MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 250/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.492. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi

 

3.495. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016

 

3.496. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „profesional”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

126. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru călători

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.478/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Excellence din municipiul Iaşi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 8 decembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence”, cu sediul în municipiul Iaşi, şos. Bucium nr. 55B, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Excellence” din municipiul Iaşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Excellence” din municipiul Iaşi, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce Sa îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.492.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.478/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 8 decembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.495.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016 Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic nr. 1

28/21.11.2016

-

Comuna Mărăcineni,

Calea Câmpulung nr. 464,

tel. 0248/278099

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

-

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

-

Tehnician protecţia plantelor

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”

26/07.11. 2016

-

Calea Giuleşti nr. 10, sectorul 1, tel./fax: 021/6370484

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”

29/28.11.2016

-

Str. Butuceni

nr. 10, sectorul 1, tel.:

021/2207795,

colegiulmihai@

yahoo.com

Gimnazial/Nivel 1

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

-

-

-

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic

„Emil Racoviţă”

28/21.11.2016

-

Municipiul Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 11-14,

tel. 0236/430235

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu

frecventă/zi

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

-

Asistent medical generalist

Română

Cu

frecventă/zi

Asistent medical de farmacie

Română

Cu

frecventă/zi

Asistent medical balneofizio-kinetoterapie şi

recuperare

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Gorj

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii da bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„General Gheorghe Magheru”

28/21.11.2016

-

Municipiul Târgu Jiu,

str. Locotenent Colonel

Dumitru Petrescu nr. 3,

tel./fax: 0253/214716

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Protecţia

mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/zi

Textile

pielărie

-

Creator proiectant îmbrăcăminte

Informatică

-

Tehnician infrastructură reţele şi telecomunicaţii

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electronică

automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Ialomiţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de

învăţământ

1

Şcoala

Profesională

28/21.11.2016

-

Comuna Scânteia,

str. Ştefan cel Mare nr. 44,

tel. 0243/242061

Liceal/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

 Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic

„Radu Popescu”

29/28.11.2016

-

Oraşul Popeşti-Leordeni,

str. Leordeni nr. 52,

tel.: 021/4673423, fax: 0372/002541,

liceulradupopescu@yahoo.com

Liceal/Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real

(filieră teoretică)

-

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu

frecvenţă/zi

-

Matematică-informatică

Română

Cu

frecvenţă/zi

 

Judeţul Mehedinţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACI P de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Dierna”

29/28.11.2016

-

Municipiul Orşova,

Str. 1 Decembrie 1918nr.HA,

tel./fax: 0250/361415

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse

naturale

-

Tehnician laborant pentru protecţia mediului

Română

Cu

frecvenţă/zi

Turism şi alimentaţie

-

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

Mecanic

-

Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel. /fax, e-mail

Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Liviu Suhar”

Iacobeni

23/19 09.2016

-

Comuna Iacobeni, Str. Minelor nr. 17,

tel./fax: 0230577122,

grsciacobeni@yahoo.com

Liceal Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare

Turism şi alimentaţie

-

Tehnician în turism

Română

Cu

frecvenţă/zi

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/

domeniul

Domeniul pregătirii de baza

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul de Arte „George Georgescu”

26/07.11.2016

-

Municipiul Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 166, tel./fax: 0240/512471/ 0240/516185

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Vocaţională/ Arte vizuale

-

Desenator tehnic pentru arhitectură şi design

Română

Cu frecvenţă/zi

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „profesional”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25 noiembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „profesional (învăţământ specia/)” (nivel 2, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Ciprian Porumbescu nr. 28, judeţul Suceava, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „profesional”, calificările profesionale „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „profesional”, calificările profesionale „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4 - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5.- Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.496.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru călători

 

În baza:

- prevederilor art. 56 alin. (5) şi art. 67 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;

- Procesului-verbal al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nr. 4 din 27 februarie 2017,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma aprobării în şedinţa Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se pune în aplicare Regulamentul privind noi servicii feroviare pentru călători, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Otilian Neagoe

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind noi servicii feroviare pentru călători

 

În temeiul art. 56 alin. (5) şi art. 67 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în Spaţiul feroviar unic european,

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prezentul regulament are ca obiect adoptarea unor măsuri pentru stabilirea de noi servicii internaţionale de transport feroviar de călători cu acces deschis şi cu opriri intermediare, care vizează transportarea călătorilor în cadrul unei călătorii internaţionale, prin aplicarea unitară şi transparentă a prevederilor Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

(2) Prezentul regulament este obligatoriu pentru:

a) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

b) entităţile care au dreptul să ceară un test de scop principal;

c) entităţile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic.

(3) Regulamentul urmăreşte aplicarea unitară şi transparentă a prevederilor Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare Legea nr. 202/2016, în condiţii de certitudine juridică.

(4) în urma solicitării înaintate de către autorităţile competente sau de către operatorii de transport feroviar interesaţi, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a transporta călători între staţii situate în state membre diferite.

 

ARTICOLUL 2

Obiect şi domeniu de aplicare

 

(1) Prezentul regulament pune în aplicare prevederile art. 10 şi 11 din Legea nr. 202/2016.

