MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 722/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

647. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

 

651. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

 

658. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

660. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

974. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

1.078. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366

 

1.515. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru

si Publicitate Imobiliară Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104076 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Art. 3. - După preluare, imobilul transmis potrivit art. 2 se va utiliza de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 5. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 3, imobilul revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 647.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(în lei)

Administratorul bunului/ CUI

104076

8.19.01

Imobil 634

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34

CF113882

Nr. cadastral: 113882

Construcţii şi teren*

65.413,80

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnica

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

104076

8.19.01

Imobil 634

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34

CF 113882

Nr. cadastral: 113882

65.413,80

1. Construcţii:

Pavilionul D:

- Suprafaţă construită - 355 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 840 mp

- Valoare contabilă - 18.672,14 lei

2. Amenajări la terenuri:

- împrejmuire din plăci beton prefabricate - 33 m

- Valoare contabilă - 16.930,63 lei

- împrejmuire metalică - 44 m

- Valoarea contabilă - 10.164,87 lei

- Reţea alimentare cu apă - 5 m

- Valoare contabilă - 22,21 lei

- Reţea canalizare - 10 m

- Valoare contabilă - 43,66 lei

- Reţea energie electrică aeriană - 40 m

- Valoare contabilă - 118,39 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,0701 ha

- Valoare contabilă - 19.461,90 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Statul român, în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CUI -9051601 pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CF - 9735758

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti.

(2) Centrul Naţional al Dansului Bucureşti preia obiectivul de investiţii „Sala Omnia” şi devine beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi potrivit legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 651.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului Imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4221314

Opera Naţională din Bucureşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

Situaţia juridică

Valoarea da inventar a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

35935

8.24.05

Sala Omnia

Imobil

1. Construcţii:

C1 - clădire 1.267 mp [S + P + 2 (parţial)];

C2 - platformă şi scări - acces C1; C3 - pasarelă - cota H - 5,5 m

Nr. cadastral 241495

2. Teren suprafaţă 1.468 mp. conform CF nr. 241495

Ţara: România,

Judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Popişteanu Cristian nr. 3 (fostă str. Piaţa Revoluţiei nr. 1 A,

Str. Academiei nr. 32-34)

Bloc str. N. Bălcescu nr. 17-19, Clădire APPS

Str. Academiei nr. 32-34, Sediul BTT str. Dem. Dobrescu nr. 46

În administrarea Operei Naţionale din Bucureşti

CUI 4221314

1.156.209

23,426.599

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil aflat în domeniului public al statului, care se transmite din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4221314

Opera Naţională din Bucureşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Modul de dobândire

Persoana juridică din administrarea căreia trece bunul imobil aflat în domeniul public al statului

Persoana juridică în administrarea căreia trece bunul imobil aflat în domeniul public al statului

35935

8.24.05

Sala Omnia

Imobil

1. Construcţii: C1 - clădire 1.267 mp

[S + P + 2 (parţial)]; C2 - platformă şi scări - acces CI; C3 - pasarelă - cota H - 5,5 m Nr. cadastral 241495

2. Teren suprafaţă 1.468 mp, conform CF nr. 241495

Ţara: România,

Judeţ: municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Popişteanu Cristian nr. 3 (fostă str. Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Str. Academiei nr. 32-34)

23.426.599

Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2005;

Hotărârea Guvernului nr. 741/2013

Opera Naţională din Bucureşti

CUI 4221314

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

CU116755383

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La poziţiile M.F. nr. 152742, 38661,62479, 39876, 39877, 39878, 39879, 39880, 38528, 38529, 38530, 38531, 38532, 38526, 38533, 38534, 38535, 120944. 120945, 145446 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa ir. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

 

Elemente de identificare

 

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridica ce administrează imobilul

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

1

152742

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

CUI 31263 Palatul Copiilor - Centrul Financiar nr. 36

CUI 13845090

Palatul Copiilor Galaţi - teren

S teren = 6.837 mp

Judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

str. Mihai Bravu nr. 28

3.340.116

2

38661

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Târgu Jiu

CUI 4666150

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

Sediul ISJ Gorj - clădire P+3E, structură de beton şi cărămidă, planşeu beton, acoperiş terasă

