MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 718/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.896. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN- INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

 

4.947/899/2.018/1.840/906. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 39 din 21 iulie 2016 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional

şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzut la art. 1 în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii;

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 341/2014 privind desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 195 din 20 martie 2014, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Mihai Busuioc,

secretar general

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 1.896.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea organismului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Adresa: şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.: +40(21) 255.25.81, fax: +40(21) 255.00.62, email: urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CE117065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Domenii de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1) Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate (coşuri)

Sistem 2+

EN 416-1:2009

EN 621:2010

EN 777-1:2009

EN 777-2:2009

EN 777-3:2009

EN 777-4:2009

EN 778:2010

EN 1020:2010

EN 1319:2010

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1806:2007

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858+A1:2011

EN 12446:2011

EN 13063-1 +A1:2007

EN 13063-2+A1 ;2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

EN 14471+A1:2015

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

96/580/CE

Pereţi-cortină (1/1):

. Ansambluri pentru pereţi-cortină (ca pereţi exteriori supuşi reglementărilor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP art. 46

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15382:2013

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca strat de protecţie (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1:2005

EN 13254:2000

EN 13254:2000/A1:2005

EN 13254:2000/AC:2003

EN 13255:2000

EN 13255:2000/A1:2005

EN 13255:2000/AC:2003

EN 13256:2000

EN 13256:2000/A1:2005

EN 13256:2000/AC:2003

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC;2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru drenaj şi/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

 

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15381:2008

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (la poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1+A1:2011

EN 14229:2011

EN 14250:2010

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986+A1:2015

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 2+

EN 13986+A1:2015

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (2/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptuşite (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986+A1:2015

CP

97/555/CE

Tipuri de ciment, var de construcţii şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

Lianţi hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13282+1:2013

EN 15368+A1:2010

CPF

97/555/CE

Tipuri de ciment, var de construcţii şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri nestinse

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru Imbricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/638/CE

Dispozitive de fixare pentru produse din lemn pentru construcţii (1/1): Plăci de forfecare, piese de legătură din plăci dinţate, plăci perforate fixate cu cuie, plăci cu cuie - plăci de forfecare (pentru produse din lemn pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 14545:2009

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Produse pentru şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13813:2002

EN 14016-1:2004

EN 13454-1:2005

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Pardoseli elastice şi textile îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente, omogene şi eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri - îmbrăcăminţi de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic şi de cauciuc (îmbrăcăminţi de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14904:2006

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2007

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

Sistem 1

EN 1340:2004

EN 1340:2004/AC:2006

EN 12057:2005

EN 12058:2005

EN 13748-1:2004

EN 13748-1:2004/A1:2005

EN 13748-1:2004/AC:2005

EN 14342+A1:2013

EN 14411:2012

CP

98/436/CE

învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

Lucarne (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1873:2006

EN 14963:2007

CP

98/436/CE

învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6)

Plafoniere (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (3/5):

învelitori rolă. Căptuşeli de plafoane (ca finisaje interioare ale pereţilor sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14716:2004

EN 15102+A1:2011

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 438-7:2005

EN 15102+A1:2011

EN 14509:2013

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Dale (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14411:2012

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Şindrile. Plăci de protecţie (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13245-2:2008

EN 13245-2:2008/AC:2010

EN 14915:2013

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/Profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foale, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice. Produse metalice finite cum ar fi: grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii)

Sistem 2+

EN 1090-1+A1:2011

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (3/4):

Materiale de sudură (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 13479:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

Elemente de asamblare în construcţii . Piese de legătură: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

 

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1.2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (Ia clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (pentru drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC :2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450;2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

, Amestecuri bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2;20067AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

 

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări

supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia

drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2013

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţa (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Produse hidroizolante şi ansamble de produse pentru calea de rulare a podurilor (utilizate pentru tabliere de poduri)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

CPF

 

. Membrane de etanşare a acoperişurilor

 

EN 13956:2013

 

 

(utilizate la clădiri)

 

 

 

99/90/CE

Membrane (1/3):

Sistem 2+

EN 13967:2012

CPF

 

. Membrane de etanşare

 

EN 13969:2004

 

 

(utilizate la clădiri)

 

EN 13969;2004/A1:2006

 

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):

. Produse pentru izolare termică, produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate în situ (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162:2012

EN 13163:2012

EN 13164:2012

EN 13165:2012

EN 13166:2012

EN 13167:2012

EN 13168:2012

EN 13169:2012

EN 13170:2012

EN 13171:2012

EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

EN 14303+A1:2013

EN 14933:2008

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) (pentru aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe trasee de evacuare)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/AC:2008

