MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 721/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

657. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei .Alternative la detenţie”, la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016

 

659. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

305. - Decizie privind numirea doamnei Mariana Vizoli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

911. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora

 

992. - Ordin al ministrului sănătăţii privind desemnarea comisiei centrale şi comisiilor locale de examen, precum şi stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

1/H. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei „Alternative la detenţie”, la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 5- 7 octombrie 2016, a Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei „Alternative la detenţie”, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 89 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate Direcţiei Naţionale de Probaţiune pe anul 2016, la cap. 61.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”.

(2) Devizul estimativ al acţiunilor menţionate la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Direcţia Naţională de Probaţiune este responsabilă de utilizarea fondurilor aferente organizării evenimentului, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. i pct. 1 şi 4 şi cap. II pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, se aprobă, în scopul participării la activităţile prevăzute la art. 1, invitarea în ţară a unui număr de aproximativ 100 de participanţi, străini şi români.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Adrian Baboi-Stroe,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 657.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei „Alternative la detenţie”, la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016

 

Tip de cheltuială

Limita maximă

Cină oficială

80 lei/persoană

Prânz

100 lei/persoană

Trataţii sub formă de cafea, apă minerală, sucuri

80 lei/persoană

Închiriere săli

20.000 lei/zi

Închiriere echipament tehnic

4.000 lei/zi

Materiale informative şi promoţionale

12.000 lei

Interpretariat

10.000 lei

Cadouri participanţi

240 lei/persoană

Cheltuieli aranjamente florale

1.000 lei/aranjament

Alte cheltuieli de protocol (vizite turistice, spectacole)

40 lei/participant

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei „Alternative la detenţie”, la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016

 

Activitate

Suma - lei -

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii/cină oficială pentru aproximativ 100 de persoane (străini şi români):

- cină oficială pentru aproximativ 100 de participanţi x 80 lei/persoană = 8.000 lei

- prânz pentru aproximativ 100 de participanţi x 100 lei/persoană = 10.000 lei

- trataţii sub formă de cafea, apă minerală, sucuri pentru aproximativ 100 de participanţi x 80 lei/persoană = 8.000 lei

26.000

Cheltuieli închiriere săli şi echipament tehnic

- închiriere săli: 1 zi x 20.000 lei = 20.000 lei;

- închiriere echipament tehnic: 1 zi x 4.000 lei = 4.000 lei

24.000

Cheltuieli materiale informative şi promoţionale pentru Adunarea generală a Confederaţiei Europene de Probaţiune (mape, pixuri, ecusoane, invitaţii etc.) pentru aproximativ 100 de participanţi x 120 lei = 12.000 lei

12.000

Traduceri, interpretariat x 3 zile - 10.000 lei

10.000

Cadouri participanţi - aproximativ 50 persoane x 240 lei/cadou = 12.000 lei

12.000

Cheltuieli aranjamente florale pentru sălile de conferinţă - 1.000 lei

1.000

Alte cheltuieli de protocol (vizite turistice, spectacole) - 4.000 lei

4.000

TOTAL CHELTUIELI

89.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează.

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: RO 11054537

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

903.952,06

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

898.752,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

5.200,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

900.952.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

889 579,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

495.269,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6467,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

295 719.00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

232.658,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

223,451,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

9.207,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.807,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

596.00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

59.658,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

92.124,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

11.373,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.000,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

150.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2.850,00

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

76.000,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

76.000,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.623

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6.423

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.004.01

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.899,10

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

139,93

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996.68

 

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

401.000,00

 

 

 

din care, principal

55 bis

235.400.00

 

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

388.680.00

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mariana Vizoli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

Având în vedere Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 10.583 din 16 septembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5781 din 16 septembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mariana Vizoli se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 305.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 127.245 din 16 septembrie 2016,

în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte;

- Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, în special art. 219 alin. (1) coroborat cu art. 228;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special art. 106 alineatul (5), cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. 1. - (1) Prezentul ordin aprobă ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, precum şi modul de acordare a acestora, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612.

