MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 698/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

633. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

639. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.101. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.102. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

764. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

 

1.123/M.94. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului apărării naţionale privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016

 

2.148. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

4.959. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor

 

4.979. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. M.F.P. 35571, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 633.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0999

 

Bucureşti, ale cărui date de identificare se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică ce administrează

Baza legală

35.571

8.19.01

45-86

Judeţul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0999 Bucureşti

C.U.I = 4267290

Decret nr. 218/1960

PV nr. 2.085/1974, intabulat 16250/1974

Sentinţa civilă nr. 1.419/26.06.2013, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 286/02.03.2015 a Curţii de Apel Bucureşti

H.G. nr. 1.148/2011

H.G. nr. 23/2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Secretarul general al Secretariatului de stat este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.”

2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi este de 35, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului secretarului de stat.”

3. Anexa privind structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În aplicarea prevederilor art. 1071 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

p. Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Denisa Corina Tănase,

secretar general

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 639.

 

ANEXÁ)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 563/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Numărul maxim de posturi: 35, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului secretarului de stat.

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

audit (**

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL REVOLUŢIONARILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL LUPTĂTORILOR REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU

REVOLUŢIONARI (*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTĂTORII ÎN REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ (**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVOLUŢIONARI – MONITORIZARE

DREPTURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT PETIŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR BUGET CONTABILITATE ACHIZIŢII ŞI PROGRAME

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ:

(* = Va funcţiona la nivel de serviciu.

(** = Va funcţiona la nivel de compartiment.

 

relaţii de subordonare

 

 

 

relaţii de coordonare

 

 

 

relaţii de consultare

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. M.101.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2016 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. M.102.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b) (vi) (2) (bb) şi ale art. VIII (b) (vii) (2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 764.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.392 (95)

(adoptată la 11 iunie 2015)

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

Comitetul securităţii maritime,

reamintind articolul 28 litera (b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale privind funcţiile comitetului,

reamintind, de asemenea, articolul VIII (b) (vi) (2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia “), privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât dispoziţiile cap. I,

luând în considerare, la a nouăzeci şi cincea sesiune, amendamentele la Convenţie, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b) (i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII (b) (iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. determină, în conformitate cu articolul VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, că amendamentele respective se consideră că au fost acceptate la 1 iulie 2016, cu excepţia ca, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate constituie nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Convenţie să constate că, în conformitate cu articolul VIII (b) (vii) (2) din Convenţie, amendamentele trebuie să intre în forţă la 1 ianuarie 2017, după acceptarea în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în sensul articolului VIII (b) (v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;

şi

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXA

la Rezoluţia MSC. 392(95)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II-1

Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice

 

Partea A

Generalităţi

 

Regula 2 - Definiţii

1 Următoarele noi paragrafe 29 şi 30 se adaugă după paragraful existent 28:

„29 Codul IGF înseamnă Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut, aşa cum a fost adoptat de Comitetul Securităţii Maritime al Organizaţiei prin rezoluţia MSC.391 (95), aşa cum poate fi amendat de către Organizaţie, cu condiţia ca astfel de amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare şi să aibă efect în conformitate cu dispoziţiile articolului VIII din prezenta Convenţie privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât dispoziţiile capitolului I.

30 Combustibil cu punctul de aprindere scăzut înseamnă combustibil gazos sau lichid care are un punct de aprindere mai mic decât cel permis în conformitate cu regula II-2/4.2.1.1.”

 

Partea F

Concepţii alternative ăi dispozitive

 

Regula 55 - Concepţii alternative şi dispozitive

2 Paragrafele existente de la 1 la 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„1 Scop

Scopul prezentei reguli este de a oferi o metodologie pentru concepţii alternative şi dispozitive pentru maşini, instalaţii electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut.

2 Generalităţi

2.1 Concepţia şi dispozitivele maşinilor, instalaţiilor electrice şi sistemelor de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut se pot abate de la cerinţele stabilite în părţile C, D, E sau G, cu condiţia ca şi concepţia alternativă şi dispozitivele să răspundă obiectivului cerinţelor pertinente şi să asigure un nivel de siguranţă echivalent celui din acest capitol.

2.2 Când concepţia alternativă şi dispozitivele se abat de la prescripţiile cerute la părţile C, D, E sau G, trebuie efectuată o analiză tehnică de evaluare şi aprobare a concepţiei alternative şi a dispozitivelor în conformitate cu prezenta regulă.

