MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 687/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

128/2015. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

65. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Institutul are următoarea structură organizatorică:

1. conducerea:

2. Compartimentul juridic:

3. Compartimentul control;

4. Catedra formare profesională continuă;

5. Catedra management şi legislaţie;

6. Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale;

7. Serviciul metodică şi proiectare didactică;

8. Compartimentul studii şi analize;

9. Compartimentul implementare proiecte cu finanţare externă;

10. Biroul resurse umane;

11. Biroul management operaţional şi securitate sediu;

12. Compartimentul financiar-contabilitate;

13. Compartimentul secretariat şi documente clasificate;

14. Compartimentul achiziţii;

15. Structura de securitate organizată la nivel compartiment;

16. Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii;

17. Biroul intendenţă;

18. Biroul tehnic.”

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Preşedintele Consiliului de conducere numeşte, prin dispoziţia zilnică, secretarul Consiliului de conducere din cadrul Compartimentului secretariat şi documente clasificate, care are atribuţia de a tehnoredacta procesele-verbale ale şedinţelor.”

3. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 271 şi 272, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - Compartimentul control se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice:

a) creşterea eficacităţii activităţilor desfăşurate la nivelul Institutului, precum şi prevenirea apariţiei unor deficienţe şi disfuncţii în cadrul acestuia, prin executarea unor activităţi specifice controlului, potrivit legii;

b) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de control intern/managerial implementat în Institut.

Art. 272. - Compartimentul control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice;

a) organizează şi execută controale de fond/tematice la structurile din cadrul Institutului conform planificării sau dispoziţiilor conducerii, potrivit normelor legale;

b) monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de conducere, în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor efectuate la structurile din cadrul Institutului;

c) verifică modul de punere în aplicare de către structurile din cadrul Institutului a prevederilor actelor normative aflate în domeniul de competenţă;

d) efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate Institutului, în cazurile constatate/repartizate spre soluţionare;

e) verifică şi formulează proiectul de răspuns pentru petiţiile/sesizările din competenţa de soluţionare a Institutului;

f) coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial implementat în Institut;

g) iniţiază/participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţilor acestora.”

4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Catedra formare profesională continuă se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiectiv specific formarea şi dezvoltarea de competenţe în specialităţile structurilor MAI.”

5. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Catedra formare profesională continuă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) desfăşoară programe de formare profesională iniţială, potrivit specificului funcţiilor/posturilor MAI, şi participă la organizarea acestora;

b) desfăşoară programe de formare profesională iniţială pentru personalul poliţiei locale şi participă la organizarea acestora;

c) desfăşoară programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei şi participă la organizarea acestora;

d) desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţelor beneficiarilor;

e) implementează elemente curriculare ale Colegiului European de Poliţie, conform competenţelor catedrei;

f) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice;

g) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;

h) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică şi proiectare didactică;

i) iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă;

j) acordă asistenţă de specialitate altor structuri MAI, la solicitarea acestora.

(2) Pentru desfăşurarea programelor de formare profesională pentru dezvoltarea carierei, prevăzute la alin. (1) lit. c), Catedra formare profesională continuă organizează următoarele cursuri:

a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare;

b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă:

c) cursuri de specialitate/cursuri de perfecţionare în domeniile:

(i) pregătire poliţienească: ordine publică, circulaţie rutieră, combaterea criminalităţii organizate, criminalitate economică, criminalistică şi altele;

(ii) respectarea şi apărarea drepturilor omului în activităţile structurilor MAI;

(iii) pregătire fizică, autoapărare şi arte marţiale;

(iv) însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare privind executarea şedinţelor de tragere specifice personalului MAI;

(v) protejarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate;

(vi) etică şi deontologie profesională;

(vii) alte domenii de interes.”

6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Catedra management şi legislaţie se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) formarea şi dezvoltarea de competenţe manageriale prin furnizarea programelor de formare managerială la nivel operaţional şi strategic, atât pentru personalul cu funcţii de decizie din MAI, cât şi pentru personalul cu funcţii de execuţie,

în vederea dezvoltării carierei, precum şi a competenţelor în domenii-suport;

b) actualizarea cunoştinţelor de legislaţie prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesională continuă personalului MAI;

c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a competenţelor de comunicare intra/interpersonală, instituţională şi de reprezentare prin intermediul unor programe specifice.”

7. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Catedra management şi legislaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) desfăşoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecţionare, în domeniile managementului, managementului de proiect şi accesării fondurilor europene, şi participă la organizarea acestora;

b) desfăşoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecţionare, în domeniul analizei informaţiilor, şi participă la organizarea acestora;

c) desfăşoară programele de formare profesională continuă, de specializare/perfecţionare, în domeniul relaţiilor publice şi comunicării, comunicării inter/intrainstituţionale, formării de formatori, dezvoltării personale etc., şi participă la organizarea acestora;

d) desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de modificările legislative cu incidenţă în domeniu şi de cerinţele beneficiarilor;

e) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică şi proiectare didactică;

f) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut:

g) participă la elaborarea cererilor de finanţare în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ, în colaborare cu structura de specialitate, precum şi la implementarea acestora;

h) iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali În vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă;

i) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice;

j) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliţie, conform competenţelor catedrei.”

8. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33 - Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice;

a) desfăşoară programe de formare profesională specifice, pe niveluri de competenţa, în domeniul limbilor străine şi misiunilor internaţionale şi participă la organizarea acestora;

b) desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor metodice, elaborează conţinuturile didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi le dezvoltă în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţele beneficiarilor;

c) testează competenţele lingvistice ale personalului MAI selecţionat pentru misiuni internaţionale;

d) actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformităţii cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine;

e) implementează elementele curriculare ale Colegiului European de Poliţie, conform competenţelor catedrei;

f) colaborează cu DGMRU în vederea organizării programelor de formare profesională în domeniul de competenţă şi desfăşurării testărilor;

g) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către ANC a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu Serviciul metodică şi proiectare didactică;

h) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu structura de specialitate din Institut;

i) iniţiază protocoale de colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă;

j) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice;

k) desfăşoară activităţi de afaceri europene şi relaţii internaţionale, în acord cu obiectivele stabilite în documentele programatice.”

9. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Compartimentul studii şi analize se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice următoarele:

a) elaborarea de studii şi analize în scopul optimizării activităţilor specifice procesului de învăţământ;

b) asigurarea asistenţei psihologice şi efectuarea de diagnoze organizaţionale la nivelul unităţii.”

10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Compartimentul studii şi analize îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi perfecţionează instrumentele specifice de cercetare a fenomenelor psihosociale şi organizaţionale care vor sta la baza studiilor şi analizelor desfăşurate la nivelul Institutului;

b) proiectează, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi specifice de asistenţă psihologică profilactică şi primară la nivelul unităţii;

c) realizează, la solicitare, diagnoze organizaţionale potrivit competenţelor;

d) valorifică rezultatele studiilor şi analizelor desfăşurate, prin propunerea unor măsuri/programe de dezvoltare/optimizare a formării profesionale a personalului MAI;

e) elaborează studii şi analize pe diverse teme din domeniile de competenţă ale Institutului şi asigură diseminarea lor în scopul valorificării în pregătirea profesională;

f) realizează studii bazate pe analiza chestionarelor de feedback şi follow-up şi participă, alături de personalul didactic, la dezvoltarea procesului de învăţământ;

g) coordonează activitatea publicistică a Institutului în colaborare cu personalul didactic.”

11. După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 371 şi 372, cu următorul cuprins:

„Art. 371. - Compartimentul implementare proiecte cu finanţare externă se subordonează direct directorului institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice următoarele:

a) iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţare nerambursabilă în scopul dezvoltării procesului educaţional şi logisticii institutului;

b) dezvoltarea de parteneriate în vederea atragerii de fonduri pentru implementarea de proiecte şi programe destinate formării personalului MAI.

Art. 372. - Compartimentul implementare proiecte cu finanţare externă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) planifică, organizează şi coordonează activitatea de identificare a nevoilor de finanţare a structurilor Institutului;

b) identifică surse de finanţare şi dezvoltă proiecte în vederea asigurării dezvoltării procesului educaţional şi susţinerii programelor de cercetare;

c) asigură implementarea proiectelor inclusiv cu finanţare nerambursabilă, în colaborare cu alţi factori interesaţi;

d) coordonează elaborarea cererilor de finanţare a proiectelor şi asigură managementul proiectelor aprobate în vederea implementării;

e) realizează parteneriate cu alte Instituţii de formare şi/sau cercetare, respectiv instituţii cu domenii de competenţă similare ariilor specifice Institutului.”

12. La articolul 38, partea introductivă se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Biroul resurse umane se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice:”.

13. La articolul 39, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Biroul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:”.

