţi fi informat.

În cazul în care se constată că starea dumneavoastră de sănătate este incompatibilă numai temporar cu măsura plasării, măsura se suspendă de drept pe perioada menţionată în documentele medicale, fapt despre care veţi fi informat. La data la care încetează suspendarea, aveţi obligaţia de a vă prezenta la sediul centrului unde aţi fost plasat anterior suspendării.

Măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat poate înceta înainte de împlinirea termenului pentru care a fost dispusă, din oficiu sau la cererea dumneavoastră, dacă din circumstanţe relevante sau informaţii noi rezultă că menţinerea măsurii nu se mai justifică. În acest caz, Inspectoratul General pentru Imigrări, din oficiu sau la cerere, poate dispune motivat încetarea măsurii, în cazul respingerii cererii de încetare a măsurii, Inspectoratul General pentru Imigrări emite o decizie, care vi se va comunica, împotriva deciziei de respingere a cererii de încetare a măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat puteţi depune plângere în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competentă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă. Pe timpul plasării într-un spaţiu închis special amenajat beneficiaţi de următoarele drepturi:

- dreptul de a comunica direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;

- dreptul de a primi pachete sau bani şi de a efectua cumpărături;

- dreptul de a transmite cereri, sesizări sau plângeri pe cheltuiala proprie sau prin fax;

- dreptul de a desfăşura activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber;

- dreptul de a desfăşura activităţi în materie religioasă;

- dreptul la spaţii de cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică;

- drepturile prevăzute de lege, precum şi cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie la care România este parte;

- dreptul de a primi consiliere sau sprijin de la organizaţiile internaţionale care desfăşoară activităţi în centrul de cazare;

- dreptul la asistenţă juridică, medicală şi socială;

- dreptul la respectarea opiniei şi specificului propriu, în materie religioasă, filozofică şi culturală;

- dreptul de a fi informat despre motivele principale care au condus la luarea măsurii;

- dreptul de a nu fi tratat discriminatoriu pe motive de rasă, sex, vârstă, cultură, naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social;

- să rămâneţi în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată, caz în care trebuie să părăsiţi teritoriul statului român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rămâne pe teritoriul României încetează la data efectuării transferului;

- să fiţi asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;

- să vi se asigure în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, un interpret apt să asigure o comunicare corespunzătoare;

- să contactaţi şi să fiţi asistat de un funcţionar al înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în orice fază a procedurii de azil;

- să fiţi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de azil;

- să aveţi acces, personal sau prin reprezentant, la informaţii conţinute de dosarul dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Accesul la informaţii din dosarul personal se face pe bază de cerere adresată structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări, La cererea dumneavoastră pot fi eliberate, gratuit, copii ale unor documente de la dosarul personal;

- dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi, în acest sens, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru a contesta deciziile operatorului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, bd. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, ori instanţei de judecată;

- dreptul ca orice alte detalii în legătură cu cererea de azil să fie protejate;

- să vi se elibereze un document temporar de identitate, a Cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Inspectoratul General pentru Imigrări. În lipsa unor documente care să certifice identitatea dumneavoastră, în documentul temporar de identitate va fi menţionată identitatea declarată;

- să participaţi la activităţi de adaptare culturală;

- dacă nu dispuneţi de mijloace de întreţinere, puteţi beneficia, la cerere, pe toată durata procedurii de azil, precum şi pe perioada de 15 zile prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţii materiale de primire care vă garantează subzistenţa şi protecţia sănătăţii fizice şi mintale;

- să beneficiaţi de o alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, care constituie norme de hrană;

- dacă sunteţi persoană cu nevoi speciale, condiţiile de cazare şi asistenţă din centrele de cazare vor fi adaptate nevoilor dumneavoastră;

- să primiţi gratuit asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau ale episoadelor acute ale bolilor cronice, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, precum şi să fiţi inclus gratuit în programele naţionale de sănătate;

- să primiţi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător;

- dacă sunteţi solicitant de azil cu nevoi speciale aveţi dreptul de a primi asistenţă medicală adecvată;

- să primiţi asistenţă socială în condiţiile prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

- dreptul minorilor de a avea acces la învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi şcolar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români, cât timp nu se pune în executare o măsură de expulzare a acestora sau a părinţilor lor;

- să fiţi vizitaţi de membrii familiei, reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul azilului sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, precum şi de reprezentantul legal;

- la cerere, vi se pot furniza informaţii juridice şi procedurale, inclusiv informaţii privind procedura în faza administrativă, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia personală a dumneavoastră;

- la solicitarea dumneavoastră vi se pot furniza, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia personală, informaţii cu privire la motivele hotărârii de respingere a cererii de azil, precum şi referitoare la posibilitatea de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire;

- pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege, Inspectoratul General pentru Imigrări vă atribuie un cod numeric personal.

