MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 725/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 725         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

661. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

670. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.105.- Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

183. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate

 

1.853. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect

o pârtiei păţi e majoritară

 

Având în vedere prevederile Programului de guvernare,

ţinând cont de obligativitatea asigurării unui tratament egal între acţionarii unei societăţi, precum şi necesitatea luării unor măsuri care să conducă la optimizarea cheltuielilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

întrucât în prezent cadrul normativ existent permite aplicarea unui tratament diferenţiat între acţionarii societăţilor, având în vedere necesitatea implementării îh regim de urgenţă a unor măsuri care să asigure funcţionalitatea, solvabilitatea şi lichiditatea societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari, astfel încât acestea să aibă o influenţă pozitivă asupra economiei naţionale şi implicit să reprezinte un vector de redresare economică şi echilibrare a bugetului de stat, luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,

ţinând seama de faptul că situaţia extraordinara prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Articolul 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Se interzice operatorilor economici la care statul şi unităţile administrativ-teritoriale deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară să acorde remuneraţii reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor.”

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor acestor societăţi. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu şi pe baza atribuţiilor stabilite conform fişei postului.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 53.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Suceava”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 438

2. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 88, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 35” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, în lungime de 3.754 m şi în suprafaţă totală de 51.340 mp, de la DJ 291 A până la limită hotar comuna Bălcăuţi, judeţul Suceava”:

b) după poziţia nr. 143 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 144 şi 145, potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stulpicani”, după secţiunea I „Bunuri imobile” se introduce o nouă secţiune, secţiunea a II-a „Bunuri mobile”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vama”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 73, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Vama, comuna Vama, judeţul Suceava, construit din cărămidă, regimul de înălţime P + 1 E, având suprafaţă construită de 646 mp, cu termosistem, ferestre PVC termopan, uşi interioare şi exterioare PVC termopan şi lemn, învelitoare din tablă Lindab, pardoseli parchet laminat şi gresie, pereţi rigips, lambriu lemn hol, planşeu pod izolat cu vată minerală”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „241,679”.

5. La anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Comăneşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) - la poziţia nr. 15, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 92 D”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 3.000 m şi în suprafaţă totală de 17.310 mp, de la DJ 178 până la cimitirul din satul Humoreni, comuna Comăneşti, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.867,51”;

- la poziţia nr. 30, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 92 B”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.420 m şi în suprafaţă totală de 9.324 mp, de la Monumentul Eroilor din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, până la limita cu satul Soloneţ, comuna Todireşti, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2014” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „754.31”;

- la poziţia nr. 32, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 92 C”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „CU îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.377 m şi în suprafaţa totală de 10.990 mp, de la DC 92 D până la DJ 178 A”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2014” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „667,25”;

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 456 m şi în suprafaţă totală de 2.736 mp, de la DJ 178 A până la cimitirul din satul Humoreni, comuna Comăneşti, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2003” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3,75”;

- la poziţia nr. 53, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 92 A”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.200 m şi în suprafaţă totală de 11.375 mp, de la DJ 178 A până la proprietatea numitului Gagniuc Doroftei din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2014” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „572,92”;

- la poziţia nr. 54, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: *1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: «Drum comunal DC 92”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.700 m şi în suprafaţă totală de 11.847 mp, de la Monumentul Eroilor din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, până la limita zonei numite Pomiţel, din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2014” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.047,49”;

c) după poziţia nr. 94 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 95 şi 96, potrivit anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 73, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, în lungime de 270 m şi în suprafaţă totală de 2.667 mp, de la drum naţional 2 K până la DC 42 E”;

b) după poziţia nr. 75 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 76, potrivit anexei nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016,

Nr. 661.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

144.

 

Teren sport multifuncţional

Situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, intravilan, în suprafaţă de 942 mp, cu următoarele vecinătăţi:

N - Cămin cultural Grămeşti:

S - teren sport;

E - teren fotbal;

V - teren cămin cultural

2015

198,259

Domeniul public al comunei Grămeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2015

145.

1.3.7.1.

