MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 233/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.473. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

 

3.502. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca

 

3.503. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov

 

3.504. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „textile pielărie”, calificarea profesională „tehnician designer vestimentar”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti

 

3.505. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş

 

3.506. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 12 din 27 februarie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar2017-2018

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar2017-2018, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, Art. 2. - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 17 martie 2017.

Nr. 3.473.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Pentru scopul prezentei metodologii, cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil.

Art. 2. - (1) Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România;

b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România;

(2) Şcolarizarea în România a cetăţenilor menţionaţi la art. 1 se realizează şi în cadrul învăţământul militar, de ordine publică şi siguranţă naţională, numărul locurilor prevăzut pentru cetăţenii străini şi organizarea testelor de aptitudini fiind stabilite de către instituţiile de resort.

 

CAPITOLUL II

Admiterea la studii

 

SECŢIUNEA 1

Studii în limba română

 

Art. 3. - La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română.

Art. 4. - (1) Elevii străini pot fi înscrişi la cursul de iniţiere în limba română în unităţile şcolare care vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

(2) Durata cursului de iniţiere în limba română este de 1 an şcolar.

Art. 5. - Cetăţenii străini pot fi înscrişi la anul pregătitor de limba română în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limba română.

Art. 6. - Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;

b) care, în vederea înscrierii în învăţământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare;

c) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultura! Român.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Studii în limbi străine

 

Art. 7. - (1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/ instituţie de învăţământ superior, conform metodologiei proprii.

(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

înscrierea în învăţământul preuniversitar

 

Art. 8. - Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;

b) au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: este repatriat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România;

c) au acceptul unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituţii furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (Registru/ ARACIP), sau al unei şcoli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz;

d) promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz.

Art. 9. - (1) Dosarul elevului conţine următoarele documente:

a) copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaportul elevului, paşaportul părinţilor, permisul de şedere al elevului, permisul de şedere al părinţilor, după caz);

b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului;

c) copie şi traducere legalizată a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz;

d) copii şi traduceri autorizate ale situaţiilor şcolare;

e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

(2) Dosarul cu acte de studii se depune după obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată.

(3) Dosarul se transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care are acceptul.

Art. 10. - MEN-DGRIAE verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.

Art. 11. - (1) Evaluarea documentelor şcolare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din alta ţară, înscrise în Registrul ARACIP, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.

(2) Recunoaşterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educaţie românesc.

(3) La solicitarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii.

(4) Recunoaşterea şi stabilirea clasei corespunzătoare în sistemul de educaţie românesc se realizează cu măsuri compensatorii, pentru elevii străini care nu deţin acte de studii pentru clasele absolvite în străinătate sau care au urmate studii la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, dar nu sunt înscrise în Registrul ARACIP.

Art. 12 - înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MEN-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare.

Art. 13. - Elevii străini pot fi înscrişi peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 14. - Admiterea elevilor străini - absolvenţi ai clasei a VIII-a în România - în învăţământul liceal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal.

Art. 15.- Înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEN-DGRIAE.

Art. 16. - Elevii străini beneficiază de:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru învăţământul obligatoriu;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului obligatoriu;

c) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

d) transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi transport intern auto, feroviar şi naval, în aceleaşi condiţii ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - În învăţământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Art. 18. - (1) Cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de bacalaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.

(2) Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă

 

Art. 19. - Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene:

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 20. - Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 19 conţine următoarele:

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie de pe paşaport;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile;

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 21. - Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 19 se desfăşoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;

b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei.

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 20;

e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;

f) după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare:

g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;

h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;

i) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

Art. 22. - (1) Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot să-şi continue studiile în învăţământul superior acreditat din România, la studii universitare de licenţă, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia străină;

b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 1;

c) au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de autorităţile statului respectiv;

d) deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate;

e) au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate din România în care doresc să studieze.

(2) Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, condiţionat de respectarea prevederilor art. 21 lit. e).

(3) Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din România este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii.

Art. 23. Dosarul de candidatură ai cetăţenilor străini menţionaţi la art. 22 conţine următoarele:

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie de pe paşaport;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

f) foile matricole şi programa analitică - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

g) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia în care a studiat, precum şi echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legalizată, după caz;

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

j) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii.

Art. 24. - Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 22 se desfăşoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;

b) instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi transmit MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi copia dosarelor;

c) lista candidaţilor va fi transmisă, conform machetei;

d) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;

e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;

f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;

g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ciclul II - Admiterea la studii universitare de maşter

 

Art. 25. - Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de maşter, la programe de studii acreditate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia.

Art. 26. - Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 25 conţine următoarele:

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie de pe paşaport;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 27. - Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 25 se desfăşoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;

b) instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei;

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 26;

e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;

f) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;

g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;

h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;

i) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare,

 

SECŢIUNEA a 6-a

Admiterea în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate (rezidenţial)

 

Art. 28. - Cetăţenii străini pot accede în învăţământul postuniversitar în domeniul sănătate din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu aceasta cu structură, durată şi un număr de credite cel puţin egal cu cele din România.

Art. 29. - (1) Candidaţii absolvenţi ai unor studii universitare de licenţă în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România pot susţine, la cerere, cu aprobarea universităţii, examene de diferenţă, în vederea completării studiilor.

(2) Examenele de diferenţă vor fi susţinute în comisii organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat, în cadrul cărora fiinţează facultăţi de profil medico-farmaceutic.

(3) Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o adeverinţă emisă de universitatea în cauză şi nu va conduce la obţinerea unei diplome.

Art. 30. - Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 28 şi 29 conţine următoarele:

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie de pe paşaport;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

g) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absolvenţii anului curent, după caz;

h) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

i) atestatul de absolvire a anului de limbă română/certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6 sau rezultatul testului de cunoştinţe lingvistice pentru cetăţenii străini, absolvenţi cu diplomă de licenţă, în profil medico-farmaceutic uman, obţinută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România;

j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 31. - Procedura de admitere, aplicată candidaţilor prevăzuţi la art. 28 şi 29 se desfăşoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;

b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, şi comunică MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei;

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 30;

e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;

f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;

g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;

h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

Art. 32. - Rezidenţiatul se efectuează numai în limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală. Se încheie cu susţinerea unui examen, prin promovarea căruia se obţine certificatul de medic specialist.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Ciclul III- Admiterea la studii universitare de doctorat

 

Art. 33. - Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

b) sunt absolvenţi cu diplomă de maşter sau echivalentă acesteia.

Art. 34. - Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 33 conţine următoarele:

a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c) copie de pe paşaport;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;

e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

g) copie şi traducere legalizată a diplomei de maşter sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

h) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii anului curent;

i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5şi 6;

k) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 35, - Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 33 se desfăşoară astfel:

a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii;

b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) instituţiile de învăţământ superior comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului fiecărei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), conform machetei;

d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului, conform art. 34;

e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;

f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice;

g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;

h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

Art. 36. - Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, cu excepţia doctoratului în învăţământul superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, care are o durată de 4 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Mobilitate academică Internă definitivă

 

Art. 37. - (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare, şi cu acordul MEN, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiţia respectării capacităţii de şcolarizare.

(4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.

(5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii.

