MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 704/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

641.- Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MI NISTRULUI

 

299. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.977. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti

 

5.080. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

47. - Ordin privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

1.471. - Decizie privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 468/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Sezonul cultural reprezintă un program bilateral de activităţi artistice, culturale, ştiinţifice şi educaţionale organizat în colaborare cu autorităţi şi instituţii din Franţa şi desfăşurat, în perioada menţionată, în Franţa şi România.

(2) Se aprobă organizarea Sezonului cultural România-Franţa, ce marchează în anul 2018 Centenarul creării României moderne şi care se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2018-30 Iunie 2019, denumit în continuare Sezonul cultural.

(3) în vederea asigurării măsurilor pentru organizarea şi implementarea Sezonului cultural se aprobă înfiinţarea Comitetului de organizare a Sezonului cultural România-Franţa, denumit în continuare Comitetul de organizare.

Art. 2. - (1) Organizarea Sezonului cultural este realizată, pentru România, de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Ministerul Apărării Naţionale şi Cancelaria Prim-Ministrului.

(2) Comitetul de organizare are ca obiectiv coordonarea procesului de pregătire, organizare şi desfăşurare, din partea României, a Sezonului cultural.

Art. 3. - (1) Comitetul de organizare are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat şi la nivel de expert, desemnaţi de către:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Culturii;

c) Institutul Cultural Român;

d) Ministerul Apărării Naţionale;

e) Cancelaria Prim-Ministrului.

(2) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face prin ordin al ministrului de resort/conducătorului autorităţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Comitetul de organizare este condus de către comisarul Sezonului cultural.

(4) Comisarul Sezonului cultural este numit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în urma consultării dintre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român.

(5) Comitetul de organizare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea comisarului Sezonului cultural, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

(6) Comitetul de organizare poate colabora şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

Art. 4. - Comitetul de organizare are următoarele atribuţii principale:

a) implementează conceptul şi programul de participare a României la Sezonul cultural;

b) colaborează cu autorităţi, instituţii şi organizaţii din Franţa pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul Sezonului cultural;

c) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru organizarea Sezonului cultural;

d) participă la selecţia propunerilor de acţiuni/evenimente culturale pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Sezonului cultural;

e) asigură managementul, organizarea şi monitorizarea realizării programului cultural al României în cadrul Sezonului cultural, în timpul etapelor de pregătire şi desfăşurare a programului;

f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de comisarul Sezonului cultural, pentru organizarea în bune condiţii a Sezonului cultural.

Art. 5. - În calitate de conducător al Comitetului de organizare, comisarul Sezonului cultural are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea Comitetului de organizare;

b) asigură comunicarea constantă cu comisarul numit de partea franceză;

c) colaborează în stabilirea programului Sezonului cultural cu echipa de curatori, numiţi prin ordin al ministrului culturii, în urma consultării Comitetului de organizare;

d) prezintă ministrului culturii, ministrului afacerilor externe, ministrului apărării naţionale şi preşedintelui Institutului Cultural Român rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la Sezonul cultural, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente;

e) asigură reprezentarea Comitetului de organizare în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine;

f) prezintă informări cu privire la utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la Sezonul cultural;

g) prezintă Comitetului de organizare rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor necesare participării României la Sezonul cultural, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 6. - (1) în activitatea sa, comisarul Sezonului cultural este sprijinit de Consiliul consultativ.

(2) Consiliul consultativ este format din trei membri, personalităţi ale lumii culturale şi societăţii civile, numiţi prin ordin al ministrului culturii, la propunerea comisarului Sezonului cultural.

(3) Consiliul consultativ are următoarele atribuţii principale:

a) oferă comisarului Sezonului cultural asistenţă conceptuală în organizarea şi desfăşurarea Sezonului cultural;

b) contribuie la dezvoltarea de parteneriate în România şi Franţa;

c) acţionează ca ambasadori al Sezonului cultural în rândul societăţii civile şi al mediului de afaceri.

Art. 7. - Modalităţile colaborării dintre Ministerul Culturii şi celelalte instituţii din Comitetul de organizare se stabilesc prin protocol de colaborare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi desfăşurării Sezonului cultural în perioada 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Institutului Cultural Român şi al Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Pentru pregătirea şi desfăşurarea Sezonului cultural în perioada 2018-2019 instituţiile prevăzute la alin. (1) pot efectua categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comisarul Sezonului cultural, curatorii, membrii Consiliului Consultativ vor fi remuneraţi prin bugetul Ministerului Culturii, în baza unor contracte civile.

(4) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări acordate de persoane fizice sau juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Participarea României la Sezonul cultural poate fi susţinută financiar de alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul culturii,

Corina Şutau

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 641.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 

Având în vederea Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 5.287/D.P. din 1 septembrie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 9 al anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Organizaţia

„9.

Ana Păun

InfoCons - Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2016.

Nr. 299.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare Adresa Asociaţiei „Lumea Piticilor J & N” din municipiul Bucureşti nr. 264 din 16 septembrie 2015, înregistrată la ARACIP cu nr. 3.373 din 17 septembrie 2015,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 31 mai 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11 aprilie - 13 mai 2016,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.706/2014*) pentru nivelul de învăţământ „primar 1” (alternativă educaţională Montessori), preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra” din municipiul Bucureşti, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013*) pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” (alternativă educaţională Montessori).

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular prevăzută la alin. (1) va funcţiona cu nivelurile de învăţământ „preşcolar” (alternativă educaţională Montessori), autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013, şi „primar 1” (alternativă educaţională Montessori), autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.706/2014, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Monterra” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primar㠄Monterra” din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1 va purta denumirea de Şcoala Primar㠄Monterra” şi îşi va desfăşura activitatea la următoarele sedii din municipiul Bucureşti:

- strada Arhitect Gheorghe Mandrea nr. 6, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel „preşcolar”;

- Strada Răspântiilor nr. 15, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel „preşcolar”;

- Strada Răspântiilor nr. 7, sectorul 2 - activităţi de învăţământ de nivel „primar”.

Art. 6. - Asociaţia „Lumea Piticilor J & N” din municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii îh învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2016.

Nr. 4.977.


*) Ordinele ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2013 şi 4.706/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 257, 258 şi art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 5.080.

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, denumită în continuare metodologie, reglementează:

a) condiţiile de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar.

(2) Prezenta metodologie se aplică:

a) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, centrelor şcolare, centrelor de excelenţă, palatelor şi cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, toate acestea denumite în continuare unităţi de învăţământ de stat,

b) Palatului Naţional al Copiilor;

c) unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare unităţi de învăţământ particular.

Art. 2. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, din CJRAE/CMBRAE, din unităţile de învăţământ special, din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă şi centrele şcolare, din centrele de excelenţă se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către inspectoratul şcolar judeţean/inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar.

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor se organizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţiile generale care coordonează activitatea în învăţământul preuniversitar.

(3) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ particular autorizate/acreditate se organizează de către consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ.

Art. 3. - (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat şi particular, precum şi din Palatul Naţional al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3)

şi art. 257 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;

d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;

e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate.

(3) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc condiţiile de Studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.

(4) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ special sau al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea necesară pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul special în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.

(5) La unităţile de învăţământ în care există şi nivelul preşcolar/primar, funcţia de director adjunct poate fi ocupată şi de educatoare/învăţători sau institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar/primar, precum şi de cadre didactice care au fost încadrate pe un post de educatoare/învăţător/ institutor/profesor pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi condiţiile necesare pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. d), respectiv art. 248 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective dovedite cu documente justificative. În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective dovedite cu documente justificative.

(7) Participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în cazul unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi al celor cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale este condiţionată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizaţiei care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

(8) Participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct din liceele şi seminariile teologice este condiţionată de obţinerea de către candidat a avizului scris (binecuvântării) din partea cultului respectiv.

(9) Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă, pe o rază de 500 m de imobilul/imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care candidează;

b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau a altora care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

Art. 4. - Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative în vigoare care reglementează conflictul de interese.

