MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 239/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 239         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

48. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

350. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

49. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

351. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

50. - Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

352. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

ACTE ALE SENATULUI

 

34. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM(2016) 732 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

182. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

186. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

199. - Hotărâre privind constatarea încetării exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

342. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

3.491. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 2 septembrie 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 26, alineatul (2) al articolului 4101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Colegiul Medicilor din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cârdului profesional european de medic sau, după caz, numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic, în aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CMR va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă lingvistică.”

2. La articolul I punctul 46, alineatul (3) al articolului 5081 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Colegiul Medicilor Dentişti din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cârdului profesional european de medic dentist sau, după caz, numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic dentist. În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CMDR va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă lingvistică.”

3. La articolul I punctul 65, alineatul (4) al articolului 5851 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Colegiul Farmaciştilor din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor UE, a cârdului profesional european de farmacist sau, după caz, numai după recunoaşterea calificării profesionale a farmacistului în cauză. În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CFR, va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă lingvistică.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 48.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 350.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, punctul 11.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:

,1. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.”

2. La articolul 2, după punctul 11.1. se Introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.»

12. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.”

3. La articolul 2 punctul 11.2., la anexa nr. 3 „Programul naţional de construcţii de interes public sau social”, la articolul 1 alineatul (2), literele k) şi I) se modifici şi vor avea următorul cuprins:

„k) beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»;

l) amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte instituţii publice şi instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv proprietatea persoanelor fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 351.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Secţiunea a 3-a, litera E, capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv unităţile de formare a personalului clerical, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.”

2. La articolul 9 alineatul (1), litera b) prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic, respectiv în unităţile de formare a personalului clerical prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 352.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM(2016) 732 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/223 din 30 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că acesta este cel de-al doilea raport lunar cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale, care acoperă evoluţiile în cadrul a doi piloni principali; combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate, precum şi a mijloacelor de care dispun acestea; consolidarea mijloacelor noastre de apărare şi dezvoltarea rezilienţei împotriva acestor ameninţări.

2. Constată că primul raport privind progresele înregistrate, adoptat la 12 octombrie 2016, a acoperit perioada cuprinsă între aprilie şi octombrie 2016; prezenta comunicare prezintă progresele înregistrate de atunci şi analizează situaţia în perspectivă până în decembrie 2016.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 34.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 182.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

 

 

 

 

 

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

 

Numele ........................................

 

Numele şi prenumele beneficiarului

 

 

Prenumele ........................................

 

...............................................................

 

 

CNP ........................................

 

CNP ........................................

 

 

Adresa ........................................

 

Adresa ........................................

 

 

......................................................

Falsificarea acestor bilete

 

 

 

 

se pedepseşte conform legilor

Dacă este cazul:

 

 

Semnătură de

Semnătură persoană

 

Numele şi prenumele minorului ........................................

 

 

primire

autorizată

 

CNP ........................................

 

 

 

L.S.

 

Adresa ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură persoană autorizată

 

 

 

 

L.S.

 

 

Data ........................................

 

 

 

 

Seria M.E.N.

 

Seria M.E.N.

 

 

Nr.

 

Nr.

 

 

 

 

NETRANSMISIBIL

 

 

 

 

Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.

 

 

 

 

 

 

 

*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2017, este bleu-gri.

 

NOTĂ:

Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

„Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la / decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul*) convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 186.


*) Traducere.

 

STEMA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnul Tony Preda, lead manager

Departamentul Administrare operaţiuni

 

Bucureşti, 10 iunie 2016

 

Re: Construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa - Acordul de împrumut nr. 33.391 - Solicitare amendament

 

Stimate Domnule Preda,

Vă scriem în legătură cu Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

După cum deja cunoaşteţi, proiectul este foarte aproape de finalizare şi a rămas de tras numai o mică sumă din împrumut, respectiv circa 1,6 milioane EUR.

Pe parcursul reabilitării podului Agigea au apărut mai multe probleme, dar acestea au fost rezolvate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) şi Ministerul Transporturilor. Cu toate acestea, această activitate nu poate fi finalizată înainte de 30 iunie 2016.

