MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 262/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 262         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 aprilie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

380. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

381. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

382. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

217. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

336. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

337. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

338. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

339. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

340. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

 

341. - Decizie privind eliberarea domnului Petrescu-Marius Marin din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

342. - Decizie privind numirea doamnei Violeta Tudorie în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

343. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

344. - Decizie privind numirea doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

345. - Decizie privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.232. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

29. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 313/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2017, doamna Daniela-Luminiţa Niţu, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 380.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 393/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 aprilie 2017, domnul Gheorghe Neacşu, judecător la Tribunalul Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 381

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 311/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Monica Liana Constantinescu, procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - nivel central, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 382.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ..Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul Generai al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Dobre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: RO 427282

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

51.730

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51.150

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

 

2

 

Venituri financiare

5

580

 

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

44.039

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

43.984

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

14.380

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

546

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

24.074

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

19.323

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

16.996

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.327

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

475

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.276

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.984

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

55

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

7.691

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.156

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

6.535

 

1

 

Rezerve legale

25

-

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

-

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

-

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

-

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

6.535

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

726

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.631

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

-

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

-

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

2.904

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

-

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

-

 

 

e)

alte cheltuieli

42

-

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

145.941

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

-

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

-

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

15.013

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

340

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

335

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.484

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4,228

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

153

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

-

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

851

 

8

 

Plăţi restante

55

-

 

9

 

Creanţe restante

56

2.600

 

*) Rd 50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

Având în vedere Cererea doamnei Mirela Popină înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.549 din 5 aprilie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 336.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerului Energiei prin Adresa nr. 100.994/T.F.P. din 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/6.847/M.B. din 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 21.313/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei de către domnul Gicu Iorga,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gicu Iorga exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 337.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului nr. 3.341 /GLG din 7 aprilie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/6.716/M.B. din 7 aprilie 2017, precum şi acordul scris al domnului Lilian Onescu privind aplicarea mobilităţii din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum

şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Lilian Onescu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 338.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin, (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 339.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului nr. 3.342/GLG din 7 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/2.657 din 7 aprilie 2017, şi avizul favorabil nr. 21.454/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Dulceaţă exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 340.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Petrescu-Marius Marin din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea

Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petrescu-Marius Marin se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 341 .

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Violeta Tudorie în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Violeta Tudorie se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 342.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 366/2017 privind acreditarea unui ambasador, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2017, potrivit cărora domnul Cezar-Manole Armeanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kazahstan şi în Republica Tadjikistan, cu reşedinţa la Astana,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. c) şi al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, începând cu data de 10 aprilie 2017, pentru perioada desfăşurării activităţii în cadrul misiunii diplomatice a României.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 343.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmelia Mariana Dragomir Bălănică se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 344.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Stana Simona Ţeighiu-Jurj se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 345.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 93 alin. (3), art. 169 şi art. 352 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală juridică. Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,”

2. Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1, se modifică şi se completează după cum urmează:

2.1. La capitolul II, punctul 17.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17. (2) Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile, cât şi deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de acestea.”

2.2. La capitolul II, la punctul 18, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„18. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care acestea îl prezintă, astfel:”.

2.3. La capitolul II litera A, punctul 19.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„19.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 34.(1 H34.(5).”

2.4. La capitolul II litera A, punctele 20.(1), 20.(2) şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„20.(1) Compartimentul de specialitate verifică, prin accesarea bazei de date speciale constituite în condiţiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă este înscrisă în baza de date menţionată.

20. (2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia prevăzută la pct. 20.(1) se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 301.(1)-301.(19).

21. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au fost identificate în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor pct. 24.(1)-24.(3), prin care se solicită rambursarea unei sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit prevederilor pct. 32.”

2.5. La capitolul II, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Constituirea bazei de date speciale şi prevederi privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza dedate

24. (1) Baza de date specială reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA

24. (2) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate şi cuprinde informaţii cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 25.

24. (3) Baza de date specială conţine informaţii privind denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul şi data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus menţinerea în baza de date, motivele care au stat la baza menţinerii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.

25. De îndată ce structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală, de administrare fiscală, Direcţia generală juridică sau structurile juridice teritoriale, Direcţia generală antifraudă fiscală deţin informaţii de natura celor menţionate la pct. 24.(1), vor înştiinţa despre acest fapt compartimentul de specialitate. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, prin care se propune înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate în baza de date specială, constituită în condiţiile pct. 24.(1)-24.(3).