Art. 5, - Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional, conform prevederilor art. 257 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea concursului

 

Art. 6. - Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se organizează în perioada stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 7. - Inspectoratul şcolar publică în presa locală şi centrală, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs, funcţiile de director şi de director adjunct vacante pentru concurs din unităţile de învăţământ, conform precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 8. - (1) Instituţia care organizează concursul, inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unitatea de învăţământ particular are obligaţia de a anunţa, în presa locală şi centrală, organizarea concursului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs, şi de a afişa la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar lista funcţiilor de conducere pentru care se organizează concurs, precum şi informaţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Direcţia generală management şi resurse umane, anunţă, în presa centrală, organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct din cadrul Palatului Naţional al Copiilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs, şi afişează la sediul şi pe site-ul propriu lista funcţiilor de conducere pentru care se organizează concurs, precum şi informaţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor.

(3) Inspectoratul şcolar, în baza fisei-cadru a postului aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, elaborează fişele posturilor pentru director şi director adjunct pentru fiecare unitate de învăţământ. Acestea, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, prevăzută în anexa nr. 10, şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs, se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţiile generale care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar, elaborează fişele posturilor pentru funcţiile de director şi director adjunct din cadrul Palatului Naţional al Copiilor. Acestea, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs, se afişează la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(5) înscrierea la concurs se încheie cu 10 zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs. La solicitarea oricărui candidat, unitatea de învăţământ are obligaţia de a-i pune la dispoziţie proiectul de dezvoltare instituţională al acesteia şi/sau orice informaţii publice necesare pentru elaborarea ofertei manageriale.

(6) Desfăşurarea probelor de concurs la care participă candidaţii se înregistrează audiovideo. Fişierele rezultate se înregistrează pe suport DVD şi se arhivează alături de celelalte documente de concurs,

(7) Presa poate realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagine în timpul desfăşurării probei de interviu doar cu acordul persoanelor implicate în desfăşurarea probei.

Art. 9. - (1) Dosarul de înscriere la concurs se încarcă electronic pe platforma informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere/cereri de înscriere completată/completate electronic potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) cartea de identitate;

c) certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

d) hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

e) actele de studii: diplomă de bacalaureat/certificat de competenţe, în situaţia candidaţilor absolvenţi ai liceelor pedagogice cu specializarea educatoare/Învăţător, diplomă de absolvire/certificat de competenţe, în situaţia candidaţilor absolvenţi ai şcolilor postliceale pedagogice cu specializarea educatoare/învăţător sau ai colegiilor universitare pedagogice

de institutori, diplomă de licenţă/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplomă;

f) documentul care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul preuniversitar;

h) certificatul ultimului grad didactic obţinut sau diploma de doctor/adeverinţa care atestă obţinerea titlului de doctor, după caz;

i) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (6);

j) adeverinţă/adeverinţe care atestă obţinerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului şcolar în care se desfăşoară concursul, lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea, corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în perioada respectivă;

k) adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului şcolar în care se desfăşoară concursul, lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-a desfăşurat activitatea;

l) cazier judiciar;

m) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar;

n) declaraţiile pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii” şi că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 3 alin. (9), art. 4 sau 5;

o) binecuvântarea cultului emisă în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director sau de director adjunct, în cazul liceelor şi seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atestă consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, documentul scris care atestă consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare într-o limbă a unei minorităţi naţionale;

p) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documente doveditoare care să susţină declaraţiile din curriculum vitae;

q) scrisoarea de intenţie în care candidatul prezintă cum apreciază că răspunde criteriilor de competenţă, expertiză, profil personal şi atribuţiilor funcţiei de director/director adjunct la unitatea de învăţământ pentru care candidează;

r) oferta managerială/ofertele manageriale pentru unitatea/unităţile de învăţământ pentru care candidează;

s) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) După încheierea perioadei de înscriere la concurs nu se mai admite încărcarea altor documente pe platforma informatică dedicată în vederea completării dosarului de concurs. În situaţia în care, după încheierea perioadei de înscriere, se constată că un candidat nu a încărcat pe platforma informatică dedicată toate documentele obligatorii solicitate, candidatul respectiv este declarat respins şi pierde dreptul de a participa la probele de concurs.

(3) Dacă o persoană doreşte să candideze pentru funcţia de director sau de director adjunct la mai multe unităţi de învăţământ, aceasta trebuie să depună cereri distinct pentru fiecare funcţie şi, respectiv, pentru fiecare unitate de învăţământ pentru care candidează.

Art. 10. - (1) La nivelul inspectoratului şcolar se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, o comisie de verificare a dosarelor încărcate electronic de către candidaţi pe platforma informatică dedicată, pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat şi particular prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi c), alcătuită din 3-5 membri, din care fac parte obligatoriu consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar pentru management instituţional.

(2) La nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se constituie, prin ordin de serviciu aprobat de secretarul de stat care coordonează învăţământul preuniversitar, O comisie de verificare a dosarelor încărcate electronic, pe platforma informatică dedicată, de către candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor, alcătuită din 3 membri: un consilier juridic şi 2 inspectori generali/consilieri/inspectori/experţi din cadrul direcţiilor generale care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar.

(3) în cazurile în care se constată neîndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs sau lipsa documentelor obligatorii prevăzute la art. 9, dosarul se respinge şi se afişează motivele respingerii. Comunicarea către candidat a motivelor respingerii se realizează prin adresă scrisă de către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unitatea de învăţământ particular.

Art. 11. - (1) Inspectorul şcolar general emite, cu 10 zile lucrătoare înainte de prima zi a sesiunii de concurs, deciziile de constituire a comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin, (2) lit. a).

(2) Cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de data-limită la care inspectoratul şcolar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs transmit inspectoratului şcolar listele cuprinzând cadrele didactice propuse a face parte din comisia de concurs, precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale nominalizaţi în acelaşi scop, cu precizarea datelor de contact: telefon, e-mail, adresa de corespondenţă poştală etc.

(3) în vederea constituirii comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în presă privind organizarea concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs se adresează în scris:

a) autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz, pentru desemnarea a 2 reprezentanţi care să facă parte din comisiile de concurs;

b) consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ, pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în calitate de observator;

c) dacă este cazul, consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ, pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în calitate de observator.

Art. 12. - (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepţia centrelor de excelenţă, se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:

a) coordonator - un reprezentant al inspectoratului şcolar;

b) 4 membri propuşi de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puţin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, şi 2 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale care au cel puţin acelaşi nivel de studii cu al candidaţilor, în funcţie de modul de finanţare a unităţii;

c) secretar - un inspector şcolar/cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar.

(2) în situaţii excepţionale reprezentanţii autorităţilor publice locale pot avea şi un nivel de studii inferior cu cel al candidaţilor.

(3) în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct sunt incluşi, în calitate de membri, în locul reprezentanţilor autorităţilor publice locale, 2 delegaţi ai ministerului de resort. În cazul palatelor, cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare, unul dintre reprezentanţii autorităţilor publice locale este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor de învăţământ confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv are calitate de observator.

(5) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, este constituită astfel:

a) coordonator - director general/director din cadrul direcţiilor generale care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar;

b) 4 membri, din care:

(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul direcţiei generale din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice care coordonează activitatea educativă extraşcolară;

(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Direcţiei generale management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

(iii) un cadru didactic titular la Palatul Naţional al Copiilor, cu gradul didactic I şi cu activitate reprezentativă în domeniu, de regulă membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, desemnat de Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor;

(iv) un cadru didactic titular într-un palat al copiilor dintr-un judeţ, cu gradul didactic I şi cu activitate reprezentativă în domeniu, de regulă membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, desemnat de consiliul de administraţie al respectivului palat al copiilor;

c) secretar-inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(6) Inspectoratul şcolar solicită, în scris, imediat după publicarea anunţului în presă privind organizarea concursului, ministerelor de resort/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice desemnarea reprezentanţilor pentru comisiile de concurs de la unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, palatelor, cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare, precum şi transmiterea nominalizării cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de data-limită la care inspectoratul şcolar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs.

Art. 13. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al centrului de excelenţă este organizat de către inspectoratul şcolar. Comisia de concurs, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, se constituie din 5 membri, astfel:

a) coordonator: un inspector şcolar general adjunct;

b) 4 membri: 2 inspectori şcolari şi 2 cadre didactice titulare având gradul didactic I;

c) secretar - un cadru didactic, desemnat de inspectoratul şcolar.

(2) Comisia de concurs pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate se numeşte prin decizie a persoanei juridice fondatoare, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în componenţa comisiei de concurs este inclus obligatoriu şi un reprezentant al inspectoratului şcolar.

Art. 14. - (1) La desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:

a) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ; pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală/există organizaţie sindicală afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă;

b) reprezentantul consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul;

c) reprezentantul consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ, care are cel puţin vârsta de 18 ani la momentul organizării concursului, în cazul unităţilor de învăţământ de nivel liceal/postliceal;

d) în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor de învăţământ confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv.

