MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 717/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

644. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

645. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.130. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii

 

5.077. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

5.078. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Valentin Marian Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

Societatea ROMAERO - S.A.

Bd. Ficusului nr. 44, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 1576401

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

84.880

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

79.889

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

161

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

4.449

 

2

 

Venituri financiare

5

4.991

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

83.787

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

72.187

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

26.479

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.070

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

47.168

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

34.799

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

31.792

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.007

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.541

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

384

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7.444

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

-3.530

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

11.600

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.093

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

175

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

918

 

1

 

Rezerve legale

25

46

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

872

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

15.758

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

866

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

15.758

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

700

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

789

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.528

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.358

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

101

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

1.151

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

987

 

8

 

Plăţi restante

55

32.305

 

9

 

Creanţe restante

56

3.969

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Valentin Marian Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S A.

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1

C.I.F.RO 4282451

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.100,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.078,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

22,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.933,65

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.917,15

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.143,24

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

185,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.249,48

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.206,81

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.186,81

 

 

 

C2

bonusuri

14

20,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

445,40

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

597,27

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

339,43

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

16,50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

166,35

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

28,54

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

137,82

 

1

 

Rezerve legale

25

6,89

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

39,67

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91,26

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

45,63

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

31,11

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

14,52

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

45,63

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

390,06

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

91,26

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

60

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

60

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.065,01

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.037,23

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

84,63

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

967,38

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

339,41

 

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.559/AC din 7 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 2/221/CD din 18 aprilie 2016, Decizia SEA nr. 20 din 5 aprilie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.340 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 1.130.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

(4) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma repartizării computerizate pot fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.

(5) La înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competente

(6) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.

Art. 4. - (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

(5) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.

(7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 5.077.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

3 februarie 2017

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2017

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 mai 2017

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

5 mai 2017

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2017

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11-31 mai 2017

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

14 iunie 2017

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

16 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VII l-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

2 iulie 2017

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice

3 iulie 2017

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta

3-5 iulie 2017

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

18-19 mai 2017

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

22-23 mai 2017

Înscrierea pentru probele de aptitudini

24-27 mai 2017

Desfăşurarea probelor de aptitudini

29 mai 2017

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2017

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

14 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată

1 iulie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

3 iulie 2017

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

4 iulie 2017

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

18-19 mai 2017

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2017

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24-27 mai 2017

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

29 mai 2017

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2017

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

1-2 iunie 2017

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie 2017

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

12 mai 2017

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

16 iunie 2017

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

6-7 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată

6-8 iulie 2017

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia informatică centralizată

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

3-6 iulie 2017

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3-6 iulie 2017

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

4-7 iulie 2017

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată

8 iulie 2017

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

9 iulie 2017

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată

10 iulie 2017

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

11 iulie 2017

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată

12 iulie 2017

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

13 iulie 2017

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13 iulie 2017

Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

13-17 iulie 2017

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

18 iulie 2017

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

19-21 iulie 2017

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate

A două etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

24 iulie 2017

Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

4 septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

5-6 septembrie 2017

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4-7 septembrie 2017

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

8 septembrie 2017

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată

11 septembrie 2017

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

5 mai 2017

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

3 iulie 2017

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

18-19 iulie 2017

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

19-21 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

 

ANEXA Nr. 2

 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

 

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

30 ianuarie - 3 februarie 2017

- Desfăşurarea probei practice:

6-7 februarie 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

8 februarie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

9 februarie 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

10 februarie 2017

- Susţinerea proiectului:

13-14 februarie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

15 februarie 2017

 

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:

 

- Înscrierea candidaţilor:

10-12 mai 2017

- Desfăşurarea probelor de examen:

15-16 mai 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

17 mai 2017

 

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

22 mai - 26 mai 2017

- Desfăşurarea probelor de examen:

29 mai -1 iunie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

2 iunie 2017

 

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar-maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

1-23 iunie 2017

- Desfăşurarea probei practice:

10-12 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba practică:

12 iulie2017

- Desfăşurarea probei scrise:

13-14 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

14 iulie 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

14 iulie 2017

- Susţinerea proiectului:

15-20 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

21 iulie 2017

 

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

12—30 iunie 2017

- Desfăşurarea probei practice:

15—16 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba practică:

16 iulie 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

17 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

17 iulie 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

17 iulie 2017

- Susţinerea proiectului:

18—20 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

21 iulie 2017

 

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

3--7 iulie 2017

- Desfăşurarea probei practice:

10—11 iulie 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

12 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

13 iulie 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

14 iulie 2017

- Susţinerea proiectului:

17-18 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

19 iulie 2017

 

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie - iulie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

29 iunie -2 iulie 201

- Desfăşurarea probei practice:

3 -6 iulie 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

7 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

8 iulie 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

8-9 iulie 2017

- Desfăşurarea probei orale/proiectului de absolvire:

10-12 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

13 iulie 2017

 

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

17-21 iulie 2017

- Desfăşurarea probelor de examen:

24 iulie -27 iulie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

28 iulie 2017

 

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiţiei, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august:

 

- Înscrierea candidaţilor:

26-28 iulie 2017

- Desfăşurarea probei practice:

31 iulie - 9 august 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

11 august 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

18 august 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

18 august 2017

- Susţinerea proiectului:

21-26 august 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

29 august 2017

 

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august:

 

- Înscrierea candidaţilor:

7-11 august 2017

- Desfăşurarea probei practice:

16-17 august 2017

- Desfăşurarea probei scrise:

18 august 2017

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă:

21 august 2017

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:

21 august 2017

- Susţinerea proiectului:

22-23 august 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

24 august 2017

 

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea septembrie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

1-5 septembrie 2017

- Desfăşurarea probelor de examen:

6-7 septembrie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

8 septembrie 2017

 

Art. 12. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea septembrie:

 

- Înscrierea candidaţilor:

1-5 septembrie 2017

- Desfăşurarea probelor de examen:

6-7 septembrie 2017

- Afişarea rezultatelor finale:

8 septembrie 2017

 

Art. 13. - Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 14. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 5.078.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.