MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 768/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

682. - Hotărâre privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 

1.085. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

2.219/631/1.412. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT „Perla Costineştiului” - S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar - Societatea Comercială BTT – S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

803. - Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista Canamed, lista de preţuri maximale ale medicamentelor de uz uman, respectiv Normele ce reglementează metodologia de fixare a preţurilor maximale, acte normative cu reglementări diferite, au acelaşi temei,

luând în considerare faptul că aplicarea prevederilor art. 890 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca temei pentru elaborarea unui act normativ, dar şi pentru elaborarea normelor de aplicare, poate conduce la confuzii în interpretarea normei juridice,

ţinând cont de faptul că Ministerul Sănătăţii reglementează preţurile maximale pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripţie medicală, compensate sau gratuite, preţuri care formează lista Canamed, avizate şi aprobate prin ordin de ministru, de cel puţin patru ori pe an,

în considerarea faptului că modificările succesive ale metodologiei de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman prin ordin al ministrului sănătăţii nu a asigurat un climat de predictibilitate, acest lucru având un impact major asupra mediului farmaceutic din România, precum şi asupra accesului pacienţilor la medicamente necesare tratamentului,

în considerarea faptului că actualul Ordin al ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, prorogat din 1 iunie 2016 până la 1 noiembrie 2016, cuprinde dispoziţii neclare, ambigue şi greu de implementat în ceea ce priveşte preţul maximal şi calcularea acestuia, respectiv cum, când şi ce preţ se compară,

având în vedere ca stabilirea preţurilor la medicamente este un aspect de interes naţional care afectează întreaga populaţie a României,

ţinând cont că, în condiţiile neadoptării măsurilor de modificare a art. 890 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este imposibil a se asigura condiţiile necesare pentru garantarea predictibilităţii legislative şi a sustenabilităţii domeniului farmaceutic din România şi există riscul apariţiei unor noi prorogări,

având în vedere necesitatea stabilirii metodologiei de fixare a preţurilor printr-un act normativ de rang superior ordinului, context în care se va asigura pentru viitor o mai bună gestionare de către toţi factorii implicaţi, garantarea sănătăţii populaţiei de către stat fiind un drept garantat de Constituţia României, republicată,

în considerarea faptului că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului României de a realiza politica în domeniul sănătăţii şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, CU repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

ţinând seama că există un risc considerabil privind accesul pacienţilor din România la medicamente, ca urmare a intenţiei producătorilor de a părăsi piaţa,

îh condiţiile dispariţiei volumelor corespunzătoare a peste 1500 de produse din 5430, din 2015 până în 2016, şi a faptului că există un risc considerabil privind sănătatea pacienţilor români, prin lipsa accesului la medicamente esenţiale,

pentru a preveni înrăutăţirea sau chiar degradarea iremediabilă a stării de sănătate, în special a pacienţilor care depind de accesul la medicamente, este necesar a se limita efectele cu caracter negativ asupra stării generale de sănătate a populaţiei, luând în considerare necesitatea adoptării în regim de urgenţă a cadrului organizatoric al sistemului de sănătate, astfel încât calitatea asistenţei medicale şi sănătatea publică să nu aibă de suferit,

luând în considerare prioritatea acordată sectorului sănătăţii de către Guvernul României şi nevoia de reglementare a principalelor politici din acest sector la cel mai înalt nivel executiv,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Articolul 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 890. - Metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Sănătăţii.”

