MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 690/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 690         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

621. - Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

622. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

623. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

647/127. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

748. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014

 

988. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

 

989. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

 

990. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 621.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi”

 

Titular: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

Amplasament: pe cursul râului Jijia şi al afluenţilor acestuia, începând din zona amonte de oraşul Dorohoi până la localitatea Ţigănaşi. Din punct de vedere administrativ lucrările se desfăşoară în judeţele Botoşani şi Iaşi.

 

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la data de 4 ianuarie 2016, 1 euro = 4,5169 lei) din care:

mii lei

634.468

 

construcţii-montaj din care:

mii iei

547.440

 

Valoarea investiţiei rest de executat din care:

mii lei

577.175

 

construcţii-montaj

mii lei

493.826

 

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

95.000

 

 

C+M

mii lei

82.300

 

Anul II

INV

mii lei

95.000

 

 

C+M

mii lei

82.300

 

Anul III

INV

mii lei

95.000

 

 

C+M

mii lei

82.300

 

Anul IV

INV

mii lei

96.800

 

 

C+M

mii lei

82.300

 

Anul V

INV

mii lei

97.500

 

 

C+M

mii lei

82.300

 

Anul VI

INV

mii lei

97.875

 

 

C+M

mii lei

82.326

 

- Capacităţi:

 

 

 

 

- regularizări (inclusiv polder)

km

165,0

 

 

- volum brut (la cota coronamentului) în lacurile de acumulare

mii. mc

41,08

 

 

- sursă de apă pentru irigaţii

ha

500

 

- Durata de execuţie a investiţiei rest de execuţie

luni

72

 

 

Factori da risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2013, cu

modificările şi completările ulterioare,

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, cu destinaţia de sedii ale unor centre de testare a soiurilor.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 622.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Nr. MF*)

Cod de clasificare

Denumire

Date da identificare

Anul dobândirii/ dării în  folosinţă

Valoarea de Inventar (lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

 

8.27.01

Sediu modular CTS Cogealac

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 354 mp;

nr. cad. 102380-C4

Incinta unităţii

Judeţul Constanţa, comuna Cogealac, satul Tarivenie,

Str. Tulcei nr. 9

2009

960.346

Autorizaţie constr. nr. 17/2008; PVR nr. 1/2009; Sentinţa civilă nr. 9.695/2014, CF nr. 102380

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Sediu modular CTS Roşiori de Vede

Parter,

suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 371 mp;

nr. cad. 22279-C3

Incinta unităţii

Judeţul Teleorman, municipiul Roşiori de Vede, DN 65A nr. 2, km 100 + 900 m - km 102 + 495 m

2011

737.046

Autorizaţie constr. nr. 45/2011;

PV nr. 6.410/2011; CF nr. 22279

în administrare

Imobil


*) Nr. MF se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 623.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se actualizează valorile de inventar şi, după caz, se modifică denumirea, descrierea tehnică şi adresa

 

Nr. crt.

Nr. M.F. şi codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

1. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila, CUI 5217540

1

MFP 40173 Cod 8.28.10

Clădire administrativă

Suprafaţa construită - 260,76 mp; parter + 1 etaj; suprafaţa desfăşurată - 521,52 mp, cărămidă, suprafaţă teren curţi construcţii - 1.033 mp; CF nr. 75049

Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 344 lot 2, judeţul Brăila

898.200

2

MFP 144754 Cod 8.28.08

Garaje

Suprafaţa construită - suprafaţa desfăşurată - 79 mp; parter; C3, C4/CF nr. 75049

Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 344 lot 2, judeţul Brăila

109.000

2. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu CUI - 2687750

3

MFP 26271 Cod 8.29.08

Clădire administrativă

Suprafaţa construită - 462 mp, demisol + parter + 4 etaje + mansardă, suprafaţa desfăşurată -