Drum

De acces la castelul de apă, cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în extravilanul satului Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, în lungime de 804 m, în suprafaţă de 4.240 mp, de la DJ 291A până la castelul de apă

1991

36

Domeniul public al comunei Grămeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2015

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stulpicani

 

SECŢIUNEA a II-a

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.6.8

Autospecială colectare, compactare şi transport deşeuri

Tip Renault D 13 MED P4x2 240 E6

Serie şasiu - VF640J561FB002236

cu suprastructură compactoare EFE

Serie motor - 305200

2015

355,45

Domeniul public al comunei Stulpicani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2015

2.

2.3.6.8

Buldoexcavator

Tip JCB 3 CX Super 14 M4NM

Serie şasiu – 227220

Serie motor - SH 320/41020U0333115

2015

461,43

Domeniul public al comunei Stulpicani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2015

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Comăneşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (mii lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alta acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

95.

1.3.7.1.

Drum

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 147 m şi suprafaţă de 1.029 mp, de la limita zonei numite Pornitei din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, până la limita oraşului Cajvana, judeţul Suceava

2003

3,58

Domeniul public al comunei Comăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2015

96.

1.3.7.1.

Drum

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, în lungime de 290 m şi suprafaţă de 2.610 mp, de la proprietatea numitului Gagniuc Doroftei din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava, până la proprietatea numitului Ştefănescu Adrian din satul Comăneşti, comuna Comăneşti, judeţul Suceava

2003

7,06

Domeniul public al comunei Comăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2015

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

76.

1.3.7.3.

Drum

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, compus dintr-un pod în lungime de 14 m, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, în lungime de 50 m, lăţime de 8,5 m şi suprafaţă de 425 mp, de la km 0+200 până la km 0+250

2015

455

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 7 iulie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Departamentul CENTENAR,

Daniel-Florin Şandru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 670.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului CENTENAR

Număr maxim de posturi - 25, inclusiv demnitarul

 

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL MANIFESTĂRI, ACŢIUNI ŞI PROIECTE DE ANIVERSARE

 

BIROUL ANALIZE ŞI SINTEZE

 

BIROUL COMUNICARE ŞI RELAŢIA CU INSTITUŢIILE PUBLICE

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 Decembrie 2016 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 Decembrie 2016 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 Decembrie 2016 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 9 septembrie 2016.

Nr. M.105.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate

 

Având în vedere:

- Referatul întocmit de Direcţia generală control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană;

- art. 1, 8 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare a consumatorilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează pe teritoriul României pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenul produs alimentar congelat este produsul: pâine şi produse de panificaţie, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe,

Art. 3. - Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligaţia de a informa consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, Intr-o formă care sa nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu menţiunea „produs/din produs decongelat”.

Art. 4. - În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienico-sanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu.

Art. 5. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, lunar şi/sau ori de câte ori se impune, controale pe piaţă.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucureşti, 25 mai 2016.

Nr. 183.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Avizul Consiliului Concurenţei nr. 13.190 din 7 septembrie 2016,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 1.853.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale” aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

 

CAPITOLUL II

Baza legală

 

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

c) Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. furnizor 1 de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU;

2. întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită şi atestată ca întreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, şi anume:

a) societate cooperativă de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b) cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);

g) orice alte categorii de persoane juridice;

3. Întreprinderea unică 2 - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice”;

4. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina web a Comisiei Europene;

5. produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

6. prelucrarea produselor agricole 3 - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol ce are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploatabile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

7. comercializarea produselor agricole 4 - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

8. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea socială care beneficiază, în calitate de beneficiar de finanţare nerambursabilă, în cadrul unui proiect finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis pentru dezvoltare;

9. contract de finanţare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi beneficiarul de ajutor de minimis, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU.


