MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 253/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 aprilie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

54. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 

359. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 

56. - Lege pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

370. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 12 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

211. - Hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

421. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

581. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Registrul agricol naţional (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.”

3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Formularele registrului agricol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unităţii administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.

(6) Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune.

(7) începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în format electronic.”

4. La articolul 3 alineatul (1), literele b), d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii;

......................................................................................................................

d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;

......................................................................................................................

g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.”

5. La articolul 3, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ, atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, după numărul cadastral.

......................................................................................................................

 (4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.

(5) Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea fundară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolufl4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, precum şi ale familiilor de albine la începutul fiecărui an şi evoluţia anuală a acestor efective.”

7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.”

8. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Registrul agricol naţional (RAN) are suportul grafic realizat pe baza datelor din infrastructura naţională de informaţii spaţiale.”

9. La articolul 6 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional;”.

10. La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole şi altele asemenea.”

11. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor asigură, prin acţiuni comune, elaborarea actelor normative pentru îndrumarea şi controlul lucrărilor privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. De asemenea, la solicitarea instituţiei prefectului, pot participa la acţiunile comune de îndrumare şi control privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol persoane desemnate de către conducerea acestor instituţii publice.”

12. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.”

13. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în formai electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

(2) Secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).”

14. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu evidenţele sanitar-veterinare Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» au obligaţia punerii la dispoziţia primarilor a informaţiilor privind efectivele de animale deţinute de persoanele fizice sau juridice.

......................................................................................................................

 (4) După interconectarea Registrului agricol naţional (RAN) cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, furnizarea de date către unităţile administrativ-teritoriale se realizează prin grija Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.”

15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şt mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţa care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) în cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.”

16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Centralizarea datelor pe comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti se va face în următoarele perioade:

a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unităţi cu personalitate juridică la începutul fiecărui an şi evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent, producţia animală obţinută de gospodării/unităţi cu personalitate juridică pe anul precedent, precum şi pentru datele privind clădirile noi şi cele la care au fost efectuate lucrări care privesc modificarea obligaţiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură;

b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol.”

17 La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin sondaj de la gospodării şi unităţi cu personalitate juridică cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă.

(2) Metodologia sondajului se reglementează prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

18 Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, după cum urmează:

a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin hotărâre a autorităţii deliberative, la iniţiativa autorităţii executive.”

19. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se comunică de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi se trimit, după caz, atât direcţiilor teritoriale de statistică, cât şi direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic, la termenele prevăzute în normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.”

20. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Direcţiile teritoriale de statistică, în colaborare cu direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică şi centralizează pe judeţe şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, datele primite şi le transmit Institutului Naţional de Statistică, instituţiei prefectului şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la termenele stabilite în sistemul informaţional statistic.”

21. La articolul 18, după primul alineat, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) înscrierea elementelor de identificare a persoanelor fizice se face prin interogarea bazei de date prevăzute la art. 6 alin. (7).”

22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;

c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţa sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

d) refuzul de a prezenta primarului informaţiile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă;

b) neurmărirea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a modului cum îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele cărora le revin, prin dispoziţie a primarului, sarcina completării, ţinerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor din registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia;

c) nerealizarea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 15.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1);

b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul completării registrului agricol.”

23. Articolul 24 se abrogă.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aprobă normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol, la elaborarea cărora sunt consultate Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Municipiilor din România.

Art. III. - În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) „clădirile cu destinaţie de locuinţă şi construcţii-anexe” se înlocuieşte cu „clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii”;

b) „orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultur㔠se înlocuieşte cu „orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii agregate pentru agricultură şi silvicultură”.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 54.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2017.

Nr. 359.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 352 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) instituţiile şi unităţile de învăţământ pot să angajeze parteneriate cu agenţi economici publici sau privaţi sau alte instituţii, cu scopul de a testa şi aprofunda aspectele privind consilierea şi orientarea în carieră a elevilor şi studenţilor;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 56.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 370.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 12

din 17 ianuarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Emil Radu în Dosarul nr. 541/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 728D/2016

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015 şi Decizia nr. 124 din 3 martie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 4.749 din 27 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 541/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Emil Radu cu ocazia soluţionării unei cauze civile având ca obiect o contestaţie în anulare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale care stabilesc cuantumul taxelor de timbru în materia cererilor de revizuire privind ordonanţa preşedinţială sunt neconstituţionale, deoarece îi limitează accesul la justiţie, câtă vreme taxa de timbru aferentă cererii de revizuire este mai mare decât cea datorată pentru acţiunea în fond.

6. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, şi arată că taxa de timbru stabilită de legiuitor pentru cererea de revizuire nu afectează accesul la justiţie, câtă vreme cuantumul ei este unul fix, indiferent de natura acţiunii în fond pe care cererea de revizuire se grefează şi, totodată, unul rezonabil prin raportare la venitul minim net garantat pe economia naţională.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. De asemenea, faptul că cererea de revizuire se taxează cu 100 de lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat nu reprezintă, din punctul de vedere al Guvernului, un cuantum împovărător al taxei judiciare de timbru, de natură a afecta financiar justiţiabilul, fiind vorba de un cuantum rezonabil.

9. Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt constituţionale. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, potrivit cărora „Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentală, în acest sens fiind Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 14 ianuarie 2016, decizie prin care Curtea a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale.

15. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie prin impunerea unor taxe judiciare de timbru, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit. În cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu. De asemenea, Curtea a reţinut că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe. la cheltuielile publice”, a arătat Curtea, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. S-a reţinut, totodată, că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii.

16. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). Astfel, acest drept care cere, prin însăşi natura sa, o reglementare din partea statului poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa.

17. Raportat la critica formulată în cauză, Curtea apreciază că nu se poate vorbi despre un cuantum împovărător al taxei judiciare de timbru, fiind unul rezonabil, în cuantum fix de 100 de lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat, în speţă fiind vorba despre o taxă judiciară de timbru de 200 de lei, împrejurare care nu este de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar. De altfel, în ipoteza în care există situaţii în care părţile să nu poată plăti taxele de timbru din cauza cuantumului excesiv al acestora şi, în consecinţă, să nu se poată adresa justiţiei, legiuitorul a instituit, prin art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, posibilitatea instanţei de judecată de a acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru. Această reglementare vizează tocmai acele situaţii în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale, constituind o garanţie a liberului acces la justiţie. Aprecierea legalităţii şi temeiniciei cererilor întemeiate pe dispoziţiile mai sus citate se realizează de către instanţa de judecată în temeiul prerogativelor conferite de Constituţie şi legi, pe baza probelor care însoţesc aceste cereri.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Radu în Dosarul nr. 541/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport de criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 ianuarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilita în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare

de creştere a animalelor

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) RIE - Registrul individual al exploataţiei - colecţia de date în format hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) RNE - Registrul naţional al exploataţilor - colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

c) vacă de lapte - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la depunerea cererii; prin excepţie, vaci de lapte sunt şi acele vaci care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data de depunere a cererilor, deoarece provin din import sau au fătat un produs neviabil, respectiv mort sau avortat după 6 luni de gestaţie, dar şi în alte cazuri în care înregistrarea în RNE nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar-veterinar/alte documente sanitar-veterinare justificative sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală sau alte documente.

Art. 3. - (1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este de 48.569.289,97 lei, echivalent a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi ale art. 1 alin. (2) din Regulament.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) se distribuie suma de 24,284,644,98 lei, echivalent al sumei de 5.448.041,5 euro, pentru producătorii de lapte, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

(3) Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament se acordă sprijin suplimentar în valoare egală cu suma prevăzută la alin. (2), în aceleaşi condiţii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevăzut de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Art. 4. - (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3) se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulament, respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA;

b) au livrat/vândut direct minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

(2) Pentru obţinerea ajutorului financiar prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

b) produc şi livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

(3) Producătorii de lapte care deţin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), producătorii de lapte depun cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 2 mai 2017, inclusiv.

(2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi

(3) sunt următoarele:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicitului legal pentru persoană juridică, denumită în continuare PJ/persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA/întreprindere individuală, denumită în continuare II/întreprindere familială, denumită în continuare IF;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

c) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte;

d) copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

f) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) Ist. b), unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2016;

g) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b), unul din următoarele documente, după caz:

(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă, datată în anul 2017;

(iii) copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

(iv) copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi PJ;

h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul centrului judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. f) şi g) se certifică de către solicitant prin înscrierea sintagmei „conform cu originalul”, datate şi semnate/ştampilate, după caz.

(5) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor ataşate cererii de plată aparţine beneficiarilor prezentului ajutor financiar şi/sau autorităţilor care au emis sau atestat aceste documente.

