MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 700/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

5. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 8 septembrie 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

525. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

 

703. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016

 

762. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora

 

1.028. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

1.088. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

4.938. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

60. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competentă profesională la auditorul WELL DONE ACCOUNTING &AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 8 septembrie 2016

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În ziua de 8 septembrie 2016, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 5.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoş Tudorache

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Birtalan Jozsef

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 525.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

 

Pentru executarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, prin stabilirea următoarelor elemente:

a) conceptul şi tipurile de control;

b) scopul şi principiile care stau la baza executării controalelor;

c) competenţele structurilor şi personalului cu atribuţii de control;

d) obiectivele şi modalităţile de desfăşurare a controlului;

e) documentele elaborate pentru materializarea acţiunilor de control;

f) măsurile propuse de personalul cu atribuţii de control pentru îmbunătăţirea activităţii instituţionale.

Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal, astfel cum este definit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică şi personalului din serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, exclusiv pentru exercitarea competenţelor privind coordonarea şi controlul metodologic ale activităţii acestora.

(3) Prezentul ordin nu aduce atingere activităţilor care, prin acte normative de acelaşi nivel sau superior, sunt date în competenţa de control a altor organisme.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii utilizaţi au următorul înţeles:

a) entitate MAI - orice unitate a aparatului central, precum şi orice unitate, instituţie sau structură din subordinea sau din cadrul MAI ori aflată în subordinea acestora;

b) conducătorii entităţilor MAI - şefi şi comandanţi ai entităţilor MAI;

c) structură de control - direcţia, serviciul, biroul sau compartimentul care are atribuţii de control, organizat(ă) la nivelul unei entităţi MAI, cu excepţia Corpului de control al ministrului;

d) personal de control - personalul care exercită atribuţii de control, în condiţiile prezentului ordin;

e) personal supus controlului - personalul entităţii MAI, a cărui activitate este supusă controlului.

 

CAPITOLUL II

Concept şi tipuri de control, scopul şi principiile care stau la baza executării controalelor

 

Art. 4 - (1) în sensul prezentului ordin, controlul desemnează activitatea specifică constând în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi pentru menţinerea stării de normalitate a activităţii entităţii MAI.

(2) Tipurile de control care se organizează şi se execută potrivit prezentului ordin sunt următoarele:

a) inspecţia - reprezintă controlul general, ierarhic superior, dispus de către ministrul afacerilor interne, care vizează o examinare complexă, multidisciplinară a activităţii entităţii MAI, în scopul evaluării modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin planurile strategice sau proprii şi de realizare a obiectivelor planificate, a competenţei şi capacităţii conducătorului entităţii MAI ori ale celorlalte persoane cu funcţii de conducere din competenţa de numire a conducerii MAI sau superioară, precum şi în scopul identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţiilor ori neregulilor constatate;

b) controlul de fond - reprezintă verificarea dispusă de conducătorul entităţii MAI, în scopul evaluării activităţii structurilor subordonate ori ale celor pe care le coordonează şi controlează metodologic, a competenţei şi capacităţii persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestora, al identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate;

c) controlul tematic - reprezintă verificarea prin care se urmăresc constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate;

d) controlul inopinat - reprezintă verificarea desfăşurată cu operativitate în vederea identificării unor eventuale deficienţe privind legalitatea, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii atribuţiilor da serviciu la nivelul unei entităţi MAI.

Art. 5. - Executarea controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) se face în scopul creşterii eficacităţii activităţii desfăşurate de entităţile MAI, prin compararea rezultatelor obţinute - a valorilor ce caracterizează starea unităţilor la un moment dat - cu standardele specificate prin strategii, programe/planuri strategice şi proprii - valorile planificate, al identificării neregulilor şi soluţionării problemelor cu care se confruntă echipa managerială, precum şi al stabilirii măsurilor optime pentru prevenirea unor deficienţe sau disfuncţii.

