MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 745         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

914. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie

 

1.095. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale

 

1.096. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

1.097. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale

 

1.165. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului

 

3.338/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.279 din 19 septembrie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară, în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 şi ale art. 6 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Schema selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 914.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA SELECŢIEI CLONALE LA SOIURILE DE VIŢĂ-DE-VIE

 

Partea I

 

Alegerea vizuală a butucilor elita din plantaţia de producţie şi testarea virusologică a acestora (testul ELISA)

 

 

 

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Elite clonale A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul II

Testarea virusologică a

 

Anii II-VIII

Câmpul comparativ de clone

 

 

elitelor clonale A pe

 

 

 

(elite clonale A). Selecţia genetică a

 

 

indicatori lemnoşi

 

 

 

clonelor pe baza datelor privind

 

 

(indexare)

 

 

 

vigoarea, producţia de struguri şi

 

 

 

 

 

 

 

 

calitatea acesteia, calitatea vinurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaltoi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicatori

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

A4

A7

A1

A6

A3

A2

A5

R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

A6

A3

A5

A7

A1

A4

R3

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELITE CLONALE A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elite clonale B productive şi de

 

B1

B2

B3

B4

B5

 

 

 

 

 

 

calitate, libere de virusuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clona X productivă şi de

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul IX

 

 

calitate liberă de virusuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrarea clonei la ISTIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservarea clonei pe rădăcini

 

 

Conservarea clonei altoite (2-3 portaltoi)

 

 

proprii în sera nucleu izolator

 

 

în câmp (câmpul de încercare)

 

Partea II

 

Protocol de lucru privind selecţia clonală la viţa-de-vie

 

Anul I. Se aleg butucii elită dintr-o plantaţie de producţie în vârstă de 10-15 ani (preferabil amplasată în arealele tradiţionale de cultură a soiului supus selecţiei). Alegerea acestora se realizează în două etape. În prima etapă, la sfârşitul lunii iunie se prospectează plantaţia, pe fiecare rând în parte, iar în baza unor observaţii vizuale privind vigoarea butucilor, starea de sănătate a acestora, fertilitatea, procentul de legare al florilor se aleg maximum 20 butuci care prezintă caracteristici superioare şi care se marchează cu vopsea. Alegerea definitivă a butucilor se realizează toamna, după observaţiile şi determinările privind producţia de struguri şi calitatea acesteia (conţinutul în zahăr şi aciditatea mustului) realizate la butucii elită selectaţi anterior.

În căzui soiurilor pentru struguri de masă se fac şi observaţii privind mărimea strugurilor, mărimea boabelor şi uniformitatea acestora, uniformitatea culorii boabelor şi aroma acestora (gustativ). În general nu se recomandă selectarea a mai mult de 10 elite clonale care întrunesc cele mai valoroase însuşiri în funcţie de scopul urmărit prin selecţie. Se întocmeşte o schiţă a plantaţiei viticole supusă selecţiei, cu marcarea butucilor elită aleşi (număr rând şi număr butuc/rând).

Elitele selectate sunt supuse analizei virusologice în vederea depistării infecţiei cu virusurile prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie.

În acest sens, de la fiecare butuc elită selectat se prelevează, toamna, după căderea frunzelor, 2-3 coarde normal dezvoltate, care se etichetează şi se expediază unui laborator de virologie acreditat, în vederea efectuării analizelor virusologice prin testul ELISA şi prin indexare (obligatoriu).

Restul coardelor se recoltează, separat, pe fiecare butuc elită în parte, înaintea apariţiei temperaturilor geroase din timpul iernii. De asemenea se recoltează coarde şi de la butucii soiului populaţie, care va servi drept martor. Coardele se etichetează şi se păstrează peste iarnă în condiţii corespunzătoare asigurării viabilităţii mugurilor de rod.