(2) Se acordă ajutoare solicitanţilor eligibili care îşi reduc livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, denumită în continuare perioadă de reducere, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul precedent, denumită în continuare perioadă de referinţă.

(3) în sensul prezentului ordin, solicitanţi eligibili înseamnă producătorii de lapte care au livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în luna iulie 2016.

Art. 2. - (1) Ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă sunt stabilite la 14 euro/100 kg de lapte de vacă pentru volumul care corespunde diferenţei dintre laptele de vacă livrat în cursul perioadei de referinţă şi laptele de vacă livrat în cursul perioadei de reducere.

(2) Pentru fiecare solicitant eligibil, ajutorul prevăzut la alin. (1) acoperă o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă mai mare de 1.500 kg, dar care nu depăşeşte 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă.

(3) în cazul în care cantitatea de reducere a livrărilor de lapte este mai mare de 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă, solicitantul eligibil poate primi ajutor pentru o cantitate autorizată de reducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă.

Art. 3. - Pentru obţinerea ajutorului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitanţii eligibili depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul/sediul social cererea de ajutor însoţită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) copii ale contractelor de livrare a laptelui de vacă cu prim-cumpărătorii, valabil la data depunerii cererii de ajutor, precum şi pentru perioada de reducere în cauză;

e) pentru livrările efectuate în perioada de referinţă în cauză şi în luna iulie 2016, copii ale documentelor fiscale care atestă livrările, respectiv facturi, file din carnetul de comercializare.

Art. 4. - (1) Perioadele de reducere, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1612, sunt:

a) prima perioadă de reducere: octombrie, noiembrie şi decembrie 2016;

b) a două perioadă de reducere: noiembrie şi decembrie 2016 şi ianuarie 2017;

c) a treia perioadă de reducere: decembrie 2016, ianuarie şi februarie 2017;

d) a patra perioadă de reducere: ianuarie, februarie şi martie 2017.

(2) Perioadele pentru depunerea cererilor de ajutor sunt următoarele:

a) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), de la data publicării prezentului ordin până în data de 21 septembrie 2016, ora 13;

b) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b). de la data de 1 octombrie până în data de 12 octombrie 2016, ora 13;

c) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), de la data de 31 octombrie până în data de 9 noiembrie 2016, ora 13;

d) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), de la data de 28 noiembrie până în data de 7 decembrie 2016, ora 13.

(3) Solicitanţii eligibili pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei singure perioade de reducere, cu excepţia solicitanţilor care au depus o cerere pentru prima perioadă şi care pot depune o cerere şi pentru cea de-a patra perioadă.

Art. 5. - (1) După verificarea cererilor de ajutor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) transmite cantităţile de lapte livrate admisibile la Comisia Europeană.

(2) Comisia Europeană stabileşte, în funcţie de cantităţile menţionate la alin. (1), dacă acestea se încadrează în volumul total maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1612, iar în cazul depăşirii acestuia, Comisia Europeană stabileşte un coeficient de atribuire pentru perioada de reducere în cauză, care se va aplica la fiecare cerere de ajutor.

(3) După aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), APIA autorizează cantităţile solicitate şi comunică fiecărui solicitant a cărui cerere a fost declarată admisibilă şi plauzibilă cantitatea de reducere autorizată, în termen de 7 zile lucrătoare de la termenele-limită prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 6. - (1) Pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitanţii eligibili cărora li s-au acordat autorizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) depun cererea de plată la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea de ajutor prevăzută la art. 3, însoţită de copii ale documentelor fiscale care atestă livrările către prim-cumpărători în perioada de reducere, respectiv facturi, file din carnetul de comercializare.

(2) Cererea de plată prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de reducere în cauză, aşa cum este definită la art. 4 alin. (1).