Prin urmare, la solicitarea CNADNR datată 6 iunie 2016, vă rugăm să fiţi de acord cu următorul amendament la Acordul de împrumut:

- extinderea datei-limită de tragere după cum se prevede în secţiunea 2.02 (f) a Acordului de împrumut de la 30 iunie 2016 la 31 decembrie 2016;

- extinderea datei estimate de finalizare a proiectului, prevăzută în paragraful 3 al anexei 1 „Descrierea proiectului, până la 17 decembrie 2017.

Aceste extinderi vor permite nu doar finalizarea lucrărilor civile la podul Agigea, pod de importanţă naţională, ci şi controlul calităţii tuturor lucrărilor executate realizate în cadrul prezentului proiect, pe parcursul perioadei de garanţie.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegere şi sprijin, aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Attila Gyorgy,

secretar de stat

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE şi DEZVOLTARE

România

Ministerul Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

România

 

În atenţia domnului Attila Gyorgy,

secretar de stat

 

C.C: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

 

În atenţia directorului general

 

6 decembrie 2016

 

România - Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391 Extinderea datei-limită de tragere

 

Vă rugăm să faceţi referire la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 („Acordul de împrumut*) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca*).

Termenii utilizaţi cu majuscule în prezenta scrisoare au semnificaţia stabilită în Acordul de împrumut.

În conformitate cu secţiunea 2.02(f) a Acordului de împrumut, ultima dată de tragere, după cum a fost extinsă, este în prezent 30 iunie 2016.

Ca urmare a scrisorii împrumutatului datate 10 iunie 2016 şi în conformitate cu secţiunea 3.01(a) a Termenilor şi condiţiilor standard datate februarie 1999, Banca, prin prezenta, cu începere de la 29 iunie 2016, a extins data-limită de tragere la 31 decembrie 2016.

Ne asumăm întârzierea înregistrată în implementarea Proiectului şi faptul că raportul de finalizare a Proiectului va fi înaintat cu promptitudine ulterior finalizării Proiectului aşteptate în 2017.

Prezenta scrisoare nu afectează sau modifică în alt mod obligaţiile de rambursare ale împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, putere sau remediu al Băncii în legătură cu orice altă condiţie din Acordul de împrumut, nici nu va fi interpretat ca o renunţare la acesta sau asentiment.

 

Cu stimă,

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Tony Preda,

lead manager,

Departamentul administrare operaţiuni

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori nr. 186 din 30 martie 2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 199.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 17 martie 2017.

Nr. 342.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

Partea I - Tarifele pentru cursurile de pregătire a personalului navigant

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

1.

Curs integrat de pregătire pilot de linie avion

ATP (A)

43.325

euro/persoană

2.

Curs integrat de pregătire pilot comercial avion (cu calificări MEP şi IR)

CPL (A)/IR/ME

39.800

euro/persoană

3.

Curs integrat de pregătire pilot comercial avion

CPL(A)

33.648

euro/persoană

4.

Curs de pregătire pilot particular avion

PPL (A)

8.897

euro/persoană

5.

Curs integrat de pregătire pilot comercial elicopter (cu calificare de tip EC120)

CPL (H)

121.935

euro/persoană

6.

Curs de pregătire pilot particular elicopter (cu calificare de tip EC120)

PPL (H)/EC120

41.530

euro/persoană

7.

Curs de pregătire pilot particular elicopter (cu calificare de tip R22)

PPL (H)/R22

12.000

euro/persoană

8.

Curs de pregătire iniţială membri ai echipajului de cabină

CC

1.980

euro/persoană

9.

Curs teoretic obţinere autorizare instructor pentru membrii echipajului de cabină

I-CC

500

euro/persoană

10.

Oră zbor instruire avion CESSNA 172

IZ-CES

147

euro/oră

11.

Oră zbor instruire avion TECNAM P2006T

IZ-TEC

350

euro/oră

12.