1 Conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

2 Conform art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

3 Conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

4 Conform art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

 

CAPITOLUL IV

Obiectivul schemei

 

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale în vederea consolidării şi dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sociale sprijinite în cadrul obiectivului specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari:

d) ajutoarelor acordate destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor acordate condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate:

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

CAPITOLUL VI

Condiţii de eligibilitate pentru activităţi

 

Art. 6. - Activităţile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul solicitantului Condiţii specifice „Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferent Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, respectiv:

- consiliere, mentorat şi formare (profesională şi/sau în domeniul social) şi dezvoltarea abilităţilor persoanelor implicate în întreprindere;

- servicii de consultanţă pentru dezvoltarea întreprinderii; de exemplu, pentru dezvoltarea de noi produse, dezvoltarea brandului, eficientizarea modelului de afaceri etc.;

- dezvoltarea capacităţii de producţie, furnizare de bunuri, execuţie de lucrări şi/sau prestare de servicii a întreprinderii, inclusiv prin identificarea şi/sau dezvoltarea de pieţe de desfacere;

- promovarea vizibilităţii întreprinderii sociale/a întreprinderii sociale de inserţie, a mărcii sociale şi a atestatului de întreprindere socială, a formei de acţiune specifice a acestor întreprinderi, inclusiv a principiilor economiei sociale; de exemplu, prin participarea la târguri;

- accesibilizarea locurilor de muncă în funcţie de nevoile persoanelor şi adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie;

- transferul de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte state membre ale Uniunii Europene;

- activităţi de dezvoltare a misiunii sociale a întreprinderii, prin implicarea actorilor relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de învăţământ/de asistenţă medicală/de asistenţă socială sau din administraţia locală/centrală în vederea creşterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile, reţele de sprijin şi de cooperare, diseminarea de bune practici;

- alte activităţi în vederea consolidării capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră sustenabilă.

 

CAPITOLUL VII

Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

 

Art. 7. - (1) Poate beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea socială constituită conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 3 din prezenta schemă, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-a plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi la bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

h) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de sta Ude minimis a Comisiei Europene ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

(2) Întreprinderile aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 3 menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de masurile prevăzute la art. 6.

 

CAPITOLUL VIII

Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică

 

Art. 8. - (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită la art. 3 pct. 3.

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

(3) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

(4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia dintre costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

(5) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidentei acestor activităţi.

(6) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(7) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte,

(8) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

 

CAPITOLUL IX

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 9. - (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman, documentului „Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020”, Ghidului solicitantului Condiţii specifice „SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale” şi selectează beneficiarii de ajutor de minimis.

(3) Furnizorul schemei de ajutor de minimis poate delega atribuţiile privind contractarea şi implementarea schemei de ajutor de minimis către administratorii schemei de ajutor de minimis.

(4) Furnizorul schemei de ajutor de minimis/administratorul schemei de ajutor de minimis semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin, prin contractul de finanţare, şi beneficiari de ajutor de minimis.

(5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis/administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(6) Furnizorul schemei de ajutor de minimis/administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

(7) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.

(8) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.

(9) Furnizorul schemei de ajutor de m/n/m/s/administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător.

(10) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se considera data semnării contractului de finanţare.

(11) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

(12) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei 5 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).

(13) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(14) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme, care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(15) Valoarea finanţării nerambursabile acordate fiecărei întreprinderi sociale este de minimum 40.000 euro şi maximum 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

(16) Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarului în una sau mai multe tranşe.

Art. 10. - Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare încheiat între furnizorul schemei de ajutor de minimis/administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis.


5 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

 

CAPITOLUL X

Cheltuieli eligibile

 

Art. 11. - Listă orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

 

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) conţine:

Cheltuieli aferente managerului de proiect

Cheltuieli salariale cu managerul de proiect

- Salarii

Cheltuieli salariale

Cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităţilor, altele decât management de proiect)

- Salarii

Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori):

Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

- Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuieli cu deplasarea pentru grupul-ţintă

- Cheltuieli de deplasare ocazionate de activităţile proiectului

- Cheltuieli pentru cazare

- Cheltuieli cu diurna personalului propriu

- Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogara sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării)

- Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări medicale aferente deplasării

Cheltuieli cu servicii

Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză

- Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (de exemplu, formare profesională, consiliere profesională, consultanţă antreprenorială, marketing şi promovare, publicitate, servicii de accesibilizare), licenţe, brevete, francize şi alte costuri de transfer de know-how

Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare

- Servicii de transport de materiale şi echipamente

- Pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu

- Organizarea de evenimente

Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/ acorduri/ autorizaţii necesare pentru implementarea proiectului:

Cheltuieli cu taxe/abonamente/ cotizaţii/acorduri/autorizaţii necesare pentru implementarea proiectului

- Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate, materiale educaţionale relevante pentru operaţiune, în format tipărit, audio şi/sau electronic

- Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/absolvire

- Taxe de participare la programe de formare/educaţie

- Alte taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/autorizaţii necesare pentru implementarea proiectului:

Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

Cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare necesare proiectului

- Materiale consumabile strict aferente activităţilor proiectului

Cheltuieli generale de administraţie

Cheltuieli generale de administraţie

- Telefoane, fax, internet, acces la baze de date

- Servicii poştale şi/sau servicii de curierat

- Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

- întreţinere echipamente

- reparaţii echipamente

- întreţinere mijloace de transport

- reparaţii mijloace de transport - Arhivare documente

- Amortizare active

- Cheltuieli financiare

- Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) achiziţionate în cadrul proiectului şi pentru poliţe de răspundere profesională achiziţionate în cadrul proiectului

- Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancar(e) al/ale proiectului

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie

- Închiriere sedii, inclusiv depozite

- Închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii

- Închiriere echipamente

- Închiriere vehicule

- Închiriere diverse bunuri

Cheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional)

- Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing pentru:

- Echipamente

- Vehicule

- Diverse bunuri mobile şi imobile

Cheltuieli de tip FEDR (în limita de 10% din valoarea totală a proiectului)

Cheltuieli de tip FEDR

- Construcţii:

- Reabilitare/modernizare/extindere clădiri

- Instalaţii tehnice

- Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

- Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale

- Alte echipamente:

- Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul

- Cablare reţea internă

- Achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi

- Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

- Alte cheltuieli pentru investiţii

- Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii:

- Taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

- Taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie

- Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie

- Obţinerea acordului de mediu

- Obţinerea avizului PSI

- Obţinerea avizelor sanitare de funcţionare

- Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria:

- Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie)

- Plata verificării tehnice a proiectului

- Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului

- Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

- Cheltuieli conexe organizării de şantier

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor:

- Alimentare cu apă, canalizare

- Alimentare cu gaze naturale

- Agent termic

- Căi de acces

- Facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi

- Energie electrică

- Accesibilizarea clădirilor, inclusiv a spaţiilor interioare pentru persoane cu dizabilităţi (de exemplu, toalete accesibilizate). Toate lucrările de accesibilizare trebuie să fie efectuate în conformitate cu Normativul tehnic NP051,

- Accesibilizarea locurilor de munca în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie

 

CAPITOLUL XI

Durata schemei

 

Art. 12. - (1) Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2018, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31 decembrie 2021.

(2) Semnarea contractelor de finanţare trebuie să se realizeze nu mai târziu de 31 decembrie 2017

 

CAPITOLUL XII

Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectiv specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 20.000.000 euro echivalent în lei, din care 17.000.000 euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 3.000.000 euro contribuţia naţională.

 

Anul

Total fonduri

Total

Total fonduri publice

Contribuţie proprie

Contribuţie naţională

Contribuţie comunitară

Procent

Valoare

Procent

Valoare

Procent

Valoare

2017

18.000.000

15%

2.700.000

85%

15.300.000

0%

0

2018

2.000.000

15%

300.000

85%

1.700.000

0%

0

 

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 220 de întreprinderi sociale.

 

CAPITOLUL XIII

Efecte şi beneficii

 

Art. 15. - Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:

- promovarea antreprenoriatului social în România;

- promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară şi accesul la ocuparea forţei de muncă.

 

CAPITOLUL XIV

Reguli privind transparenţa

 

Art. 16. - (1) Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementării comunitare aplicabile.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro.

 

CAPITOLUL XV

Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor

 

Art. 17. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.

Art. 18. - (1) Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării ei în vigoare.

(2) Administratorul schemei de ajutor de minimis (Autoritatea de management pentru POCU, direct sau prin organismele intermediare pentru POCU) are obligaţia de a încărca în RegAS contractele de finanţare, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

(3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de state, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(4) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(5) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.

(6) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare

Art. 19. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 20. - Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului/administratorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 21. - (1) în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis. 8

(2) în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

 

CAPITOLUL XVI

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 22. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va pune la dispoziţia administratorului schemei de minimis metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


6 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.