MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 683/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

111. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

112. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

66. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 408 din 16 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 411 din 16 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. (5) din Codul de procedură civilă din 1865

 

Decizia nr. 415 din 16 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

614. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

 

615. - Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016

 

616. - Hotărâre pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.158. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

64. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul DUMITRU GHEORGHE în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

HOTARARI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Chelaru Ioan - Grupul parlamentar al PSD

2. Mitu Augustin-Constantin - Grupul parlamentar al PSD

3. Atanasiu Teodor - Grupul parlamentar al PNL

4. Pereş Alexandru - Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Rotam Ion - Grupul parlamentar al PSD

2. Purec Ion-Simeon - Grupul parlamentar al PSD

3. Oprea Mario-Ovidiu - Grupul parlamentar al PNL

4. Ardelean Ben-Oni - Grupul parlamentar al PNL

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al PSD

2. Bereanu Neculai - Grupul parlamentar al PSD

3. Rădulescu Cristian - Grupul parlamentar al PNL

4. Verestoy Attila - Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 111.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Petru-Şerban Mihăilescu, ales în Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani, Colegiul uninominal nr. 2,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Petru-Şerban Mihăilescu, începând cu data de 1 septembrie 2016, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 112.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Florin Iordache Grupul parlamentar al PSD

Petru Gabriel Vlase Grupul parlamentar al PSD

Mihai Alexandru Voicu Grupul parlamentar al PNL

Steluţa-Gustica Cătăniciu Grupul parlamentar al ALDE

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Ion-Marcel Ciolacu Grupul parlamentar al PSD

Mircea Gheorghe Drăghici Grupul parlamentar al PSD

Cristian Buican Grupul parlamentar al PNL

Niculae Mircovici Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Marian Neacşu Grupul parlamentar al PSD

George Ionescu Grupul parlamentar al PNL

Valeriu-Andrei Steriu Grupul parlamentar al UNPR

Seres Denes Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 66.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 408

din 16 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

 

 

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe ral se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, în Dosarul nr. 368/210/2015 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.308D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. În acest sens, arată că instanţa constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că egalitatea nu înseamnă uniformitate. Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferit unor cazuri egale fără o motivare obiectivă şi rezonabilă, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 20 august 2015, pronunţată în Dosarul nr. 368/210/2015, Judecătoria Chişineu-Criş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare prin care se solicită anularea actului de adjudecare, a procesului-verbal de licitaţie publică imobiliară şi continuarea urmăririi de la actul desfiinţat.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece limitează obligaţia creditorului adjudecatar de a depune sumele de bani necesare numai până la concurenţa creanţelor creditorilor privilegiaţi care au drept de preferinţă în condiţiile art. 865 şi 867 din Codul de procedură civilă, cu excluderea altor creditori chirografari care au drepturi de creanţă egale cu ale creditorului adjudecatar, dacă acesta este tot chirografar. Textul legal criticat conduce la un tratament inegal şi discriminatoriu în cadrul aceleiaşi categorii de creditori.

6. Se apreciază că textul legal criticat este neconstituţional numai în situaţia în care adjudecatarul este tot un creditor chirografar şi numai în măsura în care se interpretează ca fiind o excepţie de la egalitatea creditorilor chirografari în privinţa drepturilor acestora asupra bunurilor debitorului urmărit, proporţional cu câtimea creanţelor pe care le deţin.

7. Se mai apreciază că norma legală ar trebui să conţină menţiuni explicite cu privire la obligaţia creditorului chirografar adjudecatar care depune creanţa sa în contul preţului de vânzare a bunului, de a complini suma cuvenită şi celorlalţi creditori chirografari, proporţional cu câtimea creanţei acestora, raportată la preţul de adjudecare al bunului.

8. Judecătoria Chişineu-Criş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate consacră un tratament egal între persoane aflate în situaţii comparabile.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu următorul conţinut: „Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ în termenul prevăzut la alin. (1). Dacă există alţi creditori care au un drept de preferinţă în condiţiile art. 865 şi 867, ei va depune până la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ.”

