MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 688/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

626. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.120. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului

 

1.134/1.456. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

1.835. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (2)-(4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi «săptămâna altfel».

(3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1)se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia.

(4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia/persoana singură.

.....................................................................................................................................

(8) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.”

2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc, în principal, cu livretul de familie.

(2) în cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului prezintă, după caz, în copie, următoarele documente:

a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate,

b) certificatul de căsătorie;

c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;

i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.”

3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii.”

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.”

5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă.”

6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar definit la art. 7 alin. (2).”

7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ definite la art. 6.”

8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ preşcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul, reşedinţa sau locuiesc efectiv familiile, până fa data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.”

9. La articolul 17, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi asistentul social sau personalul desemnat din cadrul primăriei, fiecare cel puţin o dată pe lună. Reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, respectiv ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti realizează lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.

(3) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, cadrul didactic analizează situaţia absenţelor şi face propuneri justificate conducătorului unităţii de învăţământ privind aprobarea cazurilor excepţionale, pe care acesta din urmă le comunică primarului.

(4) Pentru toate absenţele medicale, persoana prevăzută la art. 7 alin. (3) este obligată să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare.”

10. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la Stimulent, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora conform tabelului din anexa nr. 4 lit. A-D, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.”

11. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulţi copii din familie nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege, tichetul social pentru grădiniţă nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în această situaţie.

.....................................................................................................................................

(4) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), prin dispoziţie scrisă a primarului care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1).”

12. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţia în care în perioada prevăzută la art. 7 alin. (2) se produc încetări ale dreptului, dacă familia îndeplineşte ulterior condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, se depune o nouă cerere şi se emite o nouă dispoziţie a primarului, pentru perioada rămasă, până la finalizarea perioadei de acordare.”

13. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru tipărirea şi transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetele locale.”

14. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului la primăria unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia.

(2) în situaţia în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educaţional se va acorda de către unitatea administrativ- teritorială unde familia locuieşte efectiv, pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau a adeverinţei emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de Identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educaţional.

.....................................................................................................................................

 (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, numărul estimat de beneficiari de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinaţie şi repartizate pe judeţe, prin legile bugetare anuale.”

15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pentru atribuirea contractelor între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente privind achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.”

16. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) să respecte interdicţiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30;”.

17. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 626.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Unitatea de învăţământ ..........................................

Judeţul, localitatea .................................................

 

CENTRALIZATOR

privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai sistemului educaţional

pentru luna .............................

an şcolar ................................

 

 

Număr de zile din lună cu activitate în grădiniţă conform structurii anului şcolar

 

Nr. crt.

Nume copil

Prenume copil

CNP copil

Nume reprezentat

Prenume reprezentant

CNP

reprezentant sau CI reprezentant

Nr. absenţe nemotivate

Nr. absenţe motivate

Primeşte tichete sociale

Nr. învoiri (≤3)

Nr. absenţe motivate medical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director unitate de învăţământ,

Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,

...................................................

...................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.609 din 13 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad nr. 15.927 din 10 decembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 16.311 din 21 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Avizul Ministerului Culturii nr. 2,400 din 21 aprilie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 41.633 din 26 aprilie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 şi Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 28.318/ES din 4 mai 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 1.120.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.134 din 19 august 2016

Nr. 1.456 din 1 septembrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Referatul nr. 205.841/2016, aprobat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

în temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru probarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol;

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor externe emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016, se modifică după cum urmează;

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(2) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Programul de pregătire se finalizează cu un interviu susţinut în faţa unei comisii constituite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, din care fac parte specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, comisie al cărei preşedinte este ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Persoana selecţionată va supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale proiectul mandatului minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, în vederea aprobării acestuia, cu avizul directorului general în competenţa căruia se află postul de ataşat agricol.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Direcţia management resurse umane îl va comunica Serviciului de presă şi relaţii publice în vederea afişării pe site-ul www.madr.ro.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul afacerilor externe,

Achim Irimescu

Lazăr Comănescu

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016

 

Având în vedere art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016 pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelul cererii pentru solicitarea ajutorului de urgenţă acordat familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale care au avut loc în Italia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Pentru solicitarea uneia sau mai multor forme ale ajutorului de urgenţă conform art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016 pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016, principalele documente doveditoare sunt cele prevăzute de anexa nr. 2.

(2) Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutor de urgenţă se realizează numai în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (5) şi art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016.

Art. 3. - (1) Plata ajutorul de urgenţă prevăzut ia art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016 se efectuează, de regulă, prin acordarea echivalentului în lei al sumelor prevăzute de hotărâre.

(2) în cazuri speciale, pentru persoanele care îşi menţin reşedinţa pe teritoriul Italiei plata ajutorului se efectuează în numerar la Consulat, la cererea beneficiarului şi cu aprobarea ataşatului pe probleme de muncă şi sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 2 alin. (1) Ut, f) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016, plata acestora se efectuează lunar numai în numerar, prin casieria agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa beneficiarul, prin acordarea echivalentului în lei.

Art. 4. - Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va asigura îndrumarea metodologică şi consilierea persoanelor, cetăţeni români, rămaşi în Italia în vederea obţinerii drepturilor ce li se cuvin, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale şi Direcţia politici beneficii sociale vor duce ia îndeplinire aplicarea prezentului ordin,

Art. 7. - Situaţiile deosebite de solicitare a ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 605/2016 pot fi soluţionate prin instrucţiuni aprobate prin ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2016.

Nr. 1.835.

