MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 232/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 232         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

177. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională .Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

181. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 

183. - Hotărâre privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 

184. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană

 

185. - Hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003

 

187. - Hotărâre pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor

 

189. - Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

191. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Borysenko Pavlo

 

192. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Butochnov Anton

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

345. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale

 

2.051. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Şiret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Şiret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

 

3.554. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţional㠄Apele Române”, aflata în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţional㠄Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Lunar, Administraţia Naţional㠄Apele Române” va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferentă lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 177.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

Sector 01- Bugetul de Stat

 

Cap/ Sub/ Parag.

Titlu/ Art./ Al

Denumire indicator

PROGRAM PROPUS 2017

0

1

2

3

 

 

TOTAL VENITURI

1.000.169

 

 

I. VENITURI CURENTE

878.470

 

 

CI VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

878.470

3310

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

860.406

33 1008

 

Venituri din prestări de servicii

860.406

3510

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

9.734

35 10 50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

9.734

36 10

 

Diverse venituri

8J30

36 10 50

 

Alte venituri, din care:

8.330

 

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologic)

7.580

 

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

750

 

 

IV. SUBVENŢII

121.699

42 10

 

Subvenţii de la bugetul de stat

103.092

42 10 38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

93.092

 

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

1.800

 

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

23.346

 

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

66.546

 

 

Construcţii

66.252

 

 

Alte active fixe

294

 

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.400

42 10 39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

10.000

45 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

13.655

45 10 15

 

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

4.455

45 10 1501

 

Suine primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

508

45 10 15 02

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

3.934

45 10 15 03

 

Prefinanţare

13

45 10 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

9.200

45 10 16 01

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

9,200

48 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

4.952

48 10 01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.446

48 1001 01

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

1.446

48 10 11

 

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

2.978

48 10 11 03

 

Prefinanţare

2.978

48 10 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

528

48 10 16 03

 

Prefinanţare

528

700400

 

TOTAL CHELTUIELI

1.232.348

700400

01

CHELTUIELI CURENTE

766.972

7004 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

422.872

700400

20

BUNURI ŞI SERVICII

294.182

700400

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11326

700400

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

15.166

700400

59

ALTE CHELTUIELI

80

700400

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

23.346

70 0400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

465.376

700400

 

TOTAL CHELTUIELI (MI+ID)

1.232.348

700400

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.120.056

700400

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.120.056

700400

01

CHELTUIELI CURENTE

721.226

700400

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

422.872

700400

10 01

Cheltuieli salariale în bani

327.571

700400

10 01 01

Salarii de bază

321.306

700400

10 01 06

Alte sporuri

3.431

7004 00

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.085

70 04 00

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

1.363

70 04 00

1001 14

Indemnizaţii de detaşare

54

70 04 00

1001 30

Alte drepturi salariate în bani

332

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariate în natură

21.388

70 04 00

10 02 01

Tichete de masă

21.388

70 04 00

10 03

Contribuţii

73.913

70 04 00

10 03 0J

Contribuţii de asigurări sociale de stat

51.756

70 04 00

10 03 02

Contribuţii pentru asigurări de şomaj

1.638

70 04 00

10 03 03

Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate

17.034

70 04 00

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale

701

70 04 00

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2,784

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

290.982

70 04 00

20 01

Bunuri şi servicii

94.976

70 04 00

2001 01

Furnituri de birou

2.095

70 04 00

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

474

70 04 00

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

9.818

70 04 00

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1,210

70 04 00

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

24.955

70 04 00

20 01 06

Piese do schimb

8.635

70 04 00

20 01 07

Transport

402

70 04 00

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

5.000

70 04 00

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

24.232

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

18,155

70 04 00

20 02 00

Reparaţii curente

21.966

 

70 04 00

20 03

Hrană

300

70 04 00

20 03 01

Hrană pentru oameni

300

70 04 00

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1,697

70 04 00

20 04 01

Medicamente

20

70 04 00

20 04 02

Materiale sanitare

121

70 04 00

20 04 03

Reactivi

1.546

70 04 00 1

20 04 04

Dezinfectanţi

10

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

6.529

70 04 00

20 05 01

Uniforme şi echipament

1.324

70 04 00

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

62

700400

2005 30

Alte obiecte de inventar

5.143

700400

2006

Deplasări, detaşări, transferări

4.038

700400

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.762

700400

20 06 02

Deplasări în străinătate

276

700400

20 09 00

Materiale de laborator

1.829

700400

2011 00

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

159

700400

2012 00

Consultanţă şi expertiză

1.224

700400

2013 00

Pregătire profesionali

706

700400

2014 00

Protecţia muncii

811

700400

20 1600

Studii şi cercetări

12.342

700400

2022 00

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

2.132

700400

2023 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.926

700400

2024

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

12

700400

2024 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

12

700400

2025 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

728

700400

2030

Alte cheltuieli

139.607

700400

2030 01

Reclamă şi publicitate

516

70 0400

2030 02

Protocol şi reprezentare

975

700400

2030 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.700

70 0400

2030 04

Chirii

2.510

70 04 00

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

6

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

132.900

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.126

70 04 00

56 03

Programe din fundul de coeziune (FC)

1.834

70 04 00

56 03 OJ

Finanţare naţională

412

70 04 00

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.395

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

27

70 04 00

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

292

70 04 00

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

 

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

5.166

70 04 00

58 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.573

70 04 00

58 01 01

Finanţare naţională

121

70 04 00

58 01 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.446

70 04 00

58 01 03

Cheltuieli neeligibile

6

70 04 00

58 11

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA 11)

3.039

70 04 00

58 II 01

Finanţare naţională

456

70 04 00

58 11 02

Finanţare externă nerambursabilă

2.583

70 04 00

58 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

554

70 04 00

58 16 02

Finanţare externa nerambursabilă

512

70 04 00

58 16 03

Cheltuieli neeligibile

42

70 04 00

59

Alte cheltuieli

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.830

70 04 00

71

Active nefinanciare

398.830

70 04 00

71 01

Active fixe

342.193

70 04 00

71 01 01

Construcţii

177.049

70 04 00

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transpun

152.072

70 04 00

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

6.087

70 04 00

71 01 30

Alte active Fixe

6.985

70 04 00

71 03

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

56.637

70 04 00

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

103.092

700400

7010

Cap. Locuinţe, servirii şi dezvoltare publică

101.292

700400

01

CHELTUIELI CURENTE

34.746

7004 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

1.400

700400

20 30

Alte cheltuieli

1.400

700400

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.400

700400

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

10.000

700400

58 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

10.000

70 0400

58 03 01

Finanţare naţională

1.500

700400

58 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

8.500

700400

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

23.346

700400

65 01 00

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

23.346

700400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.546

700400

71

Active nefinanciare

66.546

700400

71 01

Active fixe

66.546

700400

71 01 01

Construcţii

66.252

700400

71 01 30

Alte active fixe

294

800130

8010

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

1.800

800130

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800

800130

20

BUNURI ŞI SERVICH

900

80 OJ 30

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

900

80 01 30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900

80 01 30

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

900

70 04 00

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

9.200

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şt dezvoltare publică

9.200

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.200

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.200

70 04 00

56.16

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

9.200

70 04 00

56 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

9.200

70 04 00

99 10

Deficit*)

-232.179

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC 2017

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.665

 

1. VENITURI CURENTE

0

 

IV. SUBVENŢII

1.665

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

873

42 08 60

Cofinanţare publica acordata în cadrul mecanismului financiar SEE

873

45 08

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

792

45 08 1 7 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

792

 

TOTAL CHELTUIELI

1.665

01

CHELTUIELI CURENTE

1.665

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

1.665

 

TOTAL, CHELTUIELI

1.665

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

1.665

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

1.665

01

CHELTUIELI CURENTE

1.665

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

1.665

56 17

Mecanismul Financiar SEE

1.665

5617 01

Finanţare Naţionala

250

5617 02

Finanţare Externa Nerambursabila

1.415

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 şi 497 bis din 10 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La secţiunea I „Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea”, după poziţia nr. 286 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 287, 288 şi 289, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b) La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea” se abrogă poziţiile nr. 129 şi 144.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 181.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea

 

Poz. înregistrată

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumirea act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Secţiunea I

Bunuri imobile

287

1.3.7.2

Drum judeţean 222N (Tulcea-Ceatalchioi- Pardina-Chilia Veche)

Km 0 + 000-80 + 208 L = 80,208 km

Poduri = 5 buc.