Oră zbor instruire avion PIPER SENECA V

IZ-PIP

450

euro/oră

13.

Oră zbor instruire elicopter EC 120

IZ-EC

830

euro/oră

14.

Oră zbor instruire elicopter R22

IZ-R

255

euro/oră

15.

Oră instruire teoretică

TEO

15

euro/oră/persoană

16.

Oră instruire simulator FNPTII (A) FRASCA

IS-F

60

euro/oră

17.

Oră instruire simulator FNPT II - MCC (A) ASCENT

IS- A

110

euro/oră

18.

Oră instruire simulator FNPT II - MCC (H) ENTROL

IS-E

110

euro/oră

19.

Curs teoretic de pregătire pilot de linie avion - pentru deţinător licenţă PPL (A)

ATP-PPL (A)

5.000

euro/persoană

20.

Curs teoretic de pregătire pilot de linie avion - pentru deţinător licenţă CPL (A)

ATP-CPL (A)

3.125

euro/persoană

21.

Curs teoretic de pregătire pilot de linie avion - pentru deţinător licenţă PPL (A)/IR

ATP-PPL (A)/IR

3.875

euro/persoană

22.

Curs teoretic de pregătire pilot de linie avion - pentru deţinător licenţă CPL (A)/IR

ATP-CPL (A)/IR

2.000

euro/persoană

23.

Curs teoretic la distanţă de pregătire pilot de linie avion – pentru deţinător licenţă PPL (A)

DL- ATP

3.199

euro/persoană

24.

Curs teoretic calificare piloţi comerciali avion CPL (A)

CPL (A)

1.943

euro/persoană

25.

Curs teoretic calificare zbor instrumental IR (A)

IRM

1.984

euro/persoană

26.

Curs teoretic calificare piloţi comerciali elicopter CPL (H)

CPL (H)

3.762

euro/persoană

27.

Curs teoretic de pregătire instructor zbor avion - FI (A)

FI (A)

1.197

euro/persoană

28.

Curs de pregătire instructor clasa SE avion (fără creditare)

CRIA-SE

741

euro/persoană

29.

Curs de pregătire instructor clasa ME avion (fără creditare)

CRIA-ME

2.613

euro/persoană

30.

Curs calificare clasa SEP land (CESSNA 172)

CR-CES

1.100

euro/persoană

31.

Curs calificare clasa MEP land (TECNAM 2006 P)

CR-TEC

2.400

euro/persoană

32.

Curs calificare clasa MEP land (PIPER SENECA V)

CR-PIP

3.000

euro/persoană

33.

Curs teoretic conversie CPL(H) - CPL(A)

CCPLA

2.000

euro/persoană

34.

Curs teoretic conversie ATP(H)/IR - ATP(A)

CATPA

2.500

euro/persoană

35.

Curs teoretic de pregătire instructor zbor elicopter - FI(H)

FI (H)

1.197

euro/persoană

36.

Curs teoretic de pregătire instructor tip elicopter - TRI(H)

TRI (H)

513

euro/persoană

37.

Curs teoretic de pregătire instructor tip avion - TRI (A)

TRI (A)

581

euro/persoană

38.

Curs calificare tip elicopter EC120

TR-EC

5.300

euro/persoană

39.

Curs calificare tip elicopter R22

TR-R

1.800

euro/persoană

40.

Curs coordonare lucru în echipaj MCC

MCC

2.500

euro/persoană

41.

Curs „jet orientation”

JOC

880

euro/persoană

 

Partea II - Tarifele pentru cursurile de pregătire a personalului nenavigant

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

1.

Curs de pregătire dispecer operaţiuni zbor - iniţial (fără experienţă în aviaţia civilă) conform RACR-LDOZ

DOZ-FE

2.248

euro/persoană

2.

Curs de pregătire dispecer operaţiuni zbor - iniţial şi reînnoire (cu experienţă în aviaţia civilă) conform RACR-LDOZ

DOZ-E

1.468

euro/persoană

3.

Curs securitate aeronautică de bază

AVSEC

594

euro/persoană

4.