Art. 38. - Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele:

a) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

b) copie de pe paşaport;

c) copie de pe permisul de şedere;

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

e) foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul;

f) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 5 şi 6;

g) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii.

 

CAPITOLUL III

Înmatricularea la studii

 

Art. 39. - Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea examenului/concursului de admitere şi de obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEN.

Art. 40. - Înmatricularea la studii universitare în învăţământul de artă, sportiv şi de arhitectură este condiţionată şi de promovarea testelor de aptitudini specifice.

Art. 41.- Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior primitoare, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 42. - (1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila de la Haga.

(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă.

Art. 43. - La înmatriculare, instituţiile de învăţământ superior vor înscrie în documentele şcolare numele cetăţenilor străini conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).

Art. 44. - Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii înmatriculaţi şi rectorul universităţii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 45. - După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 46. - Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Art. 47. - (1) Instituţiile de învăţământ superior care doresc să şcolarizeze cetăţeni străini vor transmite MEN locurile puse la dispoziţia acestora, cu încadrarea în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare;

(2) Dosarele candidaţilor se transmit la MEN în vederea emiterii scrisorii de acceptare în conformitate cu calendarul de admitere stabilit de conducerea universităţii primitoare. Calendarul de admitere se transmite la MEN spre informare.

(3) înmatricularea studenţilor străini se realizează conform calendarului stabilit prin hotărârea senatului universităţii primitoare. Calendarul de înmatriculare se transmite la MEN spre informare.

Art. 48. - Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii pentru cetăţenii români, cu condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii fiecărei universităţi.

Art. 49. - Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv, Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare.

Art. 50. - Înmatricularea ia studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 51. - Cetăţenii străini au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile statului român;

b) să respecte regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior acreditate în care îşi desfăşoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

LISTA

diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă

 

Tara

Diploma

Statul Islamic Afganistan

Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate

Republica Africa Centrală

Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre + Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20

Republica Africa de Sud

National Senior Certificate - punctaj final minim 60%, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Albania

Deftese Pjekurie (Maturity Certificate), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Algeriană Democratică și Populară

Diplome de Bachelier de l'enseignement secondaire general + Releve de notes du baccalaureat - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate; minim 11/20 pentru celelalte domenii

Republica Angola

Certificado de Ensino Medio / Certificado de Estudios Pre-Universitarios / Habilitașoes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Arabiei Saudite

General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Thanawiyyah) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Argentina

Titulo de Bachiller, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Armenia

Attestat/Certificate of maturity "Hasunutian Vkaiakan"/ Atestat midzinakarg krtoitjan - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Australia, Capital Territory

ACT Year 12 Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, New South Wales

Higher School Certificate + Examination with Results Notice minim 11 units, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, Queensland

Queensland Senior Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, South Australia

South Australian Certificate of Education, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, Northen Territory

Northen Territory Certificate ofEducation, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, Tasmania

Tasmania Certificate ofEducation, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, Western

WestemAustralian Certificate ofEducation, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Australia, Victoria

Victorian Certificate ofEducation, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Austria

Reifezeugnis/Reifeprufungszeugnis/Reife-und 
Diplomprufungszeugnis

Azerbaidjan

Orta Tahsil Haqquinda Attestat / Orta mekteb attestati / Svidetel'stvo/o Srednem Obrazovanii - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Regatul Bahrain

Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) -punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Populară Bangladesh

Higher Secondary School Certificate/ Intermediate -punctaj final minim 80/100; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Belarus

Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii / Attestat o (Obschem) Srednem Obrazovanii - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Regatul Belgiei

Diploma van secundair onderwijs/ Certificat d'Enseignement Secondaire Superieur (C.E.S.S.)/ Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und kunstlerischer Sekundarunterricht)

Republica Benin

Baccalaureat de l'Enseignement du Second degre* + releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Bhutan

Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XH) / Indian School Certificate examination, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Statul Plurinațional al Boliviei

Diploma Bachiller en Humanidades, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Bosnia și Herțegovina

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli / Matura / Svjedodzba o Zavrzenoj Srednjoj Skoli (Secondary School Leaving Certificate), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Botswana

Botswana General Certificate of Secondary Education -condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : 2 materii* minim B

Republica Federală a Braziliei

Diploma de Ensino Medio / Certifîcado de Conclusao do Ensino Medio Supletivo / Certifîcado de Conclusao de Segundo Grau, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Brunei Darussalam

Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : 2 materii*, minim C

Republica Bulgaria

Diploma za Sredno Obrazovanie

Burkina Faso

Diplome de Bachiller / Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre * + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Burma (Myanmar)

Basic Education High School Examination/Standard X Examination (Matriculation), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Burundi

Diplome d'Etat / Diplome des Humanites Generales / Certificat Homologue des Humanites Completes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Cambodgiei

Certificate of Upper Secondary Education /Senior High School Certificate /Attestation de Fin d'Etudes Secondaires de l'Enseignement General, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Camerun - Sistem britanic

Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + Cameroon GCE Advanced Level Examinations - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : 3 materii*, minim C

Republica Camerun - Sistem francez

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire - 3 materii*, punctaj final 12/20 pentru domeniul sănătate, minim 11/20 pentru celelalte domenii

Canada, Alberta

General /Advanced High School Diploma (Alberta), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, British Columbia

Secondary School Diploma /Senior Secondary Graduation Diploma (Dogwood Diploma), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Manitobia

High School Graduation Diploma /Final Secondary School Leaving Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, New Brunswick

High School Graduation Diploma /Diplome de Fin d'Etudes Secondaires, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, New Foundland and Labrador

High School Graduation Diploma, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, North West Territories

NWT High School Diploma, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Nova Scoția

Nova Scoția High School Graduation Diploma /High School Completion Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Nunavut

High School Graduation Diploma /School Leaving Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Ontario

Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced level), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Canada, Prince Edward Island

High School Graduation Diploma, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Quebec

Diplome d'Etudes Collegiales / Diploma of Collegial Studies, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Saskatchewan

Complete Grade 12 Standing /Division IV Standing (Record of High School Standing), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Canada, Yukon

Secondary School Graduation Diploma, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Capului Verde

Ensino Secundario - 2 ◦ ciclo / Certificado de Habilitașoes Literarias, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Caraibe (Anguila/Antigua și Barbuda / Barbados/Belize/ Insulele Virgine Britanice/ Insulele Cayman / Dominica/Granada/Guiana/Jamaica/Mo ntserrat/St Kitts & St Nevis/ St Lucia / St Vicent & Grenadines / Trinidad &Tobago/Turks & Insulele Caicos)

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) - 2 materii* A-level, minim C

Republica Cehă

Vysvedceni o maturitni zkousce obținută la un GimnaziumJ Vysvedceni o maturitni zkousce (educație generală) de la Stredni odboma skola / Maturitn zkouska

Republica Chile

Licencia de Educacion media /Licencia de Ensenanza Media Humanistico/Cientifica, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Populară Chineză

Senior Secondary Graduation Examination, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Ciad

Baccalaureat + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Cipru

Lise Diplomasi / Apolytirion

Republica Columbia

Diploma de Bachiller Academico + certificado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Democratică Congo (Zair)

Diplome d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle long/ Baccalaureat + Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20

Republica Congo (Brazzaville)

Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre ( Enseignement General) + Releve des notes - punctaj final minim 12/20; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; minim 11/20 pentru celelalte domenii

Republica Coasta de Fildeș

Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Coreea

Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ Certificate of Graduation + Transcript, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Populară Democrată Coreeană

Graduation Certificate of Senior Middle School, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Costa Rica

Bachillerato/Diploma Conclusion de Estudios de Educacion Diversificada/Bachiller Educacion Media + certificado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Croația

Svjedodzba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju

Republica Cuba

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras /Titulo de Bachiller (nivel medio superior de la Education General) -Certificado de Estudios Secundarias/Terminados, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Danemarcei

Hojere Handelseksamen (HHX) */ Hojere Teknisk Eksamen (HTX) */Bevis for Hojere Forberedelseseksamen (HF)/Studentereksamensbevis (STX)

Republica Djibouti

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Dominicană

Diploma de Bachiller / Diploma de Conclusion de la Educacion Media / Certificacion (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educacion Media), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Ecuador

Titulo de Bachiller Unico Integral / Diploma Bachiller en Arte/Ciencias + Cursos pre-universitarios, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Arabă Egipt

Thanaweya Am'ma (General Secondary School Certificate) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Elenă

Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) + Panellinies Exetaseis *

Republica El Salvador

Diploma Bachiller General, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Confederația Elvețiană

Certificat de Maturite / Maturity Certificate/ Maturitătszeugnis/ Maturitatsausweis / Baccalaureat

Emiratele Arabe Unite

General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Tawjihiya) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Statul Eritreea

Eritrean Secondary School Education Certificate Examination (ESECE), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Estonia

Gumnaasiumi lbputunnistus + Riigieksamitunnistus

Republica Federală Democrată Etiopia

Ethiopian Higher Education Entrance Examination Certificate - minim 2 examene* promovate cu 50 de puncte/ C/Grade Point Average 3

Republica Insulelor Fiji

Fiji School Leaving Certificate Examination / New Zeeland School Certificate/ Fiji Seventh Form Examination Certificate - 3 materii*

Filipine

High School Diploma, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Finlanda

Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)

Republica Franceză

Diplome du baccalaureat

Republica Gaboneză

Baccalaureat* + Releve de notes - punctaj final minim 12/20; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; pentru celelalte domenii - 11/20

Republica Gambia

West African Examinations Council Senior Secondary School Leaving Certificate/West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) - 3 materii* promovate cu C6

Georgia

Sashualo Skolis Atestati/Secondary School Leaving Certificate + transcript with all subjects and grades, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Federală Germania

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)

Republica Ghana

Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) issued by the West African Examination Council- cel puțin 6 materii din care 2* promovate cu minim C

Guadalupe

Baccalaureat Deuxieme Pârtie, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Guatemala

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Guineea (Conakry)

Baccalaureat 2eme Pârtie + Releve de notes - punctaj final minim 12/20; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*; minim 11/20 pentru celelalte domenii

Republica Guineea Bissau

Certificado de Conslusao do Ensino Secundario, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Haiti

Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Premiere + Deuxieme Pârtie) /Diplome d'Etudes Secondaires (Premiere + Deuxieme Pârtie) (systeme traditionnel)/Baccalaureat/Diplome d'Enseignement Secondaire (systeme reforme), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Honduras

Bachillerato /Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Hong Kong

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)/ Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination - 3 materii* A Level, minim C

Republica India

AII India Senior School Certificate (AISSC) de la Central Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School Certificate (ISC) de la Council for the Indian School Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate (HSC)/Intermediate Certificate / Pre-University Certificate, + Statement ofMarks -punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii* cu punctaj minim de 70%

Republica Indonezia

Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Certificate of Completion of Upper Secondary School, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Hașemit al Iordaniei

Tawjihi/ General Secondary Education Certificate -punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Irak

Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat -punctaj final minim 70%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Islamică Iran

Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + Peeshdaneshgahe (Pre-University year), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Irlanda

Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel puțin șase materii din care 2* promovate la nivel avansat (Higher level) C2, și C3 pentru celelalte domenii

Republica Islanda

Studentsprof (Matriculation Examination), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Statul Israel

Israil Te'udat Bagrut / Matriculation Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Italiană

Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore /Diploma di Maturita

Japonia

Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate of Graduation), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Kazahstan

Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Republica Kenya

Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) - 3 materii* promovate cu minim C+

Kosovo

Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithsme -gjimnazin) + Testi i Matures Shteterore, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Statul Kuweit

Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama (Certificate of Secondary Education) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Kârgâzstan

Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Republica Populară Democrată Laos

Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes - 3 materii*

Regatul Lesotho

Cambridge Overseas School Certificate - 2 materii* "pass with credit"

Republica Letonia

Atestăts par visparejo videjo izglitibu (Certificate of Secondary Education)

Republica Libaneză

Baccalaureat general (Libanais), punctaj final minim 60% / punctaj final minim 12/20 + 3 materii* pentru domeniul sănătate; 11/20 pentru celelalte domenii)

Republica Liberia

Senior High School Certificate (SHCE) - 3 materii* minim "Good"

Republica Libia

Secondary Education Certificate - punctaj minim 60%, pentru domeniul sănătate 3 materii*

Principatul Liechtenstein

Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums

Republica Lituania

Brandos atestatas (Maturita-certificate)

Marele Ducat al Luxemburgului

Diplome/Certificat de Fin d'Etudes secondaires

Republica Macedonia

Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie (Secondary School Leaving Certificate), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Madagascar

Baccalaureat de l'Enseignement secondaire + Releve des notes - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte domenii - punctaj minim 11/20

Republica Malawi

Malawi School Certificate of Education, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Federația Malaeziei

Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia - condiție cumulativă pentru domeniul sanatate 3 materii*

Republica Mali

Baccalaureat Malien - 2eme Pârtie* + Releve des notes -punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte domenii - punctaj minim 11/20

Republica Malta

Matriculation Certificate*, minim C

Regatul Maroc

Attestation/Diplome du Baccalaureat* + Releve des notes -punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, pentru celelalte domenii - punctaj minim 11/20

Republica Islamică Mauritania

Diplome du Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire* + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Mauritius

School Certificate / General Certificate of Education Ordinary Level + Higher School Certificate / General Certificate of Education Advanced Level - 2 materii*,

minim C pentru A Level

Statele Unite Mexicane

Diploma de Bachiller General, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Moldova

Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Principatul Monaco

Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des notes

Mongolia

Gerchilgee Certificate of Secondary Education, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Mozambic

Certifîcado de Habilitașoes Literarias, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Muntenegru

Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Diploma o polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool Leaving Certificate), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Namibia

Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level) / Higher International Secondary Certificate of Education (Higher and Ordinary level) - 3 materii* la nivel avansat (Higher), notă minimă 3

Regatul Nepal

School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate - punctaj final 60%, 3 materii*

Noua Zeelandă

National Certificate of Educațional Achievement Level 3 / University Entrance, Bursaries and Scholarships Examination / Sixth Form Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Nicaragua

Bachillerato en Ciencias y Letras + Certifîcado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Niger

Baccalaureat + Releve des notes - 3 materii*

Republica Federală Nigeria

Senior School Certificate - 5 materii din care 3* promovate la nivel B3 / West African Senior School Certificate - 5 materii din care 3* promovate cu minim 3