(2) Regulamentul stabileşte detaliile procedurii şi ale criteriilor care trebuie urmate atunci când se determină:

a) dacă scopul principal al unui serviciu feroviar este acela de a transporta călători între gări situate în state membre diferite;

b) dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar este compromis de un serviciu internaţional de transport feroviar de călători.

(3) Prezentul regulament nu se aplică serviciilor organizate de o întreprindere în scopul transportării propriilor angajaţi către şi de la locul de muncă şi nici serviciilor pentru care nu se vând bilete către public.

 

ARTICOLUL 3

Definiţii

 

În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autoritate competentă - orice autoritate publică sau grup de autorităţi publice din România care are competenţa de a interveni în transportul public de călători sau orice organism învestit cu o astfel de autoritate;

b) contract de servicii publice - unul sau mai multe documente obligatorii din punct de vedere juridic, care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă şi un operator de serviciu public, cu scopul de a încredinţa respectivului operator de serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu public, în condiţiile legii;

c) efect financiar net - efectul unui contract de servicii publice asupra costurilor suportate şi a veniturilor generate în cursul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, având în vedere veniturile aferente păstrate de întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice şi de o marjă rezonabilă de profit, calculat în conformitate cu pct. 2 din anexa1 la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;

d) nou serviciu internaţional de transport de călători – un serviciu internaţional de transport de călători care este propus să fie introdus pe piaţă sau care implică o modificare substanţială în sensul creşterii frecvenţelor sau a numărului de opriri ale unui serviciu internaţional de transport de călători existent;

e) operator de transport feroviar - echivalentul expresiei întreprindere feroviară, definită la art. 3 pct. 1 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, orice entitate publică sau privată autorizată, a cărei activitate principală constă în furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi/sau călători, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de aceasta; sunt incluse, de asemenea, societăţi care asigură doar tracţiunea;

f) solicitant - întreprinderea care notifică Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar intenţia sa de a exploata un nou serviciu internaţional de transport călători, înainte de a solicita capacitate de infrastructură de la administratorul infrastructurii;

g) test de echilibru economic - procesul de evaluare realizat de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, la cererea unei entităţi prevăzute la art. 11, pentru a determina dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis de un nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători propus;

h) test de scop principal - procesul de evaluare realizat de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, la cererea unei entităţi prevăzute la art. 5, pentru a determina dacă scopul principal al unui nou serviciu feroviar propus este de a transporta călători între gări situate în state membre diferite sau de a transporta călători între gări situate în aceiaşi stat membru.

1. Pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea competentă se orientează după următorul mecanism:

Din costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau un set de obligaţii de serviciu public impuse de autoritatea competentă/autorităţile competente, obligaţii conţinute într-un contract de servicii publice şi/sau într-o normă generală, se scad:

- eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză; şi

- sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public 1h cauză, la care se adaugă un profit rezonabil.

 

ARTICOLUL 4

Notificarea unui nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat

 

(1) Solicitantul unui nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat notifică Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar intenţia sa de a exploata un nou serviciu internaţional de transport de călători, înainte de a solicita capacitate de infrastructură de la administratorul de infrastructură.

(2) Formularul de notificare standard, prevăzut în anexa nr. 1, poate fi descărcat de către entitatea solicitantă de pe pagina web2 a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

(3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar publică de îndată, pe pagina sa web, notificarea făcută de solicitant, cu excepţia informaţiilor confidenţiale şi a secretelor de afaceri, şi informează în această privinţă entităţile prevăzute la art. 5 sau la art. 11, după caz.

(4) Solicitantul justifică orice cerere privind excluderea de la publicare a informaţiilor confidenţiale şi a secretelor de afaceri, în situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective sau, în caz contrar, comunică refuzul său solicitantului care a cerut confidenţialitatea. Această procedură nu aduce atingere posibilităţii de contestare a deciziei respective, prevăzute de legislaţia naţională.

(5) Toate informaţiile furnizate de solicitant în formularul standard privind notificarea unui nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat prevăzut în anexa nr. 1 şi orice documente justificative trebuie transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, după cum urmează: un exemplar în original în scris şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către partea/părţile care notifică sau de către împuterniciţii acestora, autorizaţi să o/le reprezinte,


2 www.consiliuHeroviar.ro

 

ARTICOLUL 5

Entităţile care au dreptul să ceară un test de scop principal

 

Testul de scop principal poate fi cerut de următoarele entităţi:

a) autorităţile competente care au încheiat contracte de servicii publice de transport feroviar într-o zonă geografică afectată de noul serviciu propus;

b) orice operator de transport feroviar care exploatează servicii internaţionale sau interne de transport feroviar de călători pe ruta sau pe rutele ce urmează să fie deservite de noul serviciu propus, indiferent dacă în scopuri comerciale sau pe baza unui contract de servicii publice.

 

ARTICOLUL 6

informaţiile care trebuie furnizate în cererea privind testul de scop principal

 

(1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar publică pe pagina sa web un formular standard pentru cererea de test de scop principal, care va fi utilizat de entităţile solicitante.

(2) Informaţiile care trebuie furnizate de entitatea solicitantă în cererea privind testul de scop principal sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Cererea privind testul de scop principal, înaintată Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, trebuie să cuprindă:

a) adresa de înaintare, semnată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită;

b) cererea privind testul de scop principal, completată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, împreună cu toate documentele prevăzute şi definite în acea anexă.

