MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 750/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

665. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.044. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

1.112. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.774. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.775. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.798. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii GEORGIASIG 2000 BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

1.799. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

1.800. - Decizie privind aprobarea suspendării, la cerere, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

362. - Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 octombrie 2016, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 665.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008)

 

NIVELUL ALOCAŢIILOR DE HRANĂ

pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

 

 

- lei/bolnav internat/zi -

- Bolnavi TBC şi HIV/SIDA - adulţi

16,0

- Bolnavi TBC şi HIV/SIDA - copii

15,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici - adulţi

15,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici - copii

16,4

- Bolnavi diabet - adulţi

15,0

- Bolnavi diabet - copii

17,5

- Bolnavi arşi

15,0

- Alţi bolnavi adulţi

10,0

- Lăuze

15,0

- Bolnavi în leprozerii

11,0

- Regim de hemodializă

9,0

- Bolnavi psihic şi bolnavi psihic cu internare obligatorie

- Bolnavi internaţi în staţionare de zi

12,0

7,0

- Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial

10,0

- Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural

- Copii 0-3 ani

5,0

10,0

- Copii 3-16 ani

12,0

- Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare

3*)

- Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare

7,0

- Bolnavi internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie

19,4


*) Se acordă în completarea alimentaţiei naturale, iar, după caz, de alocaţia nou-născutului poate beneficia mama acestuia.

 

NOTĂ:

Nivelul alocaţiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă este maximal; acesta poate fi majorat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea, de către acestea, din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare, precum şi la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali general işti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. V.V.V. 3.603 din 9 septembrie 2016,

în baza prevederilor art. 40 alin. (1) lit. x1), alin. (11) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, prevăzută În anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2016.

Nr. 1.044.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

Art. 2. - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R., organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, anual, în sesiuni naţionale.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, OAM.G.M.A.M.R. colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a examenului de grad principal.

Art. 4. - (1) în vederea organizării şi susţinerii examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R. constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen.

(2) La solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R., Ministerul Sănătăţii desemnează reprezentanţi în comisia centrală de examen, iar direcţiile de sănătate publică desemnează reprezentanţi în comisiile de examen locale.

(3) Pentru eficientizarea activităţilor organizatorice, preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale de examen constituie colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, care funcţionează pe lângă comisia centrală de examen şi, respectiv, pe lângă comisiile locale de examen.

Art. 5. - (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere;

b) etapa a I l-a - verificarea cunoştinţelor prin test-grilă.

(2) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

(3) Rezultatele finale ale examenului se validează prin decizie a preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 6. - Testul-grilă şi, respectiv, grila de corectură se elaborează de către Comisia de elaborare a subiectelor, constituită conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 7. - (1) O.A.M.G.M.A.M.R. publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” şi pe site-ul www.oamr.ro. cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal.

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examenul de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;

d) locul şi perioada de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.

(3) Pentru o mai bună informare cu privire la organizarea şi susţinerea examenului de grad principal, anunţul de examen poate fi publicat şi pe site-urile Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 8. - Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează, pe specialităţi, de către cadre didactice şi formatori acreditaţi în domeniu, se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-ul www.oamr.ro.

Art. 9. - Suma de participare la examen se stabileşte prin hotărâre a Biroului executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii şi responsabilităţi care revin O.A.M.G.M.A.M.R şl filialelor sale judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale

 

Art. 10. - (1) în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) asigurarea managementului examenului cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

b) elaborarea, aprobarea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

c) organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal;

d) aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen, precum şi publicarea acestora pe site-ul www.oamr.ro, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

e) publicarea anunţului de examen;

f) informarea şi instruirea reprezentanţilor nominalizaţi de direcţiile de sănătate publică în comisiile de examen locale cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal;

g) stabilirea, aprobarea sumei de participare Sa examen şi încasarea acesteia;

h) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii comisiei centrale de examen şi a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă aceasta, în limita bugetului stabilit;

i) asigurarea spaţiilor necesare funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi asigurarea dotării acestora cu mijloace adecvate de birotică şi de securizare a informaţiilor;

j) asigurarea activităţilor de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.), precum şi asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, cu încadrarea în limita bugetului stabilit;

k) validarea rezultatelor finale ale examenului prin decizie a preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R.;

l) încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, al comisiei de elaborare a subiectelor şi al colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen;

m) întocmirea documentelor pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen şi efectuarea acestor plăţi în limita bugetului stabilit;

n) virarea sumelor pentru plata activităţii comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituite pe lângă acestea, în baza documentelor justificative întocmite şi înaintate de filiale;

o) achiziţionarea şi tipărirea certificatelor de grad principal, în limita bugetului stabilit, precum şi transmiterea acestora după semnare către filiale în baza listelor nominale a candidaţilor promovaţi întocmite de acestea.