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, prin hotărâre, metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală

(OTC), prevăzută la art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), actele normative elaborate în temeiul art. 890 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 682.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTAR

ale bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Descrierea tehnică a imobilului

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil care se scade din inventar

Adresa

Baza legală

Descrierea tehnică a părţii retrocedate

Valoarea părţii retrocedate

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa/ CUI 4301073

100876

8.29.11

Imobil

P+2, 10 camere, cărămidă, prevăzută cu instalaţie electrică şi sanitară, teren 120 mp,

Sc = 150mp

P+2,10 camere, cărămidă, prevăzută cu instalaţie electrică şt sanitară, teren 120 mp,

Sc = 150 mp

182

Municipiul Constanţa,

judeţul Constanţa,

str. Mihai Eminescu nr. 2

Sentinţa civilă nr. 1226/08.06.2006

a Tribunalului Constanţa, Protocol nr. 2 -4511/ 02.04.2007 de predare-preluare a imobilului din Constanţa, str. Mihai Eminescu nr. 2

Administrator: Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna/ CUI 4404559

144063

8.28.12

Pavilion 4 locuinţe

fundaţie piatră, zid cărămidă, ţiglă, P, fără instalaţie apă, fără canal

fundaţie piatră, zid cărămidă, ţiglă, P, fără instalaţie apă, fără canal

11

Judeţul Covasna,

localitatea Vâlcele, 189

Sentinţa civilă nr. 1311 /29.10.2002 a Tribunalului Covasna, Decizia nr. 6681/30.11.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie PVnr.127/13.07.2007

144076

8.28.13

Grup sanitar pavilion 4

fundaţie beton şi cărămidă, ţiglă, 14 mp

fundaţie beton şi cărămidă, ţiglă, 14 mp

1

Judeţul Covasna,

localitatea Vâlcele, 189

Sentinţa civilă nr. 1311/29.10.2002 a Tribunalului Covasna, Decizia nr. 6681/30.11.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie PVnr.127/13.07,2007

144057

8.28.13

Magazie combustibil solid, lemne

lemn, ţiglă, fără fundaţie, 12 mp, înregistrat fără valoare

lemn, ţiglă, fără fundaţie, 12 mp, înregistrat fără valoare

0

Judeţul Covasna,

localitatea Vâlcele, 189

Sentinţa civilă nr. 1311/29.10.2002 a Tribunalului Covasna, Decizia nr. 6681/30.11.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie PV nr. 127/13.07,2007

144054

8.28.08

Garaj auto curte pavilion 4

lemn, carton asfaltat, 17 mp,

lemn, carton asfaltat, 17 mp

0

Judeţul Covasna,

localitatea Vâlcele, 189

Sentinţa civilă nr. 1311 /29.10.2002 a Tribunalului Covasna, Decizia nr. 6681/30.11.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie PV nr. 127/13.07.2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

ţinând seama de faptul că Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte reducerea deficitului de personal în structurile proprii, prin organizarea în perioada imediat următoare a unor concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, şi că, în acest context, ar putea fi valorificate o serie de măsuri de simplificare a procedurilor şi de reducere a sarcinilor administrative,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;”.

2. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) Copiile documentelor prevăzute la art. 36 se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

(2) Documentele prevăzute la art. 36 pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (1) nu se mai realizează

(3) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.”

Art. II. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 şi 702 bis din 9 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;”.

2. În anexa nr. 3, la articolul 61 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;”.

3. În anexa nr. 3, după articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

„Art. 611. - (1) Copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

(2) Documentele prevăzute la art. 59-61 pot fi depuse şi îh copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (1) nu se mai realizează.

(3) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.”

4. În anexa nr. 9, la articolul 3 alineatul (2) litera b), punctul ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ii) documentele de atestare a studiilor, în copie legalizată sau certificată pentru conformitate;”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 155.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 4.179 din 27 septembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi În relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 5680 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5681, având următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firmă

Tara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal

TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Stare

Observai

Valabilitate preţ

„5681

W60867

001

 

BCG

VACCINE

LIQF. + SOLV. PT.

SUSP

0,05 mg/ doză

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

VACCIN

BCG

Cutie x 20 fiole x 20 doze pediatrice + 20 fiole solvent pentru suspensie injectabilă

J07AN01

inovativ

 

3012,00

3042,00

3353,93

N

Cant. 910 cutii

Preţuite sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016.