Art. 6. - Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.RI.A. prin împărţirea sumei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Art. 7. - (1) Plăţile pentru ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

(2) în vederea evaluării eficacităţii măsurii prevăzute la art. 3 lit. b) din Regulament, în baza unui protocol, ANSVSA verifică beneficiarii care au solicitat ajutorul de adaptare excepţional, prevăzut de prezenta hotărâre, dacă menţin exploataţia/ exploatabile înregistrată/înregistrate în RNE până la data de 31 august 2017 şi transmit rezultatul verificărilor către A.P.I.A.

(3) Autoritatea competentă comunică Comisiei, până la data de 15 octombrie 2017, sumele plătite, numărul şi tipul beneficiarilor şi evaluarea eficacităţii măsurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament.

Art. 8. - (1) A.R I.A. elaborează procedura detaliată de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, care se aprobă prin decizie a directorului general al A.RI.A.

(2) A.RI.A. pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănolu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Centrul Judeţean .........................................................

Operator date cu caracter personal: 9596

Nr. cererii şi data

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea*)

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*)

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO

................................................................................

 

 

CERERE

do solicitare a ajutorului de adaptare excepţional destinat producătorilor de lapte reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 211/2017

 

SECŢIUNEA I: DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

 

01. Denumire PJ/PFA/II/IF*)

01.1 Nume, prenume PF

02. Cod unic identificare (CUI)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Nume administrator/PJ

03.1. Prenume administrator/reprezentant*)

04. CNP pentru PF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. CNP administrator/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Cod ţară şi nr. act identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEDIUL SOCIAL/DOMICILIU pentru PF:)

 

07. Judeţ*)/Sector*)

08. Localitate*)

09. Sat*)/Strada*)

10. Nr.*)

11. Cod poştal*)

12. Bl.

13. Sc.

 

14. Telefon mobil*)

15. Telefon/Fax*)

16. E-mail

 

COORDONATE BANCARE/TREZORERIE:*)

 

17. Banca

18. Filiala

 

 

19. Nr. cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

20. Nume

21. Prenume

22. CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

NOTĂ:

Câmpurile notate cu „*” sunt OBLIGATORIU de completat.

Câmpurile se completează prin bifare.

 

secţiunea II: Date exploataţie/exploataţii cu COD ANSVSA şi numărul de identificare a animalelor pentru care se solicită ajutor de adaptare excepţional

 

Nr. crt.

Exploataţia cu cod ANSVSA declarată în cerere

Adresa exploataţiei cu cod ANSVSA

Număr de identificare vacă de lapte (crotalie)*

Judeţ

Comună/Oraş

Sat

Strada

Nr.

Cod Siruta

comună/oraş

1.

RO .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

RO .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Efectiv de vad de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod ANSVSA.

 

Solicit ajutor de adaptare excepţional pentru:

 un efectiv de ...................... capete vaci de lapte deţinute la data depunerii cererii în exploataţia cu cod ANSVSA ....................................., de la care provine laptele livrat în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016 în cantitate de:

-  ......................  l lapte livrat la prim-cumpărătorul ....................................., CUI ....................................., în baza contractului ;

-  ......................  l lapte livrat prin automatele de lapte;

-  ......................  l lapte livrat prin vânzare directă.

 

Semnătura titulru1ui/administratorului/

reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:

 ...........................//2017

 

SECŢIUNEA III: LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII

 

Nr. crt.

Documente ataşate cererii:

DA

NU

Nu este cazul.

1.

Copie BI/CI persoana fizică/împuternicit (PF)*)







2.

Copie CUI*)







3.

Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului (PJ/PFA/II/IF)*)







4.

Copie certificat de înregistrare la ONRC, în căzui PJ/PFA/II/IF*)







5.

Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii*)







6.

Copie de pe paşapoartele vacilor de lapte*)







7.

Copia de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care rezultă numărul de vaci de lapte minim şi maxim deţinut la data depunerii cererii*)







8.

Extras RNE care atestă numărul de vaci de lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii*)







9.

Copii de pe facturi/bonuri fiscale sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau dispoziţia de încasare a valorii aferente pentru livrarea a minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2016*)







10.

Copii de pe file carnet comercializare a produselor din sectorul agricol aferente pentru livrarea a minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016*)





n

11.

Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copia de pe cel puţin o factură, datată în anul 2017







12.

Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copia de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017







13.

Copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datate în anul 2017 (vânzare directă)







14.

Copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi SC (vânzare directă)







15.

Copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică







16.

Document coordonate bancare/trezorerie*)







17.

împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul*)







18.

Cererea este semnată/ştampilată





 

19.

Câmpurile obligatorii marcate cu*) în cerere sunt completate





 

Semnătura titulru1ui/administratorului/

reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:

 ...........................//2017

 

Cerere completă



Cerere incompletă (Se vor enumera documentele lipsă.)