 

 

 

 

(4) Entitatea solicitantă a unui test de scop principal trebuie să justifice orice propunere de excludere a informaţiilor confidenţiale şi a secretelor de afaceri. În situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, se păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. Dacă nu consideră ca fiind acceptabilă această justificare, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunică refuzul său părţii care solicită confidenţialitatea. Această procedură nu aduce atingere posibilităţii de contestare a deciziei respective, prevăzute de legislaţia naţională.

(5) Toate informaţiile furnizate de entitatea solicitantă în formularul standard şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar după cum urmează: un exemplar în original şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către entitatea solicitantă sau de către împuterniciţii acesteia, autorizaţi să o reprezinte.

 

 

ARTICOLUL 7

Termenul de solicitare a realizării unui test de scop principal sau a unui test de echilibru economic

 

(1) Cererile entităţilor prevăzute la art. 5 sau la 11, după caz, privind un test de scop principal sau un test de echilibru economic trebuie depuse în termen de 30 de zile de la publicarea notificării solicitantului pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Entităţile care au dreptul să depună cereri pentru ambele teste pot face acest lucru simultan.

(2) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) nu au fost formulate solicitări de către entităţile prevăzute la art. 5 sau 11, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va informa, de îndată, solicitantul cu privire la acest aspect.

(3) Dacă testul de scop principal dezvăluie faptul că scopul principal al serviciului propus este altul decât transportarea călătorilor între gări situate în state membre diferite şi Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite o decizie negativă, atunci testul de echilibru economic este anulat printr-o decizie care face trimitere la acea decizie negativă privind scopul principal.

 

ARTICOLUL 8

Procedura pentru testul de scop principal

 

(D Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar examinează cererea depusă de entitatea solicitantă pentru realizarea unui test de scop principal.

(2) în situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că entitatea solicitantă nu a furnizat informaţii complete în cererea sa privind realizarea unui test de scop principal, acesta poate solicita informaţii suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea cererii. Dacă entitatea solicitantă răspunde la această cerere de informaţii suplimentare, iar răspunsul său este în continuare incomplet, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate formula o a două cerere de informaţii suplimentare, în termen de 20 de zile de la primirea răspunsului la prima cerere de informaţii suplimentare. Entitatea solicitantă furnizează informaţiile respective ca răspuns la cererile de informaţii suplimentare într-un termen care nu depăşeşte 30 de zile. În situaţia în care entitatea solicitantă nu furnizează informaţiile în termenele stabilite de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, cererea se respinge.

(3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate cere solicitantului unui nou serviciu internaţional de transport călători planificat să furnizeze informaţii suplimentare. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte un singur termen suplimentar pentru clarificări, în căzui în care informaţiile furnizate sunt insuficiente.

(4) în cazul în care o cerere nu poate fi justificată în conformitate cu prevederile pct. 5 subpct. 5.3 - 5.5 din anexa nr. 2 „Formularul privind cererea pentru realizarea unui test de scop principal”, aceasta se respinge.

(5) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite o decizie în termen de 40 de zile de la primirea tuturor informaţiilor relevante.

 

ARTICOLUL 9

Criteriile de evaluare pentru testul de scop principal

 

(1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar verifică scopul principal al unui nou serviciu internaţional de transport călători planificat. Acesta realizează o analiză calitativă şi cantitativă, care ţine seama de evoluţia previzibilă a serviciului, precum şi de schimbările previzibile ale condiţiilor de piaţă în decursul perioadei indicate în notificarea solicitantului

(2) în cursul procesului de evaluare şi pe lângă informaţiile furnizate în formularul standard de notificare, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar are în vedere, în special, următoarele criterii:

a) proporţia veniturilor estimate şi a volumului de pasageri preconizate de solicitant a fi generate din operarea rutei respective în urma transportului internaţional de călători, în comparaţie cu serviciul efectuat pe teritoriul României;

b) distanţa acoperită de noul serviciu propus în diferite state membre şi situarea opririlor;

c) cererea călătorilor pentru noul serviciu;

d) strategia de marketing a solicitantului;

e) caracteristicile materialului rulant care urmează să fie folosit în cadrul noului serviciu.

 

ARTICOLUL 10

Rezultatul testului de scop principal

 

(1) în urma evaluării noului serviciu feroviar propus pentru călători,. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte, prin decizie, dacă scopul principal al acestuia este:

a) de a transporta călători între gări situate în state membre diferite; sau

b) de a transporta călători între gări situate pe teritoriul României.

(2) în situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ia decizia prevăzută la alin. (1) lit. a), noului serviciu internaţional de transport de călători propus i se acordă aprobarea accesului la infrastructura feroviară.

(3) în cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ia decizia prevăzută la alin. (1) lit. b), atunci reclasifică cererea ca cerere de serviciu naţional de transport de călători şi informează solicitantul în acest sens. Acesta poate solicita, potrivit prevederilor art. 10 şi ale anexei nr. IV din Legea nr. 202/2016, accesul la infrastructura feroviară.

(4) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunică solicitantului decizia luată.

(5) Decizia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va fi motivată în mod corespunzător şi publicată, de îndată, pe pagina sa web, cu respectarea informaţiilor confidenţiale.