26. Referatul motivat va cuprinde constatările complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, care să justifice existenţa riscului fiscal din punctul de vedere al acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată pentru persoana impozabilă în cauză.

261. În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:

a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi care ar putea avea incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.

Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit, spre soluţionare documentele oficiale susmenţionate numai dacă cuprind cel puţin unul dintre elementele următoare:

- operaţiunile/tranzacţiile efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

- estimarea implicaţiilor asupra bazei de impozitare a TVA.

Referatele vor cuprinde şi cel puţin o categorie de informaţii din care să rezulte elemente cum ar fi:

- informaţii din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credinţă, de către persoana impozabilă a impozitelor şi taxelor, cu incidenţă în diminuarea bazei impozabile a TVA şi a taxei pe valoarea adăugată aferente;

- informaţii din care să rezulte existenţa indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată;

- informaţii din care să rezulte evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive sau ţinerea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care informaţiile provin de la organe de cercetare penală, referatele se întocmesc numai la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale;

b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală. În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operaţiunile/tranzacţiile efectuate cu influenţă asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, operaţiuni care pot întruni elementele unei infracţiuni, cu precizarea prevederilor legale încălcate pentru situaţia de fapt identificată, în acest caz, referatul va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la lit. a);

c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.

Referatele întocmite de organele de inspecţie fiscală vor cuprinde informaţii referitoare la: diferenţele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informaţii privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informaţii relevante în motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;

d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către persoana impozabilă prin declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES).

Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut constatarea va conţine informaţii din care să rezulte că neconcordanţele semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate ulterior şi că au o influenţă relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menţiona modalitatea de confirmare a neconcordanţelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului şi confirmarea neconcordanţelor, solicitarea de informaţii de la terţi (inclusiv solicitarea de informaţii prin SCAC), constatarea la faţa locului.

27. La primirea referatului privind persoana impozabilă pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal pentru rambursarea de TVA, după înscrierea acesteia în baza de date specială, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.

28. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit prevederilor pct. 15 la data înscrierii persoanei impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 301.(1)-301,(19).

29. Ca urmare a înscrierii în baza de date specială, conform prevederilor pct. 25, 26 şi 261, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea persoanei impozabile la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării deconturilor în curs de soluţionare la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

30. În situaţia prevăzută la pct. 28, dacă a fost emisă decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

301.(1) Pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă deconturile supuse soluţionării prezintă riscul unei rambursări necuvenite.

301.(2) în situaţia în care persoana impozabilă este administrată de un alt organ fiscal decât cel care a propus înscrierea în baza de date specială, solicitarea prevăzută la pct. 301.(1) se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus înscrierea în baza de date, din cadrul organului fiscal competent să administreze persoana impozabilă.

301(3) în scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de persoana impozabilă înscrisă în baza de date specială, precum şi solicitarea de efectuare a analizei privind menţinerea/radierea din baza de date specială a respectivei persoane impozabile, până la sfârşitul zilei următoare depunerii decontului. Odată cu decontul se transmit şi informaţii privind referatul care a stat la baza înscrierii/menţinerii persoanei impozabile în baza de date specială.

301. (4) structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială analizează motivele care au stat la baza propunerii de înscriere şi/sau menţinere în baza de date specială, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscală în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitată la rambursare, se va avea în vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fişei de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 4 la procedură. În analiză vor fi avute în vedere orice alte informaţii relevante care pot configura faptul că există riscul unei rambursări necuvenite.

301. (5) în cadrul analizei se va stabili existenţa/inexistenţa raportului de cauzalitate dintre condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi, respectiv, elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative. Această analiză se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.

301. (6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 10 zile, un referat cu propunerea privind menţinerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile respective în/din baza de date specială.

301. (7) Referatul prin care se propune menţinerea sau radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială va conţine următoarele informaţii:

- structura din cadrul organului fiscal care a propus menţinerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială;

- datele de identificare ale persoanei impozabile;

- informaţii privind decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii de soluţionare: numărul şi data de înregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescripţie, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adăugată, suma solicitată la rambursare;

- motivul care a stat la baza înscrierii/menţinerii în baza de date Specială, data înscrierii, încetarea sau neîncetarea condiţiilor care au stat la baza înscrierii în baza de date specială a persoanei impozabile;

- propunerea clară de menţinere sau de radiere a persoanei impozabile în/din baza de date specială.

