MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 697/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

113. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

67. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

638. - Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

120. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018

 

736. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi

 

739. - Ordin al ministrului transporturilor privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 448/2016

 

HOTARARI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVI „Componenţa Comisiei pentru regulament”, domnul senator Pop Liviu-Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 5 septembrie 2016.

Nr. 113.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere decesul domnului deputat Neculai Răţoi la data de 24 aprilie 2016, dată consemnată în certificatul de deces,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 8/1994, republicat,

constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului Neculai Răţoi, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Colegiul uninominal nr. 5,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Neculai Răţoi, începând cu data de 24 aprilie 2016, şi declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Neculai Răţoi în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Colegiul uninominal nr. 5.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 septembrie 2016, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 67.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis. potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. - Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cei puţin una dintre următoarele relaţiile:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultura judeţene, sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”;

f) Registrul naţional al exploataţilor, denumit în continuare RNE-, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

g) femelă din speciile ovine/caprine - femelă cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;

h) berbec/ţap de reproducţie din rase specializate - mascul de reproducţie de rasă pură din specia ovine/caprine cu vârsta cuprinsă între minimum 12 luni şi maximum 36 de luni, din rasele cuprinse în lista întocmită de ANZ şi prevăzută în anexa nr. 1;

i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

 

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.

(2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite Sa art. 3 lit. b) şi c), respectiv:

a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie, din rase specializate, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină:

a) minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1;

b) minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de ţapi de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporţia de un berbec/un ţap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deţinute de beneficiar.

(3) Numărul maxim de berbeci/ţapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.

(4) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să deţină un efectiv de femele ovine/caprine, potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/ţapii achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr. 1;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;

d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate, achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul genealogic produşii femeii obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducţie în rasă pură, conform standardelor de rasă, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. d), în caz de forţă majoră, respectiv boală sau mortalităţi, berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate pot fi înlocuiţi cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic. În aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică, vârstă şi preţ, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător

Art. 6. - În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 2.500 lei/cap ţap din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Art. 8. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 24 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 9. - (1) în vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceştia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 şi pentru care direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 10 octombrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;

d) declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 partea B;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (4) prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeii obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;

h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate;

i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;

j) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celui prevăzut la alin. (3) lit. i).

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Art. 10. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mas-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, precum şi de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2016.

Art. 11. - Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 31 octombrie 2016.

Art. 12. - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 13. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit  legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

(3) Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 noiembrie 2016.

Art. 14. - (1) Registrele judeţene de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu oficiile judeţene de zootehnie efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Victor Alexandru Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 638.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu rasele specializate pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate

 

Nr. crt.

Rasa

OVINE

 

1.

Suffolk

2.

Charollais

3.

Ile de France

4.

Rasa de carne Palas

5.

Texel

6.

Cap Negru German

7.

Hampshire

8.

Merinofleisch

9.

Merinos de Palas

10.

Rasa de lapte Palas

11.

Lacaune

12.

Friză

13.

Awassi

14.

Ţurcană

15.

Cap Negru de Teleorman

16.

Ţigale

17.

Karakul

18.

Blanche du Massif central

19.

Vendeen

20.

Berrichon du Cher

21.

Charmoise

22.

Rouge de l’Ouest

CAPRINE

 

1.

Carpatină

2.

Albă de Banat

3.

Alpină franceză

4.

Saanen

5.

Boer

6.

Murciano-Granadină

7.

Nubtană

8.

Nobilă Germană

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie

din rase specializate”

 

(model)

 

Partea A

 

Direcţia pentru agricultură a judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ............................/ ............................

 

Nume şi prenume persoană fizică

 

 

Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

 

CNP titular/împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

 

 

Cod unic de înregistrare (CUI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscal (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume titular/administrator/reprezentant legal

Prenume titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit sprijin financiar prin schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, pentru achiziţionarea unui efectiv de capete berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

.........................................................................................

.........................................................................................

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene/a Municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

 

Partea B

 

Declar că:

- am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru .Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti.

 

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

 

Da  Suma ...................... Nu 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”

 

Da  Suma ...................... Nu 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 

Da  Suma ...................... Nu 

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

 

Da  Suma Nu 

 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, având în componenţă următoarele întreprinderi .............................(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului  ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

 

Da  Nu 


(*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

 

angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Beneficiar,

........................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

 

Se aprobă suma de (**) lei

 

Verificat,

Reprezentant DAJ:

Nume/prenume/Semnătura .................................................