Butucii aleşi în anul I se vor menţine, cu cea mai mare grijă, pe toată perioada derulării schemei de selecţie clonală, în caz contrar nemaiputându-se demonstra trasabilitatea întregului proces de ameliorare. Se va avea în vedere ca, cel puţin 3 ani, caracterele distincte să fie urmărite în fişele de descriere a butucilor selectaţi în vederea verificării stabilităţii acestora.

Anul II. În primăvară, din coardele altoi recoltate de la butucii elită (confirmaţi liberi de virusuri prin testul ELISA) se obţin butaşi înrădăcinaţi, care se plantează, separat, pe fiecare elită în parte în câmpul comparativ de clone, în vederea efectuării selecţiei genetice. Aceasta se înfiinţează pe un teren care nu a mai fost cultivat cu viţă-de-vie în ultimii 6 ani şi care nu este infestat cu nematozi fitoparaziţi interzişi de legislaţia în vigoare (dovedit pe baza analizelor realizate în laboratoare de specialitate). Plantarea elitelor clonale se face în blocuri randomizate, cu cel puţin 3 repetiţii, fiecare repetiţie având minimum 10 plante în cazul soiurilor de masă şi minimum 20 de plante în cazul soiurilor de vin. În urma rezultatelor analizei virusologice prin indexare (realizată între timp) se îndepărtează de la plantare elitele clonale care au fost identificate ca fiind infectate cu virusuri. În câmpul comparativ de clone se asigură o agrotehnică superioară pe tot parcursul selecţiei.

Anii III-V. Pe parcursul perioadei de vegetaţie, în primii 2 ani de la plantare, se fac observaţii privind dezvoltarea vegetativă a plantelor şi starea lor fitosanitară. De asemenea, în acest interval se realizează şi forma de conducere aleasă. Pentru o mai mare siguranţă, până în anul V se mai poate realiza încă o testare a clonelor selectate, utilizând testul ELISA, la 2-3 butuci/clonă, aleşi în mod aleatoriu.

Anii VI-VIII. Începând cu anul VI, când practic toţi butucii au intrat pe rod, alături de observaţiile privind dezvoltarea vegetativă (greutatea lemnului eliminat la tăiere) şi starea fitosanitară a butucilor se fac observaţii şi determinări privind producţia de struguri şi calitatea acesteia (conţinutul în zahăr şi aciditatea mustului şi eventual conţinutul în antociani totali la soiurile de struguri pentru vinuri roşii). În acest interval, la soiurile pentru struguri de vin se fac microvinificări pe fiecare clonă în parte (minimum 50 kg struguri/clonă), iar vinurile obţinute sunt analizate chimic şi organoleptic.

Observaţiile privind producţia de struguri şi calitatea acesteia, precum şi cele privind calitatea vinurilor obţinute trebuie realizate, obligatoriu, în minimum 3 ani viticoli normali din punctul de vedere al condiţiilor climatice. În cazul soiurilor pentru struguri de masă se fac şi observaţii şi determinări privind mărimea strugurilor, mărimea boabelor şi uniformitatea acestora, uniformitatea culorii boabelor şi aroma acestora (gustativ).

Datele obţinute se înscriu în fişele de descriere a clonelor, urmărindu-se menţinerea caracterelor tari identificate la butucii elită şi uniformitatea acestora, pentru a demonstra stabilitatea genetică a caracterelor urmărite în cadrul selecţiei.

După 3 ani de observaţii complete se realizează o scanare rapidă a clonelor utilizând metoda cadranelor, pe abscisă fiind trecută producţia, iar pe ordonată conţinutul în zahăr al strugurilor. În funcţie de repartizarea elitelor clonale în cele 4 cadrane şi de scopul urmărit prin selecţie (îmbunătăţirea producţiei sau a calităţii acesteia) sunt alese cele mai valoroase clone.

Pentru clonele obţinute din soiurile de struguri de masă, selecţia clonală se încheie după 3 ani de observaţii privind producţia de struguri şi calitatea acesteia şi, eventual, după o analiză senzorială oficială.