(2) Inspectoratul şcolar solicită, în scris, cu 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs, federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă este cazul, desemnarea delegaţilor pentru comisia de concurs, precum şi transmiterea nominalizării acestora cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de data-limită la care inspectoratul şcolar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs.

(3) Secretarul comisiei de concurs invită, în scris sau prin e-mail, observatorii să asiste la desfăşurarea concursului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării acestuia. Participarea observatorilor este confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceştia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor, invitaţi în scris în termenul de 48 de ore prevăzut anterior, nu afectează legalitatea desfăşurării concursului.

(4) Secretarul şi observatorii asistă la activităţile comisiei, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar au dreptul de acces la toate documentele de concurs şi de a-şi consemna observaţiile în procesul-verbal. Dacă în timpul desfăşurării concursului observatorii sesizează coordonatorului comisiei vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligaţia de a remedia aspectele sesizate. În cazul în care sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidaţilor, consemnate în procesul-verbal, coordonatorul comisiei analizează situaţia semnalată şi dispune măsurile legale care se impun.

(5) Observatorii pot face sesizări scrise privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului după încheierea acestuia, doar în situaţia în care nu s-a dat curs sesizării şi/sau nu li s-a permis consemnarea în procesul-verbal.

Art. 15. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ constă în următoarele probe:

a) proba scrisă, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaboraţi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul căreia se evaluează în proporţie de 50% aptitudini cognitive şi în proporţie de 50% competenţe manageriale ale candidaţilor;

b) analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;

c) interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Competenţele manageriale care se evaluează în cadrul probei scrise sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Desfăşurarea probei scrise se realizează conform unei proceduri elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi comunicate inspectoratelor şcolare.

(4) Oferta managerială a candidatului trebuie să conţină o analiză a proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ existent, însoţit de un plan operaţional pentru o durată de un an, iar în situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituţională, o propunere de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ, însoţit de un plan operaţional pentru o durată de un an. În momentul susţinerii probei de interviu candidaţii vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale şi planului operaţional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere. Acesta se va anexa documentaţiei rezultate în urma susţinerii probelor de concurs.

(5) Pentru fiecare probă de concurs de la alin. (1), punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculează conform anexei nr. 5. Sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

(6) Toate probele sunt obligatorii.

(7) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 5.

(8) Punctajul obţinut de fiecare candidat se afişează în aceeaşi zi, după finalizarea probei scrise.

Art. 16. - (1) Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total.

(2) în cazul egalităţii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a curriculumului vitae.

Art. 17. - (1) Proba scrisă se desfăşoară la data şi în intervalul orar stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a amenaja centre speciale pentru desfăşurarea probei scrise dotate cu infrastructura şi logistica necesară, precum şi cu camere de supraveghere audiovideo funcţionale, în care să poată susţine proba scrisă toţi candidaţii care au dreptul de a participa la proba scrisă, inclusiv cei pentru unităţile de învăţământ particular.

(3) în vederea organizării şi desfăşurării probelor de concurs, prin decizie a inspectorului şcolar general, se numeşte o comisie constituită din:

a) preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar din cadrul domeniului management din inspectoratul şcolar;

b) membri - inspectori şcolari şi informaticieni, desemnaţi pentru fiecare centru special organizat pentru desfăşurarea probei scrise

(4) Pe uşa fiecărei săli se afişează tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă precum şi informaţia privind supravegherea cu camere audiovideo.

(5) Candidaţii care nu se află în sală până la ora stabilită pentru începerea probei pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.

(6) în fiecare sală în care candidaţii susţin proba scrisă se asigură supravegherea de către 2-3 membri ai comisiilor de concurs.

(7) Supraveghetorii verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport/permis de conducere auto.

(8) Pe durata stabilită pentru rezolvarea testului-grila candidaţii nu părăsesc sala.

(9) Evaluarea testului-grilă se face de către membrii comisiilor de concurs în aceeaşi zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare a testului, în prezenţa candidaţilor şi a 2 martori aleşi succesiv dintre candidaţi.

(10) Punctajul obţinut pe baza evaluării va fi asumat prin semnătură de candidat, de fiecare evaluator şi de cei 2 martori.

(11) Graficul de desfăşurare a celorlalte probe din cadrul concursului se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar şi se transmite în termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea probei scrise spre avizare Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(12) Imediat după avizarea graficului, inspectoratul şcolar afişează la sediul şi pe site-ul propriu lista cuprinzând candidaţii admişi la proba scrisă, graficul desfăşurării probelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c), cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăşurare, şi înaintează acest grafic ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv cultelor.

(13) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice afişează la sediul şi pe site-ul propriu, în cel mult 3 zile calendaristice de la data încheierii probei scrise, graficul desfăşurării probelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c), din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct de la Palatul Naţional al Copiilor, cu specificarea locului de desfăşurare, precum şi lista cuprinzând candidaţii admişi la proba scrisă.

(14) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfăşurare a probelor de concurs este adusă la cunoştinţa candidaţilor, observatorilor şi membrilor comisiei, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, de către coordonatorul comisiei de concurs. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive excepţionale, secretarul sau un membru al comisiei de concurs întocmeşte un proces-verbal prin care se constată motivele din cauza cărora probele de concurs nu se pot desfăşura. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs şi de observatorii prezenţi, iar probele sunt reprogramate de către instituţia care organizează concursul, cu anunţarea celor implicaţi. Candidaţii pot fi anunţaţi şi prin e-mail pe adresa menţionată în curriculum vitae.

(15) Orice modificare a programului de desfăşurare a probelor de concurs se realizează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu informarea ministerelor şi instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv a cultelor, dacă este cazul.

(16) Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de coordonatorul comisiei de concurs, de membrii acesteia şi de persoanele desemnate ca observatori.

Art. 18. - (1) Punctajele obţinute la fiecare probă şi punctajul total se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unităţii de învăţământ particular, după caz, după încheierea probei respective, în aceeaşi zi.

(2) Coordonatorul comisiei de concurs predă toată documentaţia rezultată în urma concursului, cu proces-verbal, preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor de concurs, prevăzută la art. 17 alin. (3).

Art. 19. - (1) Probele de concurs: „proba scris㔠şi „analiza curriculumului vitae” nu se contestă.

(2) Eventualele contestaţii la proba de interviu se depun, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din sesiunea respectivă, după cum urmează:

a) la registratura inspectoratului şcolar, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat;

b) la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor;

c) la secretariatul unităţii de învăţământ, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ particular.

(3) Lista candidaţilor care au depus contestaţii este făcută publică la sfârşitul perioadei de depunere a contestaţiilor.

(4) Contestaţiile la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ de stat, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, centrele de excelenţă se soluţionează de către o comisie constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:

a) coordonator - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;

b) membri:

(i) 2 cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral, selectate din cadrul unităţilor de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii;

(ii) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale dintr-o localitate în care se află unităţi de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii, respectiv 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale din cadrul unui sector, pentru municipiul Bucureşti;

(iii) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice de la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru unităţile de învăţământ special şi CJRAE/CMBRAE;

c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu rol de mediator;

d) secretar - un inspector şcolar.

(5) Inspectoratele şcolare stabilesc proceduri şi criterii de selecţie a celor 3 cadre didactice care fac parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor. În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director adjunct este inclus, în calitate de membru, în locul reprezentantului autorităţii publice locale, un delegat al ministerului de resort.

(6) Comisia de contestaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, este constituită astfel:

a) coordonator - director general/director din cadrul direcţiilor generale care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar;

b) 4 membri, din care:

(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul direcţiei generale din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice care coordonează activitatea educativă extraşcolară;

(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Direcţiei generale management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

(iii) un cadru didactic titular la Palatul Naţional al Copiilor, cu gradul didactic I şi cu activitate reprezentativă în domeniu, de regulă membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, desemnat de Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor;

(iv) un cadru didactic titular la un palat al copiilor dintr-un judeţ, cu gradul didactic I şi cu activitate reprezentativă în domeniu, de regulă membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, desemnat de consiliul de administraţie al palatului copiilor;

c) secretar-inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(7) Contestaţiile la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate se soluţionează de către o comisie de contestaţii, numită prin decizie a persoanei juridice fondatoare, în urma hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. În această comisie este inclus, de asemenea, un reprezentant al inspectoratului şcolar.