Pe timpul plasării într-un spaţiu închis special amenajat aveţi următoarele obligaţii:

- să predaţi personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa ir. 4 la Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 130/2016 (regulament), telefoanele mobile, componentele, subansamblurile, accesoriile, cartelele S.I.M. şi dispozitivele de tip hands-free, aparatele electronice cu funcţii de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip G.P.S., de tipul laptopurilor sau calculatoarelor personale, precum şi obiectele de valoare, sumele de bani sau documentele de călătorie ori de identitate pe care le posedaţi şi să vă supuneţi controalelor realizate pentru descoperirea acestora;

- să respectaţi programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;

- să executaţi dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;

- să aveţi o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intraţi în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai unităţilor sanitare sau organizaţiilor neguvemamentale;

- să respectaţi obiceiurile şi intimitatea celorlalte persoane cazate;

- să respectaţi repartizarea pe camerele de cazare stabilite la introducerea în centru;

- să întreţineţi curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;

- să păstraţi şi să întreţineţi în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;

- să vă supuneţi examinărilor medicale şi vaccinărilor ori de câte ori este necesar şi să respectaţi măsurile medico-sanitare, inclusiv cele profilactice, stabilite de medicul centrului;

- să informaţi cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferiţi sau aţi suferit;

- să participaţi la activităţile de instruire în situaţii de urgenţă şi să vă însuşiţi prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplicaţi întocmai când situaţia o impune;

- să vă supuneţi controlului corporal şi celui medical;

- să prezentaţi în scris organelor competente cererea de azil motivată cuprinzând datele indicate de organul la care o depuneţi şi să vă supuneţi fotografierii şi amprentării. Amprentarea nu este efectuată în cazul în care nu aţi împlinit vârsta de 14 ani;

- să prezentaţi autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la datele dumneavoastră de identitate şi cererea de azil;

- să depuneţi toate documentele pe care le aveţi la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia dumneavoastră personală;

- să urmăriţi stadiul procedurii şi să informaţi Inspectoratul General pentru Imigrări, în situaţia scoaterii definitive din spaţiul închis, cu privire la schimbarea reşedinţei, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei;

- să răspundeţi la solicitările organelor cu atribuţii în domeniul azilului;

- să respectaţi legile statului român, precum şi măsurile dispuse de organele române competente în materie de azil;

- să părăsiţi teritoriul României de îndată ce s-a finalizat procedura de azil fără ca dumneavoastră să fi obţinut protecţie internaţională.

Pe timpul cazării în spaţiul închis vă este interzis:

- să iniţiaţi, să organizaţi, să sprijiniţi, să participaţi sau să desfăşuraţi orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;

- să exercitaţi acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;

- să incitaţi, să organizaţi, să sprijiniţi sau să participaţi la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;

- să părăsiţi incinta spaţiului închis fără aprobare;

- să ameninţaţi personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;

- să vă exprimaţi în public prin limbaj, gesturi sau acte obscene;

- să deţineţi, să comercializaţi sau să consumaţi băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;

- să utilizaţi focul deschis sau substanţe inflamabile;

- să pătrundeţi în zonele marcate cu inscripţia „Accesul interzis”;

- să blocaţi căile de acces şi/sau de evacuare din spaţiile de cazare sau din spaţiile comune;

- să confecţionaţi şi să deţineţi obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 4 la regulament;

- să tulburaţi liniştea după ora stingerii până la deşteptare;

- să împiedicaţi, cu intenţie, desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;

- să faceţi schimburi sau să comercializaţi alimente, echipamente ori alte bunuri;

- să folosiţi serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal, fără acordul acestora;

- să folosiţi instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aduceţi modificări;

- să ascundeţi în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;

- să practicaţi jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;

- să utilizaţi telefoanele mobile în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;

- să trimiteţi sau să primiţi corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin prezentul regulament;

- să fumaţi în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia directorului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;

- să utilizaţi reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;

- să procuraţi sau să deţineţi mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament;

- să înveliţi în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat sau alte surse de căldură;

- să realizaţi improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;

- să aduceţi în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrului.

Sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în spaţiile închise sunt următoarele:

- avertisment scris;

- suspendarea unuia, mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la art. 49 alin. (2) din regulament;

- izolarea.