Podeţe = 1 buc.

2012

20.982.527

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea nr. 18/24.02.2012, nr. 10/

27.01.2017 şi nr. 27/14.03.2017

Carte funciară nr. 42015/2017

42016/2017

42014/2017

39414/2014

38941/2014

30046/2017

30235/2014

30262/2015

30236/2014

30288/2015

30241/2014

30238/2014

30240/2014

30237/2014

30239/2014

30656/2014

30997/2015

30660/2014

30665/2014

288

1.3.7.2.1

Teren aferent drumului judeţean DJ 222N

S teren = 135,284 ha

2012

 

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea nr. 18/24.02.2012, nr. 10/

27.01.2017 şi nr. 27/14.03.2017

Carte funciară nr. 42015/2017

42016/2017

42014/2017

39414/2014

38941/2014

30046/2017

30235/2014

30262/2015

30236/2014

30288/2015

30241/2014

30238/2014

30240/2014

30237/2014

30239/2014

30656/2014

30997/2015

30660/2014

30665/2014

289

1.3.7.2

Stradă şi trotuar aferent Strada Bacului

S teren = 0.6806 ha

2017

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 25/14.03.2017

Carte funciară nr. 42014/2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018 - Programme for International Student Assessment 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.

Art. 2. .- (1) Echivalentul în lei al taxei de participare a României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, în cuantum de 151.000 euro, plătibili către OCDE în trei tranşe anuale, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul aprobat anual Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, desemnat Centru Naţional PISA.

(2) Taxa aferentă anului 2017, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 61.000 euro, se plăteşte după semnarea acordului de participare. Pentru fiecare dintre anii 2018 şi 2019, taxa reprezintă echivalentul în lei al sumei de 45.000 euro şi se plăteşte până la data de 1 martie a fiecărui an.

(3) Cheltuielile de administrare internă a Programului pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018 se asigură de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 183.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 9 aprilie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Statul român acordă unilateral, anual, un număr de 34 de burse de studii complete Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, după cum urmează: 14 burse în domeniul sănătate, 10 burse în domeniul inginerie şi 10 burse în domeniul apărare civilă, respectiv pompieri.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 184.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolele 7 şi 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. 7. - (1) Persoanele îndreptăţite potrivit legii primesc ca despăgubire o sumă determinată potrivit grilei notariale - ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile legii, dar nu mai puţin de 1.564 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.

(2) în situaţia în care pentru aceeaşi unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în grilele notariale sunt cuprinse valori diferite, despăgubirea se determină prin media valorilor respective, dar nu mai puţin de suma prevăzută la alin. (1).

Art. 8. - Despăgubirile se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, de la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 59 «Alte cheltuieli», articolul 59.17 «Despăgubiri civile», plata drepturilor făcându-se prin instituţia prefectului.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 185.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileşte Lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, exclusiv pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor privind încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezenta hotărâre transpune art. 2 alin. (2) din Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Petrescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

Lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor

 

Sector

Activitate

Nr. crt.

Denumire

Clasa CAEN

I. Agricultură

1.

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

0111

2.

Cultivarea orezului

0112

3.

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0113

4.

Cultivarea tutunului

0115

5.

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0116

6.

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0119

7.

Cultivarea strugurilor

0121

8.

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0124

9.

Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0125

10.

Cultivarea fructelor oleaginoase

0126

11.

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0127

12.

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

0128

13.

Cultivarea altor plante permanente

0129

14.

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130

15.

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150

16.

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

0161

17.

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0162

18.

Activităţi după recoltare

0163

19.

Pregătirea seminţelor

0164

II. Servicii de cazare, alimentaţie publică şi agrement în domeniul turismului

1.

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5510

2.

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5520

3.

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5530

4.

Alte servicii de cazare

5590

5.

Restaurante

5610

6.

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5630

7.

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9329

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, cu sediul în comuna Teaca nr. 54, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Teaca nr. 54/2011, cu modificările şi completările ulterioare, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 2. - Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, precum şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente şi materiale sanitare, după caz, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Teaca şi se vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud, în numele statului, şi de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Teaca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) poziţia 60 de la rubrica „Judeţul Bistriţa-Năsăud” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cil modificările şi completările ulterioare;

b) poziţia 14 de la rubrica „Bistriţa-Năsăud” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 189.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Borysenko Pavlo

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română, cu stabilirea domiciliului în România, domnului Borysenko Pavlo, cetăţean ucrainean, fiul lui Vitalii şi Ludmila, născut la data de 4 iunie 1987 în localitatea Pangodî, Rusia, având reşedinţa actuală în România, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 191.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Butochnov Anton

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română, cu stabilirea domiciliului în România, domnului Butochnov Anton, cetăţean ucrainean, fiul lui Alexandru şi Tamara, născut la data de 26 martie 1983 în localitatea Kiev, Ucraina, având reşedinţa actuală în România, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează.

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 192.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 345.

 

ANEXĂ

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

1.

Daia Română

Alba

2.

Şpring

3.

Mădăraş

Bihor

4.

Leleşe

Hunedoara

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Şiret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Şiret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

 

Având în vedere Referatul nr. 2.899 din 24 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B a Muzeului de Istorie Şiret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Şiret, judeţul Suceava,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin1.

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric imobilul Muzeul de Istorie Şiret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Şiret, judeţul Suceava, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SV-ll-m-B-21115.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 2.051.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Muzeului de Istorie Şiret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Şiret, judeţul Suceava

Coordonate puncte de contur:

 

X

Y

717453.654

580150.610

717494.009

580149.522

717508.579

580067.474

717527.675

579984.259

717407.161

579966.343

717377.313

579974.048

717403.918

580049.983

717380.106

580057.433

717399.454

580114.427

717409.347

580152.712

717441.061

580144.774

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

 

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 3.554.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional şi tehnic dual, denumit în continuare învăţământ dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, În condiţiile legii.

Art. 2. - Învăţământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Competenţele-cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale.

Art. 3. - Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Art. 4.- Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul său mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;

b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;

c) existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual.

Art. 5. - (1) Denumirea generică de operatori economici, utilizată în prezenta metodologie, include operatorii economici/instituţii de interes public/alte organizaţii - persoane juridice, care îndeplinesc condiţiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator.

(2) Calitatea de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, prevăzută la art. 3 lit. a), se referă la interesul privind angajarea absolvenţilor pe care operatorul economic i-a format în baza contractelor de parteneriat şi de a încheia contracte pentru practica elevilor din învăţământul dual.