Sc = 730 mp

Judeţul Gorj,

municipiul Târgu Jiu,

Str. Victoriei nr. 132-134

3.021.600

3

62479

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

CUI 4666150

Clubul Şcolar Sportiv Târgu Jiu

11145732

Clubul Sportiv Târgu Jiu

Căminul nr. 2 - Sediul - Clădire P+3E, zid de cărămidă, acoperiş terasă

Sc = 688 mp

Judeţul Gorj,

municipiul Târgu Jiu,

aleea Islaz nr. 2

3.927.300

4

39876

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

CUI 4666150

Palatul Copiilor Târgu Jiu

CUI 9841260

Clubul Elevilor Bumbeşti-Jiu

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn,

Sc = 634,5 mp;

Sd = 1.269 mp;

Steren = 2.016 mp

Judeţul Gorj,

oraşul Bumbeşti-Jiu,

Aleea Merişorilor nr. 2

1.404.800

5

39877

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Gorj

CUI 4666150 Palatul Copiilor Târgu Jiu

CUI 9841260

Clubul Elevilor Motru

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn,

Sc = 406 mp;

Steren = 3.151 mp

Judeţul Gorj,

municipiul Motru,

Str. Minerului nr. 1

930.120

6

39878

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

CUI 4666150 Palatul Copiilor Târgu Jiu

CUI 9841260

Clubul Elevilor Novaci

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămida, şarpantă lemn,

Sc =358 mp;

Sd = 622 mp;

Steren = 2.393,6 mp

Judeţul Gorj,

oraşul Novaci,

Str. Parângului nr. 1

754.030

7

39879

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

CUI 4666150 Palatul Copiilor Târgu Jiu

CUI 9841260

Clubul Elevilor Ţicleni

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn,

Sc = 272 mp;

Sd = 544 mp;

Steren = 1.250 mp

Judeţul Gorj,

oraşul Ţicleni,

Str. Petroliştilor nr. 619

214.290

8

39880

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

CUI 4666150 Palatul Copiilor Târgu Jiu

CUI 9841260

Clubul Elevilor Rovinari

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn,

Sc = 472 mp;

Steren = 924,20 mp

Judeţul Gorj,

oraşul Rovinari,

Str. Prieteniei nr. 3

1.155.370

9

38528

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Cabană odihnă - clădire structură de cărămidă, piatră, şarpantă lemn

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

1 732.B19

10

38529

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Sere horticole - construcţie metal şi sticlă

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

282.487

11

38530

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Sere expoziţii colecţii plante exotice - construcţie de metal şi sticlă

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

3.678.600

12

38531

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Centrală termică - clădire cu structură de cărămidă, metal, sticlă, acoperiş terasă

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

267.469

13

38532

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Cabină poartă - clădire cu structură de cărămidă, acoperiş şarpantă

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

1.450.164

14

38526

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Corp D - pavilion expoziţii - clădire cu structură de cărămidă, piatră, şarpantă de lemn

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

2.104.394

15

38533

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Pepinieră didactică de culturi şi plante pentru cercetare S = 3,5 ha

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

143.701

16

38534

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Lac de acumulare

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

7.197.867

17

38535

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Teren grădină botanică cu plantaţii de colecţii de arbori şi arbuşti de pe toate meridianele lumii S = 22 ha

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

396.694

18

120944

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Construcţie

Casă şi grădină intravilan

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

41.430

19

120945

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Teren arabil

Teren cu plantaţii pomicole

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

17.583

20

145446

8.29.08

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

CUI 4494985

Teren

Teren plantaţie pomicolă; S = 1,16 ha

Judeţul Sălaj,

oraşul Jibou,

Str. Parcului nr. 14

493.694

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue, cetăţean portughez, fiul lui Antonio Letra Ferreira şi Maria Margarida da Costa Silva, născut la data de 8 martie 1985 în localitatea Paranhos, Porto, Portugalia, cu domiciliul în România, municipiul Târgu Mureş, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, ap. 14, judeţul Mureş.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 660.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional,

aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 3.183 din 26 august 2016 al Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare,

având în vedere:

- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012;

- art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La secţiunea I „Dispozitive medicale”, subsecţiunea „Dispozitive medicale de diagnostic”, poziţia 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„121

 

Teste de rezistenţă genotipică la ARV

+”

 

2. La secţiunea I „Dispozitive medicale”, subsecţiunea „Dispozitive medicale de diagnostic”, după poziţia 1216 se Introduc 5 noi poziţii, poziţiile 1217-12111, cu următorul cuprins:

 

„1217

 

Kit pentru coloraţia Zrehl-Neelsen

 

1218

 

Kit pentru coloraţia fluorescentă (auramină)

 

1219

 

Kit pentru identificarea genetică a speciilor din Complexul Mycobacterium tuberculosis

 

12110

 

Kit pentru identificarea genetică a speciilor de micobacterii netuberculoase comune

 

12111

 

Lame portobiect pentru microscopie”

 

 

3. La secţiunea I „Dispozitive medicale”, după poziţia 122 se introduc 3 noi subsecţiuni, subsecţiunea „Dispozitive medicale în scop contraceptiv”, subsecţiunea „Echipamente pentru retinopatia de prematuritate” şi subsecţiunea „Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice”, cu următorul cuprins:

 

 

 

„Dispozitive medicale în scop contraceptiv

123

 

Dispozitive intrauterine (sterilet)

124

 

Prezervative

 

 

Echipamente pentru retinopatia de prematuritate

125

 

Mixer aer/oxigen

126

 

Pulsoximetru

127

 

Laser pentru retinopatia de prematuritate

128

 

Echipament pentru imagini digitale retiniene

129

 

Oftalmoscop

 

 

Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice”

 

4. La secţiunea a II-a „Servicii, combustibili şi lubrifianţi”, după poziţia 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7, cu următorul cuprins:

 

7

Servicii de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor medicale”

 

 

5. La secţiunea a IV-a „Medicamente” se abrogă următoarele poziţii:

a) poziţiile 102-107;

b) poziţiile 11-184, 11-185, 11-186, 11-187, 11-188, 11-189, 11-190, 11-191, 11-192, 11-193, 11-194, 11-195, 11-196, 11-197 şi 11-198;

c) poziţiile HG _C2_P61_1 - HG _C2_P61_8.

6. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia „A_HIV Dolutegravirum” se introduc 18 noi poziţii, poziţiile 1-18, cu următorul cuprins:

 

„1

Darunavirum

compr. film.

75 mg

2

Darunavirum

compr. film.

150 mg

3

Darunavirum

compr. film.

800 mg

4

Darunavirum

susp. orală

100 mg/ml

5

Etavirinum

compr.

25 mg

6

Etavirinum

compr.

200 mg

7

Azithroycinum

caps.

500 mg

8

Azithroycinum

compr. film.

250 mg

9

Azithroycinum

pulb. pt. susp. orală

200 mg/5 ml

10

Azithroycinum

pulb. pt. susp. orală

100 mg/5 ml

11

Clarithromycinum

compr. film.

250 mg

12

Clarithromycinum

gran. susp. orală

125 mg/5 ml

13

Clarithromycinum

gran. susp. orală

250 mg/5 ml

14

Fluconazolum

caps.

50 mg

15

Fluconazolum

caps.

100 mg

16

Fluconazolum

caps.

150 mg

17

Sulfamethoxazolum + trimethoprinum

compr.

400 mg + 80 mg

18

Sulfamethoxazolum + trimethoprinum

susp. orală

25 mg/ml + 5 mg/ml”

 

7. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, după poziţia

 

„18

Sulfamethoxazolum + trimethoprinum

susp. orală

25 mg/ml + 5 mg/ml”

 

se introduce un nou titlu de subsecţiune, după cum urmează:

 

Medicamente oncologice

 

8. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, subsecţiunea „Medicamente oncologice”, poziţiile 10, 13, 18, 26-28, 30, 41, 50, 52-54, 67, 82-110 se abrogă.

9. La secţiunea a IV-a „Medicamente”, subsecţiunea „Medicamente oncologice”, după poziţia 82 Vinblastinum se introduc 10 noi poziţii, poziţiile 821-82™, cu următorul cuprins:

 

„821

Bevacizumabum

conc. pt. sol. perf.

25 mg/ml

822

Trastuzumabum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

150 mg

823

Cetuximabum

sol. perf.

5 mg/ml

824

Rituximabum

conc. pt. sol perf.

10 mg/ml

825

Pemetrexedum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

828

Temsirolimusum

conc. + solv. pt. sol. perf.

30 mg

827

Trabectedinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1 mg

828

Cyclophosphamidum

pulb. pt. sol. perf./inj. i.v.

