MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 742/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

654. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Matematică şi ştiinţe ale naturii, cod 10, la ramura de ştiinţă (RSI) Chimie şi inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Chimie, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Chimie, cod 30, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă Chimie farmaceutică, cod 60, cu următorul cuprins:

 

10

Matematică şi ştiinţe ale naturii

30

Chimia şi ingineria chimică

10

Chimie

30

Chimie

10

Chimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biochimie tehnologică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Radiochimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chimie informatică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Chimie medicală %

180

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Chimie farmaceutică %

180

 

2. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, cod 20, la ramura de ştiinţă (RSI) Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, cod 20, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cod 100, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie”, cod 80, cu următorul cuprins:

 

20

Ştiinţe inginereşti

20

Inginerie electrică, electronică şi

10

Inginerie electronică,

100

Inginerie electronică,

10

Electronică aplicată

240

 

 

 

telecomunicaţii

 

telecomunicaţii şi tehnologii

 

telecomunicaţii şi tehnologii

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

informaţionale ^)

 

informaţionale ^)

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Telecomenzi şi electronică în transporturi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Comunicaţii pentru apărare şi securitate^)

240

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie %

240

 

3. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe ale comunicării, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ştiinţe ale comunicării, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe ale comunicării, cod 60, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Media digitală”, cod 60, cu următorul cuprins:

 

40

Ştiinţe sociale

30

Ştiinţe ale

10

Ştiinţe ale

60

Ştiinţe ale

10

Jurnalism

180

 

 

 

comunicării

 

comunicării

 

comunicării

20

Comunicare şi relaţii publice

180

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Publicitate

180

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ştiinţe ale informării şi documentării

180

 

 

 

 

 

 

 

 

50

^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Media digitală %

180

 

4. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cod 60, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ştiinţe militare, cod 30, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cod 10, se introduc specializările/programele de studii universitare de licenţă „Managementul sistemelor de supraveghere aeriană”, cod 180, şi Leadership militar, cod 190, cu următorul cuprins:

 

40

Ştiinţe sociale

60

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

30

Ştiinţe militare

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Conducere interarme - forţe terestre

180

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Conducere interarme - forţe navale

180

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Conducere interarme - forţe aeriene

180

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Logistică ^)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Managementul organizaţiei

180

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Management economico-financiar

180

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Conducere militară

180

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Managementul traficului aerian

180

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Management în aviaţie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene

180

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Managementul sistemelor de comunicaţii militare %)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană %

180

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Leadership militar %

180

 

5. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă (RSI) Psihologie şi ştiinţe comportamentale, cod 80, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ştiinţe ale educaţiei, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe ale educaţiei, cod 70, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Pedagogie socială”, cod 40, cu următorul cuprins:

 

40

Ştiinţe sociale

80

Psihologie şi ştiinţe

10

Ştiinţe ale educaţiei

70

Ştiinţe ale educaţiei

10

Pedagogie

180

 

 

 

comportamentale

 

 

 

 

20

Psihopedagogie specială

180

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Pedagogie socială %

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe umaniste şi arte, cod 50, la ramura de ştiinţă (RSI) Arte, cod 70, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU D/M) Muzică, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Muzică, cod 30, se modifică denumirea specializării/programului de studii universitare de licenţă „Pedagogie muzicală” în „Muzică”, păstrându-se cod 10, cu următorul cuprins:

 

50

Ştiinţe umaniste şi arte

70

Arte* 13)

10

Muzică

30

Muzică

10

Muzică ^)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Muzică religioasă

180

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muzicologie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Interpretare muzicală - canto

240

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Interpretare muzicală - instrumente

240

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Compoziţie muzicală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Dirijat

240

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Artele spectacolului muzical

240

 

7. La anexa nr. 2, punctul 1 „UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 2 „Facultatea de Energetica”, numărul curent 4 „Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei”, numărul curent 6 „Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice”, numărul curent 7 „Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice”, numărul curent 9 „Facultatea de Inginerie Aerospaţială”, numărul curent 10 „Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”, numărul curent 13 „Facultatea de Ştiinţe Aplicate” şi numărul curent 15 „Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor* se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2