Art. 7. - (1) în perioada cuprinsă între depunerea cererii de plată şi plata ajutoarelor, APIA verifică dacă reducerea livrărilor de lapte de vacă s-a realizat în condiţiile prezentului ordin şi întocmeşte în acest sens un proces-verbal care se adaugă la documentaţia fiecărei cereri de ajutor.

(2) în termen de maximum 90 de zile după încheierea perioadei de reducere în cauză şi realizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), se efectuează plata ajutoarelor.

Art. 8. - (1) în cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă este mai mare decât cantitatea care rezultă din aplicarea art. 5 alin. (2), cuantumul ajutorului corespunde cantităţii autorizate.

(2) în cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă:

a) 80% sau mai mult din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului corespunde reducerii efective a livrărilor de lapte de vacă, cu condiţia să nu fie depăşită cantitatea autorizată;

b) 50% sau mai mult, dar mai puţin de 80% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulţeşte cu un coeficient de 0,8;

c) 20% sau mai mult, dar mai puţin de 50% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulţeşte cu un coeficient de 0,5;

d) mai puţin de 20% din cantitatea autorizată, nu se plăteşte ni ci un ajutor.

Art. 9. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularele de cerere prevăzute la art. 3 şi 6, procedurile detaliate de verificare a cererilor şi a solicitanţilor eligibili, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Modelul cererilor este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al instituţiei.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele locale/judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 septembrie 2016.

Nr. 911.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind desemnarea comisiei centrale şi comisiilor locale de examen, precum şi stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. VW 3.418 din 5 septembrie 2016,

având în vedere prevederile art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează comisia centrală şi comisiile locale de organizare şi desfăşurare, în perioada 18-31 octombrie 2016, a examenului naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, după cum urmează:

 

I. Comisia centrală de examen

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Cristian Vlădescu, directorul general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Membri:

- prof. univ. dr. Zaharia Constantin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

- prof. univ. dr. Berteanu Mihai, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

- prof. univ. dr. Pâslaru Liliana Livia, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti

- conf. univ. dr. Cucu Alexandra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

- lector univ. dr. Culman Mirela Ioana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”, Bucureşti

- asist. univ. dr. Petrescu Ioana, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

- asist. univ. dr. Dumitru Luminiţa Violeta, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

- asist. univ. dr. Zetu Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. C. Paulescu”, Bucureşti

- dr. Călin Cristian, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti

- Timofte Mircea Nicuşor, Ministerul Sănătăţii

- Baraitaru Andreea, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

- Spatariu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- Simulescu Lioara, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Observator:

- Huşanu Viorel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

II. Comisiile locale de examen pentru Balneo-fizioterapie

1. Comisia locală Bucureşti

Preşedinte:

- şef de lucrări dr. Dinu Horaţiu, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

Membri:

- şef de lucrări dr. Iliescu Alina Nela, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

- biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

- Ciucu Cristina, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

Observator:

- Vochin Eugenia, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

2. Comisia locală Cluj-Napoca

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Onac Ioan, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Membri:

- şef de lucrări dr. Irsay László, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

 

- asist. univ. dr. Dogaru Gabriela, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

 

- Bărnuţiu Monica, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. univ. dr. Dogaru Gabriela, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Observator:

- Bârlean Ovidiu, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

3. Comisia locală Craiova

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Bighea Adrian Costin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Membri:

- şef de lucrări dr. Patru Simona, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- asist. univ. dr. Caimac Visarion Dănuţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- Badea Bogdan, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- şef de lucrări dr. Pătru Simona, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator:

- Ionescu Ileana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

4. Comisia locală Iaşi

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Stratulat Ioan Sorin, Spitalul Clinic CF, Iaşi

Membri:

- dr. Pădure Diana, Spitalul Clinic CF, Iaşi - dr. Cuibaru Irina, Spitalul Clinic CF, Iaşi

 