(2) în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, filialele au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

b) asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării la nivel local a examenului de grad principal;

c) asigurarea logisticii, precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului. În acest sens filialele desemnează colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal la nivel local;

d) achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;

e) elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen locale şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui comisiei centrale de examen;

f) organizarea şi efectuarea înscrierii candidaţilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie;

g) încheierea contractelor civile cu persoanele desemnate în componenţa comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului la nivel local;

h) întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale de examen, a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit;

i) eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.

 

CAPITOLUL III

Constituirea şi atribuţiile comisiilor de examen, ale comisiei de elaborare a subiectelor şi, respectiv, ale colectivelor tehnice, precum şi responsabilitatea membrilor acestora

 

Art. 11. - (1) Comisia centrală de examen este formată din:

a) preşedinte:

- un vicepreşedinte al O.A.M.G.M.A.M.R., desemnat de preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R.;

b) vicepreşedinţi:

- un reprezentant nominalizat de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

- 2 vicepreşedinţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

c) membri;

- 1-2 reprezentanţi nominalizaţi de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

- 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

d) secretari: 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.

(2) Componenţa comisiei centrale de examen se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R., cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. În încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 12. - Comisia centrală de examen are următoarele atribuţii:

a) analizează propunerile de constituire a comisiilor locale de examen şi le supune spre aprobare preşedintelui comisiei centrale, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2);

b) propune componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, programul de lucru şi atribuţiile acesteia şi coordonează activitatea acestei comisii;

c) propune componenţa colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal de pe lângă comisia centrală de examen;

d) organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea testelor-grilă şi a grilelor de corectură, păstrarea în condiţii de securitate şi transmiterea electronică a acestora la comisiile locale de examen conform prezentei metodologii;

e) asigură instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi, respectiv, cu privire la utilizarea aplicaţiei informatice destinate în acest scop;

f) coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a testului-grilă şi pentru finalizarea sesiunii de examen;

g) coordonează activităţile specifice utilizării aplicaţiei informatice destinate desfăşurării examenului de grad principal;

h) elaborează instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă, prezentate candidaţilor de către responsabilii sălilor de examen;

i) soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului-grilă;

j) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii depuse la comisiile locale de examen;

k) asigură verificarea cataloagelor şi a proceselor-verbale cu rezultatele examenului întocmite la nivelul comisiilor locale;

l) îndeplineşte activităţile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului.

Art. 13. - (1) Comisiile locale de examen sunt formate din:

a) preşedinte: preşedintele filialei sau înlocuitorul legal al acestuia;

b) vicepreşedinte: un reprezentant al direcţiei de sănătate publică;

c) membri: 2-5 reprezentanţi ai filialei. În funcţie de numărul candidaţilor;

d) secretar: un reprezentant al filialei.

(2) Componenţa comisiilor locale de examen se aprobă de către preşedintele comisiei centrale de examen, la propunerea preşedinţilor filialelor şi cu minimum 15 zile înainte de data începerii examenului.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.

Art. 14. - Comisiile locale de examen au următoarele atribuţii:

a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;

b) formularea propunerii de constituire, când este cazul, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de pe lângă comisia locală de examen;

c) stabilirea colectivelor tehnice care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul, precum şi a colectivelor tehnice care asigură multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate al documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen;

d) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi introducerea datelor acestora în aplicaţia informatică destinată în acest scop;

e) verificarea dosarelor de înscriere, cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admişi la înscriere;

f) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal;

g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului-grilă;

h) elaborarea documentelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea operativă a sesiunii de examen, prevăzute de prezenta metodologie, precum şi de instrucţiunile aprobate pentru sesiunea în cauză;

i) înregistrarea contestaţiilor, precum şi soluţionarea celor care intră în competenţa comisiei locale de examen;

j) înaintarea către comisia centrală de examen pentru soluţionare a contestaţiilor care, conform prezentei metodologii, nu fac obiectul de soluţionare a comisiei locale de examen;

k) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor probleme administrative şi organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi a măsurilor luate în aceste situaţii;

l) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului-grilă, asupra modului de desfăşurare a probei;

m) înaintarea către comisia centrală de examen a documentelor necesare validării rezultatelor finale ale examenului şi afişarea lor la sediul filialei, precum şi pe site-ul acesteia.