14. Anexele nr. 1, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 134.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIGRAMA

Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

JURIDIC *)

 

 

FINANCIAR-CONTABILITATE*)

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE

 

CONTROL *)

 

 

SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE *)

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA LIMBI STRĂINE ŞI PREGĂTIRE MISIUNI INTERNAŢIONALE

 

BIROUL RESURSE UMANE

 

 

ACHIZIŢII *)

 

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR ŞI INVESTIŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL METODICĂ ŞI PROIECTARE DIDACTICĂ

 

BIROUL MANAGEMENT OPERAŢIONAL ŞI SECURITATE SEDIU

 

 

 

 

 

BIROUL INTENDENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ *)

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDII ŞI ANALIZE *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) la nivel de compartiment

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut)

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice:

- se subordonează nemijlocit secretarului general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi direct secretarului general al MAI;

- are în subordine directă întreg personalul Institutului şi nemijlocită directorii adjuncţi, Compartimentul juridic, Compartimentul control, contabilul-şef, şeful Biroului resurse umane, şeful Biroului management operaţional şi securitate sediu, Compartimentului secretariat şi documente clasificate şi Compartimentul achiziţii;

4.2. relaţii funcţionale: colaborează funcţional cu Direcţia generală management resurse umane (DGMRU) în vederea îndeplinirii obiectivelor şi atribuţiilor generale ale Institutului;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea personalului din subordine;

4.4. relaţii de colaborare: colaborează cu structurile din cadrul aparatului central şi celelalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea şi/sau coordonarea MAI şi instituţii din sistemul de ordine şi siguranţă publică;

4.5. relaţii de reprezentare: reprezintă Institutul în domeniul de competenţă în raporturile cu celelalte unităţi, instituţii şi structuri ale MAI, precum şi cu alte instituţii din ţară şi străinătate.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul managementului formării profesionale a personalului MAI;

- organizează, planifică, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în Institut în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum comisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului;

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii universitare de licenţă ciclul I;

3.2. pregătire de specialitate: ciclul II de studii universitare de masterat sau postuniversitare, în domeniul studiilor de bază;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe generale de management şi/sau psihopedagogie;

3.4. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel „bine”.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în MAI: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4. perioada pentru acomodarea cu cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, abilitate, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Institutului

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 de minute este inclusă în programul zilnic de lucru.

3. Deplasări curente: conform atribuţiilor de serviciu

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate sub presiunea timpului şi expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- astenie şi surmenaj;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihica.

6. Compensări:

- sporuri salariale conform prevederilor legale în vigoare;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

a. Sarcini şi îndatoriri în:

- munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/ temporar:

a) adoptă şi asigură punerea în aplicare a politicilor şi strategiilor de dezvoltare instituţională în vederea îndeplinirii rolului şi misiunii Institutului;

b) planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în cadrul Institutului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) iniţiază, dezvoltă şi încheie acorduri, convenţii/protocoale de colaborare cu structuri similare din cadrul MAI sau din afara MAI, precum şi cu alte instituţii/organizaţii, persoane juridice şi/sau persoane fizice, din ţară şi străinătate;

d) analizează periodic modul de îndeplinire a obiectivelor în cadrul şedinţelor de conducere şi stabileşte măsuri de eficientizare;

e) răspunde nemijlocit de creşterea capacităţii operaţionale a Institutului;

f) răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului propriu;

g) răspunde, potrivit competenţelor, de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului;

h) semnează corespondenţa adresată Institutului, precum şi pe cea expediată;

i) organizează şi desfăşoară audienţe şi asigură soluţionarea petiţiilor, potrivit prevederilor legale;

j) reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit competenţelor;

k) asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare;

l) organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate;

m) propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară, avizează proiectul de buget alocat, pe baza obiectivelor instituţionale stabilite;

n) organizează contabilitatea Institutului;

o) utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;

p) analizează necesitatea şi oportunitatea investiţiilor, ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;

q) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi răspunde de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

s) conduce Grupul de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Institutului;

t) răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de Institut;

u) asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în Institut;

v) participă la şedinţele conducerii MAI, unde prezintă rezultatele activităţilor desfăşurate de Institut şi propune măsuri pentru eficientizarea acestora.

b. Responsabilităţi de planificare/raportare/lucrul cu publicul/luare a deciziilor/accesul la informaţii:

- de planificare: planificarea strategică a acţiunilor Institutului pentru îndeplinirea misiunii specifice;

- de raportare: raportează anual sau la solicitarea conducerii MAI stadiul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în domeniile gestionate de Institut;