- Grădinariu Anişoara, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- dr. Pădure Diana, Spitalul Clinic CF, Iaşi

Observator:

- Bârzu Mariana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

5. Comisia locală Sibiu

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Popa Florina Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Membri:

- dr. Diaconu Cosmina, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- Grusea Valeria, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator:

- Goia Gheorghiţa, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

III. Comisiile locale de examen pentru Laborator

1. Comisia locală Bucureşti

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Băicuş Anda, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

Membri:

- conf. univ. dr. Bumbea Horia, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

 

- dr. Herlea Vlad, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti

 

- asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

 

- Mirea Anişoara, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

Observator:

- Iaurum Adrian, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

2. Comisia locală Cluj-Napoca

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Patiu Mariana, Institutul Oncologic„I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca

Membri:

- prof. univ. dr. Crăciun Alexandra, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca;

 

- dr. Selicean Elena Cristina, Institutul Oncologic „I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca

 

- şef de lucrări dr. Coloşi Ioana, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

 

- Pianoschi Dana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- şef de lucrări dr. Coloşi Ioana, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Observator:

- Roman Ştefan, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

3. Comisia locală Craiova

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Roşu Lucia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Membri:

- prof. univ. dr. Pleşea Iancu Emil, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- dr. Băcănoiu Manuela Violeta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- Firu Dan Eugen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator:

- Popescu Olivia Cristina, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

4. Comisia locală Galaţi

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Tutunaru Dana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Galaţi

Membri:

- conf. univ. dr. Gurău Gabriela, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi

 

- conf. univ. dr. Fulga Iuliu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Galaţi

 

- şef de lucrări dr. Chesaru Bianca Ioana, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi;

 

- Candrea Constanţa, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- şef de lucrări dr. Chesaru Bianca Ioana, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi

Observator:

- Mistreanu Gabriela, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

5. Comisia locală Iaşi

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Dimitriu Daniela Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

Membri:

- şef de lucrări dr. Cojocaru Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

 

- şef de lucrări dr. Petrescu Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

 

- Logofătu Carmen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- şef de lucrări dr. Cojocaru Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

Observator:

- Rusu Sofica, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

6. Comisia locală Sibiu

 

Preşedinte:

- dr. Hilma Geta, Direcţia de Sănătate Publică Sibiu

Membri:

- conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- dr. Olteanu Ariela Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- Pop Lucica, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator:

- Covrig Marioara Doiniţa, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

IV. Comisiile locale de examen pentru Radiologie-imagistică medicală

1. Comisia locală Bucureşti

 

Preşedinte:

- dr. Bratu Ana Magdalena, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

Membri:

- asist. univ. dr. Petrescu Mihai Sorin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

 

- dr. Popiei Monica, Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca”, Bucureşti

 

- asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

 

- Troşan Mariana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

Observator:

- Tudor Angela, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative Sa nivel de sector de activitate

2. Comisia locală Cluj-Napoca

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Dudea Sorin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca

Membri:

- dr. Ciortea Cristiana Augusta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca

 

- asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

 

- Sas Nicolae, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Observator:

- Bizo Mana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

3. Comisia locală Constanţa

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Baz Radu Octavian, Facultatea de Medicină, Constanţa

Membri:

- asist. univ. dr. Nişcoveanu Cosmin, Facultatea de Medicină, Constanţa

 

- asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, S.C. Pozitron Medical Investigation, Constanţa

 

- Băluşescu Lansa, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, S.C. Pozitron Medical Investigation, Constanţa

Observator:

- Caraivan Violeta, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

4. Comisia locală Craiova

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Stoica Zoia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Membri:

- şef de lucrări dr. Albulescu Dana Maria, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- dr. Popescu Mihai, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- Gavrilescu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- şef de lucrări dr. Albulescu Dana Maria, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator:

- Gheorghe Sorinel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

5. Comisia locală Galaţi

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Ştefănescu Victoriţa, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

Membri:

- dr. Bandar Adrian, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

 