Art. 6. - Principiile care stau la baza executării controalelor sunt:

a) principiul legalităţii - presupune ca toate activităţile specifice controlului să fie desfăşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei în materie;

b) principiul obiectivităţii - presupune o evaluare corectă şi reală a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi integrării celor pozitive;

c) principiul responsabilităţii - personalul ce execută activităţi de control răspunde pentru corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum şi de acţiunile susţinute în procesul de control;

d) principiul eficacităţii - se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;

e) principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

f) principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfăşurării procesului de management;

g) principiul viziunii unitare - activitatea de control trebuie să aibă la bază o viziune unitară a problematicii, atât în sensul reglementărilor, cât şi al generalizării experienţei pozitive;

h) principiul coordonării şi cooperării unitare - în sensul că unitatea centrală de control coordonează toate activităţile de control şi în acelaşi timp cooperează cu structurile implicate;

i) principiul perfecţionării - presupune perfecţionarea personalului care efectuează activitatea de control, precum şi diseminarea informaţiilor, a bunelor practici şi a instrumentelor de lucru în domeniu;

j) principiul continuităţii - activităţile de control trebuie să aibă un caracter permanent;

k) principiul operativităţii - presupune efectuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet a activităţii de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Reguli generale privind competenţa

 

Art. 7. - (1) Corpul de control al ministrului este structura centrală constituită la nivel de direcţie generală, aflată în subordinea directă a ministrului afacerilor interne, care are competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor la entităţile MAI.

(2) Corpul de control al ministrului efectuează inspecţii, controale tematice şi controale inopinate.

(3) Inspecţia se execută la entităţile MAI, precum şi la autorităţi ale administraţiei publice locale, în limitele competenţelor stabilite de lege.

(4) Controalele tematice şi cele inopinate se efectuează, de regulă, la entităţile MAI ai căror conducători sunt în competenţa de numire a conducerii MAI sau superioară, inclusiv la instituţiile prefectului.

(5) La ordinul ministrului afacerilor interne, controalele tematice şi cele inopinate se efectuează la orice entitate MAI.

Art. 8. - (1) Structurile de control sunt structuri care au în competenţă executarea controalelor atât la nivelul entităţii MAI în cadrul cărora sunt organizate, cât şi al structurilor aflate în subordonarea, coordonarea sau controlul metodologic al acesteia.

(2) Structurile de control execută controale de fond, controale tematice şi controale inopinate, la entitatea MAI din care fac parte şi la cele subordonate acesteia.

(3) Conducătorul entităţii MAI poate dispune structurilor din subordine, altele decât cele de control, executarea unor controale tematice şi inopinate în domeniile specifice acestora, potrivit competenţelor.

Art. 9. - Structurile de control care au atribuţii privind coordonarea şi controlul metodologic evaluează şi controlează activitatea serviciilor publice comunitare organizate la nivelul consiliilor locale, consiliilor judeţene şi al instituţiei prefectului, potrivit competenţelor stabilite prin lege.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea şi executarea controalelor

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 10. - (1) Inspecţia, controlul de fond şi controlul tematic se realizează planificat. În vederea planificării controalelor, anual, până la data de 31 ianuarie, se aprobă următoarele

documente:

a) Planul unic de inspecţii şi controale tematice - de către ministrul afacerilor interne, la propunerea Corpului de control al ministrului;

b) Planul de controale tematice - de către secretarul de stat coordonator, pentru controalele tematice executate la instituţiile prefectului de către alte structuri decât cea prevăzută la lit. a);

c) Planul unic de controale de fond şi controale tematice - de către conducătorii entităţilor MAI care dispun executarea acestor controale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), controlul tematic se poate realiza şi neplanificat, atunci când intervine un eveniment neprevăzut care face necesară executarea unui astfel de control.

Art. 11. - (1) Cu ocazia executării controalelor se urmăreşte realizarea obiectivelor generale şi a unor obiective specifice.

(2) Obiectivele generale urmărite cu ocazia executării controalelor vizează, după caz, următoarele:

a) modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii şi planuri de acţiuni care privesc activitatea entităţii MAI supusă controlului;

b) modul de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

c) evaluarea eficienţei acţiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, din perspectiva siguranţei cetăţeanului şi a comunităţii;

d) existenţa şi aplicabilitatea programelor strategice de prevenire, identificare şi combatere a infracţionalităţii, capacitatea de operaţionalizare şi raţionalizare a resurselor umane în concordanţă cu nevoile operative;

e) existenţa şi eficacitatea unor programe operative specifice/planuri de măsuri pentru eliminarea cauzelor/ vulnerabilităţilor ce determină un nivel ridicat de risc infracţional;

f) capacitatea managerială de implementare a unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi antrenament, în relaţionare directă cu specificul atribuţiilor;