Art. 15. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din 2-3 cadre didactice sau, după caz, formatori acreditaţi, pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examenul.

(2) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, preşedintele comisiei centrale de examen aprobă componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi programul de lucru şi atribuţiile acesteia, în baza propunerilor înaintate de membrii comisiei centrale de examen.

(3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 16. - (1) Nu pot face parte din componenţa comisiei centrale de examen, a comisiilor locale de examen şi a comisiei de elaborare a subiectelor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.

(2) La numirea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 17. - În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de specialităţi pentru care se organizează examen, preşedintele comisiei centrale şi preşedinţii comisiilor locale de examen stabilesc colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au ca atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.

Art. 18. - (1) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia, pentru securitatea testelor-grilă şi a grilelor de corectură elaborate.

(2) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului-grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.

(3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele tehnice prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 19. -(1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

- liceu sanitar;

- şcoală postliceală sanitară;

- colegiu medical universitar;

- facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şt cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art. 20, - (1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2);

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

(3) în situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Art. 21. - (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin publicaţia de examen.

(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins”.

(3) Lista candidaţilor declaraţi „Admis” la înscriere se afişează la sediul filialei care a operat înscrierea şi se transmite, electronic, prin aplicaţia informatică, comisiei centrale de examen.

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile nesoluţionate de comisiile locale de examen se soluţionează de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 22. - (1) Suma de participare la examen se restituie în cazul:

a) candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;

b) candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.

(2) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere.

(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

 

CAPITOLUL V

Organizarea şi desfăşurarea testului-grilă

 

Art. 23. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen alcătuieşte testul-grilă, precum şi grila de corectură pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examenul de grad principal.

(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.

(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

(4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Art. 24. - Întrebările testului-grilă trebuie să respecte următoarele criterii:

a) conţinutul întrebării să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 25. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu cer mult 3 zile înainte de începerea probei, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R.

(2) Testul-grilă şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în locaţia stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

Art. 26. - (1) Testul-grilă se transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale de examen, cu două ore înainte de începerea probei, conform instrucţiunilor comisiei centrale de examen,

(2) în cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore datorită numărului mare de candidaţi înscrişi, testul-grilă se transmite cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de examen. În această situaţie, preşedinţii comisiilor locale de examen asigură multiplicarea şi păstrarea testelor-grilă în condiţiile stabilite la alin. (3).

(3) Testul-grilă se multiplică de către persoanele desemnate de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de securitate, în spaţiile stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

(4) Multiplicarea testului-grilă se face într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

Art. 27. - Grila de răspuns se transmite comisiilor locale de examen cu cel mult 7 zile înainte de începerea probei şi se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 50% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

Art. 28. - (1) Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea probei.

(2) Grila de corectură se multiplică, pe folie transparentă, într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal.

Art. 29. - (1) După multiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin:

a) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru specialitatea asistent medical generalist;

b) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru specialitatea asistent medical generalist;

c) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent medical generalist;

d) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru fiecare dintre celelalte specialităţi;

e) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru fiecare dintre celelalte specialităţi;

f) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru fiecare dintre celelalte specialităţi.

(2) Plicurile/Pachetele cu documentele de examen se transportă, în condiţii de siguranţă, de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 30. - (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul-grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, îh funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi.

(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.

Art. 31. - Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:

a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua probei până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;

b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;

c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;

e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;

f) până la începerea probei, acesta precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora;

g) identifică şi anulează prin înscrierea menţiunii „Anulat” sub semnătura proprie testele-grilă şi grilele de răspuns care conţin semne distinctive;

h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen menţiunea „Retras”;

i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care are loc un eveniment deosebit; documentul este semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă;

j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;

k) verifică răspunsurile din grila de răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut;

l) ambalează în plicuri grilele de răspuns corectate, separat de grilele nefolosite, care se ambalează împreună cu grilele cu menţiunea „Retras” şi cele cu menţiunea „Anulat”. Pe fiecare plic se menţionează seria, numărul de candidaţi şi numărul de grile conţinut;

m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. I), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).

Art. 32. - (1) Candidatului căruia i s-a anulat grila de răspuns i se eliberează, la cerere, o nouă grilă, cu respectarea prevederilor art. 31 lit. f) şi ale art. 36 alin. (1), precum şi a principiului transparenţei. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei.

(2) Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă.

Art. 33. - În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă şi nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei locale de examen.