- asist. med. pr. Macsim Mariana, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

 

- asist. med. pr Bujoreanu Tasica, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

 

- Gheorghiu Camelia, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. Bujoreanu Tasica, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

Observator:

- Sălăvăstru Paraschiv, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

6. Comisia locală Iaşi

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Negru Dragoş, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

Membri:

- asist. univ. dr. Reuţ Radu Cristinel, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

 

- asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

 

- asist. med. pr. Zlei Liviu, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

 

- Aanei Cezar, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

Observator:

- Bălănescu Carmen, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

7. Comisia locală Sibiu

 

Preşedinte:

- conf. univ. dr. Şanta Adrian, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Membri:

- asist. univ. dr. Racheriu Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- dr. Mariana Sandu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

 

- Pirnoiu Dan, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator:

- Merlă Doina, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

V. Comisiile locale de examen pentru Nutriţie şi dietetică

1. Comisia locală Bucureşti

 

Preşedinte:

- dr. Cristofor Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”, Bucureşti

Membri:

- dr. Elian Viviana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”, Bucureşti

 

- asist. med. pr. Olteanu Viorica, institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”, Bucureşti

 

- Stănescu Floarea, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. pr. Olteanu Viorica, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”, Bucureşti

Observator:

- Şerban Cristina Mariana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

2. Comisia locală Cluj-Napoca

 

Preşedinte:

- şef de lucrări dr. Bala Cornelia Gabriela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Membri:

- asist. univ. dr. Ciobanu Dana, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

 

- asist. med. licenţiat Sanpetreanu Adina, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

 

- Cristoltean Ioana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. med. licenţiat Sanpetreanu Adina, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Observator:

- Bota Ovidiu, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

3. Comisia locală Craiova

 

Preşedinte:

- prof. univ. dr. Moţa Maria, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova

Membri:

- şef de lucrări dr. Popa Simona Georgiana, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova

 

- asist. univ. dr. Vladu Ionela Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

 

- Patru Daniela, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- asist. univ. dr. Vladu Ionela Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator:

- Nedelea Gabriel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

VI. Comisiile locale de examen pentru Igienă şi sănătate publică

Comisia locală Bucureşti

 

Preşedinte:

- dr. Neamţu Andra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti Membri: - dr. Pistol Adriana, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

 

- dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

 

- Bragarin Ana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar:

- dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

Observator:

- Tudorache Nicolae, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

 

Art. 2. - Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, preşedintele comisiei centrale de examen nominalizează un colectiv de organizare, verificare şi efectuare plăţi.

Art. 3. - (1) Cuantumul taxei de participare la examenul raţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016, se stabileşte la valoarea de 160 lei/participant.

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, CI F 26328134, cont IBAN: R080TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Art. 4. - (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, în condiţiile legii.

(2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contracte de antrepriză.

Art. 5. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2016.

Nr. 992.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA SENATULUI ŞI A CAMEREI DEPUTAŢILOR DIN ANUL 2016

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Având în vedere prevederile art. 7-15, precum şi ale art. 17 şi 18 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile art. 8 şi 9 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (9) şi al art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Aurelia Rusu

 

Bucureşti, 16 septembrie 2016.

Nr. 1/H.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.

(2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.

(3) în realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.

(4) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două ori mai multor birouri sau oficii electorale.

(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor şi oficiilor electorale atestă calitatea de membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.

Art. 2. - (1) Reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 288/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.

(3) Membrii birourilor şi oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după caz, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condiţiile art. 10 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Birourile şi oficiile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi iau decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Biroul Electoral Central lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii şi hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(3) în sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor şi oficiilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.

Art. 4. - (1) Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale sunt conduse de preşedinţi.

(2) în lipsa preşedintelui biroului sau oficiului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.

(3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie.

