MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 243/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 243         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

46. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 

Acord de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

348. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 

355. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

197. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

 

203. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 

204. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

205. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 

207. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

208. - Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

543. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi)

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 48 milioane euro, denumit în continuare Proiectul, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, denumit în continuare Acord de împrumut.

Art. 2. - Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale Proiectului vor contribui la cofinanţarea acestuia, în limita echivalentului în lei al sumei de 2 milioane euro, pentru acoperirea în principal a cheltuielilor cu realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice aferente proiectelor de investiţii incluse în Proiect.

Art. 3. - (1) Ministerul Apelor şi Pădurilor este desemnat agenţie de implementare şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului prevăzut la art. 1.

(2) Ministerul Apelor şi Pădurilor va implementa Proiectul, prin Unitatea de management al Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, existentă în structura acestuia. Aceasta va fi sprijinită în implementarea şi monitorizarea Proiectului de personal din aparatul propriu al ministerului, de Către consultanţi şi de personal dedicat din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, stabilit pe bază de protocol.

(3) Activele achiziţionate în cadrul Proiectului se transferă, după recepţia acestora, cu titlu gratuit, către beneficiarii activelor, aceştia având obligaţia ca, începând cu data transferului, să le utilizeze şi să le asigure întreţinerea pe întreaga durată de viaţă a respectivului activ.

(4) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor şi Pădurilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.

Art. 4. - Cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apelor şi

Pădurilor, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.

Art. 5. - Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 7. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul Acordului de împrumut care nu sunt de natură Să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 3 aprilie 2017.

Nr. 46.

Împrumut nr. 8.597 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(finanţare adiţionali pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

*) Traducere.

 

Datat 14 aprilie 2016

 

Acord din data de 14 aprilie 2016 între România („Împrumutat”) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca”) în scopul furnizării de finanţare adiţională pentru activităţile legate de Proiectul iniţial (aşa cum este definit în documentul ataşat la acest acord). Prin prezentul, împrumutatul şi Banca convin următoarele:

 

ARTICOLUL I

Condiţii generale; definiţii

 

1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca a agreat să acorde împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de patruzeci şi opt milioane euro (48.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o conversie valutară în conformitate cu prevederile secţiunii 2.08 din prezentul acord („împrumut*), pentru a sprijini finanţarea Proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect*).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord.

2.03. Comisionul iniţial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului, împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare.

2.04. Comisionul de angajament plătibil de împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.

2.05. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus marja variabilă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale.

2.06. Datele de plată sunt 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an.

2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa 3 la prezentul acord.

2.08. (a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:

(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;

(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi

(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia, trasă şi nerambursată, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o „Conversie”, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.

 

ARTICOLUL III

Proiectul

 

3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, împrumutatul va realiza Proiectul prin MMAP, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca nu convin altfel, împrumutatul se va asigura că Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile anexei 2 la prezentul acord,

 

ARTICOLUL IV

Intrarea în vigoare. Încetarea valabilităţii

 

4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: împrumutatul, prin MMAP, a actualizat şi adoptat Manualul operaţional în conţinut şi formă acceptabile pentru împrumutat şi Bancă.

4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.

 

ARTICOLUL V

Reprezentant. Adrese

 

5.01. Reprezentantul împrumutatului este ministrul finanţelor publice.

5.02. Adresa împrumutatului este:

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti, România

Telex 11239

Fax: + 4021 312 67 92

5.03. Adresa Băncii este:

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telex: 248423(MCI) sau 1-202-477-6391

Fax: 64145 (MCI)

Convenit în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

 

România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Prin: reprezentant autorizat

Prin: reprezentat autorizat

Anca Dana Dragu,

Cyril Muller,

ministrul finanţelor publice

vicepreşedinte regional EAC

 

ANEXA 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivul Proiectului este de a sprijini împrumutatul în vederea satisfacerii cerinţelor Directivei UE a nitraţilor la nivel naţional.

Proiectul constă în Proiectul iniţial. Următoarele părţi ale Proiectului pot fi finanţate din sumele împrumutului.

Partea I: Investiţii la nivel de comunităţi locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi

Implementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operaţional, incluzând următoarele: (i) îmbunătăţirea sistemelor comunale locale de depozitare, compostare şi manevrare, staţii de împachetare/peletizare şi facilităţi de producere a biogazului, toate în scopul promovării unui management mai bun al deşeurilor animale şi menajere; (ii) plantarea de fâşii-tampon de vegetaţie, incluzând plantarea de arbori şi împădurire; (iii) activităţi de canalizare şi tratarea apelor uzate; (iv) furnizarea de echipamente pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente de stocare a gunoiului de grajd şi/sau de producere a compostului.