1.785 mp; suprafaţa teren curţi construcţii - 2.200 mp; cărămidă,

CF nr. 103962

Municipiul Sibiu, Str. Someşului nr. 49, judeţul Sibiu

6.025.505

3. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, CUI 13701583

4

MFP 35126 Cod 8.29.08

Sediu administrativ

Clădire S + P + E + M, parţial S + P + E; suprafaţa construită - 640 mp, suprafaţa utilă - 950,77 mp; suprafaţa terenului - 496 mp:

CF nr. 405170 şi CF nr. 405170-C1-U1+U3

Municipiul Timişoara; str. Vlad Victor Delamarina nr. 3, judeţul Timiş

4.365.072

4. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Galaţi, CUI 3347005

5

MFP 26970 Cod 8.28.03

Laborator + anexe

Suprafaţa construită laborator - 353 mp;

P + 1; suprafaţa desfăşurată -706 mp; suprafaţa construită a anexelor - 200 mp;

P; suprafaţă teren - 1.189 mp; CF nr. 120607

Municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 45, judeţul Galaţi

1.218.206

5. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa, CUI 4232089

6

MFP 101432 Cod 8.29.08

Clădire sediu şi magazie punct Gârbovi

Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 213 mp, P, suprafaţă teren - 9.477 mp

Comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa

167.147

6. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş, CUI 4971880

7

MFP 40031 Cod 8.28.13

Baracă metalică

Panouri metalice şi tablă ondulată

Municipiul Piteşti, Aleea Libertăţii nr. -, judeţul Argeş

808

8

MFP 40032 Cod 8.28.13

Magazie (cu 6 încăperi)

Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 350 mp, suprafaţa curţii - 550 mp

Municipiul Piteşti, judeţul Argeş

39.483

9

MFP 40033 Cod 8.28.10

Remiză fitosanitară

Suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată - 160 mp, parter

Municipiul Piteşti, judeţul Argeş

21.669

10

MFP 40034 Cod 8.28.03

Laborator de analize pedologice şi agrochimice

Suprafaţa construită - 324 mp, parter +

2 etaje, suprafaţa desfăşurată - 924 mp; suprafaţa curţii - 1.704 mp, beton

Municipiul Piteşti, Aleea Libertăţii, judeţul Argeş

1.695.188

7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, CUI 4541629

11

MFP 60390 Cod 8.29.08

Motel Runc - sediu CEFIDEC

Suprafaţa construită -563 mp; S + P + 2; suprafaţa desfăşurată -1.957 mp; suprafaţă curte - 567,4 mp

Municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judeţul Suceava

2.667.001

12

MFP 104396 Cod 8.28.12

Clădire săli curs şi spaţii de cazare

Suprafaţa construită -374 mp; suprafaţa desfăşurată - 1.390 mp

Municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. -, judeţul Suceava

403.718

8. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Galaţi, CUI 3347021

13

MFP 26978 Cod 8.29.08

Sediu DADR - birouri

Suprafaţa construită - 282 mp; P + 1; suprafaţa desfăşurată - 652 mp; suprafaţă teren - 760 mp; CF nr. 120858

Municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 96, judeţul Galaţi

1.873.800

9. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj, CUI 4554289

14

MFP 39050 Cod 8.29.08

Sediu unitate

Suprafaţa construită -327,52 mp, P + 2; suprafaţa desfăşurată - 822,67 mp; suprafaţă curte - 872,67 mp; beton armat, BCA

Municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 35, judeţul Dolj

1.981.441

15

MFP 121327 Cod 8.28.08

Remiză garaje, magazii materiale

Suprafaţa construită - 103 mp, parter, metal

Municipiul Craiova, aleea Nicolae Romanescu nr. 35, judeţul Dolj

12.320

16

MFP 121328 Cod 8.28.10

împrejmuire metalică

Lungime - 91 ml, metal

Municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 35, judeţul Dolj

7.721

10. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj, CUI 4378875

17

MFP 37833 Cod 8.29.08

Clădire ITCSMS

Suprafaţa construită - 539 mp, P + 1; suprafaţa desfăşurată - 577 mp; cărămidă, beton