Cerere cu adnotări/ştersături



Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii

 

Data

 

Prezenta cerere a fost înregistrată în baza de date a APIA



Nume, prenume operator

 

Semnătură operator

 

 

SECŢIUNEA IV: DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE

 

Subsemnatul, ......................................................, legitimat cu BI/CI nr.  ..................................... /seria .................., eliberat de ......................................................, la data de ................................. şi cnp ......................................................, titular/administrator/reprezentant legal al ......................................................,

declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de:

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, conform căruia ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulament, respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod ANSVSA;

b) au livrat/vândut minimum 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

- pentru obţinerea ajutorului financiar prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;

b) produc şi livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

- Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 sunt următoarele:

- Pentru persoana fizică:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială;

b) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte;

c) copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

d) extras RNE care atestă numărul de vaci de lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

e) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, copii file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

f) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, unul dintre următoarele documente, după caz:

(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datate în anul 2017;

(iii) copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cei puţin o dispoziţie de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte;

g) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

- Pentru PJ/PFA/II/IF:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicitului legal pentru PJ/PFA/II/IF;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, pentru PJ/PFA/II/IF;

c) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte;

d) copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

f) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, copii de pe facturi sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

g) pentru condiţia prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, unul din următoarele documente, după caz:

(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

(ii) copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

(iii) copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi SC;

b) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

- în cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile legale.

- Nu se acordă ajutor de adaptare excepţional dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului.

Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii şi alte documente aferente cererii.

2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:

Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi alte organisme şi autorităţi competente.

În cazul în care, după depunerea cererii, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă oblig ca în termen de 5 zile lucrătoare să pun la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea efectuării controlului la faţa locului.

Mă oblig să depun o singură cerere la CJ al A.P.I.A. În termenul stabilit.

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura titulru1ui/administratorului/

reprezentantului legal/ împuternicitului

Ştampila

Data:

 ...........................//2017

 

SECŢIUNEAV: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

 

Termenul-limită de depunere a cererii este data de 1 mai 2017, inclusiv.

ATENŢIE!

Cererile depuse după data de 1 mai 2017 sunt inadmisibile la plată.

Cererea va fi completată şi depusă până la termenul-limită stabilit, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde are capacitatea de producţie cea mai mare.

Cererea cuprinde informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA ale unui beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul, şi se înregistrează în registrul centrului judeţean.

Beneficiarul poate completa formularul cererii pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de Către beneficiar.

ATENŢIE!

Câmpurile notate cu „*)” sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile „|_|” se completează prin bifare.

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.

Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii.

Secţiunea I. Date de identificare solicitant

Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - denumirea PJ/PFA/I l/IF, 02 - cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/, 03, 03.1, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, 06 - cod ţară şi număr act de identitate, dacă solicitantul are altă cetăţenie.

Sediul social

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social: 07 - judeţ/sector, 08 - localitate, 09 - sat/strada, 10 - număr, 11 - cod poştal, 12 - bloc, 13 - scară, 14 – numărul de telefon mobil, 15 - numărul de telefon/fax, 16 - adresa de e-mail.

Coordonate bancare

Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 17- denumirea băncii, 18 - filiala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 19 - numărul contului bancar - codul IBAN.

Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)

în cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata ajutorului de adaptare excepţional, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială.

Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 20, 21, 22 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 23 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale.

Secţiunea II. Date exploataţie/exploataţii cu COD ANSVSA şi numărul de identificare a animalelor pentru care se solicită ajutor de adaptare excepţional

Beneficiarul va completa datele din tabel cu codul ANSVSA al exploataţiei şi numărul de identificare a animalului (crotalia).

Se va completa efectivul solicitat aferent perioadei 1 aprilie 2015-31 martie 2016 cu numărul de capete, cu respectarea efectivului de minimum 3 capete şi maximum 9 capete pe beneficiar.

Secţiunea III. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii

Se vor bifa documentele după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul A.P.I.A. care primeşte cererea.

Secţiunea IV. Declaraţii şi angajamente

Beneficiarii vor lua la cunoştinţă condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului financiar prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017.

 

ATENŢIE!

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 3.299 din 7.04.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 421.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite înscris în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin achită în luna aprilie 2017 salariile aferente lunii martie 2017 la data stabilită în aceasta.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 aprilie 2017.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

LISTA

eşalonării pe zile a plăţii salariilor aferente lunii martie 2017 pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice subordonate

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

33

Serviciul de Protecţie şi Pază

13

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.