Partea a II-a: Consolidare instituţională şi dezvoltarea capacităţii

1. Furnizarea de sprijin către:

(a) ANAR pentru monitorizarea şi raportarea către MMAP şi UE cu privire la calitatea apelor de suprafaţă şi subterane în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:

(i) achiziţionarea de echipamente pentru piezometre;

(ii) construcţia de piezometre;

(iii) achiziţia de echipamente de laborator şi software-ul aferent; şi

(iv) furnizarea de asistenţă tehnică pentru, între altele, realizarea de studii şi dezvoltarea unui software; şi

(b) instituţiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraţilor (CIA)

2. Desfăşurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituţiilor relevante la nivel naţional, regional şi judeţean pentru monitorizarea, controlul şi raportarea în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi al Directivei-cadru UE pentru apă

3. Îmbunătăţirea sistemului de dezvoltare a capacităţii care să poată sprijini extinderea, la nivel naţional, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraţilor şi a Directivei-cadru UE pentru apă

4. Furnizarea de asistenţă tehnică pentru: (i) actualizarea Codului de bune practici agricole şi revizuirea programelor de acţiuni; şi (ii) derularea activităţilor de promovare a adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătăţite de management al nutrienţilor stabilite prin Codul de bune practici agricole

5. Elaborarea de programe de training şi însuşire a cunoştinţelor (prin furnizori de servicii) şi sprijinirea demonstraţiilor la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării şi respectării de către fermieri a Codului de bune practici agricole

Partea a III-a: Conştientizare publică şi suport informaţional

1. Desfăşurarea unor activităţi de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu şi alte evenimente şi produse media, pentru a face cunoscut Proiectul şi avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale şi implementarea bunelor practici agricole

2. Furnizarea de instruire şi sprijin către potenţialii beneficiari în timpul pregătirii şi implementării subproiectelor

Partea a IV-a: Managementul Proiectului

Sprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea şi stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaţionale şi pentru achiziţia de bunuri (incluzând autoturisme); şi (ii) servicii, altele decât cele de consultanţă, şi servicii de consultanţă, incluzând, între altele, auditul şi sondajele sociale; şi (iii) servicii de instruire.

 

ANEXA 2

 

REALIZAREA PROIECTULUI

 

SECŢIUNEA I

Aranjamente de implementare

 

A. Aranjamente Instituţionale şi alte aranjamente

1. Împrumutatul, prin MMAP, va atribui responsabilitatea pentru supervizarea generală a proiectului către Comitetul interministerial de aplicare a Directivei Nitraţi (CIA) şi va menţine în funcţiune acest comitet pe toată durata implementării Proiectului.

2. Împrumutatul, prin MMAP, va face să funcţioneze şi va menţine UMP pe durata de implementare a Proiectului, cu personal adecvat şi resurse acceptabile Băncii, iar UMP va avea responsabilitatea pentru implementarea şi managementul zilnic al Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la: (i) pregătirea programelor de lucru semianuale şi a planurilor de implementare ale Proiectului; (ii) pregătirea documentelor de licitaţie şi a contractelor în cadrul Proiectului; (iii) menţinerea situaţiilor financiare şi contabile ale Proiectului şi efectuarea aranjamentelor pentru auditul acestora; (iv) pregătirea rapoartelor de proiect menţionate în secţiunea II. A. 1 a acestei anexe; şi (v) supervizarea progresului în implementarea Proiectului.

3. Împrumutatul, prin MMAP, se va asigura că vor fi puse la dispoziţie anual pentru scopurile implementării Proiectului alocaţii bugetare corespunzătoare, pe toată durata de viaţă a Proiectului.

B. Manualul operaţional

1. Împrumutatul, prin MMAP, va:

(a) actualiza şi ulterior adopta Manualul operaţional de o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, iar versiunea actualizată va cuprinde, între altele: (i) descrierea detaliată a activităţilor referitoare la implementarea Proiectului şi aranjamentele instituţionale detaliate ale Proiectului; (ii) criteriile pentru selecţia beneficiarilor şi subproiectelor; (iii) procedurile administrative, contabile, de audit, de raportare, financiare (incluzând aspecte legate de fluxul fondurilor), de achiziţii şi de tragere; (iv) indicatorii de monitorizare ai Proiectului; şi (v) PMM; şi

(b) realiza Proiectul în conformitate cu Manualul operaţional.

2. Cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca pot conveni altfel în scris, împrumutatul, prin MMAP, nu va abroga, amenda, suspenda, deroga de la sau în orice împrejurare nu va renunţa la punerea în aplicare a Manualului operaţional sau a oricărei prevederi a acestuia.