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, potrivit art. 843 din Codul de procedură civilă, la licitaţie poate participa orice persoană, cu excepţia debitorului care nu poate participa nici personal, nici prin persoane interpuse. Prin urmare, la licitaţie pot participa şi creditorii urmăritori sau intervenienţii, la fel ca orice alt participant, totuşi aceştia nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.

17. În continuare, Curtea observă că dispoziţiile art. 850 din Codul de procedură civilă reprezintă o preluare a dispoziţiilor art. 512 din Codul de procedură civilă din 1865. Potrivit art. 850 alin. (1) din Codul de procedură civilă, persoana declarată adjudecatar are obligaţia legală de a depune, la dispoziţia executorului judecătoresc, preţul de vânzare, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, preţ din care se deduce cauţiunea consemnată de adjudecatar pentru a putea participa la licitaţie potrivit art. 844 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

18. În situaţia în care adjudecatarul este un creditor, legea îi permite acestuia să depună în contul preţului de vânzare creanţa sa, obligându-l ca, în ipoteza în care creanţa sa este mai mică decât preţul de vânzare, să depună diferenţa de preţ. Mai mult decât atât, în cazul în care există şi alţi creditori, cu un drept de preferinţă, potrivit dispoziţiilor art. 865 şi art. 867 din Codul de procedură civilă, iar diferenţa de preţ depusă în condiţiile arătate mai sus nu acoperă suma necesară plăţii acestor creanţe, creditorul adjudecatar este obligat să le acopere până la concurenţa preţului de adjudecare.

19. Art. 865 din Codul de procedură civilă reglementează rangul creanţelor cu preferinţă generală, respectiv distribuirea sumei potrivit unei ordini de preferinţă stabilite de lege. Potrivit ordinii de preferinţă, în caz de concurs de creanţe de ranguri diferite, va fi acoperită cu prioritate cea situată pe o poziţie superioară, iar creanţa de rang inferior va fi satisfăcută din suma rămasă. Ordinea de preferinţă a creanţelor, potrivit art. 867 din Codul de procedură civilă, va fi modificată în sensul că imediat după plata creanţelor reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie şi a altor cheltuieli făcute îh interesul comun al creditorilor, precum şi după cele reprezentând cheltuieli de înmormântare a debitorului, vor fi plătite creanţele creditorilor care au asupra bunului drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate.

20. Aşadar, dacă creanţa adjudecatarului este mai mică decât preţul adjudecării, adjudecatarul depunând diferenţa de preţ, creditorii care au un drept de preferinţă vor fi îndestulaţi, dacă este posibil, din această diferenţă. În cazul în care această diferenţă este insuficientă, creditorul adjudecatar este ţinut să depună, în completare, suma pentru plata respectivelor creanţe, până la concurenţa preţului de adjudecare.

21. Curtea reţine că situaţia creditorului adjudecatar este o situaţie specifică în care stingerea creanţei reprezintă, de fapt, o compensare, situaţia juridică a creditorilor adjudecatari fiind diferită de cea a terţilor, simpli participanţi la licitaţie.

22. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la art. 16 din Constituţie, referitoare la egalitatea în faţa legii, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere acestui principiu constituţional, întrucât se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, oricare dintre creditorii chirografari putând depune creanţa lor în contul preţului.

23. Oricare dintre creditorii chirografari are dreptul de a prelua în aceleaşi condiţii bunul executat în contul creanţei, astfel încât nu se pune problema unei discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de creditori. Dispoziţia legală conferă în mod nediscriminatoriu posibilitatea oricărui creditor chirografar care participă la procedură să depună în caz de adjudecare creanţa sa în contul preţului.

24. Situaţia creditorului adjudecatar este însă diferită atât de situaţia terţului adjudecatar, cât şi de situaţia creditorului chirografar neparticipant la procedură sau care nu şi-a adjudecat bunul; legiuitorul a reglementat două situaţii distincte, în ambele situaţii egalitatea de şanse a creditorilor fiind respectată.

25. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut principiul conform căruia egalitatea în drepturi a cetăţenilor nu înseamnă uniformitate, violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există alunei când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 20 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 10 aprilie 2003, Decizia nr. 156 din 15 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001).