 

ARTICOLUL 11

Entităţile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic

 

În cazul în care Ministerul Transporturilor, cu acordul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, a decis să limiteze dreptul de acces la infrastructura feroviară pentru serviciile internaţionale de transport feroviar de călători între un punct de plecare şi un punct de destinaţie care fac obiectul unuia sau mai multor contracte de servicii publice, următoarele entităţi pot cere realizarea unui test de echilibru economic:

a) autoritatea competentă care a încheiat un contract de servicii publice ce include un punct de plecare şi un punct de sosire ale noului serviciu propus;

b) oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016;

c) administratorul infrastructurii;

d) operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice acordat de autoritatea prevăzută la lit. a).

 

ARTICOLUL 12

Informaţii care trebuia furnizate pentru testul de echilibru economic

 

(1) Entitatea solicitantă trebuie să furnizeze informaţiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita informaţii de la entităţile implicate în testare, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) de la autoritatea competentă:

(i) copia contractului de servicii publice;

(ii) normele naţionale pentru acordarea şi modificarea contractelor de servicii publice;

(iii) rutele relevante şi veniturile prognozate, incluzând metodologia utilizată în realizarea prognozelor;

b) de la operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice:

(i) copia contractului de servicii publice;

(ii) planul de afaceri al acestei întreprinderi;

(iii) informaţii privind veniturile realizate de această întreprindere;

(iv) informaţii privind orarul serviciilor prestate, inclusiv orele de plecare, opririle intermediare, orele de sosire şi legăturile;

(v) estimările sale privind elasticitatea cererii privind serviciile prestate (de exemplu, elasticitatea preţurilor, elasticitatea legată de caracteristicile de calitate ale serviciilor), precum şi planurile de reacţii concurenţiale la noul serviciu şi posibilele economii de costuri generate de noul serviciu;

c) de la solicitantul noului serviciu de călători:

(i) planul de afaceri;

(ii) prognoza veniturilor realizate din călătoriile/volumul de pasageri de pe teritoriul României, incluzând metodologia utilizată în realizarea prognozelor;

(iii) modalităţile de emitere a biletelor;

(iv) specificaţiile materialului rulant (de exemplu, factorul de sarcină, numărul de locuri pe scaune, configuraţia vagoanelor);

(v) strategia de marketing;

(vi) estimările sale privind elasticitatea serviciilor (de exemplu, elasticitatea preţurilor, elasticitatea legată de caracteristicile de calitate a serviciilor);

d) de la administratorul de infrastructură - informaţii privind liniile sau secţiile relevante, pentru a se asigura că noul serviciu internaţional de transport de călători poate circula pe infrastructura respectivă. Această obligaţie de informare care revine administratorului de infrastructură nu aduce atingere obligaţiilor sale în cadrul procedurii de alocare prevăzute la art. 38-54 din Legea nr. 202/2016.

(3) Entităţile implicate în testul de echilibru economic trebuie să justifice orice propunere de excludere a informaţiilor confidenţiale şi a secretelor de afaceri. Dacă Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, el păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. În caz contrar, acest fapt este comunicat părţii care solicită confidenţialitatea. Această procedură nu aduce atingere posibilităţii de contestare a deciziei respective, prevăzute de legislaţia naţională.

 

ARTICOLUL 13

Procedura pentru realizarea testului de echilibru economic

 

(1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar examinează cererea depusă de entitatea solicitantă pentru realizarea unui test de echilibru economic.

(2) în situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că entitatea solicitantă a unui test de echilibru economic nu a furnizat informaţii complete în cererea sa, acesta poate solicita informaţii suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea cererii. Dacă entitatea solicitantă răspunde la această cerere de informaţii suplimentare, iar răspunsul său este în continuare incomplet, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate formula o a două cerere de Informaţii suplimentare în termen de 20 de zile de la primirea răspunsului la prima cerere de informaţii suplimentare. Entitatea solicitantă furnizează informaţiile respective ca răspuns la cererile de informaţii suplimentare într-un termen rezonabil stabilit de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi care nu va depăşi 30 de zile. În situaţia în care entitatea solicitantă nu furnizează aceste informaţii în termenele stabilite de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, cererea se respinge.

(3) în termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar solicită informaţiile prevăzute la art. 12 de la alte părţi relevante, în special de la operatorul de transport feroviar care solicită accesul la infrastructura feroviară în scopul exploatării unui nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte un singur termen suplimentar pentru clarificări, în cazul în care informaţiile furnizate sunt neclare.

(4) în cazul în care o cerere nu poate fi justificată în mod suficient, conform prevederilor pct. 5 subpct. 5.3-5.5 din anexa nr. 3 „Formularul privind cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic”, atunci aceasta se respinge.

(5) Dacă informaţiile furnizate de entitatea solicitantă a unui test de echilibru economic justifică cererea de realizare a unui astfel de test, iar informaţiile furnizate de solicitantul noului serviciu internaţional de călători nu sunt suficiente pentru a invalida cererea de realizare a testului de echilibru economic, atunci accesul nu se acordă.

(6) Toate informaţiile furnizate de entitatea solicitantă în formularul standard şi orice documente justificative vor fi transmise, în limba română, Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel: un exemplar în original şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către entitatea solicitantă sau de către împuterniciţii acesteia, autorizaţi să O reprezinte.

