MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 240/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

188. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

 

190. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

201. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

202. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Se aprobă modelele formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-48 se face pe hârtie ofset.

(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 22,35,38,40 şi 41 se asigură, la solicitarea persoanei fizice sau juridice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin acestea.”

3. Anexele nr. 22-24, 35-37 şi 40 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezenta hotărâre.

4. După anexa nr. 42 se Introduc 6 noi anexe, anexele nr. 43-48, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 8-13 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 188.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică

 

FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

 

 

 

Timp necesar pentru completarea formularului

Minim: 2’00”

Mediu: 3’00”

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea)

 

Maxim: 5’00”

 

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar

Seria ............. numărul ............................ data ............................

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 

Subsemnatul (numele de familie): ..............................................., prenumele ..............................................., numele anterior ..............................................., fiul/fiica lui ............................................... şi ..............................................., născut(ă) în anul ............................, luna ............................, ziua ............................, în .............................................., judeţul (sectorul) .............................................., cu domiciliul în .............................................., judeţul (sectorul) .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., ap. .... .

Posed actul de identitate seria ............. nr. ..........................., CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SAAL LZZNNNNNC

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ..............................................

.............................................................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere ca nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal1.

 

Rezultatul verificării

 

Semnătura ..............................................

Data ..............................................

 

1 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică

 

ROMÂNIA

Seria ............. Nr. ............................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

 

Certificat de cazier Judiciar

Nr. ............................ din ............................

 

Numele

Prenumele

Data naşterii

C.N.P.

Locul naşterii

Ultimul domiciliu

 

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ...............................................

 

Şeful cazierului judiciar,

 

...............................................

 

(grad, nume şi prenume)

 

L.S.

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică înscrisă în cazierul judiciar

 

ROMÂNIA

Seria ............. Nr. ............................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

 

 

Certificat de cazier Judiciar

Nr. ............................ din ............................

 

Numele

Prenumele

Data naşterii

C.N.P.

Locul naşterii

Ultimul domiciliu

 

Solicitantul este înscris în cazierul judiciar cu următoarele date:

 

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ...............................................

 

Şeful cazierului judiciar,

 

...............................................

 

(grad, nume şi prenume)

 

L.S.

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Cerere privind eliberarea certificatului de cazier Judiciar pentru persoana Juridică

 

FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

 

 

 

Timp necesar pentru completarea formularului

Minim: 2’00”

Mediu: 3’00”

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea)

 

Maxim: 5’00”

 

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar

Seria ............. numărul ............................ data ............................

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 

Subscrisa (denumirea) 1 ..............................................., denumirea anterioară ..............................................., număr de ordine în registrul comerţului ..............................................., codul unic de înregistrare ..............................................., cod fiscal..............................................., naţionalitatea ..............................................., cu sediul în: ţara ..............................................., localitatea ..............................................., judeţul (sectorul) ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., ap. .... .

Reprezentant legal/persoană împuternicită: nume ..............................................., prenume ...............................................,

posedă actul de identitate seria ............. nr. ..........................., CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SAAL LZZNNNNNC

 

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ..............................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 2.

 

Rezultatul verificării

Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite

..............................................

Data ..............................................


1 Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta este persoana juridică solicitantă a certificatului de cazier judiciar.

2 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică

 

ROMÂNIA

Seria ............. Nr. ............................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

 

Certificat de cazier Judiciar

Nr. ............................ din ............................

 

Subscrisa (denumirea)

Număr de ordine în registrul comerţului

C.U.I.

Cod fiscal

Sediul

 

Solicitanta nu este înscrisă în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ...............................................

 

Şeful cazierului judiciar,

 

...............................................

 

(grad, nume şi prenume)

 

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică înscrisă în cazierul judiciar

 

ROMÂNIA

Seria ............. Nr. ............................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

 

Subscrisa (denumirea)

Număr de ordine în registrul comerţului

C.U.I.