Nr. 1.085.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 2.219 din 12 septembrie 2016

Nr. 1.412 din 12 august 2016

Nr. 631 din 4 august 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT „Perla Costineştiului” - S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului

 

În temeiul prevederilor:

- art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice, ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT „Perla Costineştiului” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Enache Jiru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Andrei Popescu,

secretar de stat

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL TINERETULUI şi SPORTULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială BTT „Perla Costineştiului” - SA.

Sediul/Adresa: localitatea Costineşti, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare RO 4475150

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

(2015)

Propuneri an curent (2016)

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE IRd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

450

535

118.9

550

600

102.8

109.09

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

433

535

123.6

550

600

102.8

109.09

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

0

2

 

Venituri financiara

5

17

0

0

0

0

0

0

3

 

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.20*Rd.21)

7

560

460,6

82,25

460,6

460,6

100

100

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

560

460,6

82,25

460.6

460,6

100

100

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

123

109,6

89,11

109,6

109,6

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

32

35

109,4

35

35

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

302

212

70,2

212

212

100

100

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14j

12

111

86

77,48

86

86

100

100

C1

Ch. cu salariile

13

105

86

81,9

86

86

100

100

C2

bon u suri

14

6

0

0

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

137

87

63,5

87

87

100

100

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

54

39

72,22

39

39

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

103

104

101

104

104

100

100

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

0

0

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-110

74,4

-67,64

89,4

139,4

120,2

155,93

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0

0

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

74,4

0

89,4

139,4

120,2

155.93

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şt pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

0

0

0

0

0

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

32

0

0

0

0

0

0

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0

0

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

0

0

0

0

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alto rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

0

0

0

0

0

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

0

0

 

 

b)

cheltuieli eu salariile

39

0

0

0

0

0

0

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

0

0

0

0

0

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE AINVESTITIH-OR, din care:

43

94

94

100

94

94

100

100

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

0

0

0

0

0

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3

3

100

3

3

100

100

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3

3

100

3

3

100

100

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3083

2389

77.49

2389

2389

100

100

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2917

2389

81,9

2389

2389

100

100

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

144

178

123,6

183

200

102,8

109.29

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

0

0

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1244

861

69,21

837

768

97,21

91.756

8

 

Plăţi restante

55

0

0

0

0

0

0

0

9

 

Creanţe restante

56

1323

600

45,35

100

100

16.67

100

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având În vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D R.C./421 din 29 septembrie 2016,

în temeiul prevederilor:

- art. 156 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime şi a ajustării, după caz, cu +5%, astfel încât să nu fie mai mari cu +5% raportate la preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare celor din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime pentru fiecare categorie şi tip de dispozitiv medical sunt cele din listele cu preţurile de vânzare cu amănuntul şi/sau sumele de închiriere care au fost transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii evaluaţi de dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Cele 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea preţului de vânzare cu amănuntul cei mai mic dintre minime - extrema minimă -, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere cea mai mică dintre minime - extrema minimă -, corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale.

Art. 2. - În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai puţin de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează preţul de referinţă, respectiv suma de închiriere, după cum urmează:

a) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră preţul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă:

b) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de 2 sau 3 furnizori se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.

Art. 3. - În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai mult de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, dar pentru care nu se poate aplica metodologia de mai sus, întrucât există mai multe preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere care au aceeaşi valoare şi nu există 4 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere diferite, se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.

Art. 4. - În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, preţul de referinţă calculat pentru protezele funcţionale acţionate prin cablu se stabileşte şi pentru protezele tip funcţională acţionată mioelectric, respectiv funcţională acţionată atipic electric.

Art. 5. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere.

(2) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pentru dispozitivele medicale acordate pe o perioadă nedeterminată/determinată al/a căror preţ de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, prevăzute în anexă, acesta/ aceasta devine preţ de referinţă/sumă de închiriere.

Art. . 7. - Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine preţ de referinţă/sumă de închiriere. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, respectiv preţul de referinţă/suma de închiriere, dacă preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă/suma de închiriere.