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 121, judeţul Cluj

2.059.821

18

MFP 153229 Cod 8.29.08

Teren curţi construcţii

Suprafaţa construită - 539 mp, suprafaţă curte - 1.517 mp

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 121, judeţul Cluj

219.513

 

11. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Dâmboviţa, CU113844265

19

MFP 34315 Cod 8.29.08

Sediu (subsol, parter,

etaj), garaj modernizare

Suprafaţa construită - 282 mp, P + 1; suprafaţă curte - 674 mp; suprafaţa totală - 980 mp,

suprafaţă garaj - 22 mp

Municipiul Târgovişte, bd. Ion C. Brătianu nr. 29, judeţul Dâmboviţa

2.546.052

12. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Bihor, CUI 4738389

20

MFP 107436 Cod 8.29.08

Clădire administrativă + garaj (podeţ; cazan termic; conduct, apă canalizare; drumuri; împrejmuire gard)

Suprafaţă teren - 1.502 mp; suprafaţa construită - 289,7 mp; suprafaţa desfăşurată - 579,4 mp; P + E

Municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. -, judeţul Bihor

1.195.588

13. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Ialomiţa, CUI 4232070

21

MFP 34660 Cod 8.29.08

Clădire sediu

Suprafaţa construită - 525 mp; P + 1; suprafaţă desfăşurată - 975 mp; suprafaţa curţii - 1.001 mp; cărămidă

Municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr. -, judeţul Ialomiţa

1.053.020

22

MFP 34661 Cod 8.29.08

Extindere clădire sediu

Suprafaţa construită - 621 mp; P+2; suprafaţa desfăşurată - 1.800 mp; cărămidă

Municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr. -, judeţul Ialomiţa

846.529

14. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Constanţa, CUI 13595130

23

MFP 39546 Cod 8.28.03

Clădire laborator seminţe

Suprafaţa construită - 282 mp; D + P + 2; suprafaţa desfăşurată - 1.128 mp, teren curţi construcţii - 1.509 mp;

CF nr. 230939

Municipiul Constanţa, Str. Celulozei nr. 3 bis; judeţul Constanţa

2.355.196

15. Direcţia pentru Agricultură Vâlcea, CUI 2574220

24

MFP 26028 Cod 8.28.03

Laborator judeţean de protecţia plantelor

Suprafaţa construită - 510 mp; P + 3; suprafaţa desfăşurată - 510 mp; cărămidă

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. -

329.558

25

MFP 26078 Cod 8.28.10

Magazie fitosanitară

Suprafaţa construită - 50 mp; P; suprafaţa desfăşurată - 50 mp; lemn

Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea

27.964

26

MFP 26083 Cod 8.28.10

Şopron

Suprafaţa construită - 50 mp; P; suprafaţa desfăşurată - 50 mp; cărămidă

Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea

2.551

27

MFP 100013 Cod 8.29.08

Sediu administrativ

Suprafaţa construită - 322,52 mp; suprafaţa desfăşurată - 386,58 mp; et. 1, hol acces + suprafaţă construită - 48,32 mp, suprafaţă teren aferent curte = 944,30 mp; supraf. dim. conf. H G. 113/2006, zidărie

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. 7, judeţul Vâlcea

2.707.297

28

MFP 100578 Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţa - 35 mp; cărămidă

Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea

8.366

29

MFP 100579 Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţa - 120 mp; beton

Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea

188.926

30

MFP 100586 Cod 8.28.10

Magazie fitosanitară

Suprafaţa - 80 mp; cărămidă

Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea

3.376

16. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ilfov, CUI 9977158

31

MFP 62041 Cod 8.28.13

Magazie pesticide + anexe şi birouri (şopron, fântână, gard plasă)

Suprafaţă construită - 417 mp; parter, suprafaţă construită anexe - 85 mp, suprafaţă teren - 51.316 mp; CF nr. 50585 (C4)

Satul Ştefăneştii de Sus, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov

167.367

32

MFP 62042 Cod 8.28.13

Magazie pesticide subterană cu anexă (adăpost meteo)