(3) Sunt asimilate operatorilor economici, în înţelesul prezentei metodologii, şi organizaţiile care acţionează în numele acestora (asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici) pentru încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual.

Art. 6. - Autorizarea/acreditarea operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual se reglementează prin metodologie specifică, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin consultarea factorilor interesaţi şi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Organizarea învăţământului dual

 

SECŢIUNEA 1

Contractul de parteneriat

 

A. Dispoziţii generale

Art. 7. - (1) învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici/clustere, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi prin care se stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

(2) Modelul contractului de parteneriat este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 8. - Contractul de parteneriat menţionat la art. 7 se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se iniţiază pregătirea prin învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional, a informaţiilor din anexele nr. 1, 2 şi 3 din contractul de parteneriat, prin care sunt convenite responsabilităţile specifice şi contribuţiile asumate.

Art. 9. - Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învăţământul dual, precum şi perioada de susţinere a examenului final de certificare a calificării profesionale.

Art. 10. - Contractul de parteneriat poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor prezentei metodologii.

B. Drepturile părţilor

Art. 11. - Contractul de parteneriat stabileşte drepturile operatorilor economici cu privire la:

a) participarea la activităţile de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

b) stabilirea probelor de admitere şi elaborarea procedurii de admitere;

c) participarea la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual;

d) participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

e) participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

f) reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

g) organizarea şi derularea practicii elevilor şi stabilirea schemelor orare;

h) evaluarea continuă a elevilor în practică;

i) urmărirea frecvenţei şi situaţiei şcolare a elevilor;

j) organizarea unor stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă sau, în alte situaţii, cu acordul părinţilor;

k) organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor;

l) stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi;

m) stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor absolvenţii pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică.

Art. 12. - Contractul de parteneriat stabileşte drepturile unităţii de învăţământ cu privire la:

a) organizarea şi derularea activităţilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

b) elaborarea şi aplicarea procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

c) planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

d) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

e) reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

f) organizarea şi derularea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare;

g) evaluarea continuă a elevilor;

h) iniţierea şi organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi din cauza absenţelor sau pentru remediere în cazul elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;

i) organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 13. - Contractul de parteneriat stabileşte drepturile unităţii administrativ-teritoriale cu privire ia:

a) participarea la activităţile de informare şi promovare a învăţământului dual;

b) participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

c) reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

d) stabilirea priorităţilor pentru obiective de investiţii, lucrări de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi alte contribuţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

e) proiectele implementate de unitatea de învăţământ, pentru care i se solicită asigurarea cofinanţării necesare, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare.

C. Obligaţiile părţilor

Art. 14. - Contractul de parteneriat stabileşte obligaţiile operatorilor economici cu privire la:

a) organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici;

b) asigurarea condiţiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în colaborare cu unitatea de învăţământ;

c) asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

d) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;

f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;

g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcţie de domeniul de activitate);

h) asigurarea pentru elevi a unei burse, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice;

i) acordarea altor forme de sprijin material şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

j) asigurarea condiţiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile,utilităţi etc.) pentru derularea probelor de admitere şi a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, în funcţie de locaţia convenită pentru organizarea acestora;

k) asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;

l) angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;

m) contribuţia convenită pentru îmbunătăţirea dotării şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ;

n) exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

o) implicarea în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

p) participarea cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

q) organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă,

Art. 15. - Contractul de parteneriat stabileşte obligaţiile unităţii de învăţământ cu privire ta:

a) asigurarea spaţiilor de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenită a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

b) asigurarea materiilor prime, materialelor consumabile, energiei electrice şi a celorlalte utilităţi necesare pregătirii practice organizată la unitatea de învăţământ pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

c) asigurarea resurselor umane necesare pentru pregătirea teoretică şi practică a elevilor, organizată la unitatea de învăţământ;

d) asigurarea unui cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici;

e) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învăţământ;

f) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învăţământ;

g) asigurarea condiţiilor necesare şi angajarea cheltuielilor legate de evaluarea şi certificarea elevilor în cazul în care centrul de examen este organizat în unitatea de învăţământ;

h) asigurarea, în colaborare cu operatorii economici, a organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

i) angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;

j) asigurarea drepturilor elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

k) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici şi cerinţele standardelor de pregătire profesională şi în parteneriat cu aceştia;

l) planificarea, împreună cu operatorii economici, a stagiilor de pregătire practică şi a practicii săptămânale şi stabilirea, de comun acord cu aceştia, a schemelor orare pentru învăţământul dual;

m) organizarea şi desfăşurarea evaluării continue a elevilor, în colaborare cu operatorii economici, în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia şi în conformitate cu reglementările în vigoare;

n) organizarea şi desfăşurarea, împreună cu operatorii economici, a activităţilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

o) elaborarea şi aplicarea, în parteneriat cu operatorii economici, a procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

p) asigurarea cadrului organizatoric şi logistic pentru constituirea şi funcţionarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru învăţământul dual.

Art. 16*. - Prin contractul de parteneriat unitatea administrativ-teritorială are următoarele obligaţii:

a) asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) identificarea şi planificarea, în colaborare cu unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

c) asigurarea, în cadrul finanţării complementare din bugetul local, a sumelor necesare pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuieli necesare;

d) asigurarea cofinanţării necesare pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare;

e) sprijinirea demersurilor iniţiate de unitatea de învăţământ şi operatorii economici parteneri în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

f) asigurarea reprezentării unităţii administrativ-teritoriale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Aspecte metodologice comune

 

Art. 17. - (1) în învăţământul dual stagiile de pregătire practică se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul aferent.

(2) Prin contractul de parteneriat încheiat, operatorii economici/asociaţiile/consorţiile/clusterele/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici şi unităţile de învăţământ pot stabili, de comun acord, derularea activităţilor de formare corespunzătoare laboratoarelor tehnologice şi instruirii practice din cadrul unor module de pregătire, total sau parţial, la operatorii economici. În aceste situaţii, obligaţiile prevăzute la art. 14 se aplică şi laboratoarelor tehnologice şi instruirii practice din cadrul modulelor derulate la operatorii economici.

Art. 18. - (1) Laboratoarele tehnologice, instruirea practică din cadrul unor module de pregătire şi stagiile de pregătire practică, organizate în răspunderea operatorilor economici, în conformitate cu prevederile art. 14, se pot desfăşura la sediul operatorilor economici, la puncte de lucru ale acestora sau în alte locaţii stabilite de aceştia pe baza unor convenţii/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alţi operatori economici sau furnizori de formare.

(2) în cazul atelierelor şcolare dotate cu contribuţia operatorilor economici sau ca răspuns la situaţii specifice şi solicitări justificate din partea acestora, în interesul asigurării celor mai bune condiţii de pregătire a elevilor, anumite perioade din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorilor economici se pot realiza şi în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţiile convenite prin contractul de parteneriat, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) asigurarea de către operatorul economic a materiilor prime şi a materialelor necesare pentru perioadele din stagiile de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;

b) asigurarea unui tutore pentru efectuarea pregătirii elevilor în cadrul stagiilor de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;

c) completarea în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat a aspectelor specifice menţionate la lit. a) şi b); orice modificări ulterioare încheierii contractului de parteneriat vor fi reglementate prin act adiţional la contractul de parteneriat, semnat de unitatea de învăţământ, unitatea administrativ-teritorială şi operatorul(ii) economic(i) care a(u) solicitat modificarea respectivă.