Tot în anul VIII se efectuează şi vizite de preomologare în câmpul comparativ de către inspectorii Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare 1.S. T.I.S.

Anul IX. Întocmirea dosarului de înregistrare a clonei la I.S.T.I.S. Butucii aparţinând clonei selectate pot fi transferaţi în plantaţia nucleu, constituind baza de pornire în producerea materialului săditor liber de virusuri.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-11*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.095.


*) Anexele nr. 2-11 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1.

Sohatu

Călăraşi

1

2.

Valea Argovei

Călăraşi

1

3.

Corneşti

Cluj

1, 2

4.

Abram

Bihor

1, 2

5.

Căbeşti

Bihor

1

6.

Remetea

Bihor

1

7.

Beiuş

Bihor

1, 2

8.

Viişoara

Bihor

1

9.

Gepiu

Bihor

1.2, 3, 4,5

10.

Ineu

Bihor

1

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administraţiv-teritoriale din judeţul Maramureş

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi Hmcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 11 unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Maramureş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriaie şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-12*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.096.


*) Anexele nr. 2-12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriaie şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriaie

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Borşa

Maramureş

1

2

Coroieni

Maramureş

1,2, 3, 4, 5

3

Budeşti

Maramureş

1

4

Tăuţii-Măgherăuş

Maramureş

1, 2, 3, 4, 5, 6

5

Cupşeni

Maramureş

1

6

Gârdani

Maramureş

1,2,3

7

Groşi

Maramureş

1

8

Ulmeni

Maramureş

1,2, 3,4

9

Remetea Chioarului

Maramureş

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9

10

Şişeşti

Maramureş

1.2

11

Oarţa de Jos

Maramureş

1,2

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-11*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.097.


*) Anexele nr. 2-11 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematica a imobilelor

1.

Tiha Bârgăului

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2.

Prundu Bârgăului

Bistriţa-Năsăud

1, 2

3.

Livezile

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25

4.

Galaţii-Bistriţei

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

5.

Dumitra

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6.

Ciceu-Mihăieşti

Bistriţa-Năsăud

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

7.

Zagăr

Mureş

1

8.

Praid

Harghita

1, 2, 3

9.

Dăneşti

Harghita

1

10.

Ciumani

Harghita

1

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.727 din 16 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 25 din 19 ianuarie 2016, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.861/322.131 din 28 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 41.577 din 26 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.165.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 1 şi art. 92 alin. (5) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, şi prevederile art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formatul-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă formatul-cadru al deciziilor comisiilor de insolvenţă care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă formatul-cadru al notificărilor care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, prevăzut în anexele nr. 3.1 şi 3.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă formatul-cadru al hotărârilor instanţelor judecătoreşti care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, prevăzut în anexele nr. 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Se aprobă formatul-cadru al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, exemplarele 1 şi 2, prevăzute în anexele nr. 5.1 şi 5.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Buletinul procedurilor de insolvenţă va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 3.338/C.

 

ANEXA Nr. 1


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. ........... ziua.luna.anul

Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

 

Persoana fizică supusă publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă,

Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

 

Judeţul....................

Nume. Iniţiala tatălui. Prenume.

Domiciliul: judeţ: ..........................., loc. .........................../ sector ..........................., str./bd./aleea ..........................., număr: ....., bloc: ....., scară: ....., etaj: ....., apartament: ....., cod poştal: ...........................

cod numeric personal: ...........................

data naşterii: ...........................

locul naşterii: judeţ: ..........................., loc. .........................../sector. ........................... .

 

Acte emise de comisiile de insolvenţă

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Acte emise de instanţele judecătoreşti

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Acte emise de administratorii de procedură / lichidatori

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Alte acte de procedură

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL A REGISTRULUI COMERŢULUI

Bd. Unirii, nr. 74, RIJ3b. Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837. Bucureşti,

 

SIGLA

Tel. (+40-21 )3160804. 3160810, Fax (+40-21)3160803. E-mail: onrc@onrc.ro.