 

Am luat cunoştinţă.

Data: ................/..../..................

 

Numele şi prenumele solicitantului de azil (în clar) .......................................... Semnătura ..........................................

Reprezentantul legal (atunci când este cazul)

Numele şi prenumele (în clar) .......................................... Semnătura ..........................................


1 a), pentru verificarea identităţii declarate;

b) , pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecţie internaţională, care nu ar putea li obţinute fără a se lua măsura, în special în cazul în care există un risc de sustragere a solicitantului;

c) , la solicitarea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din care rezultă că solicitantul de protecţie internaţională prezintă pericol pentru securitatea naţională.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

COMUNICARE

 

Domnului/Doamnei .........................................., născut(ă) la .........................................., data de .......................................... în .........................................., posesor/posesoare al/a documentului temporar de identitate pentru solicitanţii de protecţie internaţională nr. .......................................... emis de Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil .........................................., cu reşedinţa în .........................................., str. .......................................... nr. ...., jud. ..........................................

Prin prezenta vă informăm că la data de .......................................... s-a dispus1 faţă de dumneavoastră:

- prelungirea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat prin Hotărârea instanţei nr. ;

Hotărârea instanţei este definitivă;

- încetarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat prin Referatul nr. ..........................................;

- încetarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat prin Decizia nr. ..........................................;

- încetarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat prin Nota de constatare nr. ..........................................;

- suspendarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat prin Nota de constatare nr. ..........................................

pe perioada .......................................... înscrisă în documentele medicale şi în decizia anexată prezentei comunicări. La data încetării suspendării aveţi obligaţia de a vă prezenta la centrul la care aţi fost plasat.

 

Funcţionarul însărcinat cu comunicarea,

(gradul, numele şi prenumele)

 

Am primit comunicarea.

Semnătura .......................................... Data ..........................................

 

Comunicată2 la data de .........................................., în limba .........................................., prin intermediul interpretului:

Numele ..........................................

Prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................


1 Se va alege una dintre variantele menţionate, după caz.

2 Această menţiune se va completa numai în situaţia în care această comunicare se realizează cu sprijinul unui interpret atunci când nu există o altă modalitate de realizare a acesteia.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Registru de evidentă a valorilor reţinute de la persoanele cazate în spaţiul închis

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, ţara de origine şi data cazării

Data

Restituiri de bani pe perioada cazării

Data

Numele, prenumele şi semnătura PPSC, la data reţinerii sumelor de bani sau a bunurilor materiale

Data

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la predarea bunurilor

Observaţii

Suma de bani reţinută de la străin (numărul procesului-verbal)

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

Bunuri materiale reţinute de la străin (numărul procesului-verbal)

Bunuri materiale şi sume de bani predate străinului (numărul procesului-verbal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC - personalul principal de serviciu pe centru.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Registru de evidenţă a solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile închise

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, data şi locul naşterii străinului

Ţara de origine

Documente de identitate aflate asupra străinului

Documentul de introducere în spaţiu, data şi ora primirii, persoana care l-a escortat, camera repartizată

Starea de sănătate la introducerea în  spaţiul închis

Starea de sănătate la scoaterea din spaţiul închis

Documentul de scoatere din spaţiul închis, data şi ora scoaterii, persoana care l-a escortat

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la introducerea în spaţiul închis

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la scoaterea din spaţiul închis

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC- personalul principal de serviciu pe centru.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

Registru de evidenţă a vizitatorilor

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Documentul de identitate (denumire, serie şi număr)

Denumirea entităţii pe care o reprezintă*

Scopul vizitei

Data şi ora sosirii

Data şi ora plecării

Persoana însoţitoare din cadrul centrului

Numele, prenumele şi semnătura persoanei care permite accesul vizitatorului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Instituţie publică, societate comercială, O.N.G., organizaţie religioasă sau altele asemenea.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

Registru de evidenţă a autovehiculelor intrate/ieşite în/din centru

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele conducătorului autovehiculului Numărul persoanelor din autovehicul

Documentul de identitate al conducătorului autovehiculului

(tabel nominal)

Numele entităţii din care provine conducătorul autovehiculului

Marca şi tipul autovehiculului

Numărul de înmatriculare

Seria şi numărul foii de parcurs

Data şi ora intrării

Data şi ora ieşirii

Felul

(natura)

încărcăturii

Numele, prenumele şi semnătura PPS

(APPSC)

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC (APPSC) - Personal principal de serviciu pe centru (ajutor personal principal de serviciu pe centru).