Regatul Norvegiei

Vitnemâl videregâende opplsring (generell studiekompetanse)* Eksamenskarakter nota minimă 4 pentru domeniul sănătate

Sultanatul Oman

Thanawiya Amma (General Certificate/ General Education Diploma) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Islamică Pakistan

Intermediate / Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii* cu un punctaj minim 80%

Palestina

Al-Tawjihi (Certificate of Secondary Education Examination) eliberat conform curriculum-ului egiptean sau iordanian - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Panama

Diploma Bachiller + certifîcado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Papua Noua Guinee

Higher School Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Paraguay

Diploma Bachiller + certifîcado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Peru

Certificado Oficial de Estudios /Education bășica regular nivel de education secunadria + certificado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Polonia

Swiadectwo dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego*

Republica Portugheză

Diploma de estudos /ensino secundârios/Certidao de habilitacoes - minim 2 materii*

Puerto Rico

High School Diploma + transcript of studies, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Statul Qatar

Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education Certificate) - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Federația Rusă

Attestat - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Regatul Țărilor de Jos

Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

General Certificate of Secondary Education + General Certificate of Education - minim 2 A Level*

Tara Galilor

Welsh Baccalaureat / Advanced diploma - minim 2 AL*

Scoția

Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications Certificate - 5 materii din care 2* Advanced Higher

Republica Rwanda

Diplome de Fin d'Etudes secondaires /Certificat du Cycle Superieur de l'Enseignement Secondaire / Diplome d'Humanites Generales + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Samoa

Pacific Senior Secondary Certificate / Western Samoa School Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

San Marino

Diploma di maturita

Republica Senegal

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire (Serie L and S) + Releve des notes - 12/20 pentru domeniul sănătate, 11/20 pentru celelalte domenii

Republica Serbia

Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stecenom srednem obrazovanju/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Seychelles

General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Sierra Leone

West African Senior School Certificate Examination / General Certificate of Education (GCE) - minim 5 materii, din care 2 materii* promovate la A-level

Republica Singapore

Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge General Certificate of Education Advanced Level - minim 2 materii* AL

Republica Arabă Siriană

Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary School Certificate) / Baccalaureat - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*

Republica Slovacă

Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)*

Republica Slovenia

Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)*

Solomon Island

Pacific Senior Secondary Certificate / Solomon Island

School Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Somalia

Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate) + condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 3 materii*

Regatul Spaniei

Titulo de Bachiller (Baccalaureate)

Republica Democrată Socialistă Sri Lanka

Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level - 6 materii + Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Statele Unite ale Americii

High School Diploma/General Educațional Development (GED) / High School Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) / Advanced Placement Test (APT) / American College Testing (ACT), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Sudan

Higher Secondary School Certificate - punctaj final minim 60%; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*;

Regatul Suediei

Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal Vuxenutbildning/Komvux - punctaj minim 2350 credite -2 materii* nivel A, calificativ VG

Republica Surinam

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Swaziland

Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 materii*

Taiwan

Senior High School Leaving Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Tajikistan

Attestat (Certificate of Secondary Education) - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Regatul Thailandei

Certificate ofSecondary Education/Certificate of Completion grade 12/ Matayom VI / Maw 6, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Unită Tanzania

National Form IV Examination Certificate / General Certificate of Secondary Education (0 level) + National Form IV Examination Certificate / Advanced Certificate of Secondary Education - 5 materii din care 2* A-level

Republica Togoleză

Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Troisieme Degre / Baccalaureat + Releve des notes, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Regatul Tonga

Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Tunisia

Baccalaureat / Diplome de Bachilier de l'Enseignement secondaire + Releve des notes - punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate, minim 11/20 pentru celelalte domenii

Republica Turcia

Lise Diplomasi - acces general / Teknik Lisesi Diplomasi - acces exclusiv la domeniile tehnice ; condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Turkmenistan

Attestat / Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of Secondary Education) - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Ucraina

Atestat (Certificate of Secondary Education) - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Republica Uganda

Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate of Education - 2 materii AL*, minim C

Ungaria

Gimnazium Errettsegi Bizonyitvâny

Republica Orientală Uruguay

Bachillerato + Certificado de estudios - 2 materii*

Uzbekistan

Attestat o srednem obrazovanii / Orta malumot togrisida shahodatnoma - condiție cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*

Vanuatu

Pacific Senior Secondary Certificate, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Vatican

Testimonio Maturitatis

Republica Bolivariană a Venezuelei

Titulo de Bachiller + Certificado notas, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Socialistă Vietnam

Bang Tot Nghiep Pho Thong (Certificate of Secondary School Graduation) / Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II), condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 2 materii*

Republica Yemen

Al Thanawiya - punctaj final minim 60%, condiție cumulativă pentru domeniul sănătate : minim 3 materii*

Republica Zambia

Zambian School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate - minim 5 materii din care 2* promovate cu nota 4

Republica Zimbawe

Cambridge Higher School Certificate (HSC) - 2 materii*, minim C/General Certificate of Education A Level - 2 materii* minim C

 

Alte diplome care permit accesul în învățământul superior românesc:

- Diplôme du Baccalaureat Europeen*/Europeisk Baccalaureat Diploma*

- International Baccalaureate Diploma*

* Materii relevante pentru domeniul în care se solicită înscrierea.

- Diplome de studii liceale emise de instituții de învățământ particulare care desfășoară activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară decât cel al țării în care funcționează instituția respectivă și sunt emise conform sistemului educațional adoptat. Condiție cumulativă pentru școlile internaționale ce își desfășoară activitatea în România: înregistrarea în Registrul ARACIP.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

 

Nr. Ref. ..............

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NAŢIONALE

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE

 

GENERAL DIRECTTON FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS

 

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPEENNES

 

 

 

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spîru Haret Street,010168 Bucharest

 

Tel. (+4021) 4056200; 4056300

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ETUDES

(Se completează cu majuscule/ to be filled în witb capital letters/ a completer en majuscules)

 

1. NUMELE PRENUMELE

(SURNAME/MOMS) (OIVHN NAMES/FRENOMS)

2. NUMELE PURTATE ANTERIOR

(PREVIOLIS SURNAME&f NOMS ANTERIELRS)

3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara Localitatea Data L-:

(DATE AN D PLACEOF UIRTH (COUMRY PAYS> (PLACE/UEU) (UATE/DATE) ZZLJ.AAAA

DATE ET UEU DE NA1SSANCE (D D M M Y Y Y Y )

4. PRENUMELE PĂRINŢILOR

tPARENTSfilVEN NAMESPRENOMS DES PARENTS)

5. SEXUL (SEXSEXEU M F

6. STAREA CIVILĂ : I ] CĂSĂTORIT(Ă) I I NECĂSĂTORITĂ) I I DIVORŢAT (Ă) I |VĂDUV(Ă)

(CIVIL STA TUS/ETAT CIVIL) (MAFllllFn.MARlF* | | (SINCil F. CELIBAT AIR El (D] VO RCFDR [ VORC F > i W SHOW ER VVFLVŢ VFIJ FF))

7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE CETĂŢENII ANTERIOARE

(ACTUAL CITlZENSHIP(S)MATinNALlTE(S) ACTUELE(S)| (PREVtOUS PTIZENSHIPSflltATIONALlTES ANTERIEURESI

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE : TIPUL SERIE NR.