Cod fiscal

Sediul

 

Solicitanta este înscrisă în cazierul judiciar cu următoarele date:

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ...............................................

 

Şeful cazierului judiciar,

 

...............................................

 

(grad, nume şi prenume)

 

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

 

 

 

 

 

Timp necesar pentru completarea formularului

 

 

 

 

Minim: 2’00”

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea 1)

 

(nr. şi data înregistrării la unitatea competentă a elibera certificatul)

 

Mediu: 3’00”

 

 

 

 

Maxim: 5’00”

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar

Seria ............. numărul ............................ data ............................

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 

Subsemnatul (numele de familie): ..............................................., prenumele ..............................................., numele anterior ..............................................., fiul/fiica lui ............................................... şi ..............................................., născut(ă) în anul ............................, luna ............................, ziua ............................, în .............................................., judeţul (sectorul) .............................................., cu domiciliul în .............................................., judeţul (sectorul) .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., ap. .... .

Posed actul de identitate seria ............. nr. ..........................., CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SAAL LZZNNNNNC

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar din (statul membru UE) ..............................................., acesta fiindu-mi necesar pentru ..............................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 2.

 

Rezultatul verificării

 

Semnătura

Data

 

1 Cererea va fi transmisă Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române [conform prevederi lor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

2 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac fii scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Cerere pentru eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar pentru persoana fizică

 

Emitent

CONFIDENŢIAL (după completare)

Nr. ............................ din ............................

 

Notificare privind prelucrarea

Nr. înregistrare ............................

datelor cu caracter personal nr.

data înregistrării ..........................

 

CĂTRE*

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Politie Judeţean

- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative –

Inspectoratul General al Poliţiei Române

- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative –

 

În conformitate cu art. 20 alin. (5) şi art. 22 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar privind pe:

Numele ......................................................................

Prenumele ......................................................................

Nume anterior ......................................................................

Fiul/Fiica lui ...................................................................... şi al (a) ......................................................................

Născut(ă): anul ............................, luna ............................, ziua ............................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în localitatea ..............................................., judeţul ..............................................., ţara ...............................................

Cetăţenie: ...............................................

Domiciliat(ă): în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...............................................

Identitatea: s-a stabilit prin: ............................, seria ............. nr. ..........................., eliberat de ...............................................

Porecle şi nume false: ..............................................., de profesie ...............................................

Motivul verificării ...............................................

S-a obţinut consimţământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea |_| .

 

Funcţia, numele şi prenumele

L.S.

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001


* Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea extrasului de pe cazierul judiciar. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen extras de pe cazierul judiciar al persoanei fizice

 

ROMÂNIA

Nr. ................................../..................................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

Către ..............................................................................................................................

 

 

Extras de pe cazierul judiciar

 

 

 

 

La adresa dumneavoastră nr. ............................ din ............................ din privind pe:

 

Numele

Prenumele

Data naşterii

C.N.P

Locul naşterii

Ultimul domiciliu

 

Vă comunicăm faptul că sus-numitul(a) ...............................................* înscris(ă) în cazierul judiciar.

 

Şeful cazierului judiciar,

...............................................

(grad, nume şi prenume)

L.S.

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001

Datele furnizate în prezentul extras pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate.


* Se completează cu menţiunea „este”/”nu este,după caz.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 45 /a Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

CERERE

privind eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar pentru persoana juridică

 

Emitent

Nr. înregistrare ............................

Nr. ............................ din ............................

data înregistrării ..........................

 

CĂTRE 1)

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean

- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -

Inspectoratul General al Poliţiei Române

- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative –

 

În conformitate cu art. 20 alin. (5) şi art. 22 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar privind pe:

Denumirea 2) ......................................................................

Denumire anterioară ......................................................................

Sediul social în:

localitatea ..............................................., judeţul/sectorul ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ..............................................., ţara ...............................................

* Naţionalitatea ...............................................

Numărul de ordine în registrul comerţului ...............................................