Website www.onrc.ro, portal.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro

Cod de identificare fiscală: 14942091

IRAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TRFZQRF.RIA SECTOR 3

Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. .........../ziua.luna.anul. conţine ... pagini. ISSN 1842-3094

 

 

 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

COMISIA DE INSOLVENŢĂ ....................................

Dosar nr. .................................../...................................

 

DECIZIE Nr. ....................................

din data de ....................................

 

Ca urmare a analizei cererii ........................................................., formulată de ........................................................., în calitate de ........................................................., cod numeric personal ........................................................., cu domiciliul în ........................................................., data naşterii ........................................................., locul naşterii ........................................................., identificat cu CI seria ................., număr ....................................., eliberată de ........................................................., la data de ..............................., de către ........................................................., valabilă până la data de ............................... .

 

COMISIA,

 

Asupra cererii de faţă,

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Constatând că

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

DECIDE:

 

În temeiul art. ......... din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Cu contestaţie la Judecătoria .........................................................,  în termen de 7 zile de la comunicare.

Emisă astăzi: .....................................

 

Comisia de insolvenţă,

Referent,

.....................................

.....................................

 

ANEXA Nr. 3.1

 

NOTIFICARE PRIVIND

....................................................................................................................................................

 

 

Nr. ........................

 

Data emiterii .........................................................

 

1. Date privind dosarul: număr dosar ......................................anul ......................... Comisia de insolvenţă .....................................

2. Debitor: ......................................................... (nume, prenume şi iniţiala tatălui), cod numeric personal .........................................................,  domiciliul ......................................................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ), data naşterii ........................., locul naşterii ........................., identificat cu CI seria ............ număr ........................., eliberată de ......................................................... la data de ........................., de către ........................................................., valabilă până la data de ........................., tel./fax ........................................................., e-mail .........................................................

3. Creditor:*) Listă anexă:

4. Administratorul procedurii ......................................................... (nume şi prenume sau denumire), cod de identificare fiscală ........................................................., domiciliul/sediul social ......................................................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ), număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice .............................., tel ........................................................./fax ........................................................., e-mail .........................................................

5. Subscrisa/Subsemnatul(a): în temeiul art. 21 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,

 

NOTIFICĂ

 

6. Desemnarea dnei/dlui ........................................................., în calitate de administrator al procedurii insolvenţei în Dosarul nr. .............................., având ca obiect cererea debitorului ........................................................., a cărui cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor a fost admisă în principiu, prin Decizia nr. .............................. din data de ................./................./................./ (ziua/luna/anul), emisă de Comisia de insolvenţă ........................................................., în Dosarul ........................./ .........................

7. Solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite către administratorul procedurii o informare privind cuantumul şi tipul creanţei, o evaluare a bunului/bunurilor grevat/grevate de o clauză de preferinţă, după caz, precum şi eventualele măsuri de restructurare a creanţei pe care le-ar accepta

8. Termenul pentru depunerea de către creditori a informării prevăzute la art. 22 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, este ......................................................... .

9. Semnătura:

.............................................................................................................................................................................................

 (numele şi prenumele sau denumirea administratorului procedurii)

.............................................................................................................................................................................................

 

Semnătura .........................................................


*) Lista anexă cu creditorii va cuprinde următoarele date de identificare: nume şi prenume/denumire; cod de identificare fiscală (cod numeric personal, cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală); număr de ordine în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre; domiciliul/sediul social (stradă număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ); telefon/fax; e-mail.

 

ANEXA Nr. 3.2

 

NOTIFICARE PRIVIND

....................................................................................................................................................

 

 

Nr. ........................

 

Data emiterii .........................................................

 

1. Date privind dosarul: număr dosar ................., anul ................., Judecătoria .........................................................

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa ......................................................... (stradă, număr, localitate, sector, judeţ), număr de telefon ........................................................., programul arhivei/registraturii instanţei .........................................................