(8) Din comisiile de soluţionare a contestaţiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de concurs.

(9) Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor de concurs predă coordonatorului comisiei de contestaţii toate contestaţiile înregistrate, însoţite fiecare de înregistrările audiovideo şi întreaga documentaţie rezultată prin susţinerea probelor de concurs.

(10) Rezultatele soluţionării contestaţiilor de către comisiile de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unităţii de învăţământ, după caz, şi se comunică contestatarului în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(11) Hotărârea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) La încheierea perioadei de concurs se afişează, la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/unităţii de învăţământ, după caz, rezultatele finale ale acestuia.

(13) Candidaţii promovaţi pe mai multe funcţii depun la inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris, opţiunea pentru o singură funcţie, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După exprimarea opţiunii scrise, fiecare funcţie rămasă vacantă va fi ocupată de următorul candidat admis la concurs. Dacă nu există un alt candidat admis, funcţia rămâne vacantă.

 

CAPITOLUL III

Numirea în funcţiile de director şi director adjunct

 

Art. 20. - Rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ de stat se validează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor, şi se transmit spre informare Direcţiei generale management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei machete comunicate de aceasta în teritoriu.

Art. 21. - (1) Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcţiile de director şi de director adjunct pentru unităţile de învăţământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea rezultatelor concursului, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Directorii unităţilor de învăţământ particular sunt numiţi, în urma promovării concursului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea rezultatelor concursului, de conducerea persoanei juridice fondatoare. Actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ particular respectivă.

(3) Numirea, ca urmare a promovării concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului Naţional al Copiilor se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea rezultatelor concursului, pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ de stat şi particular/Palatul Naţional al Copiilor nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

(5) Persoanele care se află în relaţie de soţi şi rude de gradul I nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt ori cealaltă într-o poziţie de conducere, îndrumare şi control la orice nivel într-o unitate de învăţământ preuniversitar, inspectorat şcolar, casa corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare.

(6) în urma promovării concursului, directorul unităţii de învăţământ de stat încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căruia se află unitatea de învăţământ/primarul general al municipiului Bucureşti şi contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.

(7) Modelele-cadru de contract de management educaţional, respectiv management administrativ-financiar sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.

(8) în urma promovării concursului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie.

(9) în urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Naţional al Copiilor încheie contractul de management educaţional cu ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) în urma promovării concursului, directorii şi directorii adjuncţi ai palatelor şi cluburilor copiilor încheie contractul de management educaţional cu inspectorul şcolar general, pe o perioadă de 4 ani. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin, (3) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare.

(11) în urma promovării concursului, directorii unităţilor de învăţământ special, directorul CJRAE/CMBRAE şi al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie, contract de management administrativ-financiar cu preşedintele consiliului judeţean/primarul general al municipiului Bucureşti şi contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.

(12) în situaţia în care persoanele numite, ca urmare a promovării concursului, în funcţiile de director/director adjunct au mai puţin de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare, contractul de management administrativ-financiar şi contractul de management educaţional se încheie până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare, putând fi prelungite prin act adiţional, pe perioada menţinerii ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în condiţiile legii.

(13) Cadrele didactice numite în funcţiile de director şi director adjunct au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.

(14) Dacă în termen de cel mult 6 luni de la organizarea concursului funcţia de director sau director adjunct devine vacantă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar numirea în această funcţie a unuia dintre candidaţii admişi la concurs, cu consimţământul scris al acestuia, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Art. 22. - (1) în toate situaţiile în care contractul de management educaţional al directorului/directorului adjunct încetează, inspectorul şcolar general emite decizie de încetare a contractului de management educaţional.

(2) în toate situaţiile în care contractul de management educaţional al directorului/directorului adjunct al Palatului Naţional al Copiilor încetează, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordin de încetare a contractului de management educaţional.

Art. 23. - (1) Directorul/Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar/al municipiului Bucureşti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de încetare a contractului de management educaţional şi de eliberare din funcţie a directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ.

(2) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcţie la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.

(3) Directorul/Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat/Palatului Naţional al Copiilor, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcţie dacă pe perioada mandatului a obţinut calificativul „nesatisfăcător” în urma evaluării anuale, în urma unei inspecţii de evaluare instituţională sau a unei inspecţii care vizează aspecte de management.

Art. 24. - (1) în funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea consiliului profesoral din unităţile de învăţământ respective, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. Nu pot fi numite în funcţiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs:

a) persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de director sau de director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi nu au participat la concurs;

b) persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.

(2) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ particular acreditate, membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, pot fi numite, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţii de director sau de director adjunct la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. În mod similar, cadrele didactice titulare în învăţământul de stat, membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, pot fi numite, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţii de director sau de director adjunct la unităţi de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.

(3) în funcţie de interesul învăţământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, inspectorul şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţii de director sau de director adjunct la unităţi de învăţământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, şi cadre didactice titulare învăţământul preuniversitar care nu sunt membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional.

(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:

a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din unitatea de învăţământ respectivă sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ;

b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanei solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.

(5) Decizia de încetare a detaşării în interesul învăţământului sau de delegare a atribuţiilor, în condiţiile alin. (1)-(4), se emite la încheierea perioadei de concurs, după afişarea rezultatelor finale ale acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - (1) Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau cele referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente.

(2) Sesizările menţionate la alin. (1), dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, concursul se reprogramează.

(3) Sesizările menţionate la alin. (1) dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului şi eliberarea din funcţie a persoanei respective.

Art. 26.- Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.

Art. 27. - La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Preşedinţii, coordonatorii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele desemnate că observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.

Art. 28, - Dosarele de înscriere la concurs ale candidaţilor, borderourile de notare ale membrilor comisiei de concurs, grilele de evaluare a curriculumurilor vitae, ofertele manageriale/proiectele planurilor de dezvoltare instituţională propuse de candidaţi, lucrările scrise ale candidaţilor şi DVD-urile cu înregistrările audio-video ale probelor de concurs se arhivează şi se păstrează timp de 4 ani în inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/ unitatea de învăţământ, după caz.

Art. 29. - La toate etapele concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct participă, cu statut de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul; pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală sau există organizaţie sindicală afiliată la o federaţie sindicală reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor din unitatea de învăţământ.

Art. 30. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice desemnează delegaţi, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării probelor de concurs.

Art. 31. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul pentru ocuparea postului de director/director adjunct de la

 

Subsemnatul(a), (cu iniţiala tatălui) ............................................, născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ..../..../.... CNP ............................................, legitimat(ă) cu C.I. (cartea de identitate) seria ....... nr. ............................................, eliberată de ............................................, la data de........................, cu domiciliul stabil în ............................................, str. ............................................, nr. ...., bl. ...., ap. ...., localitatea ............................................, judeţul (sectorul) ............................................, telefon ............................................, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director/director adjunct la unitatea de învăţământ ............................................ din localitatea ............................................, judeţul ............................................, /municipiul Bucureşti.

 

Data: ............................................

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 2*)

la metodologie

 

MODEL DE CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

 

 

[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

 

 

 

 

 

 

 

Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Scrieţi numărul de telefon

 Scrieţi numărul de telefon mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrieţi adresa de email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrieţi adresa caninii web personale

 

 

 

 

 

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)

 

 

 

 

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa| Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

 

 

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)

 

POZIŢIA

 

LOCUL DE MUNCA DORIT

 

STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

[Descrieţi separat fiecare loc de munca. Începeţi cu cel mai recent.]

 

Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată

 

 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)

 

 

Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi

 

 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

 

 

 

 

EDUCAŢIE SI FORMARE

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

 

Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi

 

 

 

 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şt ţara)

 

 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

 

 

 

 

COMPETENTE PERSONALE

 

 

 

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

 

 

 

 

Limba(i) maternă (e)

Scrieţi limba maternă / limbile materne

 

 

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ÎNŢELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

 

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

 

Specificaţi limba străină

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

 

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar-B1/2: Utilizator independent-C1/2: Utilizator experimentat

 

 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

 

 

 

Competenţe de comunicare

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:

 

 

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

 

 

 

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

 

 

 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior.

 

 

Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

 

 

 

 

Competenţe informatice

Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

 

 

 

 

Alte competenţe

Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite

 

 

 

 

Permis de conducere

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

 

 

 

Publicaţii

Menţionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care le consideraţi relevante, ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.