- de lucru cu publicul: acordă audienţe persoanelor fizice şi organizaţiilor legal constituite, personalului MAI care participă la cursurile/programele de formare profesională desfăşurate în Institut, precum şi personalului propriu;

- de decizie: decide cu privire la politicile şi strategiile de funcţionare şi dezvoltare a Institutului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- de delegare: deleagă, prin dispoziţia zilnică a directorului Institutului, în cazul absenţei temporare de la serviciu (concediu de odihnă, concediu medical, misiune etc.), îndeplinirea atribuţiilor/competenţelor, prevăzute în prezenta fişă, personalului de conducere aflat în subordonare nemijlocită sau directă;

- accesul la informaţii clasificate: are acces şi deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa „SECRETE DE STAT”, nivelul „STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- numărul documentelor de planificare strategică şi operaţionale puse în aplicare;

- numărul obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor îndeplinite, raportate cu ocazia evaluărilor semestriale/anuale;

- numărul rapoartelor de audit public intern/audit extern al Sistemului de management al calităţii ai Institutului din care să nu rezulte deficienţe, disfuncţii, nereguli sau neconformităţi.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea managementului în condiţii de regularitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate, conform prevederilor legale şi dispoziţiilor conducerii MAI.

3. Timp; în conformitate cu termenele prevăzute în actele normative în vigoare şi cele stabilite de conducerea MAI; alocă, cu prioritate, timp pentru planificarea strategică, organizarea şi controlul domeniilor din competenţă.

4. Utilizarea resurselor:

- utilizarea eficientă a resurselor repartizate Institutului;

- antrenează şi coordonează personalul din subordine în acţiunile stabilite pentru atingerea obiectivelor Institutului;

- reprezintă un exemplu pentru întregul personal în ceea ce priveşte responsabilitatea, loialitatea faţă de instituţie şi integritate morală;

- utilizează computerul personal şi telefonul.

5. Mod de realizare:

- individual sau colectiv, în cadrul unor structuri/comisii/ comitete, grupuri de lucru etc., în funcţie de complexitatea proiectelor şi acţiunilor desfăşurate, în colaborare cu personalul de conducere din Institut şi din MAI, reprezentanţi ai unităţilor/instituţiilor/agenţiilor din structura/subordinea MAI, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul civil de învăţământ, organe ale administraţiei publice centrale şi locale.

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne

 

Semnătura ..............................................

 

Data ......................

 

 

Secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

Semnătura ..............................................

 

Data ......................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducere

2. Denumirea şi codul postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi

Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut);

- răspunde de întreaga activitate pe linie de învăţământ;

- are în subordine nemijlocită şefii de catedră, şeful Serviciului metodică şi proiectare didactică, Compartimentul studii şi analize şi Compartimentul implementare proiecte cu finanţare externă;

- colaborează cu structurile din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciul formare iniţială şi continuă, CEPOL şi formare Schengen din cadrul Direcţiei generale management resurse umane a MAI, inspectoratele generale/ similare în probleme de formare iniţială şi continuă a personalului.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de învăţământ;

- organizează şi conduce întreaga activitate de învăţământ.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază:

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată;

3.2. pregătire de specialitate:

- studii de masterat, ciclul II de studii universitare, sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: matematică şi ştiinţe ale naturii sau ştiinţe sociale;

3.3. alte cunoştinţe:

- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;

3.4. limbi străine:

- citit/scris/vorbit la nivel „bine” - o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale;

- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

- spirit întreprinzător;

- calităţi de negociator;

- abilităţi în comunicare;

- spirit critic şi autocritic;

- gândire analitică şi spirituală;

- apt pentru lucrul în condiţii de stres.

6. Aptitudini necesare/Comportament solicitat:

- iniţiativă;

- conduită morală exemplară;

- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;

- disponibilitate la schimbare;

- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.

7. Starea sănătăţii: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni pâră vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 de minute este inclusă în programul zilnic de lucru.

2. Deplasări curente;

- la unităţile de profil din aparatul central al MAI;

- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.

3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă

4. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică.