g) organizarea şi executarea activităţilor specifice conform atribuţiilor funcţionale, în limita competenţelor conferite de lege personalului de control;

h) activitatea de management resurse umane, respectiv recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului, gestiunea personalului şi practica disciplinară, formarea profesională, precum şi de organizare;

i) activitatea de planificare structurală, organizarea activităţilor pentru creşterea capacităţii de răspuns a structurii/instituţiei în situaţii deosebite şi a capacităţii operative, de intervenţie şi cooperare;

j) activitatea de înzestrare şi respectarea disciplinei în domeniu;

k) activitatea logistică;

l) activitatea medicală şi sanitar-veterinară;

m) activitatea financiar-contabilă;

n) activitatea de comunicaţii şi informatică;

o) activitatea de secretariat, relaţii publice, relaţii cu publicul, arhivă şi informare-documentare;

p) activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;

q) activitatea juridică;

r) pregătirea pentru reacţii în situaţii de criză şi logistica pentru stări excepţionale;

s) diagnoza climatului organizaţional, gradul de încredere al comunităţii şi imaginea instituţiilor în rândul opiniei publice;

t) activitatea în domeniul politicilor publice şi planificării strategice şi bugetare;

u) activitatea de afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale;

v) activitatea specifică de implementare în entităţile MAI a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în limitele competenţelor legale;

w) modul de utilizare a bazelor de date.

(3) Obiectivele specifice urmărite cu ocazia executării controalelor se stabilesc în planurile de control.

Art. 12. - (1) Controlul se execută pe baza planului de inspecţie, planului de control de fond sau planului de control tematic, după caz

(2) Planurile prevăzute la alin. (1), denumite generic planuri de control, se aprobă de către:

a) ministrul afacerilor interne, pentru controalele executate de Corpul de control al ministrului;

b) secretarul de stat coordonator, pentru controalele tematice executate la instituţiile prefectului de către alte structuri decât cea prevăzută la lit. a);

c) directorul general al Corpului de control al ministrului, pentru cazurile în care conducerea MAI a dispus efectuarea controlului;

d) conducătorul entităţii MAI care a dispus controlul.

(3) Cu ocazia controlului executat de o altă structură decât cea de Control se informează structura de control din cadrul entităţii MAI al cărei comandant/şef a dispus controlul, referitor la obiectivele planului de control,

(4) Planurile de control au următoarea structură:

a) scopul şi obiectivele controlului;

b) perioada de activitate supusă controlului;

c) componenţa comisiei de control şi a subcomisiilor;

d) durata estimată de executare a controlului.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), controlul inopinat se execută fără plan de control, în baza dispoziţiei conducerii MAI sau, după caz, a conducătorului entităţii MAI,

Art. 13. - (1) Controlul se execută de o comisie de control formată din personal al Corpului de control al ministrului sau al structurii de control, precum şi, după caz, din specialişti ai altor structuri, a cărei componenţă se stabileşte prin ordin/dispoziţie a persoanei care a dispus controlul.

(2) Comisia de control este condusă de un preşedinte, calitate care revine:

a) directorului general al Corpului de control al ministrului, adjunctului acestuia, sau persoanei cu funcţie de conducere cel puţin la nivel de şef serviciu din cadrul acestei structuri - pentru inspecţii;

b) persoanei numite prin dispoziţie a directorului general al Corpului de control - pentru controalele tematice şi controalele inopinate;

c) persoanei numite prin ordin sau dispoziţie a conducătorului entităţii MAI care a dispus controlul - pentru controalele dispuse de aceste entităţi MAI.

(3) Pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 11 alin. (2), în componenţa comisiei de control sunt cooptaţi, la solicitarea preşedintelui acesteia, specialişti cu experienţă profesională în domeniul evaluat.

(4) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) provin din:

a) unităţi ale aparatului central şi instituţii/structuri aflate în subordinea sau din cadrul MAI, desemnaţi de conducătorii acestora, cu ocazia executării de către Corpul de control al ministrului a inspecţiilor, controalelor tematice şi inopinate;

b) entităţile MAI ai căror conducători au dispus executarea controalelor de fond, tematice şi inopinate, precum şi din unităţile subordonate acestora.