Suprafaţă construită - 365 mp, parter; CF nr. 50585 (C1, C2)

Satul Ştefăneştii de Sus, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov

115.227

33

MFP 102156 Cod 8.28.13

Magazie cu anexe (incinerator + drum acces)

Suprafaţă construită - 104 mp, parter, CF nr. 50585 (C5)

Satul Ştefăneştii de Sus, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov

789.825

34

MFP 102159 Cod 8.28.13

Magazie cu anexe şi remiză

Suprafaţă construită - 100 mp; parter; CF nr. 50585 (C3)

Satul Ştefăneştii de Sus, Str. Stupilor nr. 37, judeţul Ilfov

123.043

35

MFP 102160 Cod 8.28.13

Magazie cu anexe (adăpost meteo, wc)

Suprafaţă construită - 130,2 mp; parter, suprafaţă teren curţi construcţii - 309,8 mp; cărămidă, tablă

Comuna Mogoşoaia, nr. -, judeţul Ilfov

60.640

17. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ, CUI 2613540

36

MFP 26213 Cod 8.28.10

Corp anexă

Suprafaţă construită - 241 mp; P; cărămidă; suprafaţă desfăşurată - 366 mp; CF 50298-C1

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26 bis, judeţul Neamţ

479.940

37

MFP 26223 Cod 8.28.10

Magazie echipament

Suprafaţă construită - 65 mp; P; suprafaţă desfăşurată - 65 mp; cărămidă

Comuna Cordun, judeţul Neamţ

42.437

38

MFP 26224 Cod 8.28.13

Magazie

Suprafaţă construită - 128 mp, P, suprafaţă desfăşurată - 128 mp, cărămidă

Comuna Cordun, judeţul Neamţ

7

39

MFP 150103 Cod 8.29.08

Sediu adm. DADR Neamţ

Suprafaţă construită - 319,5 mp; suprafaţă desfăşurată - 2.068,93 mp; S + P + 4 et. + M, beton

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26, judeţul Neamţ

2.944.674

18. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara, CUI 4374423

40

MFP 37756 Cod 8.29.08

Centru agricol Hunedoara

Suprafaţă construită - suprafaţă desfăşurată - 850 mp; P; suprafaţă curte - 3.000 mp; cărămidă

Judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara, str. 9 Mai nr. 9

2.198.770

41

MFP 37757 Cod 8.29.08

Centru agricol Brad

Suprafaţă construită - suprafaţă desfăşurată - 422 mp; P; suprafaţă curte - 2.158 mp, cărămidă

Judeţul Hunedoara, municipiul Brad, str. Horea nr. 6

1.594.176

42

MFP 37766 Cod 8.29.08

Clădire sediu Deva

Suprafaţă construită - 313 mp, P + M, suprafaţă desfăşurată - 544 mp, suprafaţă curţi construcţii - 3.532 mp, cărămidă, CF nr. 61462

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bd. 22 Decembrie nr. 222

2.440.571

43

MFP 37767 Cod 8.29.08

Clădire sediu Simeria

Suprafaţă construită - suprafaţă desfăşurată - 205,6 mp, P. suprafaţă curţi construcţii - 5.739,97 mp; cărămidă

Judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Traian nr. -

200.941

44

MFP 37769 Cod 8.29.08

Clădire sediu Orăştie

Suprafaţă construită - 118,26 mp, P, suprafaţă desfăşurată - 116,24 mp, suprafaţă curţi construcţii - 3.289,06 mp, cărămidă

Judeţul Hunedoara, municipiul Orăştie, Str. Luncii nr. 7

463.549

45

MFP101496 Cod 8.28.10

Magazie (extindere) Orăştie

Suprafaţă construită - suprafaţă desfăşurată - 172,72 mp, fier beton, bolţari, tablă