 

ARTICOLUL 14

Conţinutul testului de echilibru economic

 

(1) Echilibrul economic al unui contract de servicii publice este considerat compromis, în cazul în care noul serviciu internaţional de călători propus are un impact negativ substanţial asupra:

a) profitabilităţii serviciilor prestate în cadrul contractului de servicii publice; şi/sau

b) costului net pentru autoritatea competentă care acordă contractul de servicii publice.

(2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice este compromis de noul serviciu propus. Analiza realizată de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se axează pe impactul economic al noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice în ansamblu, pentru întreaga durată a contractului, şi nu asupra serviciilor individuale prestate în temeiul acestuia.

(3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ţine de asemenea cont de beneficiile pentru călători care decurg pe termen scurt şi mediu din operarea noului serviciu internaţional de călători.

 

ARTICOLUL 15

Criterii de evaluare pentru testul de echilibru economic

 

În cursul procesului de evaluare, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ia în considerare, în special, următoarele criterii:

a) impactul asupra efectului financiar net al serviciilor prestate în temeiul contractului de servicii publice, luat în considerare pe întreaga durată a contractului respectiv;

b) posibilele reacţii concurenţiale ale operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice;

c) posibilele economii de costuri pentru operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice (cum ar fi cele datorate neînlocuirii materialului rulant ajuns la sfârşitul vieţii utile sau neînlocuirii personalului ale cărui contracte expiră), precum şi beneficii potenţiale pentru această întreprindere feroviară rezultate în urma noului serviciu propus (cum ar fi aducerea de călători internaţionali care ar putea fi interesaţi de o legătură cu un serviciu regional din cadrul contractului de servicii publice);

d) posibilitatea de a restrânge domeniul de aplicare al contractului de servicii publice, în special dacă acesta se apropie de data sa de expirare în momentul evaluării;

e) impactul asupra performanţei şi calităţii serviciilor feroviare;

f) impactul asupra planificării orarelor pentru serviciile feroviare;

g) impactul asupra investiţiilor în material rulant realizate de operatorii de transport feroviar sau de autorităţile competente, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 16

Rezultatul testului de echilibru economic

 

(1) în urma realizării testului de echilibru economic, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite o decizie în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016, prin care stabileşte dacă dreptul de acces la infrastructura feroviară se acordă, se modifică, se acordă în anumite condiţii sau se refuză.

(2) înainte de a lua o decizie care ar duce la refuzarea accesului la infrastructura feroviară pentru noul serviciu internaţional de transport de călători propus, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar oferă solicitantului posibilitatea de a-şi modifica planul, astfel încât să nu compromită echilibrul economic al contractului de servicii publice.

(3) Decizia motivată a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se publică, de îndată, pe pagina web, cu respectarea informaţiilor confidenţiale.

 

ARTICOLUL 17

Reconsiderarea deciziei luate în urma testului de echilibru economic

 

(1) Entităţile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 pot solicita o reconsiderare a deciziei luate în urma realizării testului de echilibru economic, în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precum:

a) existenţa unei modificări semnificative a noului serviciu internaţional de transport de călători faţă de datele iniţiale analizate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

sau

b) existenţa unei diferenţe substanţiale între impactul real şi cel estimat asupra serviciilor din cadrul contractului de servicii publice;

sau

c) în situaţia în care contractul de servicii publice a încetat înainte de termenul său iniţial.

(2) Cu excepţia cazului în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte altfel în decizia sa, în termen de 3 ani de la publicarea deciziei nu se poate solicita nicio reconsiderare a deciziei emise, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a).

 

ARTICOLUL 18

Cooperarea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu alte organisme de reglementare competente în cazul noului serviciu propus

 

 

 (1) La primirea notificării din partea solicitantului cu privire la intenţia sa de a presta un nou serviciu internaţional de transport de călători pe teritoriul României, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează alte organisme de reglementare similare din statele membre care au competenţă pentru ruta noului serviciu propus. Aceste organisme de reglementare verifică dacă informaţiile cuprinse în formularul de notificare publicat pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar corespund informaţiilor pe care ele le-au primit de la solicitant şi informează Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu privire la orice neconcordanţe.

(2) La primirea unei cereri din partea entităţilor prevăzute la art. 5 sau 11, fie pentru realizarea unui test de scop principal, fie pentru realizarea un test de echilibru economic, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează celelalte organisme de reglementare care au competenţă pentru părţi ale rutei noului serviciu propus.

(3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunică rezultatele testelor celorlalte organisme de reglementare care au competenţă pentru părţi ale rutei noului serviciu propus cu timp suficient înainte de adoptarea deciziei lor, pentru a oferi acestora posibilitatea de a prezenta observaţii cu privire la rezultatele testelor

(4) în cursul oricărui schimb de informaţii cu privire la teste, organismele de reglementare respectă confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri primite de la părţile implicate în aceste teste. Acestea pot utiliza aceste informaţii doar pentru cazul respectiv.

 

ARTICOLUL 19

Dispoziţii finale

 

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Formular privind notificarea unui nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat

 

INTRODUCERE

1. Scopul prezentului formular

Prezentul formular prevede informaţiile care trebuie furnizate de solicitantul care depune la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notificare privind intenţia sa de a exploata un nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători.