Aprobat,

Director executiv

(nume, prenume) .................................................

Semnătura                                                              Ştampila


(**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.

 

ANEXA Nr. 3

 

Registrul judeţean de evidenţa a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

 

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt./ data

Crescător de animale

(numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis (nr./data)

Specia

(ovine/caprine)

Nr. capete pentru care se solicită sprijin

Cuantum aplicat

(lei/cap)

Suma totală aprobată (*)

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Nu poate depăşi valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.

Întocmit,

................................

(nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

 

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Număr beneficiari

Număr capete animale pentru care se acordă sprijin

Cuantum pe cap

Suma totală aprobată

 

 

Berbeci

Ţapi

Berbeci

Ţapi

Berbeci

Ţapi

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

Întocmit,

.........................................

.........................................

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

(nume, prenume, funcţia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

 

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

Se aprobă,

 

Ordonator principal de credite,

 

.........................................

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată (lei)

(0)

(D

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3

 

 

....

 

 

TOTAL

 

 

 

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

 

Director general,

.........................................

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi ale art. art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională Antidrog va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în condiţiile legii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 120.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 060131”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi

 

Având în vedere Raportul nr. 20.719 din 3 iunie 2016 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi, întocmit de comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 241/2016*),

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificarea ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 14/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2011, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 22 august 2016.

Nr. 736.


*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 241/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România

 

Având În vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.057/2007 privind armonizarea serviciilor de informaţii pe căile navigabile interioare (RIS) din România cu cele din Comunitatea Europeană şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 415/2007 al Comisiei din 13 martie 2007 privind specificaţiile tehnice pentru sistemele de urmărire şi reperare a navelor menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La intrarea pe căile navigabile interioare din România navele prevăzute la art. 2, indiferent de pavilion, au obligaţia să fie dotate cu un echipament de identificare automată (AIS interior) aflat în stare de funcţionare şi programat cu date complete şi corecte, referitoare la voiajul în desfăşurare.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se aplică următoarelor nave autopropulsate, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, şi care navighează pe căile navigabile interioare din România: fluviul Dunărea de la km 1.075 până la Marea Neagră pe braţul Sulina, braţele navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Macin, Vâlciu, Caleia, braţul Chilia şi braţul Sfântul Gheorghe, Canalul Dunăre-Marea Neagră (64,410 km lungime) şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (29,410 km lungime), incluzând porturile de pe acestea:

a) navelor cu o lungime (L) mai mare sau egală cu 20 m;

b) navelor al căror produs între lungime (L), lăţime (B) şi pescaj (T) reprezintă un volum mai mare sau egal cu 100 m3;

c) remorcherelor şi împingătoarelor;

d) navelor destinate transportului de pasageri care transportă mai mult de 12 pasageri;

e) bacurilor de trecere de la un mal la altul al căilor navigabile;

f) ambarcaţiunilor de agrement cărora li se aplică prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu modificările şi completările ulterioare;

g) navelor de şantier care execută lucrări în şenalul navigabil.

(2) Dimensiunile L, B şi T sunt cele definite în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Toate navele maritime, inclusiv remorcherele şi împingătoarele maritime, care navighează sau staţionează pe căile navigabile interioare din România vor folosi echipamentul AIS maritim din dotare sau vor fi dotate cu echipament AIS interior, conform prezentului ordin,

(4) Prevederile prezentului ordin nu se aplică:

a) navelor militare, navelor din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, a Poliţiei Române, a Autorităţii Naţionale a Vămilor şi navelor guvernamentale folosite în scopuri necomerciale;

b) navelor comerciale care sunt angajate în servicii guvernamentale.

Art. 3. - (1) Navele dotate cu echipament AIS interior sunt obligate să îl menţină permanent în funcţiune, cu excepţia situaţiei în care navele sunt scoase din exploatare.

(2) în cazul convoaielor, nava care asigură propulsia trebuie să aibă echipament AIS interior în stare de funcţionare, iar celelalte nave care fac parte din convoi trebuie să îşi oprească AIS-ul interior de la bord.

Art. 4. - (1) Echipamentul AIS interior trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 415/2007 al Comisiei din 13 martie 2007 privind specificaţiile tehnice pentru sistemele de urmărire şi reperare a navelor menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 105 din 23 aprilie 2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora.