Facultatea de Energetică

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

75

Inginerie energetici

Energetică şi tehnolog» nucleare

A

IF

240

50

Hidroenergetică

A

IF

240

90

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

65

Managementul energiei

A

IF

240

90

Termoenergetică

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

A

IF

240

60

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

A

IF

240

120

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

IF

240

150

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

60

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A

IF

240

150

Reţele şi software de telecomunicaţii

A

IF

240

150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

IF

240

150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A

IF

240

60

6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie

AP

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

60

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

90

Logistică industrială

AP

IF

240

50

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

35

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

A

IF

240

50

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

200

Inginerie industrială (în limba engleză - industrial engineering)

AP

IF

240

100

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

125

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

IF

240

60

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului

ingineria dezvoltării rurale durabile

A

IF

240

60

ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

95

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

90

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

115

9

Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Inginerie aerospaţială

Construcţii aerospaţiale

A

IF

240

50

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

240

60

Inginerie şi management aeronautic

A

IF

240

50

Navigaţie aeriană (în limba engleză - Air navigation)

A

IF

240

60

Sisteme de propulsie

A

IF

240

40

Design aeronautic

AP

IF

240

50

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

IF

240

60

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

60

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

Ingineria mediului

ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

60

13

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

A

IF

240

50

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

A

IF

240

90

15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul afacerilor

A

IF

240

150

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

75

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

40

 

8. La anexa nr. 2, punctul 4 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 3 „Facultatea de Zootehnie” şi numărul curent 4 „Facultatea de Medicină Veterinară” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

3

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A

IF

240

90

Piscicultură şi acvacultură

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP

IF

240

60

Silvicultură

Cinegetică

A

IF

240

50

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1)

A

IF

360

300

Medicină veterinară (în limba engleză)*1)

AP

IF

360

30

Ingineria produselor alimentara

Controlul şi expertiza produselor alimentara

A

IF

240

120

 

9. La anexa nr. 2, punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 3 „Facultatea de Chimie” şi numărul curent 10 „Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Biochimie tehnologică

A

IF

180

35

Chimie

A

IF

180

155

Chimie medicală

AP

IF

180

35

Chimie farmaceutică

AP

IF

180

35

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

A

IF

180

75

10

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării.

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

120

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

75

Jurnalism

A

IF

180

130

Jurnalism

A

ID

180

50

Publicitate

A

IF

180

75

Publicitate

AP

ID

180

50

 

10. La anexa nr. 2, punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 9 „Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

9

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

550

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)

AP

IF

180

125

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

150

 

11. La anexa nr. 2, punctul 8 „UNIVERSITATEANAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI”, numărul curent I „Facultatea de Interpretare Muzicală” şi numărul curent 2 „Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

25

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

90

2

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Muzică

Compoziţie muzicală

A

IF

240

35

Dirijat

A

IF

240

10

Muzică religioasă

A

IF

180

12

Muzicologie

A

IF

240

10

Muzică

A

IF

180

50

 

12. La anexa nr. 2, punctul 12 „ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE şi ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 4 „Facultatea de Management” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4

Facultatea de Management

Management

Management

A

IF

180

100

Management (în limba engleză)

AP

IF

180

25

 

13. La anexa nr. 2, punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD” numărul curent 4 „Facultatea de Ştiinţe Economice” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

Management

Management

A

IF

180

100

Marketing

Marketing

AP

IF

180

75

 

14. La anexa nr. 2, punctul 16 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV”, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică”, numărul curent 3 „Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”, numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”, numărul curent 12 „Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane” şi numărul curent 13 „Facultatea de Muzică” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

150

Autovehicule rutiere

A

IFR

240

125

Autovehicule rutiere (în limba engleză)

A

IF

240

60

Ingineria transporturilor

ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

90

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

A

IF

240

60

Inginerie mecanică

AP

IFR

240

60

Inginerie mecanică (în limba engleză)

AP

IF

240

30

Sisteme şi echipamente termice

AP

IF

240

30

3

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Informatică aplicată în ingineria materialelor

A

IF

240

50

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

50

Ingineria biomaterialelor

AP

IF

240

60

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie

A

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

60

11

Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţele Educaţiei

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

100

Psihologie

A

ID

180

60

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

120

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

ID

180

75

Pedagogie

A

IF

180

50

 

