MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 767/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

713. - Hotărâre privind modificarea art. 198 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.895. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

48. - Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional

 

50. - Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 18 din 13 iunie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 198 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 198. - Sumele corespunzătoare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 32 alin. (61) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă unităţilor sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, pe bază de documente justificative, în condiţiile prevăzute în norme.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 713.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii -

I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001. cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 pct. II lit. j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi al art. 12 alin. (7) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Se aprobă Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Reglementarea tehnic㠄îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Prezentul îndrumător stabileşte modul în care se efectuează atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru profesiile reglementate«verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat», în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.”

2. Articolele 9-12 se abrogă.

3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ştampilele specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi şi experţi tehnici atestaţi trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. 3.”

4. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi vor desfăşura în continuare activitatea în domeniile şi specialităţile menţionate în certificatele şi legitimaţiile de atestare până la preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii anterior intrării în vigoare a prezentului ordin vor solicita Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 1.895.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 9 lit. I) şi o), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. b) şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de statal calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.

(2) Accesul la activitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi exercitarea acesteia pe teritoriul României sunt supuse procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.

(3) Procedura este nediscriminatorie în ceea ce priveşte prestatorii şi este justificată de motive imperative de interes general privind siguranţa şi sănătatea publică, protecţia beneficiarilor de servicii în construcţii, precum şi protecţia mediului, care impun obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea şi exploatarea construcţiilor, cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate a acestora, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător, în condiţiile în care România prezintă unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională ale persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora.

Art. 3. - Procedura stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obţinerea calităţii de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, incluzând:

a) autorizarea responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii, pe bază de examen, care are drept scop evaluarea competenţelor tehnice în baza experienţei profesionale a specialiştilor, persoane fizice, care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia;

b) recunoaşterea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii obţinute în alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E.;

c) confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizaţii de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii autorizaţi;

d) supravegherea activităţii persoanelor autorizate ca responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii;

e) competenţele, drepturile şi obligaţiile responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii autorizaţi;

f) condiţiile de aplicare a sancţiunilor persoanelor fizice autorizate ca responsabili tehnici cu execuţia.

Art. 4. - Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare şi cadrul legal

 

Art. 5, - (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor, persoane fizice, cetăţeni români ori cetăţeni ai altor state membre ale U.E. sau S.E.E., în vederea prestării în România a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcţii, potrivit legii.

(2) Excepţie de la prevederile alin (1) fac specialiştii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru al U.E. sau S.E.E., care au fost autorizaţi să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia printr-un act de autoritate - autorizaţie sau document echivalent, emis de către autorităţile competente recunoscute în acele state, care doresc să presteze activitatea în România şi care fac dovada unei experienţe minime de 3 ani în exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale.

(3) în baza unor acorduri bilaterale între state pot dobândi această calitate şi cetăţenii unor state, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2).

Art. 6. - (1) în sensul prezentei proceduri, termenii utilizaţi/sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii:

a) responsabil tehnic cu execuţia - persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie, care a promovat examenul de autorizare;

b) autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ subdomeniul autorizat:

c) autorizaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care atesta calitatea de responsabil tehnic cu execuţia a titularului acesteia în domeniul/subdomeniul autorizat;

d) legitimaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru confirmarea periodică a dreptului de practică al titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul autorizat;

e) suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară - pe o perioadă limitată de timp - a efectelor autorizaţiei;

f) anularea autorizaţiei - desfiinţarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizaţie;

g) Registrul public al responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi - document cu caracter public pentru evidenţa responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc.gov.ro;

h) punct de contact unic electronic (PCU) - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul electronic naţional, în responsabilitatea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;

i) sistemul de informare al pieţei interne - IMI - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, cu modificările ulterioare;

j) registru electronic de activitate - registru în care se raportează on-line activitatea responsabilului tehnic cu execuţia. Se accesează de persoana autorizată de pe site-ul I.S.C . cu cont individual de acces, care va fi alocat la prima accesare.

(2) în tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

- I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;

- PCU - punct de contact unic;

- U.E. - Uniunea Europeană;

- S.E.E. - Spaţiul Economic European.

Art. 7. - La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură stau următoarele acte normative:

a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

e) Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;

g) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017;

i) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare:

l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;

m) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

n) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Domenii şi cerinţe de autorizare

 

Art. 8. - (1) Autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează responsabilii tehnici cu execuţia, cerinţele obligatorii privind studiile, domeniul şi specializările studiilor universitare, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Cod domeniu/ subdomeniu de autorizare

Domeniul/Subdomeniul de autorizare

Studii universitare

Experienţa profesională minimă

Domeniul

Specializarea

0

1

2

3

4

1.

Construcţii civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicaţii şi miniere

1.1.

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani

Arhitectură

Arhitectură

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

1.2.

Construcţii energetice şi transport pe cablu

Inginerie civilă

Inginerie civilă

6 ani

1.3.

Construcţii telecomunicaţii

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă

6 ani

1.4.

Construcţii miniere

Inginerie civilă

Inginerie civilă Construcţii miniere

6 ani

2.

Construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie

2.1.

Construcţii rutiere şi drumuri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri

6 ani

2.2.

Construcţii piste de aviaţie

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri

6 ani

2.3.

Construcţii poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani

2.4.

Construcţii tunele şi metrou

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri Infrastructura transporturilor metropolitane Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii miniere

6 ani

3.

Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină

3.1.

Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri Infrastructura transporturilor metropolitane

6 ani

4.

Construcţii de porturi şi platforme maritime

4.1.

Construcţii de porturi

Inginerie civilă

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani

4.2.

Construcţii de platforme maritime

Inginerie civilă

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

5.

Construcţii şi amenajări hidrotehnice

5.1.

Construcţii şi amenajări hidrotehnice

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani

6.

Instalaţii aferente construcţiilor

6.1.

Instalaţii electrice

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

6 ani

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată Reţele şi software de telecomunicaţii

6.2.

Instalaţii termice, sanitare şi de ventilaţie/climatizare

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

6 ani

Inginerie civilă

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Construcţii civile, industriale şi agricole1*

6.3.

Instalaţii gaze naturale combustibile

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

6 ani

7.

Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

7.1.

Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

6 ani

8.

Reţele aferente construcţiilor

8.1.

Reţele electrice

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

6 ani

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Inginerie energetică

Electroenergetică

8.2.

Reţele termice şi sanitare

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

6 ani

Inginerie civilă

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Construcţii civile, industriale şi agricole1*

Inginerie urbană şi dezvoltare regională1*

Inginerie energetică

Termoenergetică

Energetică

8.3.

Reţele de telecomunicaţii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Reţele şi software de telecomunicaţii

6 ani

8.4.

Reţele de gaze naturale combustibile (Di sau Tip

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze

8.5.

Reţele pentru transportul produselor petroliere

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

5 ani

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

9.

Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

9.1.

Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Căi ferate, drumuri şi poduri Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

6 ani

11.

Lucrări speciale de fundaţii

11.1.

Lucrări speciale de fundaţii

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

6 ani


1* Experienţa profesională minimă pentru domeniul 6.2 în domeniul instalaţiilor de ventilaţie/climatizare este de 5 ani şi experienţa profesională minimă pentru domeniul 8.2 în domeniul reţelelor termice este de 5 ani.

2* - D1 - reţele de distribuţie gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizaţii în termen de valabilitate, emise de autoritatea naţională de reglementare competentă, tip EGD - Execuţie sisteme distribuţie gaze naturale. Autorizaţia de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul „Reţele gaze naturale - Distribuţie” şi dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul reţele distribuţie gaze naturale

- T1 - reţele de transport gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizaţii în termen de valabilitate, emise de autoritatea naţională de reglementare competentă, tip EGT - Execuţie sisteme transport gaze naturale. Autorizaţia de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul „Reţele gaze naturale - Transport” şi dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul reţele transport gaze naturale.

 

Art. 9. - (1) Poate solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularul unei diplome de inginer diplomat (studii de lungă durată), având diplomă în specializarea construcţii, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii sau tehnice cu atribuţii pe domeniul atestat, arhitect absolvent al unei facultăţi de arhitectură, completate, după caz, cu maşter în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dacă îndeplineşte şi condiţia de experienţă profesională minimă în activitatea de execuţie a construcţiilor în domeniul/subdomeniul solicitat.

(2) Pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularii unei diplome de inginer diplomat, având diplomă în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), doar dacă îndeplinesc şi condiţia de experienţă profesională minimă.

(3) Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale, cu normă întreagă, a activităţii de execuţie în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (2).

(4) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor finalizate cu diplomă de licenţă şi/sau maşter, după caz, în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.

(5) La subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalaţii electrice”, 6.3 „Instalaţii gaze naturale combustibile”, 8,1 „Reţele electrice” şi 8.4 „Reţele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), deţin de minimum 5 ani o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.

(6) Subdomeniul 6.1 „Instalaţii electrice” cuprinde şi lucrările de instalaţii interioare de curenţi slabi.

(7) Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul IIA şi B, III A şi B şi IV A şi B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 6.1 „Instalaţii electrice”, cu respectarea art. 9 alin. (5).

(8) Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul III Aşi B şi IV Aşi B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 8.1 „Reţele electrice”, cu respectarea art. 9 alin. (5).

(9) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2), cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta procedură.

(10) Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

 

CAPITOLUL IV

Recunoaşterea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia obţinute în alt stat membru U.E. sau S.E.E.

 

Art. 10. - (1) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2), stabilite pe teritoriul României, vor solicita înscrierea în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, în vederea desfăşurării activităţii, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia, pe teritoriul României, în condiţiile legii.

(2) Pe baza cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. (1), I.S.C. recunoaşte documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia obţinută în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi.

(3) în vederea înscrierii, solicitantul va depune Ia I.S.C. următoarele documente redactate în limba română sau traduse în limba română, după caz:

a) cerere de înscriere în registru;

b) copia autorizaţiei sau a documentului echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.;

c) copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele U.E, sau S.E.E.;

d) copia diplomei de absolvire, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă;

e) declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia în alte state membre; declaraţia se face de către solicitant în faţa unui notar;

f) memoriu de activitate prin care se face dovada unei experienţe minime de 3 ani în exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia pe teritoriul statului membru unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite;

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfăşurării activităţii;

h) atestat de cunoaştere a limbii române prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. dovedeşte cunoaşterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;

i) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.