Codul unic de înregistrare ...............................................

Cod fiscal ...............................................

Motivul verificării ...............................................

S-a obţinut consimţământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea |_|.

 

Funcţia, numele şi prenumele

...............................................

L.S.


1) Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică.

Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, cererea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistica şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

2) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta face obiectul cercetărilor/judecăţii/verificărilor specifice.

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Specimen extras de pe cazierul judiciar al persoanei juridice

 

ROMÂNIA

Nr. ................................../..................................

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............................................

 

- Cazier judiciar -

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ............................

 

Către ..............................................................................................................................

 

 

Extras de pe cazierul judiciar

 

La Adresa dumneavoastră nr. ............................ din ............................referitoare la:

 

Subscrisa (denumirea)

Număr de ordine în registrul comerţului

C.U.I.

Cod fiscal

Sediul

 

Vă comunicăm faptul că persoana juridică ..............................................* înscrisă în cazierul judiciar.

 

Şeful cazierului judiciar,

...............................................

(grad, nume şi prenume)

L.S.

 

Datele furnizate în prezentul extras pot 11 folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate.


* Se completează cu menţiunea „este”/„nu este”, după caz.

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 47 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Cerere privind extrase din cazierul judiciar

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Stema

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

 

DIRECŢIACAZIER JUDICIAR, STATISTICĂŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

(a) Informaţii despre statul solicitant:

Statul membru:

Autoritatea centrală (autorităţile centrale):

Persoana de contact:

Telefon (cu prefix):

Fax (cu prefix):

Adresa de e-mail:

Adresa de corespondenţă:

Numărul de referinţă al dosarului, dacă este cunoscut:

 

 

 

(b) Informaţii despre identitatea persoanei care face obiectul cererii (*):

Numele complet (prenume şi toate numele):

Nume anterioare:

Pseudonimul şi/sau numele de împrumut, dacă există:

Sex: M  F 

Cetăţenia:

Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa):

Locul naşterii (oraşul şi ţara):

Numele tatălui:

Numele mamei:

Reşedinţa sau adresa cunoscută:

Numărul de identitate sau tipul şi numărul documentului de identitate al persoanei:

Amprentele:

Alte date de identificare disponibile:

 

(*) Pentru a facilita identificarea persoanei, ar trebui furnizate cât mai multe informaţii.

 

 

(c) Scopul cererii:

rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare

(1)  procesul penal (Vă rugăm să precizaţi autoritatea în faţa căreia se desfăşoară procesul, precum şi numărul dosarului, dacă este disponibil.) ..............................................

.............................................................................................................................................................................................

(2)  cerere în afara contextului procesului penal (Vă rugăm să precizaţi autoritatea în cadrul căreia se desfăşoară procedurile, precum şi numărul de dosar, dacă este disponibil, şi să bifaţi căsuţa corespunzătoare.):

(i)  din partea unei autorităţi judiciare ......................................................................

(ii)  din partea unei autorităţi administrative competente ......................................................................

(iii)  din partea persoanei vizate de informaţiile privind cazierul judiciar ......................................................................

Scopul pentru care sunt solicitate informaţiile:

Autoritatea solicitantă:

 persoana vizată nu şi-a dat consimţământul pentru divulgarea acestor informaţii (în cazul în care persoanei vizate i s-a cerut consimţământul în conformitate cu legislaţia statului membru solicitant).

