MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 714/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 410 din 16 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 478 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

646. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

335. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier

 

905. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 410

din 16 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 30.772/197/2014 al Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.344D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă personal autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care arată că teza art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, potrivit căreia „hotărârea nu e supusă niciunei căi de atac”, cu privire numai la declinarea de competenţă teritorială, este neconstituţională. Susţine excepţia de pretinsă necompetenţă teritorială este invocată, de regulă, în mod vătămător, de instituţiile şi entităţile de stat în procesele în care cetăţeanul, vătămat în unui sau mai multe drepturi ale sale de aceste entităţi, a pornit procesul la instanţa domiciliului său.

4. Prin urmare, arată că aceste entităţi de stat, care sunt fie părţi pârâte, fie intimate în procese, şi care sunt autorităţi ce reglementează operarea serviciilor publice în România, prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, invocă aceste excepţii, chiar dacă legea menţionată prevede o favoare pentru cetăţeanul utilizator prin art. 7 alin. (2) lit. c), care impune ca organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice să asigure protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor.

5. Aşadar, apreciază că aceasta reprezintă un element de noutate faţă de deciziile menţionate în punctele de vedere transmise de autorităţi asupra prezentei excepţii de neconstituţionalitate, dar care vizau însă declinarea de competenţă generală.

6. În continuare, arată că declinarea de competenţă teritorială are impact asupra celeilalte părţi care este, întotdeauna, un cetăţean care se află în postura de consumator vulnerabil financiar având un venit mic sau fiind chiar fără venit. Cetăţeanul formulează cerere de chemare în judecată la instanţa domiciliului său unde are un acces mai facil şi îşi poate îndeplini obligaţiile prevăzute de art. 10 din Codul de procedură civilă, respectiv să urmărească procesul, să răspundă în timp util la solicitările instanţei, să îndeplinească actele de procedură în limitele şi termenele stabilite de instanţă, să participe la şedinţă şi să contribuie la actul de justiţie.

7. Deşi Codul de procedură civilă din 1865 prevedea o cale de atac ca remediu eficient, în prezent prin lipsa reglementării căii de atac, textul de lege criticat intră în contradicţie cu art. 10 din Codul de procedură civilă. Totodată, prin faptul că dreptul material constând în protecţia conferită cetăţeanului de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice este suprimat de norma de procedură criticată, se încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5).

8. Prin desfăşurarea unui proces în domeniul serviciilor publice, la o distanţă mare de domiciliul cetăţeanului, dar la sediul autorităţii de stat, se încalcă şi art. 21 şi art. 47 alin. (D teza a două din Constituţie.

9. În concluzie, solicită admiterea excepţiei şi constatarea neconstituţionalităţii art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă în ceea ce priveşte declinarea pe motiv de necompetenţă teritorială, cu interpretarea să existe o cale de atac ca remediu. Depune concluzii scrise.

10. Reprezentantul Ministerului Public arată că instanţa constituţională s-a mai pronunţat asupra textului de lege criticat şi, întrucât apreciază că nu au apărut elemente noi de natură a reconsidera soluţia Curţii, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

11. Prin încheierea din 11 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 30.772/197/2014, Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost declinată în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti competenţa de soluţionare a plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, întocmit de Regia Autonomă de Transport Bucureşti.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că împotriva hotărârii de declinare pe motiv de necompetenţă teritorială trebuie să existe cale de atac, pentru ca justiţiabilul vătămat de o astfel de hotărâre, dată de multe ori de către judecător în mod abuziv, să aibă un remediu pentru înlăturarea abuzurilor. S-a mai arătat că textul legal criticat este neconstituţional şi în raport cu normele europene şi internaţionale privind accesul la justiţie, întrucât cauzele vor fi soluţionate aproape de sediul entităţii de stat, dar departe de domiciliul cetăţeanului.

13. Textul de lege criticat conduce la o inechitate prin desfăşurarea cauzei cetăţeanului departe de domiciliul său, iar judecătorii, la adăpostul acestuia text legal, declină cauza prin admiterea inechitabilă a excepţiei de necompetenţă teritorială, dar fără a soluţiona contraargumentele invocate de reclamant împotriva excepţiei ridicate de entitatea de stat.