Curs instructor securitate aeronautică

AVSEC-I

1.099

euro/persoană

5.

Curs management securitate aeronautică

AVSEC-M

935

euro/persoană

6.

Curs de pregătire auditor AVSEC

AVSEC- A

935

euro/persoană

7.

Curs AVSEC pentru membrii echipajului de cabină şi echipajului de zbor

AVSEC-CC

250

euro/persoană

8.

Curs AVSEC recurent

AVSEC-R

250

euro/persoană

9.

Curs securitate pentru activităţi cargo

AVSEC-C

394

euro/persoană

10.

Curs securitate operaţiuni aeroportuare

AVSEC-OA

250

euro/persoană

11.

Curs de pregătire de securitate a personalului care efectuează controlul accesului şi activităţi de supraveghere şi patrulare la aeroport

SEC-CAPA

135

euro/persoană

12.

Curs de pregătire de conştientizare în domeniul securităţii aeronautice

AVSEC-CON

60

euro/persoană

13.

Curs de pregătire în domeniul securităţii aeronautice a personalului de check-in, de îmbarcare/debarcare şi de dispecerat, precum şi agenţilor de handling

AVSEC-HDL

250

euro/persoană

14.

Curs iniţial de bază controlori de trafic aerian

CTA-B

5.900

euro/persoană

15.

Curs calificare iniţială ADI pentru controlori de trafic aerian

CTA- ADI

5.500

euro/persoană

16.

Curs calificare iniţială APP pentru CTA

CTA- APP

10.000

euro/persoană

17.

Curs calificare iniţială APS pentru CTA

CTA- APS

10.000

euro/persoană

18.

Curs calificare iniţială ACS pentru CTA

CTA- ACS

9.300

euro/persoană

19.

Curs obţinere certificat operator pentru serviciile aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit

RTF

250

euro/persoană

20.

Curs reconfirmare certificat operator pentru serviciile aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit

RRTF

62

euro/persoană

21.

Consultanţă instruire

CI

20

euro/oră

 

Partea III - Tarifele pentru activităţile aeronautice

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

1.

Zbor comercial cu avionul Cessna 172

ZC-CES

147

euro/oră

2.

Zbor comercial cu avionul Piper Seneca V

ZC-PIP

450

euro/oră

3.

Zbor comercial cu elicopterul EC 120B

ZC-EC

830

euro/oră

4.

Zbor comercial cu avionul BN-2

ZC-BN

335

euro/oră

5.

Utilizare clasă dotată standard

UCS

19

euro/oră

6.

Utilizare clasă dotată cu proiector multimedia

UCP

22

euro/oră

7.

Utilizare laborator multimedia

ULM

29

euro/oră

8.

Utilizare laborator de navigaţie Jeppssen

ULJ

20

euro/oră

9.

Utilizare număr de zbor

UNZ

19

euro/zi

10.

Asistenţă pilotaj pentru activităţi noninstruire (pilot)

AP

34,20

euro/oră

11.

Asistenţă zbor (include pilot/instructor, asistenţă operaţională şi utilizare număr zbor)

AZ

68

euro/oră

12.

Asistentă operaţională pentru o zi de zbor aeronave sub 5.000 kg MTOW

AOZ i

57

euro/zi/aeronavă

13.

Asistentă operaţională pentru o lună de zbor aeronave sub 5.000 kg MTOW

AOL 1

399

euro/lună/aeronavă

14.

Asistenţă operaţională pentru o zi de zbor aeronave peste 5.000 kg MTOW

AOZ 2

98

euro/zi/aeronavă

15.

Asistenţă operaţională pentru o lună de zbor aeronave peste 5.000 kg MTOW

AOL 2

798

euro/lună/aeronavă

16.

Staţionare la dispoziţia beneficiarului

 

 

 

a)

Avion Cessna 172S

SC

14,7

euro/oră

b)

Avion Piper Seneca V

SP

45

euro/oră

c)

Elicopter EC 120B Colibri

SE

83

euro/oră

 

Partea IV - Tarifele pentru lucrările de întreţinere

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării de întreţinere

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

CESSNA 172SR

1.