Art. 8. - (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preţurilor do referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză auditivă

Retroauriculară/Intraauriculară

973,27

2

Proteză fonatorie

a) Vibrator laringian

1.288,73

b) Buton fonator (shunt - ventile)

1.095,42

3

Proteză traheală

a) Canulă traheală simplă

445,81

b) Canulă traheală Montgomery

1.523,75

 

2. Dispozitive pentru protezare stomii

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/set -

C1

C2

C3

C4

 

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ ileostomie

253,70

b) sac colector pentru urostomie

177,75

 

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ileostomie (flanşă suport şi sac colector)

176,59

b) pentru urostomie (flanşă suport şi sac colector)

264,63

 

3. Dispozitive pentru incontinenţă urinară

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/set -

C1

C2

C3

C4

1

Condorii urinar

 

120,33

2

Sac colector de urină

 

16,56

3

Sonda Foley

 

22,14

4

Cateter urinar

 

1.056,25

5

Benzi pentru incontinenţă urinară

 

lei/buc.

1.477,57

 

4. Proteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză parţială de picior

a) LISEFRANC

1.804,35

b) CHOPART

1.881,15

c) PIROGOFF

2.041,85

2

Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă

SYME

2.190,04

3

Proteză de gambă

a) convenţională, din material plastic, cu contact total

2.492,44

b) geriatrică

2.501,90

c) modulară

2.470,02

d) modulară cu manşon de silicon

5.097,00

4

Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi

modulară

5.421,61

5

Proteză de coapsă

a) combinată

2.692,30

b) din plastic

2.939,66

c) cu vacuum

3.555,74

d) geriatrică

3.192,90

e) modulară

4.516,97

f) modulară cu vacuum

4.759,04

g) modulară cu manşon de silicon

7.245,00

6

Proteză de şold

a) convenţională

3.244,32

b) modulară

7.606,39

7

Proteză parţială de bazin hemipelvectomie

a) convenţională

4.152,42

b) modulară

7.797,70

 

5. Proteze pentru membrul superior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză parţială de mână

a) funcţională simplă

1.676,89

b) funcţională

2.148,61

c) de deget funcţională simplă

2.038,66

2

Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii

a) funcţională simplă

2.669,57

b) funcţională acţionată pasiv

3.253,56

c) funcţională acţionată prin cablu

4.117,48

d) funcţională acţionată mioelectric

4.117,48

3

Proteză de antebraţ

a) funcţională simplă

2.614,78

b) funcţională acţionată pasiv

3.175,45

c) funcţională acţionată prin cablu

4.076,76

d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă

4.076,76

e) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie activă

4.076,76

4

Proteză de dezarticulaţie de cot

a) funcţională simplă

4.698,05

b) funcţională acţionată pasiv

4.275,44

c) funcţională acţionată prin cablu

5.415,83

d) funcţională atipic electric

5.415,83

e) funcţională mioelectrică

5.415,83

5

Proteză de braţ

a) funcţională simplă

4.060,46

b) funcţională acţionată pasiv

5.123,82

c) funcţională acţionată prin cablu

5.245,46

d) funcţională atipic electric

5.245,46

e) funcţională mioelectrică

5.245,46

6

Proteză de dezarticulaţie de umăr

a) funcţională simplă

5.179,57

b) funcţională acţionată pasiv

5.448,62

c) funcţională acţionată prin cablu

5.900,07

d) funcţională atipic electric

5.900,07

e) funcţională mioelectrică

5.900,07

7

Proteză pentru amputaţie inter-scapulo-toracică

a) funcţională simplă

5.343,83

b) funcţională acţionată pasiv

6.349,64

c) funcţională acţionată prin cablu

6.092,49

d) funcţională atipic electric

6.092,49

 

6. Orteze

6.1. Orteze pentru coloana vertebrală

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Orteze cervicale

a) colar

65,16

b) PhiladeSphia/Minerva

191,58

c) Schanz

57,70

2

Orteze cervicotoracice

 

93,67

3

Orteze toracice

 

97,67

4

Orteze toracolombosacrale

 