(4) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuţia autorizat, cu titlu permanent, în unul dintre statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta activitatea în România şi în mod temporar, având obligaţia de a înainta la I.S.C. o declaraţie, redactată în limba română, privind serviciile/lucrările pe care le va presta. În această situaţie, responsabilul tehnic cu execuţia este exceptat de la înscrierea în Registrul public al responsabililor cu execuţia autorizaţi de către I.S.C.

(5) în cazul în care, în vederea desfăşurării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia, solicitantul prevăzut la alin. (4) se află la prima aplicaţie în România, acesta va înainta I.S.C. un dosar care va cuprinde:

a) declaraţie pe propria răspundere, redactată în limba română, privind lucrările pe care le va superviza, investitorul, cu precizarea categoriei de importanţă a lucrării, a nivelului de importanţă (pentru drumuri publice) şi a perioadei de desfăşurare a fiecărei activităţi;

b) documentele menţionate la alin. (3) lit. g), precum şi cele de la lit. b)-f), traduse în limba română;

c) dovada achitării tarifului de analiză a dosarului pentru prima aplicaţie în vederea prestării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. inspectoratul regional în construcţii unde este anunţată lucrarea;

d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfăşurării activităţii.

(6) în cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (3) şi (5), solicitantul menţionat la alin. (1) şi (4) va notifica I.S.C. cu privire

la modificările survenite.

(7) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b) şi c) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.

(8) Declaraţia prevăzută la alin. (4) poate fi înaintată prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Declaraţia se reînnoieşte atunci când apar modificări în documentele depuse iniţial.

(9) în cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (3) şi (5), I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IM1).

(10) După înscrierea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, I.S.C., în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestă acest fapt şi care le va permite acestora exercitarea activităţii de responsabil tehnic cu execuţia în România pentru domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizaţi.

(11) Respingerea înscrierii solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi sau respingerea cererii de prestare temporară a activităţii poate fi contestată, în termen de 15 zile lucrătoare de Ia primirea comunicării acesteia, în scris la I.S.C. Contestaţiile se soluţionează de către comisia de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

 

CAPITOLUL V

Procedura de autorizare

 

Art. 11. - Autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia se face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, pe bază de examen organizat de I.S.C., de către o comisie de autorizare.

Art. 12. - Comisia de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare diriginţi de şantier, responsabili tehnici cu execuţia şi laboratoare de analize şi încercări în construcţii, aprobat prin ordin al inspectorului general al I.S.C.

Art. 13. - Etapele procedurii de autorizare sunt următoarele:

a) înscrierea la examenul de autorizare;

b) analizarea şi acceptarea de către comisia de autorizare a dosarului depus de către solicitant în vederea participării la examenul de autorizare în calitate de candidat;

c) examinarea candidaţilor;

d) emiterea autorizaţiei şi a legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii.

 

SECŢIUNEA 1

Etapa înscrierii la examenul de autorizare

 

Art. 14. - (1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, dosarele candidaţilor se depun la sediul I.S.C. sau se transmit prin serviciul poştal, de curierat, electronic - prin e-mail sau prin intermediul PCU electronic.

(2) Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 30 de zile lucrătoare înainte de data anunţată pentru începerea sesiunii de examinare.

Art. 15. - (1) Dosarul de autorizare în profesia reglementată de „responsabil tehnic cu execuţia”, depus de solicitantul cetăţean român în vederea participării la examenul de autorizare, cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţa profesională”, se vor detalia cele

mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională;

c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite;

d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată;

e) copia actului de identitate;

f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

g) copia legitimaţiei de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5);

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

i) trei fotografii color format 3 x 4 cm recente.

(2) Documentele solicitate în copie la alin. (1) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(3) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetăţean al unui Stat membru al U E. sau S.E.E. În vederea participării la examenul de autorizare cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente redactate/traduse în limba română, după caz:

a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i);

b) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;

c) copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. şi copia documentelor de şedere în România, după caz;

d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

e) atestat de cunoaştere a limbii române, prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al UE sau SEE dovedeşte cunoaşterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.

(4) Documentele solicitate în copie la alin. (3) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de acceptare la examen

 

Art. 16. - (1) Analizarea şi aprobarea dosarului depus de către solicitantul cetăţean român sau de către solicitantul cetăţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se fac de către comisia de autorizare.

(2) Comunicarea domeniului/domeniilor subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare sau, după caz, respingerea dosarului se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului sau a completărilor şi clarificărilor solicitate.

(3) în cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită, în scris, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare, în cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.

Art. 17. - Acceptarea participării la examenul de autorizare

se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ

următoarele cerinţe:

a) cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (3);

c) din documentele depuse rezultă faptul că solicitantul candidat are experienţa profesională minimă în domeniul de autorizare solicitat;

d) dovada achitării taxei de autorizare cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage respingerea dosarului.

Art. 18. - Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 16 alin. (3) se restituie solicitanţilor,

Art. 19. - Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuţia

 

Art. 20. - (1) Examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu execuţia se organizează, de regulă, anual de către

I.S.C.

(2) Prin ordin al Inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite sesiuni speciale.

Art. 21. - Anunţul privind organizarea şi nominalizarea locaţiei în care urmează să se organizeze sesiunea de examinare se publică pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare.

Art. 22 - Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaţilor şi domeniile acceptate.

Art. 23. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului:

a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.;

b) retragerea cererii de autorizare.

(2) Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.

(3) în situaţia reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), cu declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

(4) Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.

(5) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:

a) candidatul nu a solicitat reprogramarea examenului sau retragerea cererii conform prevederilor alin. (1);

b) candidatul absentează nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat să participe;

c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.

Art. 24. - (1) Examenul de autorizare se susţine în limba română şi constă într-o probă scrisă ce cuprinde:

a) chestionar tip grilă, care conţine un set de întrebări din legislaţie şi reglementări tehnice din domeniul calităţii construcţiilor, din domeniul sistemului calităţii şi din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea;

b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.

(2) Chestionarul tip grilă prevăzut la alin. (1) lit. a) şi studiul de caz prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează de către o comisie numită prin ordin al inspectorului general al I.S.C,

(3) Subiectele pentru probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi notate cu maximum 10 puncte fiecare.

Art. 25. - Bibliografia pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc.gov.ro, şi este actualizată permanent în funcţie de modificările intervenite.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Desfăşurarea examenului de autorizare

 

Art. 26. - (1) Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cei puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare.

(2) în data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare la examen.

(3) Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.

Art. 27. - (1) Fiecare candidat primeşte chestionarul de tip grilă cu instrucţiuni privind modul de completare şi punctajul aferent întrebărilor, precum şi studiul de caz.

(2) Candidatul înscrie datele personale în colţul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat şi ştampilat de către membrii comisiei de autorizare.

Art. 28. - După rezolvarea chestionarului şi a studiului de caz, candidatul predă formularele comisiei şi semnează pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.

Art. 29. - Durata alocată rezolvării chestionarului de tip grilă şi a studiului de caz este de 3 ore.

Art. 30. - (1) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.

(2) Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de autorizare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(3) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de autorizare şi se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.

Art. 31. - După încheierea sesiunii de examinare, comisia de autorizare procedează la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.

Art. 32. - Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la grilă şi minimum nota 7 la studiul de caz.

Art. 33. - În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „admis” sau „respins”

Art. 34. - Rezultatele se afişează pe pagina de internet a I.S.C. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.

Art. 35, - (1) Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. În termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului de autorizare.

(2) Contestaţiile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.

(3) Soluţionarea contestaţiilor se face în maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a acestora, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită pentru fiecare sesiune de examinare prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Rezultatele procesului de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei şi se arhivează.

(4) Rezultatele finale se publică pe pagina de internet a I.S.C. după rezolvarea contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Emiterea autorizaţiei şi a legitimaţiei

 

Art. 36. - Candidatul declarat „admis” în urma examenului de autorizare dobândeşte calitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate şi i se eliberează autorizaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 şi legitimaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 37. - (1) Titularii pot ridica autorizaţia şi legitimaţia pe bază de semnătură de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care a optat în cererea de autorizare.

(2) Autorizaţia emisă în condiţiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitată.

Art. 38. - (1) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia se dovedeşte prin autorizaţia emisă de I.S.C.

(2) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de I.S.C. odată cu autorizaţia prevăzută la alin. (1).

(3) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 44, prin emiterea unei noi legitimaţii cu acelaşi termen de valabilitate.

(4) Titularii autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia ale căror legitimaţii nu sunt în termenul de valabilitate nu pot desfăşura activitate în domeniul autorizat, în perioada în care legitimaţia nu este valabilă.

(5) Autorizaţia şi legitimaţia sunt nominale şi netransmisibile.

Art. 39. - Autorizaţiile şi legitimaţiile se emit de către I.S.C.

În termen de 60 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de autorizare, după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 40. - (1) Toţi responsabilii tehnici cu execuţia au obligaţia de a deţine ştampilă.

(2) Ştampila poate fi comandată şi realizată numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C. sau a comunicării prevăzute la art. 10 alin. (10), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoară activitatea de responsabil tehnic cu execuţia, în condiţiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală să le întocmească sau să le verifice şi este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

(4) Ştampila titularului autorizaţiei pentru activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile specificate nu este transmisibilă.

(5) Se interzice aplicarea ştampilei în perioada în care autorizaţia a fost suspendată.

(6) în caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării anunţului.

(7) Noua ştampilă, emisă după pierderea ori sustragerea primei ştampile, va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2 ş.a.m.d., conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(8) Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acesteia.

Art. 41. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi responsabilii tehnici cu execuţia au obligaţia de a întocmi în maximum 30 de zile de la preluarea lucrării Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat. Registrul va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informaţiilor. Registrul va fi întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) I.S.C. va înfiinţa Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat. Registrul va putea fi accesat în vederea completării cu informaţii privind activitatea Responsabilului tehnic cu execuţia de pe site-ul I.S.C., aflat la adresa www.isc.gov.ro

(3) La prima accesare a Registrului electronic de evidenţă a activităţii, fiecărui responsabil tehnic cu execuţia autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic şi nu este transmisibil.

(4) Informaţiile din Registrul electronic de activitate pot fi gestionate de responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, pe baza contului unic de identificare şi de personalul desemnat din cadrul I.S.C.

(5) în cazul pierderii contului unic de identificare responsabilul tehnic cu execuţia autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C., printr-unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Cererea-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 va fi însoţită de următoarele documente:

a) copia autorizaţiei şi a legitimaţiei aflate în perioadă de valabilitate;

b) copie act identitate;

c) dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare.

(6) Documentele solicitate în copie la alin. (5) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(7) Supravegherea activităţii persoanelor autorizate se va face şi pe baza informaţiilor din Registrul electronic de activitate.