(5) Pe durata executării controlului, specialiştii cooptaţi se subordonează preşedintelui comisiei de control.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi executarea controlului

 

Art. 14. - (1) Preşedintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în care dispune, înaintea declanşării acestuia, măsurile necesare documentării şi instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul misiunilor şi sarcinilor entităţilor MAI supuse controlului, cunoaşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor de linie.

(2) Preşedintele comisiei de control îl înştiinţează pe conducătorul entităţii MAI supuse controlului cu privire la executarea activităţii.

(3) înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se realizează cu cel puţin 5 zile înaintea declanşării controlului. Conducătorul entităţii MAI înştiinţate ia măsuri de pregătire a personalului pentru control şi întocmeşte un raport de informare până la data declanşării controlului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), controlul tematic neplanificat se poate executa fără înştiinţarea conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), controlul inopinat se execută fără înştiinţarea conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

Art. 15. - (1) Controlul debutează prin prezentarea de către preşedintele comisiei, la sediul entităţii MAI supuse controlului, a scopului, obiectivelor controlului şi a componenţei comisiei şi subcomisiilor de control,

(2) După finalizarea prezentării prevăzute la alin. (1), conducătorul entităţii MAI supuse controlului prezintă comisiei de control raportul de informare întocmit potrivit art. 14 alin. (3) şi personalul cu funcţii de conducere,

Art. 16. - (1) Pe timpul controlului, atât personalul de control, cât şi personalul supus controlului trebuie să adopte o conduită ireproşabilă, în deplină concordanţă cu reglementările legale în vigoare, fiindu-i interzis să recurgă la ameninţări, intimidări, promisiuni ori violenţe, inclusiv asupra petenţilor sau martorilor, cu scopul de a obţine mărturisiri, rapoarte sau declaraţii ori de a influenţa rezultatul unor verificări sau constatări.

(2) Personalul supus controlului este obligat să pună la dispoziţia comisiei de control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să furnizeze toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 17. - (1) în cazul în care personalul supus controlului se află în concediu de odihnă, în concediu medical, este internat în spital, este în misiune, delegaţie, detaşat ori în alte situaţii obiective, controlul se realizează în lipsa acestuia.

(2) La solicitarea preşedintelui comisiei de control, şeful structurii de resurse umane din cadrul entităţii MAI supuse controlului are obligaţia de a comunica în scris, de îndată, data prezentării la serviciu a personalului prevăzut la alin. (1).

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) i se aduce la cunoştinţă rezultatul controlului în părţile care îl privesc, din oficiu, în termen de 5 zile de la data înregistrării comunicării primite, prevăzute la alin. (2), numai dacă au fost reţinute aspecte imputabile acestuia, sau, la cerere, de către:

a) comisia de control, dacă persoana vizată este conducătorul entităţii MAI supuse controlului;

b) conducătorul entităţii MAI supuse controlului, dacă persoana vizată se află în subordinea acestuia.

Art. 18. - Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăşura activităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) verificarea şi ridicarea unor înscrisuri sau documente;

b) constatarea la faţa locului a unor situaţii de fapt;

c) controlul activităţii unor persoane;

d) solicitarea de rapoarte/declaraţii, inventarieri, revizii, controale financiar-contabile;

e) solicitarea unor puncte de vedere, de specialitate;

f) orice alte activităţi necesare desfăşurării controlului, permise de lege.

Art. 19. - (1) Pe timpul controlului, membrii comisiei de control întocmesc note de constatare, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea conţin principalele concluzii rezultate la sfârşitul evaluării fiecărui domeniu de activitate, fiecărei structuri a entităţii MAI supuse controlului.

(2) Notele de constatare se aduc la cunoştinţă, sub semnătură, conducătorilor entităţii MAI supuse controlului şi personalului în sarcina căruia au fost constatate deficienţe, cărora li se comunică un exemplar al acestora.

(3) Cu ocazia desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (2) se întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează eventuale observaţii, obiecţii şi puncte de vedere ale conducătorului entităţii MAI supuse controlului şi ale persoanelor în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe. Acestea se analizează de către comisia de control cu ocazia întocmirii raportului de control.

(4) Conducătorul entităţii MAI supuse controlului şi persoanele în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe pot formula Obiecţii în scris, motivate, cu privire la conţinutul notelor de constatare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii lor la cunoştinţă.

(5) Procesul-verbal întocmit potrivit alin. (3) şi obiecţiile formulate în scris potrivit alin. (4) se anexează la raportul de control şi fac parte integrantă din acesta.