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

Registru de evidenţi a vizitelor

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele vizitatorului

Documente de identitate

Ţara de origine

Calitatea

(rudă, prieten, avocat etc.)

Numele şi prenumele persoanei vizitate

Ţara de origine

Nr. şi data documentului prin care a fost aprobată vizita

Data vizitei

Rezultatul verificării pachetului şi nr. procesului-verbal

Medicamente/ Sume de bani primite de străinul vizitat

Numele şi prenumele persoanei care supraveghează deplasarea în centru a vizitatorului

Numele, prenumele,

data şi semnătura

PPSC

Ora începerii

Ora terminării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 14

la regulament

 

Registru pentru evidenţa evenimentelor deosebite

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele străinului

Ţara de origine

Sancţiunea propusă, perioada şi motivul

Gradul, numele şi prenumele celui care a constatat abaterea

Persoana care a aprobat măsura

Persoana şi funcţia persoanei care a solicitat

dispunerea/prelungirea măsurii

Persoana care a aprobat prelungirea măsurii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

Aprob.

Director,

..................................................

 

NOTĂ DE SCOATERE TEMPORARĂ

din spaţiul închis special amenajat din cadrul Centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

 

Anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............

 

Se scoate din spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ....................................., numitul ....................................., cetăţean ....................................., născut la ..................................... în .....................................  (cheia Sistemul informatic de management al străinilor ....................................., dosar personal R - .....................................), motivul/motivele introducerii fiind .......................................................................

 

Lucrătorul desemnat/personal principal de serviciu,

 

..................................................................................

 

(gradul, numele şi prenumele)

Aprob.

 

Director,

 

..................................................................................

 

Străinul mai sus menţionat se reintroduce în spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ....................................., astăzi, ....................................., (ziua, luna, anul), ora ....................................., de către ....................................., în prezenţa personalului principal de serviciu ..................................... .

 

Lucrătorul desemnat/Personal principal de serviciu,

..................................................................................

(gradul, numele şi prenumele)

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 16

la regulament

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil Anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............

 

Aprob.

Director,

..................................................

 

NOTĂ DE SCOATERE DEFINITIVĂ

din spaţiul închis special amenajat din cadrul Centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil .....................................

 

Anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............

 

Se scoate din spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ....................................., numitul ....................................., cetăţean ....................................., născut la ..................................... în .....................................  (cheia Sistemul informatic de management al străinilor ....................................., dosar personal R - .....................................), motivul/motivele introducerii fiind .......................................................................

 

Lucrătorul desemnat/Personal principal de serviciu,

..................................................................................

(gradul, numele şi prenumele)

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

ANEXA Nr. 17

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ...............

[SIGLA]

Localitatea .....................................

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..........................................

Aprob.

Director,

..................................................

 

NOTĂ DE SCOATERE

din spaţiul închis special amenajat din cadrul Centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil ..................................... pe perioada suspendării măsurii plasării

Anul ............, luna ............, ziua ............, ora ............

 

 

Se scoate din spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ....................................., numitul ....................................., cetăţean ....................................., născut la ..................................... în .....................................  (cheia Sistemul informatic de management al străinilor ....................................., dosar personal R - .....................................), motivul scoaterii fiind suspendarea măsurii plasării în perioada de la .................................... până la ....................................

 

Lucrătorul desemnat/personal principal de serviciu,

 

..................................................................................

 

(gradul, numele şi prenumele)

Aprob.

 

Director,

 

..................................................................................

 

Străinul mai sus menţionat se reintroduce în spaţiul închis special amenajat din Centrul regional ....................................., astăzi ..................................... (ziua, luna, anul), ora ....................................., de către ....................................., în prezenţa personalului principal de serviciu ..................................... .

 

Lucrătorul desemnat/Personal principal de serviciu,

..................................................................................

(gradul, numele şi prenumele)

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare!

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie

 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. r) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti 17 august 2016.

Nr. 1.016.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016

 

Având în vedere:

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 479/2016 privind aprobarea programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice11;

- Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare, prevăzut în anexa nr. 1 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Articol unic. - Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 18 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.1, după paragraful „Depunerea solicitărilor de finanţare se poate face până la data de 22 august, ora 12,00.” se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„În limita bugetului programului, solicitările de finanţare se pot depune şi ulterior datei de 22 august 2016, respectiv:

a) până la data de 12 septembrie 2016, ora 12,00;

b) până la data de 12 octombrie 2016, ora 12,00.

Perioada de acordare a finanţării se aplică în mod corespunzător.”