(2) Conformitatea cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 415/2007 trebuie demonstrată printr-un document emis de o autoritate competentă a unui stat membru din Uniunea Europeană sau o organizaţie recunoscută de un stat membru.

(3) Conformitatea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 trebuie demonstrată printr-o declaraţie de conformitate emisă de un organism notificat recunoscut de Uniunea Europeană şi de existenţa marcajului CE.

Art. 5. - (1) La navele care arborează pavilionul român, imediat după instalarea la bord a echipamentului AIS interior, precum şi în cazul reînnoirii sau prelungirii valabilităţii certificatului comunitar de navigaţie interioară sau cel puţin o dată la 2 ani, o societate autorizată care deţine aparatură specială de verificare trebuie să desfăşoare o inspecţie privind montajul şi funcţionarea echipamentului AIS interior.

(2) Societăţile autorizate care verifică din punct de vedere funcţional echipamentele AIS interior trebuie să fie autorizate de autorităţile competente ale oricărui stat membru din Uniunea Europeană.

(3) Autoritatea competentă din România care autorizează societăţile prevăzute la alin. (1) este Autoritatea Navală Română.

(4) în urma inspecţiei, societatea autorizată trebuie să elibereze un raport de instalare şi punere în funcţiune sau un raport de verificare, după caz.

(5) Forma şi conţinutul Raportului de instalare şi verificare AIS- interior sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Forma şi conţinutul Raportului de verificare AIS - interior sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Raportul de instalare şi verificare AIS - interior şi Raportul de verificare AIS - interior trebuie să fie păstrate permanent la bord, în original.

Art. 6. -(1) în cazul în care echipamentul AIS interior nu funcţionează sau funcţionează defectuos, acesta va fi oprit şi va fi reparat sau înlocuit cât mai curând posibil.

(2) în cazul în care echipamentul AIS interior s-a defectat în timpul voiajului, acesta va fi reparat sau înlocuit în primul port de operare, dar nu mai târziu de 48 de ore de la momentul închiderii.

(3) La bacurile de trecere, echipamentul AIS interior defect trebuie să fie reparat sau înlocuit astfel:

a) în termen de 24 de ore pentru bacurile de trecere care navighează şi pe timp de noapte;

b) în termen de 48 de ore pentru bacurile de trecere care navighează numai pe timp de zi,

(4) O navă nu are voie să părăsească portul/locul de operare cu echipamentul AIS interior defect.

Art. 7. - La navele care arborează pavilion străin, Autoritatea Navală Română poate verifica existenţa documentelor care atestă instalarea, verificarea şi funcţionarea echipamentului AIS interior emise de o autoritate competentă sau de o societate autorizată.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin este considerată contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art. 9 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 23 august 2016.

Nr. 739.

 

ANEXA Nr. 1

 

Raport de instalare şi punere în funcţiune AIS - interior

Attestation relative au montage et au fonctionnement de l’appareil AIS Intérieur

 

1. Detalii navă / Détails du bateau

1.1. NUMELE NAVEI:

Nom du bateau

1.2. ENI:

1.3. Număr ANR:

Numéro officiel

1.4. Tipul navei:

Type de bateau

1.5. Număr identificare radio (MMSI):

N° d’appel du service mobile maritime

1.6. Armator:

Propriétaire du bateau

1.7. Persoană de contact:

Contact

1.8. Email:

1.9. Adresa:

Adresse

1.10. Telefon:

Téléphone

1.11 Fax:

2. Societatea autorizată pentru instalare şi verificare AIS / Société spécialisée agréée pour le montage et fonctionnement

2.1. Societatea:

Nom de société

2.2. Email:

2.3. Adresa :

Adresse

2.4. Telefon:

Téléphone

2.5. Fax:

2.6. Locul, data:

Lieu, date

2.7. Ştampila/Semnătura

Cachet de la société / signature

3. Detalii Staţie AIS / Détails appareil AIS Intérieur

Tip:

Type

Producător:

Fabricant

Număr certificat: AT

N° d’agrément

4. Configuraţia echipamentului AIS / Configuration d’équipement AIS intérieur

4.1. Informaţii generale / Informations générales

Producător:

Fabricant

 

Seria :

Numéro de série

 

Versiune:

Version du logiciel

 

MMSI

 

Numele navei:

Nom du bateau

ATIS

ENI

 

Calitatea semnalului:

Qualité de l’entrée du capteur

Viteza:

Vitesse: haut bas

Cursul:

Route: haut bas

Direcţia:

Direction: haut bas

4.2. Informaţii particularizate pentru navă/convoi/ Données semi-statiques (statiques élément pour un bâtiment. semi statiques pour un convoi)

Poziţionarea antenei la bordul navei propulsoare / Position de l’antenne GNSS interne (m) par rapport a la dimension totale

A:

B:

C:

D:

 

Poziţionarea antenei în convoi/ Position de l‘antenne GNSS externe (m) par rapport â la dimension totale

A:

B:

C:

D:

Lungime convoi /

Longueur du convoi (dm)

Cod ERI /

Code ERI

Lăţime convoi /

Largeur du convoi (dm)

Cod OMI/

Cod OMI

4.3. Informaţii voiaj / Données relatives au voyage

Starea navei/convoiului /

Statut de navigation

Acostat/ terre

Ancorat/ ancre

Marş/ en mouvement

încărcare / descărcare Chargement / déchargement

Încărcat/

Charge

Descărcat/

Lege

Mărfuri periculoase/ Bleu Cônes

Clasa/ classe

Cantitatea/ quantité

Înălţimea antenei AIS /

Inland AIS Tirant d’eau cm

 

Destinaţia navei/

Destination

 

ETA:

 

Număr total de persoane la bord /

Personnes à bord

 

Echipaj /

Equipage:

Alte persoane /

Autre personnel de bord

Pasageri / Passagers:

 

Utilizatorul a fost informat cum să introducă datele privind configuraţia statică şi de voiaj precum şi alte informaţii privind echipamentul AIS /

L’usager a été informé de la manière de saisir et de mettre á jour les données semi-statiques et de voyage ci-dessus ainsi que d’autres informations optionnelles supportées par l’appareil AIS Intérieur

 

5. Instalarea AIS - interior / Montage de l’appareil AIS intérieur

Descrierea echipamentelor periferice - funcţionare, specificaţii /

Veuillez indiquer les appareils périphériques relies - Fabricant de l’appareil et la spécification du type

Modul de alimentare a AIS /

Alimentation électrique de l’appareil AIS intérieur

 

Lungimea estimativă a cablului de antenă GNSS/

Longueur estimée du câble vers l’antenne GNSS en m

 

Lungimea estimativă a cablului de antenă VHF /

Longueur estimée du câble vers l’antenne VHF en m

 

Se va ataşa o schiţă cu poziţionarea antenei VHF şi GNSS /

Veuillez décrire l’emplacement de l’antenne VHF et GNSS (interne, externe) ci-dessous ou joignez un croquis au présent document

 

6. Verificarea instalaţiei de către: /

Le contrôle final du montage a été effectué par:

Verificarea vizuală a datelor afişate de echipament pentru nava proprie /

Contrôle visuel du clavier et de l’affichage des données relatives au bateau

 

Verificarea vizuală a datelor afişate de echipament pentru altă navă. / Contrôle visuel du clavier et de 1affichage des données relatives á d’autres bateaux

 

Verificarea datelor navei proprii afişate pe ECDSS/

Vérification des données relatives au bateau via un appareil ECDIS

 

Verificarea datelor navei proprii afişate pe un echipament AIS de la o altă navă / Vérification des données relatives au bateau via un autre appareil de réception AIS

 

7. Configuraţia AIS / Configuration du capteur

Senzori conectaţi /

Capteur connecte

Tipul echipamentului/

Type d’équipement connecte

Tipul NMEA /

NMEA Talker/ peines

Viteza de actualizare /

Vitesse de l’information de mise à jour

Senzor/Capteur CH1

 

 

 

Senzor/Capteur CH2

 

 

 

Senzor/Capteur CH3

 

 

 

Senzor/Capteur CH4

 

 

 

Senzor/Capteur CHS

 

 

 

Senzor/Capteur CH8

 

 

 

Senzor/Capteur CH9

 

 

 

Senzor/Capteur CH10

 

 

 

8. Specificaţiile alarmelor / Indication des alarmes actives SI presente

Tipul alamei / Type d’alarme

Da / Oui

Nu l Non

Tipul alarmei/Type d’alarme

Da / Oui

Nu / Non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Confirmare instalare şi instruire / Confirmation de montage et une qualifie adéquate

Societatea autorizată

Société de montage

Conducătorul navei/armator

Conducteur / propriétaire

Nume :