După 7 zile de staţionare

CS-I7ST

13

euro/lucrare

2.

După 30 de zile de staţionare

CS-I30ST

41

euro/lucrare

3.

După 50 de ore de zbor

CS-L50

262

euro/lucrare

4.

După 100 de ore de zbor

CS-L100

610

euro/lucrare

5.

După 500 de ore de zbor

CS-L500

1.037

euro/lucrare

6.

După 1.000 de ore de zbor

CS-L1000

1.254

euro/lucrare

7.

După 2.000 de ore de zbor

CS-L2000

1.625

euro/lucrare

PIPER SENECAV

1.

După 7 zile de staţionare

PT-I7ST

24

euro/lucrare

2.

După 30 de zile de staţionare

PT-I30ST

80

euro/lucrare

3.

După 50 de ore de zbor

PT-L50

502

euro/lucrare

4.

După 100 de ore de zbor

PT-L100

992

euro/lucrare

5.

După 500 de ore de zbor

PT-L500

1.984

euro/lucrare

6.

După 1.000 de ore de zbor

PT-L1000

3.534

euro/lucrare

7.

După 2.000 de ore de zbor

PT-L2000

4.446

euro/lucrare

EC-120 COLIBRI

1.

După 7 zile de staţionare

EC120-I7ST

108

euro/lucrare

2.

După 30 de zile de staţionare

EC120-I30ST

182

euro/lucrare

3.

După 15 ore de zbor

EC120-L15

108

euro/lucrare

4.

După 100 de ore de zbor

EC120-L100

2.166

euro/lucrare

5.

După 500 de ore de zbor

EC120-L500

5.928

euro/lucrare

6.

După 1.000 de ore de zbor

EC120-L1000

8.550

euro/lucrare

EC-155B

1.

După 7 zile de staţionare

EC155-I7ST

171

euro/lucrare

2.

După 30 de zile de staţionare

EC155-I30ST

251

euro/lucrare

3.

După 15 ore de zbor

EC155-L15

182

euro/lucrare

4.

După 50 de ore de zbor

EC150-L50

741

euro/lucrare

5.

După 100 de ore de zbor

EC150-L100

2.166

euro/lucrare

6.

După 600 de ore de zbor

EC150-L600

9.576

euro/lucrare

7.

După 1.200 de ore de zbor

EC150-L120Q

18.525

euro/lucrare

ORĂ DE MANOPERĂ

1.

Oră de manoperă tehnician de aviaţie aeronave motor cu piston

TMPAP

25

euro/oră

2.

Oră de manoperă tehnician de aviaţie aeronave motor cu reacţie

TMPAR

33

euro/oră

3.

Oră de manoperă inginer de aviaţie aeronave motor cu piston

EMPAP

33

euro/oră

4.

Oră de manoperă inginer de aviaţie aeronave motor cu reacţie

EMPAR

40

euro/oră

5.

Oră de manoperă NDT

IMPA

45

euro/oră

6.

Oră de consultanţă pentru înmatriculare/navigabilitate aeronave

CMPA

35

euro/oră

 

Partea V - Tarifele pentru serviciile conexe (auxiliare)

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

1.

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 color

S1

0,3

euro/pagină

2.

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 alb/negru

S2

0,2

euro/pagină

3.

Utilizare sală fitness

S3

7

euro/persoană/zi

4.

Utilizare saună

S4

3

euro/persoană/oră

5.

Utilizare bazin

S5

5

euro/persoană/zi

6.

Editare carnet de zbor

S6

34,20

euro/document

7.

Eliberare adeverinţă

S7

4,56

euro/document

8.

Eliberare duplicat diplomă

S8

13,68

euro/certificat

9.

Broşură subiecte admitere

S9

13,68

euro/document

10.

Abonament sală fitness

S10

25

euro/persoană/lună

11.

Cazare

C1

8,00

euro/persoană/noapte

12.