3. În cazul în care orice prevedere a Manualului operaţional intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.

C. Subproiecte

1. Pentru scopurile implementării părţii I a Proiectului, împrumutatul, prin MMAP, va;

(a) selecta beneficiarii şi subproiectele în baza criteriilor de selecţie prevăzute în Manualul operaţional; şi

(b) intra în aranjamente contractuale cu beneficiarii în termeni şi condiţii acceptabile Băncii, incluzând, între altele: (i) obligaţia împrumutatului de a implementa subproiectele în conformitate cu obligaţiile pertinente stabilite prin această anexă; (ii) aranjamentele referitoare la împărţirea costurilor între beneficiari şi împrumutat; şi (iii) obligaţia beneficiarilor de a sprijini implementarea subproiectelor în conformitate cu obligaţiile pertinente instituite prin secţiunile de măsuri asigurătorii din această anexă şi din Manualul operaţional.

D. Anticorupţie

Împrumutatul, prin MMAP, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie.

E. Măsuri asigurătorii

1. Împrumutatul, prin MMAP, va: (i) realiza Proiectul în conformitate cu PMM; şi (ii) se va asigura că informaţii adecvate cu privire la implementarea PMM vor fi incluse în mod corespunzător în rapoartele de proiect la care se face referire în secţiunea II. A a acestei anexe.

2. Înainte de realizarea fiecărui subproiect, împrumutatul, prin MMAP, va determina beneficiarul respectiv să: (i) pregătească un plan de management al mediului specific pentru locaţia respectivă; şi (ii) realizeze subproiectul în conformitate cu planul de management al mediului menţionat mai sus, de o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

 

SECŢIUNEA a II-a

Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului

 

A. Rapoartele Proiectului şi evaluarea la mijlocul perioadei de implementare

1. Împrumutatul, prin MMAP, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoartele Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.

2. Nu mai târziu de treizeci (30) de luni de la data intrării în vigoare, împrumutatul, prin MMAP, va derula, împreună cu Banca, o evaluare la mijlocul perioadei de implementare a Proiectului a progresului înregistrat în realizarea Proiectului (Evaluare la mijlocul perioadei), evaluare care va acoperi, între altele: (a) progresul înregistrat în atingerea obiectivelor Proiectului; şi (b) performanţa generală a Proiectului faţă de indicatorii la care se face referire în secţiunea II. A. 1 a acestei anexe.

3. Împrumutatul, prin MMAP, va pregăti şi cu cel puţin patru (4) săptămâni înainte de Evaluarea la mijlocul perioadei va furniza Băncii un raport separat care descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului şi un rezumat al implementării Proiectului în general.

4. Împrumutatul, prin MMAP, nu mai târziu de 2 (două) săptămâni după Evaluarea la mijlocul perioadei, va pregăti şi înainta Băncii un plan de acţiune, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului ţinând seama de concluziile Evaluării la mijlocul perioadei şi, ulterior, va implementa acest plan de acţiune în concordanţă cu termenii săi şi de o manieră acceptabilă Băncii.

B. Management financiar, rapoarte financiare şi audit

1. Împrumutatul, prin MMAP, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.

2. Împrumutatul, prin MMAP, va pregăti şi va transmite Băncii, în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere semestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Împrumutatul, prin MM AP, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult şase (6) luni de la sfârşitul perioadei respective.

 

SECŢIUNEA a III-a

Achiziţii

 

A. Generalităţi

1. Bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.

2. Servicii de consultantă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.

3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau în secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.

B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă

1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.

2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultantă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională (b) cumpărare; şi

(c) contractare directă.

C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă

1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.

2. Alte metode de achiziţii ale serviciilor de consultantă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai scăzut; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) procedurile prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri privind sursa unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.

D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiile

Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Tragerea sumelor împrumutului

 

A. Generalităţi

1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezentei secţiuni şi altor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le va specifica prin notificare către împrumutat (incluzând „Ghidul Băncii Mondiale privind tragerile pentru proiecte” din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de către Bancă şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord În baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum se prevede în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.

2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului („Categorie”), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

 

Categorie

Suma alocată din împrumut (exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanţat (inclusiv taxe)

(1) Bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă (inclusiv audit), instruire, costuri operaţionale ale Proiectului pentru părţile Proiectului prevăzute în anexa 1 la acest acord

48.000.000

100%

Suma totală

48.000.000

 

 

B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor părţii A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata integrală a comisionului iniţial; şi

(b) pentru plăţi în cadrul oricărui contract referitor la o activitate a Proiectului sau pentru costuri operaţionale pe care Banca le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze în cadrul Acordului de împrumut iniţial sau al Acordului de asistenţă nerambursabilă FGM.