(TRAVELUOCUMENT/DOtUMENTDE VOYAUEJ (TYPETYPE) <SERIE.5ER1E) (NCVNO)

ELIBERAT DE ŢARA; LA DATA VALABILITATE

(COLNTRY ÎSSUEDBY. EMIS PAR lAYS) I DAI!: Ol- ISSIJI.A) ZZLLAAAA (VALAOITY/EXPIRAM LE>

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ŢARA LOCALITATEA

(PERMANENT RCSICENCEDOMICILE (COUNTRYTAYS) i PLACE-LOCALITE]

PEK.M.ANEN t ACTLLL)

10. PROFESIA LOCUL DE MUNCĂ

fPROFESSJON/PROFESSION) (WORK PLACE. UEU DC TRAVaII.)

11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE

(TUL COMPLETE AIMWESS MIERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENTTO YOU t LAPRESSE COMPLETE 60 ON PE UT ENVOYliR LA LETTRE t) ACCEPTA TION)

12. EMAIL1 COURRIEL:

13. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VLSIT BU I DE SEJOUR) i 1

| | STUDII (STUDIES / fiTUDES)

 

NOTE: Toate rubricile sunt obligatorii; cererea trebuie completată în 2 exemplare şi însoţită de documentele menţionate în Secţiunea V.

AII the fields are mandatory, must be completed în 2 copies and have to be accompanied by the documente mentioned în Section V, orelse your request will not be processed.

Tous Ies champs sont obligatoires, doivent etre compîetes en 2 exempiaires et doivent etre accompagnes par Ies documente mentionnes â la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas anatysee.

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

I. Previous education / Etudes prâcMentes (Fiii în all colnmns which. are applicable to you/ Remplez toutcs les colomnes qni vous conceraent)

 

Certificate issued/ Certificat recu

Couutry/

Pays

Name of School/ Nom du Lycee/unrversite

Year of admission/ Year of graduation

Annee d’admission/Annăe d’obtention du dipldme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Studies applied for în Romania / Option d’etudes en Roumanie

 

Studies applied în Romania

Option d’etudes en Roumanie

Rranch /Speciality

Domaine /Specialite

High School/ University

Lycee / Universite

Language of instruction

Langue d’enseignement

I apply for the Romanian language course

(For YES you have to mention the University)

Je desire suivre le cours preparatoire de langue Roumaine

(Pour OUI il faut mentionner l’Universite)

YES/OUI

NO/NON

Secondary, în the grade Pre-universitaire, classe

 

 

 

 

 

Undergraduate

Universitaire

 

 

 

 

 

Master

 

 

 

 

 

Postgraduate medical education/

Etudes medicales posuniversitaires

 

 

 

 

 

Ph.D.

Doctorat

 

 

 

 

 

 

III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excedent, good, poor)

Langucs connues (rernpli: excedent, bonne. faible)

 

Language

Langue

Writing

Eerit

Speaking

Parlee

Institution that issued the certificate

Institution qui a emis le certificat

Romanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Statemcnt of the applicant / Declaration du sollicifcur

I oblige myself to observe Ihe laws în force în Romania, the school and university rules. regulations and norms, as well as those for social life. / Jc suis oblige de respecter Ies lois en vigueur en Roumanie, Ies nonnes et Ies reglementations des ecoles et des universites, ainsi que Ies regles de cohabitation sociale.

I have taken note of the tact that school fees may change during the years of study and must be payed, în free currency, în advance for a period of at least 9 months for full tinie courses and at least 3 inonths for pait ti mc courses. / Jai pris note que la valeur des taxes detudes peut etre ehangăe pendant famtee detudes et quil faut Ies payer, en de vise etraugere. 9 mois en avanee pour Ies cours coinplets et 3 mois en avanee pour Ies cours particls.

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et jaccepte que tonte information ineorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification.

V. An nex (authcnticatcd eopies and translations of the dociiniciits, în an intcrnationally widc-spread language)

Annexes (photocopies et traductions legalisees des documents, dans une langue de circulation internaţionale)

1. The certificate of studies / Les ccrtificats des etudes.

2. The birth certificate / Laete de naissance.

3. Passport / Passeport

4. Medical certificate / Certificat medical.

5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those wishing to continue studies begun în other countries / La liste complbte des rbsultats des btudes pour chaque ann6e, pour les solliciteurs des etudes postuniversitaires et pour les etudiants qui desirent se transferer dun autre pays.

 

On my arrival în Romania I should submit the original documenta.

A mon arrivee en Roumanie je vais presenter tous les documents en original.

 

Date ............................................ Signature .............................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.221/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr. 199, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia Generală Evaluare şi Monitorizare învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Management Preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.502.

 

*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.221/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.915/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2010,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, cu sediul în municipiul Braşov, calea Bucureşti nr. 75, judeţul Braşov, începând cu anul şcolar 2017-2018,

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor tegii la nivelul de învăţământ „gimnazial”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „gimnazial”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022,

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din municipiul Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.503.

 

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.915/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „textile pielărie”, calificarea profesională „tehnician designer vestimentar”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobresti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.846/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada noiembrie 2009- aprilie 2010,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „tehnic”, domeniul „textile pielărie”, calificarea profesională „tehnician designer vestimentar”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1, cu sediul în localitatea Dobreşti nr. 319, judeţul Bihor, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician designer vestimentar”, „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, calificările profesionale „tehnician designer vestimentar”, „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021- 2022.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.504.

 

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.846/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist “, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti”, cu sediul în localitatea Târgu Lăpuş, str. 1 Mai nr. 82, judeţul Maramureş, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş.

Art. 3. Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5, - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.505.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările

ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti”, cu sediul în municipiul Satu Mare, bulevardul Cloşca nr. 48, judeţul Maramureş, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „filologie”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.506.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

 

DECIZIA Nr. 12

din 27 februarie 2017

 

Dosar nr. 3.776/1/2016

 

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, preşedintele completului

Ana Hermina Iancu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Adriana Elena Gherasim - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cezar Hîncu - judecător ta Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Trestianu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Claudia Emilia Vişoiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Florica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul dosarului este constituit conform dispoziţiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul).

Şedinţa este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

La şedinţa de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent la Secţiile Unite, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.498/100/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 Ist. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012 - ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal din 1969), respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969”.

Magistratul-asistent prezintă referatul cu privire la obiectul sesizării, arătând că majoritatea instanţelor au comunicat că nu au identificat jurisprudenţă şi nici dosare aflate pe rol referitoare la problema de drept supusă dezlegării, un număr restrâns de instanţe transmiţând hotărâri judecătoreşti şi puncte de vedere cu privire la chestiunea de drept în discuţie; se arată, de asemenea, că a fost depus la dosar raportul întocmit de judecătorul-raportor, act care, potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, a fost comunicat părţilor, acestea formulând punctele de vedere ataşate la dosar.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 5 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.498/100/2015, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept sus-menţionată.

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanţei care a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

2. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş, reclamantul C.M.C., în contradictoriu cu pârâta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean, a contestat Decizia nr. 195 din 13 iulie 2015, prin care autoritatea pârâtă a dispus încetarea raportului de serviciu al reclamantului, solicitând repunerea în situaţia anterioară cu toate consecinţele aferente anulării deciziei, în sensul reintegrării în funcţia publică ocupată anterior şi plăţii drepturilor salariale cuvenite.