Art. 20. - (1) Atunci când, pe timpul executării controlului, personalul supus controlului comite abateri disciplinare, preşedintele comisiei de control îi sesizează în scris cu privire la acest aspect pe conducătorii entităţilor MAI supuse controlului, în vederea dispunerii măsurilor legale.

(2) în cazul în care pe timpul executării controlului se constată că anterior iniţierii controlului au fost săvârşite nereguli care constituie abateri disciplinare ori rezultă indicii temeinice că a fost prejudiciat patrimoniul entităţii MAI supuse controlului, preşedintele comisiei de control dispune sau, după caz, propune spre aprobare măsuri potrivit dispoziţiilor legale.

(3) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, membrii comisiei de control sunt obligaţi să întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate şi să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă. Aceştia au obligaţia de a consemna în procesul-verbal eventualele precizări sau explicaţii date de făptuitor sau persoanele prezente la locul constatării. Actele încheiate, împreună cu mijloacele materiale de probă, se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală competente de către preşedintele comisiei de control. Aceleaşi obligaţii le incumbă membrilor comisiei de control şi dacă au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Art. 21. - (1) în situaţia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au apărut elemente de noutate pentru a căror lămurire sunt necesare alte verificări, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, la propunerea preşedintelui comisiei de control, cu aprobarea persoanei care a dispus executarea controlului şi cu notificarea în mod corespunzător a structurii controlate.

(2) în cazul controlului inopinat, dacă în termen de 10 zile nu a fost finalizat, se solicită persoanei care l-a dispus aprobarea prelungirii executării acestuia.

(3) Atunci când preşedintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, cu informarea în scris a conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

Art. 22. - (1) Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile şi măsurile propuse de comisia de control se materializează într-un raport de control.

(2) Raportul de control se elaborează de comisia de control şi se supune aprobării persoanei care a dispus executarea controlului, în termen de 30 de zile de la închiderea acestuia.

(3) Raportul de control cuprinde:

a) principalele realizări;

b) deficienţele, disfuncţiile, neregulile şi măsurile de ordin organizatoric, administrativ şi disciplinar;

c) informaţiile de interes, cuprinse în hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiei;

d) alte aspecte care pot contribui la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor evaluate.

(4) La raportul de control se anexează Planul cu măsuri pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor.

(5) Prin raportul de control se poate propune şi recompensarea personalului a cărui activitate a fost supusă controlului.

(6) Raportul de control, anexele acestuia şi notele de constatare se clasifică numai dacă în conţinutul acestora se regăsesc informaţii care presupun aplicarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 23. - Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, cele întocmite pe timpul controlului sau cu ocazia soluţionării contestaţiilor se înregistrează la secretariatul unităţii din care face parte preşedintele comisiei de control sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 24. - Raportul de control aprobat în condiţiile art. 22 alin. (2) se comunică de către preşedintele comisiei de control, în 5 zile de la data aprobării, după cum urmează:

a) conducătorului ierarhic superior conducătorului entităţii MAI supuse controlului, în vederea luării măsurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate şi diseminarea aspectelor pozitive - bunele practici;

b) conducătorului entităţii MAI supuse controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

Art. 25. - (1) Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului se întocmeşte de către conducătorul entităţii MAI supuse controlului, iar conducătorul ierarhic superior al acestuia îl înaintează Corpului de control al ministrului, astfel:

a) în termen de 3 luni de la data comunicării raportului de control, potrivit art. 24;

b) în termenele stabilite în raportul de control.

(2) în cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducătorul ierarhic superior care are obligaţia de a înainta raportul poate solicita prorogarea acestor termene.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) se pot prelungi după cum urmează:

a) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), de către ministrul afacerilor interne;

b) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), de către persoana care a aprobat planul de control.1

Art. 26. - Corpul de control al ministrului şi celelalte structuri de control pot verifica modul de executare a măsurilor stabilite, în termen de 6 luni de la prezentarea raportului de control.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) în vederea întocmirii planului unic de inspecţii şi controale tematice, unităţile aparatului central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI informează Corpul de control al ministrului, până la data de 15 ianuarie, cu privire la controalele executate în anul precedent şi cele planificate în anul în curs.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalte entităţi MAI, în vederea întocmirii planului unic de controale de fond şi controale tematice, situaţie în care termenul-limită pentru comunicarea documentelor către structurile de control competente să le verifice activitatea este 31 decembrie, pentru controalele executate în anul în curs şi cele planificate pentru anul următor.