Art. 42. - (1) în cazul pierderii sau deteriorării autorizaţiei ori legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia autorizat, se eliberează un duplicat.

(2) în vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, o fotografie 3 x 4 cm şi de copia anunţului privind pierderea autorizaţiei/legitimaţiei apărut într-un cotidian de largă circulaţie sau autorizaţia/legitimaţia deteriorată, după caz.

(3) Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

Art. 43. - (1) în situaţia în care titularul autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia solicită emiterea unei noi autorizaţii şi legitimaţii ca urmare a modificării numelui/prenumelui şi anexează documente doveditoare, I.S.C. emite o nouă autorizaţie şi o nouă legitimaţie identice cu cele iniţiale în ceea ce  priveşte numărul, data, CNP, domeniul/subdomeniul autorizat pe care se înscrie noul nume/prenume şi data modificării.

(2) în vederea eliberării autorizaţiei şi a legitimaţiei ca urmare a modificării prevăzute la alin. (i), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţită de documente doveditoare, două fotografii format 3 x 4 cm şi dovada plăţii taxei de emitere a autorizaţiei şi a legitimaţiei modificate la cerere.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizaţii de responsabil tehnic cu execuţia

 

Art. 44. - (1) Pentru confirmarea periodică a dreptului de practică în scopul continuării activităţii, responsabilii tehnici cu execuţia vor înregistra la I.S.C un dosar cu cel puţin 45 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei.

(2) Dosarul pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat va cuprinde următoarele documente:

1. cerere;

2. copia actului de identitate;

3. copia autorizaţiei în valabilitate;

4. legitimaţia în original;

5. persoanele autorizate cărora ultima perioadă de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie a expirat vor da o declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfăşurat activitate în domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile autorizat/ autorizate;

6. copia ultimului proces-verbal de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;

7. persoanele autorizate care nu au desfăşurat activitate îh domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie vor da o declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă acest lucru;

8. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

9. document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat în contul I.S.C.;

10. evidenţa activităţii ce rezultă din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicaţia existentă pe site-ul I.S.C., semnat şi ştampilat;

11. documente doveditoare privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, în domeniul/subdomeniul în care doreşte autorizarea-adeverinţă de absolvire în ultimii doi ani, anteriori depunerii cererii, a unui curs de perfecţionare profesională continuă în domeniul construcţiilor în conformitate cu prevederile art. 49;

12. adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

13. două fotografii recente, color, în format 3x4 cm.

(3) Modelul cererii de solicitare a confirmării periodice a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Copiile documentelor solicitate la alin. (2) punctele 2, 3 şi 6 vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(5) Dosarele se depun în original la sediul I.S.C. sau se comunică prin serviciul poştal sau curierat.

Art. 45. - (1) Comisia de autorizare analizează dosarele în vederea emiterii legitimaţiei pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia.

(2) Comisia de autorizare verifică documentele prezentate, analizează completitudinea informaţiilor din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat cu informaţiile din baza de date proprie şi solicită, după caz, completări/clarificări.

(3) în urma analizării dosarului de prelungire a dreptului de practică şi a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, concluzionate în procesul-verbal de supraveghere a activităţii, întocmit în urma procesului de evaluare, comisia de autorizare poate recomanda:

a) prelungirea dreptului de practică prin emiterea unei noi legitimaţii;

b) suspendarea dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.

(4) I.S.C. eliberează noile legitimaţii în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului întocmit conform art. 44 alin. (2) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare. Până la eliberarea noilor legitimaţii, titularii acestora pot exercita activitatea în domeniile autorizate.

(5) Titularii pot ridica legitimaţia sub semnătură de la registratura I.S.C. - inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de confirmare periodică a dreptului de practică.

Art. 46. - Persoanele autorizate, dreptul de practică şi domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul public al responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, gestionat de către I.S.C, actualizat periodic şi publicat pe pagina de internet a acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Exercitarea dreptului de practică

 

Art. 47. - (1) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale ale construcţiilor este obligatorie pentru orice tip de construcţie şi se efectuează de către executant printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.

(2) Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de executanţi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi.

Art. 48. - Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate şi să presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii.

Art. 49. - (1) Perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor pentru fiecare domeniu de autorizare se atestă prin absolvirea unor cursuri de formare profesională care vor putea fi organizate de universităţi de învăţământ superior, de furnizori de formare profesională sau de asociaţii profesionale în domeniul construcţiilor. Cursurile vor urmări tematica din bibliografia de examen, cu durata de minimum 40 de ore pentru fiecare domeniu de autorizare.

(2) Toţi furnizorii de cursuri de formare profesională vor fi avizaţi de I.S.C.

(3) I.S.C. va publica pe site registrul furnizorilor de cursuri de formare profesională din domeniul construcţiilor agreaţi.

Art. 50. - Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru:

1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor;

2. viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei.

Art. 51. - Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:

a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;

c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin;

d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;

e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;

f) să se supună prevederilor legale privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor în construcţii, pentru domeniile pentru care este autorizat;

g) să menţină, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiile care au stat la baza autorizării în ceea ce priveşte deţinerea unei legitimaţii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuţie în subdomeniile 6.1 „Instalaţii electrice”, 6.3 „Instalaţii gaze naturale combustibile1, 8.1 „Reţele electrice” şi 8.4 „Reţele de gaze naturale combustibile”.

Art. 52. - Prevederile cuprinse în art. 51 se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuţie şi recepţie a lucrărilor de construcţii, astfel:

A. În perioada de pregătire a construcţiei:

1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:

1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:

a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;

b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie;

d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane;

e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

h) verifică existenţă planului de control al calităţii, verificări şi încercări;

i) verifică existenţa „Sistemului calităţii în construcţii”, ţinând cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini;

j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;

2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;

3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea „sistemului calităţii în construcţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare;

11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice;

13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;

16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor;

17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;

18. Întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;

19. Întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a)-c) şi la art. 52 literele A) şi B), precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării;

20. Înştiinţează în scris I.S.C. În maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;

C. La recepţia lucrărilor: - împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar.

Art. 53. - (1) în aplicarea îndatoririlor ce le revin, în cazul în care constată nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a anunţa în scris imediat operatorul economic angajator despre neconformităţile constatate.

(2) în cazul în care, în termen de 10 zile de la anunţ, investitorul nu dispune oprirea lucrărilor şi remedierea neconformităţilor, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să anunţe în scris I.S.C. şi dirigintele de şantier în termen de 24 de ore de Sa împlinirea termenului.

Art. 54. - Titularii autorizaţiilor au obligaţia de a anunţa

I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.

Art. 55. - Pe teritoriul României, activitatea de responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii se desfăşoară în limba română.

Art. 56. - Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor.

 

CAPITOLUL VII

Aplicarea sancţiunilor

 

Art. 57, - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

(2) Suspendarea/Anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în cazul îi care sunt încălcate prevederile prezentei proceduri.

(3) Suspendarea autorizaţiei/Anularea autorizaţiei/autorizaţiilor poate fi aplicată şi ca sancţiune complementară de către I.S.C. odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 58. - (1) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni în următoarele situaţii:

a) în situaţia încălcării oricăreia dintre prevederile art. 51 lit. a)-d) şi lit. f) şi/sau ale art. 52, constatate şi consemnate în procesul-verbal de control şi inspecţie, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C.;

b) în situaţia încălcării prevederilor art. 41, art. 42 alin. (1) şi/sau ale art. 53;

c) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat dosarul depus în vederea confirmării dreptului de practică;

d) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat concluziile procesului-verbal întocmit în urma procesului de supraveghere periodică a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.

(2) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă de 12 luni în următoarele cazuri:

a) titularul exercită activitatea în afara domeniului/ subdomeniului de autorizare;

b) titularul nu prelungeşte dreptul de practică în termenii prezentei proceduri, dar desfăşoară activitatea de responsabil tehnic cu execuţia;

c) responsabilul tehnic cu execuţia se sustrage supravegherii periodice a activităţii autorizate.

(3) în situaţia încălcării art. 51 lit. g) constatată şi consemnată în procesul-verbal de control şi inspecţiei, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C. pe parcursul desfăşurării activităţii specifice, suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor se dispune, până la data înregistrării la I.S.C. a copiei legitimaţiei valabile de electrician autorizat, respectiv al legitimaţiei valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.

(4) Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe perioada dispusă de instanţă.

(5) Suspendarea se anulează prin ordin al inspectorului general al I.S.C. atunci când se constată încetarea stării care a dus la aplicarea sancţiunii de suspendare a autorizaţiei sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 59. - Anularea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în următoarele situaţii:

a) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la un caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta, accident soldat cu victime umane în perioada de execuţie şi de utilizare, sau care au dus la afectarea integrităţii corporale cu consecinţe iremediabile;

b) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au pus în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;

c) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la accidente cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător;

d) în cazul constatării săvârşirii faptelor prevăzute art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o hotărâre definitivă a instanţelor de judecată competente;

e) în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii);

f) titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;

g) titularul desfăşoară activitate de responsabil tehnic cu execuţia în perioada în care autorizaţia este suspendată;

h) titularul exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuţia la obiective pentru care nu a fost emisă autorizaţie de construire, la obiective a căror autorizaţie de construire este expirată sau la obiective care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.

Art. 60. - (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei/autorizaţiilor se face de către direcţia de specialitate din cadrul I.S.C., în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 57, la art. 58 şi/sau la art. 59, precum şi în cazul în care faptele constituie contravenţii conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în baza unei propuneri de sancţionare făcute de inspectorul constatator şi a unui referat elaborat de către direcţia de specialitate, prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul este înaintat inspectorului general al I.S.C. În vederea analizării şi luării unei decizii.

(2) Inspectorul general al I.S.C emite ordinul de suspendare sau anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia.

Art. 61. - (1) I.S.C. va transmite titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia ordinul de suspendare/anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor, însoţit de comunicarea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(2) I.S.C. va transmite executantului la care responsabilul tehnic cu execuţia este angajat o comunicare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, cu privire la suspendarea/ anularea autorizaţiei/autorizaţiilor acestuia.

(3) I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate şi publică prin înscrierea sancţiunii în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi.

Art. 62. - (1) Pe perioada de suspendare/anulare a autorizaţiei/autorizaţiilor, titularul acesteia nu are dreptul de a desfăşura activitatea pentru care a fost autorizat.

(2) Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizaţia/autorizaţiile, legitimaţia/legitimaţiile la I.S.C. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării ordinului privind suspendarea, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

Art. 63. - (1) Titularul unei autorizaţii anulate în baza art. 59 lit. f)-h) nu mai are dreptul să solicite susţinerea unui nou examen de autorizare timp de 5 ani de la data primirii comunicării ordinului de anulare.