200 mg

829

Decitabinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

8210

Ifosfamidum

pulb. pt. sol. perf.

1 g”

 

10. După secţiunea a IV-a „Medicamente” se introduc două noi secţiuni, secţiunea a V-a „Lapte praf şi secţiunea a VI-a „Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie”, cu următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a V-a

Lapte praf

 

Lapte praf

 

SECŢIUNEA a VI-a

Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie

 

I.

Eprubete pentru recoltarea sângelui în vid

II.

Microcuve de unică folosinţă pentru determinarea hemoglobinei şi glucozei din sânge capilar

III.

Sisteme de pungi pentru recoltarea şi conservarea sângelui în vederea utilizării în transfuzia sanguină

IV.

Seturi de afereză compatibile cu automatul de recoltare  prin afereză MCS + Haemonetics şi TRIMA

V.

Reactivi monoclonali şi policlonali pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sistemul OAB, Rh şi alte sisteme

VI.

Reactivi pentru detecţia şi confirmarea maladiilor transmisibile prin sânge prin metode serologice şi de amplificare a acizilor nucleici

VII.

Reactivi pentru determinarea alanin-aminotransferazei (ALT) pe microplacă

VIII.

Reactivi şi dispozitive consumabile pentru controlul calităţii sângelui şi al componentelor sanguine

IX.

Reactivi de hematologie compatibili cu analizoarele IX. Nihon Kohden (Celitak MEK 6318, Celitak MEK 6400 şi Celitak MEK 8222) şi echivalente

X.

Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de echipamente BioVue

XI.

Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de  echipamente DiaMed - ID Micro Typing System

XII.

Reactivi de imunohematologie compatibili cu automatele din dotare

XIII.

Reactivi de biochimie uscată compatibili cu analizorul  de biochimie VITROS şi echivalent

XIV.

Tichete de masă pentru donatorii de sânge

XV.

Service pentru toate categoriile de echipamente existente în dotarea centrelor de transfuzie şi a Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională

XVI.

Sisteme şi dispozitive pentru crioprezervarea sângelui, componentelor sanguine şi a eşantioanelor pentru serotecă”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 26 august 2016.

Nr. 974.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.721 din 20 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia finală nr. 935 din 21 decembrie 2011, emisă de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 1.078.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) şi (7) şi ale art. 6 din cap. III al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Memorandumului intern nr. H1/5.748 din 15 iulie 2016,

ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru românii de pretutindeni emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Entităţile organizatorice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în al căror stat de funcţii sunt prevăzute posturile vacante, în colaborare cu Departamentul resurse umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.359/2007*) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de tip contractual din Centrala Ministerului Afacerilor Externe, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni,

Lazăr Comănescu

Maria Ligor

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 1.515.


*) Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.359/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe (denumit în continuare MAE).

Art. 2. - Ocuparea posturilor pentru funcţii de execuţie specifice în MAE se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare;

b) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e) are capacitate deplină de exerciţiu;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;

g) cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;

h) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

i) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Numărul posturilor şi gradele profesionale ale funcţiilor de încadrare se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe sau al ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, după caz.

Art. 4. - (1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor probe succesive, după cum urmează:

a) proba depunerii şi selecţiei dosarelor;

b) proba scrisă şi/sau proba practică;

c) proba interviului;

d) proba verificării dosarelor;

e) proba testării medicale şi psihologice şi a obţinerii avizului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru accesul la informaţiile clasificate.

(2) După fiecare probă, fiecare candidat primeşte calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Art. 5. - Organizarea concursului, procedurile şi bibliografia de concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe sau ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, după caz.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Publicitatea concursului

 

Art. 6. - (1) Anunţul/Anunţurile privind posturile pentru care se organizează concurs, prezentul regulament şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului se aduce la cunoştinţă celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masă.

(2) Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului, pe tot parcursul acestuia, se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisiile de concurs

 

Art. 7. - (1) în vederea organizării şi desfăşurării concursului se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe sau al ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, după caz, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului.

(2) Prin ordinul prevăzut la afin (1) se stabilesc componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.

(3) O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, dau o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute în ordinul ministrului sau al ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, după caz.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înscrierea şi dosarul de concurs

 

Art. 8. - (1) Candidaţii au la dispoziţie 15 zile calendaristice pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului.