2. Data-limită de tragere este 31 martie 2022.

 

ANEXA 3

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

 

1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului şi procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului („Rata de capital*). Dacă sumele împrumutului au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulţirea: (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital exprimată ca procent pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma respectivă de rambursat urmând să fie ajustată, dacă este cazul, pentru a se deduce orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.

 

Data de plată a sumei împrumutului

Rata de capital

(exprimată ca procentaj)

La fiecare 1 ianuarie şi 1 iulie cu începere de la 1 iulie 2021 până la 1 ianuarie 2026

10%

 

2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate până la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma plătibilă de către împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează:

(a) în măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase la prima dată de plată a sumei împrumutului, împrumutatul va rambursa soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă.

(b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară tragerii respective, în sume determinate de către Bancă prin înmulţirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracţie, al cărei numărător este rata de capital iniţială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului („Rata de capital iniţială*) şi numitorul este suma tuturor ratelor de capital iniţiale pentru datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume de rambursat urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora Ir se aplică o conversie valutară.

3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valoarea sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase şi scadente la cea de-a două dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii şi vor fi plătibile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a două dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii.

(b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, daca în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare la scadenţă în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica niciunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare.

4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 şi 2 din prezenta anexă, în cazul conversiei valutare a întregii sau oricărei părţi din soldul tras al împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită în valuta aprobată care este

plătibilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulţirea sumei respective în valuta sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valuta aprobată plătibile de către Bancă în cadrul tranzacţiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (ii) dacă Banca astfel determină în conformitate cu Ghidul de conversie, cu componenta de schimb valutar a ratei de referinţă.

5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic separat de amortizare pentru fiecare astfel de sumă.

Document ataşat

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1. „ANAR” înseamnă Administraţia Naţională Apele Române a împrumutatului, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aşa cum a fost amendată până la data prezentului acord, sau orice succesor al acesteia,

2. „Ghidul anticorupţie” înseamnă „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi” din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011.

3. „Beneficiar” înseamnă o comunitate locală sau o asociaţie de comunităţi locale toate de pe teritoriul împrumutatului, eligibilă pentru un subproiect în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în Manualul operaţional.

4. „Categorie” înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord.

5. „Codul de bune practici agricole” înseamnă documentul împrumutatului elaborat în conformitate cu cerinţele Directivei UE a nitraţilor care conţine practicile agricole care vor fi implementate de către fermieri pentru a preveni poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, astfel după cum codul menţionat poate fi amendat şi actualizat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.

6. „Ghidul privind serviciile de consultanţă” înseamnă „Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuate de către împrumutaţii Băncii Mondiale”, datat ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).

7. „PMM” înseamnă Planul de management al mediului acceptabil pentru Bancă şi făcut public la nivel local pe 3 decembrie 2015 şi pe Infoshop pe 3 decembrie 2015, care conţine, între altele, liniile directoare pentru realizarea evaluărilor de mediu şi pentru întocmirea şi implementarea planurilor de management al mediului specific pentru locaţia respectivă, ca şi măsurile de protecţie a mediului cu privire la Proiect, incluzând măsuri pentru identificarea condiţiilor de mediu existente şi potenţialul impact de mediu direct sau indirect generat prin realizarea Proiectului, incluzând subproiectele, recomandări privind măsurile de diminuare a riscurilor pentru fiecare impact negativ identificat, ca şi măsurile pentru consolidarea fiecărui impact pozitiv identificat şi părţile responsabile pentru monitorizarea impactului de construcţie şi operaţional, aşa cum acesta poate fi amendat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.

8. „UE” înseamnă Uniunea Europeană.

9. „Directiva UE a nitraţilor” înseamnă Directiva Consiliului European 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 referitoare la protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole.

10. „Directiva-cadru UE pentru apă” înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin care s-a stabilit un cadru pentru acţiune comunitară în domeniul politicii privitoare la ape.

11. „Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă FGM” înseamnă acordul încheiat între împrumutat şi Bancă, Banca acţionând ca agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, datat 28 decembrie 2007, aşa după cum a fost amendat până la data acestui acord (Asistenţă financiară nerambursabilă nr. TF058Q40).

12. „Condiţiile generale” înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare” din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite prin secţiunea II a acestui document ataşat.

13. „CIA înseamnă Comitetul interministerial de aplicare a Directivei UE a nitraţilor, înfiinţat prin ordinul interministerial nr. 452/2001, aşa după cum a fost amendat până la data acestui acord.