(3) Eventuale contribuţii ale operatorului economic pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ vor fi evidenţiate în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat, însoţite de precizări privind înregistrarea proprietăţii, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum şi dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului.

Art. 19. - (1) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Contractul individual de pregătire practică se încheie pentru fiecare an de pregătire, la începutul anului şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

(3) Contractul individual de pregătire practică, menţionat la alin. (1), se poate încheia şi pentru întreaga durată de pregătire în învăţământul dual, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an şcolar, cu condiţia actualizării în funcţie de eventuale modificări.

(4) Contractul individual de pregătire practică se încheie cu respectarea modelului reglementat prin metodologie specifică şi poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor legale.

(5) Unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri au obligaţia informării elevilor şi părinţilor, în cadrul campaniilor de informare şi cu ocazia înscrierii în vederea admiterii pentru învăţământul dual, în legătură cu principalele clauze contractuale, în special cele privind drepturile şi obligaţiile elevului, care vor fi prevăzute în contractul individual de pregătire practică.

Art. 20, - (1) învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecventă, cursuri de zi.

(2) învăţământul dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.

(3) învăţământul dual se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 21. - Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ dual sunt stabilite în conformitate cu prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi în baza emiterii avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 22. - Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ dual sunt stabilite de inspectoratele şcolare, la solicitările operatorilor economici interesaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică, precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic.

Art. 23. - (1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici.

(2) Modelul de adresă de solicitare a operatorilor economici pentru şcolarizare prin învăţământul dual este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(3) Adresa de solicitare pentru şcolarizare prin învăţământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, la sediul central al instituţiei, prin e-mail sau prin fax 1, la termenul stabilit în Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(4) Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic centralizează la nivel naţional, regional şi judeţean solicitările operatorilor economici şi le transmite inspectoratelor şcolare şi unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în solicitările operatorilor economici.

(5) Inspectoratele şcolare întreprind toate demersurile pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(6) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a răspunde solicitărilor operatorilor economici prin analizarea şi includerea cu prioritate a acestor solicitări în proiectul planului de şcolarizare.

(7) Obligaţiile menţionate la alin. (5) şi (6) vizează satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici, condiţionat de îndeplinirea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pentru învăţământul dual, menţionate la art. 3 şi 4, cu excepţia situaţiilor care pot fi motivate obiectiv în legătură cu autorizarea unităţilor de învăţământ, capacitatea de şcolarizare în cadrul reţelei de învăţământ existente sau imposibilitatea constituirii formaţiunilor de studiu în limitele efectivelor de elevi stabilite prin reglementările în vigoare pentru învăţământul dual.

(8) în situaţia neîndeplinirii, parţial sau în totalitate, a solicitărilor operatorilor economici, inspectoratele şcolare au obligaţia informării în scris a operatorilor economici respectivi, cu precizarea motivelor obiective pentru care nu au putut fi onorate.

(9) în cazul în care solicitările unor operatori economici nu pot fi onorate la nivel judeţean, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic colaborează cu inspectoratele şcolare de la nivelul regiunii de dezvoltare şi operatorii economici interesaţi, în vederea identificării soluţiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi îndeplinite la nivel judeţean.

Art. 24. - (1) în învăţământul dual clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30.

(2) Pregătirea practică de specialitate (instruire practică şi laborator tehnologic) se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi.

(3) Clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite.

(4) Pregătirea practică pe grupe de elevi se poate realiza la unul sau mai mulţi operatori economici, conform obligaţiilor asumate de către aceştia prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, cu încadrare în numărul de posturi aprobat la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti.

Art. 25. - (1) Admiterea elevilor în învăţământul dual se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Calendarul admiterii în învăţământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 26. - Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Art. 27. - (1) Programele de pregătire profesională, prevăzute la art. 26, pot fi organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi particulare sau confesionale acreditate şi sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învăţământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani

(2) Pentru absolvenţii de gimnaziu din seria curentă şi din seriile anterioare care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate de învăţământ dual.

Art. 28. - (1) Absolvenţii de învăţământ dual care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ liceal.

(2) Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 29. - (1) Unităţile de învăţământ de stat care oferă educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează cu minimum 300 de elevi.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puţin de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi formare profesională exclusiv prin învăţământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 3 şi cerinţele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 4, unitatea de învăţământ intră în structura unei alte unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.

Art. 30. - În învăţământul dual de stat, posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate se ocupă prin concurs naţional organizat de inspectoratul şcolar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 31. - În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ pe baza unor criterii specifice aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 32. - Pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, candidaturile vor fi însoţite de avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 33. - Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare, prin plata cu ora, până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.

În situaţia în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.

Art. 34. - În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, candidaturile pentru ocuparea, în condiţiile prevăzute la art. 33, a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului şcolar vor fi însoţite de avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 35. - Normarea posturilor didactice pentru activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul dual se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

Art. 36. - (1) Pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici unitatea de învăţământ asigură un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă, care urmăreşte respectarea prevederilor contractului individual de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă practica se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici.

(2) Cadrul didactic coordonator are responsabilităţi privind monitorizarea pregătirii practice organizate la operatorii economici, urmărirea frecvenţei şi notarea elevilor în urma evaluării curente realizate în colaborare cu tutorii de practică, planificarea, după caz, a unor programe de recuperare a unor ore neefectuate din cauza absenţelor sau alte măsuri de remediere pentru elevii cu progres întârziat constatat în cadrul evaluării curente, stagii suplimentare de practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor pentru calificarea respectivă.

(3) Operatorii economici la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul dual stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

(4) Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

(5) Tutorii răspund, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat şi anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică, de organizarea şi derularea pregătirii practice organizate de operatorul economic, realizarea evaluării elevilor practicanţi, prin consultare cu cadrul didactic coordonator de practică şi iniţierea, în colaborare cu acesta, după caz, a programelor de recuperare/măsurilor de remediere/stagiilor suplimentare de pregătire practică menţionate la alin. (2). Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de pregătire practică.

(6) Tutorii desemnaţi de operatorii economici pentru pregătirea practică a elevilor din învăţământul dual trebuie să îndeplinească criterii de pregătire şi experienţă profesională şi să aibă o formare pedagogică şi metodică certificată, în conformitate cu reglementările stabilite prin metodologia specifică de autorizare/acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 37. - (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.

(2) Componenţa şi atribuţiile consiliilor de administraţie, cu aspectele specifice unităţilor de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământul profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, sunt stabilite prin Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Directorul unităţii de învăţământ exercită managementul unităţii, în conformitate cu prevederile legale, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu aspectele specifice unităţilor de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual.

(4) în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământul profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, candidaturile pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct vor fi însoţite de avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 38. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de  învăţământ care organizează învăţământul dual şi operatorii economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, precum şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat, în cel profesional şi în învăţământul dual, în secţiuni separate.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale pentru învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(3) . Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional şi tehnic, Inclusiv dual, fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi operatorii economici, va realiza un plan de acţiuni la nivel judeţean, care va cuprinde:

a) organizarea acţiunii „Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;

b) organizarea acţiunii „Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean;

c) promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;

d) alte acţiuni de promovare.

(4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd obligatoriu în tematica de inspecţie şcolară cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului dual.