301. (8) în cazul în care se menţine motivul care a stat la baza înscrierii în baza de date specială şi nu este îndeplinită o altă condiţie de radiere prevăzută la pct. 31. (2), se va efectua o analiză argumentată şi fundamentată asupra raportului de cauzalitate existent între condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi, respectiv, elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative în perioada de referinţă, care va fi prezentată detaliat în cadrul referatului.

301. (9) în situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30L (8), se constată existenţa raportului de cauzalitate dintre condiţiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială şi elementele/ operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative, identificându-se astfel un risc considerabil al unei rambursări necuvenite de TVA, se va propune menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială.

301. (10) în situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la pct. 30L (8), nu se stabileşte un raport de cauzalitate între condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative de TVA, fără a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine în ce priveşte riscul unei rambursări necuvenite de TVA pentru persoana impozabilă în cauză, se va propune radierea din baza de date specială a persoanei impozabile respective.

301. (11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date specială se întocmeşte şi în situaţia în care nu se menţine motivul care a condus la înscrierea în baza de date specială sau este îndeplinită o altă condiţie de radiere din baza de date, prevăzută la pct. 31. (2).

301. (12) în vederea fundamentării referatului prevăzut la pct. 30T (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile prevăzut la pct. 301.(6), structura emitentă poate solicita informaţii de la terţi, poate efectua o constatare la faţa locului sau un control fiscal, după caz, conform atribuţiilor structurii respective.

301. (13) Referatele întocmite conform prevederilor pct. 301.(7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobării unei comisii constituite în acest scop.

301. (14) în vederea analizării şi aprobării sau respingerii propunerilor de menţinere sau de radiere în/din baza de date specială se constituie câte o comisie la nivelul fiecărei administraţii judeţene a finanţelor publice, administraţii regionale pentru contribuabili mijlocii, precum şi la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti şi la nivelul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti.

301. (15) Comisiile prevăzute la pct. 301. (14) sunt constituite din următorii membri, respectiv;

a) comisiile de la nivelul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor regionale pentru contribuabili mijlocii, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti şi de la nivelul Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti sunt constituite din şeful administraţiei, şeful administraţiei adjunct-inspecţie fiscală şi şeful administraţiei adjunct-colectare persoane juridice sau şeful administraţiei adjunct-colectare, după caz;

b) comisia de la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili este constituită din directorul general, directorul general adjunct - administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct - inspecţie fiscală desemnat.

301. (16) Compartimentul de specialitate, care asigură secretariatul comisiei constituite potrivit pct. 301. (14), convoacă comisia în termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit pct. 301. (12). În cazul în care referatul este întocmit de către Direcţia generală antifraudă fiscală, la lucrările comisiei va fi invitat să participe, fără drept de vot, şi un reprezentant desemnat al Direcţiei generale antifraudă fiscală.

301. (17) Deciziile comisiei constituite potrivit pct. 301. (14) se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.

301. (18) în cazul în care prin decizia comisiei se stabileşte menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform prevederilor pct. 34. (1)-34. (5). Compartimentul de specialitate transmite decontul, împreună cu documentaţia aferentă, în ziua următoare aprobării referatului, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală, iar dispoziţiile cap. III lit. E sunt aplicabile în mod corespunzător.

301. (19) în urma aprobării referatului, prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date specială, compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din baza de date specială, iar decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează potrivit prevederilor pct. 21 sau potrivit procedurii prevăzute la cap. III şi IV, după caz.

31.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face, atât la propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea, cât şi la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.

31 .(2) Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii şi/sau menţinerii în această bază de date, conform prevederilor pct. 261, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) persoana impozabilă nu mai face obiectul acţiunii de cercetare penală (a fost dispusă neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de organele fiscale, au fost scoşi de sub urmărire penală, au fost emise ordonanţe de clasare a cauzelor etc.), potrivit informaţiilor primite de la organele abilitate;

b) organele de inspecţie fiscală au constatat diferenţe de TVA nesemnificative cu ocazia inspecţiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA stabilite suplimentar, potrivit pct. 261 lit. c);

c) persoana impozabilă şi-a încetat activitatea şi a fost radiată din evidenţele fiscale;

d) structurile care au propus înscrierea/menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei prevăzute la pct. 301.(14);

e) organele fiscale au constatat faptul că neconcordanţele între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către contribuabili prin declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES), care au stat la baza introducerii în baza de date, nu se mai confirmă la data constatării sau se confirmă într-un procent nesemnificativ.

