MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 242/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 242         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 aprilie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

193. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Zabludovskyi Denys

 

194. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Polc Patrik

 

195. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Yemelianenko Yevhen

 

196. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Nyerges Lajos

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Zabludovskyi Denys

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu stabilirea domiciliului în România domnului Zabludovskyi Denys, cetăţean ucrainean, fiul lui Borys şi Alia, născut la data de 20 martie 1980 în localitatea Kiev, Ucraina, având reşedinţa actuală în România, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 193.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Polc Patrik

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu stabilirea domiciliului în România domnului Polc Patrik, cetăţean slovac, fiul lui Vladimir şi Eva, născut la data de 26 martie 1985 în localitatea Krupina, Slovacia, având reşedinţa actuală în România, Miercurea-Ciuc, Strada Sălciei nr. 7, sc. B, ap. 12, judeţul Harghita.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 194.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Yemelianenko Yevhen

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu stabilirea domiciliului în România domnului Yemelianenko Yevhen, cetăţean ucrainean, fiul lui Volodymyr şi Nadejda, născut la data de 11 aprilie 1981 în localitatea Kiev, Ucraina, având reşedinţa actuală în România, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1.

 

PR1M-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017,

Nr. 195.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Nyerges Lajos

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu menţinerea domiciliului în străinătate domnului Nyerges Lajos, cetăţean maghiar, fiul lui Lajos Erno şi Gabriella, născut la data de 27 noiembrie 1985 în localitatea Budapest 09, Ungaria, având domiciliul în Ungaria, 1154 Budapesta, sectorul 15, str. Nadasto nr. 101.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 196.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 235.119 din 29 martie 2017, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR;

în baza prevederilor:

- art. 65 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- art. 22 alin. (3) şi art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 9 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 3 aprilie 2017.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 115/2016)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Versiunea 03

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Comitetul de selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurii 1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în cap. 8.1 şi 15.5 din PNDR.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.

(3) Comitetul de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Lucrările Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a PNDR.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

(1) Termenii „măsură” şi „submăsură” cuprind atât măsurile şi submăsurile propriu-zise ale PNDR, cât şi schemele aferente submăsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat.

(2) Sintagma „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (DGDR- AM PNDR) poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai Programului.

(3) Sintagma „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, concretizate în decizia finală de finanţare.

(4) Sintagma „domeniu de intervenţie” reprezintă un obiectiv de realizat prin intermediul mai multor măsuri/submăsuri.

 

ARTICOLUL 3

Componenţa Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

(1) Componenţa Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Comitetul de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite după cum urmează: preşedinte, membri şi secretar, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant.

(3) în situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de selecţie sau în Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. În acest caz persoana indisponibilă va transmite un document justificativ la DGDR- AM PNDR.

(4) în situaţia în care calitatea de membru sau secretar, titulari ai Comitetului de selecţie sau ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, încetează în condiţiile legii, în vederea asigurării continuităţii activităţilor specifice în perioada de interimat până la nominalizarea titularilor atribuţiile vor fi exercitate de către supleanţi.

(5) Secretariatul Comitetului de selecţie şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de către Serviciul metodologie din cadrul DGDR- AM PNDR.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

(D Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce ie revin ca urmare a prezentului regulament, au următoarele obligaţii:

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului regulament;

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Adoptarea deciziilor în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi al Comitetului de selecţie se face numai de către preşedinte şi membri, cu majoritate simplă. În minuta reuniunii se consemnează, după caz, motivele abţinerii sau opiniei separate.

(3) Secretarul, fără drept de vot, consemnează în minute şi rapoarte, respectiv note justificative deciziile adoptate în cadrul Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

ARTICOLUL 5

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor

 

(1) Principiile de selecţie aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” (măsura 1) care intră sub incidenţa procedurii de selecţie sunt prevăzute în PNDR. Criteriile de selecţie aferente principiilor de selecţie sunt detaliate în procedurile de implementare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Stabilirea sau modificarea criteriilor de selecţie se realizează la iniţiativa DGDR- AM PNDR cu consultarea prealabilă a Comitetului de monitorizare pentru PNDR.

(3) înainte de lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor, DGDR- AM PNDR înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR- AM PNDR o notă de aprobare a lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere, alocarea publică disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la lansarea sesiunii.