2. La Formatul nr. 8, nota de subsol nr. 12 se abrogă.

3. La Formatul nr. 8, nota de subsol nr. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13 Nu este aplicabilă solicitărilor de finanţare prevăzute la pct. 3.2.2 din metodologie.”

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 22 august 2016.

Nr. 1.445.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2. - Prezentele reglementări transpun parţial prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.”

2. După punctul 492 se introduc cinci noi puncte, punctele 4921-4925, cu următorul cuprins:

Declaraţia nefinanciară

4921. - (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor

o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.

(3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale.

(4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.

(5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită.

(7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare

şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii.

(8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

4922. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la pct. 4921 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1).

4923. - O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 4921 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 4921-4925 şi pct. 554-556.

4924. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 4921, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 4921, cu condiţia ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau

b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor,

(2) Prevederile pct. 4922 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

4925. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la pct.4921 sau raportul separat menţionat la pct. 4924.”

3. După punctul 556 se introduc cinci noi puncte, punctele 5561-5565, cu următorul cuprins:

Declaraţia nefinanciară consolidată

5561. - (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;

b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.

(3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.

(4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care

acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.

(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

5562. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 5561 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1) şi pct. 554-556.

5563. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 5561 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni.

5564. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se prevede la pct. 5561, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 5561, cu condiţia ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9,1. «Obligaţia generală de publicare»; sau

b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte 6 tuni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mama, şi să fie menţionat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile pct. 5562 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

5565. _ Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la pct. 5561 sau raportul separat menţionat la pct. 5564.”

4. La punctul 562, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„562. - (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că:

a) situaţiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor şi raportul menţionat la pct. 4924; şi

b) situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi raportul menţionat la pct. 5564 sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.”

5. După punctul 564 se introduce un nou punct, punctul 5641, cu următorul cuprins:

„5641. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 4921 şi al declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 5561 sau al rapoartelor separate menţionate la pct. 4924 şi la pct. 5564.”

Art. II. - Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. - Prezentele reglementări transpun parţial prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi,  de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.”

2. După punctul 11 se introduc cinci noi puncte, punctele 111-115, cu următorul cuprins:

„Declaraţia nefinanciară

111. - (1) Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.

(3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale.

(4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.

(5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită

(7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta ie produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii.

(8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

112. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzuta la pct. 111 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) şi (5).

113. - O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzuta la pct. 111 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 111-115, 27, 271 şi pct. 28 alin. (1).

114. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 111, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 111 cu condiţia ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau

b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor.

(2) Prevederile pct. 112 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

115. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la pct. 111 sau raportul separat menţionat la pct. 114.”

3. La punctul 12, la alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele administrative, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitoare la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens.”

4. La punctul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Informaţiile cerute conform alin. (1) pot să figureze:

a) într-un raport separat publicat împreună cu raportul administratorilor în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau

b) într-un document publicat pe site-ul entităţii şi care să fie menţionat în raportul administratorilor.

Respectivul raport separat sau document menţionat la lit. a) şi, respectiv, lit. b) poate să facă trimitere la raportul administratorilor în cazul în care informaţiile cerute conform alin. (2) sunt incluse în acel raport al administratorilor.”

5. Punctul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„122. - Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu pct. 151 alin. (1), o opinie referitoare la informaţiile pregătite în temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) şi pct. 12 alin. (2) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f).”

6. După punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 123, cu următorul cuprins:

„123. - Prevederile cuprinse în prezentele reglementări, referitoare la guvernanta corporativă, sunt obligatorii pentru societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.”

7. Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. - Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul menţionat la pct. 114 sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.”

8. După punctul 161 se introduce un nou punct, punctul 162, cu următorul cuprins:

„162. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 111 sau al raportului separat menţionat la pct. 114.”

9. La punctul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi raportul menţionat la pct. 284 sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.”

10. După punctul 28 se introduc cinci noi puncte, punctele 281-285, cu următorul cuprins:

Declaraţia nefinanciară consolidată

281. - (1) Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;

b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.

(3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.

(4) Informaţiile referitoare la evoluţiile Iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.

(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

282. - Se consideră ca o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 281 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) şi (5), pct. 27, 271 şi pct. 28 alin. (1).

283. - o societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 281 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 27, 271, pct. 28 alin. (1) şi pct. 281-285.

284. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se prevede la pct. 281, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 281, cu condiţia ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 33-36; sau

b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mamă, şi să fie menţionat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile pct. 282 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

285. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la pct. 281 sau raportul separat menţionat la pct. 284.”

11. După punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

„321. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 281 sau al raportului separat menţionat la pct. 284.”

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 17 august 2016.

Nr. 1.938.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.