14. Se mai arată că textul legal criticat este neconstituţional, dar şi absurd în raport cu normele europene şi internaţionale privind accesul la justiţie, acces real, nu doar formal, întrucât în astfel de procese în materia serviciilor publice legea favorizează statul, ducând procesele rapid şi fără nicio cale de atac la îndemâna cetăţeanului departe de domiciliul acestuia, dar foarte aproape de sediul entităţii de stat, protejându-se statul.

15. Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu contravin normelor constituţionale invocate în susţinerea ei.

16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

17. Guvernul apreciază că susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate sunt neîntemeiate. Potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt cele prevăzute numai prin lege. În temeiul acestui mandat constituţional, legiuitorul are competenţa de a adopta reglementări cu caracter general sau cu caracter special, derogatoriu, cu aplicabilitate la anumite situaţii, în mod egal, pentru toţi cei interesaţi în exercitarea aceloraşi categorii de drepturi sau în îndeplinirea aceloraşi categorii de obligaţii.

18. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate, transmis în dosarele Curţii Constituţionale nr. 425D/2014 şi nr. 569D/2014 şi reţinut în deciziile nr. 594 din 21 octombrie 2014 şi nr. 569 din 16 octombrie 2014.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu următorul conţinut: „Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent”.

22. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 privind statul de drept, art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum se interpretează prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, şi art. 47 alin. (1) teza a două privind obligaţia statului de a asigura cetăţenilor un nivel de trai decent din Legea fundamentală. De asemenea, se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 20 mai 2008 pronunţată în Cauza Santos Pinto împotriva Portugaliei, Hotărârea din 18 decembrie 2008 pronunţată în Cauza Unedic împotriva Franţei şi Hotărârea din 20 ianuarie 2009 pronunţată în Cauza Katz împotriva României.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că asupra constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate s-a mai pronunţat în raport de critici şi prevederi constituţionale similare, respectiv prin Decizia nr. 331 din 12 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 11 iulie 2014, Decizia nr. 569 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 16 decembrie 2014, sau Decizia nr. 594 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2015, prin care a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

24. Curtea a reţinut că, potrivit prevederilor art. 132 din Codul de procedură civilă, când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent. Asupra excepţiei de necompetenţă instanţa se pronunţă înainte de a se aborda fondul litigiului şi înainte de a se soluţiona alte excepţii, după caz, printr-o încheiere, dacă se declară competentă, sau printr-o hotărâre, dacă instanţa se declară necompetentă. Textul de lege criticat de autoarea excepţiei, respectiv art. 132 alin, (3) din Codul de procedură civilă, are în vedere cea de-a două ipoteză, şi anume admiterea excepţiei de necompetenţă şi, implicit, declinarea competenţei instanţei de judecată, situaţie în care hotărârea nu mai este supusă niciunei căi de atac.

25. Curtea a mai constatat că procedura instituită prin art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă nu priveşte judecarea pe fond a cauzei, ci se referă la soluţionarea unui incident procedural, de stabilire a instanţei competente să judece litigiul, singurul motiv pe care instanţa îl poate reţine în hotărârea de declinare fiind propria necompetenţă materială sau teritorială, drept care nu a putut reţine contrarietatea normei legale criticate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Constituţie.

26. Intenţia legiuitorului prin adoptarea prevederilor de lege criticate a fost aceea de a se asigura celeritatea judecării cauzelor, prin împiedicarea tergiversării lor ca urmare a exercitării abuzive a căii de atac a recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti de declinare a competenţei, raţiunea eliminării căii de atac a recursului împotriva hotărârii de declinare a competenţei fiind aceea de a permite ajungerea cauzei într-un timp cât mai scurt în faţa instanţei competente să soluţioneze litigiul dedus judecăţii. Curtea a mai reţinut, de asemenea, că hotărârea instanţei de declinare a competenţei este rezultatul unui act de administrare a justiţiei prin care se urmăreşte desfăşurarea în condiţii de legalitate a procesului, de care beneficiază toate părţile, indiferent de calitatea lor procesuală, având în vedere că, potrivit art. 174 alin. (2) şi art. 176 pct. 3 din Codul de procedură civilă, actele de procedură efectuate de instanţa necompetentă sunt nule.