Totodată, este important ca solicitantul să înainteze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar un formular completat corespunzător şi să furnizeze, în timp util, informaţiile solicitate.

2. Entităţile obligate să depună notificări

Orice solicitant care intenţionează să exploateze un nou serviciu internaţional de transport călători are obligaţia să depună o notificare la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar înainte de a solicita capacitate de infrastructură de la administratorul infrastructurii.

3. Necesitatea unei notificări corecte şi complete

Toate informaţiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzătoare din prezentul formular. Solicitantul trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviara primit toate informaţiile necesare privind exploatarea noului serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat;

b) în timpul pregătirii notificării, solicitantul trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştă electronică furnizate sunt corecte, relevante şi actualizate;

c) informaţiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în notificare sunt considerate informaţii incomplete;

d) solicitantul care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, furnizează informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate poate fi sancţionat cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

4. Cum se efectuează notificarea

Formularul de notificare trebuie semnat şi completat în limba română. Toate informaţiile furnizate de solicitant în prezentul formular şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar după cum urmează: un exemplar în scris şi un exemplar în format electronic Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către solicitant sau de către împuterniciţii acestuia, autorizaţi să îl reprezinte. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Notificarea va fi depusă la Registratura generală a Consiliului Concurenţei, în atenţia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, la adresa prevăzută pe pagina web a instituţiei.

5. Publicarea pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviara notificării unui nou serviciu Internaţional de transport feroviar de călători planificat

Întrucât Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar publică notificarea pe pagina sa web, solicitantul va justifica în notificare orice excludere de la publicare a informaţiilor confidenţiale şi a secretelor de afaceri.

6. Informaţii privind noul serviciu Internaţional de transport feroviar de călători planificat

6.1. Detalii de contact

6.1.1. Numele solicitantului şi entitatea juridică

6.1.2. Adresa sediului legal (potrivit certificatului de înregistrare la registrul comerţului) şi a sediului administrativ (sediul real)

6.1.3. Numărul şi data certificatului de înregistrare la registrul comerţului

6.1.4. Codul unic de înregistrare

6.1.5. Obiectul de activitate principal şi secundar

6.1.6. Datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea şi primirea de informaţii în relaţia cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact desemnate, precum şi funcţia deţinută de aceasta)

6.2. Numirea reprezentanţilor

În cazul în care notificarea este semnată de reprezentanţi ai solicitantului, aceştia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciţi în acest sens. Reprezentanţii împuterniciţi de solicitant trebuie să furnizeze următoarele informaţii de contact, menţionând (numele/denumirea reprezentantului, adresa/sediul reprezentantului, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact din cadrul acesteia, precum şi o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondenţa şi trimite documentele).

6.3. Detalii privind licenţa şi certificatul de siguranţă

Data licenţei şi a certificatului de siguranţă ale solicitantului sau precizarea stadiului în care se află procedura de obţinere a acestora

6.4. Detalii privind noul serviciu internaţional de transport feroviar de călători planificat

Furnizaţi un rezumat al noului serviciu internaţional de transport feroviar de călători. Acest rezumat va cuprinde şi o explicaţie care să justifice că obiectivul principal al noului serviciu propus este acela de a transporta călători între gări situate în state membre diferite, fiind un serviciu internaţional de transport feroviar de călători.

Totodată, furnizaţi următoarele date şi informaţii:

6.4.1. ruta detaliată, cu indicarea situării gărilor de plecare şi de sosire, precum şi a opririlor intermediare şi a distanţei dintre acestea:

6.4.2. data planificată de începere a exploatării noului serviciu internaţional de transport feroviar de călători propus;

6.4.3. orarul, frecvenţa şi capacitatea noului serviciu propus, inclusiv orele de plecare, opririle intermediare, orele de sosire şi legăturile propuse, precum şi orice abatere de la frecvenţa sau de la opririle din orarul standard, pe sens de circulaţie;

6.4.4. justificarea faptului că scopul principal al serviciului de transport de călători propus este aceia de a transporta călători între gări situate în state membre diferite;

6.4.5. precizaţi dacă noul serviciu internaţional de transport feroviar de călători a fost notificat şi unui alt organism de reglementare;

6.4.6. precizaţi, dacă este cazul, organismul şi organismele de reglementare la care aţi notificat, precum şi data notificării;

6.4.7. oricare alte informaţii sau documente care vin în sprijinul evaluării noului serviciu internaţional de transport feroviar de călători propus.

Informaţiile privind exploatarea planificată a noului serviciu internaţional de transport feroviar de călători propus trebuie să acopere cel puţin primii 3 ani şi, în măsura posibilului, primii 5 ani de activitate.

De asemenea, enumeraţi şi detaliaţi tipul documentelor anexate prezentului formular de notificare.

7. Confidenţialitatea informaţiilor

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din regulament, notificarea urmează să fie publicată pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Prin urmare, vă solicităm să precizaţi care sunt informaţiile cuprinse în notificare pe care le consideraţi secrete de afaceri şi care nu ar trebui publicate.