3. Prin Decizia conducătorului instituţiei pârâte, emisă cu nr. 195 din 13 iulie 2015, s-a constatat încetarea de drept, începând cu data de 23 decembrie 2012, a raportului de serviciu al reclamantului, faţă de dispoziţiile art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999. Cu privire la data intervenirii încetării de drept a raportului de serviciu, aceasta a fost rectificată, în sensul că data corectă este 28 decembrie 2013. S-a reţinut ca temei al încetării de drept a raportului de serviciu condamnarea penală definitivă dispusă prin Sentinţa penală pronunţată în data de 12 decembrie 2012, definitivă prin nerecurare la data de 28 decembrie 2012, în Dosarul nr. 8,275/182/2012 al Judecătoriei Baia Mare, respectiv condamnarea la pedeapsa închisorii de 7 luni, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002). Prin aceeaşi hotărâre, executarea pedepsei a fost suspendată condiţionat, în baza art. 81 şi următoarele din Codul penal din 1969, pe o durată de 2 ani şi 7 luni.

4. La motivarea în fapt a deciziei privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public reclamant, s-a menţionat existenţa unui înscris reprezentând poziţia oficială a reprezentantului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu nr. 26.025 din 3 iulie 2015, exprimată în sensul incidenţei în cazul reclamantului a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, faţă de condamnarea penală la pedeapsa închisorii, chiar cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

5. În motivarea cererii de chemare în judecată, printre motivele de nulitate invocate, reclamantul a arătat că art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 se referă doar la acele condamnări la pedeapsa închisorii cu executare, nu şi la cele prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei. Această interpretare se impune în speţă cu atât mai mult cu cât pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi - de a fi ales în cadrul autorităţii publice sau în funcţii elective publice, conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Codul penal din 1969, a fost suspendată conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul dispunerii suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Totodată, nu s-a aplicat o pedeapsă complementară în acest sens. În plus, la data de 30 iulie 2015, reclamantul a fost reabilitat de drept.

6. Un alt argument pentru inaplicabilitatea art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 a fost acela că o condamnare ca cea din speţă nu este, potrivit art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999, un impediment pentru ocuparea unei funcţii publice.

7. Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, apreciind cu privire la motivul de nelegalitate sus-indicat că în privinţa reclamantului sunt aplicabile prevederile art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, textul de lege nefăcând nicio distincţie cu privire la modul de executare a sancţiunii privative de libertate.

8. Prin Sentinţa nr. 418 din 18 februarie 2016, Tribunalul Maramureş a admis cererea de chemare în judecată, reţinând ca fondat un singur motiv de nelegalitate, şi anume că art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 nu se aplică când executarea pedepsei a fost suspendată în cazul condamnării pentru alte fapte decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege.

9. Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de fond a declarat recurs pârâta, criticând-o ca fiind dată cu greşita aplicare a prevederilor legale cuprinse în art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999

III. Dispoziţiile legale supuse interpretării

10. Legea nr. 188/1999, forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012:

„Art. 54. - Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

(...)

Art. 98. - (1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:

a) la data decesului funcţionarului public;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;

c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) şi f);

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative

de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de condamnare;

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia publică.”

11. Codul penal din 1969:

„Art. 57. - Regimul de deţinere

Executarea pedepsei închisorii se face, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, în locuri de deţinere anume destinate.

(...)

Art. 81. - Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani sau amenda, iar pentru infracţiunile contra avutului obştesc pedeapsa aplicată este de cel mult un an;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, în afară de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult un an şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1 lit. b şi c. Dacă una dintre faptele aflate în concurs este o infracţiune contra avutului obştesc, suspendarea poate fi acordată dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 6 luni şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1 lit. b şi c.

În cazul condamnării pentru o infracţiune prin care s-a produs o pagubă avutului obştesc, instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei numai dacă paguba a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată.

Art. 82. - Termenul de încercare Durata suspendării condiţionate a executării pedepsei constituie termen de încercare pentru condamnat şi se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani.

În cazul când pedeapsa a cărei executare a fost suspendată este amenda, termenul de încercare este de un an.

Termenul de încercare se socoteşte de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă.”

IV. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

12. Recurenta-pârâtă a susţinut că art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 se referă la o sancţiune privativă de libertate, indiferent dacă executarea acesteia s-a suspendat sau nu, invocând în sprijinul opiniei sale Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015), Decizia Curţii Constituţionale nr. 188 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 7 iunie 2016), Decizia Curţii Constituţionale nr. 66 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016).

13. Intimatul-reclamant a susţinut că art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 se aplică doar în ipoteza în care sancţiunea privativă de libertate se execută efectiv.

14. În sprijinul opiniei sale, intimatul-reclamant a arătat că această interpretare se impune cu atât mai mult cu cât pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi de a fi ales în cadrul autorităţii publice sau în funcţii elective publice, conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Codul penal din 1969, a fost suspendată conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul dispunerii suspendării condiţionate a executării pedepsei principale; de asemenea, intimatul a menţionat că nu i s-a aplicat o pedeapsă complementară în acest sens, a fost reabilitat de drept iar, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, existenţa unei asemenea condamnări nu reprezintă un impediment pentru ocuparea unei funcţii publice

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

A. Cu privire la admisibilitatea sesizării

15. Instanţa de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reţinând următoarele: este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă; soluţionarea cauzei depinde de lămurirea modului de interpretare a dispoziţiilor legale ce constituie obiectul sesizării; chestiunea de drept este nouă şi asupra ei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre; problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare şi nici al unei alte sesizări, în condiţiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

16. În ce priveşte Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa de trimitere a arătat că aceasta dă chestiunii de drept în discuţie o interpretare divergentă în raport cu interpretarea dată în jurisprudenţa instanţelor naţionale.

B. Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării

17. Instanţa de trimitere, Curtea de Apel Cluj, nu a formulat un punct de vedere propriu-zis cu privire la problema de drept înaintată instanţei supreme spre dezlegare, rezumându-se la a invoca necesitatea lămuririi acesteia, în raport cu jurisprudenţa divergentă a instanţelor cu privire la acest aspect.

18. A arătat instanţa de trimitere că problema de drept în discuţie nu este clară, chiar dacă textul de lege a cărui interpretare se solicită nu face nicio distincţie, părând, la prima vedere, că vizează orice situaţie în care prin hotărâre de condamnare definitivă se aplică o sancţiune privativă de libertate, indiferent de modul de executare a acesteia, aşa cum s-a stabilit şi prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 188 din 7 aprilie 2016 şi 66 din 16 februarie 2016, precum şi prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

19. Astfel, instanţa de trimitere a susţinut că în decizia Curţii Constituţionale nr. 188 din 7 aprilie 2016 se arată, în mod neechivoc, caracterul diferit al regimului juridic aplicabil funcţiei publice faţă de cel al aleşilor locali, fapt pentru care Decizia nr. 18/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate fi aplicată automat, fără o analiză proprie a textului de lege în discuţie şi a celorlalte reglementări din Legea nr. 188/1999.