27. De altfel, Curtea a mai reţinut că, potrivit art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de acestea, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei”, iar potrivit art. 483 alin. (1) din acelaşi cod, „Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apei, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului* Prin urmare, sunt supuse recursului acele hotărâri judecătoreşti expres prevăzute de lege, iar o hotărâre judecătorească poate fi atacată numai cu acele căi de atac care sunt prevăzute de lege. Mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia presupun şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, legiuitorul, în virtutea rolului său constituţional consacrat de art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Legea fundamentală, putând stabili, prin lege, procedura de judecată. Totodată, art. 129 din Constituţie prevede posibilitatea exercitării căilor de atac în condiţiile legii, ceea ce nu implică obligativitatea stabilirii unor căi de atac împotriva tuturor actelor îndeplinite de judecător în cursul procesului, ci libera exercitare de către părţile interesate şi Ministerul Public a căilor de atac prevăzute de lege.

28. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Filofteia Ciobanu, în Dosarul nr. 30.772/197/2014 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 478

din 30 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, În redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum

si a unor acte normative conexe

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gabriel Gheorghe în Dosarul nr. 44.442/281/2014 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.307D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, faţă de Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, prin care Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, pune concluzii de respingere a excepţiei ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 6 august 2015, pronunţată în Dosarul nr. 44.442/281/2014, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gabriel Gheorghe într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prin înlăturarea controlului judecătoresc asupra începerii executării silite s-a conferit executorului judecătoresc competenţa de a decide cu privire la legalitatea şi temeinicia cererii de executare silită, activitatea ce constituie atributul instanţei de judecată. Executorii judecătoreşti nu fac parte din puterea judecătorească, aflându-se sub controlul Ministerului Justiţiei, astfel că se încalcă principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, precum şi prevederile referitoare la justiţie, care se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

6. Se mai menţionează şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 458 din 31 martie 2009 ale cărei considerente subzistă şi în cazul modificărilor aduse dispoziţiei legale criticate prin Legea nr. 138/2014.

7. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 666 - încuviinţarea executării silite din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015. Ulterior, textul de lege criticat a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016.

13. Având în vedere că textul de lege criticat în redactarea anterioară modificării prezentate a fost incident în litigiul în soluţionarea căruia a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate şi ţinând seama de cele statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora sintagma „în vigoare” cuprinsă în art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a analiza dispoziţiile legale criticate în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016, care au următorul cuprins:

„(1) Cererea de executare silită se soluţionează în maximum 3 zile de la înregistrarea ei.

(2) Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

(3) încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 657 alin. (1), arătarea Udului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

(4) încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

(5) Executorul judecătoresc va respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau, după caz; înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. Înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu este învestit cu formulă executorie;

4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot duce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(6) încheierea prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite poate fi supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare, în condiţiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de executare.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei puterilor în stat, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil astfel cum se interpretează, în temeiul art. 20, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 126 alin. (1) potrivit cărora ,,Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă şi a constatat că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale. Curtea a statuat că nu este de competenţa executorului judecătoresc să dispună el însuşi executarea titlului executoriu, acesta putând efectua numai acte de executare în cadrul procedurii declanşate de către o instanţă judecătorească. În acelaşi timp, Curtea a subliniat că intervenţia instanţei judecătoreşti nu se poate realiza ex post, pe calea soluţionării unei eventuale contestaţii la executare, conform art. 712 din Codul de procedură civilă, întrucât hotărârea acesteia nu poate nici înlătura şi nici acoperi viciul de neconstituţionalitate al actului care a declanşat executarea silită ca fază a procesului civil, respectiv caracterul său extrajudiciar. Curtea a reţinut, totodată, că executorul judecătoresc, deşi îndeplineşte un serviciu public, îl reprezintă pe creditor în raportul execuţional care s-a născut între creditor şi debitor, fiind, practic, un agent al acestuia; de altfel, onorariul său, parte a cheltuielilor de executare, chiar dacă, în final, cade în sarcina debitorului, este avansat de creditor.

16. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că executorul judecătoresc nu face parte din autoritatea judecătorească, iar activitatea sa, potrivit art. 4 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2000, se află sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei. Mai mult, acesta nu dispune de imperium - atribut care caracterizează numai judecătorul - pentru a da o hotărâre în baza căreia se dispune declanşarea executării silite, respectiv încheierea de încuviinţare a executării silite, şi nu beneficiază de atributele de imparţialitate şi de independenţă specifice numai instanţelor judecătoreşti.

