MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 710/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.076. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820

 

1.838. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate.”

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Controlul derulării programelor naţionale de sănătate publică se exercită de către direcţiile de sănătate publică şi/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătăţii, după caz.”

3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, servicii de diagnosticare a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom), servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3), care sunt în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, furnizare de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, după caz. Medicamentele în tratamentul ambulatoriu, eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii în baza actelor adiţionale încheiate în acest sens.”

4. La articolul 8, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:

„(8) Serviciile medicale, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, asigurate bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate curative pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu/în spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda serviciile.

(9) Serviciile medicale, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor, asigurate bolnavilor în cadrul programului naţional de oncologie pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

(10) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), serviciile asigurate sunt validate şi decontate din bugetul programelor naţionale de sănătate curative.

(11) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), dacă pacientul necesită transport medicalizat, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ.”

5. La articolul 9, literele l), ş), ţ), u), v) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date al bolnavului: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele/materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

..........................................................................................................................

ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale/medicamentelor/ materialelor sanitare specifice contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..........................................................................................................................

ţ) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării medicamentelor/materialelor sanitare specifice, serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, după caz;

u) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/ adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.

Pentru diagnosticarea şi monitorizarea leucemiilor acute, probele pentru investigaţiile paraclinice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care nu se recoltează la furnizorii de servicii medicale nominalizaţi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, dar sunt transmise la aceştia, însoţite de referatul de solicitare, al cărui model este prevăzut în norme, nu este necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Decontarea acestor servicii se realizează furnizorilor de servicii medicale nominalizaţi în normele tehnice care au efectuat diagnosticarea şi monitorizarea leucemiilor acute, fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

v) să raporteze corect şi complet consumul de medicamente/materiale sanitare specifice ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, efectuate, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;

..........................................................................................................................

ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru servicii medicale, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;”.

6. La articolul 9, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u1), cu următorul cuprins:

„u1) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. u), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”.

7. La articolul 9, după litera af) se introduc două noi litere, literele ag) şi ah), cu următorul cuprins:

„ag) să asigure bolnavului care se află în spitalizare continuă transportul medicalizat, după caz, în vederea efectuării serviciilor medicale asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;

ah) să întocmească şi să transmită lunar la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale listele de prioritate cu bolnavii care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de materiale sanitare în cadrul programelor naţionale curative de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile, ortopedie şi boli cardiovasculare. Managementul listelor de prioritate se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune.”

8. La articolul 10, literele f), g), w), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;

g) să întocmească şi să transmită caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în normele tehnice, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative: factură şi alte documente justificative prevăzute în normele tehnice; sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare specifice din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele aferente consumului de medicamente şi materiale sanitare specifice raportate în Sistemul informatic unic integrat;

..........................................................................................................................

w) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării medicamentelor/materialelor sanitare specifice contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării medicamentelor/materialelor sanitare specifice şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..........................................................................................................................

aa) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, dacă acestea se ridică din farmacie de către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

ab) să verifice calitatea de asigurat a beneficiarului prescripţiei, potrivit prevederilor legale în vigoare;”.

9. La articolul 10, literele k) şi u) se abrogă.

10. La articolul 10, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera ţ1), cu următorul cuprins:

„ţ1) să acorde medicamentele prevăzute în lista de medicamente de care beneficiază bolnavii incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi să nu încaseze contribuţie personală pentru medicamentele la care nu sunt prevăzute astfel de plăţi;”.

11. La articolul 10, după litera af) se introduce o nouă literă, litera ag), cu următorul cuprins:

„ag)să elibereze, conform prevederilor legale în vigoare şi să întocmească evidenţe distincte în condiţiile prevăzute în norme pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum.”

12. La articolul 11, literele b), m), r), u), ad), ai) şi ak) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) Să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate curative referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitor la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectării acestora;

..........................................................................................................................

m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi serviciile medicale paraclinice cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate în cadrul programelor naţionale de sănătate; informaţiile privind serviciile medicale paraclinice şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale paraclinice sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..........................................................................................................................

r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale paraclinice. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor medicale paraclinice şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..........................................................................................................................

u) să asigure mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice, potrivit specificaţiilor tehnice, cu firme avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă potrivit standardului de calitate SR EN IS015189;

..........................................................................................................................

ad) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la ari. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze, în vederea acordării serviciilor medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

..........................................................................................................................

ai) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.

Pentru diagnosticarea genetică a tumorilor solide maligne (săream Ewing şi neuroblastom), probele pentru investigaţiile paraclinice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care nu se recoltează la furnizorii de servicii medicale paraclinice nominalizaţi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative sunt transmise la aceştia, însoţite de referatul de solicitare, al cărui model este prevăzut în norme, fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Decontarea acestor servicii se realizează furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au efectuat diagnosticarea genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

..........................................................................................................................

ak) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale paraclinice furnizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;”.