(4) După aprobarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR- AM PNDR, DGDR- AM PNDR comunică Serviciului de presă şi relaţii publice nota de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor în vederea publicării anunţului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

(5) Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe baza unei note întocmite de DGDR- AM PNDR şi aprobate de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, de secretarul de stat coordonator al DGDR- AM PNDR.

(6) O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau, după caz, anulată, la propunerea motivată a DGDR- AM PNDR, precum şi la solicitarea motivată a conducerii MADR. În acest sens, DGDR- AM PNDR întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR- AM PNDR.

 

ARTICOLUL 6

Primirea şi evaluarea proiectelor pentru măsura 1 din PNDR

 

(1) Pentru măsura 1 primirea proiectelor se face în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului specific. Repartizarea proiectelor se face de către coordonatorii Compartimentelor de dezvoltare rurală judeţene (CDRJ) cu respectarea principiului „celor 4 ochi”, pe baza notei cu persoanele responsabile aprobate de directorul general.

(2) Verificarea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate se realizează de către experţii din cadrul CDRJ-urilor, iar evaluarea/punctarea/scorarea proiectelor se realizează de către experţii evaluatori din cadrul MADR, în baza manualului de proceduri aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune de depunere a proiectelor, DGDR AM PNDR întocmeşte raportul de evaluare a proiectelor, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.

(4) Lista proiectelor incluse în raportul de evaluare se grupează pe judeţe, în ordinea alfabetică, iar proiectele depuse la nivelul unui judeţ se ordonează în ordine cronologică în funcţie de data depunerii proiectului.

(5) Raportul de evaluare se avizează de către coordonatorii măsurii şi se aprobă de către directorul general al DGDR- AM PNDR şi se postează pe site-ul MADR, www.madr.ro şi www.afir.info.

(6) în lipsa directorului general al DGDR- AM PNDR, aprobarea publicării pe site a raportului de evaluare, în conformitate cu prevederile alin. (9), se va face de către directorul cu atribuţii în implementarea măsurii 1 sau, după caz, o persoană din subordine cu atribuţii de conducere împuternicită de directorul general în acest sens.

(7) Raportul de evaluare se postează pe site-ul MADR în ziua lucrătoare următoare aprobării de către directorul general al DGDR- AM PNDR.

(8) în baza raportului de evaluare publicat, DGDR- AM PNDR, prin CDRJ, notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării proiectului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(9) Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 7

Rectificarea raportului de evaluare şi suspendarea aplicării prevederilor art. 8 şi 9

 

(1) în situaţia în care în perioada cuprinsă între publicarea raportului de evaluare şi întocmirea Raportului de selecţie sunt formulate sesizări către MADR ce privesc o aplicare neunitară şi/sau o eventuală încălcare a aplicării procedurilor de evaluare-selectare, erori care prin amploarea lor aduc schimbări majore în forma şi conţinutul raportului de evaluare, respectiv referitor la aplicarea criteriilor de eligibilitate, de selecţie, ierarhizarea şi departajarea proiectelor sau alte elemente relevante, iar în urma analizei şi verificărilor preliminare efectuate în regim de urgenţă de către DGDR- AM PNDR/Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii (DGCAI) sunt indicii temeinice privind confirmarea aspectelor sesizate, la propunerea DGDR- AM PNDR/DGCAI, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale poate decide, după caz, suspendarea aplicării prevederilor art. 11 „Selecţia proiectelor “, pe o perioadă de maximum 20 de zile, în vederea efectuării reevaluării proiectelor care fac obiectul sesizărilor, precum şi a altor proiecte a căror verificare se impune, cu informarea DGDR- AM PNDR.

(2) în situaţia în care în perioada cuprinsă între publicarea raportului de evaluare şi întocmirea raportului de selecţie sunt formulate sesizări punctuale către MADR ce privesc o încălcare a aplicării procedurilor de evaluare-selectare, iar în urma analizei şi verificărilor efectuate de către DGDR- AM PNDR/DGCAI sunt confirmate aspectele sesizate, la propunerea DGDR- AM PNDR, se va emite o erată la raportul de evaluare, ce va conţine pe scurt modificarea şi motivul acesteia, iar beneficiarul al cărui proiect a suferit modificări de statut va fi notificat de îndată în acest sens. Solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat la criteriile de selecţie sau alte elemente sunt repuşi în termenul de depunere a contestaţiilor prevăzut la art. 8, iar soluţionarea acestora se va face în regim de urgenţă.