Judeţul Hunedoara, municipiul Orăştie, Str. Luncii nr. 7

14.852

46

MFP 101497 Cod 8.28.10

împrejmuire cu adăpost ALA

Suprafaţă construită - suprafaţă desfăşurată - 51 mp, CF nr. 61462

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bd. 22 Decembrie nr. 222

442.451

47

MFP 150102 Cod 8.29.08

Clădire sediu Deva 2

Suprafaţă construită - 296 mp; P + M; suprafaţă desfăşurată - 474 mp;

CFnr.61462

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bd. 22 Decembrie nr. 222

1.798.728

19. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi, CUI 3233086

48

MFP 153758 Cod 8.29.08

Sediu administrativ

Suprafaţă construită - 210 mp; suprafaţă desfăşurată - 420 mp; et. 1 - parţial, et. 2 - parţial

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti nr. 26

625.297

49

MFP 153759 Cod 8.29.08

Teren

Suprafaţă - 307 mp

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti nr. 26

62.480

50

MFP 153833 Cod 8.28.08

Garaje

Suprafaţă construită - 83 mp

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti nr. 26

63.173

20. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, CU113533790

51

MFP 34394 Cod 8.28.10

Depozit arhivă + anexe

Suprafaţa construită - 1.294 mp, suprafaţă teren - 2.161 mp, CF nr. 220682

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Romulus nr. 15-17

6.939.971

52

MFP 150435 Cod 8.29.08

Sediu administrativ

Suprafaţă construită - 288 mp, P + 3 et., curte

Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8A, judeţul Satu Mare

1.830.990

53

MFP 156630 Cod 8.29.08

Sediu administrativ

Suprafaţă construită - 748 mp; S + P + 3E; suprafaţă desfăşurată - 2.992 mp; suprafaţă teren - 2.454 mp; CF nr. 84932

Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23

5.953.850

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 647 din 3 august 2016

Nr. 127 din 19 august 2016

 

ORDIN

privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

ministrul transporturilor şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. 1. - Circulaţia vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricţionează pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, pe tot parcursul anului, în zilele şi intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi o semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;

b) riveran - orice persoană fizică ori juridică care are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la art. 1, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R. - S.A.

(2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 4. - Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum şi a celor înregistrate la autorităţile locale, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisă pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, de luni până duminică inclusiv, în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1, în baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul de către C.N.A.D.N.R. - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat cuprins între intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat.

(3) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă.

(4) Autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

(5) Autorizaţia nominală de circulaţie se personalizează cu:

a) numărul autorizaţiei;

b) deţinătorul sau utilizatorul, aşa cum sunt menţionaţi în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri;

c) numărul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului;

d) sectorul restricţionat pentru care este emisă autorizaţia nominală de circulaţie;

e) perioada de valabilitate a autorizaţiei nominale de circulaţie.

(6) Autorizaţia nominală de circulaţie se păstrează, în original, la bordul vehiculului şi se prezintă la controlul organelor abilitate.

(7) În cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numărului de înmatriculare sau schimbării deţinătorului/ utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberată, autorizaţia nominală de circulaţie se consideră nulă; în acest caz, deţinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin.

(8) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai însoţită de documente care atestă că punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se află pe sectorul de drum restricţionat.

Art. 6. - Autorizaţiile nominale de circulaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) se eliberează având în vedere următoarele condiţii:

a) nu există trasee alternative pentru accesul la punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie al transportului;

b) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un alt drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers;

c) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/ descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întregul sector restricţionat.

Art. 7. - Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele:

a) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

c) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă;

d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

g) deţinute sau utilizate în baza unul drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către C.N.A.D.N.R. - S A. şi de către subunităţile sale;

i) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control;

j) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;

k) utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire;

l) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani;

m) care efectuează transporturi funerare;

n) care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

o) destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;

p) care efectuează transporturi poştale;

q) specializate, destinate prin construcţie salubrizării;

r) care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare sau care efectuează controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricţionate;

s) care posedă autorizaţie nominală de circulaţie, eliberată conform art. 5.

Art. 8. - Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f),

g), h) şi i) pot circula pe sectorul restricţionat dacă au însemnele specifice instituţiilor de care aparţin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.