3. Debitor: ......................................................... (nume, prenume şi iniţiala tatălui), cod numeric personal ........................................................., domiciliul ......................................................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ), data naşterii .............................., locul naşterii ........................................................., identificat cu CI seria ................ număr .............................., eliberată de ........................................................., la data de .............................., de către ........................................................., valabilă până la data de .............................., tel./fax ........................................................., e-mail ......................................................... .

4. Creditor:*) Listă anexă:

5. Lichidator: ......................................................... (nume şi prenume sau denumire), cod de identificare fiscală ........................................................., domiciliul/sediul social ......................................................... (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ), număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice tel./fax ........................................................., e-mail ......................................................... .

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): ......................................................... în calitate de lichidator pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, conform Sentinţei nr. ................., pronunţată de ......................................................... din Dosarul ................./................., în temeiul art. 52 alin. (1) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,

NOTIFICĂ

7. Desemnarea dlui/dnei ........................................................., în calitate de lichidator al debitorului

8. Solicitarea, adresată creditorilor, de a transmite lichidatorului o informare privind cuantumul creanţei, valoarea de piaţă a bunului grevat de cauze de preferinţă, dacă este cazul, o evaluare a bunului/bunurilor

9. Termenul pentru depunerea de către creditori a informării prevăzute la pct. 8 este .................

10. Semnătura.

.............................................................................................................................................................................................

 (numele şi prenumele sau denumirea lichidatorului)

.............................................................................................................................................................................................

 

Semnătura .........................................................


*) Lista anexă cu creditorii va cuprindă următoarele data de identificare: nume şi prenume/denumire; cod de identificare fiscală (cod numeric personal, cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală); număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre; domiciliul/sediul social (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, sector, judeţ); telefon/fax; e-mail.

 

ANEXA Nr. 4.1

 

 

 

JUDECĂTORIA .........................................................

Dosar nr. ................./.................

 

SENTINŢĂ/ÎNCHEIERE Nr. .................

 

Şedinţa publică din data de .........................

Judecător ........................................................

Grefier .............................................................

 

 

Pe rol fiind soluţionarea ........................................................., formulată de ........................................................., în calitate de ........................................................., prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, faţă de debitorul ........................................................., cod numeric personal ........................................................., cu domiciliul în ........................................................., data naşterii ............................., locul naşterii ........................................................., identificat cu CI seria ...... număr ............................, eliberată de ........................................................., la data de ............................., de către .........................................................,

valabilă până la data de .............................

La apelul nominal au răspuns ........................................................./lipsit .........................................................

Procedura completă.

JUDECĂTORUL,

Asupra cererii de faţă,

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Constatând că

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

 

În temeiul art. din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi: .............................,

 

Judecător,

Grefier,

.........................................................

.........................................................

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALUL .........................................................

SECŢIA .........................................................

Dosar nr. ................./.................

 

DECIZIE Nr. .................

 

Şedinţa publică din data de .........................

Preşedinte: ......................................................

Judecător ........................................................

Grefier .............................................................

 

Pe rol soluţionarea apelului formulat de ........................................................., în calitate de ........................................................., împotriva sentinţei/încheierii pronunţate de Judecătoria ........................................................., prevăzută de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, faţă de debitorul ........................................................., cod numeric personal ........................................................., cu domiciliul în ........................................................., data naşterii ............................., locul naşterii ........................................................., identificat cu CI seria ...... număr ............................,  eliberată de ........................................................., la data de ............................., de către ........................................................., valabilă până la data de .............................,

La apelul nominal au răspuns ........................................................./lipsit .........................................................

Procedura completă.

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de faţă,

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Constatând că

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică azi: .............................,

 

Preşedinte,

 

Judecător,

.........................................................

 

.........................................................

 

Grefier,

 

 

.........................................................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5.1

 

Exemplar 1*)

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Sediul .........................................................