Psihopedagogie specială

AP

IF

180

60

 

Educaţia fizică şi sportivă

A

IF

180

80

12

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IFR

180

30

Sport şi performanţă motrică

A

IF

180

50

Sport şi performanţă motrică

A

IFR

180

60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

75

13

Facultatea de Muzică

 

Interpretare muzicală - canto

AP

IF

240

10

Muzică

interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

25

 

Muzică

A

IF

180

20

 

15. La anexa nr. 2, punctul 17 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 6 „Facultatea de Inginerie Electrică” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

6

Facultatea de inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

30

Electrotehnică

A

IF

240

60

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

50

Inginerie energetică

Managementul energiei

A

IF

240

75

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

80

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

75

Inginerie medicală (la Bistriţa)

AP

IF

240

50

 

16. La anexa nr. 2, punctul 18 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ- NAPOCA”, numărul curent 4 „Facultatea de Medicină Veterinară” şi numărul curent 5 „Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară *1)

A

IF

360

235

Medicină veterinară (în limba engleză)*1)

A

IF

360

45

Medicină veterinară (în limba franceză)*1)

AP

IF

360

45

5

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

90

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

90

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

ID

240

50

 

17. La anexa nr. 2, punctul 19 „UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 1 „Facultatea de Matematică şi Informatică”, numărul curent 3 „Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică”, numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”, numărul curent 12 „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor”, numărul curent 15 „Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării” şi numărul curent 18 „Facultatea de Teologie Greco-Catolică” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Matematică şi Informatică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

AP

IF

240

30

Informatică

Informatică

A

IF

180

200

Informatică (în limba engleză)

A

IF

180

200

Informatică (în limba maghiară)

A

IF

180

125

Informatică (îh limba germană)

AP

IF

180

75

Matematică

Matematică

A

IF

180

100

Matematică (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Matematică informatică

A

IF

180

200

Matematică informatică (în limba maghiară)

AP

IF

180

50

Matematică informatică (în limba engleză)

AP

IF

180

100

3

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Chimie

Chimie

A

IF

180

50

Chimie (în limba maghiară)

AP

IF

180

45

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A

IF

240

40

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)

A

IF

240

25

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

A

IF

240

45

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

A

IF

240

45

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A

IF

240

45

Inginerie biochimică

A

IF

240

40

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A

IF

240

45

11

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

350

Psihologie

A

ID

180

200

Psihologie (în limba maghiară)

A

IF

180

80

Psihologie (în limba maghiară)

A

ID

180

100

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

100

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

ID

180

125

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

AP

ID

180

75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (îh limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

A

IF

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureş)

AP

IF

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)

A

IF

180

25

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)

A

IF

180

80

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)

A

ID

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)

A

IF

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)

A

ID

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

A

IF

180

80

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

A

ID

180

75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Vatra Domei)

AP

IF

180

50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană, la Sibiu)

A

IF

180

25

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

A

ID

180

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)

A

IF

180

30

Pedagogie

A

IF

180

50

Psihopedagogie specială

A

IF

180

75

Psihopedagogie specială

A

ID

180

50

Psihopedagogie specială (în limba maghiară)

A

IF

180

85

12

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

150

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

75

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

180

60

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

ID

180

30

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

50

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

50

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

ID

180

50

Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)

AP

ID

180

50

Administrarea afacerilor (în limba germană)

AP

IF

180

100

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

150

Informatică economică

A

ID

180

125

Informatică economică (în limba maghiară)

AP

IF

180

50

Statistică şi previziune economică

A

IF

180

80

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

250

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

100

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)

AP

IF

180

25

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză)

AP

IF

180

30

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

A

IF

180

50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

A

ID

180

30

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A

IF

180

75

Economie generală

A

IF

180

90

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

150

Economie şi afaceri internaţionale

A

ID

180

50

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

AP

IF

180

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

240

Finanţe şi bănci

A

ID

180

100

Finanţe şi bănci (îh limba engleză)

A

IF

180

50

Finanţe şi bănci (în limba maghiară)

A

IF

180

75

Management

Management

A

IF

180

150

Management

A

ID

180

100

Management (în limba engleză)