(2) Titularul unei autorizaţii anulate în baza art. 59 lit. a)-d) nu mai are dreptul de a desfăşura activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în niciun domeniu de autorizare.

(3) Titularul autorizaţiei suspendate/anulate are dreptul Să conteste măsura de suspendare/anulare,

(4) Contestarea măsurii de suspendare/anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză, la I.S.C., în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ordinului privind suspendarea/anularea.

(5) I.S.C. analizează contestaţia şi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, comunică titularului autorizaţiei decizia luată.

 

CAPITOLUL VIII

Supravegherea activităţii persoanelor autorizate

 

Art. 64. - (1) Persoanele autorizate sunt supuse supravegherii şi evaluării periodice a activităţii.

(2) Supravegherea activităţii se efectuează de I.S.C. În baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al

I.S.C.

(3) Lista inspectorilor desemnaţi să efectueze supravegherea şi evaluarea periodică a activităţii responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi se aprobă de către inspectorul general şi se afişează pe site-ul oficial al I.S.C.

(4) Evaluarea de supraveghere a activităţii se efectuează, de regulă, de un inspector.

(5) Responsabilul tehnic cu execuţia nu se poate sustrage procesului de supraveghere a activităţii.

Art. 65. - (1) Evaluarea de supraveghere a activităţii constă în verificarea prin sondaj a modului de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin responsabililor tehnici cu execuţia prin prezenta procedură şi prin prevederile legale şi tehnice în vigoare, la cel puţin 3 lucrări alese de către evaluator, din registrul electronic de evidenţă a activităţii lucrărilor.

(2) La începerea evaluării de supraveghere a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, acesta va da o declaraţie pe propria răspundere în faţa inspectorului desemnat, privind înscrierea în registru a tuturor obiectivelor la care a desfăşurat activitatea şi exactitatea datelor înscrise.

Art. 66.-- (1) Evaluarea de supraveghere a activităţii se planifică şi se efectuează la cel mult 3 ani de la autorizarea/preschimbarea/confirmarea periodică a dreptului de practică, dar nu mai devreme de 2 ani de la ultima evaluare.

(2) Evaluarea planificată conform alin. (1) se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 20 de zile înainte de data propusă pentru realizarea acesteia.

(3) Evaluarea de supraveghere se poate realiza şi inopinat în următoarele situaţii:

a) în urma sesizării din oficiu a I.S.C.;

b) în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată.

Art. 67. - (1) în urma evaluării de supraveghere se întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, în două exemplare, care se distribuie astfel:

a) un exemplar la I.S.C,;

b) un exemplar la persoana evaluată.

(2) Procesul-verbal de supraveghere se comunică persoanei evaluate în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării de supraveghere a activităţii.

(3) La analizarea dosarului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică comisia de autorizare va ţine cont de concluziile evaluării de supraveghere a activităţii specificate de evaluator în procesul-verbal de supraveghere a activităţii.

(4) în procesul-verbal de supraveghere a activităţii evaluatorul va recomanda, după caz, prelungirea dreptului de practică sau suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor responsabilului tehnic cu execuţia evaluat, ca urmare a nerespectării obligaţiilor şi răspunderilor din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 68. - (1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de

I.S.C.

(2) Până la preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, cu autorizaţii emise de I.S.C., vor fi utilizate ştampilele existente.

(3) Dosarul pentru emiterea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia pentru persoanele atestate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri trebuie să cuprindă:

a) cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;

b) copia actului de identitate;

c) copia atestatului sau a atestatelor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;

d) copia legitimaţiei/legitimaţiilor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;

e) dovada achitării tarifului pentru tipărirea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia;

f) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) - în copie - emisă de I.S.C. cu număr de înregistrare şi dată;

g) memoriu de activitate [operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea de responsabil tehnic cu execuţia, lucrările supervizate cu precizarea categoriei de importanţă a lucrării, a nivelului de importanţă (pentru drumuri publice) şi perioada de desfăşurare a fiecărei activităţi)];

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

i) 3 fotografii recente, color, în format 3x4 cm.

(4) Copiile documentelor solicitate la alin, (3) lit. b)-d) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

(5) Dosarul poate fi înaintat prin unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1).

Art. 69. - (1) Acceptarea dosarului depus în vederea preschimbării de către solicitantul cetăţean român se face de către comisia de autorizare care verifică documentele prezentate şi solicită după caz, în scris, completări şi clarificări în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului.

(2) Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.

(3) I.S.C. eliberează autorizaţia şi legitimaţia în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării solicitării prevăzute la art. 68 alin. (1) însoţită de dosarul întocmit conform art. 68 alin. (3) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări solicitate.

(4) Titularii pot ridica autorizaţia şi legitimaţia sub semnătură de la registratura I.S.C./inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de preschimbare.

Art. 70. - (1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.

(2) în vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare.

 

CAPITOLUL X

Taxe şi tarife

 

Art. 71. - (1) Taxa de autorizare este în valoare de 250 lei şi se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.

(2) Tariful de emitere a duplicatului autorizaţiei şi/sau a legitimaţiei este în valoare de 150 lei/autorizaţie/legitimaţie.

(3) Tariful de emitere a autorizaţiei şi a legitimaţiei aferente modificate la cerere, ca urmare â solicitării schimbării numelui/prenumelui, este în valoare de 150 lei/autorizaţie/ legitimaţie.

(4) Tariful de emitere a autorizaţiei corespunzătoare certificatului/certificatelor de atestare deţinut/deţinute, precum şi a legitimaţiei corespunzătoare autorizaţiei este de 150 lei.

I.S.C. va emite o singură autorizaţie, respectiv o singură legitimaţie pentru toate domeniile atestate deţinute, pentru care se solicită preschimbarea.

(5) Tariful pentru confirmarea periodică a dreptului de practică şi emiterea legitimaţiei este de 100 lei/autorizaţie/ legitimaţie.

(6) Tariful pentru emiterea la cerere a contului unic de identificare în registrul electronic este de 50 lei.

(7) Tariful de analiză a dosarului pentru prima aplicaţie în vederea prestării temporare a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia este în valoare de 150 lei şi se achită în contul I.S.C. aferent inspectoratului regional în construcţii unde este înregistrată lucrarea.

(8) Tariful de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi este în valoare de 150 lei şi se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.

(9) Taxele/Tarifele prevăzute la alin. (2)-(5) şi (7) se achită de către solicitant în contul I.S.C. la momentul solicitării.

(10) Modificarea cuantumului taxelor şi tarifelor pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al inspectorului general.

(11) Contul I.S.C. În care se virează aceste taxe/tarife este contul inspectoratului regional în construcţii în raza căruia îşi are domiciliul solicitantul, publicat pe pagina de internet, la adresa www.isc.gov.ro.

Art. 72. - Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul I.S.C.

Art. 73. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

MODEL DE CERERE DE AUTORIZARE

către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.*

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cetăţenia: .........................................., identificat/identificată cu ....... seria .... nr. ............................., cu domiciliul/reşedinţa în (adresa completă) ..........................................

în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare solicit înscrierea la examenul de autorizare ca „RTE” pentru domeniile/subdomeniile bifate mai jos:

1. Construcţii civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicaţii şi miniere

|_|1.1. Construcţii civile, industriale şi agricole

|_| 1.2. Construcţii energetice şi transport pe cablu

|_| 1.3. Construcţii telecomunicaţii

|_| 1.4. Construcţii miniere

2. Construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie

|_| 2.1. Construcţii rutiere şi drumuri

|_| 2.2. Construcţii piste de aviaţie

|_| 2.3. Construcţii poduri

|_| 2.4. Construcţii tunele şi metrou

3. Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină

|_| 3.1. Construcţii căi ferate şi transport urban pe şină

4. Construcţii de porturi şi platforme maritime

|_| 4.1. Construcţii de porturi

|_| 4.2. Construcţii de platforme maritime

5. Construcţii şi amenajări hidrotehnice

|_| 5.1. Construcţii şi amenajări hidrotehnice

6. Instalaţii aferente construcţiilor

|_| 6.1 Instalaţii electrice

|_| 6.2. Instalaţii termice, sanitare şi de ventilaţie/climatizare

|_| 6.3. Instalaţii gaze naturale combustibile

7. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

|_| 7.1. Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

8. Reţele aferente construcţiilor

|_| 8.1. Reţele electrice

|_| 8.2. Reţele termice şi sanitare

|_| 8.3. Reţele de telecomunicaţii

|_| 8.4. Reţele de gaze naturale

|_| D sau |_| T

|_| 8.5. Reţele pentru transportul produselor petroliere

9. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

|_| 9.1. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

11. Lucrări speciale de fundaţii

|_| 11.1. Lucrări speciale de fundaţii

 

- Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

 

Nr. file....

Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului „Experienţa profesional㔠se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat

|_|

Memoriu de activitate cu detalierea celor mai importante lucrări executate pentru domeniul/subdomeniul solicitat, denumirea obiectivului, funcţia îndeplinită şi perioada pe fiecare lucrare

|_|

Copia diplomei de studii

|_|

Adeverinţa/Adeverinţe absolvire curs/cursuri de formare profesională (se va depune câte o adeverinţă pentru fiecare domeniu solicitat)

|_|

Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale

|_|

Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România, după caz

|_|

Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi

|_|

Declaraţie scrisă pe propria răspundere că nu am săvârşit o infracţiune, certificată conform art. 15 alin. (3) lit. b) din procedură

|_|

Adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime

|_|

Asigurare medicală emisă pe perioada desfăşurării activităţii

|_|

Atestat de cunoaştere a limbii române prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. dovedeşte cunoaşterea limbii române

|_|

Trei fotografii color format 3 x 4 cm

 

Pot fi contactat la numerele de telefon .........................................., e-mail ..........................................

Autorizaţia şi/sau legitimaţia o voi ridica de la ..........................................

 

Declar pe propria răspundere:

|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

 

Data: ..........................................

Semnătura ..........................................


* Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea responsabilului tehnic cu execuţia şi publicarea Registrului responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi pe site-ul www.isc.gov.ro. conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

ANEXA Nr. 2*)

la procedură

 

MODEL DE AUTORIZAŢIE

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

MODEL DE LEGITIMAŢIE

pentru titularul autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia În domeniile şi specializările specificate

 

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII - I.S.C.

 

 

LEGITIMAŢIE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA

 

POZA

           NR .................

 

NUME: ..........................................

PRENUME: ..........................................

CNP: ..........................................

DOMENIUL/DOMENIILE AUTORIZATE:

..........................................