 

 

 

Persoana de contact pentru alte informaţii suplimentare necesare:

Nume:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Alte informaţii (de exemplu, urgenţa cererii):

 

 

Semnătura şi ştampila

 

 

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

 

Răspuns la cerere privind extrase din cazierul judiciar

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Stema

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

 

DIRECŢIACAZIER JUDICIAR, STATISTICĂŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

(a) Informaţii despre statul solicitant:

Statul membru:

Autoritatea centrală (autorităţile centrale):

Persoana de contact:

Telefon (cu prefix):

Fax (cu prefix):

Adresa de e-mail:

Adresa de corespondenţă:

Numărul de referinţă al dosarului, dacă este cunoscut

 

 

(b) Informaţii despre identitatea persoanei care face obiectul cererii (*):

Numele complet (prenume şi toate numele):

Nume anterioare:

Pseudonimul si/sau numele de împrumut, dacă există:

Sex: M  F  Cetăţenia:

Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa):

Locul naşterii (oraşul şi ţara):

Numele tatălui:

Numele mamei:

Reşedinţa sau adresa cunoscută:

Numărul de identitate sau tipul şi numărul documentului de identitate al persoanei:

Amprentele:

Alte date de identificare disponibile:

 

(*) Pentru a facilita identificarea persoanei, ar trebui furnizate cât mai multe informaţii.

 

 

Informaţii legate de persoana în cauză Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare.

Autoritatea subsemnată confirmă că:

 nu există nicio informaţie cu privire la condamnări în cazierul judiciar al persoanei în cauză;

 există informaţii cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează o listă a respectivelor condamnări;

 există alte informaţii înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează respectivele informaţii (facultativ);

 există informaţii cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză, dar statul membru de condamnare a precizat că informaţiile despre aceste condamnări nu pot fi retransmise în alt scop decât cel al procesului penal. Cererea de informaţii suplimentare poate fi trimisă direct către ............................................... (Vă rugăm indicaţi statul membru de condamnare.);

 în conformitate cu legislaţia naţională a statului membru solicitat, nu se poate da curs cererilor formulate în alt scop decât cel al procesului penal.

 

 

Persoana de contact pentru alte informaţii suplimentare necesare:

Nume:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Alte informaţii (limitarea utilizării datelor din cerere în afara procesului penal):

Vă rugăm să precizaţi numărul de pagini anexate la formularul de răspuns:

 

Informaţiile transmise pot fi folosite numai în scopul solicitat.

 

Întocmit la:

Data:

Semnătura şi ştampila oficială (dacă este cazul):

Numele şi funcţia/organizaţia:

 

 

Condamnări:

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa” la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 1052 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 1053-1062, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 190

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

 

Poz. înreg.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1053

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 12 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 83,43 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 62/1.468/30.06.2016

Cartea funciară 72413-C1-U18

1054

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 44 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 91,11 mp, suprafaţă construită 112 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, 2 (două) holuri, 3 (trei) debarale şi balcon.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea fundară 70847-C1-U13

1055

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 45 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 91,05 mp, suprafaţă construită 112 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, 2 (două) holuri, 3 (trei) debarale şi balcon.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea funciară 70847-C1-U17

1056

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 46 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 91,31 mp, suprafaţă construită 112 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, 2 (două) holuri, 3 (trei) debarale şi balcon.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea funciară 70847-C1-U21

1057

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 47 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 90,73 mp, suprafaţă construită 112 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, 2 (două) holuri, 3 (trei) debarale şi balcon.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea funciară 70847-C1-U25

1058

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 13 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 83,28 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol, şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06,2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea funciară 72413-C1-U19

1059

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 14 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 83,43 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol, şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 311/29.09.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584/01.06.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 68/18.831/26.08.2016

Cartea funciară 72413-C1-U20

1060

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţa de serviciu”

Apartament nr. 10 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 83,43 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 393/29.12.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.564/17.11.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 85/28.175/14,12.2016

Cartea funciară 72413-C1-U16

1061

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 9 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39 Suprafaţă utilă 83,28 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 393/29.12.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.564/17.11.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 85/28.175/14.12.2016

Cartea funciară 72413-C1 -U15

1062

1.6.1.

Apartament cu destinaţia „locuinţă de serviciu”

Apartament nr. 11 situat în municipiul Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 37-39  Suprafaţă utilă 83,28 mp, suprafaţă construită 101 mp

Este compus din 3 (trei) camere, bucătărie, 2 (două) băi, cămară, hol şi 2 (două) balcoane.