 

Prezentări

 

 

Proiecte

 

 

Conferinţe

 

 

Seminarii

 

 

Distincţii

 

 

Afilieri

 

 

Referinţe

 

 

 

 

 

ANEXE

 

 

 

Listaţi documentele anexate CV-ului

 

 

(copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare, recomandări, muncă, publicaţii sau lucrări de cercetare).

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

EVALUARE CURRICULUM VITAE

 

Criterii

Punctaj*) maxim

Punctaj obţinut

a) Studii:

1. studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de

1 p

 

specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare, în specialitate sau în management educaţional şi finanţare, studii juridice/economice, politici educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei;

2. doctorat în management educaţional sau în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

1 p

 

 

*) La lit. a) se acordă punctaj maxim în situaţia în care candidatul îndeplineşte cel puţin o condiţie de studii menţionate în fişa de evaluare.

La lit. c) se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcţie diferită la nivelul unităţii de învăţământ şi câte 0,5 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcţie la nivelul MENCŞ/inspectorat şcolar.

La lit. e) se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare iniţiere de proiecte, câte 0,5 puncte pentru fiecare coordonare de proiecte şi câte 0,25 puncte pentru fiecare participare la proiecte.

 

Criterii

Punctaj*) maxim

Punctaj obţinut

b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional:

 

 

1. În ţară;

1 p

 

2. În străinătate.

1 p

 

c) Experienţa în activitatea de:

 

 

1. responsabil de comisie metodică, şef catedră, responsabil comisie de evaluare a calităţii, profesor-formator, coordonator al centrului judeţean/municipiului Bucureşti de asistenţă psihopedagogică, director/director adjunct, membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

1,25 p

 

2. funcţii de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, membru în consiliul consultativ al specialităţii/al inspectoratului şcolar, profesor metodist, responsabil de cerc pedagogic, membru în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

 

1 p

 

d 1). Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN;

d 2). articole de management educaţional sau de specialitate publicate.

1 P

 

e) Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, la proiecte de reforma învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale

1,25 p

 

f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de 0 autoritate în materie (pentru candidaţii care au pe diploma de licenţă/absolvire, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei de pe diplomă).

0,75 p

 

g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate.

0,75 p

 

TOTAL PUNCTAJ

10 p

 

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

EVALUARE OFERTĂ MANAGERIALĂ

Analiza proiectului de dezvoltare instituţională existent şi propunere plan operaţional pentru 1 an

 

Nr. crt.

Aspect vizat

Indicator

Punctaj indicator

Punctaj aspect vizat

1

Cunoaşterea şi prezentarea detaliată a planului de dezvoltare instituţională (PDI) dezvoltat de şcoala pentru care candidează: DIAGNOZA, corelarea cu planurile de dezvoltare locale şi regionale

Aprecierea corectă a analizei existente în PDI cu privire la calitatea procesului educaţional oferit de instituţia de învăţământ

1 P

2p

Aprecierea corectă a analizei de tip PEST(ELA) sau/şi SWOT existentă în PDI

1 P

 

2

Cunoaşterea şi prezentarea detaliată a PDI-ului dezvoltat de şcoala pentru care candidează: COMPONENTA STRATEGICĂ

Cunoaşte şi prezintă corect viziunea şi misiunea şcolii existente în PDI-ul şcolii.

0,5 p

3p

Analizează şi apreciază corect scopurile (ţintele) strategice formulate în PDI-ul şcolii.

0,5 p

 

Analizează şi apreciază corect opţiunile strategice şi modalităţile de monitorizare/evaluare existente în PDI-ul şcolii.

0,5 p

 

Formulează propuneri pertinente, corelate cu realitatea şi contextul socioeconomic în care funcţionează şcoala, pentru corectarea/ajustarea/modificarea viziunii şi a misiunii şcolii.

0,5 p

 

Formulează propuneri argumentate prin analiză şi corelaţii economice şi financiare privind: corectarea conţinutului scopurilor strategice (parţial/total), eliminarea unor scopuri strategice cuprinse în PDI-ul şcolii, adăugarea unor scopuri strategice în PDI-ul şcolii.

1 P

 

3

Componenta operaţională/Plan operaţional pentru 1 an

Proiectează programe de dezvoltare/acţiuni structurate în funcţie de cele patru domenii funcţionale/de grupuri-ţintă/de rezultatele aşteptate.

1 P

5p

Formulează, în concordanţă cu strategia din PDI, obiectivele specifice.

1 P

 

Alege corect activităţi de atingere a obiectivelor specifice.

0,5 p

 

Stabileşte corect responsabilităţile.

0,5 p

 

Propune termene realiste de finalizare a activităţilor.

0,5 p

 

Identifică în mod corect resursele necesare.

0,5 p

 

Stabileşte în mod realist Indicatorii de performanţă.

0,5 p

 

Monitorizarea şi evaluarea planului operaţional.

0,5 p

 

TOTAL PUNCTAJ

10 p

 

Propunere proiect de dezvoltare instituţională şi plan operaţional pentru 1 an

 

Nr. crt.

Aspect vizat

Indicator

Punctaj indicator

Punctaj aspect vizat

1

Diagnoza

Realizează analiza corectă a calităţii procesului educaţional oferit de instituţia de învăţământ.

1 P

2p

 

Realizarea unei analize realiste de tip PEST(ELA) sau/si SWOT.

1 P

 

2

Componenta strategică

Prezintă corect viziunea şcolii.

0,5 p

3p

Prezintă corect misiunea şcolii în comunitate.

0,5 p

 

Formulează corect scopurile (ţintele) strategice.

1 p

 

Formulează corect opţiunile strategice.

0,5 p

 

Stabileşte corect modalităţi de monitorizare/evaluare.

0,5 p

 

3

Componenta operaţională/Plan Operaţional pentru 1 an

Proiectează programe de dezvoltare/acţiuni structurate în funcţie de cele patru domenii funcţionale/de grupuri-ţintă/de rezultatele aşteptate.

1 p

5 P

Formulează, în concordanţă cu strategia din PDI, obiectivele specifice

-1 P

 

Alege corect activităţi de atingere a obiectivelor specifice.

0,5 p

 

Stabileşte corect responsabilităţile.

0,5 p

 

Propune termene realiste de finalizare a activităţilor.

0,5 p

 

Identifică în mod corect resursele necesare (umane, materiale, financiare).

0,5 p

 

Stabileşte în mod realist indicatorii de performanţă.

0,5 p

 

Monitorizarea şi evaluarea planului operaţional.

0,5 p

 

TOTAL PUNCTAJ

10 p

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ........................................................................................

NUMELE CANDIDATULUI ................................................................................................

FUNCŢIA PENTRU CARE CANDIDEAZĂ:  DIRECTOR                              DIRECTOR ADJUNCT

 

BORDEROU DE NOTARE

 

 

a) Proba scrisă

b) Analiza şi evaluarea curriculum-ului vitae

c) Prezentarea ofertei manageriale şi a scrisorii de intenţie

Punctaj final de la fiecare evaluator

Punctaj obţinut / evaluator

Punctaj obţinut / evaluator

Punctaj obţinut / evaluator

Comisia

Nume şi prenume

A

B

C

Coordonator

 

 

 

Fexcele

A+B+C:

Membru 1

 

 

 

 

A+B+C:

Membru 2

 

 

 

 

A+B+C:

Membru 3

 

 

 

 

A+B+C:

Membru 4

 

 

 

 

A+B+C:

Total

 

 

 

tot. A + tot. B + tot. C:

Punctajul total:

 

đ

 Admis (>= 105 puncte şi total punctaj proba a) >=35 (tot. A>=35) şi total punctaj proba b) >=35 (tot. B>=35 şi total punctaj proba c) >=35 (tot. C>=35))

 Respins (< 105 puncte sau total punctaj proba a) < 35 (tot. A < 35) sau total punctaj proba b)< 25 (tot B < 35) sau total punctaj proba c)<25 (tot. C <35))

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Set de competenţe manageriale pentru profilul directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ

 

1. Conducem şi supervizam

(A) Le oferă celorlalţi o direcţie clară

(B) Stabileşte standarde potrivite de comportament

(C) Deleagă munca în mod eficient şi echitabil

(D) îi motivează şi îi responsabilizează pe cei din jur

(E) Oferă personalului oportunităţi de dezvoltare şi mentorat

(F) Recrutează personalul de înalt calibru

2. Lucrul cu oamenii

(A) Demonstrează interes pentru a-i înţelege pe ceilalţi

(B) Se adaptează echipei şi construieşte spiritul de echipă

(C) Recunoaşte şi recompensează contribuţia celorlalţi

(D) Ascultă, se consultă cu ceilalţi şi comunică proactiv

(E) Oferă suport şi are interes pentru cei cu care lucrează

(F) Dezvoltă şi comunică deschis opiniile proprii, cum ar fi, de exemplu, cunoaşterea propriilor calităţi şi defecte