Data emiterii:

Inspector General

Valabilitate:

L.S.

 

ANEXA Nn 4

la procedură

 

CERERE

pentru confirmarea periodică a dreptului de practică

 

1. Subsemnatul(a) .........................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie , născut(ă) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .........................................., judeţul .........................................., localitatea .........................................., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul .........................................., localitatea .........................................., str. .........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ...... seria .... nr. ............................., eliberat la data de ........................, cu valabilitate până la data de ........................, solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul/domeniile ..........................................

2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) act de identitate, în copie;

b) autorizaţia, în copie;

c) legitimaţia în original;

d) ultimul proces-verbal de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate, în copie;

e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură;

f) adeverinţă de absolvire a unui curs de formare continuă în domeniul/subdomeniul în care doreşte confirmarea periodică a dreptului de practică în conformitate cu prevederile art. 49 din procedură;

g) document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică ca responsabil tehnic cu execuţia, în original;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfăşurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat;

i) declaraţie pe propria răspundere, scrisă de mână, datată şi semnată, din care să reiasă că nu au desfăşurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimaţie;

j) evidenţa activităţii ce rezultă din registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicaţia existentă pe site-ul I.S.C., semnat şi ştampilat;

k) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

l) două fotografii recente, color, în format 3x4 cm.

3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul .........................................., unde am funcţia de .........................................., cu sediul în ţara .........................................., judeţul/sectorul .........................................., localitatea .........................................., str. .........................................., nr. ...., telefon/fax .........................................., e-mail .......................................... .

4. Legitimaţia o voi ridica de la .......................................... .

Declar pe propria răspundere:

|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

 

Data ........................

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

MODEL DE ŞTAMPILĂ

pentru responsabili tehnici cu execuţia în domeniul construcţii

 

Modelul*) este cu titlu de exemplu.

 

 

Modelul de ştampila pentru titularul autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia în domeniile specificate pentru căzut în care prima ştampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus.

 

Modelul*) este cu titlu de exemplu.

 

 

A. Dimensiuni pentru confecţionarea ştampilei

- diametru exterior: 50 mm

- diametru interior: 30 mm

B. Date pentru inscripţionarea ştampilei personalizate

- Numele, iniţiala tatălui şi prenumele:

- Nr. autorizaţie:

- Domenii/subdomenii autorizate:

 

Inspector general,

..........................................

LS


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

REGISTRU ELECTRONIC DE EVIDENŢĂ

a activităţii de responsabil tehnic cu execuţia

 

Nr.

Crt.

Obiectivul (denumirea, adrese, categoria de importanţă a construcţiei)

Natura

fondurilor

Tip

titular

Nr./data autorizaţiei de

construire/ emitent

Termen valabilitate autorizaţie

Nr./data anunţ începere lucrări

Durata execuţie lucrări

Tip obiectiv/ cod construcţie

Tip amplasament

Perioada desfăşurării activităţii de RTE la lucrare/ domeniul de execuţie autorizat

Investitor

Proiectant

Executant

Diriginte

Dată recepţie

Stadiu lucrare

1

 

 

 

 

 

 

 

Construcţie nouă/  bloc s+p+10 e

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

CERERE

Atribuire cont unic de înregistrare nou în vederea accesării Registrului electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat

 

Subsemnatul(a), .........................................., CNP .........................................., domiciliat(ă) în .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........................................., telefon .........................................., e-mail .........................................., autorizaţie nr. .........................................., emisă la data .........................................., legitimaţie nr. .........................................., emisă la data .........................................., cu termen de valabilitate până la .........................................., solicit prin prezenta alocarea unui nou cont unic de înregistrare în vederea accesului în aplicaţia Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.

Noul cont unic de înregistrare doresc să îmi fie transmis la adresa de e-mail: ..........................................

În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) act de identitate, în copie;

b) autorizaţia şi legitimaţia în perioada de valabilitate, în copie;

c) document de plată a tarifului pentru emiterea unui nou cont unic de identificare în vederea accesării Registrului electronic de activitate al responsabilului tehnic cu execuţia, în original.

Declar pe propria răspundere:

 sunt de acord/ nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

 

Data ........................

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

MODEL DE COMUNICARE CĂTRE RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUŢIA

cu privire la suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia

 

Către

......................................................................................................

 (numele titularului autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia)

 

Ca urmare a analizării Referatului nr. ............./................. prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de „Responsabil tehnic cu execuţia” nr. ................-............... şi în conformitate cu prevederile art. ..... din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a fost emis Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. pe care îl transmitem anexat, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

Sancţiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia, publicat pe pagina de internet a I.S.C., respectiv: www.isc.gov.ro

 

Inspector general,

..........................................

LS.

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

MODEL DE COMUNICARE CĂTRE EXECUTANT

cu privire la suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia

 

Către

......................................................................................................

(executantul la care este angajat responsabilul tehnic cu execuţia)

 

Ca urmare a analizării Referatului nr. ............./.................. prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei/autorizaţiilor de „Responsabil tehnic cu execuţia” nr. ................-............... al cărei/căror titular este domnul/doamna .........................................., din cauza nerespectării:

..................................................................................................................................................................

şi în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. .........................................., s-a dispus:

SUSPENDAREAAUTORIZAŢIEI

pentru o perioadă de .................... luni, începând cu data de ....................

ANULAREA AUTORIZAŢIEI

începând cu data de ....................

 

Sancţiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia, publicat pe pagina de internet a LS.C,, respectiv: www.isc.gov.ro.

 

Inspector general,

..........................................

LS.

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

CERERE

pentru preschimbarea atestatelor şi a legitimaţiilor aflate în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuţia

 

1. Subsemnatul(a) .........................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, de profesie , născut(ă) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .........................................., judeţul .........................................., localitatea .........................................., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul .........................................., localitatea .........................................., str. .........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ...... seria .... nr. ............................., eliberat la data de ........................, cu valabilitate până la data de ........................, solicit preschimbarea atestatului/atestatelor şi a legitimaţiei/legitimaţilor de responsabil tehnic

cu execuţia emis/emise pentru domeniul/domeniile ..........................................

2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:

a) act de identitate, în copie:

b) atestatul sau atestatele în valabilitate, în copie;

c) legitimaţia sau legitimaţiile în valabilitate, în copie;

d) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) emisă de I.S.C., cu număr de înregistrare şi dată, în copie;

e) memoriu de activitate cu lucrările supervizate;

f) document de plată a tarifului pentru emiterea autorizaţiei şi legitimaţiei preschimbate (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat), în original;

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;

h) 3 fotografii recente color, format 3/4 cm.

3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul .........................................., unde am funcţia de .........................................., cu sediul în ţara .........................................., judeţul/sectorul .........................................., localitatea .........................................., str. .........................................., nr. ...., telefon/fax .........................................., e-mail .......................................... .

Declar pe propria răspundere:

|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)

4. Autorizaţia şi legitimaţia le voi ridica de la .......................................... .

 

Data ........................

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

Proces-verbal întocmit în urma procesului de evaluare în vederea supravegherii activităţii

nr. ................... din data ...................

 

În urma procesului de verificare periodică realizat de către evaluator .........................................., reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. ..........................................,  realizat asupra activităţii desfăşurate de către responsabilul tehnic

cu execuţia .........................................., CNP .........................................., domiciliat în .........................................., telefon .........................................., e-mail .........................................., identificat prin autorizaţia/autorizaţiile.........................................., şi legitimaţia/legitimaţiile .........................................., eliberată/eliberate la data de ................... se concluzionează următoarele:

Evaluarea a vizat următoarele lucrări din registrul responsabilului tehnic cu execuţia:

 

Obiectiv

Denumire investiţie

Adresă investiţie

Beneficiar investiţie

Data eliberării autorizaţiei de construire

Data procesului-verbal de recepţie

Domeniul/ subdomeniul verificat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

În urma verificării s-au constatat următoarele:

 

Nr. crt.

Verificare

Obiectiv 1

Obiectiv 2

Obiectiv 3

1

Existenţa anunţului de începere a lucrărilor la I.S.C.

DA/NU

DA/NU

DA/NU

2

Existenţa autorizaţiei de construire (AC) şi/sau autorizaţiei de desfiinţare (AD), după caz

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3

Existenţa planului calităţii şi a programului de faze determinante (FD) vizat de I.S.C.

DA/NU

DA/NU

DA/NU

4

Opis cu toate procesele-verbale încheiate pe care le-a semnat, conform reglementărilor tehnice (PV în FD, PV recepţie materiale, PV recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.)

DA/NU

DA/NU

DA/NU

5

Opis cu toate dispoziţiile de şantier emise ca urmare a unor evenimente care afectează siguranţa în execuţie a construcţiei din punctul de vedere al cerinţelor fundamentale şi modul de soluţionare a acestora

DA/NU

DA/NU

DA/NU

6

Opis cu toate dispoziţiile de şantier emise ca urmare a unor evenimente care afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punctul de vedere al cerinţelor fundamentale şi modul de soluţionare a acestora

DA/NU

DA/NU

DA/NU

7

Corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construire şi lucrările executate

DA/NU

DA/NU

DA/NU

8

Existenţa documentelor pentru utilizarea de tehnologii noi de execuţie

DA/NU

DA/NU

DA/NU

9

Existenţa documentelor de atestare a conformităţii materialelor puse în operă

DA/NU

DA/NU

DA/NU

10

Existenţa proceselor-verbale de neconformităţi şi modul de stingere a acestora

DA/NU

DA/NU

DA/NU

11

Existenţa capitolului B din cartea tehnică a construcţiei completată cu toate documentele prevăzute de reglementările legale

DA/NU

DA/NU

DA/NU

12

Existenţa referatului privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de RTE prevăzute la art. 52 lit. Aşi B din procedură, precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării

DA/NU

DA/NU

DA/NU

13

Existenţa unui document legal care să ateste calitatea de angajat/colaborator - contract de muncă sau de prestări servicii şi decizia de numire pe lucrare

DA/NU

DA/NU

DA/NU

 

Alte observaţii semnalate de evaluator în urma procesului de verificare:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Concluziile procesului de evaluare privind îndeplinirea obligaţiilor conform prevederilor legale în vigoare:

..........................................................................................................................................................

Recomandări în urma procesului de evaluare:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Observaţii ale responsabilului tehnic cu execuţia asupra procesului de evaluare:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Întocmit de evaluator (numele în clar şi semnătura)

Am luat cunoştinţă (numele în clar şi semnătura)

 

 

 

Acest proces-verbal s-a întocmit la data de ................... în două exemplare.