(4) în cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţe, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1),

(5) La şedinţele birourilor şi oficiilor electorale nu participă decât membrii birourilor şi ai oficiilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanţii altor instituţii publice având atribuţii, potrivit legii, în desfăşurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.

(6) Publicitatea hotărârilor adoptate şi a măsurilor luate de biroul sau oficiul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text sau prin e-mail, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată de către preşedinte.

(2) în convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.

Art. 6. - (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 7. - (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea înscrierii,

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului ori a unuia dintre membri.

Art. 8. - (1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.

(2) în luările de cuvânt, membrii birourilor sau oficiilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.

(3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.

Art. 9. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, birourile şi oficiile electorale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).

(2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru” sau „împotrivă” şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.

(3) în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(4) Hotărârile şi deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.

(5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după caz, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 3.

(6) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum şi prin postare pe internet conform prezentului regulament.

(7) Deciziile birourilor şi oficiilor electorale se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui biroului sau oficiului electoral, după caz.

Art. 10. - (1) Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor, a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a hotărârilor şi deciziilor adoptate.

(2) După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte (sau de către locţiitorul acestuia, în cazul în care a condus şedinţa biroului sau oficiului electoral) şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral şi nu poate fi făcut public.

(3) în procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului sau oficiului electoral prezenţi la şedinţă; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul electoral; sintetic, soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; decizia, hotărârea sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi,

Art. 11. - (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor şi oficiilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.

(2) în zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile şi oficiile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) în ziua votării, birourile şi oficiile electorale asigură permanenţa.

Art. 12. - Deciziile birourilor şi oficiilor electorale prin care se soluţionează cereri, sesizări, întâmpinări, contestaţii sau, după caz, plângeri trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului sau oficiului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;

b) data şedinţei;

c) datele de identificare ale contestatorului;

d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;

e) probele care au fost administrate;

f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;

g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor, de fapt şi de drept;

h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;

i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral, conform art. 9.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii speciale

 

Art. 13. - (1) Pentru aplicarea prevederilor legii, precum şi pentru soluţionarea cererilor, întâmpinărilor şi contestaţiilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile şi oficiile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală şi competitorii electorali de la data aducerii la cunoştinţă publică.

(2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 3 alin. (2).

(4) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se afişează pe site-ul propriu.

(5) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui acestuia.

Art. 14. - Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie îşi vor desemna câte un purtător de cuvânt din rândul membrilor lor, care este abilitat să asigure legătura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale.

Art. 15. - Locţiitorii reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, titularii, când aceştia nu pot participa la şedinţele Biroului Electoral Central.

Art. 16. - Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi ai oficiilor electorale de sector stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral

Art. 17. - Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea la 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite potrivit legii, precum şi pentru soluţionarea plângerilor, a întâmpinărilor şi a contestaţiilor, birourile electorale de circumscripţie adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţionează, pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.

(2) Deciziile biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti sunt obligatorii şi pentru oficiile electorale de sector.

(3) Deciziile biroului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu şi se comunică părţilor interesate.

(4) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sunt obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

(5) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se afişează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 19. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi pentru soluţionarea întâmpinărilor şi a contestaţiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.

(2) Deciziile oficiului electoral de sector se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu.

Art. 20. - (1) Contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor.

(2) Biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării asigură comunicarea, în condiţiile prevăzute de alin. (1), către părţile interesate a deciziilor prin care s-au soluţionat contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

Art. 21. - Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar birourile electorale din afara ţării nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedinte şi 2 membri.

Art. 22. - Birourile electorale de circumscripţie, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

Art. 23. - (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor sau oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.

(2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Art. 24. - Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:

a) asigură lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului electoral;

b) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor, a hotărârilor şi a celorlalte acte adoptate de birourile şi oficiile electorale;

c) asigură relaţia biroului electoral sau a oficiului electoral, după caz, cu publicul;

d) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile şi oficiile electorale, necesare realizării acţiunilor prevăzute de lege.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.