Art. 28. - Controalele se execută concomitent cu desfăşurarea activităţilor curente de către entităţile MAI supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care le-au generat.

Art. 29. - Corpul de control al ministrului verifică şi monitorizează modalităţile în care conducătorii entităţilor MAI organizează şi execută activităţile de control stabilite prin prezentul ordin, precum şi controlul intern managerial.

Art. 30. - (1) Structura care a executat controlul transmite raportul de control, în format electronic, Corpului de control al ministrului şi, după caz, structurii de control a entităţii MAI din care face parte.

(2) La solicitarea Corpului de control al ministrului sau, după caz, a structurii de control competente, unităţile aparatului central, instituţiile şi structurile din subordinea sau din cadrul MAI înaintează, în format electronic, actele care le reglementează activitatea, altele decât cele publicate în Monitorul Oficial al României, după cum urmează:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare;

b) ordine, instrucţiuni, metodologii şi dispoziţii interne.

(3) Termenul pentru înaintarea documentelor este de 10 zile de la aprobare sau, după caz, de la solicitare.

Art. 31. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică a personalului MAI, potrivit legii.

Art. 32. - Directorul general al Corpului de control al ministrului şi conducătorii entităţilor MAI care dispun executarea controalelor sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de control, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 33. - Controalele iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile la data iniţierii acestora.

Art. 34, - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, se abrogă.

Art. 36. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 septembrie 2016.

Nr. 138.


1 Reformulare.

 

ANEXA Nr. 1

 

Antetul entităţii MAI1

 

RAPORT DE INFORMARE2

 

1. Scurt istoric:

a) acte normative în baza cărora a fost înfiinţată entitatea MAI;

b) evoluţia în timp a entităţii MAI prin prisma reorganizărilor structurale.

2. Realizările obţinute în perioada supusă controlului, pe linia îndeplinirii atribuţiilor, misiunilor şi sarcinilor specifice:

a) indicatori şi situaţii statistice comparative pe etape de timp;

b) măsuri pentru eficientizarea activităţilor, stabilite de alte structuri de control, precum şi cefe proprii, monitorizarea acestora şi stadiul îndeplinirii lor.

3. Greutăţi care au impietat activitatea entităţii MAI.

4. Disfuncţii şi nereguli identificate în activitatea proprie, pe domenii de activitate.

 

.......................................................................................................................................................

(Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele şi semnătura conducătorului entităţii MAI.)


1 Conform definiţiei prevăzute la art. 3 lit. a) din ordin.

2 Raportul de informare se întocmeşte de către conducătorul entităţii MAI ce urmează a fi supusă controlului, potrivit prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

Antetul entităţii MAI

 

NOTĂ DE CONSTATARE

cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma

...........................................................................

(denumirea tipului de control)

 

efectuat pe linie de

...........................................................................

(denumirea obiectivului sau domeniului de activitate verificat)

la ...........................................................................

(denumirea entităţii MAI)

 

1. Modul de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor specifice (baza legală şi realizări)

2. Greutăţi întâmpinate

3. Nereguli şi disfuncţionalităţi constatate

4. Neajunsuri remediate pe timpul efectuării controlului (măsuri proactive)

 

Comisia de control1

Entitatea MAI supusă controlului2

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

 

...........................................................................

din partea3

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


1 Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de control ce au participat la efectuarea verificărilor, data.

2 Se vor face menţiuni potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din ordin şi cu privire la data luării la cunoştinţă sub semnătură.

3 Se vor menţiona denumirea entităţii MAI din care face parte specialistul cooptat în comisia prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, funcţia, numele, prenumele şi semnătura acestuia, data.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016

 

Având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 436/2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.194(80) anexa 2 şi prin Rezoluţia MSC.216(82) anexa 2 ale Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică rectificările aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 18 august 2016.