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., cetăţean .........................................., născut(ă) la data de ..........................., în localitatea .........................................., domiciliat(ă) în .........................................., str. .........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI ............. seria .... nr. ............................., eliberat(ă) de .........................................., la data de ..........................., CNP ..........................................,

cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:

- sunt/ nu sunt înscris în cazierul judiciar;

- am/nu am suferit condamnări pentru concurenţă neloială;

- am/nu am suferit condamnări pentru abuz de încredere;

- am/nu am suferit condamnări pentru fals;

- am/nu am suferit condamnări pentru altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca I.S.C. să solicite extras de pe cazierul meu judiciar, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

 

Data ........................

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la reglementările tehnice)

 

MODELE DE ŞTAMPILE*)

Verificatori de proiecte

 

 

NOTĂ:

Numărul de pe ştampilă este numărul de atestare şi al legitimaţiei specialistului posesor al ştampilei. Is, It, Ig şi le reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. 4 din reglementarea tehnică.


*) Modelele de ştampile sunt reproduse în facsimil

** Reprezintă denumirea prescurtată a autorităţii de stat competente» corespunzătoare perioadei în care s-a emis certificatul de atestare tehnico-profesională şi legitimaţia aferentă (respectiv MLPAT, MLPTL, MTCT, MDLPL, MDRL» MDRT, MDRAP).

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 septembrie 2016.

Nr. 48.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport, precum şi ale Procedurii operaţionale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice de 0,5 euro/MWh, exclusiv TVA.

Art. 2. - Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor tranzacţiilor de import, export şi tranzit de energie electrică, programate cu sistemele electroenergetice ale ţărilor perimetrice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2015 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin sistemul electroenergetic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015.

Art. 4. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 septembrie 2016.

Nr. 50.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 18

din 13 iunie 2016

 

Dosar nr. 1.362/1/2016

 

Iulia Cristina Tarcea - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Cosma - judecător la Secţia I civilă

Simona Lala Cristescu - judecător la Secţia I civilă

Laura Mihaela Ivanovici - judecător la Secţia I civilă

Beatrice Ioana Nestor - judecător la Secţia I civilă

Rodica Susanu - judecător la Secţia I civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Nela Petrişor - judecător la Secţia a I l-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Rodica Dorin - judecător la Secţia a II-a civilă

Emanuel Albu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cristian Daniel Oana - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Adriana Elena Gherasim - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Florica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Angelica Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidata de doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncişi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

„- În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), dispoziţiile art. 1.324,1.325 şi 1.326 din Codul civil, republicat (Codul civil) pot fi aplicate în întregirea dispoziţiilor Codului muncii sau acestea sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă?;

- în măsura în care se apreciază că dispoziţiile art. 1.32A- 1.326 din Codul civil sunt compatibile cu specificitatea raporturilor de muncă, interpretarea acestora coroborată cu dispoziţiile art. 55 lit. c) şi art. 77 din Codul muncii este în sensul că decizia de concediere poate fi revocată până la momentul comunicării acesteia către salariat şi intrării în circuitul civil sau poate fi revocată şi ulterior acestui moment şi până când? Totodată trebuie adoptată interpretarea în sensul că actul de ineficacitate (de revocare) este el însuşi supus exigenţelor de fond şi de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (deciziei de concediere)?”.

Magistratul-asistent prezintă referatul privind obiectul sesizării, arătând la dosar au fost depuse practică judiciară şi raportul întocmit de judecătorii-raportori; de asemenea, arată că raportul a fost comunicat părţilor, conform dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar acestea nu şi-au exprimat punctul de vedere asupra chestiunii de drept supuse judecăţii.

Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele completului de judecată, constată că nu există chestiuni prealabile sau excepţii, iar completul de judecată rămâne în pronunţare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE.

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

l. Titularul sesizării

1. Titularul sesizării este Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, învestită cu soluţionarea apelului declarat de pârâta S.C. I.G. Watteew România - S.R.L. Împotriva Sentinţei civile nr. 2.108 din 7 octombrie 2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi, apel care formează obiectul Dosarului nr. 10.150/99/2014.

2. Titularul sesizării este legitimat procesual activ, în conformitate cu dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, fiind o curte de apel care judecă în ultima instanţă un litigiu în materia conflictelor de muncă şi de asigurări sociale, potrivit dispoziţiilor art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din acelaşi cod.

II. Obiectul şi temeiul juridic al sesizării

3. Prin încheierea din 15 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.150/99/2014, Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat, în temeiul dispoziţiilor art. 519-520 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri pentru dezlegarea chestiunilor de drept sus-menţionate.

III. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanţei care a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina.

4. Prin Cererea înregistrată pe roiul Tribunalului Iaşi sub nr. 10.150/99/2014, reclamantul Trofin Ioan Lucian a chemat în judecată pe pârâta S.C. I.G. Watteew România - S.R.L., solicitând anularea/constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr. 2.581 din 28 noiembrie 2014 de încetare a contractului individual de muncă în baza dispoziţiilor art. 61 lit. d) din Codul muncii, a evaluării întocmite la data de 27 noiembrie 2014 şi a evaluării anexă la răspunsul dat contestaţiei la evaluare, efectuată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2014; în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul muncii, a solicitat repunerea în situaţia anterioară emiterii deciziei de încetare a contractului de muncă;

În temeiul art. 80 alin. (1) din Codul muncii, a solicitat plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul pentru perioada cuprinsă între 31 decembrie 2014 şi până la rămânerea definitivă a hotărârii.

5. Printr-o altă cerere, înregistrată pe rolul aceleiaşi instanţe sub nr. 2.901/99/2015, reclamantul a chemat în judecată aceeaşi pârâtă, solicitând anularea/constatarea nulităţii Deciziei nr. 63 din 9 ianuarie 2015 de încetare a contractului individual de muncă, începând cu data de 10 ianuarie 2015, şi a Deciziei nr. 2.736 din 19 decembrie 2014, prin care s-a dispus revocarea Deciziei de concediere din data de 28 noiembrie 2014; în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul muncii, a solicitat repunerea în situaţia anterioară emiterii deciziei de încetare a contractului de muncă; în temeiul art. 80 alin. (1) din Codul muncii, a solicitat plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul pentru perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2015 şi până la rămânerea definitivă a hotărârii.

6. În ceea ce priveşte decizia de revocare, reclamantul a invocat faptul că nu i-a fost comunicată, iar pârâta nu avea niciun temei legal pentru revocarea deciziei de concediere şi pentru emiterea deciziei de revocare, noua decizie de concediere, care cuprinde un alt termen de preaviz, fiind nelegală; aceasta din urmă decizie, susţine reclamantul, este emisă ca urmare a revocării nelegale a deciziei anterioare, în pofida dispoziţiilor art. 75 din Codul muncii; măsura revocării, nefiind reglementată de Codul muncii, prin aceasta se poate ajunge la ascunderea sau deghizarea unei concedieri nelegale.

7. Pârâta a formulat întâmpinare în ambele dosare, invocând excepţia lipsei de obiect a contestaţiei împotriva celei dintâi decizii de concediere, nr. 2.581 din 28 noiembrie 2014, şi excepţia tardivităţii contestaţiei împotriva ultimei decizii, nr. 63 din 9 ianuarie 2015; cu privire la revocare s-a arătat, în esenţă, că această decizie este un act intern, care nu a fost comunicat, stând la baza emiterii noii decizii de concediere.

8. Instanţa de fond a dispus conexarea celor două dosare, iar prin Sentinţa nr. 2.108 din 7 octombrie 2015 a respins excepţiile tardivităţii contestaţiei formulate împotriva Deciziei de concediere nr. 63 din 9 ianuarie 2015 şi lipsei de obiect a contestaţiei formulate împotriva Deciziei de concediere nr. 2,581 din 28 noiembrie 2014, invocate de pârâtă prin întâmpinare.

9. Pe fond s-au admis, în parte, acţiunile conexate şi, în consecinţă, s-a constatat nulitatea Deciziei de concediere nr. 63 din 9 ianuarie 2015 şi s-a anulat Decizia de concediere nr. 2.581 din 28 noiembrie 2014, ambele emise de pârâtă, fiind obligată aceasta din urmă să îl reintegreze pe contestator pe postul deţinut anterior desfacerii contractului de muncă şi să-i achite o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. S-a respins cererea având ca obiect obligarea pârâtei la plata despăgubirilor morale.

10. S-a reţinut că, „ulterior emiterii şi comunicării către reclamant a Deciziei de concediere din data de 28 noiembrie 2014, intimata a emis, la data de 18 decembrie 2014, Decizia de revocare nr. 2.736, prin care a dispus revocarea deciziei de concediere, această decizie nefiind comunicată reclamantului, care a introdus la instanţă, la data de 23 decembrie 2014, contestaţia împotriva deciziei de concediere. Prin urmare, din perspectiva reclamantului, care a contestat-o în instanţă, decizia de concediere a produs efecte juridice, încetarea contractului său individual de muncă urmând a avea loc la sfârşitul perioadei de preaviz, reclamantul neavând cunoştinţă, anterior datei de 25 martie 2015, când a primit întâmpinarea, că prima decizie de concediere a fost ulterior retrasă, decizia de revocare fiind comunicată efectiv abia la data de 22 aprilie 2015. În consecinţă, emiterea la data de 9 ianuarie 2015 a unei noi decizii de concediere, în condiţiile în care decizia de revocare a primei decizii nu a fost adusă la cunoştinţa reclamantului, nu a putut avea pentru reclamant semnificaţia producerii altor efecte juridice, câtă vreme prima decizie de concediere contestată în instanţă era încă în vigoare (pentru reclamant, care nu cunoştea faptul revocării), producând efectele juridice prevăzute de lege. Din acest motiv, din perspectiva reclamantului, efectul public al deciziei de concediere s-a produs la data de 28 noiembrie 2014, dând dreptul acestuia de a o contesta într-un termen independent de termenul de preaviz, iar emiterea ulterioară a unei noi decizii apare ca o suprapunere peste un efect deja produs”.

11. Împotriva sentinţei pronunţate de prima instanţă, pârâta a declarat apel, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

12. Drept motiv de apel apelanta susţine că instanţa de fond a soluţionat greşit excepţiile procesuale invocate prin întâmpinări. Se arată în acest sens că, „deşi instanţa de fond insistă asupra faptului că reclamantului-intimat nu i s-a comunicat Decizia de revocare din 19 decembrie 2014, acesta nu este un document prevăzut de Codul muncii ca fiind opozabil angajatului, ci are caracter exclusiv intern, acesta este un document intern emis exclusiv pentru circuitul intern al angajatorului (...). S-a susţinut, totodată, că, urmare a admiterii excepţiei tardivităţii împotriva celei de a două decizii de concediere, contestaţia împotriva primei decizii apare ca lipsită de obiect”.