5. Compensări:

- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcinile şi îndatoririle postului:

- preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului îh cazurile de absenţă a acestuia justificată legal (concediu de odihna, învoiri plătite, misiuni, concedii medicale etc.) prin dispoziţie de delegare emisă în acest sens;

- răspunde direct de organizarea, desfăşurarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;

- cooperează cu reprezentanţi ai MAI în vederea elaborării proiectului graficului anual al programelor de formare profesională continuă, planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de învăţământ;

- coordonează nemijlocit întreaga activitate a şefilor de catedre, şefului Biroului metodică şi proiectare didactică, personalul Compartimentului studii şi analize şi personalul Compartimentului implementare proiecte cu finanţare externă;

- coordonează activităţile pentru determinarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii de specialitate/ psihopedagogice a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- răspunde de desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, astfel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;

- colaborează şi reprezintă Institutul în relaţiile cu structuri de pregătire similare la nivel naţional şi internaţional şi cu cele beneficiare;

- organizează şi coordonează desfăşurarea de convocări, consfătuiri, seminare cu caracter ştiinţific şi alte forme de pregătire destinate personalului;

- organizează şi desfăşoară controale la structurile subordonate;

- analizează periodic împreună cu şefii de catedră calitatea, eficacitatea şi eficienţa procesului de formare profesională şi propune măsurile ce se impun;

- monitorizează activitatea de elaborare a notelor de curs şi a altor materiale curriculare utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare;

- evaluează activitatea şefilor de catedră şi a şefului Biroului metodică şi proiectare didactică;

- colaborează cu structurile de profil din inspectoratele generale (similare) pentru cunoaşterea noutăţilor profesionale apărute, în scopul actualizării pregătirii de specialitate şi practic-aplicative a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- asigură conducerea operativă a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

- asigură coordonarea Consiliului de învăţământ, în calitate de preşedinte;

- poate asista la orice activitate de învăţământ;

- coordonează şi analizează activitatea privind practica documentară şi propune Consiliului de învăţământ măsuri pentru perfecţionarea procesului de formare profesională;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele de apărare împotriva incendiilor;

- are atribuţii de control ierarhic.

Îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, sens în care;

- se asigură că implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii sunt conforme cerinţelor standardului în vigoare;

- asigură informarea şi întocmirea raportărilor către directorul Institutului privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi necesitatea îmbunătăţirii acestuia;

- se asigură de promovarea în cadrul Institutului a conştientizării cerinţelor beneficiarilor serviciilor livrate de Institut.

Responsabilităţi:

- de planificare: a activităţilor necesare desfăşurării procesului de formare profesională în Institut;

- de raportare: a stadiului realizării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice în domeniul învăţământului şi performanţelor şi modului de îmbunătăţire continuă a sistemelor de management implementate în Institut;

- de lucru cu publicul: asigurarea audienţelor conform planificării;

- de luare a deciziilor: dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea de formare profesională continuă asigurată de Institut;

- accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT”, nivelul „STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu

2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de învăţământ a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare

3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de învăţământ a personalului Institutului.

4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor

5. Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă.

 

Director

Titularul postului

Semnătura ..............................................

Director

Data ......................

Semnătura ..............................................

 

Data ......................

Director

 

Semnătura ..............................................

Titularul postului

Data ......................

Director

 

Semnătura ..............................................

 

Data ......................

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMĂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român

 

Având în vedere propunerile de modificare şi completare a Statutului Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014, înaintate cu Adresa INR nr. 1.610/2015, înregistrată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 5.903/2015,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014 pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român,

în temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, şi al prevederilor art. 26 alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014 pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 4 septembrie 2014, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin şi pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici.

Art. 5. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Institutului Notarial Român

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) în conformitate cu art. 60 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare Lege, şi cu art. 184 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, se organizează şi funcţionează Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, în condiţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul propriu, aprobate de Consiliul Uniunii.

(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, de interes public şi se află sub coordonarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) INR este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobate de Consiliul Uniunii.

(4) INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(5) INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(6) INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.

Art. 2. - Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Institutul Notarial Român se înfiinţează pe durată nedeterminată.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele INR şi formele de activitate prin care acestea se realizează

 

Art. 4. - (1) INR asigură perfecţionarea activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, avizată de Consiliul ştiinţific.

(2) în conformitate cu art. 60 alin. (2) din Lege, INR are dreptul de a elibera diplome şi certificate de absolvire, recunoscute de instituţiile publice şi private şi care vor fi semnate de preşedinte şi de directorul INR.

Art. 5. - Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

Art. 6. - (1) Notarii publici, personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, în funcţie, au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la cursurile de formare profesională continuă organizate de INR.

(2) Participarea facultativă a notarilor publici şi a personalului de specialitate la module de pregătire organizate de INR, în perioada celor trei ani, este gratuită, în limita locurilor din sala de curs, nefiind considerată pregătire profesională continuă în sensul Legii şi al Regulamentului de aplicare a acestei legi.