Nr. 703.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

 

COMITETUL SECURITĂŢII MARITIME

MSC 82/24/Add.1/Corr.7

A 82-a sesiune

21 iunie 2016

Agenda pct. 24

Original: ENGLEZĂ

 

RAPORTUL COMITETULUI SECURITĂŢII MARITIME

privind cea de-a optzeci şi două sesiune a sa

 

Rectificări

 

ANEXA 2

 

REZOLUŢIA MSC.216(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

 

Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

În anexa 2, se adaugă următorul text după paragraful 1 existent:

 

„PARTEA D

INSTALAŢII ELECTRICE

 

Regula 42 - Sursa de energie electrică de avarie la navele de pasageri

2 În paragraful 2.6.1 existent trimiterea la regula 15 se înlocuieşte cu trimiterea la regula 13 şi se adaugă următoarea notă de subsol cu referire la regula 13:

«“Înainte de 1 ianuarie 2009 regula 13 a fost regula 15.»

3 În prima parte a paragrafului 4.2 existent, trimiterea la regula 15.7.3.3 se înlocuieşte cu trimiterea la regula 13.7.3.3 şi se adaugă următoarea notă de subsol cu referire la regula 13.7.3.3:

«“Înainte de 1 ianuarie 2009 regula 13.7.3.3 a fost regula 15.7.3.3.»

4 În a două parte a paragrafului 4.2 existent, trimiterea la regula 15.7.2 se înlocuieşte cu trimiterea la regula 13.7.2 şi se adaugă următoarea notă de subsol cu referire la regula 13.7.2:

«“Înainte de 1 ianuarie 2009 regula 13.7.2 a fost regula 15.7.2.»“

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora, prevăzute în anexă.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru deformare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 şi 512 bis din 20 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 762.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora

 

Art. 1. - (1) Tarifele practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră şi inspecţiei de siguranţă rutieră sunt după cum urmează: a) Tarife pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră

 

Tarife practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră şi evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pe drumurile publice care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi tarifele privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate

Nr. crt.

Drumuri publice

Unitatea de măsură

Tarif/unitate de măsură pentru investitor

Tarif/unitate de măsură pentru onorariul auditorului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

1

Drumuri publice în afara localităţilor

km

10000 lei

2000 lei

5000

1000

2

Intersecţii pe drumuri publice în afara localităţilor

buc.

10000 lei

3000 lei

5000

1500

3

Drumuri publice în interiorul localităţilor

km

15000 lei

3000 lei

7500

1500

4

Intersecţii pe drumuri publice în interiorul localităţilor

buc.

15000 lei

3000 lei

7500

1500

5

Pasaje şi noduri rutiere

buc.

30000 lei

6000 lei

15000

3000

 

Tarifele prevăzute la poziţiile 2, 4 şi 5 din tabelul de mai sus se aplică acelor proiecte de infrastructură care privesc doar reamenajare, reconstrucţia, modernizarea sau construcţia intersecţiilor, în situaţia în care drumurile publice care concură la formarea intersecţiei nu fac obiectul proiectului de infrastructură respectiv.

b) Tarife pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră

 

Tarife practicate de către Autoritatea Rutieră Română - AR.R. pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră pe drumurile publice care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Drumuri publice

UM

Tarif/unitate de măsură

1

Drumuri publice care fac legătura între localităţi

km

900 lei

2

Drumuri publice în interiorul localităţilor

km

1.350 lei

 

(2) Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră, tariful se împarte după cum urmează:

 

Stadiul 1 - studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

20%

Stadiul 2 - proiect tehnic şi detalii de execuţie

40%

Stadiul 3 - anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public

20%

Stadiul 4 - imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic

20%

 

Art. 2. - Tarifele pentru onorariile auditorilor de siguranţă rutieră pentru prestaţia de audit de siguranţă rutieră sunt defalcate proporţional pe cele 4 stadii, conform art. 1 alin. (2),

Art. 3. - Pentru drumurile publice, tariful pentru un metru este de 0,001 din tariful/km aferent efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau auditului de siguranţă rutieră.

Art. 4. - Tariful pentru onorariul auditorului de siguranţă rutieră include T.V.A.