1 Datele de contact sunt disponibile pe adresa de internet a Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, www.tvet.ro

 

SECŢIUNEA a 3-a

învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor

 

Art. 39. - (1) învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

(2) învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 40. - (1) învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială, pentru calificările de nivel 2, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare. Calificările de nivel 2, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, corespund nivelului 3 al Cadrului naţional al calificărilor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor. De la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor, învăţământul dual se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate pentru calificările de nivel 3 prevăzute în acesta.

Art. 41. - Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se elaborează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 42. - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare.

Art. 43. - (1) Calitatea de elev în învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare, este condiţionată de îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

a) să fie absolvent al clasei a VIII-a;

b) să fie apt din punct de vedere medica pentru cerinţele specifice calificării pentru care se pregăteşte;

c) să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.

(2) în cazul în care unui elev i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învăţământ şi, după caz, inspectoratul şcolar vor identifica soluţiile aplicabile pentru a-i asigura condiţiile de finalizare a învăţământului obligatoriu şi a formării profesionale de nivel 3, în aceeaşi sau în altă unitate de învăţământ.

Art. 44. - Absolvenţii învăţământului dual pentru nivelul 3 de calificare pot continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal sau pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Învăţământul dual de nivel 4 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor

 

Art. 45. - (1) învăţământul dual se poate organiza pentru calificări profesionale de nivel 4 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor.

(2) învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 46. - Condiţiile de acces al elevilor care au obţinut o calificare de nivel 3 în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru o calificare de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces la nivelul 4 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 47. - (1) învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare. Calificările de nivel 3 prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, corespund nivelului 4 al Cadrului naţional al calificărilor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor. De la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor, învăţământul dual pentru calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 4 prevăzute în acesta.

Art. 48. - Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, se elaborează anual şi se aprobă prin ordinal ministrului educaţiei naţionale.

Art. 49. - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare prin învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare.

Art. 50. - (1) Absolvenţii învăţământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Absolvenţii învăţământului dual pentru nivelul 4 de calificare care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor

 

Art. 51. - (1) învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, este organizat după finalizarea învăţământului liceal sau pentru absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, ca parte a învăţământului terţiar nonuniversitar.

(2) Pot opta pentru înscrierea în învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar superior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 52. - Condiţiile de acces al elevilor în învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 53. - (1) învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 avansat de calificare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare. Calificările de nivel 3 avansat, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, corespund nivelului 5 al Cadrului naţional al calificărilor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor. De la data intrării în vigoare a Registrului naţional al calificărilor, învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, terţiar nonuniversitar, conform cadrului naţional al calificărilor se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 5 prevăzute în acesta.

Art. 54. - Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, se elaborează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 55. - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare.

Art. 56. - Absolvenţii învăţământului dual pentru nivelul 5 de calificare, care nu au finalizat studiile liceale, pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

CAPITOLUL III

Conţinutul pregătirii prin învăţământul dual

 

Art. 57. - Pregătirea prin învăţământul dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale, aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate.

Art. 58. - (1) Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Schemele orare de funcţionare a învăţământului dual se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a practicii la operatorul economic.

(3) Schemele orare de funcţionare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire practică putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

Art. 59. - Planificarea privind orarul pregătirii practice a elevilor, organizate la operatorul economic, va fi stabilită de unitatea de învăţământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.

Art. 60. - Pentru învăţământul dual curriculumul la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală şi constituie oferta educaţională la nivel local, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieţei muncii.

Art. 61. - În cazul învăţământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educaţională.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării

 

Art. 62. - (1) Absolvenţii învăţământului dual, susţin examen de certificare a calificării, în condiţiile legii. Absolvenţii care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivelul 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(2) Examenul de certificare a calificării este reglementat prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 63. - Absolvenţii învăţământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 3 la nivelul 4, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 64. - Absolvenţii învăţământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 65. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 lit. c) şi ale art. 6, până la data intrării în vigoare a metodologiei specifice de autorizare/acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, aprobată prin hotărârea Guvernului, învăţământul dual se poate organiza fără condiţia de autorizare/acreditare a operatorilor economici.

(2) Până la data intrării în vigoare a metodologiei specifice de autorizare/acreditare a operatorilor economici menţionată la alin. (1), asigurarea condiţiilor materiale şi a resurselor umane necesare pentru practica organizată la operatorul economic sau

în alte locaţii în răspunderea acestuia se asumă de către unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic, prin semnarea contractului de parteneriat menţionat la art. 8.

Art. 66. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (6), până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a metodologiei specifice de autorizare/acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, operatorii economici desemnează tutori de practică având studii cu nivel de educaţie şi calificare profesională, conform Cadrului naţional al calificărilor, cel puţin egal cu nivelul de educaţie şi calificare profesională pentru care se organizează şcolarizarea elevilor în învăţământul dual, fără obligaţia ca aceştia să aibă o formare pedagogică şi metodică certificată.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (6), până la aprobarea şi intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), nu se aplică condiţia referitoare la formarea pedagogică şi metodică certificată a tutorilor.

Art. 67. - Până la aprobarea Registrului naţional al calificărilor, pregătirea prin învăţământul dual se organizează pe baza calificărilor incluse în Nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 68. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Număr de înregistrare la unitatea de învăţământ ................................/................................

 

CONTRACT DE PARTENERIAT

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

Prezentul contract se încheie între:

1. unitatea de învăţământ ..........................................., cu sediul în ..........................................., str. ........................................... nr. ...., judeţul/municipiul Bucureşti ..........................................., telefon ..........................................., fax ..........................................., CUI ..........................................., reprezentată legal prin ...........................................,

având funcţia de director,

2. unitatea administrativ-teritorială1 ..........................................., cu sediul 2 în ..........................................., str. ...........................................  nr. ...., judeţul/municipiul Bucureşti ..........................................., CUI ..........................................., telefon ........................................... fax ..........................................., reprezentat legal prin 3 ..........................................., în calitate de ...........................................,

3. operatorul economic 4 (partener de practică) ........................................... cu sediul în ..........................................., str. ........................................... nr. ...., Judeţul/municipiul Bucureşti ..........................................., identificată cu J ..........................................., CUI ..........................................., telefon ..........................................., fax ..........................................., reprezentat legal prin ..........................................., în calitate de ........................................... .


1 Se menţionează tipul unităţii administrativ-teritoriale (UAT), după caz: municipiul/oraşul/comuna/sectorul (În cazul municipiului Bucureşti) sau judeţul (în cazul învăţământului special) şi denumirea UAT (de exemplu, municipiul XX).

2 Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului Bucureşti) sau sediul consiliului judeţean (în cazul învăţământului special).

3 Reprezentantul legal este primarul localităţii (al primăriei de sector în cazul municipiului Bucureşti) sau preşedintele consiliului judeţean (în cazul învăţământului special).

4 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziţii care se completează pentru fiecare dintre aceştia. În cazul includerii unor asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părţi semnatare ale prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Scopul contractului

 

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părţile înţeleg să acţioneze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate şi partajarea responsabilităţilor, în baza propriilor competenţe instituţionale, în interesul comun privind formarea competenţelor necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor şi sprijinirea acestora în tranziţia de la şcoală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.

(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate.