IV. Dispoziţiile legale supuse interpretării

13. Codul muncii:

„Art. 55. - Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

(...)

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.”

„Art. 77. - Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.”

„Art. 278. - (1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.

(...)”

14. Codul civil:

„Cap. II

Actul juridic unilateral Secţiunea 1 Dispoziţii generale Art. 1.324 - Noţiune

Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său.

Art. 1.325 - Regimul juridic

Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale.

Art. 1.326 - Actele unilaterale supuse comunicării

(1) Actul unilateral este supus comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări.

(3) Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoştinţă de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile.”

V. Motivele reţinute de titularul sesizării, care susţin admisibilitatea procedurii de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă

15. Instanţa de apel a apreciat că sesizarea este admisibilă, deoarece:

A) De lămurirea modului de interpretare/aplicare a dispoziţiilor legale supuse interpretării depinde soluţionarea pe fond a cauzei, atât a contestaţiei împotriva Deciziei de concediere nr. 2.581 din 28 noiembrie 2014, cât şi a contestaţiei împotriva Deciziei de revocare nr. 2.736 din 19 decembrie 2014, fiind necesar a se realiza în mod corect calificarea juridică a actului unilateral revocator ulterior.

16. Întrucât actul revocator al deciziei de concediere a fost comunicat salariatului în faza jurisdicţională, ulterior intrării în circuitul civil a deciziei de concediere iniţială, interesează pentru soluţionarea cauzei şi soluţia ce va fi dată şi celei de-a două probleme de drept, referitoare la momentul-limită al revocării deciziei de concediere, respectiv la exigenţele de fond şi de comunicare cărora trebuie să li se supună actul de ineficacitate (de revocare).

B) Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre.

17. Aspectele ce fac obiectul sesizării sunt, în sensul art. 519 alin. (1) din Codul de procedura civilă, chestiuni de drept, solicitându-se Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie statuarea asupra modalităţii de interpretare şi aplicare a unor texte legale, în vigoare, asupra cărora instanţa supremă nu a statuat, aşa cum rezultă din jurisprudenţa sa.

18. Aspectele puse în dezbatere satisfac cerinţa noutăţii, în condiţiile în care chestiunile de drept ridicate sunt diferite şi noi, în sensul art. 519 din Codul de procedură civilă, având în vedere că larga jurisprudenţa şi studiile doctrinare publicate ating doar tangenţial aspectele antamate în sesizare, concentrându-se pe posibilitatea/imposibilitatea juridică a angajatorului de a-şi revoca propriul act; or, prin sesizare, se urmăresc lămurirea aplicabilităţii dispoziţiilor din Codul civil în vigoare, în baza normei de trimitere speciale, art. 278 din Codul muncii, precum şi determinarea limitelor juridice ale actului decizional al angajatorului în raport cu art. 77 din acelaşi cod,

19. Nu în ultimul rând, având În vedere datele specifice ale Speţei, Se impune lămurirea, din perspectiva interpretării coroborate a dispoziţiilor art. 55 lit. c) şi art. 77 din Codul muncii şi, în măsura aplicabilităţii, a dispoziţiilor art. 1.324-1,326 din Codul civil, a limitei temporale maxime până la care poate interveni actul revocator al angajatorului, precum şi dacă acesta este supus altor exigenţe formale/de fond, aspecte neabordate în raport cu prevederile Codului civil în vigoare.

C) Problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, consultate la data de 22 martie 2016.

VI. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept

20. Intimatul-reclamant, prin apărător, a susţinut că dispoziţiile Codului muncii nu prevăd posibilitatea revocării deciziei de concediere, iar dispoziţiile Codului civil referitoare la instituţia „actului juridic unilateral” nu pot fi aplicate în cauză, prevederile Codului muncii reprezentând cadrul juridic special. În măsura în care se apreciază că dispoziţiile Codului civil sunt compatibile cu specificul raporturilor de muncă, „decizia de concediere” reprezintă un act juridic unilateral care, prin raportare la prevederile art. 1.324-1.329 din Codul civil, este irevocabil.

21. A susţinut intimatul că, în situaţia în care s-ar aprecia că decizia de revocare este permisă de dispoziţiile Codului muncii, prin raportare la dispoziţiile art. 77 din acest cod, angajatorul ar putea proceda la revocarea deciziei de concediere doar dacă manifestarea de voinţă a angajatorului (în sensul revocării) intervine până la momentul comunicării deciziei de concediere.

22. Apelanta-pârâtă, prin apărător, a susţinut că dispoziţiile art. 1.324-1.326 din Codul civil nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă, decizia de concediere fiind, în acest sens, un act juridic unilateral cu toate consecinţele juridice prevăzute de dispoziţiile legale sus-menţionate, întrucât este supus comunicării, având consecinţa constituirii, modificării sau stingerii unui drept, în speţă al angajatului.

VII. Punctul de vedere al completului de Judecată care a sesizat instanţa supremă cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept

A. Sub aspectul compatibilităţii dispoziţiilor legii civile generale, în speţă, art. 1.324-1.326 din Codul civil, cu specificul raporturilor de muncă, în sensul art. 278 din Codul muncii, instanţa de trimitere apreciază că răspunsul este afirmativ, în condiţiile în care textele civile stabilesc doar reguli de principiu aplicabile actului juridic unilateral, fără a se putea identifica vreo normă incompatibilă cu specificitatea raporturilor de muncă.

23. În acest sens se arată că prevederile Codului muncii nu reglementează distinct regimul actelor juridice unilaterale, ci realizează doar aplicaţii instituţionale ale acestora, în materia modificării contractului de muncă, încetării contractului de muncă sau în materia răspunderii disciplinare a salariaţilor. În aceste condiţii, dispoziţiile speciale ale Codului muncii trebuie completate cu normele legii civile, mai ales în condiţiile în care însăşi legea generală stabileşte caracterul subsidiar al normei civile, stipulând - atât în art. 1.325, cât şi în art. 1.326 - că textele sunt aplicabile doar în măsura în care „prin lege nu se prevede altfel”.

B. În ceea ce priveşte momentul până la care un angajator poate emite un act de revocare a propriei decizii şi cerinţele care trebuie respectate, instanţa de trimitere apreciază că, deoarece de la data comunicării deciziei de concediere către salariat aceasta intră în circuitul civil şi conduce la încetarea raporturilor de muncă, ineficacitatea unei decizii de concediere nu poate fi determinată de actul unilateral al angajatorului ulterior intrării deciziei de concediere în circuitul civil, iar actul de ineficacitate este el însuşi supus exigenţelor de fond şi de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă.

24. Concluzionează instanţa de trimitere că, în raport cu dispoziţiile art. 1.326 alin. (3) din Codul civil, în condiţiile în care dispoziţiile art. 1.324-1.326 din aceiaşi cod sunt aplicabile raporturilor de muncă, angajatorul poate emite şi alte acte juridice unilaterale, nenumite, în sensul că nu au o reglementare expresă în Codul muncii, însă numai în condiţiile în care actul presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său, în speţă a angajatorului, iar acesta produce efecte faţă de salariat doar după îndeplinirea formalităţilor legale de comunicare.

VIII. Răspunsul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

25. Prin Adresa nr. 722/C/2.329/III-5/2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu se verifică, în prezent, practică judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii, cu referire la problema de drept ce formează obiectul sesizării; se arată că, în anul 2013, Serviciul judiciar civil a analizat jurisprudenţa naţională din perioada 2009-2012 în problema de drept privind „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Codul muncii în referire la posibilitatea angajatorului de a-şi revoca propria decizie de concediere”, apreciindu-se că nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru promovarea unui recurs în interesul legii.

IX. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

A. Prin Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014, pronunţată de Completul competent să judece recursul în interesul legii1, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat c㠄Fiind vorba despre sancţiunea nulităţii absolute, din perspectiva dispoziţiilor Codului civil din 1865, cu care se întregesc cele din legislaţia muncii [art. 278 alin. (1) din Codul muncii, republicat], aceasta nu este condiţionată de dovedirea vătămării angajatului şi nu poate fi acoperită prin confirmare (acest din urmă aspect nu este reglementat în mod expres, dar se deduce din art. 1.168 din Codul civil)”.

B. Curţile de apel şi tribunalele

26. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, majoritatea curţilor de apel au comunicat jurisprudenţă referitoare la problema de drept în discuţie, precum şi puncte de vedere/opinii ale judecătorilor, din examinarea cărora se desprind următoarele orientări:

a) într-o primă orientare 2 s-a apreciat că angajatorul poate să procedeze la revocarea deciziei de concediere numai până la încetarea contractului individual de muncă, adică până la momentul comunicării deciziei de concediere către salariat, moment la care decizia îşi produce efectele juridice,

27. În acord cu această orientare s-a reţinut că, faţă de prevederile art. 75 din Codul muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Posibilitatea pe care angajatorul ar avea-o de a revoca propriile decizii de concediere nu este susţinută de niciun text legal în vigoare, însă, dacă aceasta ar fi acceptată, actul de revocare ar trebui să intervină, eventual, înainte de comunicarea deciziei de concediere, pentru a putea fi socotită că fiind un act juridic valabil.

28. De asemenea, s-a arătat că nu poate fi reţinut argumentul conform căruia, nefiind un act jurisdicţional, ci doar un act juridic unilateral, decizia de concediere poate fi revocată unilateral oricând, întrucât tocmai împrejurarea că decizia de concediere este act juridic unilateral în sensul dispoziţiilor art. 1.324 din Codul civil face ca acesteia să îi fie aplicabile principiul din dreptul civil conform căruia actul juridic unilateral este irevocabil, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres de lege.

b) într-o altă orientare3 s-a apreciat că, potrivit art. 278 alin. (1) din Codul muncii, în completarea dispoziţiilor acestui cod sunt aplicabile dispoziţiile art. 1.324-1.326 din Codul civil doar în măsura în care nu se încalcă prevederile speciale din dreptul muncii. Decizia de revocare nu face parte din categoria actelor juridice civile cu caracter unilateral, ci este un act de dreptul muncii. Decizia de concediere poate fi revocată şi ulterior comunicării acesteia către salariat şi intrării în circuitul juridic civil, angajatorul având posibilitatea, ca urmare a unei sesizări sau din proprie iniţiativă, să constate netemeinicia sau nelegalitatea unei concedieri şi, drept consecinţă, să revină asupra acesteia şi să o revoce, prin actul său unilateral simetric celui pe care îl desfiinţează.