(3) Obiectul analizei şi verificărilor preliminare ale sesizărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii sesizărilor şi se va limita la verificarea respectării procedurilor de evaluare-selectare aplicabile şi nu va viza situaţiile ce sunt de competenţa Comisei

de soluţionare a contestaţiilor în conformitate cu procedura reglementată de dispoziţiile art. 8.

(4) Rezultatul verificărilor preliminare pentru situaţia prevăzută la alin. (1) este cuprins în nota ce se aprobă de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi include propunerea motivată de suspendare, precum şi propuneri pentru corectarea viciilor de sistem procedural şi alte măsuri ce se impun pentru preîntâmpinarea situaţiilor consemnate.

(5) în cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1), MADR va informa solicitanţii asupra suspendării procesului de selecţie, de soluţionare a contestaţiilor şi, după caz, a procesului de evaluare, printr-un anunţ public postat pe site-ul oficial al MADR.

(6) Reevaluarea se va face de către MADR, în mod obligatoriu de către alţi experţi evaluatori faţă de cei care au participat la evaluarea iniţială, iar în urma finalizării procesului de reevaluare MADR va întocmi, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), şi raportul de evaluare rectificat, cu respectarea paşilor procedurali prevăzuţi la art. 6, iar solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat criteriilor de selecţie sau alte elemente vor fi notificaţi asupra rezultatelor reevaluării.

(7) Contestaţiile depuse ca urmare a raportului de evaluare iniţial de către solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat criteriilor de selecţie sau alte elemente se vor anula.

(8) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), după caz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare se reia procedura de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat la criteriile de selecţie sau alte elemente sunt repuşi în termenul de depunere a contestaţiilor prevăzut la art. 8.

 

ARTICOLUL 8

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor

 

(1) Contestaţiile pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 13 zile lucrătoare de la data postării raportului de evaluare pe site-ul MADR: www.madr.ro. Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.

(2) Contestaţiile, semnate de solicitanţi, se depun la Registratura MADR sau se transmit prin poştă/curierat la adresa: bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 020921, cu confirmare de primire, fax: 021.307.86.06 sau prin e-mail, scanate, la adresa formare@madr.ro cu respectarea termenului de depunere prevăzut la alin. (1). Contestaţiile depuse în mod eronat la alte structuri din subordinea MADR se resping.

(3) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul MADR.

(4) Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus şi punctarea unui/unor criteriu/criterii de selecţie.

(5) Solicitările care vizează alte aspecte decât cele prevăzute la alin. (4) vor fi soluţionate la nivelul MADR, potrivit prevederilor legale ce reglementează regimul juridic aplicabil petiţiilor şi sesizărilor.

(6) în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, secretariatul Comisei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte situaţia centralizată a contestaţiilor depuse, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul regulament, şi o înaintează preşedintelui Comisei de soluţionare a contestaţiilor în vederea convocării membrilor comisiei în termen de 1 zi lucrătoare.

(7) înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor semna

declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(8) Procesul de soluţionare a contestaţiilor se va desfăşura în două etape: în prima etapă vor fi soluţionate contestaţiile care privesc eligibilitatea proiectelor, prin emiterea unui raport intermediar de soluţionare a contestaţiilor, iar în a două etapă se vor soluţiona contestaţiile referitoare la punctarea proiectului, etapă finalizată prin emiterea raportului final de soluţionare a contestaţiilor.

(9) Pentru fiecare contestaţie se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei, din care va rezulta statutul proiectului obţinut în urma analizării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma analizării contestaţiei este diferită de cea din raportul de evaluare, va fi întocmită, după caz, fişa de verificare a criteriilor de selecţie.

 

ARTICOLUL 9

Raport intermediar de soluţionare a contestaţiilor

 

(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţiile prin care se contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus.

(2) După finalizarea soluţionării contestaţiilor depuse, secretariatul Comisei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament.

(3) Raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor va fi însoţit în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii, care va cuprinde:

a) contestaţia depusă;

b) raportul de analiză a contestaţiei;

c) notificarea transmisă aplicantului;

d) fişele de verificare, inclusiv fişele de verificare a criteriilor de selecţie pentru proiectele declarate eligibile de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor;

e) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, şi, respectiv, raportul de analiză a contestaţiei, pentru soluţia propusă.

(4) în situaţia în care pe parcursul analizării contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, aceasta va sesiza de îndată DGCAI în vederea verificării aspectelor sesizate. În raportul de analiză a contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă numai asupra elementelor contestate, consemnându-se faptul că a fost sesizată DGCAI. În acest caz, DGCAI are obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.