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, în Dosarul nr. 368/210/2015 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi constată că dispoziţiile art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Chişineu-Criş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 411

din 16 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, în Dosarul nr. 326/210/2015 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.349D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că existenţa unor drepturi suplimentare prevăzute de lege în favoarea anumitor persoane nu este de natură să conducă la încălcarea principiului egalităţii în drepturi, dacă acest fapt este generat de particularităţile specifice activităţii desfăşurate de către acele persoane. În consecinţă, formulează concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 9 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 326/210/2015, Judecătoria Chişineu-Criş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare prin care se solicită anularea actului de adjudecare, a procesului-verbal de licitaţie publică imobiliară şi continuarea urmăririi de la actul desfiinţat.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece limitează obligaţia creditorului adjudecatar de a depune sumele de bani necesare numai până la concurenţa creanţelor creditorilor privilegiaţi care au drept de preferinţă în condiţiile art. 563 şi 564 din Codul de procedură civilă din 1865, cu excluderea altor creditori chirografari care au drepturi de creanţă egale cu ale creditorului adjudecatar, dacă acesta este tot chirografar. Textul legal criticat conduce la un tratament inegal şi discriminatoriu în cadrul aceleiaşi categorii de creditori.

6. Se apreciază că textul legal criticat este neconstituţional numai în situaţia în care adjudecatarul este tot un creditor chirografar şi numai în măsura în care se interpretează ca fiind o excepţie de la egalitatea creditorilor chirografari în privinţa drepturilor acestora asupra bunurilor debitorului urmărit, proporţional cu câtimea creanţelor pe care le deţin.

7. Se consideră că norma legală ar trebui să conţină menţiuni explicite cu privire la obligaţia creditorului chirografar adjudecatar care depune creanţa sa în contul preţului de vânzare a bunului, de a complini suma cuvenită şi celorlalţi creditori chirografari, proporţional cu câtimea creanţei acestora, raportată la preţul de adjudecare al bunului.

8. Judecătoria Chişineu-Criş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate consacră un tratament egal între persoane aflate în situaţii comparabile

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, text de lege ce are următorul cuprins: „Când un adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ. Dacă există alţi creditori care au un drept de preferinţă în condiţiile art. 563 şi 564, el va depune până la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ”.

13. Dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin art. 83 lit. a) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 potrivit cărora „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare” precum şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza dispoziţiile legale criticate.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că soluţia legislativă criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate. Astfel, Curtea, analizând constituţionalitatea dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care reprezintă o preluare a dispoziţiilor art. 512 din Codul de procedură civilă din 1865, prin Decizia nr. 408 din 16 iunie 2016, nepublicată, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor prin raportare la critici identice.

16. Curtea reţine că situaţia creditorului adjudecatar este o situaţie specifică în care stingerea creanţei reprezintă, de fapt, o compensare, situaţia juridică a creditorilor adjudecatari fiind diferită de cea a terţilor, simpli participanţi la licitaţie.

17. Aşadar, potrivit art. 512 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 adjudecatarul imobilului va depune la dispoziţia executorului judecătoresc preţul în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării. Dacă adjudecatarul este un creditor al debitorului urmărit, art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă îi conferă acestuia dreptul de a depune creanţa sa în contul preţului şi, dacă este cazul, urmează a depune şi diferenţa de preţ. Dacă există şi alţi creditori care au un drept de preferinţă, creditorul adjudecatar va depune până la concurenţa sumei de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor acestor creditori, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ.

18. Prin urmare, Curtea reţine că dispoziţia legală criticată instituie un tratament egal între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, creditori chirografari, consacrând dreptul acestora de a fi adjudecatari, situaţie în care pot depune în contul preţului creanţa lor, cu plata, dacă este cazul, a diferenţei de preţ.

19. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la art. 16 din Constituţie referitoare la egalitatea în faţa legii, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere acestui principiu constituţional, întrucât se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, oricare dintre creditorii chirografari putând depune creanţa lor în contul preţului.

20. Oricare dintre creditorii chirografari are dreptul de a prelua în aceleaşi condiţii bunul executat în contul creanţei, astfel încât nu se pune problema unei discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de creditori. Dispoziţia legală conferă în mod nediscriminatoriu posibilitatea oricărui creditor chirografar care participă la procedură să depună în caz de adjudecatare creanţa sa în contul preţului.