3. Luarea deciziilor şi iniţierea acţiunilor

(A) la decizii prompte, care pot implica hotărâri grele şi asumarea de riscuri calculate

(B) îşi asumă responsabilitatea pentru acţiuni, proiecte şi oameni

(C) Preia iniţiativa şi are încredere în sine

(D) Iniţiază şi generează activităţi

4. Planificare şi organizare

(A) Stabileşte obiective clar definite

(B) Planifică activităţi şi proiecte cu suficient timp înainte şi ia în considerare schimbările de situaţii care pot apărea

(C) Administrează eficient timpul

(D) Identifică şi organizează resursele necesare ca să poată îndeplini unele sarcini

(E) Monitorizează performanţele echipei în relaţie cu termenele stabilite şi rezultatele planificate

5. Gândim antreprenorială şi orientată către rezultat

(A) Se informează permanent despre schimbările din sistemul educaţional

(B) Identifică oportunităţi de dezvoltare pentru instituţie

(C) Demonstrează înţelegerea şi stăpânirea situaţiei financiare

(D) Controlează costurile şi poate analiza situaţii de tip costuri versus beneficii şi însemnătatea valorii adăugate

6. Prezentarea informaţiilor şi comunicare

(A) Vorbeşte clar şi fluent

(B) Exprimă opinii, informaţii şi punctează cu claritate argumentele

(C) Realizează prezentări şi abordează vorbitul în public cu încredere şi abilitate

(D) Răspunde rapid nevoilor unei audienţe, reacţiilor şi feedback-ului lor

(E) Proiectează credibilitate

 

ANEXA Nr. 7

Ia metodologie

 

Modele de contract managerial de director şi director adjunct

 

Contract de management educaţional

 

I. Părţile contractante:

1. Domnul/Doamna ............................................ în calitate de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului ............................................ şi

2. Domnul/Doamna ............................................, CNP ............................................, domiciliat/ă în localitatea ............................................, str. ............................................, nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., jud. ............................................, cetăţean român, având actul de identitate .... seria ...... nr. .................. eliberat de ............................................, în calitate de director la ............................................, cu sediul în ............................................, str. ............................................ nr. , jud. ............................................ , tel. ............................................ numit în funcţie prin decizia nr. ......... din ................

II. Obiectul contractului

Inspectoratul Şcolar ............................................ prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului conducerea. Îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie1.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului

1. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului.

2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare:

c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a celorlalte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;

d) dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;

e) contractul colectiv de muncă aplicabil.

3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:

a) aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;

b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;

c) are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar în toate problemele de legislaţie precum şi în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învăţământ;

d) beneficiază de o indemnizaţie de conducere, stabilită conform dispoziţiilor legale în vigoare;

e) asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;

f) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;

g) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate în limita bugetului;

h) răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din unitatea de învăţământ;

i) prezintă anual, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi inspectoratului şcolar, rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;

j) răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;

k) îşi declară averea la începutul şi la sfârşitul contractului;

l) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.

V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general

1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.

2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.

3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget, va urmări cu prioritate acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.

4. Răspunde de repartizarea sumelor către unitatea învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost şi le supune aprobării autorităţii deliberative.

VI. Loialitate şi confidenţialitate

Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management educaţional, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.

Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul educaţiei.

VII. Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii,

2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau pentru acte de gestiune defectuoasa.

3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea şi modificarea contractului

1. Contractul de management educaţional se suspendă în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.

2. Contractul de management educaţional se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive sau legislative, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

2. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor art. 280, alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;

3. dacă, pe perioada mandatului, directorul a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, calificativul „nesatisfăcător”;

4. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

5. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;

6. prin acordul părţilor;

7. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

8. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului;

9. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare;

10 în cazul în care după finalizarea concursului se constată informaţii false cuprinse în curriculum vitae, fals în declaraţii, fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

X. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.

XI. Dispoziţii finale

1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative specifice.

2. Fişa postului este anexă la prezent contract.

 

Inspector şcolar general,

Director,

............................................

............................................


1 Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.

 

FIŞA-CADRU

a postului director

 

Funcţia: Director

Numele şi prenumele:

Unitatea de învăţământ:

Studii:

Anul absolvirii:

Specialitatea:

Vechime în învăţământ:

Gradul didactic:

Obligaţia de predare: ................... ore/săptămână

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr.:

Data numirii în funcţia de conducere:

Vechime în funcţie:

 

Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: inspector şcolar general

Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ

Este înlocuit de:

 

Relaţii de muncă

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvemamentale

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ

 

Atribuţiile directorului se raportează ia:

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

- deciziile emise de inspectorul şcolar general;

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

 

I. Atribuţii generale

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil.

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

II. Atribuţii specifice

1. În exercitarea funcţiei de conducere executivă:

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;

b) organizează întreaga activitate educaţională;

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;

i) semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar;

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului judeţean, şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe;

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note de serviciu.

2. În exercitarea funcţiei de angajator:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;

f) stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii;

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;

h) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie salariată la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - şi Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi supune aprobării acestora de către consiliul de administraţie;

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic.

3. În calitate de evaluator:

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor legale.

4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite:

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

5. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de informaţii Integrat al învăţământului din România (SIIIR);

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;

f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;

k) stabileşte, prin decizie, componenta catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;

p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal 4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;

z) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

bb) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;

cc) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;

dd) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

ee) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform prevederilor legale. Asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;

ff) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

gg) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie şi securitate îh muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ;

hh) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

ii) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi;

jj) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de Inspectoratul şcolar;

kk) raportează în timpul cel mai scurt orice situaţie de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;

ll) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

 

Inspector şcolar general,

Director,

............................................

............................................

 

Contract de management educaţional

 

I. Părţile contractante:

 

1. Domnul/Doamna ............................................ în calitate de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului ............................................ şi

2. Domnul/Doamna ............................................, CNP ............................................, domiciliat/ă în localitatea ............................................, str. ............................................, nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., jud. ............................................, cetăţean român, având actul de identitate .... seria ...... nr. .................. eliberat de ............................................, în calitate de director adjunct la ............................................, cu sediul în ............................................, str. ............................................ nr. , jud. ............................................ , tel. ............................................ numit în funcţie prin decizia nr. ......... din ................

 

II. Obiectul contractului

Inspectoratul Şcolar ............................................ prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie 2.

IV Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct

A. Atribuţiile directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului.

B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de celelalte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;

- contractul colectiv de muncă aplicabil.

C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:

1 .Aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.

2. Participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional.

3. Beneficiază de o indemnizaţie de conducere, ce se revizuieşte anual, între limitele minime şi maxime prevăzute de lege, în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare obiectivă.

4. Asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.

5. Îndeplineşte toate atribuţiile conferite prin fişa postului, de către director, în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea.

6. Răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ,

7. Îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului.

8. În perioada executării contractului beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe care este titular,

V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general

1. Să asigure directorului adjunct deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.

2. Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.

VI. Loialitate şi confidenţialitate

Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management educaţional, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.

Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul educaţiei.

VII. Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.

2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau pentru acte de gestiune defectuoasă.

3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Suspendarea şi modificarea contractului

1. Contractul de management educaţional se suspendă în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.

2. Contractul de management educaţional se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive sau legislative, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

2. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;

3. dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, calificativul „nesatisfăcător”;

4. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

5. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;

6. prin acordul părţilor;

7. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

8. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului adjunct;

9. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare;

10. În cazul în care după finalizarea concursului se constată informaţii false cuprinse în curriculum vitae, fals în declaraţii, fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

X. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente Să soluţioneze litigii de muncă.

XI. Dispoziţii finale

1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative specifice.

2. Fişa postului este anexă a prezentului contract.

 

Inspector şcolar general,

Director adjunct,

............................................

............................................


2 Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.

 

FIŞA-CADRU

a postului director adjunct

 

Funcţia: Director adjunct

Numele şi prenumele:

Unitatea de învăţământ:

Studii:

Anul absolvirii:

Specialitatea:

Vechime în învăţământ:

Gradul didactic:

Obligaţia de predare: ................... ore/săptămână.