(5) DGCAI se va pronunţa asupra elementelor sesizate conform alin. (4) până la finalizarea lucrărilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, urmând ca în raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor să fie consemnat statutul proiectului ca urmare a concluziilor prezentate de către DGCAI, coroborate cu decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra elementelor contestate.

(6) Lucrările şi deciziile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-o minută întocmită de secretarul comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar.

(7) în urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate adopta următoarele soluţii:

 

Statutul iniţial al proiectului

Statutul proiectului în urma instrumentării contestaţie

Rezultatul contestaţiei

Neeligibil

Neeligibil

 

RESPINSĂ

Eligibil

 

ADMISĂ

 

(8) Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă după cum urmează:

 

Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Rezultatul contestaţiei

Toate elementele contestate sunt admise.

ADMISĂ

Un element/Unele elemente contestat(e) este/sunt admis(e), iar un element/unele elemente contestat(e) este/sunt respins(e).

PARŢIAL ADMISĂ

Toate elementele contestate sunt respinse.

RESPINSĂ

Contestaţia nu a fost depusă în termen.

RESPINSĂ

 

(9) Pentru proiectele declarate eligibile ca urmare a etapei de soluţionare a contestaţiilor, fişa de evaluare a criteriilor de selecţie pentru toate proiectele declarate eligibile va fi întocmită de Către membrii comitetelor de evaluare desemnaţi conform Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”. Punctajul aferent fiecărui criteriu de selecţie va fi menţionat în raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor şi va putea face obiectul unei contestaţii ulterioare, conform prevederilor alin. (15).

(10) Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este de 20 de zile lucrătoare de la data întrunirii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu cel mult 10 zile lucrătoare.

(11) Raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor, întocmit de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, este semnat de membrii comisiei, secretarul comisiei şi este aprobat de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, fiind comunicat directorului general al DGDR- AM PNDR pentru a fi postat pe site-ul MADR.

(12) Raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor va fi postat pe site-ul MADR în ziua imediat următoare aprobării şi transmiterii acestuia.

(13) în vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestaţiilor, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor comunică DGDR- AM

PNDR, în format electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente:

a) copie a raportului de analiză a contestaţiei;

b) documentele întocmite de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, după caz.

(14) DGDR- AM PNDR răspunde de notificarea solicitanţilor privind statutul proiectelor în urma soluţionării contestaţiei.

(15) în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul MADR a raportului intermediar de soluţionare a contestaţiilor, solicitanţii ai căror proiecte au fost declarate eligibile de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi care ulterior au fost punctate pot depune contestaţii referitoare la punctajul aferent criteriilor de selecţie.

 

ARTICOLUL 10

Raportul final de soluţionare a contestaţiilor

 

(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona în termen de maximum 10 zile lucrătoare contestaţiile referitoare la punctarea proiectelor, cele depuse după publicarea raportului de evaluare şi pe cele depuse după publicarea raportului intermediar de soluţionare a contestaţiilor.

(2) După finalizarea soluţionării tuturor contestaţiilor depuse, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte raportul final de soluţionare a contestaţiilor, conform modelului din anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(3) Raportul final de soluţionare a contestaţiilor va fi însoţit în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii, care va cuprinde:

a) contestaţia depusă:

b) raportul de analiză a contestaţiei;

c) notificarea transmisă aplicantului;

d) fişele de verificare;

e) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, şi, respectiv, raportul de analiză a contestaţiei, pentru soluţia propusă.

(4) în situaţia în care pe parcursul analizării contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul scorării iniţiale sau valoarea publică, aceasta va sesiza de îndată DGCAI în vederea verificării aspectelor sesizate. În raportul de analiză a contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă numai asupra elementelor contestate, consemnându-se faptul că a fost sesizată DGCAI. În acest caz, DGCAI are obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.

(5) DGCAI se va pronunţa asupra elementelor sesizate conform alin. (4) până la finalizarea lucrărilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, urmând ca în raportul final de soluţionare a contestaţiilor să fie consemnat statutul proiectului ca urmare a concluziilor prezentate de către DGCAI, coroborate cu decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra elementelor contestate.

(6) Lucrările şi deciziile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-o minută întocmită de secretarul comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar.