Parcare autoturisme

P1

37,62

euro/autoturism/lună

13.

Utilizare microbuz pe platformă

S11

10,26

euro/mişcare

14.

Tractare aeronavă

S12

11,40

euro/operaţiune

15.

Staţionare aeronavă pe platformă

S13

2,00

euro/tonă/oră

16.

Parcare aeronavă pe platformă

PA 1

12,00

euro/tonă/zi

17.

Parcare aeronavă pe platformă

PA 2

120

euro/tonă/lună

18.

Parcare aeronavă în hangar durată scurtă (până la 4 zile)

PA 3

22,8

euro/tonă/zi

19.

Parcare aeronavă în hangar durată medie (5-14 zile)

PA 4

16,8

euro/tonă/zi

20.

Parcare aeronavă în hangar durată lungă (15-31 de zile)

PA 5

10,26

euro/tonă/zi

 

            Partea VI - Tarifele de exploatare a aerodromului „Gheorghe Valentin Bibescu” – Ploieşti

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

(euro)

Unitatea de măsură

1.

Tarif de aterizare aeronavă < 3.000 kg MTOW

EA1

3,0

euro/tonă/aterizare

2.

Tarif de aterizare aeronavă > 3.000 kg MTOW

EA2

6,0

euro/tonă/aterizare

3.

Abonament zilnic aterizare decolare aeronave < 3.000 kg MTOW în orele de program

EA3

20

euro/aeronavă/zi

4.

Abonament zilnic aterizare decolare aeronave > 3.000 kg MTOW în orele de program

EA4

40

euro/aeronavă/zi

5.

Abonament lunar aterizare aeronave < 3.000 kg MTOW în orele de program

EA5

120

euro/aeronavă/lună

6.

Abonament lunar aterizare aeronave > 3.000 kg MTOW în orele de program

EA6

240

euro/aeronavă/lună

7.

Abonament zilnic aterizare aeronave < 3,000 kg MTOW în afara programului de lucru

EA7

12

euro/aeronavă/zi

8.

Abonament zilnic aterizare aeronave > 3.000 kg MTOW în afara programului de lucru

EA8

24

euro/aeronavă/zi

9.

Abonament zilnic aterizare, de la răsărit la apus, pentru aeronave < 3.000 kg MTOW

EA9

30

euro/aeronavă/zi

10.

Abonament zilnic aterizare, de la răsărit la apus, pentru aeronave s 3.000 kg MTOW

EA10

60

euro/aeronavă/zi

11.

Abonament lunar aterizare aeronave < 3.000 kg MTOW în afara programului de lucru

EA11

80

euro/aeronavă/lună

12.

Abonament lunar aterizare aeronave Ł 3.000 kg MTOW în afara programului de lucru

EA12

160

euro/aeronavă/lună

13.

Abonament lunar aterizare aeronave < 3.000 kg MTOW în timpul şi în afara programului de lucru

EA13

160

euro/aeronavă/lună

14.

Abonament lunar aterizare aeronave 2 3.000 kg MTOW în timpul şi în afara programului de lucru

EA14

320

euro/aeronavă/lună

15.

Tarif de iluminare

EI15

3,0

euro/tonă/aterizare

16.

Tarif de staţionare

ES16

0,4

euro/tonă/oră

17.

Parcare aeronavă < 3.000 kg MTOW pe platformă

EP17

6

euro/tonă/zi

18.

Parcare aeronavă 2 3.000 kg MTOW pe platformă

EP18

12

euro/tonă/zi

19.

Parcare aeronavă < 3.000 kg MTOW pe platformă

EP19

80,0

euro/aeronavă/lună

20.

Parcare aeronavă > 3.000 kg MTOW pe platformă

EP20

100

euro/aeronavă/lună

21.

Parcare aeronavă în hangar

EP21

120

euro/aeronavă/lună

 

NOTE:

1. Vor fi scutite de la plata tarifelor de aterizare, iluminare şi de staţionare aeronavele prevăzute la art. 31 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aeronavele Aeroclubului României, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.889/2006 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

2. Pentru aplicarea scutirilor, utilizatorii trebuie să transmită în scris, după caz, detaliile necesare cu 24 de ore înainte de începerea zborului.