2016

303.519,06

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 393/29.12.2016

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.564/17.11.2016

Proces-verbal de predare-primire nr. 85/28.175/14.12.2016

Cartea funciară 72413-C1-U17

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dragoş Ionuţ Bănescu,

secretar general

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2017

1

2

 

 

TOTAL VENITURI

197.955

 

I. VENITURI CURENTE

15.155

 

C. VENITURI NEFISCALE

15.155

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

6.500

31.10

Venituri din dobânzi

6.500

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

6.500

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

8.655

36.10

Diverse venituri

8.655

36.10.50

Alte venituri

8.655

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

54.000

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

54.000

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

54.000

 

IV. SUBVENŢII

128.800

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.800

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.800

 

din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.154

 

TOTAL CHELTUIELI

201.455

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

201.455

01

CHELTUIELI CURENTE

68.626

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.109

10.01

Cheltuieli salariale în bani

9.336

10.01.01

Salarii de bază

9.174

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

157

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

0

10.02.01

Tichete de masă

0

10.03

Contribuţii

1.773

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.147

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

47

10.03,03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

485

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

15

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

79

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3.517

20.01

Bunuri şi servicii

1.886

20.01.01

Furnituri birou

90

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

5

20.01.03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

350

 

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

35

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

235

20.01.06

Piese de schimb

37

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

186

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

269

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

677

20.02

Reparaţii curente

150

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

3

20.04.01

Medicamente

0

20.04.02

Materiale sanitare

3

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

49

20.05.01

Uniforme şi echipament

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

44

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

170

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

150

20.06.02

Deplasări în străinătate

20

20.12

Consultanţă şi expertiză

200

20.13

Pregătire profesională

100

20.14

Protecţia muncii

 

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

6

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

6

20.30

Alte cheltuieli

953

20.30.01

Reclama şi publicitate

142

20.30.02

Protocol şi reprezentare

20

20.30.04

Chirii

30

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

761

59

TITLU IX- ALTE CHELTUIEI

3.500

59.17

Despăgubiri civile

3.500

65

TITLUL XI -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

50.500

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

50.500

 

- Construcţii locuinţe tineri prin ANL

50.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

132.829

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

132.829

71.01

Active fixe

132.829

71.01.01

Construcţii

132.355

71.01.02

Maşini,echipamente şi mijloace de transport

140

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica, sistem de protecţii a val. umane şi materiale şi alte active corporale

144

71.01.30

Alte active fixe

190

70.10.03

Locuinţe

201.455

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

182.855

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

18.600

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

-3.500

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

85.160

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

SUME

alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2017

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2017

1

2

 

 

TOTAL VENITURI

128.800

 

IV. SUBVENŢII

128.800

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

128.800

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

128.800

 

din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.154

 

TOTAL CHELTUIELI

128.800

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

128.800

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

128.800

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

128.800

71.01

Active fixe

128.800

71.01.01

Construcţii

128.800

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. În domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea includerii în programul de reabilitare şi modernizare a străzilor, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) Contractul de concesiune nr. MM/224/2002, încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., se va modifica în mod corespunzător, în condicile legii.

(3) în cazul în care nu se respectă destinaţia bunului prevăzută la alin. (1), imobilul transmis potrivit prezentei hotărâri revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRJNDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 202.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care se transmite din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

Nr. în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Nr. carte funciară

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul Codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite terenul

Codul unic de înregistrare fiscală

147814

parţial

8.10.06

Teren - Drumuri de acces la clădiri şi blocuri, trotuare, parcări

Suprafaţa - 4.178 mp

Nr. topo 8292/52

CF nr. 139437 Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca, Linia 300 Intersecţia CF Cluj-Napoca-Baciu, între km 503- 042,50-503 + 300, judeţul Cluj

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A.

C.U.I. - 11054529

Domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

C.U.I.- 4305857

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.