(7) în urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate adopta următoarele soluţii:

 

Statutul iniţial/Raportul intermediar de soluţionare a contestaţiilor

Statutul proiectului în urma instrumentării contestaţiei

Rezultatul contestaţiei

Eligibil

Neeligibil

 

RESPINSĂ

Eligibil

Punctaj CC < Punctaj minim sau

Punctaj CC < Punctaj iniţial

RESPINSA

Punctaj CC = Punctaj iniţial

RESPINSĂ

Punctaj CC > Punctaj iniţial

ADMISĂ

 

(8) Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă după cum urmează:

 

Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Rezultatul contestaţiei

Toate elementele contestate sunt admise

ADMISĂ

Un element/Unele elemente contestat(e) este/sunt admis(e), iar un element/unele elemente contestat(e) este/sunt respins(e).

PARŢIAL ADMISĂ

Toate elementele contestate sunt respinse.

RESPINSĂ

Contestaţia nu a fost depusă în termen.

RESPINSĂ

 

(9) Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu cel mult 5 zile lucrătoare.

(10) Raportul final de soluţionare a contestaţiilor întocmit de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conform formularului cuprins în anexa nr. 6 la prezentul regulament, cuprinzând rezultatul tuturor contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi este aprobat de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, fiind comunicat directorului general al DGDR- AM PNDR pentru a fi postat pe site-ul MADR. O copie a raportului final de contestaţii se va comunica şi secretariatului Comitetului de selecţie.

(11) Raportul final de soluţionare a contestaţiilor se postează pe site-ul MADR cel târziu în ziua lucrătoare următoare aprobării şi transmiterii acestuia.

(12) în vederea completării dosarelor administrative ale proiectului care au făcut obiectul contestaţiilor, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor comunică DGDR AM- PNDR - direcţiei/serviciului de specialitate, în format electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente:

a) raportul de analiză a contestaţiei;

b) documentele întocmite de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul.

(13) DGDR- AM PNDR, prin Serviciul formare profesională, răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor raportului final de soluţionare a contestaţiilor şi de notificarea solicitanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

(14) în situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului final de soluţionare a contestaţiilor pe site-ul MADR, se constată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor existenţa unor erori materiale în raportul final de soluţionare a contestaţiilor, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va opera de urgenţă modificările în raportul final de soluţionare a contestaţiilor, în baza unei erate elaborate de secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobate de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Raportul final de soluţionare a contestaţiilor rectificat si/sau erata vor fi publicate pe site-ul MADR.

 

ARTICOLUL 11

Selecţia proiectelor

 

(1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul MADR a raportului final de soluţionare a contestaţiilor, secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul raportului de selecţie în baza raportului de evaluare şi raportului final de soluţionare a contestaţiilor şi îl înaintează Comitetului de selecţie.

(2) Alocarea disponibilă pentru selecţie este reprezentată de alocarea sesiunii.

(3) Selecţia proiectelor se realizează în euro.

(4) Comitetul de selecţie se reuneşte în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea de către secretariatul Comitetului de selecţie a proiectului raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui.

(5) Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică totală, exprimată în euro, a proiectelor eligibile este situată sub sau peste alocarea disponibilă.

(6) Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează sub alocarea disponibilă, Comitetul de selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile, cu excepţia situaţiei în care selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidenţa numărului maxim de beneficiari din grupul-ţintă.

(7) Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează peste alocarea disponibilă, Comitetul de selecţie analizează listele proiectelor şi procedează conform instrucţiunilor privind selecţia proiectelor din ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(8) în situaţia în care valoarea publică a ultimului proiect selectat conduce la depăşirea alocării disponibile, proiectul va fi finanţat în totalitate prin suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, atunci când este cazul, cu excepţia situaţiilor în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa totală a măsurii, în urma aplicării prezentului articol şi în care selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidenţa numărului maxim de beneficiari din grupul-ţintă.

(9) În situaţia în care şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu aceiaşi punctaj, toate acestea vor fi selectate pentru finanţare prin suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, cu excepţia situaţiilor în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa totală a măsurii, în urma aplicării prezentului articol şi în care selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidenţa numărului maxim de beneficiari din grupul-ţintă.

(10) După parcurgerea procedurii de selecţie şi, după caz, a celei de departajare, secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte raportul de selecţie.

 

ARTICOLUL 12

Raportul de selecţia

 

(1) Ulterior verificării respectării prevederilor art. 11, raportul de selecţie este înaintat directorului general al DGDR- AM PNDR spre aprobare.