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr.:

Data numirii în funcţia de conducere:

Vechime în funcţie:

 

Integrarea în structura organizatorică

Postul imediat superior: directorul unităţii de învăţământ

Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ

Este înlocuit de:

 

Relaţii de muncă

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, directorul unităţii de învăţământ Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvemamentale

De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/şefii de catedră/şefii comisiilor metodice şi ai comisiilor de lucru şi funcţionale din unitatea de învăţământ

 

Atribuţii specifice postului

1. Managementul de curriculum

a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordantă cu planul de acţiune al scolii (PAS);

b) urmăreşte, prin responsabilii ariilor curriculare/şefii de catedră, aplicarea planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

c) realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ;

d) colaborează cu directorul şcolii, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral la alcătuirea şi promovarea ofertei educaţionale privind planul de şcolarizare pentru anul şcolar următor;

e) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru disciplinele opţionale/curriculumul în dezvoltare locală (CDL);

f) controlează, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de învăţământ, aprobat de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;

h) răspunde, alături de directorul unităţii de învăţământ, de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga instituţie;

i) colaborează cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;

j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierele şcolii;

k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;

l) împreună cu directorul şcolii se ocupă de problemele legate de asistenţe la ore şi prezenţa personalului didactic la ore;

m) verifică, alături de directorul şcolii, efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic şi de către elevi;

n) răspunde, alături de directorul liceului, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;

o) răspunde de examenele de situaţii neîncheiate, corigenţe şi diferenţe, la solicitarea directorului;

p) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor/fişei de evaluare anuală a personalului;

q) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi cadrele didactice responsabile, activităţile de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline de învăţământ, examene naţionale;

r) organizează examenele, olimpiadele şi concursurile şcolare care se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ;

s) planifică stagiile de pregătire practică şi monitorizează instruirea practică săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;

t) monitorizează inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

2, Managementul resurselor umane

a) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi de membrii consiliului de administraţie întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul unităţii de învăţământ;

b) sprijină şi consiliază profesorii debutanţi în formarea lor;

c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unităţii şi informează directorul de modul în care a soluţionat fiecare problemă;

d) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare

a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate beneficiare îh legătură cu oferta educaţională a şcolii;

b) dezvoltă, alături de directorul unităţii de învăţământ şi membrii consiliului de administraţie, relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;

c) asigură, alături de directorul unităţii şcolare şi de membrii consiliului de administraţie, cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat din unitatea şcolară şi părinţii/familiile elevilor;

d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă, colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.

4. Alte atribuţii

a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii.

b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul unităţii şcolare.

c) apreciază, alături de directorul unităţii şcolare şi responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/şefilor de catedră, personalul didactic de predare şi instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice şi acordarea gradaţiilor de merit.

d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului.

Răspunderea disciplinară

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.

 

Inspector şcolar general,

Director,

............................................

............................................

 

Director adjunct,

 

............................................

 

ANEXA Nr. 8

Ia metodologie

 

Contract de management administrativ-financiar

 

I. Părţile contractante

1. Domnul/Doamna ............................................, în calitate de primar al municipiului/oraşului/comunei ............................................, , ales în funcţie la data de .........................., reprezentând municipiul/oraşul/comuna ............................................, cu sediul în ............................................, str. ............................................ nr. ....,

şi

2. Domnul/Doamna ............................................, domiciliat/domiciliată în ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ............................................, cetăţean român, având actul de identitate seria ....... nr. ......................, CNP ............................................, eliberat de ............................................, în calitate de director la ............................................, cu sediul în ............................................, str. ............................................ nr. ....., judeţul ............................................, tel ............................................, numit în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ........../...................., conform art. 258 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract de management administrativ-financiar îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea unităţii de învăţământ ............................................, precum şi gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii de către inspectorul şcolar general a deciziei de numire în funcţie.

IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului

A. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului.

B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:

a) Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

c) actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

d) dispoziţiile emise de primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ;

e) deciziile emise de inspectorul şcolar general.

C. Drepturile şi obligaţiile directorului:

1. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;

2. Încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;

3. semnează, dacă este cazul, parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

4. este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;

5. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

6. În calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;

b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;

d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ pe care o conduce;

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţii lor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

7. În îndeplinirea atribuţiilor, directorul are următoarele obligaţii:

a) să elaboreze şi să supună spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat;

b) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoţit de notele de fundamentare a cheltuielilor;

c) să se încadreze în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;

d) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

e) să solicite deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum şi suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanţare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget;

f) să solicite suplimentarea fondurilor alocate iniţial, indiferent de sursa de finanţare, cu prilejui rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli deficitare;

g) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;

h) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

8. În domeniul managementului administrativ directorul are următoarele obligaţii:

a) să realizeze evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ;

c) să supună aprobării consiliului de administraţie, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ şi care sunt administrate de către consiliul de administraţie;

d) să supună aprobării consiliului de administraţie închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ.

V. Drepturile primarului municipiului/oraşului/comunei/ sectorului

1 .Are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ şi care sunt în administrarea consiliului de administraţie al unităţii.

2. Are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local, pentru unitatea de învăţământ, şi de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

VI. Obligaţiile primarului municipiului/oraşului/comunei ............................................

1. Asigură, potrivit competenţelor, condiţiile necesare bunei funcţionări a unităţii de învăţământ

2. Solicită, cu prilejul elaborării proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale, directorului unităţii de învăţământ să transmită proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat.

3. Verifică dacă proiectul de buget, transmis de unitatea de învăţământ, este întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul în care se constată erori în modul de elaborare, îl restituie pentru refacere.

4. Împreună cu consiliul local asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.

5. Asigură, împreună cu consiliul local, cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, precum şi cheltuieli de natura investiţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (21) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Asigură, împreună cu consiliul local, după repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare, pentru unitatea de învăţământ, şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli.

7. Asigură, împreună cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanţare complementară, precum şi ca participare la finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.

8. Acordă granturi unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii proprii, ca finanţare suplimentară, pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.

VII. Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.

2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.

3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Modificarea contractului

Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendă urmare a suspendării contractului de management educaţional încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi inspectorul şcolar general al judeţului ............................................

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

1. la data încetării contractului de management educaţional dintre director şi inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului ............................................;

2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

3. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală, după caz;

4. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;

5. prin acordul părţilor;

6. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale/restructurării reţelei şcolare.

X. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

XI. Dispoziţii finale

1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014.

2. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza prezentului contract de management administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Primar,

Director,

............................................

............................................

 

ANEXA

la contractul de management administrativ-financiar

 

Indicatori de performanţă

 

1. Atingerea ţintelor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională

2. Asigurarea calităţii actului educaţional

3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaţionale oferite de instituţia de învăţământ

4. Asigurarea progresului şi a performanţei şcolare pentru fiecare beneficiar direct

5. Prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului

6. Constituirea proiectului de buget al unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare

7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ

8. Atragerea unor surse de finanţare extrabugetare pe termen mediu şi lung

9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole şi articole bugetare

10. Atragerea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor

11. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale

12. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de implementare

13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele unităţii de învăţământ

14. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare

15. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale cerute de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţile locale

16. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar

17. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiate

18. Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, baza logistică, microproducţie, oferirea de spaţii pentru diverse activităţi etc.) în contrapartidă pentru organizaţii sau realizarea unor activităţi în parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanţare

19. Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare

20. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ

21. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare şi a bazei materiale

22. Acordul consiliului de administraţie privind lista proiectelor care vor fi finanţate cu prioritate, privind dezvoltarea bazei materiale

23. Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)

24. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităţii şcolare de învăţământ pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale

25. Colaborarea cu autorităţile locale alese (consiliul judeţean, consiliul local şi primăria) în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare de învăţământ

26. Existenţa parteneriatelor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, cu alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii

27. Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale unităţii de învăţământ

28. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai comunităţii locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., în vederea adecvării ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ la specificul comunitar

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

DECLARAŢIE

privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de candidatură

 

Subsemnatul(a) ............................................, (CNP ............................................), fiul (fiica) lui  ............................................ şi al/a  ............................................, născut(ă) la data de ......................, în localitatea  ............................................, judeţul/sectorul  ............................................ posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ........ nr. ........................., eliberat(ă) de  ............................................, la data de ........................., titular(ă) la  .........................................................................................................................................................., pe postul didactic/catedra .........................................................................................................................................................., încadrat în anul şcolar curent la ..............................................................................., pe postul didactic/catedra/în funcţia de .........................................................................................................................................................., în calitate de candidat(ă) la concursul de ocupare a funcţiei de director/director adjunct din .........................................................................................................................................................., organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........................................................................................................................................................../Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/CJRAE/CMBRAE/unitatea de învăţământ particular .........................................................................................................................................................., în perioada ..........................................................................................................................................................

declar pe propria răspundere că toate documentele dosarului de candidatură sunt conforme cu originalele, îmi aparţin şi sunt obţinute legal. Am fost informat(ă) asupra prevederilor art. 25 din Metodologia de concurs privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie nu voi fi numit(ă) în funcţia de .......................................................................................................................................................... chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data ............................................