14. „Costuri operaţionale” înseamnă costuri operaţionale efectuate de către MMAP în contul implementării Proiectului, cuprinzând: chiria birourilor, întreţinerea birourilor (inclusiv utilităţi), consumabile, întreţinere, asigurare şi combustibil pentru vehicule, cheltuieli de deplasare pentru personal (deplasări, cazare, diurne) şi salariile angajaţilor UMP; cheltuieli publicitare aferente licitaţiilor, cheltuieli cu traducerile, comunicaţiile şi comisioanele bancare şi alte cheltuieli convenite între împrumutat şi Bancă.

15. „MMAP” înseamnă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor al împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.

16. „Manualul operaţional” înseamnă manualul împrumutatului, acceptabil Băncii, prevăzut în secţiunea 1.B1 (a) a anexei 2 la acest acord, aşa cum acesta va fi amendat periodic de o manieră acceptabilă Băncii,

17. „Acordul de împrumut iniţial” înseamnă Acordul de împrumut încheiat între împrumutat şi Bancă, datat 28 decembrie 2007, aşa cum a fost amendat (împrumut nr. 4.873 RO).

18. „Proiectul iniţial” înseamnă Proiectul descris în secţiunea I a anexei 1 la Acordul de împrumut iniţial.

19. „UMP” înseamnă Unitatea de management al Proiectului care implementează Proiectul din cadrul MMAP sau orice alt succesor legal al acesteia, satisfăcător pentru Banca.

20. „Ghidul privind achiziţiile” înseamnă „Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuată de către împrumutaţii Băncii Mondiale”, datat ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).

21. „Planul de achiziţii” înseamnă planul de achiziţii al împrumutatului aferent Proiectului, datat 27 ianuarie 2016, menţionat în paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.

22. „Subproiect” înseamnă o activitate sau un grup de activităţi la care se face referire în cadrul părţii I a Proiectului.

23. „Instruire” înseamnă cheltuielile efectuate în contul activităţilor de instruire din cadrul Proiectului şi include onorariile participanţilor la instruire, costurile de transport pentru instructori şi participanţii la instruire, diurnele şi cazarea pentru instructori şi participanţii la instruire şi costurile de traducere, interpretare, materiale de instruire şi consumabilele aferente, închirieri de dotări şi echipamente de instruire şi echipamente şi logistica de evenimente.

 

SECŢIUNEA a II-a

Modificarea Condiţiilor generale

 

Prin prezentul, Condiţiile generale sunt modificate după cum urmează:

1. În cuprins, referinţa la secţiuni, numele secţiunilor şi numărul secţiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos.

2. Secţiunea 3.01 (Comision iniţial) se modifică pentru a se citi după cum urmează:

„Secţiunea 3.01. Comision iniţial; Comision de angajament

a) împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut (comisionul Iniţial).

b) împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut (comisionul de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a şaizecea zi de la semnarea Acordului de împrumut până la datele respective la care sumele sunt trase de către împrumutat din contul împrumutului sau sunt anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual în arierate la fiecare dată de plată.”

3. În anexă, Definiţii, toate referinţele relevante la numerotarea şi paragrafele secţiunilor se modifică, după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus.

4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiţie a „Comisionului de angajament” şi renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:

„19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în Acordul de împrumut pentru scopurile secţiunii 3.01 (b).”

5. În paragraful 49 renumerotat din anexă (paragraful 48 iniţial), definiţia „Comisionului iniţial” se modifică prin înlocuirea trimiterii la secţiunea 3.01 cu trimiterea la secţiunea 3.01 (a).

6. În paragraful 68 renumerotat din anexă (paragraful 67 iniţial), definiţia termenului „Plata împrumutului” se modifică pentru a se citi după cum urmează:

„68. «Plata împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile împrumutului către Bancă în baza acordurilor legale sau în baza acestor Condiţii generale, incluzând (fără a se limitata la) orice sumă din soldul tras al împrumutului, dobânda, comisionul iniţial, comisionul de angajament, dobânda la rata dobânzii în caz de neplată a obligaţiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacţionare pentru o conversie sau pentru terminarea unei conversii înainte de termen, taxa de fixare a marjei variabile (dacă există), orice primă plătibilă la stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii şi orice sumă de lichidare datorată de către împrumutat.”

7. În paragraful 73 renumerotat din anexă (paragraful 72 iniţial), definiţia termenului „Dată de plată” se modifică prin eliminarea cuvântului „este” şi prin adăugarea cuvintelor „şi comisionul de angajament sunt” după cuvântul „dobândă”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 aprilie 2017.