(3) Cheltuielile cu participarea notarilor publici şi a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către biroul notarial şi sunt deductibile.

(4) Pentru personalul de specialitate al Uniunii şi al

Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.

(5) Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, suspendaţi din funcţie din diverse motive, pot urma cursurile de formare profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, aflaţi în funcţie.

(6) INR poate organiza cursurile de pregătire profesională continuă pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale şi de la Camere, precum şi pentru alţi specialişti şi în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul.

(7) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (6) şi alte activităţi profesionale se vor organiza în alte localităţi decât aceea în care INR îşi are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanţi, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă se stabileşte de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor.

Art. 7. - (1) După numirea în funcţia de notar public şi în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, notarii publici care au obţinut această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege au obligaţia să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârşitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului naţional de evidenţă a notarilor publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 8. - INR asigură, potrivit art. 76 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină.

Art. 9. - (1) INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendaţi pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activităţii de către aceştia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanţi acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere şi contra cost, şi alţi notari publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 10. - INR asigură pregătirea şi a altor specialişti în domenii care necesită cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii notariale, la cererea acestora şi cu plata taxelor aferente.

Art. 11. - Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR se asigură de formatorii aprobaţi de Consiliul director.

Art. 12. - Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, precum şi dintre cadre didactice universitare, şi vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.

Art. 13. - (1) Pentru activitatea didactică desfăşurată, formatorii vor primi o remuneraţie, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.

(2) Prin contractul de colaborare se vor menţiona obligaţiile ce revin formatorului, în care se includ atât susţinerea cursurilor, cât şi formularea unor opinii şi puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.

(3) Pentru formularea unor opinii şi puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remuneraţiei suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.

Art. 14. - INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari şi concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a acestora, aprobat de ministrul justiţiei la propunerea Consiliului Uniunii.

Art. 15. - INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare de sedii, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

Art. 16, - INR îşi poate valorifica experienţa acumulată din activitatea desfăşurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale sau internaţionale, în acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe.

Art. 17. - (1) INR, împreună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, poate formula, la cererea notarilor publici şi a unor instituţii publice, puncte de vedere şi opinii în materie notarială, care vor fi avizate de un colectiv desemnat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea preşedintelui INR, constituit din reprezentanţi ai INR şi ai Direcţiei juridice, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii.

(2) Punctele de vedere care vizează aspecte privind instrumentarea unui anumit act sau îndeplinirea unei proceduri notariale de un notar public pot fi emise numai la solicitarea instituţiilor publice.

(3) Opiniile şi punctele de vedere formulate de INR au un caracter ştiinţific şi nu pot angaja răspunderea, sub niciuna dintre formele sale, a specialiştilor care le-au formulat si/sau a INR.

Art. 18. - (1) INR poate organiza, din iniţiativă proprie sau în colaborare cu alte organisme ale Uniunii şi/sau Camerelor, colocvii profesionale, simpozioane, conferinţe şi alte sesiuni ştiinţifice la nivel zonal, naţional şi internaţional.

(2) INR poate edita publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială şi poate organiza un centru de documentare juridică.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a INR

 

Art. 19. - (1) Organele de conducere ale INR sunt:

a) Consiliul director;

b) preşedintele INR este şi preşedintele Consiliului director şi al Consiliului ştiinţific. Preşedintele INR poate desemna un membru al Consiliului director care să îndeplinească funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific;

c) directorul INR.

(2) în cadrul INR funcţionează un consiliu ştiinţific, având rol consultativ.

(3) în cadrul INR funcţionează următoarele departamente:

a) Departamentul pentru formarea iniţială a notarilor stagiari, coordonat de un şef de departament;

b) Departamentul pentru examene şi concursuri şi pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialişti, precum şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, coordonat de un şef de departament;

c) Departamentul de documentare, studii, cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională şi bibliotecă, coordonat de un şef de departament;

d) Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil şi resurse umane, coordonat de un şef de departament.

(4) Modul de organizare şi funcţionare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR.

Art. 20. - Membrii Consiliului director şi ai Consiliului ştiinţific care absentează nemotivat de la două şedinţe vor fi înlocuiţi,

Art. 21. - (1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Uniunii. Ceilalţi 5 membri vor fi numiţi de către Consiliul Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, care nu sunt membri ai Biroului executiv.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.

(3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Consiliul Uniunii,

(4) Preşedintele INR va desemna, după consultarea Biroului executiv al Uniunii, un secretar al Consiliului director. Secretarul Consiliului director participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific. Pentru activitatea desfăşurată, acesta va primi o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv.