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 10

Ia metodologie

 

Bibliografie-cadru*)

 

Nr. crt.

Actul normativ în vigoare în perioada organizării concursului

Conţinutul

1.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi

Titlul I:

 

 

Dispoziţii generale

 

 

Titlul II: învăţământ preuniversitar

 

 

Titlul IV Statutul personalului didactic, capitolul I: Statutul completările ulterioare personalului didactic din învăţământul preuniversitar

 

 

Titlul V: învăţarea pe tot parcursul vieţii

 

 

Titlul VI: Răspunderea juridică

 

 

Titlul VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

2.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

3.

Regulamentul de inspecţie şcolară a unităţilor de învăţământ

 

4.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

5.

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

 

6.

Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale, Iaşi, Editura Polirom

Capitolul 1: Importanţa leadershipului şi a managementului educaţional

 

 

Capitolul 2: Modele de leadership şi management educaţional

 

 

Capitolul 3. Mode|e formale

 

 

Capitolul 4: Modele colegiale

 

 

Capitolul 8. Modele culturale

7.

Hattie, J. (2014), Învăţarea vizibilă, Bucureşti. Editura Trei

Capitolul 9. Structurile mentale ale profesorilor, directorilor şi sistemelor şcolare

 

 

 

8.

Apostu, O. et al. (2015), Analiza sistemului de învăţământ  preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici.

Politici educaţionale bazate pe date, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Editura Universitară

Capitolul 4: Situaţia educaţiei şi formării profesionale din România din perspectiva indicatorilor europeni 2020


*) Bibliografia-cadru poate fi modificată şi completată, modificări şi completări care vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, concomitent cu anunţul privind organizarea concursului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 175 alin. (2) lit. c) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.471/2016 privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc preţurile pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J, şi intră în vigoare la data de 30 septembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 47.

 

 

ANEXĂ

 

1) Preţurile privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici ai societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,10

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,14

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

125,09

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

124,52

 

2) Preţurile privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A pentru clienţii noncasnici ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

150,54

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

150,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

149,30

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

148,87

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Având în vedere:

- prevederile art. 144, art. 175 alin. (2) lit. c) şi art. 179 alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.422/2016*) privind retragerea Licenţei nr. 1.863 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi Licenţei nr. 1.864 de furnizare a gazelor naturale, acordate Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L.;

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. În vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) coroborate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a) şi z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoare decizie:

Art. 1. - (1) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21, Băneasa Bussiness Center, et. 6, înregistrată în registrul comerţului sub numărul de ordine J40/1.614/15.02.2001, este desemnată furnizor de ultimă instanţă, pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 30 septembrie 2016.

(2) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale clienţilor finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L.

(3) Desfăşurarea de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. a activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale pentru clienţii finali beneficiari se face de drept, în condiţiile şi la preţul pentru furnizarea de ultimă instanţă, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale, fără a fi necesară încheierea unui contract anterior începerii furnizării de ultimă instanţă.

(4) Preţul pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale este stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) astfel:

a) pentru clientul casnic prin aplicarea unui procent de majorare de 10% la preţul final reglementat practicat în mod curent de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., pentru categoria din care clientul casnic face parie;

b) pentru clientul noncasnic este preţul de furnizare a gazelor naturale din oferta-tip pentru clienţii noncasnici, publicată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. la data de 30 martie 2016, cu durată de valabilitate până la data de 31 martie 2017, pentru categoria din care clientul noncasnic face parte.

(5) Activitatea de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale desfăşurată de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. Încetează:

a) de drept, la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1);

b) în situaţia în care clientul final beneficiar nu îşi achită obligaţiile de plată aferente activităţii de furnizare de ultimă instanţă.

(6) Pe perioada asigurării furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - SA, clientul final beneficiar al acesteia nu are dreptul să deruleze alt contract de furnizare a gazelor naturale.

(7) Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., are obligaţia ca, în termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, să pună la dispoziţia Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., cu titlu gratuit, toate datele şi informaţiile necesare acesteia în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale În condiţii de siguranţă şi continuitate.

(8) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia ca, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii de la Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (7), să notifice tuturor clienţilor finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu titularul licenţei de furnizare înlocuit perioada pentru care se asigură furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, condiţiile contractuale şi preţurile aferente acesteia, precum şi modalitatea prin care aceştia îşi pot exprima acordul sau refuzul, după caz, privind asigurarea de către Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. a furnizării de ultimă instanţă.

(9) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale pentru clienţii casnici care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, fără a fi necesară transmiterea de către aceştia a unui acord.

(10) Clienţii casnici care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, notificaţi în conformitate cu prevederile alin. (8), care nu doresc să beneficieze de furnizarea în regim de ultimă instanţă, au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării, să transmită Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale.

(11) Clienţii finali care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu titularul licenţei de furnizare înlocuit, notificaţi în conformitate cu prevederile alin. (8), au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării, să transmită Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A acordul sau refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale. Neprimirea unui răspuns din partea acestor clienţi finali în termenul stipulat este asimilată refuzului furnizării de ultimă instanţă, iar Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. nu are obligaţia să furnizeze gaze naturale acestora.

(12) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. nu are obligaţia să asigure furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale:

a) clienţilor finali care au transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării refuzul privind asigurarea furnizării de ultimă instanţă a gazelor naturale;

b) clienţilor finali care la momentul preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală de către aceştia a obligaţiilor de plată.

(13) La încetarea activităţii de furnizare de ultima instanţă a gazelor naturale, Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia de a oferi clienţilor casnici beneficiari care au încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu titularul licenţei de furnizare înlocuit posibilitatea de a încheia cu acesta contracte de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, la preturile de furnizare reglementate de AN RE pentru GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

(14) La încetarea activităţii de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale, Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. are obligaţia să înainteze ANRE un raport care să conţină date şi informaţii referitoare la categoriile de clienţi finali beneficiari, numărul de clienţi finali din fiecare categorie şi volumele de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă acestora.

(15) Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. va ţine evidenţe contabile separate pentru activitatea de furnizare de ultimă instanţă a gazelor naturale desfăşurată şi va depune, în termen de 30 de zile de la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1), documentele prevăzute în anexele la Regulamentul privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gâzelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv situaţiile privind cheltuielile, veniturile, imobilizările corporale/necorporale, obiectele de inventar şi balanţa de verificare aferente activităţii desfăşurate ca furnizor de ultimă instanţă.

Art. 2. - Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., Societatea INTERGAZ-EST - S.R.L., prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI - S.P.R.L., şi clienţii finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu titularul licenţei de furnizare înlocuit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 1.471.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.422/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, se face următoarea rectificare:

- la punctul 17, judeţul Mehedinţi, poziţia 3 - comuna Bâlvăneşti, în coloana nr. 1 „Obiectiv”, în loc de: „Refacere DC 6A sat Călineştii de Sus - 3 km şi drumuri săteşti Bâlvăneşti, Bâlvăneşti de Jos şi Pătlăgele pe 4 km” se va citi: „Refacere Drum comunal Bâlvăneşti - Călineştii de Sus - 3 km şi drumuri săteşti Bâlvăneşti, Bâlvăneşti de Jos şi Pârlagele pe 4 km”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, se face următoarea rectificare:

- la punctul 23, judeţul Suceava, poziţia 21 - comuna Cacica, în coloana nr. 1 „Obiectiv”, în loc de: „Refacere apărări de mal din gabioane şi terasamente L = 1,8 km, pentru punerea în siguranţă a drumului comunal”se va citi: „Refacere apărări de mal din gabioane şi terasamente L = 300 m, pentru punerea în siguranţă a drumului comunal”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.