13. La articolul 11, litera q) se abrogă.

14. La articolul 11, după litera ai) se introduce o nouă literă, litera ai1), cu următorul cuprins:

uai1) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ai), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”.

15. La articolul 12, literele d), e), n), y), aa) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ud) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor de dializă;

e) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în caicul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/ adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;

..........................................................................................................................

n) să informeze pacienţii cu privire la serviciile de dializă şi la obligaţiile furnizorilor referitoare la actul medical, precum şi la obligaţiile pacienţilor referitoare la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectării acestora;

..........................................................................................................................

y) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi serviciile de dializă cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate în cadrul programelor naţionale de sănătate; informaţiile privind serviciile de dializă şi tarifele corespunzătoare serviciilor de dializă sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..........................................................................................................................

aa) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor de dializă contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor de dializa. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor de dializă şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..........................................................................................................................

ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de dializă;”.

16. La articolul 12, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. e), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”.

17. La articolul 13, literele d), e), n), y), aa), ac) şi ad) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 Suni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor de radioterapie;

e) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/ adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;

..........................................................................................................................

n) să informeze pacienţii cu privire la serviciile de radioterapie şi la obligaţiile furnizorului referitoare la actul medical, precum şi la obligaţiile pacienţilor referitoare la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectării acestora;

..........................................................................................................................

y) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie

contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi serviciile de radioterapie cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative; informaţiile privind serviciile de radioterapie şi tarifele corespunzătoare serviciilor de radioterapie sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..........................................................................................................................

aa) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor de radioterapie contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: în Situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor de radioterapie. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor de radioterapie şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..........................................................................................................................

ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de radioterapie, cu excepţia celei de-a două opinii medicale, la cererea expresă a asiguratului şi numai în situaţia în care aceasta a fost acordată de o altă echipă medicală decât cea care a aprobat planul de tratament iniţial;

ad) să întocmească şi să transmită lunar, la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, listele de prioritate cu bolnavii care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de servicii de radioterapie. Managementul listelor de prioritate se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;”.

18. La articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„(e1) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale, altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. e), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

19. La articolul 13, literale ş) şi ai) se abrogă.

20. La articolul 14, alineatele (1), (4), (5), (6), (10), (14),

(17), (18), (19), (24) şi (25) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 9 lit. a)-q), s)-t), u), x)-z), ab)-af) şi ah) şi în contractele încheiate de unităţile sanitare cu paturi cu casa de asigurări de sănătate pentru finanţarea programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative atrage aplicarea unor sancţiuni de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv.

..........................................................................................................................

 (4) Pentru raportarea incorectă/incompletă de către unităţile sanitare cu paturi a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, inclusiv pentru medicamentele expirate, se reţine o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.

(5) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract de către furnizorii de medicamente, respectiv farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi în cazul nerespectării obligaţiei de la art. 10 lit. q), se aplică următoarele măsuri:

a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(6) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 10 lit. a)-f), h), j)-p), r)-w), ab) şi ad)-ag) se aplică următoarele măsuri:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

..........................................................................................................................

 (10) în cazul în care, în urma controlului efectuat de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate, se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. s), t) şi aj) şi/sau serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

..........................................................................................................................

 (14) Pentru raportarea incorectă/incompletă de către furnizorii de servicii de dializă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, inclusiv pentru medicamentele expirate, se reţine o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/ medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.

..........................................................................................................................

 (17) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de dializă a obligaţiilor prevăzute la art. 12 lit. i), k), m), n), q) şi v)-aa) se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(18) în cazul în care, în urma controlului efectuat de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(19) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. c), d), g), h), j), I), p), r), ad) şi ah) se va diminua contravaloarea serviciilor de radioterapie după cum urmează;

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

..........................................................................................................................

 (24) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. i), k), q), m), n), x)-aa), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(25) în cazul în care, în urma controlului efectuat de către structurile de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decantării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

21. La articolul 14, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) Casele de asigurări de sănătate informează Colegiul Farmaciştilor din România cu privire la aplicarea fiecărei sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiei de la art. 10 lit. q), în vederea aplicării măsurilor pe domeniul de competenţă.

(72) Pentru raportarea incorectă/incompletă de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, inclusiv pentru medicamentele expirate, se reţine o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/ medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.”

22. La articolul 14, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. ak), contravaloarea serviciilor medicale paraclinice se va diminua după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

23. La articolul 14, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

„(111) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de dializă a obligaţiilor prevăzute la art. 12 lit. ac), contravaloarea serviciilor de dializă se va diminua după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

24. La articolul 14, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (191), cu următorul cuprins:

„(191) în cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. ac), contravaloarea serviciilor de radioterapie se va diminua după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

25. La articolul 14, alineatele (20), (21) şi (22) se abrogă.

26. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) să efectueze, prin structurile de control proprii sau ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate curative, respectiv îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relaţie contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;”.