 

DOVADĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE PUBLICARE

nr. ................., emisă la: ziua ................. luna ................. anul .................

 

Către .........................................................

(după caz: comisia de insolvenţă, administratorul procedurii/lichidatorul, instanţa judecătorească)

 

Sediul .........................................................

 

Prin prezenta, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, reprezentat de director ........................................................., având de publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” decizia comisiei de insolvenţă/notificarea/hotărârea judecătorească/alte acte, nr. ... din data (zz/ll/aaaa) ................./................./................, emisă de ......................................................... (după caz: comisia de insolvenţă, administratorul procedurii/lichidatorul, instanţa judecătorească) în Dosarul nr. ............................., înregistrat pe rolul Comisiei de insolvenţă/Judecătoriei/ Tribunalului ........................................................., Secţia ........................................................., privind debitorul ........................................................., cod numeric personal ............................, cu domiciliul în ........................................................., data naşterii ............................, locul naşterii ........................................................., identificat cu C.I. seria ...... număr ............................, eliberată de ........................................................., la data de ............................, de către .........................................................,  valabilă până la data de ............................

Certifică faptul că ............................................................................................................................. (după caz: decizia comisiei de insolvenţă, notificarea, hotărârea judecătorească, alte acte) este publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” nr. ............................ din data de ............................

 

Director

Consilier juridic,

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

.........................................................

.........................................................

 

(semnătura şi ştampila)

 


*) Exemplarul 1 se comunică, după caz, la comisia de insolvenţă sau administratorului procedurii/lichidatorului/instanţei judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 5.2

 

Exemplar 2*)

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Sediul .........................................................

 

DOVADĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE PUBLICARE

nr. ................., emisă la: ziua ................. luna ................. anul .................

 

Către .........................................................

(după caz: comisia de insolvenţă, administratorul procedurii/lichidatorul, instanţa judecătorească)

 

Sediul .........................................................

 

Prin prezenta, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, reprezentat de director ........................................................., având de publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” decizia comisiei de insolvenţă/notificarea/hotărârea judecătorească/alte acte, nr. ............................ din data (zz/ll/aaaa) ................./................./................, emisă de ......................................................... (după caz: comisia da insolvenţă, administratorul procedurii/lichidatorul, instanţa judecătorească) în Dosarul nr. ............................, înregistrat pe rolul Comisiei de insolvenţă/Judecătoriei/Tribunalului ........................................................., Secţia ........................................................., privind debitorul........................................................., cod numeric personal ............................, cu domiciliul în ......................................................... data naşterii ............................, locul naşterii ........................................................., identificat cu C.I. seria ...... număr ............................, eliberată de ........................................................., la data de ............................ de către ........................................................., valabilă până la data de ............................

Certifică faptul că ................................................................................................. (după caz: decizia comisiei de insolvenţă, notificarea, hotărârea judecătorească, alte acte) este publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” nr. ............................ din data de ............................ .

 

Director

Consilier juridic,

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

.........................................................

.........................................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

 

 

(Verso)

 

CONFIRMARE DE PRIMIRE

 

Denumire ......................................................... (după caz: comisia de insolvenţă, administratorul procedurii/lichidatorul, instanţa judecătorească)

prin ......................................................... (numele şi prenumele persoanei care primeşte dovada de îndeplinire a procedurii de publicare, serie şi număr act de identificare, calitate)

azi*) ............................, confirmă primirea dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare, emisă la: ziua ............................ luna ............................ anul ............................ de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, privind publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” nr. ............................ din data de ............................, a ........................................................ (documentul în cauză) nr. ............................ din data de ............................ emis în Dosarul nr. ............................, înregistrat pe rolul Comisiei de insolvenţă/Judecătoriei/Tribunalului ........................................................, Secţia ........................................................

 

Semnătura de primire**)

........................................................


*) Data primirii dovezii de publicare.

**) Semnătura de primire (ştampila)