Art. 34. - (1) în ziua examenului, responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 08.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.

(2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între 2 candidaţi să rămână cel puţin un loc liber. Excepţie fac perechile soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea eliminării din examen, să semnaleze responsabilului de sală gradul lor de rudenie, pentru a fi aşezaţi separat unul de celălalt.

(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

(5) în prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă primite de la comisia centrală de examen.

(6) în sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, motivul eliminării se consemnează în procesul-verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 35. - Pachetele conţinând testele-grilă şi grilele de răspuns se deschid în ziua examenului la ora 09.30, în prezenţa tuturor responsabililor de sală, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns.

Art. 36. - (1) în ziua examenului la ora 10.00 se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.

(3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

(4) Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

(5) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila filialei şi semnează

Art. 37. - După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea acesteia. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de la începerea probei.

Art. 38. - (1) în ziua de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură.

(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.

Art. 39. - (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

(2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se tale cu roşu.

(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

(5) După corectare, pe grila de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de către responsabilul de sală care a efectuat corectura, de către cei 2 candidaţi care au asistat la aceasta, precum şi de către titular pentru luare la cunoştinţă. Titularul grilei de răspuns semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.

Art. 40. - (1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală

de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei locale de examen.

(2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se transmite petentului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.

Art. 41. - La expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (2), comisiile locale de examen întocmesc procesul-verbal de desfăşurare a examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL VI

Validarea rezultatelor

 

Art. 42. - (1) în termen de 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comisiile locale de examen transmit comisiei centrale de examen, în format electronic şi pe suport hârtie, procesul-verbal prevăzut la art. 41 însoţit de tabelul nominal al candidaţilor în ordine alfabetică, cu rezultatele finale, pe specialităţi, semnat de comisia locală de examen şi ştampilat cu ştampila filialei în cauză.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comisia centrală de examen centralizează rezultatele examenului şi le înaintează preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R. spre validare, în termen de 48 de ore.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 43. - (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin certificat de grad principal, întocmit conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie.

(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R. candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedinţii filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Art. 44. - (1) Formularele certificatelor de grad principal se procură de către O.A.M.G.M.A.M.R.

(2) întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de grad principal se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 45. - (1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva O.A.M.G.M.A.M.R. şi, respectiv, a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.

(2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei centrale de examen se aplică ştampila O.A.M.G.M.A.M.R., iar pe toate documentele întocmite la nivelul comisiilor locale de examen se aplică ştampila filialei organizatoare.

Art. 46. - Certificatele sau adeverinţele de grad principal emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile şi conferă titularilor toate drepturile prevăzute îh actele normative în vigoare.

Art. 47. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr.1

la metodologie

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

 

Subsemnatul(a), ............................................................... (numele şi prenumele), C.I./B.I. seria ........ nr. ............................., membru al ............................................................... (se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti) declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ...............................................................

 

..............................................................

..............................................................

(semnătura)

(data)

 

 

ANEXA Nr. 2

Ia metodologia

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

 

Subsemnatul(a), ............................................................... (numele şi prenumele), C.I./B.I. seria ........ nr. .............................,  declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea .............................................................., cu excepţia celor date publicităţii.

Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi.

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei.

 

..............................................................

..............................................................

(semnătura)

(data)

 

ANEXA Nr. 3

Ia metodologie

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

Comisia judeţeană/municipală de examen

..............................................................

(se trece judeţul/municipiul Bucureşti)

 

PROCESVERBAL

privind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea ..............................................................

judeţul/municipiul Bucureşti ..............................................................

 

I. Date statistice:

- numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;

- numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;

- candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins”, precum şi motivul respingerii;

- numărul candidaţilor declaraţi „Promovaţi” şi „Nepromovaţi”, pe specialităţi;

- punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.

II. Rezultate obţinute:

- aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;

- numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;

- incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul desfăşurării examenului şi modul de soluţionare;

- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;

- apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;

- modul cum au fost asigurate paza şi securitatea documentelor de examen.

III. Propuneri privind îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal

 

Comisia judeţeană/municipală de examen ..............................................................

(se trece judeţul/Bucureşti)

 

..............................................................

..............................................................

(se trec funcţia şi persoana din cadrul comisiei)

(semnătura)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

Seria ........ nr. .............................

 

TS

 

CERTIFICAT

de grad principal

 

Domnul/Doamna, .............................................................., născut(ă) în anul ............................. luna ............................. ziua ............................., în localitatea .............................................................., judeţul .............................................................., de profesie .............................................................., a promovat

 

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

 

în specialitatea .............................................................., în sesiunea .............................................................., cu nota ............................. .