3 Analiza tehnică

Analiza tehnică trebuie să fie pregătită şi transmisă la Administraţie, bazată pe ghidurile elaborate de Organizaţie* şi trebuie să includă, cel puţin, următoarele elemente:

0.1 specificarea tipului de navă, maşinile, instalaţiile electrice, sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut şi spaţiile în cauză;

0.2 identificarea cerinţelor prescripţiilor pe care maşinile, instalaţiile electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut nu le satisfac;

0.3 identificarea motivelor pentru care concepţia propusă nu îndeplineşte cerinţele prescripţiilor, cu justificarea conformităţii cu alte standarde tehnice sau profesionale recunoscute;

0.4 determinarea criteriilor de performanţă pentru navă, maşini, instalaţii electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut sau spaţiile în cauză care fac obiectul cerinţelor prescripţiilor relevante:

.1 criteriile de performanţă trebuie să garanteze un grad de securitate, care nu este mai mic decât cel din cerinţele prescripţiilor relevante ale pârtilor C, D, E sau G; şi

.2 criteriile de performanţă trebuie să fie cuantificabile şi măsurabile;

0.5 descrierea detaliată a concepţiei alternative şi a dispozitivelor, inclusiv lista de ipoteze utilizate la proiectare şi orice restricţii sau condiţii operaţionale propuse;

0.6 justificarea tehnică care demonstrează că proiectarea alternativă şi dispozitivele îndeplinesc criteriile de performanţă în ceea ce priveşte securitate; şi

0.7 evaluarea riscurilor în funcţie de identificarea defectelor şi riscurilor potenţiale asociate cu propunerea.


* Se face referire la Liniile directoare privind concepţia alternativă şi dispozitivele pentru SOLAS capitolele II-1 şi III (MSC.1/Circ.1212) şi Liniile directoare pentru aprobarea alternativelor şi echivalenţelor, astfel cum este prevăzut în diverse instrumente OMI (MSC. 1/Circ.1455).”

 

3 Noua parte G se adaugă după partea F existentă, după cum urmează:

 

„Partea G

Nava folosind combustibili cu punct de aprindere scăzut

 

Regula 56 - Aplicare

1 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, această parte trebuie să se aplice navelor care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut:

.1 pentru care contractul de construcţie este încheiat pe 1 ianuarie 2017 sau după această dată;

.2 în lipsa unui contract de construcţie, chila este pusă sau construcţia este într-un stadiu similar la 1 iulie 2017;

sau

.3 livrarea are loc la un 1 ianuarie de 2021 sau după această dată.

Aceste nave care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut trebuie să îndeplinească cerinţele acestei părţi, suplimentar faţă de toate celelalte cerinţe aplicabile ale acestor reguli.

2 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, o navă, indiferent de data construcţiei, inclusiv dacă acesta este înainte de 1 ianuarie 2009, care este transformată pentru utilizarea combustibililor cu punct de aprindere scăzut la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, trebuie să fie tratată ca o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut la data la care o astfel de conversie a început.

3 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut, indiferent de data construcţiei, inclusiv în căzui în care este mai devreme de 1 ianuarie 2009, care, la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, decide să utilizeze combustibili cu punct de aprindere scăzut, diferiţi de cei pentru care a fost iniţial autorizată, înainte de 1 ianuarie 2017, trebuie să fie tratată ca o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut la data la care a fost luată o astfel de decizie.

4 Această parte nu trebuie să se aplice transportatoarelor de gaz, definite la regula VI1/11.2 care:

.1 utilizează încărcătura lor drept combustibil şi îndeplinesc cerinţele din Codul IGC astfel cum este definit la regula VII/11.1; sau

.2 utilizează alţi combustibili gazoşi cu punct de aprindere scăzut, cu condiţia ca şi concepţia şi dispozitivele sistemelor de stocare şi de distribuţie a acestor combustibili gazoşi să îndeplinească cerinţele Codului IGC aplicabile gazului utilizat ca marfă.

5 Această parte nu se aplică navelor aflate în proprietatea unui guvern contractant sau exploatate de el, folosite exclusiv pentru un serviciu necomercial guvernamental. Cu toate acestea, navele aflate în proprietatea unui guvern contractant sau exploatate de el, folosite exclusiv pentru un serviciu necomercial guvernamental, sunt încurajate să acţioneze, în măsura în care este rezonabil şi posibil, de o manieră compatibilă cu această parte.