27. La articolul 16 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) la a patra constatare a nerespectării de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. ak).”

28. La articolul 16 alineatul (4), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) la a patra constatare a nerespectării de către furnizorii de servicii de dializă a obligaţiilor prevăzute la art. 12 lit. ac).”

29. La articolul 16 alineatul (5), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. a), b), h), p) şi ţ);

h) odată cu prima constatare, după aplicarea pe toată perioada contractului a sancţiunii prevăzute la art. 14 alin. (19).”

30. La articolul 16 alineatul (5), după litera h) se Introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) la a patra constatare a nerespectării de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. ac).”

31. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Contractul de furnizare de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, servicii Gamma Knife, servicii de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, servicii de diagnosticare a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom), servicii de radioterapie, respectiv servicii de dializă care se acordă în cadrul unor programe/subprograme curative, încheiat de casa de asigurări de sănătate cu unităţile sanitare cu paturi, se suspendă printr-o notificare scrisă în următoarele situaţii:”.

32. La articolul 24 alineatul (10), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară corespunzătoare DCI-urilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5ml);”.

33. La articolul 24, alineatul (12) se abrogă.

34. Articolul 371 se abrogă.

35. În anexă, la litera B, Programul naţional de oncologie se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Programul naţional de oncologie

Obiective:

a) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

b) monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice;

c) reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;

d) diagnosticul şi monitorizarea leucemiilor acute la copii şi adulţi;

e) radioterapia bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi;

f) diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii şi adulţi.

Structură:

1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT;

3. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;

4. Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi;

5. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

6. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi.”

36. În cuprinsul hotărârii, sintagma „documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare” se înlocuieşte cu sintagma „documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Art. IL - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor de la art. I pct. 33, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Marius-Ionuţ Ungureanu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 642.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.886/AC din 26 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 19 din 4 noiembrie 2015, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.355 din 19 aprilie 2016, Adresa

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.077/I.M. din 21 ianuarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 1.076.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Avizul Consiliului Concurenţei nr. 13.157 din 7 septembrie 2016,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

 

Bucureşti, 9 septembrie 2016.

Nr. 1.838.

 

ANEXĂ

 

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „România Start Up Plus”,

aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

 

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumit㠄România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în regiunile mai puţin dezvoltate, şi anume Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Definiţii

Art. 3. - (1) în sensul prezentei scheme, următorii termeni se folosesc cu următoarele înţelesuri:

a) administrator 1 al schemei de minimis - administratorul schemei de antreprenoriat 2 ca persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului;

b) comercializarea produselor agricole 3 - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul În care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

c) contract de finanţare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;

d) contractul de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi Obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

e) întreprindere 4 - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice;

f) întreprinderea unică 5 - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice”;

g) furnizor 6 al schemei de minimis - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis;

h) MySMIS 7- sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020;

i) prelucrarea produselor agricole 8 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploatabile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

j) produse agricole 9 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

k) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a Comisiei Europene.

(2) în cadrul prezentei scheme, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de management pentru POCU.

(3) în cadrul prezentei scheme, administratorii schemei de minimis sunt administratorii schemelor de antreprenoriat, în înţelesul definit la alin. (1) lit. a).

(4) Administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”, următoarele categorii:

(i) furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi:

(ii) organizaţii sindicale şi patronate;

(iii) membri ai comitetelor sectoriale şi comitete sectoriale cu personalitate juridică;

(iv) autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

(v) asociaţii profesionale;

(vi) camere de comerţ şi industrie;

(vii) ONG-uri;

(viii) universităţi;

(ix) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;

(x) parteneriate între categoriile mai sus menţionate.

(5) Administratorii schemelor de antreprenoriat sunt selectaţi de către MFE, ca furnizor al schemei de minimis, pe baza unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:

- Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare a Programului operaţional Capital uman;

- Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020;

- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”.

(6) în cadrul prezentei scheme, beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile cărora li se acordă, în cadrul proiectelor finanţate prin POCU, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, ajutor de minimis, de către administratorii schemei de antreprenoriat.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi în cefe 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înfiinţate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanţate în cadrul apelului privind obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi

Art. 6. - În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”, din cadrul Programului operaţional Capital uman, axa prioritara 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, activităţile care respectă cumulativ următoarele condiţii:

a) au ca scop înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”;

b) respectă condiţiile de înfiinţare şi dezvoltare definite în Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”;

c) sunt realizate de întreprinderile nou-înfiinţate în cadrul proiectelor finanţate prin Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”.