 

Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

 

Preşedinte,

..............................................................

 

L.S.

 

Nr. ............................. 1)

 

Data eliberării: .............................


1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-16*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016,

Nr. 1.112.


*) Anexele nr. 2-16 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1.

Criştioru de Jos

Bihor

3

2.

Curăţele

Bihor

1, 2

3.

Drăgăneşti

Bihor

1, 2

4.

Scutelnici

Buzău

1

5.

Stâlpu

Buzău

1, 2

6.

Unguriu

Buzău

1

7.

Vâlcelele

Buzău

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

8.

Zărneşti

Buzău

1, 2, 3

9.

Aiton

Cluj

1, 2, 3, 4

10.

Fârţăneşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

11.

Piscu

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12.

Tuluceşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

13.

Vlădeşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

14.

Alexandru cel Bun

Neamţ

1, 2, 3, 4

15.

Ştefan cel Mare

Neamţ

27, 28, 33

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2^)12 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 24 august 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Bivolăria, oraşul Vicovu de Sus, strada Ştefan cel Mare nr. 37, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J33/1312/2008, cod unic de înregistrare 24364360/2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK -531/2008, reprezentată de către domnul Pintilei Fănică, în calitate de administrator, şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea asociaţilor nr. 165 din 30 decembrie 2015 s-a decis: „încetarea activităţii S.C. MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., CUI: 24364360 şi solicitarea către ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare, conform art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea 32/2000”,

2. La data de 31 decembrie 2015 Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înregistrat un profit în sumă de 60.972 lei.

3. Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S R L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj în asigurări.

4. Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L a înştiinţat clienţii cu privire la decizia de încetare a activităţii şi i-a îndrumat pentru plata primelor de asigurare la contractele aflate în derulare direct către societăţile de asigurare emitente ale acestora,

6. Societatea MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, brokerul nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE- S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în localitatea Bivolăria, oraşul Vicovu de Sus, strada Ştefan cel Mare nr. 37, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J33/1312/2008, cod unic de înregistrare 24364360/2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 531/2008, reprezentată de domnul Pintilei Fănică, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătoritor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2016.

Nr. 1.774.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile ari. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 24 august 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Puţul lui Zamfir nr. 18, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/9461/13.11.2001, cod unic de înregistrare 5352121, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 072/10.04.2003, reprezentată de doamna Valentina Elisei, în calitate de director general,

constatând u-se următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 01 din 1 aprilie 2016 asociaţii au decis:

1. Încetarea activităţii societăţii ca urmare a imposibilităţii de majorare a capitalului social, conform Normei A.S.F. 9/2015

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că la data de 30 iunie 2016 societatea a înregistrat pierdere în sumă de 8.786 lei.

3. Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la Hotărârea asociaţilor nr. 01 din 1 aprilie 2016 privind încetarea activităţii de intermediere, fiind solicitată rezilierea contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare informaţii cu privire la situaţia privind decontarea primelor de asigurare, a comisioanelor cuvenite, precum şi a documentelor cu regim special.

5. Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toţi clienţii (asiguraţii) cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii începând cu data de 1 aprilie 2016, precum şi faptul că poliţele de asigurare aflate în derulare vor fi preluate direct de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare.

6. Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată, aşa cum se constată din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, strada Puţul lui Zamfir nr. 18, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/9461/13.11.2001, cod unic de înregistrare 5352121, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 072/10.04.2003, reprezentată de doamna Valentina Elisei, în calitate de director general, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2016.

Nr. 1.775.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 10 august 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 62, corp A, etajul 2, apartamentul 16, judeţul Arad, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J02/1311/2011, cod unic de înregistrare 29344479/2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-713/2012, reprezentată de către doamna Seculici Lucia, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea nr. 5 din 30 decembrie 2015 a Adunării generale extraordinare a asociaţilor Societăţii GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-au stabilit următoarele:

- „Art. 1. - Nu se aprobă majorarea capitalului social, conform cerinţelor Autorităţii de Supraveghere Financiară,

- Art. 2. - Se suspendă activitatea brokerului începând cu data de 31 decembrie 2015.”

2. Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a realizat, în anul 2015, numai venituri din activitatea de intermediere în asigurări, în sumă de 306.777 lei, iar la data de 31 decembrie 2015 a înregistrat pierdere în sumă de 1.250 lei.

3. Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la hotărârea de suspendare a activităţii şi de reziliere a contractelor de intermediere.

4. Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii cu privire la hotărârea de suspendare a activităţii, începând cu data de 31 decembrie 2015t iar pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare aflate în derulare, aceştia au fost îndrumaţi direct către societăţile de asigurare.

6. Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/reasigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj, alte persoane fizice/juridice.

 7. La data de 31 martie 2016, Societatea GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 ani a activităţii Societăţii GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 62, corp A, etajul 2, apartamentul 16, judeţul Arad,, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J02/1311/2011, cod unic de înregistrare 29344479/2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 713/2012, reprezentată de către doamna Seculici Lucia, în calitate de administrator al Societăţii.

Art. 2. - (1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiare fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi decizia de suspendare a activităţii Societăţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la societăţile de asigurare, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.798.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 24 august 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Strada Armenească nr. 28A, etaj 1, ap. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/t430/1995, cod unic de înregistrare 7704615/1995, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 301/26.07.2005, reprezentată de către domnul Mateescu Ioan, în calitate de administrator,

constatând u-se următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din data de 11 decembrie 2015 s-a decis:

- „asociaţii... renunţă la activitatea de broker de asigurare şi reasigurare şi solicită în mod expres retragerea autorizaţiei”.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., astfel că la data de 31 decembrie 2015 aceasta a înregistrat profit în sumă de 5.869 lei.

3. Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare cu care a colaborat cu privire la intenţia acesteia de a rezilia contractele de intermediere/brokeraj în asigurări că urmare a faptului că societatea nu va putea majora capitalul social, conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

4. Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a înştiinţat asiguraţii cu privire la faptul că societatea îşi încetează activitatea ca broker de asigurare. Prin aceeaşi notificare, toţi clienţii au fost îndrumaţi pentru plata primelor de asigurare la contractele aflate în derulare direct către societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare emitente ale acestora sau pot opta pentru reprezentarea lor, în continuare, prin intermediul unui asistent în brokeraj, persoană fizică.

6. Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare şi/sau de reasigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 31 decembrie 2015, Societatea CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Strada Armenească nr. 28A, etaj 1, ap, 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7430/1995, cod unic de înregistrare 7704615/1995, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare ai Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 301/26.07.2005, reprezentată de către domnul Mateescu Ioan, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.799.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea suspendării, la cerere, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având fii vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 24 august 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Deva, bulevardul Iuliu Maniu, bloc C1, scara A, etaj 3, ap. 14, judeţul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J20/47/2010, cod unic de înregistrare 26416333)2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 621/21.04.2010, reprezentată de domnului Trufaş Atilla Szilveszter, în calitate de administrator,

constatându-se următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 2 din 23 decembrie 2015 s-a decis;

- „se suspendă activitatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Deva - CUI 26416333, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016 “.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că la data de 31 decembrie 2015 aceasta a înregistrat un profit în sumă de 37.454 lei.

3. Societatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat, în luna decembrie 2015, toate societăţile de asigurare pentru care a desfăşurat activitate de intermediere în brokeraj cu privire la decizia de suspendare a activităţii societăţii.

4. Societatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate), precum şi situaţia eventualelor litigii dintre broker şi acestea.

5. Clienţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. au fost înştiinţaţi cu privire la decizia de suspendare a activităţii societăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2016, ca urmare a hotărârii acţionărilor societăţii. Prin aceeaşi notificare toţi clienţii au fost consiliaţi să se îndrepte pentru plata ratelor scadente la contractele aflate în derulare direct către societăţile de asigurare emitente ale poliţelor sau să opteze pentru continuarea colaborării, prin intermediul unui asistent în brokeraj persoană juridică.

6. Societatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/reasigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi său foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice.

 7. La data de 30 iunie 2016, Societatea MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, suspendarea activităţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Deva, bulevardul Iuliu Maniu, bloc CI, scara A, etaj 3, ap. 14, judeţul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J20/47/2010, cod unic de înregistrare 26416333/2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiara cu numărul RBK - 621/21.04.2010, reprezentată de domnul Trufaş Atilla Szilveszter, în calitate de administrator.

Art. 2. - (1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare. Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiare fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.800.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate

curative

 

Având În vedere prevederile:

- art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (4) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015. cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. PC699/2016,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 17 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) dr. Anca Munteanu - Institutul Regional de Oncologie Iaşi - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi”

2. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

- conf. dr. Dana Tomescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti”

3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

„11. Programul naţional de sănătate mintală

- dr. Sorin Pletea - Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi persoanele nominalizate la art. I vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 10 iunie 2016.

Nr. 362.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.