EN 12602+A1:2013

EN 12839:2012

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13225:2013

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2+A1:2012

EN 15037-3 +A12012

EN 15037-4 +A1:2013

EN 15050+A1:2012

EN 15258:2009

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2+A1:2012

EN 934-3+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (2/2):

, Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (2/2):

Adezivi pentru faţade placate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 12004 +A1:2012

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Panouri de sticlă plană şi curbată (pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 572-9:2004

EN 1036-2:2008

EN 1096-4:2004

EN 1279-5+A2:2010

EN 1748-1-2:2004

EN 1748-2-2:2004

EN 1863-2:2004

EN 12150-2.2004

EN 12337-2:2004

EN 13024-2:2004

EN 14178-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 14321-2:2005

EN 14449:2005

EN 14449:2005/AC:2005

EN 15682-2:2013

EN 15683-2:2014

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6)

Elemente de sticlă izolatoare (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţa la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A2:2010

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6)

Sticlă profilată în U

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6)

Sistem 1

EN 572-9:2004

CP

 

NOTE:

CP - funcţia de certificare produs;

CPF - funcţia de certificare control producţie în fabrică;

art. 46 - organism capabil să desfăşoare activităţi în afara propriilor echipamente de încercare, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea organismului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii. Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Adresa: şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2t Bucureşti, tel: +40(21) 255.25.81, fax: +40(21) 255.00.62, e-mail: urban- incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Domenii de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

96/580/CE

Pereţi-cortină (1/1):

. Ansambluri pentru pereţi-cortină (ca pereţi exteriori supuşi reglementărilor privind comportarea la foc)

Sistem 3

EN 13830:2003

LAB (î) LAB (c)

art. 46

96/580/CE

Pereţi-cortină (1/1):

. Ansambluri pentru pereţi-cortină (ca pereţi exteriori care nu sunt supuşi reglementărilor privind comportarea la foc)

Sistem 3

EN 13830:2003

LAB (î) LAB (c) art. 46

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Produse pentru şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 3

EN 13813:2002

EN 14016-1:2004

EN 13454-1:2005

LAB (î)

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6)

Ferestre de acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (î) LAB (c)

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (1/2):

. Produse pentru izolare termică, produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate în situ (pentru orice alte utilizări)

Sistem 3

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A1:2015

EN 13164+A1:2015

EN 13165+A1:2015

EN 13166+A1:2015

EN 13167+A1:2015

EN 13168+A1:2015

EN 13169+A1:2015

EN 13170+A1:2015

EN 13171+A1:2015

EN 14303+A1:2013

EN 14307+A1:2013

LAB (î)

 

 

 

EN 14308+A1:2013

EN 14309+A1:2013

EN 14313+A1:2013

EN 14315-1:2013

EN 14315-2:2013

EN 16069+A1:2015

EN 16069:2013

 

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):

. Produse pentru izolare termică, produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate în situ

(pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A1:2015

EN 13164+A1:2015

EN 13165+A1:2015

EN 13166+A1:2015

EN 13167+A1:2015

EN 13168+A1-.2015

EN 13169+A1:2015

EN 13170+A1:2015

EN 13171+A1:2015

EN 14303+A1:2013

EN 14307+A1:2013

EN 14308+A1:2013

EN 14309+A1:2013

EN 14313+A1:2013

EN 14315-1:2013

EN 14315-2:2013

EN 16069+A1:2015

EN 16069:2013

LAB (î)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Uşi şi porţi cu sau fără feronerie aferentă (pentru alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizări supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolarea şi siguranţa în exploatare, adică nu aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe trasee de evacuare)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (î) LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Ferestre cu sau fără feronerie aferentă (pentru orice alte utilizări)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (î) LAB (c)

99/471/CE

Aparate de încălzit (1/2): Aparate de încălzit (pentru toate utilizările)

Sistem 3

EN 442-1:2015

EN 14037-1:2004

LAB (î)

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (5/6)

Elemente de sticlă termoizolantă (pentru utilizare la aplicaţii de conservare a energiei şi sau de reducere a zgomotelor)

Sistem 3

EN 1279-5+A2:2010

LAB (î) LAB (c)

 

NOTE:

LAB (î) - laborator de încercări, pentru determinări prin încercări;

LAB (c) - laborator de încercări, pentru determinări prin calcul;

art. 46-organism capabil să desfăşoare activităţi în afara propriilor echipamente de încercare, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

 