20. Se arată că este necesar a se avea în vedere, la interpretarea textului art. 98 lit. f) din Legea 188/1999, că pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi - de a fi ales în cadrul autorităţii publice sau în funcţii elective publice, conform art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Codul penal din 1969, este şi ea suspendată, conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul dispunerii suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Totodată este necesar a se avea în vedere că este posibil ca, în anumite situaţii, cum s-a întâmplat şi în speţă, să nu se aplice o pedeapsă complementară în acest sens sau funcţionarul public să fie chiar reabilitat de drept. Mai mult, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, existenţa unei asemenea condamnări nu reprezintă un impediment pentru ocuparea unei funcţii publice.

VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale şi opiniile exprimate de acestea

21. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, a stabilit că „Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, CU modificările şi completările ulterioare”.

22. În considerentele deciziei sus-menţionate, instanţa supremă a reţinut următoarele:

„Conform dispoziţiilor art. 81 alin. 1 lit. a) din Codul penal din 1969, se observă că suspendarea condiţionată se poate dispune atât atunci când pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani, cât şi atunci când pedeapsa aplicată este amenda. Or, este evident faptul că măsura de individualizare judiciară a pedepsei nu modifică nici caracterul privativ de libertate al pedepsei închisorii, după cum nu modifică nici caracterul de pedeapsă neprivativă de libertate al pedepsei amenzii.

În consecinţă, se poate concluziona în sensul că suspendarea condiţionată a executării pedepsei, ca măsură de individualizare judiciară a pedepsei, nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei aplicate, în sensul înlăturării caracterului său privativ de libertate, ci are ca efect provizoriu neexecutarea pedepsei privative de libertate pe perioada termenului de încercare.

Interpretarea dispoziţiilor ce formează obiectul sesizării în sensul că acestea au în vedere numai situaţia în care persoana ce deţine calitatea de primar ori de preşedinte al consiliului judeţean a fost condamnată la o pedeapsă privativă, pedeapsă pe care o execută în condiţiile art. 57 alin. 1 din Codul penal din 1969, se bazează numai pe raţiunea imposibilităţii efective de exercitare a mandatului de către o persoană lipsită de libertate deoarece execută pedeapsa în regim de deţinere, în penitenciar.

Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere o asemenea ipoteză, ar fi prevăzut în mod expres că mandatul încetează în ipoteza executării în regim de deţinere a pedepsei privative de libertate aplicate.

Însă textul de lege prevede că mandatul încetează în ipoteza condamnării la o pedeapsă privativă de libertate, iar nu în ipoteza executării pedepsei privative de libertate.”

23. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, majoritatea instanţelor au comunicat că nu au identificat jurisprudenţă şi nici dosare aflate pe rol, referitoare la problema de drept supusă dezlegării.

24. Câteva instanţe judecătoreşti au transmis hotărâri judecătoreşti şi puncte de vedere, din examinarea cărora se desprind următoarele orientări jurisprudenţiale:

A) Unele instanţe, cele mai multe, au considerat că raportul de serviciu încetează de drept şi în cazul condamnării prin hotărâre definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, cu aplicarea măsurii suspendări condiţionate a executării pedepsei.

25. În acest sens s-au pronunţat următoarele instanţe: Curtea de Apel Bacău - Secţia a 11-a civilă de contencios administrativ şi fiscal (Decizia nr. 3.862 din 5 decembrie 2014); Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal (Decizia nr. 5.783 din 4 iulie 2014); Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal (Decizia nr. 2.573 din 14 septembrie 2016); Tribunalul Bihor - Secţia a 11l-a de contencios administrativ şi fiscal (Sentinţa nr. 1.281 din 22 iunie 2016); Tribunalul Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (opinie); Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (opinie) şi Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (opinie).

26. În sprijinul acestei orientări s-a reţinut în esenţă, că prevederile art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 nu fac nicio distincţie, după cum pentru săvârşirea infracţiunii se dispune executarea pedepsei privative de libertate sau suspendarea executării acesteia, făcând referire numai la tipul pedepsei aplicate, respectiv privativă de libertate, fără o diferenţiere în funcţie de modul de individualizare a executării pedepsei.

B) Într-o altă orientare, izolată, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, autoarea sesizării (Decizia nr. 3.986 din 5 aprilie 2013), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal (Sentinţa nr. 4.332 din 27 iunie 2012 în Dosarul nr. 10.162/2/2011) şi Tribunalul Galaţi - Secţia de contencios administrativ şi fiscal (opinie) au apreciat că dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 se referă doar la o sancţiune privativă de libertate ce se execută efectiv.

27. S-a susţinut că legiuitorul a avut în vedere acele situaţii în care funcţionarul public este condamnat la o pedeapsă cu executare, fapt ce îl împiedică să îşi mai îndeplinească atribuţiile de serviciu prin imposibilitatea de a se prezenta la locul de muncă.

28. S-a argumentat, de asemenea, că pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi este şi ea suspendată, iar pedeapsa complementară poate să nu fie aplicată şi, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, existenţa unei asemenea condamnări nu reprezintă un impediment pentru ocuparea unei funcţii publice, astfel că este nefiresc ca ea să constituie temei pentru încetarea raportului de serviciu.

VII. Jurisprudenţă Curţii Constituţionale

29. Curtea Constituţională a pronunţat următoarele decizii care, prin considerentele pe care le conţin, prezintă relevanţă în privinţa chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării: Decizia nr. 188 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 7 iunie 2016); Decizia nr. 66 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016); Decizia nr. 302 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (i) lit. m), raportate la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 7 iulie 2015).

VIII. Jurisprudenţă Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

30. În jurisprudenţă instanţelor europene nu au fost identificate decizii relevante în privinţa chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării.

IX. Răspunsul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

31. Prin Adresa nr. 2.381/C/4.433/111-5/2016 din 22 decembrie 2016, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui recurs în interesul legii cu privire ia problema de drept ce formează obiectul sesizării.

X. Raportul asupra chestiunii de drept

32. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (7) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 519 din acelaşi cod, pentru declanşarea mecanismului privind pronunţarea unei hotărâri prealabile; s-a apreciat de către judecătorul-raportor că nu este îndeplinită condiţia noutăţii chestiunii de drept supuse dezlegării.

XI. Înalta Curte

33. Examinând sesizarea, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită, constată următoarele:

A) Asupra admisibilităţii

34. Potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă „Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că O chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

35. Legiuitorul a instituit condiţiile de admisibilitate pentru declanşarea acestei proceduri, care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, doctrina şi jurisprudenţă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie identificând aceste condiţii ca fiind următoarele:

- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;

- instanţa care a formulat sesizarea este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă;

- soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere;

- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă, să nu fi făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

36. Cu privire la prima cerinţă - existenţa unei cauze În curs de judecată - se constată din actele dosarului că, în prezent, cauza se află în curs de judecată în faza procesuală a recursului, la Curtea de Apel Cluj - Secţia a II l-a de contencios administrativ şi fiscal, nefiind pronunţată până la acest moment o hotărâre definitivă.