Art. 22. - (1) Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.

(2) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.

(3) La lucrările Consiliului director participă, fără drept de vot, directorul INR, care asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării lucrărilor.

(4) Consiliul director emite hotărâri, care se semnează de preşedintele Consiliului director.

(5) Procesele-verbale de şedinţă se semnează de către membrii Consiliului director, de către directorul INR şi de către persoana care le stenografiază sau tehnoredactează, după caz.

Art. 23. - Consiliul director are următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de modificare şi completare a Statutului INR şi le supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

c) elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, Regulamentul de desfăşurare a stagiului şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

d) elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR şi le supune aprobării Consiliului Uniunii;

e) la propunerea directorului INR aprobă lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi desemnează

coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;

f) la propunerea directorului INR, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific, aprobă programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

g) aprobă planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire, la propunerea directorului INR şi după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor;

h) propune Consiliului Uniunii durata cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

i) stabileşte modalităţile şi criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfăşurării pregătirii şi la finalul acesteia, în vederea obţinerii certificatului de absolvire. Certificatul de absolvire eliberat notarilor stagiari atestă formarea profesională iniţială pentru profesia de notar public şi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat;

j) propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu limitele de salarizare a personalului INR, şi aprobă modificarea şi completarea Regulamentului intern al INR;

k) reprezintă INR în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional, prin preşedintele său;

l) propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea încheierii de protocoale cu instituţii similare, cu instituţii de învăţământ, universităţi, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării obiectivelor sale;

m) numeşte directorul şi directorul adjunct al INR, la propunerea preşedintelui Consiliului director;

n) desemnează membrii Consiliului ştiinţific, la propunerea preşedintelui;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii, statutul şi regulamentul propriu sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Uniunii ori, după caz, prin decizii ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

p) aprobă absenţele înregistrate de notarii stagiari pe perioada derulării stagiului în baza cererii acestora şi a documentelor justificative.

Art. 24. - (1) Preşedintele Consiliului director este, de drept, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele INR.

(2) Pentru activitatea sa, preşedintele INR primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul Uniunii.

(3) în absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt îndeplinite de prim-vicepreşedintele Uniunii, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţii Uniunii, delegat de preşedinte.

Art. 25. - (1) Preşedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:

a) reprezintă INR în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvemamentale, iar în plan extern, cu instituţiile similare;

b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific al INR. Convocarea şedinţelor se face prin directorul INR;

c) propune Consiliului director desemnarea membrilor Consiliului ştiinţific;

d) propune Consiliului director numirea directorului şi a directorului adjunct al INR;

e) semnează, împreună cu directorul INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

f) numeşte secretarul Consiliului director, după consultarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

g) aprobă propunerile directorului INR de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele INR emite dispoziţii.

(3) Preşedintele INR poate delega unele dintre atribuţiile ce îi revin directorului INR.

Art. 26. - (1) Directorul INR este numit de Consiliul director la propunerea preşedintelui.

(2) Directorul INR asigură conducerea executivă a INR.

(3) Pentru activitatea sa, directorul INR primeşte o remuneraţie stabilită de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.

(4) Directorul INR participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi la şedinţele Consiliului ştiinţific.

(5) în absenţa directorului INR, atribuţiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre şefii de departamente desemnat de director.

Art. 27. - (1) Directorul INR îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea curentă a activităţii INR;

b) propune Consiliului director lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;

c) coordonează şi controlează activitatea centrului de formare iniţială a notarilor stagiari şi a centrelor teritoriale de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii;

d) elaborează programele pentru cursurile deformare iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege, iar după avizarea de către Consiliul ştiinţific le prezintă spre aprobare Consiliului director;

e) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Consiliului director sau a preşedintelui, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate

de INR în ansamblul său şi a fiecărui departament în parte şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

f) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii INR şi a fiecărui departament;

g) la solicitarea Consiliului Uniunii dispune, asigură şi urmăreşte realizarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării:

- examenului de definitivat pentru notarii stagiari;

- examenului sau, după caz, concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii juridice, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii;

- concursului pentru ocuparea locurilor vacante destinate schimbării sediilor birourilor notariale, în condiţiile