(2) înscrierea la concurs se realizează prin intermediul formularului electronic disponibil pe pagina de internet a MAE.

(3) Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de prima zi de înscriere.

Art. 9. - (1) Candidaţii încarcă în formularul electronic următoarele documente personale (scanate după original, în format .pdf):

a) actul de identitate;

b) certificatul de căsătorie (în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);

c) diploma de licenţă sau, după caz, diploma de bacalaureat sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a acestora, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, sau adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv diploma de bacalaureat), aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;

d) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

e) cerere-tip (se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro) semnată de candidat, în care fiecare candidat va preciza şi limba străină care va fi testată în timpul concursului, precum şi profilul postului pentru care optează;

f) curriculum vitae tehnoredactat (modelul se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro), incluzând fotografia candidatului;

g) certificat/adeverinţă medicală eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;

h) alte diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă este cazul);

i) documente care să ateste experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru.

(2) Documentele redactate în limbi străine sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română.

(3) După încărcare în sistemul electronic, dosarul de concurs nu mai poate fi completat. În cazul existenţei mai multor înregistrări electronice pentru acelaşi candidat (dovedite prin intermediul aceluiaşi cod numeric personal) este luată în considerare numai ultima înregistrare realizată în ordine cronologică.

Art. 10. - (1) în maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere, Comisia de verificare a dosarelor analizează respectarea condiţiilor de participare la concurs, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi pentru concurs sunt publicate pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

(2) Candidaţii care au depus dosare pentru concurs pot face, în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor declaraţi „admişi”, respectiv „respinşi” pentru concurs, obiecţiuni scrise cu privire la eventualele erori materiale din liste, cu privire la propria persoană.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea şi soluţionarea obiecţiunilor, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

(4) Conformitatea cu originalul a documentelor încărcate în formularul electronic se verifică după obţinerea calificativului „admis” la proba interviului, în conformitate cu prevederile cap. III secţiunea a 3-a a prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Proba scrisă

 

Art. 11. - (1) Proba scrisă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiunilor scrise transmise după verificarea dosarelor încărcate în formularul electronic. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.

(2) Proba scrisă se susţine atât în limba română, cât şi în limba străină declarată la înscriere. Limba în care trebuie tratat fiecare subiect se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

(3) Proba scrisă evaluează cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea limbii străine declarate la înscriere, precum şi cultura generală.

(4) Subiectele probei scrise se elaborează pe baza bibliografiei obligatorii de concurs şi se diferenţiază în funcţie de profilul posturilor scoase la concurs

Art. 12. - Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la începutul probei scrise.

Art. 13. - (1) Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat păstrează, la vedere, actul de identitate, până la predarea lucrării scrise.

(2) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de momentul deschiderii subiectelor de concurs.

(3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii subiectelor sunt eliminaţi din concurs.

(4) Candidaţilor le este interzis accesul, în sălile de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la proba scrisă, Sunt interzise folosirea oricăror surse de comunicare/ informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea lucrării scrise astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare.

(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a lucrării scrise.

(7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(8) în fiecare sală se desemnează cel puţin un responsabil de sală, care va coordona desfăşurarea probei scrise în respectiva sală, şi mai mulţi supraveghetori, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de concurs.

(9) în elaborarea răspunsurilor, candidaţii utilizează numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.

(10) La expirarea timpului prevăzut la art. 12, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 12. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(11) La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, persoanele delegate pentru supravegherea desfăşurării probei scrise verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele şi prin aplicarea ştampilei de concurs, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate într-un proces verbal.

(12) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un proces verbal pentru lucrările din fiecare sală.

(13) în procesul-verbal prevăzut la alin. (11) se consemnează de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (7). Procesul-verbal se semnează de către toate persoanele care au fost desemnate pentru supraveghere în respectiva sală.

Art. 14. - Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

Art. 15. - (1) Lucrarea scrisa se notează de la 0 la 10 puncte.

(2) Pentru a fi declaraţi admişi pentru interviu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,00 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.

(3) Rezultatul probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data susţinerii probei scrise.

Art. 16. - (1) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Interviul

 

Art. 17. - (1) Interviul are loc în maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după proba scrisă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării interviului se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lui.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, în baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţii de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

(3) în funcţie de condiţiile tehnice, interviul se poate înregistra pe suport audio.