37. Litigiul principal are ca obiect controlul de legalitate al unui act administrativ de încetare de drept a raporturilor de serviciu ale unui funcţionar public, care se află în competenţa de primă instanţă a tribunalului şi se soluţionează prin hotărâre supusă numai recursului, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), coroborat cu cele ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 76/2012). Prin urmare, Curtea de Apel care a înaintat sesizarea judecă pricina în ultimă instanţă, astfel că se constată îndeplinită şi cea de-a două cerinţă de admisibilitate - cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casape şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să o soluţioneze în ultimă instanţă.

38. Condiţia de admisibilitate referitoare la caracterul esenţial al chestiunii de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei pendinte în care se ridică este şi ea îndeplinită, deoarece, prin raportare la obiectul cauzei, soluţia pe fond depinde de interpretarea noţiunii de „condamnare la o pedeapsă privativă de libertate” din cuprinsul dispoziţiilor art. 98 lît. f) din Legea nr. 188/1999, acesta fiind temeiul de drept pentru care s-a dispus încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public ce a sesizat instanţa de contencios administrativ în litigiul principal.

39. În ceea ce priveşte cerinţa noutăţii chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, se constată că aceasta nu este îndeplinită.

40. Analiza conţinutului art. 519 din Codul de procedură civilă relevă că noutatea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării reprezintă o condiţie distinctă de aceea a nepronunţării anterioare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra respectivei chestiuni de drept ori de cea a inexistenţei unui recurs în interesul legii aflat în curs de soluţionare cu privire la acea chestiune de drept.

41. Aşa cum Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în jurisprudenţa sa anterioară (Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 9 aprilie 2014, deciziile nr. 3 din 14 aprilie 2014 şi nr. 4 din 14 aprilie 2014, publicate în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 437 din 16 iunie 2014, Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 22 septembrie 2014, Decizia nr. 13 din 8 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 13 iulie 2015, şi Decizia nr. 14 din 8 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 1 octombrie 2015), în lipsa unei definiţii a „noutăţii” chestiunii de drept şi a unor criterii de determinare a acesteia în cuprinsul art. 519 din Codul de procedură civilă, rămâne atributul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sesizată cu pronunţarea unei hotărâri prealabile, să hotărască dacă problema de drept a cărei dezlegare se solicită este nouă.

42. Noutatea unei chestiuni de drept poate fi generată nu numai de o reglementare nou-intrată în vigoare, ci şi de una veche, cu condiţia, însă, ca instanţa să fie chemată să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată.

43. Din această perspectivă, condiţia noutăţii unei chestiuni de drept trebuie examinată în raport cu scopul legiferării acestei instituţii procesuale a hotărârii prealabile ca mecanism de unificare a practicii, anume acela de a preîntâmpina apariţia unei practici neunitare (control a priori), spre deosebire de mecanismul recursului în interesul legii, care are menirea de a înlătura o practică neunitarâ deja intervenită în rândul instanţelor judecătoreşti (control a posteriori).

44. În doctrină s-a exprimat opinia potrivit căreia sesizarea instanţei supreme ar fi justificată sub aspectul îndeplinirii elementului de noutate atunci când problema de drept nu a mai fost analizată în lucrările de specialitate juridică - în interpretarea unui act normativ mai vechi - ori decurge dintr-un act normativ intrat în vigoare recent sau relativ recent prin raportare la momentul sesizării. De asemenea, problema de drept poate fi considerată nouă prin faptul că nu a mai fost dedusă judecăţii anterior.

45. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată, iar opiniile jurisprudenţiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanşator al mecanismului pronunţării unei hotărâri prealabile.

46. Examenul jurisprudenţial efectuat arată că există o practică judiciară majoritară în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, fiind pronunţate doar două soluţii contrare acestei practici, respectiv Decizia nr. 3.986 din 5 aprilie 2013 a Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Sentinţa nr. 4.332 din 27 iunie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal.

47. Prin urmare, existenţa deja a unei practici neunitare relevă nu numai că se poate apela la mecanismul recursului în interesul legii, ci şi că nu mai poate fi sesizată instanţa supremă pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, întrucât scopul preîntâmpinării practicii neunitare nu mai poate fi atins, chestiunea de drept care a generat-o nemaifiind, prin urmare, una nouă, ci una care a creat deja divergenţă în jurisprudenţă.

48. Din această perspectivă, în cazul analizat, cerinţa noutăţii chestiunii de drept nu este îndeplinită, pentru că din studierea jurisprudenţei puse la dispoziţie de instanţele naţionale rezultă că au fost pronunţate în această materie hotărâri definitive/ irevocabile, practica judiciară fiind orientată majoritar către acelaşi gen de soluţie.

49. Aceste hotărâri judecătoreşti aflate la dosar consacră, pentru aceleaşi raţiuni de interpretare a legii, soluţia respingerii acţiunilor prin care se solicită anularea actului administrativ prin care s-a dispus încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public în situaţia condamnării acestuia la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969.

50. Tot în analiza cerinţei de noutate a chestiunii de drept a cărei dezlegare se cere trebuie menţionat că o dispoziţie similară cu cea care formează obiectul prezentei sesizări este cea cuprinsă în dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, referitoare la „încetarea de drept a mandatului de primar în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”.

51. Asupra interpretării acestei norme legale, ce priveşte categoria aleşilor locali, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, stabilind că:

„Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

52. Deşi chestiunea de drept dezlegată prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015 a instanţei supreme a vizat un alt text de lege decât cel pentru care se solicită pronunţarea în sesizarea pendinte, argumentele care au fost avute în vedere pentru interpretarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 sunt aplicabile şi prevederilor art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999, în forma în vigoare la 28 decembrie 2012.

53. Această identitate de raţiune în analiza sintagmei „condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”, cuprinsă atât în dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, cât şi în cele ale art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999, a fost statuată în considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr. 188 din 7 aprilie 2016, care, fiind învestită cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 18/1999, a respins ca neîntemeiată această excepţie, arătând, în cuprinsul paragrafelor 21 şi 27, următoarele:

„21. Curtea observă, din compararea celor două texte de lege, că, în ceea ce priveşte funcţionarul public, raportul de serviciu încetează pentru acelaşi motiv ca şi cel pentru care încetează mandatul alesului local, şi anume condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de infracţiunea săvârşită şi, în plus, atunci când a intervenit condamnarea pentru anumite infracţiuni, respectiv infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice, indiferent de pedeapsa aplicată pentru săvârşirea acestora.

(...)

27. În ceea ce priveşte prevederile de lege criticate în cauza de faţă, este de observat că, la fel ca în cazul celor analizate de Înalta Curte, nu fac nicio distincţie după cum pentru săvârşirea infracţiunii se dispune executarea pedepsei privative de libertate sau suspendarea executării acesteia...”

54. Aşadar, asupra modului de interpretare a prevederilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 s-au pronunţat, până la momentul formulării sesizări supuse analizei, în procedura reglementată de dispoziţiile art. 519-521 din Codul de procedură civilă, atât Curtea Constituţională, prin deciziile anterior menţionate, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, în dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, condiţia noutăţii nemaifiind una actuală, existând repere suficiente pentru o interpretare şi aplicare unitară a textului de lege care formează obiectul sesizării de faţă.

55. Pentru considerentele expuse, În temeiul dispoziţiilor art. 521, cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.498/100/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare la data de 28 decembrie 2012 - ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969 “.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

IONEL BARBĂ

Magistrat-asistent,

Aurel Segărceanu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.