Totodată, vă rugăm să prezentaţi pentru fiecare informaţie în parte solicitarea acordării dreptului de confidenţialitate, prezentând o versiune neconfidenţială a notificării, justificând fiecare informaţie pe care o consideraţi confidenţială.

În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, se păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. În caz contrar, organismul de reglementare comunică refuzul său solicitantului care a cerut confidenţialitatea.

8. Declaraţie

La semnarea notificării de către reprezentantul solicitantului, acesta trebuie să prezinte în original dovada scrisă că a fost autorizat să reprezinte respectivul solicitant. În cazul în care autorizaţia/împuternicirea este redactată în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declaraţie, care trebuie semnată de sau în numele reprezentantului care face notificarea:

„Această notificare conţine ........... pagini. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoştinţa lor, adevărate, corecte şi complete, că au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţă, că toate estimările sunt prezentate ca atare şi constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză şi că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Locul şi data:

Semnătura:

Numele şi funcţia:

În numele solicitantului:”

 

ANEXA Nr. 2

 

Formular privind cererea pentru realizarea unui test de scop principal

 

INTRODUCERE

1. Scopul prezentului formular

Prezentul formular prevede informaţiile care trebuie furnizate Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de entitatea solicitantă pentru realizarea unui test de scop principal.

Este important ca entitatea solicitantă a unui test de scop principal să înainteze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar un formular completat corespunzător şi să furnizeze, în timp util, informaţiile solicitate.

2. Entităţile care au dreptul să ceară un test de scop principal

Testul de scop principal poate fi cerut de următoarele entităţi:

a) autorităţile competente care au încheiat contracte de servicii publice de transport feroviar într-o zonă geografică afectată de noul serviciu propus:

b) orice operator de transport feroviar care exploatează servicii internaţionale sau interne de transport feroviar de călători pe ruta sau pe rutele ce urmează să fie deservite de noul serviciu propus, indiferent dacă în scopuri comerciale sau pe baza unui contract de servicii publice,

3. Necesitatea unei cereri corecte şi complete

Toate informaţiile solicitate în prezenta cerere trebuie să fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzătoare din prezentul formular. Entitatea solicitantă trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) cererea privind un test de scop principal 1 trebuie depusă în termen de 30 de zile de la publicarea notificării solicitantului pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

b) în timpul pregătirii formularului, entitatea solicitantă trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştă electronică furnizate, sunt corecte, relevante şi actualizate;

c) informaţiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în formular sunt considerate informaţii incomplete;

d) entitatea solicitantă care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, furnizează informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ort documente incomplete sau nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate poate fi sancţionată cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.


1 Entităţile care au dreptul să depună cereri pentru ambele teste (cel de scop principal şi cel de echilibru economic) pot face acest lucru simultan.

 

4. Cum se efectuează depunerea cererii unui test de scop principal

Cererea privind realizarea unui test de scop principal trebuie semnată şi va fi completată în limba română. Toate informaţiile furnizate de entitatea solicitantă în cerere şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, după cum urmează: un exemplar în scris şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către solicitant sau de către împuterniciţii acestuia, autorizaţi să îl reprezinte. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Cererea pentru realizarea unui test de scop principal va fi înaintată Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar la adresa prevăzută pe pagina web a instituţiei.

5 Informaţiile care trebuie furnizate în cererea unui test de scop principal

5.1. Detalii de contact

5.1.1. Numele entităţii solicitante şi forma juridică

5.1.2. Adresa sediului legal (potrivit certificatului de înregistrare la registrul comerţului) şi a sediului administrativ (sediul real)

5.1.3. Numărul şi data certificatului de înregistrare la registrul comerţului

5.1.4. Codul unic de înregistrare

5.1.5. Obiectul de activitate principal şi secundar

5.1.6. Datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea şi primirea informaţiilor în relaţia cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact desemnate, precum şi funcţia deţinută de aceasta)

5.2. Numirea reprezentanţilor

În cazul în care cererea pentru efectuarea unui test de scop principal este semnată de reprezentanţi ai entităţii solicitante, aceştia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciţi în acest sens. Reprezentanţii împuterniciţi de entitatea solicitantă trebuie să furnizeze următoarele informaţii de contact, menţionând (numele/denumirea reprezentantului, adresa/sediul reprezentantului, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact din cadrul acesteia, precum şi o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondenţa şi se pot trimite documentele).

5.3. Explicarea interesului pe care o decizie referitoare la scopul principal al noului serviciu propus îl reprezintă pentru entitatea solicitantă

5.4. Explicarea motivului pentru care entitatea solicitantă consideră că scopul principal al noului serviciu propus este altul decât cel de a transporta călători între gări situate în state membre diferite

5.5. Informaţii şi documente care susţin informaţiile prevăzute la subpct. 5.3 şi 5.4

6. Confidenţialitatea informaţiilor

Vă solicităm să precizaţi care sunt informaţiile cuprinse în cererea privind testul unui scop principal şi pe care le consideraţi secrete de afaceri, prezentând justificarea pentru fiecare informaţie pe care o consideraţi confidenţială.

În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, se păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. În caz contrar, organismul de reglementare comunică refuzul său solicitantului care a cerut confidenţialitatea.