17. În consecinţă, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, Curtea a constatat că prevederile art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea criticată şi în prezenta cauză, încalcă dispoziţiile art. 21 alin. (3) şi art. 124 din Constituţie, prin prisma faptului că începerea/declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, astfel că nu sunt respectate exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii, înfăptuirea justiţiei fiind „delegată” executorului judecătoresc, precum şi cele ale art. 147 alin, (4) din Constituţie, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curţii Constituţionale nr. 458 din 31 martie 2009, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 459/2006, care reglementau o soluţie legislativă similară, ignorând exigenţele constituţionale stabilite prin aceasta. De asemenea, Curtea a constatat că soluţia legislativă contravine şi dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 126 alin. (1) din Constituţie, prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti.

18. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Având în vedere că prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată anterior pronunţării şi publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de admitere mai sus citate, soluţia ce urmează să fie pronunţată în cauza de faţă este cea de respingere a excepţiei ca devenită inadmisibilă.

19. Potrivit jurisprudenţei Curţii, reprezentată, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 9 martie 2015, paragraful 18, în temeiul Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, conform art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă. De asemenea, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, paragraful 28, a statuat cu privire la efectele pe care această decizie le produce în privinţa instanţelor de judecată şi a legiuitorului. Totodată, Curtea observă că, ulterior pronunţării Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015, textul de lege criticat a fost pus de acord cu dispoziţiile Constituţiei a căror nesocotire a fost constatată prin decizia de admitere mai sus citată. Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016, s-a stabilit că executorul judecătoresc înregistrează cererea de executare, dar va solicita încuviinţarea acesteia de către instanţa judecătorească de executare.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, excepţie ridicată de Gabriel Gheorghe în Dosarul nr. 44.442/281/2014 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi întabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi întabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrarea din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, sau în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 1,020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Benjamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 646.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier

 

Având în vedere dispoziţiile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatului de aprobare nr. 40.303 din data de 2 septembrie 2016 emis de către Direcţia generală de supraveghere şi control şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin;

Art. I.- Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 28 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier şi invitaţie

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă modelele utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier şi invitaţie.

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin,”

3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 6 se introduce o anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Procesele-verbale şi procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, înseriate şi numerotate sub supravegherea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - SA, se utilizează până la epuizarea stocului existent.

Art. III. - Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin direcţia de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

Bucureşti, 5 septembrie 2016.

Nr. 335.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 141/2013)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Siglă

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ONIN

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria ONJN/B nr.

 

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi, ziua .................... luna ................................................... anul ...................., în ..................................................

 

A. Subsemnaţii, .................................................., având funcţia de .................................................., la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. .................................................. şi a ordinelor de serviciu nr. .................................................., am efectuat un control la:

A1. Persoana fizică .................................................., având domiciliul stabil în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., telefon .................................................., legitimată cu ........ seria ......., nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de ............................. CNP ..................................................

A2. Persoana juridică .................................................., cu sediul în ................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) ..................................................,  J..../...../.............,  C.U.I. .................................................., reprezentat de (numele şi prenumele) ..................................................,, ocupaţia .................................................., locul de muncă .................................................., domiciliat(ă) în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., legitimată cu ........ seria ......., nr. .................................................., CNP ..................................................

 

B. Locul de desfăşurare a controlului

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

C. Obiectivele controlului

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

D. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar

.............................................................................................................................................................

 

Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoana prevăzută la A1 sau A2 nu are de făcut/are de făcut următoarele obiecţiuni:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia , din care un exemplar a fost înmânat reprezentantului operatorului economic.

 

Inspectori,

Operator economic/Persoana fizică,

Martor,

..................................................

..................................................

..................................................

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Siglă

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ONIN

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria ONJN/B nr.

 

 

 

 

 

 

 

Inspectori,

Operator economic/Persoana fizică,

Martor,

..................................................

..................................................

..................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 141/2013)

 

- FATĂ -

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Încheiat astăzi, ziua .................... luna ................................................... anul ...................., în ..................................................

A. Subsemnaţii, .................................................., având funcţia de .................................................., la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. .................................................. şi a ordinelor de serviciu nr. ..................................................,  în urma controlului efectuat în ziua .................... luna ................................................... anul ...................., ora ...................., la:

A. Subsemnaţii, .................................................., având funcţia de .................................................., la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. .................................................. şi a ordinelor de serviciu nr. .................................................., am efectuat un control la:

A1. Persoana fizică .................................................., având domiciliul stabil în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., telefon .................................................., legitimată cu ........ seria ......., nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de ............................., CNP ..................................................