21. Situaţia creditorului adjudecatar este însă diferită atât de situaţia terţului adjudecatar, cât şi de situaţia creditorului chirografar neparticipant la procedură sau care nu şi-a adjudecat bunul; legiuitorul a reglementat două situaţii distincte, în ambele situaţii egalitatea de şanse a creditorilor fiind respectată.

22. În jurisprudenţa sa Curtea a reţinut principiul conform căruia egalitatea în drepturi a cetăţenilor nu înseamnă uniformitate, violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 20 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 10 aprilie 2003, Decizia nr. 156 din 15 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001).

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Cosmo-Rom - S.R.L. din Socodor, judeţul Arad, în Dosarul nr. 326/210/2015 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi constată că dispoziţiile art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Chişineu-Criş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 415

din 16 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău, în Dosarul nr. 1.397/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.452D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că instanţa constituţională s-a mat pronunţat cu privire la constituţionalitatea textelor legale criticate. Menţionează, în acest sens, Decizia nr. 483 din 23 iunie 2015. Apreciază că nu au apărut elemente noi, care să schimbe soluţia Curţii, motiv pentru care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia nr. 890 din 4 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.397/114/2015, Tribunalul Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 şi art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate împotriva unei decizii civile prin care a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de autorul excepţiei de neconstituţionalitate.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece nu permit apelantului dintr-o cauză care nu poate fi atacată cu recurs să formuleze contestaţie în anulare întemeiată pe acest motiv. Astfel, neanalizarea unor motive de apel în limitele devoluţiunii poate crea părţii un prejudiciu. Întrucât nu are deschisă calea de atac a recursului.

6. Tribunalul Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă. Însă, având în vedere motivarea excepţiei, urmează a se reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă care au următorul cuprins: „(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot H atacate cu recurs

12. Art. 503 alin. (2), la care textul criticat face trimitere, are următorul cuprins: „(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;

4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie astfel cum se interpretează şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constituţionalitate în raport cu critici de neconstituţionalitate similare. Astfel, prin Decizia nr. 159 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 8 iunie 2016, paragrafele 22-24, şi Decizia nr. 483 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 20 august 2015, paragrafele 13-17 şi paragraful 20, Curtea, referitor la contestaţia în anulare specială, a reţinut că aceasta este o cale extraordinară de atac, de retractare şi nesuspensivă de executare, prin care se cere însăşi instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, îh cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi anuleze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. Contestaţia în anulare specială este reglementată la art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, care prevede că hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare pentru următoarele motive expres şi limitativ reglementate, şi anume atunci Când: hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen şi instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

15. Curtea a reţinut că textul de lege criticat, respectiv art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, extinde obiectul contestaţiei în anulare speciale şi la hotărârile instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs şi prevede, astfel, că dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 din acest articol se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. Exceptarea de la aplicarea alin. (2) pct. 3 în ipoteza hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs, a avut în vedere faptul că motivul contestaţiei în anulare specială - omisiunea cercetării unui motiv de casare - priveşte exclusiv hotărârile instanţelor de recurs, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai pentru motivele de casare expres şi limitativ prevăzute la art. 488 din Cod. Or, apelul este o cale de atac ordinară şi devolutivă - prin care se rejudecă în fond cauza - spre deosebire de recurs, care are caracter nedevolutiv în configuraţia actualului Cod de procedură civilă Totodată, apelul poate fi formulat pentru orice motiv de fapt şi de drept. Fiind o cale de atac ordinară, legea nu stabileşte în mod expres motivele pentru exercitarea apelului şi, prin urmare, acesta poate fi formulat pentru orice motiv de netemeinicie sau de nelegalitate a hotărârii atacate, precum şi pentru oricare din motivele pe care legea le prevede pentru exercitarea căilor extraordinare de atac. În concluzie, Curtea a reţinut că lipsa posibilităţii de a exercita contestaţia în anulare pentru omisiunea instanţei de apel de a cerceta „un motiv de casare” este o consecinţă firească a caracterului ordinar şi devolutiv al apelului, fără a aduce atingere principiului egalităţii în faţa legii şi accesului liber la justiţie.