Art. 5. - Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră şi inspecţiei de siguranţă rutieră se fac venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru:

a) plata tarifelor privind onorariile auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate;

b) plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor;

c) finanţarea activităţii compartimentelor funcţionale de specialitate care gestionează activitatea de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi efectuează inspecţia de siguranţă rutieră/inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară;

d) finanţarea activităţii de clasificare a tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră;

e) finanţarea activităţii de clasificare a reţelei rutiere din punctul de vedere al riscului de accidente;

f) finanţarea activităţii de determinare a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi al costului social mediu al unui accident grav;

g) finanţarea organizării de informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;

h) finanţarea participării pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere;

i) finanţarea realizării documentaţiilor şi publicaţiilor de specialitate pentru auditorii de siguranţă rutieră;

j) finanţarea activităţii Secretariatului Consiliului interministerial pentru siguranţă rutieră;

k) finanţarea activităţii de elaborare de norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie de siguranţă rutieră, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, în colaborare cu institute de cercetare şi/sau institute de învăţământ superior.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.972 din 6 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4 - Pe timpul deplasărilor în străinătate, specialiştilor români li se va asigura diurna conform prevederilor legale în vigoare.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru experţii străini de la clinica I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Republica Italiană, şi de la unităţile sanitare şi asociaţiile de profil partenere ale acesteia, legate de transportul intern şi internaţional, cazare, masă şi asigurări de malpraxis, în timpul misiunilor în România, se acoperă din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Cheltuielile pentru specialiştii români, inclusiv cele legate de stagiile de pregătire la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Italia, sau în unităţile sanitare şi asociaţiile de profil partenere ale acesteia, participarea acestora la workshopuri, congrese, misiuni medicale în România, precum şi alte cheltuieli aferente se acoperă din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale în vigoare.”

3. Articolul 9 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 1.028.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 388 din 11 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 5 septembrie 2016.

Nr. 1.088.

 

ANEXĂ

(Anexa /a Ordinul nr. 536/2012)

 

LISTA

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror Infrastructuri portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Nr. crt.

Denumirea punctului/ locului de operare

Operatorul portuar

Limitele punctului/ lacului de operare

Suprafaţa teritoriilor

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limitele radei portuare

Limitele zonei de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

1.

Pasarela MAMAIA

Primăria Municipiului Constanţa

 

1.250 mp

- Zona Hotel Victoria, staţiunea Mamaia

- Digul sparge-val

 

 

Căpitănia Zonală Constanţa

Loc de operare-acostare ambarcaţiuni de agrement-fără zonă de radă, acostare la debarcader

2.

Siloz de cereale AGRICOST

Societatea Comercială „AGRICOST” - S.R.L Iaşi - punct de lucru Brăila

km 173+ 100 km 173 + 300 Dunăre, mal drept

7.470 mp

- Zona de trecere bac IMB

- Comuna Măraşu, judeţul Brăila

 

km 165-km 168

Dunăre, malul drept - pentru nave maritime şi de navigaţie interioară km 175-km 175 + 500

km 181 +600- km 183

Dunăre, malul drept - pentru nave de navigaţie interioară

Căpitănia Zonală Galaţi

1, Loc de operare - acostare nave maritime şi nave de navigaţie interioară la ponton

2. Descărcarea cerealelor din barjă se poate realiza cu macara plutitoare cu graifăr.

3, Activitatea operatorului se desfăşoară în conformitate cu prevederile

Regulamentului portuar al C.N. „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi.

3.

Port de agrement

POJEJENA

Societatea Comercială Eoliana Caras - S.R.L.

km 1054 + 790 km 1054 + 950

12.000 mp

Fluviul Dunărea şi terenuri proprietate publică aflate în administrarea Consiliului Local Pojejena, judeţul Caraş-Severin

 

km 1049+ 600- km 1050 + 900 Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement

4.

Plandişte km 1045 + 300

Societatea Comercială Petrobanat Trade - S.R.L.

Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

km 1045 + 300 Dunăre, mal stâng

10.000 mp

Fluviul Dunărea şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

 

km 1047-km 1049 + 100.

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare - încărcare/descărcare/ depozitare produse de balastieră şi piatră

5

Port de ambarcaţiuni Magic Point Marina Limanu

(LifeHarbour)

Societatea Comercială Black Sea Magic - S.R.L.

 

28,276 mp

Lacul Mangalia şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Limanu

 

 

Căpitănia Zonală Constanţa

Loc de operare-acostare ambarcaţiuni de agrement-fără zonă de radă, acostare la debarcader

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 1 august 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 4.938.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii) au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună „Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii”);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016;

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august-24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi pentru respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august-24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită de DMCCP în data de 9 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.802 din 12 august 2016 pentru auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 1.225.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 1.225, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 60.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.