3. Aeronavele care au o masă la decolare mai mică de 1 tonă vor fi tarifate ca o tonă. Peste 1 tonă, masele sub 500 kg se neglijează, masele mai mari de 500 kg se rotunjesc la tonă,

4. Solicitarea de abonamente de decolare/aterizare valabile în afara orelor de program se face cu minimum 2 zile înainte de intrarea lor în vigoare.

5. În cazul neplăţii tarifelor aprobate de către operatorii aeronavelor, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (SSAvC) va interzice dreptul de folosinţă a aerodromului până la recuperarea sumelor restante şi va urma toate demersurile legale,

6. Proprietarii sau deţinătorii de aeronave civile beneficiază de gratuitate pentru serviciile prevăzute în partea VI pentru zborurile care se efectuează în interesul SSAvC.

7. Prima oră de staţionare nu se tarifează. Peste o oră, timpul sub 30 de minute se neglijează, iar timpul mai mare de 30 de minute se rotunjeşte la o oră. Serviciile de parcare aeronave pe platformă şi parcare aeronave în hangar se vor oferi în limita spaţiului disponibili.

8. SSAvC nu răspunde pentru eventualele deteriorări produse aeronavelor pe perioada staţionării sau parcării.

9. Toate cursurile specificate au tarife calculate pentru clase standard cu minimum 6 cursanţi. În situaţia în care unul sau mai mulţi cursanţi îşi manifestă dorinţa de a începe un curs (fie şi numai partea teoretică) cu o participare mai mică de 6 persoane, SSAvC are dreptul să practice tarife majorate astfel:

- 100% pentru 1-3 cursanţi;

- 50% pentru 4-5 cursanţi.

10. Tarifele prevăzute pentru pregătirea CPL, ATP (A), PPL, precum şi a altor cursuri aprobate pot fi reduse în cazul unor serii de mai mult de 12 cursanţi cu până la 25%. iar în cazul seriilor ce cuprind un număr între 8-12 cursanţi tarifele pot fi reduse cu până la 20%. Reducerile se fac numai cu aprobarea Consiliului de conducere al SSAvC.

11. SSAvC poate desfăşura şi alte cursuri teoretice aprobate de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, necuprinse în prezenta anexă, care vor fi tarifate cu 15 euro/oră/cursant,

12. La cerere, SSAvC poate desfăşura şi alte cursuri teoretice în afara celor aprobate de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, acestea fiind tarifate cu 15 euro/oră/cursant, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003. Documentele eliberate după un astfel de curs se vor referi numai la absolvirea respectivului curs, necreând niciun fel de responsabilitate pentru SSAvC.

13. Pentru plata în avans a pachetelor care includ ore de zbor se pot practica următoarele reduceri de tarife:

- 3% pentru primele 45 de ore de zbor;

- 5% pentru un număr de peste 45 de ore de zbor.

14. Cursurile integrate includ: pregătire teoretică, pregătire practică (ore zbor aeronavă şi simulator), suport curs, uniformă, cuantum taxe operaţionale.

15. În cazul în care creşterea preţurilor la combustibili conduce la creşterea tarifelor pentru orele de zbor comercial cu mai mult de 3%, acestea pot fi actualizate în contractele aflate în derulare.

16. În afara orelor de program publicate în AIP România, operarea aeronavelor pe Aerodromul „Gheorghe Valentin Bibescu” - Ploieşti se va efectua în regim VFR, numai pe timp de zi şi numai pe bază de abonament, pe răspunderea deplină a operatorilor aerieni, SSAvC neasigurând niciun fel de servicii specifice de aerodrom (trafic, stingere incendii, ambulanţă etc.). Operatorii aerieni au obligaţia de a respecta în totalitate dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.187/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green - Filiala Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 8 decembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Timişoara, bulevardul Regele Carol I nr. 11, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şt completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017 - 2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.491.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.187/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.