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin hotărârea Consiliului Uniunii;

h) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii, formulează propuneri de rectificare a bugetului şi urmăreşte ca execuţia bugetară să se încadreze în limitele stabilite prin buget;

i) prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în vederea aprobării, bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anual;

j) elaborează şi prezintă Consiliului director proiectul organigramei şi al statului de funcţii cu limitele de salarizare, în vederea aprobării acestora de către Biroul executiv;

k) angajează personalul de specialitate al INR în limitaşi cu respectarea statului de funcţii;

l) asigură controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi avizează fişa postului pentru personalul angajat, întocmită de şefii de departamente;

m) dispune măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţii şi colaboratorii INR;

n) aplică sancţiuni disciplinare personalului angajat şi urmăreşte punerea lor în executare, precum şi realizarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;

o) prezintă Consiliului director şi Consiliului ştiinţific rapoartele de evaluare întocmite în baza fişelor de evaluare completate de către cursanţi;

p) ordonanţează cheltuielile bugetare ale INR, în limitele bugetului aprobat de Biroul executiv;

q) urmăreşte modul de administrare şi gestionare a patrimoniului INR şi transmite Consiliului director constatările făcute;

r) propune preşedintelui INR premierea sau acordarea altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR;

s) semnează, împreună cu preşedintele INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

ş) răspunde pentru exactitatea datelor din cuprinsul diplomelor şi al certificatelor de absolvire eliberate;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director sau de preşedintele INR;

ţ) motivează absenţele notarilor stagiari pe perioada derulării stagiului în baza aprobării Consiliului director.

(2) Directorul poate delega temporar, cu aprobarea preşedintelui Consiliului director, o parte din atribuţiile sale directorului adjunct sau unui şef de departament.

Art. 28. - (1) în cadrul INR se organizează şi funcţionează Consiliul ştiinţific, care are rol consultativ.

(2) Consiliul Ştiinţific se compune din 5-7 membri, desemnaţi de Consiliul director, la propunerea preşedintelui, dintre notarii publici cu experienţă şi prestigiu profesional deosebit şi personalităţi marcante din domeniul juridic. Preşedintele Uniunii şi respectiv al INR este membru de drept al Consiliului ştiinţific.

În cazul în care preşedintele INR desemnează un alt membru al Consiliului director în calitate de preşedinte al Consiliului ştiinţific, acesta devine şi membru al Consiliului ştiinţific în locul preşedintelui INR.

(3) La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, secretarul Consiliului director.

(4) Membrii Consiliului ştiinţific au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(5) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.

(6) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi hotărăşte cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.

(7) La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, şi directorul INR.

Art. 29. - Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează, împreună cu Consiliul director, Regulamentul de desfăşurare a stagiului;

b) la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecţie a formatorilor şi avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, lista formatorilor şi a coordonatorilor de discipline;

c) elaborează, împreună cu Consiliul director, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR;

d) avizează programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi ale personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

e) coordonează publicaţiile şi manifestările ştiinţifice ale INR;

f) prezintă anual Consiliului director raportul asupra calităţii activităţilor de pregătire profesională organizate de INR şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;

g) membrii Consiliului ştiinţific au obligaţia de a participa periodic la activităţile desfăşurate de formatorii INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse în raportul asupra calităţii activităţilor organizate de INR, precum şi cu privire la selecţia personalului şi colaboratorilor INR.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul INR

 

Art. 30. - (1) Patrimoniul INR se constituie din:

a) venituri realizate din activităţi directe;

b) donaţii, sponsorizări sau legate, care vor fi acceptate de directorul INR, cu aprobarea Consiliului director;

c) alte venituri realizate în condiţiile legii.

(2) Fondurile INR vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor, cu aprobarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) Pentru activităţile desfăşurate de INR (pregătire profesională iniţială şi continuă, studii, puncte de vedere, asigurarea organizării şi desfăşurării examenului/concursului etc.) se pot percepe taxe, care vor fi stabilite de Biroul executiv al Consiliul Uniunii.

Art. 31. - Verificarea activităţii economico-financiare a INR se realizează de cenzorii experţi contabili ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

 

CAPITOLUL V

Încetarea activităţii şi dizolvarea INR

 

Art. 32. - INR se dizolvă:

a) atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;

b) pentru orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 33. - Ca urmare a încetării activităţii şi a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condiţiile legii, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - Prezentul statut va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ*)

la statut


*) Anexa la statut este reprodusă în facsimil.

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016.

D. Prin Nota nr. 6,694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august-24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi pentru respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august-24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită de DMCCP în data de 19 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.759 din 25 august 2016 pentru auditorul ANDANA EXPERT- S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 1.021.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar

ANDANA EXPERT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 1.021, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 65.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.