29. Revocarea poate interveni, conform acestei orientări, şi după sesizarea instanţei de judecată, în cursul judecăţii, până la soluţionarea definitivă a procesului. Momentul-limită până la care poate fi revocată decizia de concediere este acela al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive în procesul având ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de concediere, nu şi ulterior, întrucât s-ar încălca principiul autorităţii de lucru judecat. Revocarea deciziei angajatorului va conduce, în cazul în care există un litigiu de muncă privind soluţionarea contestaţiei împotriva măsurii de desfacere a contractului de muncă, la încetarea judecăţii, contestaţia urmând să fie respinsă ca rămasă fără obiect. Actul de revocare este supus exigenţelor de comunicare a deciziei de concediere.

c) în sfârşit, s-a susţinut, într-o a treia opinie, izolată, că decizia de concediere este un act de dreptul muncii care poate fi revocat oricând, măsura unilaterală luată de angajator nefiind condiţionată de niciun termen; aceasta pentru că niciun text de lege nu impune un anumit termen şi, în aplicarea principiului potrivit căruia „ceea ce nu este interzis este permis”, angajatorul poate revoca unilateral decizia de sancţionare, chiar şi după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. Actul de revocare produce efecte retroactiv, de la data emiterii lui, iar nu de la o dată ulterioară, angajatorul neputând condiţiona efectele revocării de un termen fixat unilateral.

X. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Instanţelor europene

30. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a instanţelor europene nu au fost identificate hotărâri relevante pentru soluţionarea problemei de drept a cărei dezlegare se solicită.

XI. Raportul asupra chestiunilor de drept

31. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, se apreciază, referitor la admisibilitatea sesizării, în raport cu dispoziţiile art. 519 din acelaşi cod, că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile pentru declanşarea mecanismului privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, iar punctul de vedere al judecătorilor-raportori referitor la rezolvarea de principiu a chestiunilor de drept supuse analizei este în sensul că dispoziţiile art. 1.324-1.326 din Codul civil pot fi aplicate în întregirea dispoziţiilor Codului muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de muncă, pe de o parte, iar decizia de concediere poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat şi intrării în circuitul civil, actul de revocare fiind supus exigenţelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (deciziei de concediere), pe de altă parte.

XII. Înalta Curte

32. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunile de drept a căror dezlegare se solicită, constată următoarele:

A. Asupra admisibilităţii

33. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, fiind îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate pentru declanşarea procedurii reglementate de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă,

34. Curtea de Apel Iaşi este legal învestită cu soluţionarea, în ultima instanţă, a conflictului de muncă, potrivit dispoziţiilor art. 208 raportat la art. 214 din Legea nr. 62/2011, art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

35. Condiţia de admisibilitate referitoare la caracterul esenţial al chestiunilor de drept de a căror lămurire depinde soluţionarea, pe fond, a cauzei pendinte în care se ridică este îndeplinită, deoarece de stabilirea caracterului revocabil al deciziei de concediere, în caz afirmativ, a momentului până la care poate fi revocată această decizie şi a naturii şi regimului juridic ale actului de revocare depinde soluţionarea apelului.

36. Sesizarea este admisibilă şi sub aspectul îndeplinirii elementului de noutate, întrucât chestiunile de drept supuse interpretării nu au mai fost analizate; examenul jurisprudenţial efectuat a relevat că problema interpretării coroborate a dispoziţiilor Codului muncii cu cele ale Codului civil, în calificarea naturii juridice a deciziei de concediere ca fiind un act juridic revocabil şi efectelor acestei calificări, nu a mai fost verificată anterior; devine, aşadar, actuală cerinţa interpretării şi aplicării normelor de drept respective, în condiţiile în care acestea nu au primit o dezlegare din partea instanţelor, de o manieră suficientă să antreneze declanşarea procedurii recursului în interesul legii.


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 24 februarie 2015.

2 Tribunalul Covasna, Tribunalul Harghita, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Suceava, Curtea de Apel Bucureşti şi instanţele arondate, care judecă în această materie, Curtea de Apel Timişoara, Curtea de Apel Suceava şi Curtea de Apel Târgu Mureş.

3 Tribunalul Neamţ, Curtea de Apel Constanţa, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Galaţi şi Curtea de Apel Ploieşti.

 

37. De asemenea, s-a constatat că asupra acestor chestiuni Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat, litigiile privind conflictele de muncă nefiind cuprinse în sfera de competenţă materială a instanţei supreme, şi că nu se află în curs de soluţionare un recurs în interesul legii cu un obiect similar.

B. Asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării

38. Sub un prim aspect, instanţa de trimitere a solicitat instanţei supreme să stabilească dacă natura juridică a deciziei de concediere, act de dreptul muncii, este compatibilă cu normele dreptului civil, în ceea ce priveşte efectele actului juridic unilateral.

39. Potrivit art. 278 alin. (1) din Codul muncii, „Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile”. Altfel spus, normele dreptului muncii se complinesc cu normele dreptului civil în măsura în care, în legislaţia muncii, nu există o dispoziţie specială derogatorie de la acestea.

40. Potrivit art. 58 alin. (1) din Codul muncii, „Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului”. Decizia de concediere este un act juridic unilateral, emis de angajator, prin care, în cazuri anume determinate de lege, se concretizează manifestarea de voinţă a acestuia de a înceta contractul individual de muncă.

41. Din jurisprudenţa depusa la dosar rezultă că instanţele au apreciat diferit caracterul revocabil al deciziei de concediere, considerând fie că decizia de concediere este un act juridic irevocabil, fie că poate fi revocată oricând, fie că poate fi revocată până la momentul comunicării ei către salariat.

42. Potrivit dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii, „decizia de concediere produce efecte de la momentul comunicării ei”, efectul principal al acesteia fiind, astfel cum s-a arătat, încetarea raportului juridic de muncă.

43. Pe de altă parte, conform prevederilor art. 1.324-1.326 din Codul civil, este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său. Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale. Actul unilateral este supus comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului. Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar dacă acesta din urmă nu a luat cunoştinţă de comunicare, din motive care nu îi sunt imputabile.

44. Dispoziţiile Codului muncii se completează cu cele ale Codului Civil în măsura în care în Codul muncii nu a fost identificată o normă juridică ce ar contrazice-o pe cea de drept comun.

45. Or, în cazul deciziei de concediere - act juridic unilateral, nu există o derogare expresă de la regimul de drept comun al acestor acte, printr-o altă normă reglementată de Codul muncii; dimpotrivă, dispoziţiile art. 77 din Codul muncii deschid posibilitatea aplicării art. 1.326 din Codul civil şi în privinţa deciziei de concediere, fără însă ca aplicarea respectivului articol să aducă modificări regimului juridic al acestei decizii, cum era reglementat deja în Codul muncii.

46. Actul juridic civil, în general, este supus principiului irevocabilităţii, ceea ce presupune ca, în cazul actului juridic unilateral, să nu i se poată pune capăt prin manifestarea de voinţă, în sens contrar, de către emitent. Acesta este unul dintre principiile ce guvernează efectele actului juridic civil, ceea ce înseamnă că devine incident de la momentul la care actul juridic începe a-şi produce aceste efecte.

47. Aplicând acest raţionament în ceea ce priveşte decizia de concediere, rezultă că ea devine irevocabilă de la momentul la care a fost comunicată salariatului, respectiv de la acel moment îşi produce efectele pentru care a fost emisă.

48. Per a contrario, până la momentul comunicării, ea poate fi revocată de către angajator, tot prin simpla manifestare de voinţă.

49. După acest moment, în care decizia şi-a produs efectul asupra derulării contractului individual de muncă, raportul juridic de muncă încetând de la acea dată, revocarea deciziei de concediere nu ar mai putea produce efecte, fiind necesar acordul părţilor pentru naşterea unui nou raport juridic de muncă.

50. Natura juridică a actului de revocare ar trebui să fie aceeaşi cu cea a actului unilateral pe care îl revocă, de la care o împrumută, potrivit principiului simetriei actelor juridice; actul de revocare trebuie deci comunicat părţii interesate, producând efecte numai de la data comunicării.

51. Decizia de concediere este, aşadar, un act juridic de dreptul muncii, a cărui reglementare în legislaţia specială este compatibilă cu normele dreptului comun, care, potrivit art. 1.326 din Codul civil, califică acest act ca fiind un act supus comunicării, de vreme ce produce efecte juridice de la data respectivei comunicări.

52. În condiţiile în care nu există o normă specială care să confere caracter irevocabil deciziei de concediere de la data emiterii, aceasta poate fi revocată, dar numai până la momentul comunicării, întrucât, de la acel moment, îşi produce efectele manifestarea de voinţă a angajatorului privind încetarea raportului juridic de muncă, ce nu poate fi reluat fără exprimarea unui nou acord de voinţă al părţilor.

53 Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 521, cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, republicat, pot fi aplicate în întregirea dispoziţiilor Codului muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de muncă.

În interpretarea art. 55 lit. c) şi art. 77 din Codul muncii, decizia de concediere poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat, actul de revocare fiind supus exigenţelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (decizia de concediere).

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 iunie 2016.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,

Aurel Segărceanu

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 8/2006

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 4 mai 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 8/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 4/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 21 decembrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2008, public altă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 2 iunie 2008.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) în înţelesul legii, prin uniuni de creatori legai constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

(3) Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

(4) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie

(5) Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.

Art. 3. - (1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii şi exactităţii datelor consemnate în dovada calităţii de membru.

(2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

(3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit legii, vor institui o evidenţă specială privind persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru în scopul de a beneficia de indemnizaţie.

Art. 4. - Stabilirea şi piaţa indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Art. 5. - (1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

(2) Cererea va fi însoţită de actul de identitate, decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent, dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte documente necesare susţinerii cererii.

(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 7. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii.

(2) în cazul în care sumele plătite necuvenit drept indemnizaţie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fără drept a plăţii.

Art. 8. - Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 9. - Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi,

Art. 10. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării/actualizării.

(3) Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale se aplică în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite potrivit alin. (1).

(4) în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Serviciului Român de informaţii, după caz.

(5) în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), atribuţiile Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale caselor teritoriale de pensii, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de către casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

Art. 11. - (1) în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României*), Partea I, conducerile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale**) situaţia completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public.

(2) în acelaşi termen Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei***) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului****).

Art. 12. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia dispoziţiilor art. 11.

 

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 83/2016, care nu sunt încorporate în forma republicabilă a Legii nr. 8/2006 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

„Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.”


*) Legea nr. 8/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.

**) Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice.

***) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se numeşte în prezent Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii Guvernului nr. 344/2014.

****) A se vedea Hotărârea nr. 1.650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.