VII. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - Poate beneficia de futilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

f) nu a fost subiectul unei decizii/unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat Ide minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

g) respectă condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”, respectiv:

- angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema de minimis;

- asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanţare;

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă;

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

VIII. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

Art. 8. - (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită la art. 3 alin. (1) lit. f).

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis da care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(3) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

(4) Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

(5) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(6) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis, în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscala.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 9. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, evaluează proiecte pe baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare a Programului operaţional Capital uman, documentului „Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020”, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus” şi semnează contracte de finanţare cu administratorii schemelor de antreprenoriat selectaţi.

(3) În cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), administratorii schemelor de antreprenoriat vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 7 ajutoare de minimis În baza unor contracte de subvenţie.

(4) Pentru masurile menţionate la art. 6 din prezenta schemă administratorii schemelor de antreprenoriat vor identifica potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unui juriu, Juriul va include reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea ajutorului de minimis va fi condiţionată de înfiinţarea legală a întreprinderii.

(5) Juriul menţionat la alin. (4) va evalua şi va selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE în cadrul cererii de finanţare înaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii şi criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum următoarele elemente:

a) descrierea afacerii şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activităţi, rezultate, indicatori);

b) analiza SWOT a afacerii;

c) schema organizatorică şi politica de resurse umane;

d) descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;

e) analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei;

f) strategia de marketing;

g) proiecţii financiare.

(6) Valoarea maximă a subvenţiei acordate fiecărei întreprinderi nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

(7) Contractul de subvenţie se încheie între administratorul schemei de antreprenoriat şi fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis şi trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:

a) administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a asigura respectarea, de către beneficiarul ajutorului de minimis, a condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice;

b) administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;

c) administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii;

d) furnizorul, administratorul schemei de antreprenoriat şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează o evidenţă detaliată privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;

e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de antreprenoriat toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;

f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;

g) administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător.

(8) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.

(9) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei10 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).

(10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(11) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(12) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(13) Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe, după cum urmează:

a) o tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat;

b) o tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă.

Art. 10. - Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat şi beneficiarul ajutorului de minimis.

X. Cheltuieli eligibile

Art. 11. - Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

 

Descriere cheltuială eligibilă

Categorie MySMIS

Suhcategorie MySMIS

Subotegoria (descrierea cheltuielii) conţine:

Taxe pentru înfiinţarea întreprinderii

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea proiectului:

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizaţii/ acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea proiectului

- Taxe pentru înfiinţarea de start-up-uri

Cheltuieli necesare înfiinţării şi dezvoltării întreprinderii

Microgranturi

Subvenţii pentru start-up-uri

- Subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)

 

XI. Durata schemei

Art. 12. - (1) Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate, urmând ca operaţiunile financiare aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

(2) Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

XII. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 .Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

(2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 63.000.000 euro, echivalent în lei, din care 53,55 milioane euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 9,45 milioane euro contribuţia naţională.

(3) Alocarea bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

 

An

Total fonduri

Total

Total fonduri publice

Contribuţie proprie

Contribuţie naţională

Contribuţie comunitară

Procent

Valoare

Procent

Valoare

Procent

Valoare

2017

56.700.000

15%

8.505.000

85%

48.195.000

0%

0

2018

6.300.000

15%

945.000

85%

5.355.00

0%

0

 

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 2.000 de întreprinderi.

XIII. Efecte şi beneficii

Art. 15. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

1. creşterea gradului de ocupare;

2 dezvoltarea mediului antreprenorial prin înfiinţarea de întreprinderi noi (start-up-uri).

XIV Reguli privind transparenţa

Art. 16. - (1) Administratorul schemei de antreprenoriat va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.

(2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro, a informaţiilor privind activităţile finanţate din ajutorul de minimis acordat.

XV Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor

Art. 17. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.

Art. 18. - (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de ia data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Furnizorul schemei de minimis, prin Autoritatea de management pentru POCU, direct sau prin organismele intermediare pentru POCU, are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

(3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat11, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(4) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(5) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.

(6) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 19. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 20. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.

Art. 21. - (1) în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.

(2) în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu 11 12 modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc. 11 12

XVI. Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 22. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către administratorul schemei de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, la solicitarea furnizorului schemei de minimis. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va pune la dispoziţia administratorului schemei de minimis metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.

(2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperării va fi dedusă de către Ministerul Fondurilor Europene din costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare încheiat între administratorul schemei de minimis ca beneficiar al finanţării, pe de o parte, şi MFE, pe de altă parte.

(3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


1 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

2 Conform Programului operaţional Capital uman 2014-2020, Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „România Start Up Plus”.

3 Conform art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

4 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

5 Conform art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

6 Conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

7 Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

8 Conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

9 Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 380/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene îh cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

10 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

11 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

12 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.