A2. Persoana juridică .................................................., cu sediul în ................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) ..................................................,  J..../...../.............,  C.U.I. ..................................................,

am constatat:*

La data(ele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

1. .............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Inspectori,

Contravenient,

Martor,

..................................................

..................................................

..................................................


* În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, acestea constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

- VERSO –

 

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:

1. art. ....... alin ....... lit. ....... din ............................... şi se sancţionează conf. art. alin lit. din cu amendă în sumă de ............................... lei;

2. art. ....... alin ....... lit. ....... din ............................... şi se sancţionează conf. art. alin lit. din cu amendă în sumă de ............................... lei;

3. art. ....... alin ....... lit. ....... din ............................... şi se sancţionează conf. art. alin lit. din cu amendă în sumă de ............................... lei;

în sumă totală de ............................... lei.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

 

B1. Persoana fizică ...................................................,  având domiciliul stabil în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., telefon .................................................., legitimată cu ........ seria ......., nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de ............................., CNP ..................................................

A2. Persoana juridică .................................................., cu sediul în ................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) ..................................................,  J..../...../.............,  C.U.I. .................................................., reprezentată de (numele şi prenumele) .................................................., ocupaţia .................................................., locul de muncă .................................................., domiciliat(ă) în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., legitimată cu ........ seria ......., nr. .................................................., CNP ..................................................

. Contravenientul nu este de faţă [ ]/refuză [ ]/nu poate semna [ ], împrejurarea fiind confirmată de martorul (nume, prenume)

 

domiciliat(ă) în str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., legitimat(ă) cu ........ seria ......., nr. .................................................., CNP ..................................................

Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Alte menţiuni:

Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat cunoştinţă de faptul că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

În conformitate cu art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ............................... lei.

Suma totală de ............................... lei reprezentând amenda contravenţională a fost achitată cu chitanţa seria ...... nr. ................ din data de ................. sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ....... deschis la ...............................

C. În conformitate cu art. alin lit. din , se confiscă contravenientului următoarele bunuri:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Pentru fapta de la pct.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificare

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Bunurile confiscate sunt în proprietatea

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplar a fost înmânat astăzi, ...................................................., sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii şi a încheierii, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Inspectori,

Contravenient,

Martor,

..................................................

..................................................

..................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 141/2013)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Siglă

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ONIN

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria ONJN/B nr.

 

INVITAŢIE

 

Încheiat astăzi, ziua .................... luna ................................................... anul ...................., în ..................................................

 

 

 

Domnului (Doamnei) ..................................................., reprezentant al ..................................................., cu sediul în ..................................................., str. .................................................. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) .................................................., telefon .................................................., înmatriculată la O.N.R.C. sub nr. J /..../..../................. , C.U.I .................................................., cod CAEN .................................................., ramura de activitate ..................................................,

În vederea clarificării unor aspecte legate de verificările în curs la operatorul economic mai sus menţionat,

Subsemnaţii, .................................................., având funcţia de .................................................., la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. .................................................. şi a ordinelor de serviciu nr. .................................................. vă invită la sediul/biroul nostru din str. .................................................., nr. localitatea .................................................., judeţul/sectorul .................................................., telefon .................................................., în ziua de ........................ ora ........................ .

Cu această ocazie, veţi prezenta următoarele:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Neprezentarea în condiţiile de mai sus atrage sancţionarea dumneavoastră, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

Inspectori,

Operator economic/Persoana fizică,

..................................................

..................................................

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Siglă

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ONIN

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria ONJN/B nr.

 

 

 

 

Inspectori,

Operator economic/Persoana fizică,

..................................................

..................................................

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.583 din 16 august 2016 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

în baza prevederilor:

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului nr. 1.122/2009 al Consiliului (CE) din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1,306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2016/761 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

- Acordul de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26431(ANSVSA)/59285(AMPNDR) din 12 iulie 2012 pentru implementarea Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă sistemul de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor-pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sancţiunile se aplică cererilor de plată depuse în anul 2015 care au fost amendate prin Clauzele de revizuire prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări.

Art. 2. - Prevederile anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.438/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 continuă să se aplice pentru cererile de ajutor/plată depuse anterior datei de 1 ianuarie 2015.

Art. 3. - Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte obligaţiile în materie de ecocondiţionalitate ale fermierilor în temeiul art. 91, 92 şi 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.828/2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu”, prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 905.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.