 

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

 

Art. 2. - (1) Prezentul contract stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se iniţiază pregătirea prin învăţământul dual, începând din anul şcolar ..........................................., după cum urmează 5:

a) la nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor (CA/C):

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

b) la nivelul 4 de calificare, conform CNC

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

c) la nivelul 5 de calificare, conform CNC:

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

- .... elevi, în domeniul de pregătire profesională ..........................................., calificarea profesională ...........................................;

 (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuţi la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat 6.

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual, conform reglementărilor în vigoare.


 

5 Se completează pentru toate nivelurile de calificare şi clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învăţământul dual, în anul şcolar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare şi clasele care nu vor fi cuprinse în învăţământul dual).

6 Acest alineat sa elimină în situaţia unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

 

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 4. - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de ............... luni 7 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învăţământul dual, inclusiv susţinerea examenului final de certificare a calificării - şi intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor contractante.

(2) Responsabilităţile specifice şi contribuţiile asumate în cadrul partajării responsabilităţilor între şcoală şi operatorul economic partener de practică, situaţia susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin acordate elevilor din învăţământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an şcolar în anexele nr. 1 şi 2, care se actualizează anual şi fac parte integrantă din prezentul contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual.

(3) Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an şcolar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani şcolari, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţie/reparaţii capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare.


7 Durata contractului se stabileşte astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului şcolar + numărul de luni ale duratei de şcolarizare în învăţământul dual + numărul de luni până la susţinerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

 

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unităţii de învăţământ

 

Art. 5. - (1) Componenţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ se stabileşte la începutul fiecărui an şcolar în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 8, şi procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) în cazul în care unitatea de învăţământ şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic, iar numărul de elevi cuprinşi în învăţământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componenţa consiliului de administraţie 9 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor, iar preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unităţii de învăţământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administraţie, aceştia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care îşi va desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie pe locurile alocate operatorilor economici.

(4) Atribuţiile consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, ţinând cont de aspectele specifice privind atribuţiile consiliilor de administraţie în relaţia cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unităţile de învăţământ în care a fost constituit acest organism şi atribuţiile specifice consiliilor de administraţie în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual. Atribuţiile consiliilor de administraţie pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administraţie şi incluse în regulamentul intern al unităţii de învăţământ.


8 A se vedea completările introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 la art. 96 alin. (2), lit. ai), b7 8), ci) şi la art. 961, alin. (1) şi (2).

9 A se vedea completările introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 la art. 961 alin. (1) şi (2).

 

CAPITOLUL VI

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ

 

Art. 6. - Unitatea de învăţământ are dreptul:

a) să iniţieze activităţi de informare şi promovare a învăţământului dual, pe care le poate organiza şi desfăşura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri sau singură, în condiţiile convenite cu aceştia;

b) să coordoneze şi să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual, inclusiv stabilirea numărului şi conţinutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

c) să iniţieze şi să elaboreze, în colaborare cu partenerii şcolii, planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

d) să iniţieze şi să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

e) să fie reprezentată şi să-şi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi precizările de la cap. V;

f) să îşi exercite atribuţiile care îi revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea şi derularea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activităţile de pregătire teoretică, precum şi la pregătirea practică din modulele de specialitate desfăşurată în unitatea de învăţământ;

h) să participe la evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condiţiile convenite cu acesta;

i) să iniţieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învăţământ se obligă:

a) să se implice activ în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de informare şi promovare a învăţământului dual şi a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

b) să supună avizării, de către consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ, componenţa comisiei de admitere în învăţământul dual şi să o transmită spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual în vigoare;

c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaţilor în învăţământul dual, inclusiv numărul şi conţinutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi o transmite inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti spre avizare de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;

d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situaţia înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

e) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

f) să elaboreze, în colaborare cu partenerii şcolii, planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS) şi să îl supună aprobării consiliului de administraţie;

g) să asigure spaţiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică şi celelalte utilităţi necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învăţământ şi curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

i) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică realizată în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învăţământ;

k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învăţământ;

l) să asigure condiţiile necesare şi să angajeze cheltuielile legate de evaluarea şi certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unităţii de învăţământ;

m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilităţile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic şi realizează înregistrarea în documentele şcolare a notelor şi absenţelor la practică;

o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici şi cerinţele standardelor de pregătire profesională şi în parteneriat cu aceştia;

p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;

q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor şi pregătirea practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;

r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, organizarea şi desfăşurarea evaluării continue a elevilor;

t) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile operatorului economic10

 

Art. 8. - Operatorul economic are dreptul:

a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învăţământ şi cu ceilalţi operatori economici, sau singur, în condiţiile convenite cu aceştia;

b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual;

d) să participe la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, lin conformitate cu reglementările legale în vigoare şi precizările de la cap. V;

g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual;

h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta;

i) să propună şi să organizeze, în colaborare cu unitatea de învăţământ stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

j) să fie informat de către unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi situaţia şcolară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

k) să propună şi să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică şi în afara situaţiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului;

l) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta;

m) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile asumate prin prezentul contract;

n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale şi a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

a) să nominalizeze membrii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu precizările de la cap. V sau, în situaţiile menţionate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici şi să se implice activ în exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de administraţie, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

b) să organizeze şi să desfăşoare, în colaborare cu unitatea de învăţământ, activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională menţionate la art. 2;

c) să transmită unităţii de învăţământ propunerile de membri în comisia de admitere în învăţământul dual de la nivelul unităţii de învăţământ şi să participe activ la elaborarea şi implementarea procedurii de admitere;

d) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

e) să încheie, împreună cu unitatea de învăţământ, cu elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire  practică pentru elevii înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

f) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în pianul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

g) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea să (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

h) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

i) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată la programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j) să asigure îndeplinirea responsabilităţilor tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

k) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, schemele orare de funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3,554/2017;

l) să planifice, împreună cu unitatea de învăţământ, stagiile de pregătire practică a elevilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;

m) să asigure instruirea elevilor practicanţi cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

n) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi, conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

o) să asigure, în colaborare cu unitatea de învăţământ şi cu ceilalţi parteneri, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În acest scop, asigură condiţiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilităţi etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalţi parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv sau asigură contribuţiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locaţii;

p) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învăţământ şi în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

q) în afara situaţiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului.

(2) Operatorul economic acordă susţinere financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condiţiile legii, prin:

a) burse lunare, cel puţin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică şi practică;

b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii (în funcţie de domeniul de activitate);

c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

d) echipamentele de lucru şi de protecţie;

e) alte forme de sprijin material şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contractele parteneriat.

(3) Situaţia susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

(4) Condiţiile pentru acordarea susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat, şi vor fi specificate şi detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

(5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunităţile de angajare a absolvenţilor pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate. Oferta potenţială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională.

(6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalităţii de şanse şi tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenenţă etnică, convingeri religioase în procesul de selecţie a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea şi certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea şi susţinerea stimulentelor, formelor de sprijin şi facilităţilor pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

(7) Contribuţia operatorului economic pentru îmbunătăţirea dotărilor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 

10 În cazul includerii unor asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, ca părţi semnatare ale prezentului contract, menţionate la cap. I, se vor menţiona, distinct, obligaţiile asumate de fiecare dintre acestea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Drepturile şi obligaţiile unităţii administrativ-teritoriale

 

Art. 10. - Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a învăţământului dual în colaborare cu celelalte părţi semnatare sau singură, în condiţiile convenite cu acestea;

b) să participe la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

c) să fie reprezentată şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu precizările de la cap. V;

d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea şcolară şi cu celelalte părţi semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii şi alte contribuţii ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi desfăşurarea în condiţii de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională;

e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învăţământ şi pentru care i se solicită asigurarea cofinanţării necesare, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare.