(2) Directorul general al DGDR- AM PNDR aprobă raportul în termen de două zile lucrătoare de la primire. În lipsa directorului general, raportul va fi aprobat de directorul AM PNDR care răspunde de implementarea măsurii 1.

(3) Direcţia care implementează măsura 1 va verifica de îndată conformitatea datelor din raport, notificarea solicitanţilor efectuându-se numai după această verificare.

(4) în situaţia în care se constată existenţa unor erori în datele prezentate, acestea vor fi centralizate într-o listă ce va fi trimisă de îndată secretarului Comitetului de selecţie în vederea convocării extraordinare a Comitetului de selecţie.

(5) Comitetul de selecţie convocat extraordinar ca urmare aplicării alin. (4) analizează situaţia transmisă, însoţită, după caz, de documentele justificative, iar secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte minuta întâlnirii şi raportul de selecţie rectificat.

(6) în situaţia în care, ca urmare a rectificării raportului de selecţie, se produc modificări cu privire la încadrarea proiectelor în una dintre listele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul regulament, rectificarea Raportului de selecţie se va face cu respectarea prevederilor art. 11 şi a alocării financiare disponibile aferente sesiunii în cauză.

(7) Cel târziu în ziua lucrătoare următoare aprobării raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul MADR.

(8) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de selecţie aprobat sau de la primirea raportului de selecţie rectificat aprobat, direcţia care implementează măsura 1 va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie.

 

ARTICOLUL 13

Suplimentarea alocărilor

 

În situaţia prevăzută de art. 11 alin. (8), suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza din cadrul anvelopei financiare totale a submăsurii, în limita fondurilor alocate pe submăsură.

 

ARTICOLUL 14

Returnarea proiectelor

 

Pentru măsura 1, proiectele eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. Se vor returna beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar MADR se va asigura că deţine copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări ulterioare.

 

ARTICOLUL 15

Verificarea respectării prevederilor procedurii de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor

 

Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, DGDR- AM PNDR are obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 16

Prevederi tranzitorii

 

Prezentul regulament se aplică pentru proiectele aflate în etapa de evaluare-selectare, fără a aduce atingere efectelor juridice produse.

 

ARTICOLUL 17

Anexe

 

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENŢA

Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

1. Comitetul de selecţie pentru măsura 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” (măsura 1) are următoarea componenţă:

a) preşedinte: director general al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (DGDR- AM PNDR);

preşedinte supleant: reprezentant cu funcţie de conducere din cadrul DGDR- AM PNDR desemnat de directorul general;

b) membru: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului formare profesională al DGDR- AM PNDR;

membru supleant: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului formare profesională al DGDR AM PNDR;

c) membru: reprezentant al DGDR- AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR- AM PNDR;

membru supleant: reprezentant al DGDR- AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR- AM PNDR;

d) secretar: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR- AM PNDR;

secretar supleant: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR- AM PNDR.

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru măsura 1 are următoarea componenţă:

a) preşedinte: secretar de stat coordonator al domeniului dezvoltare rurală:

preşedinte supleant: director de cabinet al secretarului de stat coordonator al domeniului dezvoltare rurală;

b) membru: reprezentant al DGDR- AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR- AM PNDR;

membru supleant: reprezentant al DGDR- AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR- AM PNDR;

c) membru: reprezentant al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) nominalizat de către directorul general al AFIR;

membru supleant: reprezentant al AFIR nominalizat de către directorul generai al AFIR;

d) membru: consilier al DGDR- AM PNDR din cadrul Serviciului formare profesională;

membru supleant: consilier al DGDR- AM PNDR din cadrul Serviciului formare profesională;

e) membru: consilier din cadrul serviciului de specialitate responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte;

membru supleant: consilier din cadrul serviciului de specialitate responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte;

f) secretar: consilier/consilier juridic desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR- AM PNDR;

secretar supleant: consilier/consilier juridic desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR- AM PNDR.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Submăsura ..............................................

Sesiunea ...............

 

DECLARAŢIE

de confidenţialitate şi imparţialitate

 

Subsemnatul, .............................................., preşedinte/membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor/Comitetului de selecţie, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi şi nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanţi;

b) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţi;

c) nu sunt în situaţia de a avea un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra lucrărilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor/Comitetului de selecţie, precum şi asupra altor informaţii prezentate în cadrul acestora.

 

Semnătura ..............................................

Data .......................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.