 

ANEXA Nr. 1*)

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tipuri de ajutoare de urgenţă şi principalele documente doveditoare necesare solicitării acestora

 

a) în sumă de 10.000 euro pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe proprietate personală au fost distruse în proporţie de peste 50% şi îşi menţin reşedinţa în Italia, iar cuantumul cumulat al formelor de sprijin primite din partea statului român şi italian nu depăşeşte valoarea estimată a locuinţei; ajutorul se acordă şi familiilor sau persoanelor singure care decid să se întoarcă în România

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- actul constatator al gradului de distrugere a locuinţei sau încheiere notarială de certificare de la consulat cu privire la constatarea distrugerii sau alte documente doveditoare;

- actele care dovedesc proprietatea personală a locuinţei;

- document justificativ eliberat de către instituţiile abilitate ale statului italian privind valoarea ajutorului eligibil ce a fost acordat sau urmează să fie acordat pentru refacerea/repararea locuinţei;

- prezenţa persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

b) în sumă de 1.000 euro pentru fiecare persoană decedată din familie acordată membrului supravieţuitor al familiei sau rudei până la gradul 2

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- actul constatator al decesului persoanei;

- actele de identitate/stare civilă care să ateste că persoana solicitantă este membru al familiei afectate;

- prezenţa persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

c) în sumă de 1.000 euro pentru o rudă până la gradul 2 care se deplasează în Italia pentru sprijinirea membrilor supravieţuitori ai familiilor afectate

Documente doveditoare (în copie) pentru rudele până la gradul 2:

- actele de identitate ale solicitanţilor;

- actele care dovedesc gradul de rudenie (bunici/fraţi pentru gradul 2) în funcţie de situaţie pot fi certificate naştere, declaraţia notarială;

- copia biletului de transport/comunicarea oficiilor consulare/misiunilor diplomatice care atestă sosirea persoanei pentru care se solicită sprijin pe teritoriul italiei;

- prezenţa persoanei, a cărei rudă se deplasează în Italia, pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

d) în sumă de 6.000 euro pentru copiii rămaşi orfani în urma decesului părinţilor şi se acordă rudelor până la gradul 4 sau altor persoane cetăţeni români la care se dispune măsura de protecţie specială a copilului/copiilor pentru creştere şi îngrijire (se acordă jumătate din sumă direct familiei/persoanei, iar cealaltă jumătate se acordă într-un cont deschis pe numele copilului şi care va putea fi accesat numai de acesta după ce împlineşte vârsta de 18 ani)

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- actul constatator al decesului părinţilor:

- acte identitate/certificate de naştere ale copiilor rămaşi orfani;

- actul prin care se dispune măsura de protecţie specială a copiilor rămaşi orfani;

- extrasul de cont pe numele copilului/copiilor;

- prezenţa părintelui/părinţilor pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

e) în sumă de 3.000 euro pentru familiile sau persoanele singure care nu au locuinţă proprie, dar care nu mai au unde locui prin distrugerea imobilului unde locuiau, indiferent dacă aceştia decid să îşi menţină reşedinţa în Italia sau să se întoarcă în România

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- actul constatator al gradului de distrugere a locuinţei sau încheiere notarială de certificare de la consulat cu privire la constatarea distrugerii sau alte documente doveditoare;

- contracte de închiriere a locuinţei sau, după caz, declaraţia proprietarului pe propria răspundere că a avut în spaţiu beneficiarul ajutorului sau declaraţia a doi martori cu reşedinţa în localităţile afectate, în prezenta ataşatului pentru muncă şi social, care să ateste reşedinţa beneficiarului în localitatea afectată;

- prezenţa persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

f) în sumă de 3.000 euro pentru persoanele adulte apte de muncă care se întorc în România, în vederea sprijinului acestora pentru reintegrare

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- adeverinţă de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă că persoana a fost luată în evidenţă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;

- prezenţa persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

g) Acoperirea cheltuielilor de spitalizare şi recuperare pentru cei care nu sunt incluşi în sistemul de asigurări şi ale căror cheltuieli nu sunt acoperite de statul italian

Documente doveditoare (în copie):

- actele de identitate ale solicitanţilor sau titlul de călătorie;

- documentele eliberate de furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul/spitalizarea, inclusiv cerere de avans sau deviz estimativ;

- prezenţa persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur;

- pentru toate situaţiile, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României colaborează cu ataşatul pe probleme sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Italia în vederea efectuării listei persoanelor afectate de cutremur şi a unui referat social care să conţină identitatea membrilor familiei afectate, membrii supravieţuitori, situaţia financiară a acestora, prejudiciul înregistrat şi intenţia familiei de a rămâne în Italia sau de a se întoarce în România. Includerea pe lista persoanelor afectate de cutremur se realizează pe baza dovezii spitalizării sau evidenţei cazării în taberele de sinistraţi sau a existenţei unui document care să ateste prezenţa în localitate pe o perioadă îndelungată (contract chirie, comodat, contract de muncă cu un angajator care îşi desfăşoară activitatea în una dintre localităţile afectate, alte documente doveditoare) a persoanei sau a certificatului de deces.

- în cazul în care documentele care să ateste identitatea au fost pierdute în urma cutremurului se pot prezenta copii de pe documentele eliberate de autorităţile italiene care să ateste identitatea persoanelor şi faptul că documentele de identitate au fost pierdute. Dacă sunt în limba italiană vor fi transmise traducerile efectuate de către oficiile consulare/misiunile diplomatice.

În situaţia în care anumite documente dintre cele prevăzute mai sus nu sunt disponibile beneficiarului, se poate solicita declaraţia pe propria răspundere, sub incidenţa Codului penal în cazul în care informaţiile furnizate nu sunt corecte.

În funcţie de situaţia înregistrată pot fi solicitate şi alte documente care să ateste realitatea şi legalitatea acordării ajutorului de urgenţă.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.