7. Declaraţie

La semnarea notificării de către reprezentantul solicitantului a unui test de scop principal, acesta trebuie să prezinte în original dovada scrisă că a fost autorizat să reprezinte respectivul solicitant. În cazul în care autorizaţia/împuternicirea este redactată în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declaraţie, care trebuie semnată de sau în numele reprezentantului care face notificarea:

„Această notificare conţine ........ pagini. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoştinţa sa, adevărate, corecte şi complete, că au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţă, că toate estimările sunt prezentate ca atare şi constituie cele mai precise estimări ale faptelor în cauza şi că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Locui şi data:

Semnătura:

Numele şi funcţia:

În numele solicitantului:”

 

ANEXA Nr. 3

 

 

Formular privind cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic

 

INTRODUCERE

1. Scopul prezentului formular

Prezentul formular prevede informaţiile care trebuie furnizate Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de entitatea solicitantă a unui test de echilibru economic. Este important ca entitatea solicitantă a unui astfel de test să înainteze un formular completat corespunzător şi să furnizeze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în timp util, informaţiile solicitate

2. Entităţile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic

Testul de echilibru economic poate fi cerut de următoarele entităţi:

a) o autoritate competentă sau autorităţi competente care au încheiat un contract de servicii publice ce include un punct de plecare şi un punct de sosire ale noului serviciu propus;

b) orice altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016;

c) administratorul de infrastructură din zona geografică acoperită de noul serviciu internaţional de transport de călători propus;

d) orice operator de transport feroviar care execută contractul de servicii publice acordat de autoritatea prevăzută la lit. a).

3. Necesitatea unei cereri corecte şi complete

Toate informaţiile solicitate în prezenta cerere trebuie să fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzătoare din prezentul formular. Entitatea solicitantă trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) cererea privind un test de echilibru economic1 trebuie depusă în termen de 30 de zile de la publicarea notificării solicitantului pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;

b) în timpul pregătirii formularului, entitatea solicitantă trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştă electronică furnizate, sunt corecte, relevante şi actualizate;

c) informaţiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în formular sunt considerate informaţii incomplete;

d) entitatea solicitantă care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, furnizează informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate poate fi sancţionată cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

4 Cum se efectuează depunerea cererii unui test de echilibru economic

Cererea privind realizarea unui test de echilibru economic trebuie semnată şi va fi completată în limba română. Toate informaţiile furnizate de entitatea solicitantă în cerere şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar după cum urmează: un exemplar în scris şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către solicitant sau de către împuterniciţii acestuia, autorizaţi să îl reprezinte. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic va fi depusă la Registratura generală a Consiliului Concurenţei, la adresa prevăzută pe pagina web a instituţiei.

1 Entităţile care au dreptul să depună cereri pentru ambele teste (cel de scop principal şi cel de echilibru economic) pot face acest lucru simultan.

5. Informaţiile care trebuie furnizate în cererea unui test de echilibru economic

5.1. Detalii de contact

5.1.1. Numele entităţii solicitante şi forma juridică

5.1.2. Adresa sediului legal (potrivit certificatului de înregistrare la registrul comerţului) şi a sediului administrativ (sediul real)

5.1.3. Numărul şi data certificatului de înregistrare la registrul comerţului

5.1.4. Codul unic de înregistrare

5.1.5. Obiectul de activitate principal şi secundar

5.1.6. Datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea şi primirea de informaţii în relaţia cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact desemnate, precum şi funcţia deţinută de aceasta)

5.2. Numirea reprezentanţilor

În cazul în care cererea pentru efectuarea unui test de echilibru economic este semnată de reprezentanţi ai operatorului de transport feroviar, aceştia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciţi în acest sens. Reprezentanţii împuterniciţi de entitatea solicitantă trebuie să furnizeze următoarele informaţii de contact, menţionând (numele/ denumirea reprezentantului, adresa/sediul reprezentantului, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştă electronică ale persoanei de contact din cadrul acesteia, precum şi o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondenţa şi se pot trimite documentele)

5.3. Explicarea interesului pe care o decizie referitoare la scopul principal al noului serviciu propus îl reprezintă pentru entitatea solicitantă

5.4. Dovezi că echilibrul economic va fi compromis de noul serviciu

5.5. Orice informaţii şi documente care susţin informaţiile prevăzute la subpct. 5.3 şi 5.4

6. Confidenţialitatea informaţiilor

Vă solicităm să precizaţi care sunt informaţiile cuprinse în cererea privind testul de echilibru economic şi pe care le consideraţi secrete de afaceri, prezentând justificarea pentru fiecare informaţie pe care o consideraţi confidenţială.

În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, _ se păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. În caz contrar, organismul de reglementare comunică refuzul său solicitantului care a cerut

confidenţialitatea.

7. Declaraţie

La semnarea notificării de către solicitant, acesta trebuie să prezinte în original dovada scrisă că a fost autorizat să reprezinte respectivul solicitant. În cazul în care autorizaţia/împuternicirea este redactată în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declaraţie, care trebuie semnată de sau în numele reprezentantului care face notificarea:

„Această notificare conţine pagini. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoştinţa sa, adevărate, corecte şi complete, că au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţă, că toate estimările sunt prezentate ca atare şi constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză şi că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Locul şi data:

Semnătura:

Numele şi funcţia:

În numele solicitantului:”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.