Specificaţiile tehnice şi încercările de laborator efectuate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa nr. V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

 

Caracteristica esenţială pentru care se aplică standardul

Indicativul standardului

Încercările de laborator efectuate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa nr. V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Reacţia la foc

SR EN ISO 1182:2010

Încercarea la incombustibilitate

SR EN ISO 1716:2010

Determinarea căldurii de ardere superioară

SR EN 13823+A1:2014

Determinarea performanţei de reacţie la foc

SR EN ISO 11925-2:2011

Aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra, încercare cu o singură flacără

Rezistenţa la foc

SR EN 1364-1:2015

Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante, partea 1: Pereţi

SR EN 1364-2:2002

Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii neportante. Partea 2: Plafoane

SR EN 1365-2:2015

Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri

SR EN 1634-1:2014

Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: încercări de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare

SR EN 13501-2+A1:2010

Clasificarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare

Încercări de determinare a absorbţiei zgomotului

SR EN ISO 354:2004

Acustica. Măsurarea absorbţiei acustice în camera de reverberaţie

SR EN ISO 11654:2002

Acustică. Absorbanţi acustici utilizaţi în clădiri. Evaluarea absorbţiei acustice

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Şl CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 4.947 din 17 august 2016

Nr. 2.018 din 23 august 2016

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 899 din 17 august 2016

Nr. 1.840 din 5 septembrie 2016

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 906 din 8 septembrie 2016

 

ORDIN

privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

 

În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) în sensul prezentului ordin, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, după cum urmează:

A. Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică include:

(i) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generic:

(ii) dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentată nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;

(iii) activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);

(iv) dezvoltarea tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:

a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.

B. Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică este modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate şi care conţine cel puţin următoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activităţi de cercetare-dezvoltare, perioada de desfăşurare, tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/ extern), bugetul proiectului cu precizarea explicită a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii şi asimilate salariilor aferente personalului alocat pe proiect, categoria rezultatului, caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului.

(2) Următoarele activităţi nu se încadrează în categoria de activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile:

a) programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;

b) modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;

c) cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;

d) acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;

e) activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;

f) activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;

g) studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;

h) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;

i) activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;

j) servicii administrative şi de asistenţă generală care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii.

Art. 2. - Angajaţii care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat, cuprinse în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;

b) angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;

c) angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă sau echivalentă, conferită de o instituţie acreditată de învăţământ superior din România, sau o diplomă obţinută la absolvirea studiilor universitare de licenţă la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, recunoscută şi echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

d) cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;

e) angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Art. 3. - (1) în cazul persoanelor fizice detaşate care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România, sarcina îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi a respectării prevederilor art. 4 revine plătitorului de venituri/entităţii la care angajatul desfăşoară în România activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.

(2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajaţii detaşaţi în România sunt cele prevăzute pentru angajaţi la art. 2 şi 4 din prezentul ordin.

Art. 4. - Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă sunt:

a) actul constitutiv sau, după caz, documentele de înfiinţare ale angajatorului;

b) organigrama angajatorului cu evidenţierea structurii de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a);

c) copia diplomei de licenţă sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu originalul;

d) document care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică conform prevederilor art. 1 lit. B;

e) copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de detaşare;

f) fişa postului;

g) fişa de pontaj asociată proiectului;

h) documentul în care se evidenţiază componentele aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul respectiv.

Art. 5. - (1) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, numai pentru veniturile obţinute în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în fiecare proiect în parte, în limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul alocat proiectului sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

(2) în situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, în vederea determinării venitului net luat în calculul pentru determinarea impozitului se procedează astfel:

a) se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului;

b) se stabilesc contribuţiile sociale obligatorii datorate/contribuţia individuală la bugetul de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor de contribuţii asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât şi veniturilor scutite de la plata impozitului;

c) venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile supuse impunerii, cât şi veniturile scutite de la plata impozitului, a contribuţiilor sociale obligatorii/contribuţia individuală bugetul de stat datorată potrivit legii aferente/aferentă unei luni, determinate potrivit lit. b);

d) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabileşte proporţional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a).

(3) Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care în cursul aceleiaşi luni contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli:

a) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit prevederilor alin. (2) lit. d);

b) nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;

c) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite.

(4) Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prin încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Art. 6. - Pentru validarea încadrării activităţilor pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autorităţile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experţi înscrişi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal,

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Ministrul finanţelor publice,

Mircea Dumitru

Anca Dana Dragu

 

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Dragoş Nicolae Pîslaru

 

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.