Nr. 348.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de apreciere a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice încredinţate, precum şi pentru profesionalismul de care a dat dovadă în executarea misiunilor în ţară şi în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 355.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37, sectorul 1, denumit în continuare I.S.E., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de cercetare, dezvoltare, inovare şi formare în domeniul educaţiei, cu personalitate juridică, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Activitatea I.S.E. se desfăşoară în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul educaţiei, cu problematica şi provocările societăţii româneşti în context internaţional, precum şi cu evoluţiile cunoaşterii ştiinţifice din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor În domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări, parteneriate, consorţii cu instituţii de învăţământ preuniversitar sau superior, cu instituţii publice şi private cu preocupări în domeniile cercetării, educaţiei, cu organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate, precum şi cu structuri neguvernamentale din domeniu.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) I.S.E. are ca obiective ale activităţii sale fundamentarea politicilor educaţionale pe baza cercetării ştiinţifice, realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acţiune/intervenţie şi formare în domeniul educaţiei, precum şi coordonarea ştiinţifică a elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional.

(2) I.S.E. constituie centru de expertiză în domeniul cercetării în ştiinţele educaţiei, dezvoltării curriculare şi formării cadrelor didactice, acordării de sprijin metodologic colaboratorilor din domeniul educaţiei şi al cercetării.

(3) I.S.E. este centru naţional pentru testarea internaţională Programme for International Students Assessment (PISA), derulat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) I.S.E. are următoarele atribuţii principale:

a) propune şi realizează proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile educaţiei;

b) contribuie la fundamentarea politicilor educaţionale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea politicilor publice în domeniul educaţiei;

c) iniţiază şi participă la proiecte naţionale şi/sau internaţionale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educaţiei, formării, curriculumului;

d) participă la elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor educaţiei;

e) propune Ministerului Educaţiei Naţionale iniţierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea I.S.E.;

f) coordonează activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional - planuri-cadru de învăţământ, programe şcolare;

g) elaborează diferite resurse de învăţare şi suporturi curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului naţional;

h) realizează programe de formare pentru cadre didactice, experţi, personal de conducere din învăţământul preuniversitar şi universitar în domeniul dezvoltării şi avizării de curriculum şi în alte domenii educaţionale;

i) dezvoltă programe educaţionale şi resurse de învăţare pentru diferite categorii de beneficiari, în contexte formale şi nonformale, susţinând învăţarea permanentă;

j) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari, contribuind la progresul în carieră al cercetătorilor în ştiinţele educaţiei şi al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaţionale, programe de masterat şi şcoli doctorale;

k) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării/evaluării şi revizuirii periodice a planurilor de învăţământ şi a reperelor curriculare/programelor de studiu specifice pentru formarea iniţială şi continuă în cariera didactică;

l) asigură asistenţă de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activităţi ale caselor corpului didactic şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale altor organizaţii care activează în domeniile educaţiei;

m) acordă asistenţă de specialitate unităţilor de învăţământ universitar şi preuniversitar pentru realizarea de cercetări, pentru implementarea unor proiecte sau pentru elaborarea, aplicarea şi evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local;

n) poate participa la activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naţionale de evaluare;

o) promovează rezultatele studiilor şi cercetărilor realizate, precum şi ale programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale implementate, cu susţinerea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor şcolare şi a altor organizaţii cu atribuţii în domeniile educaţiei;

p) contribuie la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională prin participarea la seminare, colocvii, conferinţe în vederea schimbului de date de cercetare relevante şi valorificării acestora;

q) editează publicaţii de specialitate - reviste, studii, cărţi, rapoarte tehnice - în domenii relevante precum politici educaţionale, curriculum, educaţie comparată, consiliere şi orientare educaţională şi de carieră, management educaţional şi tineret.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de către directorul general numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85.

(4) Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru personal contractual.

(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, şi cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.

(6) I.S.E are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activităţile desfăşurate colaboratori externi, în condiţiile legii.”