16. De asemenea, Curtea a constatat că o eventuală admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ar transforma calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare speciale într-o cale de atac ordinară, din moment ce instanţa care va soluţiona contestaţia în anulare ar trebui să reanalizeze motivele de apel, acestea nefiind structurate de lege ca atare, ci putând fi orice critici formulate de apelant cu privire la hotărârea instanţei care a judecat fondul.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău în Dosarul nr. 1.397/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 614.

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. S5/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat prevăzut la art. 2 din Legea nr. 85/2016, pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011.

(2) în înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) diferenţe de drepturi salariale - sumele cuvenite personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat, inclusiv biblioteci centrale universitare, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, şi neachitate, aferente intervalului 1 octombrie 2008 -13 mai 2011;

b) beneficiari - personalul didactic şi didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din bibliotecile centrale universitare, încadrat în perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011, respectiv într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferenţelor de drepturi salariale prevăzute la lit. a);

c) angajatori - unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, unităţi de învăţământ special de stat, unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, inspectorate şcolare, casele corpului didactic, alte unităţi şi instituţii de învăţământ de stat, instituţii de învăţământ superior de stat şi biblioteci centrale universitare care au încadrat şi salarizat personalul prevăzut la lit. b);

d) an de la data intrării în vigoare a legii - an care se împlineşte în ziua şi luna corespunzătoare din următorul an.

Art. 2. - (1) Plata diferenţelor de drepturi salariale către beneficiari se realizează eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 85/2016.

(2) Sursele de finanţare privind alocarea fondurilor pentru plata diferenţelor de drepturi salariale se asigură astfel:

a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat-din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, de la bugetul de stat, prin bugetele locale;

b) pentru instituţiile de învăţământ superior şi unităţile şi instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

Art. 3. - (1) Beneficiarilor diferenţelor de drepturi salariale pensionaţi până la data de 8 mai 2016 inclusiv, îndreptăţiţi să primească aceste drepturi de natură salarială pentru perioada 1 octombrie 2008 -13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval de timp, li se achită aceste diferenţe într-o singură tranşă.

(2) Beneficiarilor care se pensionează după data de 8 mai 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016, în termenul de 5 ani prevăzut la art. 2 alin. (1), li se achită, cel mai târziu la data pensionării, diferenţa dintre drepturile cuvenite şi cele efectiv plătite eşalonat în tranşe trimestriale egale.

Art. 4. - Pentru evitarea oricărei dificultăţi în plata diferenţelor de drepturi salariale, beneficiarul adresează fiecărui angajator la care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1 octombrie 2008 -13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval de timp o cerere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Cererea se depune la registratura unităţii sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire, prin telefax ori prin poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea cererii şi confirmarea primirii acesteia.

Art. 5. - (1) în vederea calculării diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor, angajatorii procedează la calcularea drepturilor salariale pentru intervalul 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval, prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei în locul valorii efectiv utilizate la momentul plăţii salariilor, cu respectarea şi a prevederilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 85/2016.

(2) Diferenţele de drepturi salariale cuvenite se determină prin scăderea din salariul brut lunar rezultat prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei a salariului brut lunar din statul de plată aferent lunii pentru care se face calculul.

(3) Diferenţele de drepturi salariale a căror plată se face eşalonat se actualizează cu indicele de inflaţie, publicat în luna în care se face plata, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Indicele de inflaţie se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 6. - Pentru beneficiarii care şi-au schimbat locul de muncă în perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau care au prestat activitate, în acelaşi timp sau succesiv, la mai mulţi angajatori, calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care l-a salarizat în această perioadă, proporţional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceştia.

Art. 7. - (1) Impozitul aferent diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioada 1 octombrie 2008 -13 mai 2011 se calculează şi se reţine în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, se plăteşte şi se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit diferenţele de drepturi salariale.

(2) Calcului contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, aferente diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011, se efectuează prin utilizarea cotelor de contribuţii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente diferenţele de drepturi salariale. Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.

 

ANEXĂ

 

CERERE

în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

 

- model –

 

Către

Unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ superior/Biblioteca centrală universitară ..................................................