A

IF

180

50

Management (în limba maghiară)

A

IF

180

75

Management (în limba maghiară)

A

ID

180

50

Marketing

Marketing

A

IF

180

150

Marketing

A

ID

180

100

Marketing (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Marketing (la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

180

25

15

Facultatea de Ştiinţe

Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

250

Administraţie publică

A

ID

180

100

Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)

A

IF

180

50

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

70

Administraţie publică (la Bistriţa)

A

IF

180

100

Administraţie publică (la Bistriţa)

A

ID

180

50

Administraţie publică (la Satu Mare)

A

IF

180

50

Administraţie publică (la Satu Mare)

A

ID

180

30

Administraţie publică (ia Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

100

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză)

AP

IF

180

50

Leadership în sectorul public (în limba engleză)

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

150

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

75

Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)

A

IF

180

50

Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)

A

IF

180

80

Jurnalism

A

IF

180

200

Jurnalism

A

ID

180

50

Jurnalism (în limba engleză)

A

IF

180

50

Jurnalism (în limba germană)

A

IF

180

30

Jurnalism (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Publicitate

A

IF

180

100

Media digitală

AP

IF

180

70

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

100

Ştiinţe politica

A

ID

180

50

Ştiinţe politice (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Ştiinţe politice (în limba engleză)

A

IF

180

40

Teologie

Teologie greco-catolică asistenţă socială

A

IF

180

30

18

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Teologie greco-catolică didactică

A

IF

180

30

Teologie greco-catolică pastorală

A

IF

240

30

Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

A

IF

240

30

Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

A

IF

240

50

 

18. La anexa nr. 2, punctul 20 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «IULIU HAŢIEGANU» DIN CLUJ- NAPOCA”, numărul curent 1 „Facultatea de Medicină” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generată*1)

A

IF

240

100

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

75

Laborator clinic

A

IF

180

30

Medicină*1)

A

IF

360

550

Medicină (în limba engleză)*1)

A

IF

360

200

Medicină (în limba franceză)*1)

A

IF

360

180

Moaşe* 1)

A

IF

240

25

Radiologie şi imagistică

Â

IF

180

30

 

19. La anexa nr. 2, punctul 21 „ACADEMIA DE MUZICĂ «GHEORGHE DIMA» DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 2 „Facultatea Teoretică” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2

Facultatea Teoretică

Muzică

Compoziţie muzicală

A

IF

240

6

Dirijat

A

IF

240

11

Muzicologie

A

IF

240

12

Muzică

A

IF

180

50

Muzică (în limba engleză)

AP

IF

180

30

Muzică

A

ID

180

50

Muzică (la Piatra-Neamţ)

A

IF

180

15

 

20. La anexa nr. 2, punctul 23 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA”, numărul curent 1 „Facultatea de Litere”, numărul curent 2 „Facultatea de Teologie”, numărul curent 5 „Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole”, numărul curent 7 „Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie”, numărul curent 8 „Facultatea de Matematică şi Informatică”, numărul curent 9 „Facultatea de Ştiinţe Economice”, numărul curent 10 „Facultatea de Medicină”, numărul curent 12 „Facultatea de Farmacie”, numărul curent 14 „Facultatea de Construcţii”, numărul curent 15 „Facultatea de Arte” şi numărul curent 16 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea da Litere

Limbă şi literatura

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

25

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană)

A

IF

180

30

Limba şi literatura engleză - 0 limbă şi literatură modernă (italiană/franceză)

AP

IF

180

60

Limba şi literatura engleză - 0 limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză)

AP

IF

180

60

Limba şi literatura română - 0 limbă şi literatură modernă (engleză, italiană)

A

IFR

180

75

Limba şi literatura română - 0 limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)

A

IF

180

90

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

A

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

75

2

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

IF

180

40

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

50

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

B0

Muzică

Muzică religioasă

AP

IF

180

40

5

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

40

Agricultură

A

IFR

240

50

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

AP

IF

240

B0

Biologie

Biologie

A

IF

180

50

Geografe

Geografia turismului

AP

IF

180

130

Geografie

A

IF

180

50

Horticultura

Horticultura

A

IF

240

40

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

75

7

Facultatea de Ştiinţe

Aplicate şi Inginerie

Chimie

Inginerie chimică

Ştiinţe inginereşti aplicate

Chimie

A

IF

180

50

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

AP

IF

240

30

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

A

IF

240

80

Fizică tehnologică

A

IF

240

30

8

Facultatea de Matematică

şi Informatică

Informatică

Informatică

A

IF

180

150

Informatică (în limba engleză)