Art. 18. - (1) Interviul se notează de la 0 la 10 puncte.

(2) în urma interviului fiecare candidat primeşte calificativul „admis” sau „respins”. Pentru a fi declarat „admis” în urma interviului, fiecare candidat trebuie să obţină cel puţin punctajul egal cu 7,00.

Art. 19. - (1) Rezultatul probei interviului se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.

(2) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la interviu.

(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

(4) Evaluarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se referă la verificarea respectării, de către Comisia de evaluare, cu privire la candidaţii care au depus contestaţii, a planului de interviu, precum şi la utilizarea criteriilor de evaluare.

Art. 20. - (1) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi la proba interviului se stabilesc în urma punctajului final obţinut de candidaţi, în ordine descrescătoare, în limita posturilor scoase la concurs şi cu respectarea art. 18 alin. (2). Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

(2) Se consideră admişi în urma interviului candidaţii care au obţinut cele mai mari punctaje dintre candidaţii care au concurat pentru aceiaşi profil de posturi, în limita posturilor scoase la concurs.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa verificării dosarelor

 

Art. 21. - (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma interviului au la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a depune dosarul de concurs, în format fizic, care conţine următoarele documente personale:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie (în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);

c) copie a diplomei de licenţă (sau echivalentă) sau a diplomei de bacalaureat sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, sau copie a adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv de bacalaureat);

d) certificat de cazier judiciar valabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) cerere-tip, în original, depusă la momentul înscrierii electronice;

f) curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, în original, incluzând fotografia candidatului;

g) certificat/adeverinţă medical(ă), în original, eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;

h) documentele care atestă experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru, transmise la momentul înscrierii electronice;

i) alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.

(2) Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul MAE, conform unui program anunţat pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

(3) Depunerea dosarului se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială.

(4) La momentul depunerii dosarului se prezintă, pentru certificare, şi originalele documentelor care se depun în copie.

Art. 22. - (1) După terminarea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia de verificare a dosarelor analizează, în maximum 5 zile lucrătoare, conformitatea documentelor depuse în format fizic, de candidaţi, cu cele depuse electronic, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

(2) în cazul în care există candidaţi declaraţi respinşi în urma etapei verificării dosarelor, comisia de evaluare va selecta, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, un număr corespunzător de candidaţi din lista celor respinşi, dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi profil de posturi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar pentru fiecare probă, în limita posturilor scoase la concurs şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei Secţiuni.

(3) în cazul în care în lista candidaţilor declaraţi respinşi după interviu nu există candidaţi care au obţinut minimum punctajul 7,00, posturile rămase neocupate în urma neconformităţii dosarelor unor candidaţi nu vor fi ocupate.

(4) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului se aprobă de ministrul afacerilor externe sau de ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, după caz, şi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului sunt supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi completează formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se prezintă în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.

(2) Candidaţii declaraţi „inapţi” în urma testelor medicale şi psihologice, candidaţii care primesc avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cei care nu se prezintă la datele anunţate pentru depunerea dosarului de concurs în format fizic, pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de angajat pe post încadrat cu funcţii de execuţie specifice MAE.

(3) în cazul candidaţilor declaraţi „inapţi” în urma testelor medicale şi psihologice şi/sau care obţin avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, comisia de evaluare selectează, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, alţi candidaţi din lista celor respinşi, dintre candidaţii care au candidat pentru acelaşi profil de posturi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar pentru fiecare probă, cu aplicarea corespunzătoare a art. 21-26.

Art. 24. - (1) Candidaţii declaraţi „apţi” ca urmare a testărilor medicale şi psihologice care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului pentru care au candidat.

(2) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) se prezintă în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data anunţării de către MAE a finalizării etapei testării medicale şi psihologice şi a avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate pentru a fi informaţi, în condiţiile legii, în vederea angajării.

(3) Data semnării contractului individual de muncă şi cea a începerii activităţii prin preluarea postului repartizat se anunţă de MAE cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.

(4) Pot fi angajaţi în funcţii de execuţie specifice MAE numai candidaţii admişi în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în MAE care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii şi care acceptă postul repartizat.

Art. 25. - În cazul în care, din motive neprevăzute ce ţin de activitatea MAE, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament, concursul poate fi amânat pe o perioadă comunicată candidaţilor. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.

Art. 26. - Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.