Regula 57 - Cerinţe pentru navele care utilizează combustibil cu punct de aprindere scăzut

Cu excepţia celor prevăzute la regulile 56.4 şi 56.5, navele care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut trebuie să îndeplinească cerinţele Codului IGF.”

 

CAPITOLUL II-2

Construcţie - protecţia împotriva incendiilor, detectarea şi stingerea incendiului

 

Partea B

 

Prevenirea incendiilor şi a exploziilor

 

Regula 4 - Probabilitatea de aprindere

4 La paragraful 2.1.3.4, cuvântul „şi” se elimină.

5 La paragraful 2.1 subparagraful .4 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„.4 la navele de marfă, la care partea G a capitolului II-1 nu este aplicabilă, poate fi permisă utilizarea unui combustibil lichid cu un punct de aprindere scăzut, altul decât este specificat la paragraful 2.1.1, de exemplu ţiţei, cu condiţia ca acest combustibil să nu fie stocat în încăperile de maşini şi sub rezerva aprobării de către Administraţie a instalaţiei complete; şi

.5 la navele la care partea G a capitolului II-1 este aplicabilă, este permisă utilizarea unui combustibil lichid cu un punct de aprindere scăzut, altul decât este specificat la paragraful 2.1.1.”

6 La sfârşitul paragrafului 5,3.2,2 existent se adaugă următoarea frază:

„Pentru navele-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, o izolaţie nu trebuie să împiedice trecerea unui volum mare de amestecuri de vapori, aer sau gaz inert în timpul încărcării mărfii şi balastării, sau în timpul descărcării, în conformitate cu regula 11.6.1.2.”

 

Partea C

Stingerea incendiilor

 

Regula 11 - Integritatea structurii

7 La sfârşitul paragrafului 6.2 existent se adaugă următoarea frază:

„Pentru navele-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, deschiderile trebuie să fie dispuse în conformitate cu regula 4.5.3.4.1.”

8 La paragraful 6.3.2 se adaugă următorul text între prima şi a două frază:

«Suplimentar, în cazul navelor-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, aceste mijloace secundare trebuie să fie capabile de a preveni suprapresiunea sau presiunea excesivă în eventualitatea deteriorării sau închiderii accidentale a mijloacelor de izolare prescrise la regula 4.5.3.2.2.”

 

Partea G

Cerinţe speciale

 

Regula 20 - Protecţia vehiculelor, încăperilor de categorie specială şi ro-ro

9 Textul existent al paragrafului 3.1.2 se înlocuieşte după cum urmează:

«3.1.2 Funcţionarea sistemelor de ventilaţie

3.1.2.1 La navele de pasageri, sistemul de ventilaţie mecanică trebuie să fie independent de alte sisteme de ventilaţie. Sistemul de ventilaţie mecanică trebuie să fie utilizat în scopul de a produce cel puţin numărul de schimburi de aer cerut la paragraful 3.1.1 în toate momentele în care vehiculele sunt situate în aceste încăperi, cu excepţia situaţiei în care există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu paragraful 3.1.2.4. Tubulaturile de ventilaţie care deservesc încăperile de marfă capabile să fie efectiv etanşe trebuie să fie separate pentru fiecare dintre aceste încăperi.

Sistemul trebuie să poată fi controlat dintr-o poziţie situată în afara acestor încăperi.

3.1.2.2 La navele de marfă, ventilatoarele ventilaţiei trebuie în mod normal să opereze permanent şi să producă cel puţin numărul de schimburi de aer cerut la paragraful 3.1.1, atunci când vehiculele sunt la bord, cu excepţia situaţiei în care există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu paragraful 3.1.2.4.

Unde acest lucru nu este posibil, acestea trebuie să lucreze în fiecare zi, pentru o perioadă limitată, în măsura în care condiţiile meteorologice permit şi, în orice caz, pentru o perioadă suficient de lungă înainte de descărcare, la sfârşitul căreia trebuie să se verifice că nu există gaz în încăperile vehiculelor şi ro-ro. Unul sau mai multe instrumente portabile de detectare a gazului combustibil trebuie să fie disponibile la bord pentru acest scop. Sistemul trebuie să fie absolut independent de alte sisteme de ventilare. Tubulaturile de ventilaţie care deservesc încăperi ro-ro sau încăperi pentru vehicule trebuie să fie capabile să fie efectiv etanşe pentru fiecare dintre aceste încăperi. Sistemul trebuie să poată fi controlat dintr-o poziţie situată în afara acestor încăperi.