Doamnei/Domnului director, rector/director general ..................................................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................  (fostă ..................................................)*,

posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ............................, CNP ............................, angajat/ă al/a unităţii/instituţiei pe care o conduceţi pe funcţia de .................................................. în perioada .............................................. solicit plata diferenţelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 în contul .................................................. deschis la .................................. pe numele subsemnatului/subsemnatei.

 

Data ............................

Semnătura ..................................................


* În cazul schimbării numelui de familie, beneficiarul depune documente justificative.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a -2016.

Art. 2. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016.

Art. 3. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, titlul 57.02 .Ajutoare sociale”, cap. 65.01 „învăţământ”.

Art. 4. - Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 615.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (9) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Prin excepţie de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obţinute de către sportivii care au participat Jocurile Olimpice de la Rio şi s-au clasat pe locurile IV-VI, se acordă premii, de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita bugetului aprobat pe anul 2016.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 616.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016

 

În baza prevederilor art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 15 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) împrumuturile prevăzute la alin. (1) şi (5) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin, (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Disponibilul sumei prevăzute la alin, (1), rămasă necontractată până la data de 15 mai 2016, se alocă, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru împrumuturi în vederea finanţării cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora.

(5) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 1.865/1.735/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007- 2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora, pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv, contractarea de împrumuturi, în baza art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016.”

3. La articolul 3, alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

,,h) denumirea proiectului finanţat prin Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, înscris în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), se regăseşte în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016;

i) valoarea înscrisă în cererea, prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), să fie cel mult egală cu valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, înscrisă în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016.”

4. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 14, cu următorul cuprins:

„Art. 14. - Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (5), documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale sunt cele stabilite la art._2-13 pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1).”

5. În anexa nr. 10 la normele metodologice, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de data creditării contului «Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii», respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală şi devine lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/ rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016.”

Art. II. - Pentru împrumuturile contractate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 124/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, convenţia de împrumut se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016

Nr. 2.158.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Nr. ....................../.............................

..................................................................................................

 

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, judeţul )

 

Nr. ....................../.............................

 

CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. din data de şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ............... din data de ...............................

între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..............., reprezentat legal prin ..............................................., în calitate de ..............................................., şi ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în ..............................................., str. ............................................... nr. ........, cod fiscal nr. ..............................................., reprezentată legal prin ..............................................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.

Art. 1. - (1) în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, se acordă ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de ..............................., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) împrumutul se acordă pe o perioadă de.... ani şi o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv ..............................., şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin1 ...............................

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice astfel: în contul ............................................... „...............................................“, cod IBAN RO ..............................................., deschis pe numele ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), la unitatea Trezoreriei Statului .................................................................................., codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) Stingerea obligaţiilor de plată se efectuează cu data plăţii, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.

Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia „număr de zile calendaristice/360”, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 4. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

Art. 5. - ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ..............................................., cod IBAN ..............................................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.

Art. 7. - (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ..............................................., cod IBAN ..............................................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

(4) în cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau al rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.

Art. 8. - (1) Ministerul Finanţelor Publice şi ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:

a) pentru ................................................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), domnul/doamna ..............................................., în calitate de ..............................................., e-mail ..............................................., telefon ..............................................., fax ...............................................

b) pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ..............................................., în calitate de ..............................................., telefon ..............................................., fax ...............................................,

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.

Art. 9. - Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Art. 10. - Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

...................................................................................

 

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele,

Numele şi prenumele,

...............................................

...............................................

Funcţia,

Funcţia,

...............................................

...............................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

Semnăturile autorizate şi ştampila

...............................................

...............................................


1 Se înscrie, după caz:

- Programul operaţional regional 2007-2013;

- Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul DUMITRU GHEORGHE în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016.

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august-24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi pentru respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august-24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită în data de 16 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.758 din 17 august 2016, şi Scrisoarea de valorificare a inspecţiei nr. 3.758 din 17 august 2016, întocmită de DMCCP pentru auditorul financiar DUMITRU GHEORGHE, Certificat de membru nr. 680.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar DUMITRU GHEORGHE, Certificat de membru nr. 680, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 64.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.