263,74

a) corset Cheneau

1.171,51

b) corset Boston

1.200,36

c) corset Euroboston

1.244,54

d) corset Hessing

203,67

e) corset de hiperextensie

782,33

f) corset Lyonnais

1.396,60

g) corset de hiperextensie în trei puncte pentru scolioză

1.080,42

5

Orteze lombosacrale

 

121,21

lombostat

121,45

6

Orteze sacro-iliace

 

85,87

7

Orteze cervicotoracolombosacrale

a) corset Stagnara

1.709,50

b) corset Milwaukee

1.440,33

 

6.2. Orteze pentru membrul superior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Orteze de deget

 

37,17

2

Orteze de mână

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare

78,64

b) dinamică

121,83

3

Orteze de încheietura mâinii - mână

a) fixă

49,74

b) dinamică

81,26

4

Orteze de încheietura mâinii - mână - deget

fixă/mobilă

96,39

5

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

92,33

6

Orteze de cot - încheietura mâinii - mână

 

200,23

7

Orteze de umăr

 

165,67

8

Orteze de umăr - cot

 

141,00

9

Orteze de umăr - cot - încheietura

a) fixă

407,52

mâinii - mână

b) dinamică

647,46

 

6.3. Orteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Orteze de picior

 

150,04

2

Orteze pentru gleznă - picior

fixă/mobilă

108,06

3

Orteze de genunchi

a) fixă

234,53

b) mobilă

126,67

c) Balant

721,56

4

Orteze de genunchi - gleznă - picior

 

462,62

pentru scurtarea membrului pelvin

1.201,35

5

Orteze de şold

 

1.079,33

6

Orteze şold - genunchi

 

2.005,05

7

Orteze de şold - genunchi - gleznă - picior

 

1.914,07

a) coxaigieră (aparat)

1.986,01

b) Hessing (aparat)

914,27

8

Orteze pentru luxaţii de şold congenitale

la copii

a) ham Pavlik

112,98

b) de abducţie

84,71

c) Dr. Fettwies

1.827,87

d) Dr. Behrens

1.218,19

e) Becker

100,90

f) Dr. Bernau

675,15

9

Orteze corectoare de statică a piciorului

 

lei/pereche

a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv

50,23

b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5

58,34

c) Pes Var/Valg

137,98

 

7. Încălţăminte ortopedică

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/pereche -

C1

C2

C3

C4

1

Ghete

a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

262,27

b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

317,94

c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv

279,28

d) cu arc cu numere mai mari de 23,5

290,55

e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv

283,66

f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5

367,12

g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

309,88

h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

383,36

i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

339,07

j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

405,14

2

Pantofi

a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

228,96

b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

274,07

c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv

229,44

d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5

295,10

e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

279,56

f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

333,88

g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

280,37

h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

347,38

 

8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Lentile intraoculare

a) pentru camera anterioară

b) pentru camera posterioară

299,10

 

9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Sumă de închiriere

- lei/lună -

C1

C2

C3

C4

1

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen

Concentrator de oxigen

189,25

2

Aparat de ventilaţie noninvazivă

Aparat de ventilaţie

577,67

 

10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen

 

362,70

2

Nebulizator

Nebulizator cu compresor

262,50

 

11. Dispozitive de mers

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Baston

 

40,07

2

Baston

cu trei/patru picioare

75,67

3

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn

53,51

b) cu sprijin subaxilar metalică

82,43

c) cu sprijin pe antebraţ metalică

49,09

4

Cadru de mers

 

170,39

c:

Fotoliu rulant

perioadă nedeterminată

preţ de referinţă

lei/buc.

a) cu antrenare manuală/electrică

1.104,44

b) triciclu pentru copii

1.961,25

perioadă determinată

sumă de închiriere

lei/lună

a) cu antrenare manuală/electrică

34,90

b) triciclu pentru copii

54,77

 

12. Proteză externă de sân

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Preţ de referinţă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1

Proteză externă de sân şi accesorii (sutien)

 

409,44

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.