Art. 11. - (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) să colaboreze cu unitatea şcolară şi celelalte părţi semnatare ale prezentului contract pentru identificarea şi planificarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii, necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

c) să asigure, în cadrul finanţării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuieli necesare;

d) să asigure cofinanţarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare;

e) să sprijine demersurile iniţiate de unitatea de învăţământ şi de operatorii economici parteneri în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, menţionată la art. 1;

f) să asigure reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi să se implice activ în exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de administraţie;

g) să sprijine demersurile unităţii de învăţământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local 11 în consiliul de administraţie al şcolii.

(2) Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţiilor capitale, consolidărilor şi altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani şcolari, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţii, reparaţiilor capitale, consolidărilor şi altor categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat


11 Se înlocuieşte cu „consiliului judeţean”, în cazul învăţământului special.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea părţilor

 

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea contractului

 

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adiţional, cu acordul părţilor.

(2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părţi o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puţin 15 zile înainte de operarea modificării.

(3) Modificarea contractului nu poate acţiona decât pentru viitor. Orice act adiţional încheiat retroactiv este nul.

 

CAPITOLUL IX

Forţa majoră

 

Art. 14. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parţial), a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis celeilalte părţi.

(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

CAPITOLUL X

Încetarea contractului

 

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

(2) Oricare dintre părţi îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul cu luni 12 ........... înainte de expirarea termenului convenit de părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile în situaţiile de forţă majoră şi nici în alte situaţii independente de voinţa părţilor care conduc la imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale, cum ar fi declanşarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/lichidare voluntară, insolvenţă, suspendarea temporară a activităţii, reorganizare judiciară, precum şi în alte situaţii obiective.

(4) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese.


12 Numărul de luni se stabileşte ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârşitul primului an şcolar pentru care se organizează formarea elevilor.

 

CAPITOLUL XI

Comunicări

 

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părţi sau la oricare dintre adresele pe care părţile se obligă să şi le comunice reciproc.

(4) în situaţia în care una dintre părţile contractante îşi schimbă adresa de corespondenţă, este obligată să notifice, în termen de maximum ................ zile, celeilalte părţi.

 

CAPITOLUL XII

Soluţionarea litigiilor

 

Art. 17. - (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după ................ zile de la începerea acestor tratative părţile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

 

CAPITOLUL XIII

Limba care guvernează contractul

 

Art. 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

 

CAPITOLUL XIV

Legea aplicabilă contractului

 

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

CAPITOLUL XV

Clauze finale

 

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre părţile contractante şi reprezintă voinţa părţilor.

(2) Prezentul contract se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor.

(3) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, de practicile stabilite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

(4) Aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se raportează la buna-credinţă a părţilor, intenţia comună şi scopul contractului, definite la art. 1.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ...............................  în  ................ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Unitatea de învăţământ: .............................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): .............................................................

Funcţia: .............................................................

Semnătura

 

Unitatea administrativ-teritorială

Reprezentant legal (numele şi prenumele): .............................................................

Funcţia: .............................................................

Semnătura

 

Operatorul economic 13: .............................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): .............................................................

Funcţia: .............................................................

Semnătura


13 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziţii şi semnează fiecare dintre aceştia. În cazul includerii unor asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părţi semnatare ale prezentului contract.

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. ..............................  14

 

Partajarea responsabilităţilor şi a unor contribuţii specifice între şcoală şi operatorul economic partener de practică 15 .......................................... privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii elevilor prin învăţământul dual, în anul şcolar ......................

 

1. Nivelul de calificare 16 conform Cadrului naţional al calificărilor

2. Calificarea profesională:

3. Număr de elevi 17 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

- clasa a ............... 18, nr. de elevi ................

4. Locurile unde se desfăşoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a ............. 19

 

Modulul de pregătire 20

Laborator/ Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învăţământ

Din care:

La unitatea de învăţământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

În răspunderea operatorului economic, în alte locaţii

Nr. ore

Locaţia (denumirea)

I. ........................

Laborator tehnologic

 

 

 

 

 

 

Instruire practică

 

 

 

 

 

II. ........................

Laborator tehnologic

 

 

 

 

 

 

Instruire practică

 

 

 

 

 

Stagiul de pregătire practică (CDL)

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia, sunt asigurate condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia şi celelalte utilităţi - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum şi tutori din partea operatorului economic.


14 Această anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică şi primeşte un număr de identificare pentru fiecare dintre aceştia (anexa 1.1, anexa 1.2 etc.).

15 Se menţionează denumirea operatorului economic.

16 Informaţiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare şi calificare profesională menţionate la art. 1 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învăţământul dual.

17 Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a, respectiv numărul de elevi cuprinşi în clasa a X-a/a XI-a etc. (în funcţie de anul şcolar pentru care se semnează prezenta anexă), din generaţia de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de parteneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învăţământul dual pentru calificarea mai sus menţionată.

18 Se menţionează. În funcţie de anul şcolar pentru care se semnează anexa:

- clasa a IX-a (în cazul primului an şcolar pentru care se încheie prezentul contract);

- clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an şcolar pentru care se încheie prezentul contract);

- clasa a XI-a (în cazul celui de-al treilea an şcolar pentru care se încheie prezentul contract); se adaugă ani şcolari, în funcţie de durata de pregătiră conform nivelului de calificare.

19 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menţionată.

20 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învăţământ.

 

5. Asigurarea materiilor prime şi a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică („practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfăşura la unitatea de învăţământ Clasa 21 ...................................  

 

Unitatea de competenţe/Unitatea de rezultate ale învăţări i22

Materii prime, materiale 23 asigurate de către:

Unitatea de învăţământ:

Operatorul economic:

 

 

 

 

 

 

Stagiul de pregătire practică (CDL) 24

 

 


21 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menţionată la pct. 3 şi 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învăţământul dual în calificarea menţionată la pct. 2, pentru anul şcolar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

22 Se completează unităţile de competenţă (UC)/unităţile de rezultate ale învăţării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea şcolară. Denumirea UC/URI se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

23 Se menţionează categoriile mari de materii prime şi materiale (rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaţionale, materiala consumabile) şi, după caz, detaliile relevante.

24 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învăţământ, materiile prime şi materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

 

6. Asigurarea condiţiilor, a materiilor prime şi a materialelor necesare pentru susţinerea examenului de certificare a competenţelor25

Clasa26  ................................... 

 

Locaţia de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor (unitatea de învăţământ/operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învăţământ:

Operatorul economic:

 

 

 


25 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

26 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menţionată la pct. 3 şi 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învăţământul dual în calificarea menţionată la pct. 2, pentru anul şcolar respectiv.

 

7. Contribuţii ale operatorului economic pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ:

- ........................................................ 27

 

Unitatea de învăţământ: ........................................................

 Operatorul economic: ........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

 Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

Funcţia: ........................................................

Funcţia: ........................................................

Semnătura

Semnătura


27 Se menţionează, după caz, investiţiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii (spaţii de învăţământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) şi valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietăţii, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum şi dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. În cazul în care investiţiile respective se realizează în colaborare cu ceilalţi parteneri, se precizează acest lucru şi se indică valoarea estimativă a contribuţiei operatorului economic la investiţia comună.