Nom

 

Semnătură

Signature:

 

Locul

Lieu:

Data:

Date

 

ANEXA Nr. 2

 

Raport de verificare AIS - interior

Attestation de la vérification de l’appareil AIS Intérieur

 

1. Detalii navă / Détails du bateau

1.1. NUMELE NAVEI:

Nom du bateau

1.2. ENI:

1.3. Număr ANR:

Numéro officiel

1.4. Tipul navei:

Type de bateau

1.5. Număr identificare radio (MMSI):

N° d’appel du service mobile maritime

1.6. Armator:

Propriétaire du bateau

1.7. Persoană de contact:

Contact

1.8. Email:

1.9. Adresa:

Adresse

1.10. Telefon:

Téléphone

1.11 Fax:

2. Societatea autorizată pentru verificarea AIS / Société spécialisée agréée pour la vérification AIS

2.1. Societatea:

Nom de société

2.2. Email:

2.3. Adresa :

Adresse

2.4. Telefon:

Téléphone

2.5. Fax:

2.6. Locul, data:

Lieu, date

2.7. Ştampila/Semnătura

Cachet de la société / signature

3. Detalii Staţie AIS / Détails appareil AIS Intérieur

Tip:

Type

Producător:

Fabricant

Număr certificat:

N° d’agrément

4. Configuraţia echipamentului AIS / Configuration d’équipement AIS intérieur

4.1. Informaţii generale / Informations générales

Producător:

Fabricant

 

Seria :

Numéro de série

 

Versiune:

Version du logiciel

 

MMSI

 

Numele navei:

Nom du bateau

ATIS

ENI

 

Calitatea semnalului:

Qualité de l’entrée du capteur

Viteza:

Vitesse: haut bas

Cursul:

Route: haut bas

Direcţia:

Direction: haut bas

4.2. Informaţii particularizate pentru navă/convoi/ Données semi-statiques (statiques élément pour un bâtiment, semi statiques pour un convoi)

Poziţionarea antenei la bordul navei propulsoare /

Position de l’antenne GNSS interne (m) par rapport à la dimension totale

A:

B:

C:

D:

 

Poziţionarea antenei în convoi/

Position de l‘antenne GNSS externe (m) par rapport â la dimension totale

A:

B:

C:

D:

Verificarea vizuală a datelor afişate de echipament pentru nava proprie /

Contrôle visuel du clavier et de l’affichage des données relatives au bateau

 

Verificarea vizuală a datelor afişate de echipament pentru altă navă. / Contrôle visuel du clavier et de 1affichage des données relatives á d’autres bateaux

 

Verificarea datelor navei proprii afişate pe ECDSS/

Vérification des données relatives au bateau via un appareil ECDIS

 

Verificarea datelor navei proprii afişate pe un echipament AIS de la o altă navă / Vérification des données relatives au bateau via un autre appareil de réception AIS

 

 

6. Verificarea senzorilor AIS / Vérification des capteurs AIS

Senzori conectaţi / Capteurs connectées

Tipul echipamentului/

Type d’équipement connecte

Tipul NMEA /

Type NMEA

Funcţionează

Fonctionne

Nu funcţionează

Ne fonctionne pas

Senzor/Capteur CH1

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH2

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH3

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH4

 

 

 

 

Senzor/Capteur CHS

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH8

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH9

 

 

 

 

Senzor/Capteur CH10

 

 

 

 

7. Verificarea alarmelor / Vérification des alarmes

Tipul alarmei /

Type d’alarme

Funcţionează

Fonctionne

Nu funcţionează

Ne fonctionne pas

Tipul alarmei /

Type d’alarme

Funcţionează

Fonctionne

Nu funcţionează

Ne fonctionne pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Confirmarea verificării / Confirmation de la vérification

Societatea autorizată

Société autorisée pour le montage

Conducătorul navei/armator

Conducteur / propriétaire

Nume :

Nom

 

Semnătură

Signatura:

 

Locul

Lieu:

Data:

Date

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 448/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri”, alăturat Reţelei economice externe se va citi: „Reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine

- la anexa nr. 2, la numerotarea unităţilor din tabel, în loc de pct. III, IV şi V se va citi pct. II, III şi IV;

- la anexa nr. 2, la pct. IV, subpct. 3 „Autoritatea Naţională pentru Turism”, în loc de: „143 de posturi” se va citi: „142 de posturi”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.