3.1.2.3 Sistemul de ventilaţie trebuie să fie astfel încât să prevină stratificarea şi formarea de pungi de aer.

3.1.2.4 La toate navele, unde există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu orientările elaborate de către Organizaţie*, sistemul de ventilaţie poate fi folosit pentru a produce un număr mic de schimburi ale aerului şi/sau un volum redus de ventilaţie. O astfel de relaxare nu se aplică la încăperile în care cel puţin zece schimburi de aer pe oră sunt cerute la paragraful 3.2.2 din această regulă şi la încăperile care fac obiectul regulilor 19.3.4.1 şi 20-1.

 

* Se face referire la Liniile directoare revizuite privind proiectarea şi recomandările operaţionale pentru sistemele de ventilaţie din încăperile ro-ro de marfă (MSC/Circ.1515).”

 

Apendice

CERTIFICATE

Modelul certificatului de siguranţă pentru nava de pasageri Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri

 

10 După paragraful existent 2.1 se adaugă următorul nou paragraf 2.2:

„2.2 nava respectă cerinţele din partea G a capitolul II-1 al Convenţiei cu privire la utilizarea ............................. drept combustibil/N.A.1”

11 Paragrafele existente 2.2-2.11 se renumerotează în consecinţă.

 

Modelul certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri

Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri

 

12 Paragraful 2 existent se înlocuieşte după cum urmează:

«2 Că inspecţia arată că:

.1 starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor II-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor); şi

.2 nava respectă cerinţele din partea G a capitolului II-1 al Convenţiei cu privire la utilizarea drept .............................  combustibil/N.A.4”

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 1.123 din 25 iulie 2016

Nr. M.94 din 17 august 2016

 

ORDIN

privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

având în vedere prevederile art. II paragraful 1 şi art. XI paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016, prevăzut în anexa Sa prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Ministrul apărării naţionale,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

Mihnea Motoc

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

ARANJAMENT DE IMPLEMENTARE

între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor

Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

 

În conformitate cu art. II paragraful 1 şi art. XI paragraful 1 din „Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României”, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare Acordul),

luând în considerare prevederile Aranjamentului de implementare dintre Autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind relaţiile de comandă pentru implementarea Acordului, semnat la Bucureşti pe 2 iulie 2013 (denumit în continuare Al privind relaţiile de comandă), ale Aranjamentului de implementare dintre Autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind activităţile de instrucţie şi manevrele terestre pentru implementarea Acordului, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2007 (denumit în continuare Al privind activităţile de instrucţie şi manevrele terestre), şi ale Aranjamentului de implementare dintre Autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de pregătire în zbor ale forţelor Statelor Unite pentru implementarea Acordului, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2007 (denumit în continuare Al privind planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de pregătire în zbor),

 

Autorităţile desemnate convin următoarele:

 

1. În scopul de a stabili detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite, comandanţii militari români şi reprezentanţii de rang înalt ai Statelor Unite desemnaţi pentru locaţiile unde există o prezenţă permanentă a Statelor Unite sunt răspunzători pentru elaborarea şi semnarea unei Proceduri de operare (SOP), denumit㠄Procedură de operare privind detaliile tehnice ale [numele unităţii în cauză]”. Pentru acele locaţii unde nu există o prezenţă permanentă a Statelor Unite, art. II al Acordului se va aplica cu luarea în considerare a aplicării legislaţiei româneşti.

2. Pentru locaţiile în care forţele Statelor Unite se instruiesc vor fi elaborate şi semnate, anterior desfăşurării exerciţiului, acorduri de sprijin al exerciţiilor (ESAs), în conformitate cu Al privind activităţile de instrucţie şi manevrele terestre şi cu Al privind planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de pregătire în zbor, aşa cum se va conveni de comun acord.

3. SOP-urile trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe, după caz:

a) activităţile care se pot desfăşura în facilităţile şi zonele convenite, în conformitate cu art. II paragraful 1 al Acordului;

b) utilizarea infrastructurii, inclusiv definirea utilizării intenţionate drept utilizare în comun sau utilizarea exclusivă a oricăreia dintre părţi;

c) utilităţile şi serviciile disponibile în facilitatea sau zona convenită în conformitate cu art. VIII al Acordului;

d) cerinţele de asigurare a condiţiilor de viaţă, inclusiv orice cooperare cu alte instituţii sau autorităţi;

e) amplasamentele fizice, inclusiv delimitarea geografică a facilităţilor şi zonelor convenite.