AP

IF

180

60

Matematică

Matematică

A

IF

180

60

Matematică informatică

A

IF

180

75

9

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

90

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

50

Economia firmei

AP

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

200

Afaceri internaţionale

A

ID

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

200

Finanţe şi bănci

A

ID

180

75

Management

Management

A

IF

180

100

Marketing

Marketing

A

IF

180

100

10

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

70

Medicină*1)

A

IF

360

225

Medicină (m limba engleză)*1)

A

IF

360

125

12

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Asistenţă de farmacie

A

IF

180

50

Farmacie*1)

A

IF

300

125

14

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

30

Construcţii civile, industriale şi agricola

A

IF

240

75

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

IF

240

40

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

60

15

Facultatea de Arte

Arte vizuale

Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

180

25

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

6

Muzică

A

IF

180

15

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

15

Artele spectacolului (coregrafie)

AP

IF

180

6

16

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

80

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

60

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

B0

Psihopedagogie specială

A

IF

180

80

 

21. La anexa nr. 2, punctul 25 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, numărul curent 2 „Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”, numărul curent 3 „Facultatea de Litere”, numărul curent 4 „Facultatea de Teologie Ortodoxă”, numărul curent 10 „Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică” şi numărul curent 12 „Facultatea de Horticultură” se modifica şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

2

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

150

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

150

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

80

3

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină

A

IF

180

10

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

IF

180

B0

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

ID

180

75

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

40

Limba şi literatura modernă A (engleză/ franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză/engleză/germană/italiană/ spaniolă)/Limba şi literatura latină

A

IF

180

190

Limbi moderna aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

A

IF

180

90

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

8

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

8

Muzică

A

IF

180

15

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

90

Jurnalism

A

IF

180

50

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

10

4

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale

Artă sacră

AP

IF

180

30

Arte plastice (pictură şi sculptură)

AP

IF

180

30

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

100

10

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

90

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

240

90

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

120

ingineria sistemelor multimedia

A

IF

240

50

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

IF

240

50

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

50

Robotică

A

IF

240

45

12

Facultatea de Horticultura

Biologie

Biologie

A

IF

180

50

Horticultura

Horticultura

A

IF

240

50

Peisagistica

A

IF

240

40

Ingineria mediului

ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

50

 

22. La anexa nr. 2, punctul 27 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI”, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie”, numărul curent 9 „Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie” şi numărul curent 13 „Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

AP

IF

240

40

Inginerie industrială

ingineria sudării

A

IF

240

40

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

60

ingineria securităţii în industrie

AP

IF

240

60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

A

IF

240

30

Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

35

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

50

Inginerie economica industrială

A

IFR

240

75

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

60

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

Informatică aplicată în ingineria materialelor

AP

IF

240

60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

9

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

35

Istorie

Istorie

A

IF

180

70

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

50

Resurse umane

AP

IF

180

50

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

IF

180

50

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

IF

180

50

Arte vizuale

Artă sacră

AP

IF

180

30

13

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

130

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

40

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

100

 

23. La anexa nr. 2, punctul 28 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAŞI”, numărul curent 7 „Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

7

Facultatea de Hidrotehnică. Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

100

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

IF

240

150

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

100

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

80

 

24. La anexa nr. 2, punctul 30 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI”, numărul curent 5 „Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport” şi numărul curent 13 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

5

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

100

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

50

13

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

230

Psihologie

A

ID

180

100

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

120

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

ID

180

50

Pedagogie

A

IF

180

125

Psihopedagogie specială

A

IF

180

70

Pedagogie socială

AP

IF

180

60

 

25. La anexa nr. 2, punctul 31 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IAŞI”, numărul curent 1 „Facultatea de Medicină” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţa

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare

provizorie

(AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

200

Medicină*1)

A

IF

360

550

Medicină (în limba engleză)*1)

A

IF