Art. 9.-Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) şi q) pot circula pe sectorul restricţionat dacă prin construcţie sau datorită utilajelor anexe montate pe ele se încadrează în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.

Art. 10. - (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. I) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat cuprins între intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional şi domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, pe direcţia de mers, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat.

(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul „Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 11. - Transporturile prevăzute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restricţionat cuprins între intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau pe care se efectuează controlul vamal, pe direcţia de mers, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat, făcând dovada astfel:

a) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport;

b) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R.;

c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza C.M.R.

Art. 12. - (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat,

(2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face astfel;

a) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfii;

b) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii sau contractului de transport;

c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfurilor, în copie, sau a contractului de transport;

d) cu alte documente justificative (ordin de serviciu, foale de parcurs etc.);

e) cu autorizaţia nominală de circulaţie eliberată conform art. 5, în cazul circulaţiei pe DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov.

Art. 13. - (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autorizaţiilor nominale de circulaţie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers, chiar dacă autorizaţia nominală de circulaţie a fost emisă pentru un sector mai lung sau şi pentru alte sectoare ale DN1.

(2) Dovada privind punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se face conform prevederilor art. 12,

Art. 14. - Autorizaţiile prevăzute la art. 5 se eliberează cu titlu gratuit.

Art. 15. - În vederea executării unor lucrări de întreţinere sau reparaţii la drumurile naţionale ce constituie rute alternative la drumul naţional DN1 (E60) sau în cazuri de forţă majoră şi condiţii meteo deosebite, C.N.A.D.N.R. - S.A. poate ridică, pentru perioade limitate de timp, total sau parţial, restricţia de circulaţie instituită conform prevederilor acestui ordin, cu acordul Poliţiei Rutiere.

Art. 16. - (1) Nerespectarea restricţiilor instituite conform prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de către:

a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

b) poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 485/2013 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 30 decembrie 2013, se abrogă.

Art. 19. - Autorizaţiile nominale de circulaţie emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 485/2013 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

 

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

ANEXA Nr. 1

 

Zilele şi intervalele orare în care se aplică restricţia de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

Nr. crt.

Indicativ drum

Traseu

Zilele şi intervalele orare restricţionate

luni-joi

vineri, sâmbătă şi duminică

1

DN 1

DN1, km 17 + 900 (limită oraş Otopeni) - Ploieşti (int. DN1 cu DN1A)

6,00-22,00

0,00-24,00

2

Ploieşti (int. DN1 cu DN1B) - Braşov (int. DN1 cu DN1 A)

6,00-22,00

0,00-24,00

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

1. Eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

2. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) numărul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului;

c) punctul de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricţionat;

d) perioada de valabilitate solicitată;

e) numărul contractului, comenzii de transport etc., în baza căruia/căreia se efectuează transportul, şi denumirea beneficiarului;

f) tipul transportului sau activitatea desfăşurată, în cazul transporturilor efectuate în interes propriu sau în cazul vehiculelor destinate prin construcţie executării unor lucrări;

g) alte informaţii relevante ce pot fi furnizate privind necesitatea circulaţiei pe sectoarele restricţionate.

3. Modelul cererii privind eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se afişează pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).

4. Analiza solicitărilor:

a) analiza cererilor de eliberare a autorizaţiilor nominale de circulaţie se realizează de către o comisie formată din reprezentanţi ai C.N.A.D.N.R. - S.A.;

b) comisia se întruneşte săptămânal.

5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemnează într-un proces-verbal.

6. Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de circulaţie:

a) punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului se află situat pe sectorul restricţionat;

b) nu există trasee alternative pentru acces la punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului;

c) în cazul transporturilor desfăşurate cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului;

d) în funcţie de situarea punctului de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează având în vedere următoarele condiţii:

(i) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers;

(ii) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restricţionat;

e) autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează pentru următoarele perioade:

(i) 3 luni - În cazul în care în momentul solicitării pentru vehiculul respectiv nu există rovinietă valabilă sau valabilitatea este mai mică de 3 luni de la data solicitării;

(ii) perioada de valabilitate a rovinietei - în cazul în care în momentul solicitării pentru vehiculul respectiv există rovinietă a cărei valabilitate depăşeşte 3 luni de la data solicitării;

f) termenul de valabilitate al autorizaţiei începe, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării.