4. Personalului forţelor Statelor Unite i se va asigura accesul la SOP-urile aplicabile, prin intermediul reprezentanţilor de rang înalt ai Statelor Unite menţionaţi în art. 1 din acest aranjament, înainte de sosirea în facilităţile şi zonele convenite, pentru a se familiariza cu conţinutul acestora.

5. România îşi menţine integral dreptul de a utiliza facilităţile şi zonele convenite în conformitate cu acordurile aplicabile şi prevederile incluse în SOP-urile şi ESA în cauză.

6. Orice solicitări suplimentare din partea forţelor Statelor Unite cu privire la aspecte care nu sunt prevăzute în SOP-urile sau ESA aplicabile vor fi notificate în scris, din timp, de către reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite comandantului român în cauză.

7. Orice problemă sau dispută privind prezenţa în facilităţile şi zonele agreate sau folosirea acestora de către forţele Statelor Unite va fi rezolvată la cel mai mic nivel.

8. Comitetul mixt va supraveghea aplicarea prevederilor acestui aranjament de implementare.

9. Prezentul aranjament de implementare poate fi modificat în scris oricând, cu consimţământul reciproc al Autorităţilor desemnate.

10. Prezentul aranjament de implementare va intra în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare, cu excepţia cazului în care este denunţat de oricare dintre Autorităţile desemnate printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte Autorităţi desemnate, cu un an înainte. În orice caz, acest aranjament de Implementare va ieşi din vigoare la data la care Acordul va ieşi din vigoare, dacă aceasta se va întâmpla.

Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat acest aranjament de implementare.

Semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Autoritatea desemnată a României

Pentru Autoritatea desemnată a Statelor Unite,

Ştefan Ţinea,

Gl. mr. Davin W. Allvin,

secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare

director pentru strategie şi politici, Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 2.148.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor

 

În conformitate cu:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;

- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.331/2010 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi serai, prin care se aprobă domeniile de pregătire de bază pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu anul şcolar 2016-2017 se permite unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic autorizate, respectiv acreditate pentru anumite calificări profesionale de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor şcolarizarea în acelaşi regim de autorizare sau acreditare şi pentru anumite calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia de management şi reţea şcolară, Direcţia Minorităţi, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 18 august 2016.

Nr. 4.959.

 

ANEXĂ

 

Calificările profesionale de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor pentru care sunt autorizate, respectiv acreditate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic care permit şcolarizarea în acelaşi regim de autorizare sau acreditare şi

pentru anumite calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor

 

Nr. crt.

Calificarea profesională Nivel 4

Calificarea profesională Nivel 3

1.

Tehnician construcţii navale

Lăcătuş construcţii navale

Tubulator naval

2.

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Operator la maşini cu comandă numerică

3.

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

4.

Tehnician mecatronist

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

5.

Tehnician aviaţie

Mecanic aeronave

Lăcătuş construcţii structuri aeronave

6.

Tehnician metrolog

Mecanic de mecanică fină

7.

Tehnician instalaţii bord (avion)

Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave

8.

Tehnician electromecanic

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Electromecanic nave

Electromecanic centrale electrice

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară

Frigotehnist

9.

Tehnician în automatizări

Electronist aparate şi echipamente

10.

Tehnician de telecomunicaţii

Electronist reţele de telecomunicaţii

11.

Tehnician în chimie industrială

Operator industria chimică anorganică

Operator industria chimică organică

Operator industria de medicamente şi produse cosmetice

Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

12.

Tehnician în industria materialelor de construcţii

Operator în industria ceramicii brute

Operator ceramică fină

Sticlar

Operator lianţi şi prefabricate

13.

Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

Operator în industria ceramicii brute

Operator ceramică fină

Sticlar

14.

Tehnician în instalaţii electrice

Electrician constructor

Electrician exploatare joasă tensiune

Confecţioner produse electrotehnice

15.

Tehnician energetician

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

16.

Tehnician instalator pentru construcţii

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Instalator instalaţii de încălzire centrală

Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare

Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

17.