311. Anual, până pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifică şi radiază din baza de date specială persoanele impozabile care, în cursul anului anterior, au fost radiate din evidenţele fiscale.”

2.6. La capitolul II litera C, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„32. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic, compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic.”

2.7. La capitolul II litera C punctul 36.(1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) şeful administraţiei regionale pentru contribuabili mijlocii;”.

2.8. La capitolul III litera A punctele 39.(1), 39.(2), 39.(3) şi 39.(4), sintagma „bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „situaţiile financiare anuale.”

2.9. La capitolul III litera B, punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„48. După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluţionării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.”

2.10. La capitolul III litera B, punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„54. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. Decizia de rambursare se emite în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

2.11. La capitolul III litera E punctul 79, sintagma „controlului fiscal” se înlocuieşte cu sintagma „Inspecţiei fiscale”.

2.12. La capitolul IV litera C, punctul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„117. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.”

2.13. La capitolul IV litera C, punctul 119 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„119. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.”

2.14. La capitolul IV litera C, punctul 120.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„120.(2) Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 117 şi 119, se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.”

2.15. La capitolul IV litera C, punctul 121.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„121.(1). Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 120.(2) constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineşte condiţia menţionată la pct. 117 sau la pct. 119, acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.”

2.16. La capitolul IV litera C, punctele 123.(1) şi 123.(2) se abrogă.

2.17. În anexele nr. 7 şi 8, sintagma „a fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma: „a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale”.

2.18. În anexa nr. 8, la litera B, punctele 2 şi 3 se abrogă.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezentul ordin, compartimentul de specialitate împreună cu organele fiscale care au furnizat informaţii pentru introducerea în baza de date a persoanelor impozabile vor proceda la inventarierea tuturor persoanelor aflate în baza de date la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi vor stabili, pe bază de referat motivat, aprobat de conducătorul structurii care a propus înscrierea în baza de date specială, dacă, în conformitate cu noile prevederi, mai sunt îndeplinite condiţiile pentru ca persoanele impozabile respective să fie menţinute în baza de date specială.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală antifraudă fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 1.232.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 28 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la punctul 1 tabelul nr. 1, după numărul curent 21 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 22-24, cu următorul cuprins:

 

22.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile de la pct. 23 şi 24

2.500

 

23.

Acordarea/Modificarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

5.000

 

24.

Acordarea/Modificarea unei licenţe având ca obiect exclusiv producerea energiei

2.500

Pt9) > 1 MW

termice în sistem centralizat

500

Pt9) < 1 MW”

 

2. La anexa nr. 1, la punctul 1, după nota de subsol 8) aferentă tabelului nr. 1 se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 9), cu următorul cuprins:

9) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.”

3. La anexa nr. 2, după tabelul nr. 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Tariful pentru autorizarea auditorilor energetici care realizează audituri energetice în sectoarele: industrie, transporturi, servicii”.

4. La anexa nr. 2, după tabelul nr. 3 se Introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium.

Tabelul nr. 4 - Tariful pentru acordarea/prelungirea/modificarea autorizaţiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat

 

N. crt.

Tip de autorizare

Tariful

(lei)

1.

Analiză documentaţie*

600

2.

Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I)

2.400

3.

Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II)

4.

Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III)

5.

Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV)

6.

Prelungire autorizaţie

1.200

7.

Modificare autorizaţie

400

8.

Eliberare duplicat autorizaţie

300

 

*) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2-5;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea autorizaţiei.”

 

5. La anexa nr. 3 tabelul nr. 1, tariful aferent tipului de autorizare de la numărul curent 3 se modifică şi va avea valoarea de 175 lei.

6. La anexa nr. 4, la punctul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească egală cu 0,08% din cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2016 din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin de contribuţia minimă egală cu 2.500 lei; prevederile pct. 2-18 sunt aplicabile şi titularilor de licenţe pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în sectorul energiei termice produse centralizat.”

7. La anexa nr. 4, la punctul I punctul 15, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) cifra de afaceri aferentă activităţii producătorului de energie electrică şi, după caz, de energie termică include şi contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementărilor Ministerului Finanţelor Publice.”

Art. II. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 29.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.