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. ........................................................ 28

 

Situaţia privind stimulentele, susţinerea financiară şi alte forme de sprijin acordate elevilor din învăţământul dual de către operatorul economic ........................................................, în anul şcolar .........................

 

Nivelul ..................................... de calificare29 conform Cadrului naţional al calificărilor

Calificarea profesională: ........................................................

Clasa30 .............................

1. Categorii de susţineri financiare, stimulente şi alte forme de sprijin acordate elevilor

 

Susţinerea financiară/Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică 31

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev

(lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală

(= 3*4*5)

(lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară 32

 

 

...............  lei/lună

.......... luni

 

Examinări de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcţie de domeniul de activitate) 33

 

 

 

.

 

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii 34

 

 

 

 

 

Echipament de lucru 35

 

 

 

 

 

Echipament de protecţie36

 

 

 

 

 

Transport la şi de la locul de practică 37

 

 

...............  lei/zi

... zile

 

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică 38

 

 

...............  lei/zi

... zile

 

Rechizite necesare pe perioada practicii 39

 

 

 

 

 

Premii pentru stimularea performanţei 40

 

 

 

 

 

Altele: .............................

 

 

 

 

 

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

 

 

 

 

 


28 Această anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică şi primeşte un număr de identificare pentru fiecare dintre aceştia (anexa nr. 2,1, anexa nr. 2.2 etc.)

29 Informaţiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare şi calificare profesională menţionate la art. 2 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul şcolar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învăţământul dual

30 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învăţământul dual în calificarea mai sus menţionată, pentru anul şcolar respectiv.

31 Se trece, în funcţie de anul şcolar pentru care se semnează anexa:

- nr. de elevi previzional pentru clasa a IX-a (în cazul primului an şcolar pentru care se încheie prezentul contract):

- nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an şcolar pentru care se încheie prezentul contract);

- nr. de elevi în clase a XI-a (în cazul celui de-al treilea an şcolar pentru care se încheie prezentul contract); se adaugă ani şcolari, în funcţie de durata de pregătire conform nivelului de calificare.

32 Componentă obligatorie în învăţământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puţin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teoretică şi practică din anul şcolar respectiv.

33 Componentă importantă pentru certificarea capacităţii medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicaţii şi recomandări medicale relevante pentru condiţiile de practică etc.

34 Componentă importantă.

33 Componentă obligatorie.

33 Componentă obligatorie.

37 Componentă importantă.

33 Componentă recomandată.

39 Componentă recomandată.

40 Componentă opţională.

 

2. Condiţii de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin

 

Susţinerea financiară/Stimulentul/Forma de sprijin acordată elevilor

Condiţii de acordare 41

Detaliere

Bursă lunară

Frecvenţă (prezenţa la pregătirea teoretică şi practică)

...............

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învăţământ

...............

Rezultate la evaluări teoretice şi practice

...............

Rezultate la evaluarea comportamentală şi de atitudine

...............

Examinări de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcţie de domeniul de activitate)

...............

...............

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

...............

...............

Echipament de lucru

...............

...............

Echipament de protecţie

...............

...............

Transport la şi de la locul de practică

...............

...............

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

...............

...............

Rechizite necesare pe perioada practicii

...............

...............

Premii pentru stimularea performanţei

...............

...............

Altele:

...............

...............

 

Operatorul economic: ........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

Funcţia: ........................................................

Semnătura


41 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiţii specifice se pot completa doar menţiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, ..pentru toţi elevii, la începutul anului şcolar”, referitor la transport: „asigurat pentru toţi elevii practicanţi, cu mijloacele de transport ala firmei” sau .decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ......” etc. În cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (de exemplu, .pentru performanţe deosebite obţinute la ....... “ etc.)

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. .........

 

1. Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţiilor capitale, consolidărilor şi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială 42 ........................................................, pentru perioada........................................... 43 

 

Nr. crt.

Obiectivele de investiţie/

Reparaţii capitale/consolidări/Alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alte forme de sprijin pentru creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională şi a atractivităţii învăţământului dual

 

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea administrativ-teritorială: ........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

Funcţia: ........................................................

Semnătura


42 Se menţionează tipul unităţii administrativ-teritoriale (UAT), după caz: municipiul/oraşul/comuna/sectorul (în cazul municipiului Bucureşti) sau judeţul (în cazul învăţământului special) şi denumirea UAT (de exemplu, municipiul ........................................................).

43 Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an şcolar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani şcolari, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţie/reparaţiilor capitale/consolidărilor/altor categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare asumate.

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. ........................

 

Responsabilităţile tutorelui 44

 

Tutorele are următoarele obligaţii:

a) să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, şi un comportament responsabil;

b) să desfăşoare acţiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;

c) să nu aplice pedepse corporale, precum şi să nu agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii;

d) să vegheze la siguranţa elevilor pe parcursul desfăşurării instruirii practice;

e) să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică;

f) să nu condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii;

9) să realizeze în evidenţele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională şi ale curriculumului;

h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practicaşi împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrul didactic coordonator;

i) în situaţia în care nu se ajunge la un consens între tutore şi cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor şi notele acordate, unitatea de învăţământ şi operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplineşte condiţiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea şi notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive;

j) să înregistreze în evidenţele sale personale frecvenţa elevilor şi să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

k) să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

l) să stabilească împreună cu cadrul didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/grupei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligaţia de a prezenta în faţa consiliului clasei şi a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore, precum şi argumentaţia care însoţeşte propunerile respective;

n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentaţia necesară;

o) să participe la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei.

 

Operatorul economic: ........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

Funcţia: ........................................................

Semnătura

 

Unitatea de învăţământ: ........................................................

Reprezentant legal (numele şi prenumele): ........................................................

Funcţia: ........................................................

Semnătura


44 Operatorul economic împreună cu unitatea de învăţământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilităţi pentru tutore.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

(Antet operator economic)

(Nr. de înregistrare)

 

Solicitare de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar ...............................

 

1. Date privind operatorul economic

1.1. Denumirea operatorului economic: ........................................................

1.2. Adresa: ........................................................

1.3. Date de contact: ........................................................

Telefon: ........................................................ Fax: ........................................................

E-mail: ........................................................

Pagina web: ........................................................

1.4. Persoana de contact:

Numele şi prenumele: ........................................................

Funcţia: ........................................................

Date de contact:

Telefon: ........................................................ Fax: ........................................................

E-mail: ........................................................

 

2. Solicitarea de şcolarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual în anul şcolar

 

Calificarea profesională solicitată 1

Numărul de locuri solicitate

 

 

 

 

 

3. Precizări privind unitatea/unităţile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită şcolarizare şi preferinţe privind unitatea de învăţământ pentru încheierea contractului de parteneriat

 

Judeţul

Localitatea

Unitatea de învăţământ parteneră preferată 2

 

 

 

 

 

 

 

Menţionăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unităţii noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.

Menţionăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice. 3

Menţionăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate şi detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru şcolarizare în învăţământul profesional dual.

 

Data: ........................................................

Reprezentant legal

 

Funcţia ........................................................

 

Numele şi prenumele ........................................................

 

Semnătură [ştampilă] ........................................................

 


1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Indicarea preferinţei pentru o unitate de învăţământ este opţională. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivelor minime şi maxime de elevi, în conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. e1), e2) şi e3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

3 Cerinţă în conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.