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Constructor structuri monolite

Fierar betonist - montator prefabricate

Zidar - pietrar - tencuitor

Dulgher - tâmplar - parchetar

Mozaicar - montator placaje

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Izolator

Constructor căi ferate

Constructor drumuri şi poduri

Constructor lucrări hidrotehnice

18.

Tehnician în agricultură

Agricultor culturi de câmp

Lucrător în agroturism

Lucrător în agricultură ecologică

Piscicultor şi prelucrător de peşte

Horticultor

Fermier montan

Zootehnist

Apicultor - sericicultor

19.

Tehnician agronom

Agricultor culturi de câmp

20.

Tehnician în agroturism

Agricultor culturi de câmp

Lucrător în agroturism

Lucrător în agricultură ecologică

Horticultor

Fermier montan

21.

Tehnician în agricultură ecologică

Agricultor culturi de câmp

Lucrător în agricultură ecologică

Horticultor

22.

Tehnician zootehnist

Piscicultor şi prelucrător de peşte

Fermier montan

Zootehnist

Apicultor - sericicultor

23.

Tehnician horticultor

Horticultor

24.

Tehnician agromontan

Fermier montan

25.

Tehnician veterinar

Zootehnist

26.

Tehnician pentru animale de companie

Zootehnist

27.

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Pădurar

28.

Tehnician în activităţi de comerţ

Recepţioner - distribuitor

Comerciant - vânzător

29.

Tehnician în achiziţii de contractări

Recepţioner - distribuitor

Comerciant - vânzător

30.

Tehnician în activităţi economice

Recepţioner - distribuitor

Comerciant - vânzător

31.

Tehnician în administraţie

Recepţioner - distribuitor

Comerciant - vânzător

32.

Tehnician în hotelărie

Lucrător hotelier

33.

Tehnician în turism

Lucrător hotelier

34.

Tehnician în gastronomie

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Cofetar - patiser

Bucătar

35.

Organizator banqueting

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Cofetar - patiser

Bucătar

36.

Tehnician în industria alimentară

Morar - silozar

Brutar-patiser - preparator produse făinoase

Preparator produse din came şi peşte

Preparator produse din lapte

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

Operator în industria malţului şi a berii

Operator în industria uleiului

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

37.

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

Morar - silozar

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

38.

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

Preparator produse din carne şi peşte

Preparator produse din lapte

39.

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

Operator în industria malţului şi a berii

40.

Tehnician în industria alimentară extractivă

Operator în industria uleiului

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

41.

Tehnician în prelucrarea lemnului

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

Operator la fabricarea cherestelei

Tâmplar universal

Tapiţer - plăpumar - saltelar

Sculptor - intarsier

42.

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Tâmplar universal

Tapiţer - plăpumar - saltelar

Sculptor - intarsier

43.

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Tâmplar universal

Tapiţer - plăpumar - saltelar

Sculptor - intarsier

44.

Tehnician în industria textilă

Filator

Ţesător

Finisor produse textile

Tricoter - confecţioner

Confecţioner produse textile

Croitor îmbrăcăminte după comandă

45.

Tehnician în industria pielăriei

Finisor piele

Cizmar

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

Marochiner

46.

Tehnician poligraf

Operator montaj copiat tipar de probă

Tipăritor ofset

Legător

47.

Tehnician producţie poligrafică

Operator montaj copiat tipar de probă

Tipăritor ofset

Legător

48.

Coafor stilist

Frizer-coafor - manichiurist pedichiurist

49.

Tehnician producţie film şi televiziune

Operator producţie şi exploatare film

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare Adresa Grădiniţei cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea nr. 584 din 29 octombrie 2015, înregistrată la ARACIP cu nr. 6.208 din 2 noiembrie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1”, cu sediul în municipiul Oradea, Strada Călăraşilor nr. 33, judeţul Bihor, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi”, cu sediul în municipiul Oradea, Strada Călăraşilor nr. 33, judeţul Bihor, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.934/2012, cu modificările ulterioare, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.597/2011* pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea va funcţiona cu nivelul de învăţământ „preşcolar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.934/2012, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Trei Ursuleţi 1” din municipiul Oradea este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1, respectiv Grădiniţa cu program prelungit „Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Oradea, Strada Călăraşilor nr. 33, judeţul Bihor.

Art. 6. - Fundaţia „Trei Ursuleţi” din municipiul Sebeş, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2016.

Nr. 4.979.


* Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.597/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.