5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din următoarele activităţi:

a) elaborare/derulare de programe de formare continuă a personalului didactic;

b) validare/atestare a competenţelor personalului didactic în domeniul elaborării de curriculum specific pentru unităţile de învăţământ;

c) validare/atestare a competenţelor personalului didactic în domeniul avizării de curriculum specific pentru unităţile de învăţământ;

d) analiză din punct de vedere ştiinţific şi avizare a propunerilor de curriculum înaintate de diferite instituţii sau grupuri de lucru;

e) consultanţă pentru elaborarea de strategii/metodologii/ politici în domeniile educaţiei;

f) găzduire, administrare, facilitare şi design al cursurilor de formare derulate pe platforma electronică de învăţare a I.S.E.;

g) formare sau alte servicii desfăşurate prin parteneriat public-privat;

h) elaborare de studii, cercetări, programe, proiecte în domeniile educaţiei, în baza unor raporturi contractuale, în condiţiile prevăzute de lege;

i) monitorizare şi evaluare de impact al unor programe şi proiecte educaţionale promovate de instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale sau organizaţii din mediul privat;

j) organizarea şi coordonarea practicii studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei sau din domenii conexe;

k) consiliere educaţională, psihologică, de carieră şi pentru alte activităţi educaţionale oferite elevilor şi studenţilor, precum şi altor categorii de persoane care solicită servicii din aria de expertiză a I.S.E.;

l) publicarea, respectiv editarea şi vânzarea revistelor şi a altor lucrări de profil elaborate de I.S.E.;

m) sponsorizări, donaţii, închiriere spaţii etc.;

n) alte activităţi subsumate obiectului de activitate al I.S.E.”

6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

,,(4) Activităţile iniţiate de către I.S.E,, precum şi solicitările primite de la terţi privind prestarea unor servicii generatoare de venituri sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al I.S.E., care decide oportunitatea şi condiţiile de realizare a acestora.

(5) Contravaloarea serviciilor prestate de către I.S.E. se stabileşte în funcţie de specificul fiecărei activităţi în parte şi se aprobă prin decizia directorului general, cu acordul Consiliului de administraţie al I.S.E.

(6) I.S.E. poate deveni membru sau se poate afilia la structuri internaţionale din domeniul său de activitate, plata taxelor, contribuţiilor, cotizaţiilor putând fi suportate din bugetul anual aprobat pentru I.S.E.”

7. Articolul 6 se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale

Pavel Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorol Meleşcanu

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 197.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După anexa nr. 96 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Toboliu”, prin care se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Toboliu a bunurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GR1NDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 203.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Toboliu

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1.

Drum

Drum pietruit, de la DC 72 până la graniţa cu Ungaria

Lungime = 1.325 m

Suprafaţa = 8.174 mp

Nr. cadastral 51075

2014

245.789

Domeniul public al comunei Toboliu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 25.03.2014

C.F. nr. 51075 Toboliu

2

1.6.2.

Cămin cultural cu vestiar şi teren aferent

Localitatea Cheresig

Suprafaţă construită cămin cultural = 549 mp

Nr. cadastral 51598-C1

Suprafaţă construită vestiar = 94 mp

Nr. cadastral 51598-C2

Suprafaţă teren = 30.611 mp

Nr. cadastral 51598

2008

Construcţii

1.225.912

Teren

20.000

Domeniul public al comunei Toboliu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 26.09.2008

C.F. nr. 51598 Toboliu

3

1.6.2.

Şcoala nr. 1. cu teren aferent

Localitatea Toboliu nr. 94

Suprafaţă clădire şcoală = 289 mp

Nr. cadastral 51713-C1

Suprafaţă clădire şcoală = 468 mp

Nr. cadastral 51713-C2

Suprafaţă construită anexă = 31 mp

Nr. cadastral 51713-C3

Suprafaţă teren = 5.166 mp

Nr. cadastral 51713

2015

Construcţii

460.407

Teren

47.507

Domeniul public al comunei Toboliu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 30.07.2015

C.F. nr. 51713 Toboliu

4

1.6.2.

Şcoala gimnazială nr. 1 cu anexă şi teren aferente

Localitatea Cheresig nr. 314 Clădire scoală

Suprafaţă construită = 329 mp

Nr. cadastral 106-C1

Anexă aferentă Şcolii gimnaziale nr. 1

Suprafaţă construită = 89 mp

Nr. cadastral 106-C2

Suprafaţă teren aferent Şcolii gimnaziale

nr. 1 = 3.500 mp

Nr. cadastral 106, CF 51169

2008

Construcţii

494.795

Teren

47.507

Domeniul public al comunei Toboliu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 26.09.2008

CF nr. 51169 Toboliu

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” laşi, înregistrat cu nr. MFP 38839, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 204.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului din domeniul public al statului a cărui descriere tehnică se modifică

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Administrator

CUI

Adresa

Noua descriere tehnică

Valoarea imobilului

- lei -

38839

8.29.08

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

Iaşi

Ministerul Educaţiei Naţionale,

CUI 13729380;

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi,

CUI 4540836

Judeţul laşi, municipiul Iaşi,

str. Păcurari nr. 4

Construcţie, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă cu beton şi acoperită cu tablă

(clădire veche + clădire nouă)

Sc = 2.183, Sd = 12.091,47 mp

Punct transformare: Sc = Sd = 17 mp

S teren (inclusiv construcţia) = 3.545 mp

CF nr. 153462 municipiul Iaşi

23.323.636

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale, în valoare de 140.000 euro anual, pentru perioada 2017-2019.