7. Comisia verifică existenţa şi termenul de valabilitate a rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.

8. Comisia are dreptul:

a) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie în cazul în care constată că există trasee alternative pentru desfăşurarea transportului, indiferent de categoria şi administratorii drumurilor

ce fac parte din traseele alternative;

b) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;

c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie, prin solicitarea unor documente suplimentare. În cazul în care comisia constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaţia până la rezolvarea problemelor constatate.

9. În cazul acordării autorizaţiei, aceasta se completează şi se semnează conform competenţelor.

10. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, documentaţia nu se restituie solicitantului.

11. Lista cuprinzând solicitanţii şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autorizaţii nominale de circulaţie se publică pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A. În termen de 3 zile de la data desfăşurării lucrărilor comisiei.

12. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicării.

13. Autorizaţiile neridicate în termen de 3 luni de la data desfăşurării lucrărilor comisiei se anulează.

14. C.N.A.D.N.R. - S.A. ţine evidenţa autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate.

15. Lista autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate este publică şi se afişează pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.

16. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, deţinătorul are obligaţia de a anunţa în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizaţii nominale de circulaţie se efectuează conform metodologiei existente.

17. Documentaţiile se arhivează o perioadă de un an la sediul C.N.A.D.N.R.- S.A.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 18(2) din Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 28 februarie 2017.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 august 2016.

Nr. 748.

 

ANEXA

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

 

TM.7/Circ.1

28 februarie 2014

 

AMENDAMENTE

la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013

(Amendamente la Anexa I şi adăugarea unei noi Anexe III)

 

Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale are onoarea de a transmite alăturat, aşa cum au solicitat guvernele Liberiei şi Regatului Unit la a douăzeci şi opta sesiune a Adunării, amendamentele propuse la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă, pentru examinare în vederea acceptării unanime, în conformitate cu articolul 18(2)(a) din convenţie.

Amendamentele propuse, în conformitate cu articolul 18(2)(b) din convenţie, vor intra în vigoare la 28 februarie 2017, după acceptarea acestora de către toate guvernele contractante la convenţie până la 28 februarie 2016. Un guvern contractant care nu comunică acceptarea sau respingerea acestor amendamente Organizaţiei până la 28 februarie 2016 se consideră că a acceptat amendamentele.

 

Amendamente la Anexele I şi III la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor

 

ANEXA I

Reguli pentru calculul tonajului brut şi tonajului net al navelor

 

Regula 2 - Definiţii ale expresiilor utilizate în anexe

1 După definiţia (8) se adaugă următoarele definiţii:

„(9) Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

(10) Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie*.

(11) Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).

(12) Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.


* Se face referire la Cadrul legal şi proceduri privind Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A. 1067(28).*

 

2 După Anexa II se adaugă o nouă Anexă III, care are următorul cuprins:

 

„ANEXA III

Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei convenţii

 

Regula 8

Aplicare

Guvernele contractante trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.

Regula 9

Verificarea conformităţii

(1) Fiecare guvern contractant trebuie auditat periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii,

(2) Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie*.

(3) Fiecare guvern contractant trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizaţie*.

(4) Auditul tuturor guvernelor contractante trebuie:

.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie*; şi

.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie*.


* Se face referire la Cadrul legal şi proceduri privind Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1067(28).”

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 3.393 din 2 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24 litera a), punctul 2 se abrogă.

2. La articolul 24 litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru monitorizarea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2016.

Nr. 988.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 3.392 din 2 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 5 de la articolul 24 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2016.

Nr. 989.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 3.394 din 2 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 3 de la articolul 24 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2016.

Nr. 990.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.