Art. 2. - Fondurile necesare plăţii contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Afacerilor Externe, pentru anii 2017-2019.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 205.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) activităţi privind reabilitarea, modernizarea şi realizarea de investiţii noi în cadrul complexurilor sportive naţionale, cluburilor sportive şi al centrelor de agrement, care funcţionează în cadrul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, unităţi subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi finanţarea unor proiecte de interes naţional, iniţiate de federaţiile sportive naţionale, privind reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive aflate în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a federaţiilor sportive naţionale,”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 207.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/699 al Comisiei din 10 mai 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 şi art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plafonul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile de: în pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 şi sfeclă de zahăr - ANT 6, care se acordă pentru anul de plată 2016, în limita sumei de 4.030,540 mii euro, în echivalent 17.951 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, şi care se distribuie astfel:

a) 7,700 mii euro pentru în pentru fibră şi cânepă pentru fibră;

b) 1.783,540 mii euro pentru tutun;

c) 117,600 mii euro pentru hamei;

d) 2.121,700 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

(2) Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la suprafeţele eligibile pentru fiecare cultură, respectiv grup de culturi.

(3) Plăţile ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru culturile prevăzute la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă plafonul maxim de 110.826,5 mii euro, în echivalent 493.588 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, plafoanele fiecărei măsuri şi cuantumurile notificate aferente pentru anul de plată 2016 pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal, culturilor prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizate astfel;

a) 30.686,000 mii euro pentru soia, cuantum 335 euro/ha;

b) 22.379,500 mii euro pentru lucerna, cuantum 65 euro/ha;

c) 190,000 mii euro pentru mazăre boabe pentru industrializare, cuantum 190 euro/ha;

d) 190,000 mii euro pentru fasole boabe pentru industrializare, cuantum 190 euro/ha;

e) 171,360 mii euro pentru cânepă pentru ulei şi fibre, cuantum 204 euro/ha;

f) 5.842,000 mii euro pentru orez, cuantum 460 euro/ha;

g) 814,800 mii euro pentru sămânţă de cartof, cuantum 970 euro/ha;

h) 124 ,440 mii euro pentru hamei, cuantum 510 euro/ha;

i) 17.873,000 mii euro pentru sfeclă de zahăr, cuantum 610 euro/ha;

j) 2.820,000 mii euro pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp, cuantum 1.410 euro/ha;

k) 102,000 mii euro pentru castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp, cuantum 510 euro/ha;

l) 2.395,900 mii euro pentru legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare, cuantum 6.305 euro/ha;

m) 10.797,500 mii euro pentru legume cultivate în solare: tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare, cuantum 3.085 euro/ha;

n) 186,000 mii euro pentru prune pentru industrializare, cuantum 310 euro/ha;

o) 155,000 mii euro pentru mere pentru industrializare, cuantum 310 euro/ha;

p) 62,000 mii euro pentru cireşe şi vişine pentru industrializare, cuantum 310 euro/ha;

q) 62,000 mii euro pentru caise şi zarzăre pentru industrializare, cuantum 310 euro/ha;

r) 15.975,000 mii euro pentru cartof timpuriu pentru industrializare, cuantum 710 euro/ha.

(2) Cuantumul plăţii pe unitatea de măsură pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin, (1) la suprafeţele eligibile pentru culturile respective.

(3) în cazul în care cuantumurile calculate conform prevederilor alin, (2) sunt mai mici decât cuantumurile notificate prevăzute la alin. (1), se acordă cuantumul calculat.

(4) în cazul în care cuantumurile calculate conform prevederilor alin. (2) sunt mai mari decât cuantumurile notificate prevăzute la alin. (1), se acordă cuantumurile notificate, care se pot majora, în condiţiile legii, până la incidenţa cu plafoanele fiecărei măsuri.

(5) Plăţile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se acordă potrivit prevederilor art. 24 alin, (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii şi pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit da către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 208.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi în raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri şi situaţia determinată de depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.”

2. La punctul 6, penultima frază se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.”

3. La punctul 6, teza finală referitoare la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate se abrogă.

4. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informaţii corectate conform pct. 31 şi 4 se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.”

5. După punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. Prevederile prezentei proceduri se aplică şi pentru corectarea erorilor menţionate la pct. 3, corespunzătoare raportărilor aferente exerciţiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 543.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.